T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti


-jadval 0 ‘zbekiston sanoatida ishlab chiqariladigan  mahsulotning


Download 16 Kb.
Pdf ko'rish
bet21/24
Sana11.02.2017
Hajmi16 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

21-jadval
0 ‘zbekiston sanoatida ishlab chiqariladigan  mahsulotning 
rentabellik darajasi, foizda
T arm oq
2 0 0 0 -v
2005-y
20 1 0 -v
2 0 1 1-v
2 0 1 2 -v
B utun  san o at
33,3
42,1
36,6
34,9
35.9
ulardan:
elek tro cn erg etik a
5.3
27.4
18,6
24,5
25,4
y o q ilg ‘i  sanoati
71,4
105.5
84,2
67,2
89.5
qo ra m etallu rg iy a
-
-
38,1
39,4
4 0 ,6
rangi  rnetailurgiya
-
-
65,8
60,5
57,0
kirnyo v a neft 
kim yo
27,1
27.2
26,0
33,5
31.7
m ash in aso zlik   v a 
m etal hi i 
q ay ta ishlash
38.2
15.8
21,9
18,7
17,9
o 'rm o n ,  y o g 'o c h  
v a q o g ‘o z sanoati
47,5
42,9
24,6
37,2
22.4
qurilish
m aleriallari
sanoati
31,7
47,5
85.1
95.0
92.9
ycngil  sanoat
17,4
10,8
15.3
12.9
• 4.9
o z iq -o v q a t  sanoati
26,9
23.9
44,0
43.0
47.8 
1
* M a n b a :   1 9 9 1 - 2 0 1 3 - y i il a rg a   taa llu q li  s tali slik   t o 'p la m la r .
R entabellik  darajasi  k o ‘rsatkichining  yuqori  b o ‘lishi  korxo­
na 
ixtiyoridagi 
asosiy 
va 
aylanm a 
fondlardan 
oqiiona 
foydalanilayotganini  va  korxonaning  m a’lum  miqdorda  foyda 
(darom ad)  olayotganligini  k o ‘rsatadi.
251

R entabellik  darajasini  k o 4arish  uchun  sanoatning  barcha 
tarm oqlari  va  korxonalari  sotilgan  m ahsulot  hajm ini  oshirishga, 
uni 
ishlab 
chiqarish 
uchun 
sarflanayotgan 
xarajatlarni 
kam aytirishga,  ishlab  chiqarilgan  m ahsulot  sifatini  oshirishga 
qaratilgan tadbirlam i am alga  oshirishlari  zarur.
14.4.  M ahsulot tannarxini  pasaytirishning 
manbalari va  omillari
M ehnat  unum dorligini  oshirish,  xom   ashyo  va  m aterial, 
y o q ilg 'i  va  elektr  energiya  xarajatlarini  kam aytirish.  xizm at 
k o 'rsa tish   va  boshqarish  sarflarini  qisqartirish,  ishlab  chiqarish- 
dan  tashqari,  xarajatlarni  kam aytirish  sanoat  m ahsuloti  tan­
narxini  pasaytirishning  eng m uhim   m anbalari hisoblanadi.
M ehnat  unum dorligini  oshirish  uchun  esa  ishlab  chiqarishni 
m odem izatsiya  qilish  texnik  va  texnologik  qayta  jihozlashni 
yanada  jadallashtirish,  zam onaviy,  m oslashuvchan  texnologiya- 
lam i  keng  jo riy   etish  ham da  ishlab  chiqarishni  boshqarish  va 
tashkil  etishning  ilg ‘or usullarini jo riy   qilish  orqali  har bir ishchi 
tom onidan  tayyorlanayotgan  m ahsulotni  ko^paytirish  kerak.  Bu 
holda har bir m ahsulot birligiga  sarflanadigan  ish  haqi  qisqaradi, 
am m o  ishchining  um um iy  ish  haqi  esa  ortib  boradi.  M ehnat 
unum dorligi  ish  haqiga  nisbatan  jad al  o\sgandagina  tannarx 
pasayadi.
M ehnat  unum dorligining  o ‘sish  m ohiyati  shundan  iboratki, 
bunda m ahsulot  ishlab  chiqarishga  ketadigan jonli  m ehnat ulushi 
kam ayadi,  ilgari  sarflangan  m ehnatm ng  ulushi  esa  ortadi,  biroq 
m ahsulot birligi  uchun ketadigan m ehnat  sarfi  qisqaradi.
M aterial,  yoqilg‘i  va  elektr  energiya  xarajatlarini  kam ay­
tirish  uchun  ulam i  tejab  sarfi ash,  qim m atbaho  m ateriallam i 
arzon,  lekin  yaxshi  m ateriallar  bilan  alrnashtirish,  ulam i  sotib 
olish  va  korxonaga  keltirish  bilan  bo g ‘Iiq  bo'Igan  sarflarni 
qisqartirish kerak  b o ’ladi.
252

X izm at  k o ‘rsatish  va  boshqarish  uchun  ketadigan  xarajat- 
lami  qisqartirishga  esa  tarm oq  va  korxonalardagi  m a ’m uriy- 
boshqaruv  apparatining  sarflarini  kam aytirish,  asbob-uskuna, 
bino  va  inshootlam i  saqlash,  yoritish,  isitish  uchun  ketadigan 
m a b la g ia m i  tejab-tergab  sarflash  orqali  erishiladi.
U num siz  xarajatlam i  (jarim a  to ‘lash,  penya  va  hokazolar) 
tugatish  m ahsulot  tannarxini  pasaytirishda  muhim   aham iyat 
kasb  etadi.
Texnika  taraqqiyoti  ishlab  chiqarishni  tashkil  etishning 
ijtim oiy shakllarini  takom illashtirish,  ishlab  chiqarishni  ratsional 
joylashtirish,  ishlab  chiqarish  va  m ehnatni  korxonaning  ichida 
uyushtirishni  yaxshilash  m ahsulot  tannarxini  pasaytirishni 
ta ’m inlovchi  om illar  hisoblanadi.  M asalan,  texnika  taraqqiyoti 
m ahsulot  tannarxini  pasaytirishning  barcha  m anbalariga  t a ’sir 
k o ‘rsatadi.  Ishlab  chiqarishni  elektrlashtirish  va  elektronizat- 
siyalash 
ham da 
kom pleks 
avtom atlashtirish, 
kim yolash 
m ahsulot tayyorlash uchun  sarflanadigan  solishtirm a  xarajatlam i 
kam aytiradi.
H ar bir korxonada m ahsulot tannarxini pasaytirish  darajasini 
hisoblash  uchun,  eng  a w a lo ,  undagi  zaxira,  foydalanilm ayotgan 
im koniyatlam i  aniqlash  kerak.  Ular  k o ‘zga  tashlanadigan, 
yuzaki,  ju d a  m urakkab,  k o ‘z  ilg ‘am aydigan  b o ‘lishi  mum kin. 
Faqat  chuqur,  har  taraflam a  iqtisodiy-texnik  tahlildan  keyin 
ularni  aniqlash, topish  m um kin b o ‘ladi.
Zaxiralar  har  xil  belgilarga  qarab  guruhlarga  ajratilishi 
mum kin.  U lar,  eng  avvalo,  to 4planish jo yig a  k o ‘ra,  ichki  ishlab 
chiqarish va tashqi  rezervlarga ajraladi.
Tashqi  rezervlarga  tarm oqlar  b o ‘yicha  rezervlar,  regional 
(hududiy) va tabiiy-ekologik rezervlar kiradi.
Rezervlar  safarbar  etilishi  m uddati  b o ‘yicha  jo riy   va 
istiqbolli  rezervlarga ajraladi.
Rezervlarni  ishlab  chiqarish  jarayonlarining  elementlari 
b o 'y ich a  ham  guruhlarga  b o ‘lish  m um kin.  Bunday  rezervlarga
253

m ehnat,  m oddiy  va  asosiy  fondlardan  foydalanish  rezervlari 
kiradi.
K orxona  yoki  tarm oq  faoliyatim  tahlil  etish  uchun  rezer- 
vlam i  ikkiga b o blib  k o ‘rish mum kin:
-  tashkiliy-texnikaviy rezervlar;
-  ijtim oiy - iqtisodiy  rezervlar.
Y uqorida  keltirilgan  barcha  rezervlar,  y a ’ni  foydalanilm a- 
yotgan  im koniyatlam i  safarbar  etish,  ishga  solish  ham da  shu 
asosda  tannarxni  keskin  pasaytirish  uchun  bir  qator  om illardan 
keng  foydalanish  va  ulam i  hisoblab  chiqish  kerak.  U  ishning 
m etodikasi, 
usulini 
«K orxonalar  faoliyatim  
tashkil  etish, 
rejalashtirish  va  boshqarish»  fani  bo 'y ich a  m a'ro 'zalard a, 
am aliy 
m a sh g ‘ulotlarda 
chuqqurroq 
va 
bar 
tom onlam a 
tushuntirib beriladi.
M ahsulot  tannarxini  rejalashtirish  m ehnat,  m oddiy  va 
m ohyaviy  m ab lag4ardan  oqilona  foydalanish  asosida  ishlab 
chiqarishning  yuqori  sam aradorligiga  erishishga  qaratilgandir. 
Tannarx  rejasi  quyidagi  boT im lam i o ‘z  ichiga  oladi:
1.  M ahsulot tannarxini  pasaytirish rejasi;
2.  M ahsulot tannarxini k a l’kulyakiyalash;
3.  Ishlab  chiqarish  xarajatlari  smetasi;
4.  Tovar va  sotiladigan  m ahsulot tannarxining hisobi.
Tannarx rejasi,  ikki  bosqichda  ishlab  chiqiladi.  B irinchi bos-
qichda,  eng  avvalo,  hisobot  yilida  rejalam ing  bajaralishi  tahlil 
etiladi,  m ahsulot  tannarxini  pasaytirish,  foyda  va  rentabellikni 
oshirish  rezervlari  aniqlanadi  va  am qlangan  rezervlardan  foyda­
lanish  tadbirlari  belgilanadi,  reja  loyihasi  ishlab  chiqiladi. 
Ikkinchi  bosqichda  esa  rejaning  uzil-kesil  loyihasi  ishlab 
chiqiladi 
va  bu 
reja 
topshiriqlari 
korxona  b o ‘lim lariga 
yetkaziiadi.
M ahsulot  tannarxi  va  uni  pasaytirish  topshiriqlari  davlat  va 
korxona 
rejasida 
yuqoridan 
belgilanm aydigan, 
aksincha, 
korxonalam ing o ’zida hi sob  qilinadigan  k o ‘rsatkich  hisoblanadi. 
Shunga  qaram ay,  m ahsulot  tannarxi  sanoat  ko'rsalkichlaridan
2 5 4

biri  b o ‘lib  qolaveradi.  Chunki  sanoat  m ahsuloti  tannarxini  pa- 
saytirish  ishlab  chiqarishning  rentabellik  darajasini  oshirish 
rezervlaridan  biri  hisoblanadi.  M ahsulot  tannarxi  qanchalik  past 
b o ‘lsa.  albatta,  boshqa  shart-sharoitlar  bir  xil  b o ‘lgan  holda 
(masalan,  xuddi  o ‘sha  m ahsulotning  narxi  barqaror  boMganda) 
uni  sotishdan  kelgan  foyda ham  shunchalik  k o ‘p b o ‘ladi.
Shu  sababli  yaqin  va  uzoq  kelajakda  ham  ishlab  chiqarish 
xarajatlari  va  m ahsulot  tannarxining  pasaytirish  inqirozga  qarshi 
choralar dasturida  belgilangan  vazifalardan biri hisoblanadi.
9-  c liizm a.  T a n n a rx n i  p a s a y tiiis h n in g   a s o s iy  y o 'n a lis h la r i
R espublika  Prezidenti  o ‘zining  “Jahon  m oliyaviy-iqtisodiy 
inqirozi,  0 ‘zbekiston  sharoitida uni  bartaraf etishning y o ‘llari  va 
choralari”  asarida  bu  llkrni  davom  ettirib  yana  bir  muhim 
m asalaga  e ’tibor  berish  kerakligini  ta ’kidlaydi:  “Shuningdek. 
tannarxni 
kam aytirish  b o ‘yicha  belgilangan 
param etrlarga
255

erishish  uchun  rahbar  va  m a s’ul  xodim larni  rag^batlantirishning 
ta ’sirchan  m exanizm ini  ishlab chiqish  k o ‘zda tutilm oqda” '.
B uning  uchun  har  b ir  x o ‘jalik   yurituvchi  subyekt  o ‘z 
faoliyat  y o ‘nalishi  b o 'y ich a  tannarxni  pasaytirish  omillari 
to ‘g ‘risida  keng  va  chuqur  tasavvurga  ega  b o ‘lishi  lozim. 
U m um iy  holda,  m am lakatim iz  korxonalarida  tannarxni  pasayti- 
rishning  asosiy  y o ‘nalishlari  sifatida  quyidagilarga  alohida 
e ’tibor qaratish m aqsadga  rauvofiqdir (9-chizma).
Qisqacha  xulosalar
M ahsulot  tannarxi  sanoat  korxonalari  faoliyatining  m uhim  
koT satkichlaridan b in   b o 4ib,  u  m ahsulot  ishlab  chiqarish  va  uni 
sotishga  sarflangan  m ab lag'lard an   tashkil  topadi.  Shu  sababli 
m ahsulot  tannarxini  arzonlashtinshning  aham iyati  beqiyosdir. 
Uni  pasaytirish  foyda  (darom ad)ning  oshishiga,  narxlam ing 
pasayishiga  im koniyat  yaratadi.
Foyda  (darom ad)  korxona  faoliyatini  um um lashtiruvchi 
k o ‘rsatkichdir.  U  m oddiy  ishlab  chiqarishda  yaratilgan  so f daro- 
m adning  bir  qism i  b o iib ,  davlat  byudjeti  darom adlarining 
shakllanishida asosiy m anbalardan biri hisoblanadi.
Ishlab  chiqarish  rentabelligi  sanoat  ishlab  chiqarishi,  uning 
tarm oqlari 
va 
korxonalarning 
iqtisodiy 
sam aradorligini 
ifodalovchi  m uhim   k o ‘rsatkichlardan  biridir.
Shuni  ta ’kidlash  kerakki,  22  yillik  m ustaqil  taraqqiyotim iz 
m obaynida  sanoat  ishlab  cbiqarishinm g  usluksiz  rivojlanishi 
tufeyli  nafaqat  m ahsulotlam ing  hajmi  k o bpaydi  v a  sifati 
yaxshilandi,  balki  ulam i  tayyorlash  uchun  sarflangan  xarajatlar 
m iqdori  keskin  kam aydi  va  oqibat  natijada  sanoat  tarm oq- 
larining rentabellikligi  yuqori  darajaga ko4arildi.
1  K arim o v   LA.  Ja h o n   m o liy av iy -iq liso d iv   uiq iro zi,  0 ‘z b ek isto n   sh aro ilid a  uni 
b a rta ra f e tish n in g  y o ‘llari  va  ch o ralari.  -  Т.:  O 'z b e k is to n ,  2 0 09-yil.  33 -3 4 -b etlar.
256

Nazorat va  muhokama  uchun savollar
1.  Tannarx  va qiym at m uam m olari.
2.  T annarxning  tarkibi,  strukturasi  va  uni  pasaytirish  y o ‘l-
lari.
3.  Foyda  va  uni  m aksim allashtirish masalalari.
4.  Rentabellik  va  uni  hisoblash  usullari.
5.  Inqiro/ga  qarshi  chora-tadbirlar dasturida tannarx  masala- 
lariga berilgan  e ’tibor nim alardan iborat?
257

A s o s iy   a d a b i y o t l a r
1.  O 'zbekiston 
Respublikasi 
Prezidentining 
«Ishlab 
chiqarishni  m odem izatsiyalash,  texnik  va  texnologik  qayta 
jihozlaishi  ragbatlantirishga  oid  q o ’shim cha  chora-tadbirlar 
to 'g ‘risida»gi  Farm oni.  /7 X alq  so ‘zi,  2007-yil,  15-mart.
2.  Karimov 
I.A. 
Jahon 
m oliyaviy-iqtisodiy 
inqirozi, 
0 ‘zbekiston  sharoilida  uni  bartaraf  etishning  y o ‘llari  va 
choralari. — Т.:  O ‘zbekiston,  2009  yil,  56  bet.
3.  K arim ov  T.A.  M am lakatim izda  dem okratik  islohotlam i 
chuqurlashtirish 
va 
fuqarolik 
jainiyatini 
rivojlantirish 
konsepsiyasi.  //X alq  so ‘zi,  2010-yii  13-novabr.
4.  K arim ov  I.A.  2014-yil  yuqori  o ‘sish  su r’atlari  bilan 
rivojlanish,  barcha  m avjud  im koniyatlarni  safarbar  etish,  o ‘zini 
oqlagan  islohotlar  strategivasini  izchil  davom   etdrish  yili 
b o'lad i.  -  //  Xalq  s o ‘zi,  2014-yil  18-yanvar.
5.  O rtiqov  A.  “Sanoat  iqtisodiyoti”  (D arslik).-T .:T D IU , 
2004-yil,  256  bet.
6.  П ром ы ш ленность 
Республики 
У збекистан. 
С татистические  сборники.  Т.:  -  2000 -  2009  гг.
7.  http://w w w .press-service.uz -   «Prezident  sayti».
8.  h ttp ://w w w .g o v .u z-  «H ukum at  sayti».
9.  http://w w w .tsue.uz -   «U niversitet  sayti»
258

XV  bob
SANOAT  ISHLAB  CHIQARISHIDA BAHO  VA 
BAHOLASH
15.1. Baho  - bozor munosabatlarining 
iqtisodiy kategoriyasi
Baho  kuchli  ljtim oiy  y o ‘naltirilgan  bozor  kategoriyasi 
b o ‘lib,  tovarlar  ayirboshlanganda  yuz  beradigan  m unosabatlam i 
anglatadi.  O qilona,  ilm iy jihatdan   asoslangan  baho  va  baholash 
iqtisodiyotning ilm iy va  am aliy  vositalaridan biri hisoblanadi.
Baho  siyosati  davlat  iqtisodiy  siyosati  va  iqtisodiy  strale- 
giyasining  m uhim   ajralm as  qismidir.  Shu  sababli  ijtim oiy- 
iqtisodiy 
taraqqiyotni 
jadallashtirishda, 
m ehnatk ash 1 arn i r, g 
tashabbusi  va  om ilkorligini  rivojlantirishda  baho  belgilash 
siyosati  alohida  o ‘rin  egallaydi.  Bahoni  x o ‘jalik   m exanizm i  va 
o ‘zini  o ‘zi  pul  bilan  ta ’m inlashning  ustuni  deyish  mum kin. 
Jam oanm g  va  ayrim   xodim ning  darom adlari,  ular  iqtisodiy 
m anfaatlari  narxning,  y a ’ni  bahoning  to ‘g ‘ri  belgilanishiga 
b o g iiq .
Baho  bam isoli  barom etr kabi  bozor holatini  k o ‘rsatib  turadi, 
u  pasayib  ketsa,  tovar  bozori  kasodga  uchraydi,  tovar  nafsiz 
b o ‘lib,  uni  boshqa  tovar  bilan  alm ashtirish  yoki  sifatini 
yaxshilash zarurligi  kun  tartibiga q o ‘yiladi.
Baho  pul  m uom alasi  holati,  kreditlash  sam aradorligi  va 
iqtisodiyotning  m oliyaviy  so g ‘lom ligi  bilan  b o g ‘liq.  Davlatning, 
korxonalar  va  ularda  ishlovchilarning,  um um an,  aholining 
o ‘zaro  bogManishi  baho  yordam ida  am alga  oshiriladi,  ijtim oiy 
resurslardan  foydalanish  ta ’m inlanadi,  yalpi  ichki  m ahsulotni 
hisobga  olish  va  taqsim lash  am alga  oshiriladi.  Bahoni  tovar 
qiym ati  belgilaydi,  am m o  bozor  iqtisodiyoti  sharoitida  u  aniq 
qiym atdan  yuqori  yoki  kam   bo 'lish i  mum kin.  Bu  esa,  bozordagi 
o ‘sha  m ahsulotga  b o ig a n   talab  va  taklifga  b o g ‘liq.  Tovar 
bahosining  darajasi,  shuningdek,  tovarning  ijtim oiy  foydaliligi
259

darajasi  va  boshqa  tovarlar  o'rnini  bosa  olishi,  m uom aladagi 
pulning  xarid  q u w a tig a   ham  b o g ‘liq  b o 'lad i.  Bozor  iqtisodiyoti 
sharoitida  baho  yordam ida  korxonalar  ishlab  chiqarishini  tashkil 
etishning  asosiy  m uam m olaridan  biri.  nim a  ishlab  chiqarish 
foydali  ekanligini  hal  etishdir.  Baho  tovar  taklifi,  aholining 
roMov  qobiliyati,  ishlab  chiqarish  resurslarining  oshib  yoki 
kam ayib  ketishi  to ‘g ‘risida  korxona  egalariga  axborot  beruvchi 
vosita ham dir.  B ahoning yana  bir vazifasi  qiym at o ‘lchovidir.
N azorat  jihatdan  olib  qaralganda,  baho-tovar  qiym atining 
puldagi  ifodasidir.  A m aliy jihatdan  qaralganda  esa  baho-m uhim  
iqtisodiy vosita,  dastak hisoblanadi.
Bun da  qilingan  xarajatlar  va  olingan  riatija  m a ’lum  bir  narx 
yordam ida hisob-kitob  qilinadi.
MaMumki,  qiym at  ishiab  chiqarish  kategoriyasi  boMib. 
ishlab 
chiqarishdagi 
m ehnat 
sarflanishi 
bilan 
b o g ‘liq 
m unosabatlam i  ifoda  etadi.  Tovam ing  yaratiiishida  m oddiylash- 
gan  va jo n li  m ehnat  sarf etiladi.  U larning  m ajm uasi  -  qiym atdir. 
A m m o  qiym at  har  qanday  m ehnat  sarfi  emas.  Q iym at  tovarni 
yaratishga  ketgan  ijtim oiy  zarur  m ehnat  sarfi,  aniqrog'i, 
ehtiyojni  qondira  olgani  sababli  bozorda  tan  olingan  m ehnat 
sarfidir,  chunki  m ehnatning  bir  qism ini,  agar u  kerakli  boMmasa, 
bozor  inkor  etadi  va  shu  qismi  qiym atni  yaratishda  ishtirok 
etmaydi.  M uayyan  baho  sharoitida  ko'proq  foyda  olish  uchun 
xarajatlam i  kam aytirish zarur.
B aholar  tovar-pul  m unosabatlari  m uom alasining  shakli  va 
sotiladigan  m ahsulot  turiga  k o 'ra   farqlanadi.  Bahoning  turlari 
bir-biri  bilan  o kzaro  b o g ‘liq  b o ‘lib,  ular  yagona  tizimni  tashkil 
etadi.  M azkur tizim ning  m uhim   elem entlari  quyidagilardir:
■ 
ulgurji  baholar.
  U lar  firm alar  o ‘z  m ahsulotlarini  katta 
hajm da  boshqa  firm alarga  yoki  vositachilarga  va  ulgurji  savdo 
tashkilotlariga 
sotayotganligida 
q o ‘llaniladi. 
Ulgurji 
baho 
korxonalarga  ishlab  chiqarish  xarajatlarini  qoplashni,  zarur 
foyda olishni  ta ’m inlanishi  zarur;
260

■ 
chakana 
baholar.
 
U lardan 
tovarlam i 
bevosita 
iste’m olchilarga  sotishda  foydalaniladi.  Bu  baholarga  davlat 
savdosi,  xususiy  shaxsiy  m ulk  egalari  d o ‘konlari  va  bozorda 
yuzaga  kelayotgan  baholar  kiradi.  C hakana  baho  darajasi 
aholining real  darom adlari  bilan belgilanadi.
■ 
xarid  baholari
  qishloq  x o ‘jaligi  m ahsulotlarining  davlat 
tom onidan  sotib  olinishida ishlatiladi.
■ 
dunyo 
baholari
 
xalqaro 
savdo 
m unosabatlarida 
qoTlaniladi.
Baholar  tovar  ishlab  chiqarishning  rivojlanishiga  o ‘z  vazifa- 
lari  orqali  ta ’sir  etadi.  B ozorda  turli  m ehnat  sarflari  um um iy, 
y a ’ni  ijtim oiy  zarur  m ehnat  sarfiga  keltiriladi  va  shu  sarfning 
pulda ifodalanishi  bahoni hosil qiladi.
B ozorda 
sotuvchi  bilan  xaridor  o ‘rtasidagi 
iqtisodiy 
m unosabat  b o'lg an id an   narxning  shakllanishida  har  ikki  tom on 
ishtirok  etadi.  X aridor  deganda,  biz  tovar  va  xizm atlam i 
iste ’m ol  etuvchilar  -  fuqarolar,  ishlab  chiqarishni  yurgizish 
uchun  resurslarni  sotib  oluvchi  korxonalarni  tushunam iz. 
B aholam ing  shakllanishida  tovam i  ishlab  chiqarishdan  tortib, 
iste ’m olga  yetgungacha  b o ‘Igan  m ehnat  sarflari  ishtirok  etadi. 
Jam iki xarajatlar baho  tarkibiga kiradi.
Bahoni  shakllantiradigan  asosiy om illar esa quyidagicha:
■  Iqtisodiy xarajat darajasi;
■ Tovarlam ing naflilik darajasi;
■  Tovarga b o ‘lgan talab  va  uning taklifi;
■  Raqobat shakllari  va usullari;
■ Tovarni  iste’m ol  qilish vaqti.
R aqobat 
cheklangan 
bozorlarda 
(so f 
m onopoiiya, 
m onopolistik  raqobat,  oligopoliya)  ishlab  chiqaruvchilarning 
o ‘m i 
bozor 
narxlarini 
belgilovchi 
m uhim  
om illardan 
hisoblanadi. 
M onopoiiya 
sharoitida 
bozorda 
bir 
turdagi 
m ahsulotlar  tak lif  qilinishi  sababli  baho  ustidan  to ‘liq  nazorat 
am alga 
oshiriladi. 
Bu 
degani 
m onopolist 
ishlab 
chiqaruvchilarning  narx  belgilashdagi  hukm ronligi,  iste’molchi
261

darom adlari  cheklanganligi  bilan  to 'q nash   qiladi.  О 'm in i 
bosuvchi 
tovarlam ing 
m avjudligi 
ham 
ularning 
baho 
belgilashdagi  m utlaq  im koniyatini  cheklaydi.
O ligopoliya  sharoitida  esa  alohida  ishlab  ehiqaruvchilar 
(sotuvchilar)  bir-biriga  b o g 'liq   b o ig a n lik la n   sababli  baholam i 
mustaqil  belgilashga  botina  olm aydilar.  Faqat  baho  belgilashda 
yashiriricha kelishishlari  mum kin.
B ahoning  shakllanishini  quyidagicha  ifodalash  mum kin:
B A H O N IN G   S H A K L L A N IS H I
T alab  o m illari
X arajat  om illari
R a q o b at om illari
S o tu v c h ila m m g  
bahoni  sh ak llan tirish
l()-c h iz m a .  B a h o n in g   s liak ilam sh i
B ozor  iqtisodiyotiga  o ‘tish  jarayonida  bahoning  roli  va 
aham iyati  beqiyosdir.  M a'lu m k i,  hozirgi  zam on  iqtisodiyoti 
bozor  lqtisodiyotidir.  Bu  iqtisodiyot  er  yuzidagi  k o 'p g in a 
davlatlarda  turli  darajada  va  o 'zig a  xos  xususiyatlar  bilan 
rivojlanib  borm oqda.  U ning  m ohiyat  bclgilarini  eng  rivojlangan 
m am lakatlar 
iqtisodivotida 
k o 'rish  
m um kin. 
Shunday
K o rx o n a n in g  
ko zo rd ag i  o ‘z ulushi
K o rx o n a n in g  
re k la m a  ditiam ikasi
R a q ib la m in g  rek lam a 
d m aniikasi
R a q ib lam in g  
m ah su lo t nufuzi
K c lajak d a  m ijo /la rn i 
m o 'lja lla sh
262

belgilaridan  biri,  narxlam ing  liberallashuvi,  narx-navoning  erkin 
shakllanishidir.  Tovarlar  narxini  davlat  yuqoridan  belgilam aydi. 
U  bozordagi  talab  va  taklifga  qarab,  xaridor  bilan  sotuvchining 
savdolashuvi  asosida  yuzaga  keladi.  K elishilgan  narxlar  esa 
bozor  m unosabatlariga  xizm at  qiladi.  N arx  pul  bilan  o ‘lchanadi. 
B ozor  iqtisodiyoti  pulsiz  b o ‘lishi  m um kin  emas.  Pul  esa, 
iqtisodiy  m unosabatlam ing  asosiy  vositasi  b o iib ,  iqtisodiyotda 
o ‘ta  m uhim   rol  o ‘ynaydi.  Pul  m unosabatlari  bozor  iqtisodiyo- 
tining  ajralm as  qism i  hisoblanadi.  Pul  oboroti,  pul  emissiyasi, 
qadr-qim m ati,  inflyatsiya,  valyuta  kursi  kabi  hodisalar  iqtisodiy 
vaziyatning  k o ‘zgusi  hisoblanadi.  Bozor  iqtisodiyotida  tovar 
taqchilligi  b o ‘lm aydi,  shu  sababdan  bozorda  ishlab  chiqaruvchi 
emas,  balki  iste ’m olchi  (xaridor)  o ‘z  izmini  o ‘tkazadi,  tovar  va 
xizm atlarni  sifati  va  narxiga  qarab  tanlab  olish  im koniyatiga  ega 
b o ‘ladi.
Baho  shakllanishida  raqobat  m uhim   o ‘rin  tutadi.  Raqobatda 
yutib  chiqish  yoki  yutqazish  bahoni  belgilashga  ham   b o g ‘liq. 
Raqobatlashuv jarayonida  xaridor  k o ‘p  b o ‘lsa,  yuqori  narx  tash­
kil  topadi.  A gar  sotuvchilar  k o ‘p  b o ‘lib,  ular  raqobatlashishsa, 
past baholar vujudga keladi.
Raqobat  kurashida  xarajatlam i  qoplam aydigan,  binobarin, 
zarar  keltiradigan  o ‘ta  past  baholar  ham   paydo  b o ‘ladi.  Ishlab 
chiqarish  sam aradorligini  oshirish,  xo'jalik ni  oqilona  yoaritish 
esa  m oliyaviy  aloqalar  va  qiym at  qonunlaridan  foydalanishni 
talab  qiladi.
Ayrim   buyum lam ing  bahosini  o ‘zgartirish  evaziga  davlat 
ularga  b o ‘lgan  ehtiyojni  ham da  ulam i  xarid  qilishni  boshqaradi. 
Jum ladan,  inson  so g‘lig ‘iga  putur  yetkazuvchi  m ahsulotlam ing 
narxini  oshirish  evaziga ulam ing xarid qdinishini  chegaralash  va 
aksincha,  b a ’zi  oziq-ovqat  m ahsulotlarining  narxini  m e ’yorda 
ushlab 
turish 
orqali 
ehtiyojlam i 
to'laro q  
qondirish 
m ulohazam izga dalil  b o ‘la oladi.
263
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling