T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti


Download 16 Kb.
Pdf ko'rish
bet24/24
Sana11.02.2017
Hajmi16 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

Qisqacha  xulosalar
Sanoatni  oqilona  joylashtirish  -   ishlab  chiqarishni  izchil 
rivojlantirish  va  m am lakat  m udofaasini  m ustahkam lashning 
muhim   shartlaridan biridir.
0 ‘zbekistonda  erishilgan  m ustaqillik  va  uni  m usktahkam - 
lash 
m am lakat 
sanoatini 
hududlar 
b o ‘yicha 
ju g ‘rofiy 
joylashtirishga  tubdan  o ‘zgartirishlar  kiritdi.  Sanoatni  joy lashti­
rish  0 ‘zbekiston  davlatining  iqtisodiy  strategiyasi  va  taktikasi, 
iqtisodiyotning  qom m iyatlari  bilan  b o g ‘liq  b o ‘lgan  tam oyillar 
asosida  am alga  oshirilm oqda.  Sanoatni  xom   ashyo  m anbalariga 
va  m ahsulotni  iste’mol  qiluvchi  hududlarga  yaqinlashtirish 
m am lakat  tabiiy  resurslaridan  m aqsadga  m uvofiq  foydalanish, 
xom   ashyo  va  tayyor  m ahsulotni  tashishda  ju da  katta 
tejam korlikka  erishish,  m ehnat  unum dorligini  oshirish  va  ishlab 
chiqarish  sarflarini kam aytirishga im koniyat tu g ‘dirm oqda.
Sanoatning  alohida  tarm oqlarini  joylashtirishning  xarak- 
terini 
aniqlashda  tarm oq  xususiyatlari,  jum ladan, 
ishlab 
chiqariladigan  m ahsulot  xizm ati  (ishi, 
vazifasi),  iste’mol 
qilinadigan  xom   ashyo  m ateriallari  va  ularni  qayta  ishlash 
texnologiyasining 
xususiyatlari, 
korxonaning 
tipi, 
ushbu 
tarm oqning  iqtisodiy  rayon  ixtisoslashuvi  va  shaharlar  tashkil 
topishiga ta ’sir darajasi hisobga  olinadi.
Sanoatni  joylashtirish  jarayonida  hudud  va  obyektning 
qurilish  joyini  tanlashni  asoslashda  korxona  qurilishining  va 
ushbu 
obyektni 
kelajakda 
ishlatishning 
ham  
m aksim al 
tejam korligini 
nazarda 
tutish 
kerak. 
A yniqsa, 
yangidan 
yaratilayotgan  korxona  uchun  m aydon  tanlash  iqtisodiy jihatdan 
puxta asoslanishi  zarur.
289

N a z o r a t va  m u h o k a m a   u ch u n   sav olla r
1.  Sanoat  ishlab  chiqarishini  joylashtirishning  m ohiyati  va 
aham iyati  nim ada?
2. 
Sanoatni  joylashtirishning  tam oyillari  (fundam ental 
qoidalari) nim alardan  iborat?
3.  Sanoatni  joylashtirishga  q an day  shart-sharoitlar  ta’sir 
etadi?
4.  Tarm oqlam i  joylashtirishdagi  o ‘ziga  xos  xususiyatlar 
nim alarda nam oyon b o ciadi?
5.  Sanoat  ishlab  chiqarishini  joylashtirishdagi  siljishlar  va 
istiqboldagi  vazifalar nirnalatni  k o 'zd a  tutadi?
A so siy   a d a b iy o tla r
1.  K arim ov 
I.A. 
0 ‘zbekiston 
iqtisodiy 
islohotlam i 
chuqurlashtirish y o 'lid a — Т.:  “O 'zb ek isto n ”,  1995,  73  bet.
2.  K a rim o v   I.A .  0 ‘z b e k is to n   iq tis o d iy   s iy o s a tin in g   u s tu v o r 
y o ‘nalishlari.  -  Т.:  “O 'z b e k i s t o n 1996.  Tom  2,  3  -  36 
bet.
3.  Karimov  LA.  0 ‘zbekiston  XXI  asrga  intihnoqda.  -   Т.: 
CTzbekiston,  2000.  352  bet.
4.  K arim ov  I.A.  “M am lakatim izda  dem okratik  islohotlar va 
fuqorolik  jam iyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi"  //Xalq  so ‘zi, 
2010-yil,  13-noyabr.
5.  Karimov  I.A.  Barcha  reja  va  dasturlarim iz  V atanim iz 
taraqqiyotini  yuksaltirish,  xalqim iz  farovonligini  oshirishga 
xizm at  qiladi.  // Xalq  s o Lzi,  2 0 1 1-yil,  22-yanvar.
6.  K arim ov  I.A.  2012-yil  V atanim iz  taraqqiyotini  yangi 
bosqichga  k o ‘taradigan  yil  b o ia d i.  //Xalq  so ‘zi.  2012-yil,  20- 
yanvar.
7.  K arim ov  I.A.  Bosh  m aqsadim iz  -   keng  koMamli 
islohotlar  va m odernizasiya  y o ‘lini  q at’iyat  bilan  davom   ettirish. 
/ X a l q s o ‘zi,  2 013-yil,  19-yanvar.
8.  Karimov  I.A.  2014-yil  yuqori  o 'sish   su r’atlari  bilan 
rivojlanish,  barcha  m avjud  inikoniyatlarni  safarbar  etish,  o ‘zini
290

oqlagan  islohotlar  strategiyasini  izchil 
davom  ettirish  yili 
boTadi.  / X alq so 'zi,  2014-yil,  18-yanvar.
9.  R o 'ziev  A.  “M arkaziy  Osiyo  davlatlari  iqtisodiy  va 
ijtim oiy  geografiyasi” .  Term iz:  “Surxandaryo”,  2000-yil,  120 
bet.
10.R o‘ziev 
A.,  A birqulov 
Q. 
“0 ‘zbekiston  iqtisodiy 
geografiyasi” .  Т.:  “Sharq” ,  2001-yil  144 bet.
11.R o‘ziev  A.,  R o bziev  O.,  “Iqtisodiy  integratsiyaning 
hududiy-geografik  jih atlari” .  Term iz:  “Surxandaryo” ,  2001-yil, 
20 bet.
12.0rtiqov  A.  “Sanoat  iqtisodiyoti”  (D arslik).  -   T.:TDIU. 
2004-yil.
13.0 ‘zbekiston m illiy  ensiklopediyasi.  l-2-jildlar.-T .:D avlat 
ilm iy nashriyoti.  2002-2005  yy.
14.http://w w w .press-service.uz -  «Prezident sayti».
15.11 .http://w w w .gov.uz  -  «H ukum at sayti».
16.12.http://w w w .tsue.uz -  «U niversitet  sayti»
291

ATAMALAR L U G A T l
Aksiyadorlik  jamiyati 
-   ak siy a d o rla r  va  m u a s s is la r  m a b l a g 'i  
e v azig a  s h a k lla n g a n   k a p ila lg a   ega  b o Llgan  h u q u q iy   sh ax s  m a q o m ig a  
ega  k o m p a n iy a .  Ishlab  chiqarishni  tashkil  qilish n in g   m a b l a g ‘lam i 
aksiya  sotish  y o ‘li  bilan j a l b   etish g a  aso slan g an   shakli.
Aksiya 
-   ak siy a d o rlik   jamiyati  to m o n id an   chiqariluvchi  h a m d a  
u n in g   egasi,  a k s iy a d o rlik  ja m iy a tin in g   a ’zosiga  ja m iy a tn i  b o sh q a rish  
va  fo y d a d a n   d iv id e n d   olish h u q u q in i  beruvchi  q im m a tb a h o   q o g 'o z .
B i z n c s  
-  b o z o r   iqtisodiyoti  s h a r o itla n d a   s u b 'e k t n i n g   m a ’lum   bir 
m a h s u lo t  y o k i  x iz m a t  turini  yaratish  va  sotish  y o 'l i   bilan  foyda  olishga 
m o i j a l l a n g a n   iqtisodiy  faoliyari.
Veksel 
—  q i m m a tb a h o   q o g 'o z   turi.  belg ilan g an   ta rtib d a   y o z m a  
shakladagi  q arz  m ajburiyati, 
o ' z
  e g a sig a   (veksel  o lu c h ig a )  veksel 
b e ru v c h id a n   k o 'rs a tilg a n   pul  m iqdorini  belg ilan g an   m u d d a td a   gap- 
s o 'z s i z   to 'la n is h in i  talab  qilish  huquqini  beradi.
D iv e r s i l ' i k a t s i y a   q i l i s h  
-   b u   k o r x o n a   va  Larmoqlarning  faoliyat 
so h alarin i 
o ‘zgarticish 
va 
k c n g a y tirish . 
ishlab 
ch iq a rila d ig a n  
m a h s u lo tla r   turini  k o ‘paytirish  va  u la rn in g   x ilm a -x illig in i  t a ’m inlash.
D i v i d e n d  
-   ak siy ad o rlik   jamiyati  fo y d astn in g   bir  q ism i,  har  v ih  
s o liq la m i 
t o ‘lash, 
ishlab 
chiqarishni 
k engaytirish. 
zahiralarni 
to 'ld iris h ,  o b lig a u iy a la r  b o ‘y ic h a   foizlar  l o l a s h   v a   direktorlarni 
m u k o fo tla s h d a n   s o 'n g   ak siy a d o rla r  o 'r ta s id a   taqsim lanadi.
Ilmiy-tcxnik  salohiyat 
-  
m a m la k a td a g i 
fan. 
texnika 
va 
m u h a n d is lik   ish larin in g  
riv o jlan ish   darajasi.  j a m iy a tn in g   fan  - 
te x n ik a  
m u a m m o la r in i 
hal 
qilish 
uchun 
m a v ju d  
rcsu rs 
va 
lm k o n iy a tla rn in g   u m u m iy   tavsifnom asi.
In\estitsiya  siyosati 
-   kapital  q o 'y ilm a la r n in g   en g   u stu v o r 
y o 'n a lis h la rin ita n la s h .  iqtisodiyot  sam arad o rlig in i  oshirish.  sarflangan 
h a r  bir  s o ‘m g a   m a h s u lo t  o 's is h i  va  m illiy  d a ro m a d n in g   eng  yuqori 
k o ‘rs a tk ich larig a  erishish.
Investitsiyalar 
-   m a m la k a t  ichkarisi  va  ta sh q a risid a   yan g i 
k o rx o n a   y aratish   va  m a v ju d   korxonalarni  za m o n a v iy la sh tirish ,  eng 
yangi  te x n ik a   va  te x n o lo g iy a la rn i  o ‘zlashlirish.  ishlab  ch iq arish  
darajasini  oshirish  va  foy d a  olish  m a q s a d id a u z o q   m u d d atli  m a b l a g i a r  
kiritilishi.
292

Investor 
-  biron-bir faoliyatga,  korxonaga foyda olish m aqsadida 
uzoq  m uddatli  kapital  kiritishni  am alga  oshiruvchi  xususiy  tadbirkor, 
tashkilot yoki  davlat.
Innovatsiya 
-  jam iyat  rivojlanishi  bilan  o ‘zgarib  boruvchi  inson 
ehtiyojlarini  qondirishga  oid  yangiliklar,  ularni  yaratish,  tarqatish  va 
foydalanish jarayonini  m ajm uasi.
Infratuzilma 
-  sanoat  (yoki  biron- bir  boshqa)  ishlab  chiqarishi 
ham da  aholiga  xizm at  k o ‘rsatuvchi  x o ‘jalik   tarm oqlari  m ajm uasi. 
T ransport,  aloqa.  savdo,  m oddiy-texnik ta ’m inot,  fan,  ta'lim ,  s o g iiq n i 
saqlashni  o 'z  ichiga oladi.
Ishlab  chiqarishning  diversifikatsiyasi 
-   bir  tom onlam a, 
k o ‘pincha  birta  m ahsulotga  asoslanuvchi  ishlab  chiqarishni  keng 
nom enklaturada  tayyorlanuvchi  m ahsulotlarga  asoslangan  ishlab 
chiqarishga o ‘tkazish.
Ishlab 
chiqarishni 
mahalliylashtirish 
-  
sanoat 
ishlab 
chiqarishining  turli  bosqichlarida  im port  shaklida  xarid  qilish  orqali 
qo 'llam luvch i  detallar,  butlovchi  qism lar,  yarim  tayyor m ahsulotlar  va 
tayyor  m ahsulotlarni  m ahalliy  xom ashyo  va m ateriallar  asosida  ishlab 
chiqarishga o ’tkazish jarayoni.
Ishlab 
chiqarish 
rentabelligi 
real 
sektor 
va 
uning 
korxonalarining 
iqtisodiy 
sam aradorligini 
ifodalovchi 
muhim  
k o ‘rsatkichlardan  biri.
Konsern 
-   turli  tarm oqlardagi  m ustaqil  korxonalam ing  ishtirok 
etish  tizim i,  q o 'sh m a  tadqiqotlar,  patcnt-litscnziya  kelishuvlari, 
m oliyalashtirish,  ishlab chiqarish  ham korligi  vositasida  birlashuvi.
Kooperatsiya  qilish 
— yakuniy  m ahsulotni  birgalikda  tayyorlash 
b o ‘yicha  uzoq  m uddatli  to ‘g 'rid a n -to ‘g ‘ri 
x o 'ja lik   aloqalarini 
o ‘m atish.
Litsenziya 
-  
qonunda 
belgilangan 
m uayyan 
x o ‘jaiik 
operatsiyalari, 
jum aladan, 
tashqi 
savdo 
(eksport 
va 
im port; 
operatsiyalarini 
am alga 
oshirish 
b o ‘yicha, 
vakolatli 
davlat 
idoralarining huquqiy  shaxslarga beruvchi  m axsus ruxsatnom asi.
M arketing 
-   korxonalam ing  m ahsulot  ishlab  chiqarish,  ishlab 
chiqarish  va  sotish  yoki  xizm at  k o ‘rsatishga  oid  faoliyatini,  bozom i  va 
iste’m olchilar  talabiga  faol  ta ’sir  k o ‘rsatishni  o ‘rganish  asosida 
boshqarish tizimi.
293

M ahsulotniiig  raqobatbardoshligi 
—  biror  bir  firm a  tom onidan 
ishlab  chiqarilgan,  raqobatchi  firm alarning  xuddi  shunday  tovarlariga 
qaraganda  yaxshiroq  iste’mol 
xususiyatlari 
va 
lexnik-iqtisodiy 
param etrlariga  ega  b o ‘lgan  tovariam ing  iste ’m olchilar  tom onidan 
ajralib  olinish  «qobiliyati».
Mehnat  unumdorligi 
-   insonlar  ishlab  chiqarish  faoliyatm ing 
sam aradorligi;  xodim   m oddiy  ishlab  chiqarish  sohasida  ish  vaqti 
birligida  ishlab  chiqargan  m ahsulotlar  m iqdori  yoki  m ahsulot  birligini 
ishlab  chiqarish  uchun  sarflangan  vaqt  bilan  o ic h a n a d i.  M ehnatning 
ijtim oiy  unum dorligi  ishlab  chiqarilgan  m illiy  darom adning  m oddiy 
ishlab  chiqarish  tarm oqlarida  band  b o ‘lgan  har  bir  xodim ga  nisbatan 
hisoblanadi.
Raqobat 
-   bozor  m exanizm ining 
korxona  va  firm alarning 
m ahsulot  va  xizm atlam i  sotish,  kapitalni  loydaliroq  jo ylashtirishd a 
raqiblik  asosida  x o ‘jalik  nisbatlarini  shakllantirish  bilan  bo g‘liq 
elem enti.
Raqobatbardoshlik 
-   o ‘z  faoliyatini  bozor  m unosabatlari 
sharoitida  am alga  oshirish  va  bunda  ishlab  chiqarishni  ilm iy-tcxnik 
jihatdan   takom illashtirish,  xodim larni  rag'b atlan tirish   va  m ahsulot 
sifatining yuqori  b o iis h in i  ta'm in lash g a  yetarli  b o ‘lgan foyda  olish.
Sertifikat 
-   m a s'u l  idoralar  tom onidan  m ahsulotni  ekspcrtiza 
qilish  asosida beriluvchi,  m ahsulot  sifatini  bclgilovchi  hujjat.
F an tex n ik a  taraqqyoti 
-   fan. 
texnika, 
texnologiyalar 
rivojlanishi,  m ehnat  predm etlari,  ishlab  chiqarish  va  m ehnatni  tashkil 
ctishning uzluksiz rivojlanish  jarayoni.
Xolding  kompaniyasi 
-   o ‘z  kapitalidan  boshqa  kom paniyalarni 
boshqarish,  ularga  rahbarlik  qilish  va  dividend  olish  m aqsadida 
ularning  aksiyalarini  sotib  oiishda 
foydalanuvchi  aksiyadorlik 
kom paniyasi.
Xom  ashyo 
-   qazib  olish  yoki  ishlab  chiqarish  uchun  m a'lu m  
darajada  m ehnat  sarflangan  va  shu  m ehnat  natijasida  bir  qadar 
o 'z g arg an   m ehnat  buyum i.  Ishlab  chiqarish  jara y o n id a  xom   ashyo 
tayyor  m ahsulot  yoki  yarim   fabrikat  hosil  qiladi.  N atijada  xom  
ashyoning  to ‘la qiym ati  tovar shaklini  olgan yalpi  m ahsulotga  o ‘tadi.
Xususiylashtirish 
-   davlat 
m ulkini 
boshqa 
m ulkchilik 
shakllariga,  jum ladan,  jam o a, 
aksiyadorlik 
va 
x usu siy  
m ulk 
o 'tk az ish d a m ulkchilik m unosabatlarining  o'zgarisli  jarayoni.
294

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:
1.  0 ‘zbekiston  R espublikasining  “K adrlar  tayyorlash  milliy 
dasturi  to ‘g ‘risida”gi  Qonun.  Oliy  ta ’lim  m e ’yoriy  hujjatlari 
to ‘plami.  -  Т.:  Sharq,  2001 -yil.
2.  0 ‘zbekiston  R espublikasi  Prezidentining  2002-yil  30- 
m aydagi 
«K om pynterlashtirishni 
yanada 
rivojlantirish 
va 
axborot-kom m unikatsiya 
texnologiyalarini 
jo riy  
etish 
to ‘g ‘risida” .  PF-3080-sonli  Farmoni.  //  Xalq  so ‘zi,  2002-yil,  31- 
may.
3.  K arim ov 
I.A .O ‘zbekiston  -   bozor  m unosabatlariga 
o ‘tishning o ‘ziga xos y o ‘li.  -  Т.:  0 ‘zbekiston,  1993-yil,  42  bet.
4.  Karimov  l.A.  0 ‘zbekiston  iqtisodiy  siyosatining  ustuvor 
y o ‘nalishlari.  -  Т.:  O ‘zbekiston,  1993-yil,  53  bet.
5.  K arim ov  l.A.  0 ‘zbekiston  kelajagi  buyuk  davlat.  -   Т.: 
0 ‘zbekiston,  1993-yil.
6.  K arim ov  l.A.  0 ‘zbekiston:  siyosiy-ijtim oiy  va  iqtisodiy 
istiqbolning  asosiy  tam oyillari.  -   Т.:  0 ‘zbekiston,  1995-yil,  73 
bet.
7.  Karimov 
l.A. 
0 ‘zbekiston 
iqtisodiy 
islohotlam i 
chuqurlashtirish y o iid a .  -Т .:  0 ‘zbekiston,  1995-yil,  73  bet.
8.  K arim ov  LA.  Y uksak  m alakali  m utaxassislar  taraqqiyot 
omili.  -Т .:  O 'zbekiston,  1995-yil,  16  bet.
9.  K arim ov  l.A.  A sakadagi  «U zD A EW O O avto»  q o ‘shm a 
korxonasining  rasm iy  oehilish  m arosim ida  so ‘zlagan  nutqi.  // 
X alq  so 'zi,  1996-yil,  20-iyul.
10.  K arim ov 
I.A .O ‘zbekiston 
XXI 
asr 
b o ‘sag‘as;da: 
xavfsizlikka 
tahdid, 
barqarorlik 
shartlari 
va 
taraqqiyot 
kafolatlari.  -  Т.:  0 ‘zbekiston,  1997-yil,  328  bet.
11.  K arim ov  l.A.  0 ‘zbekiston  X X I  asrga  intilm oqda.  -  Т.: 
0 ‘zbekiston,  2000-yil,  352  bet.
12.  K arim ov  l.A.  0 ‘zbckiston R espublikasi  Oliy M ajlisining 
ikkinchi  chaqiriq  birinchi  sessivasida  so ‘zlagan  nutqi.  //  Xalq 
so ‘zi,  2000-yil,  23-yanvar.
295

13.  K arim ov  I.A.  Islohotlar  va  investitsiyalar  b o ‘yicha 
idoralararo  m uvofiqlashtiruvchi  kengash  y ig ‘ilishidagi  m a ’ruza. 
/'  Xalq  s o ‘zi,  2000-yil,  2-fevral.
14.  K arim ov  I.A.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy M ajlisining 
ikkinchi  chaqiriq  to ‘qqizinchi 
sessiyasida  s o ‘zlagan  nutqi.

  Xalq  so ‘zi,  2000-yil,  29-avgust.
15.  K arim ov  I.A.  R espublika  idoralararo  m uvofiqlashtiruv­
chi  kengash  m ajlisida  so ‘zlagan  nutqi.  //  Xalq  so ‘zi,  2001-yil, 
12-yanvar.
16.  K arim ov  I.A.  Islohotlar  strategiyasi  -   m am lakatim iz 
iqtisodiy  salohiyatini  yuksaltirishdir.  //  Xalq  so ‘zi,  2003-yil,  20- 
fevral.
17.  K arim ov 
I.A. 
«Jahon  m oliyaviy-iqtisodiy  inqirozi, 
0 ‘zbekiston  sharoitida  uni  b artaraf  etishning  yoMlari  va  chora- 
lari».  -  Т.:  0 ‘zbekiston,  2009-yil,  56  bet.
18.  K arim ov  I.A.  Y uksak  m ana’viyat  -   yengihnas  kuch -  Т.: 
M a ’naviyat,  2009-yil.
19.  K arim ov  I.A.  “ M am lakatim izda  dem okratik  islohotlar va 
fuqorolik  jam iyatini  rivojlantirish  konsepsiyasi” .  7  Xalq  s o ‘zi, 
2010-yil,  13-noyabr.
20.  K arim ov  l.A.  M am lakatim izni  m odem izatsiya  qilish 
y o ‘lini  izchil  davom   ettirish  -   taraqqiyotim izning  m uhim  
omiiidir. 
O bzbekiston 
Respublikasi 
konstitutsiyasi 
qabul 
qilingan  kunning  18  yilligiga  b a g ‘ishlangan  tantanali  y ig ‘ilishda 
qilingan  m a ’ruza.  /7 Xalq  so 'zi,  2010-yil,  8-dekabr.
21.  K arim ov  T.A.  A sosiy  vazifam iz-vatanim iz  taraqqiyoti  va 
xalqim iz  farovonligirii  yanada  yuksaltirishdir.  //  Xalq  s o ‘zi, 
2010-yil,  30-yanvar.
22.  K arim ov  l.A .  B archa  reja  va  dasturlarim iz  V atanim iz 
taraqqiyotini  yuksaltirish,  xalqim iz  farovonligini  oshirishga 
xizm at  qiladi.  / Xalq  s o ‘zi.  2 0 1 1-yil,  22-yarivar.
23.  Karimov  l.A.  2012-yil  V atanim iz  taraqqiyotini  yangi 
bosqichga  koHaradigan  yil  boMadi.  //  Xalq  s o ‘zi.  2012-yil,  20- 
vanvar.
296

24.  K arim ov  I.A.  Bosh  m aqsadim iz  -   keng  koMamli  islo- 
hotlar  va  m odernizatsiya  y o ‘lini  q a t’iyat  bilan  davom   ettirish.  /' 
X alq s o ‘zi,  2013-yil,  19-yanvar
25.  K arim ov  I.A.  2014-yil  yuqori  o ‘sish  su r’atlari  bilan 
rivojlanish,  barcha  m avjud  im koniyatlarni  safarbar  etish,  o ‘zini 
oqlagan  islohotlar  strategiyasini  izchil 
davom   ettirish  yili 
b o ‘la d i./ / X alq so ‘zi,  2014-yil,  1 8-yanvar
26.  B arkam ol 
avlod 
-  
0 ‘zbekiston 
taraqqiyotining 
poydevori.  -Т.:  Sharq,  1997-yil,  64  bet.
27.  T o ‘xliyev  N .  0 ‘zbekiston  Respublikasi  iqtisodiyoti.-  Т.: 
“0 ‘zbekiston  m illiy ensiklopediyasi” .  1998-yil,  240 bet.
28.  “M ahsulot  (ishlar,  xizm atlar)ni  ishlab  chiqarish  va  sotish 
xarajatlari  tarkibi  ham da  m oliyaviy  natijalam i  shakllantirish 
tartibi  to ‘g ‘risida”gi  N izom .  -  Т.:  1995-yil,  5-fevral.
2 9 . 0 ‘zbekiston  m illiy  ensiklopediyasi.  1-jild,  -  Т.:  “D avlat 
ilm iy nashriyoti”,  2000-yil,  288  bet.
30.A lm anax  -  O 'zbek isto n  2010-yil,  Iqtisodiy  tadqiqotlar 
m arkazi.  -  Т.:  2010-yil,  168  bet.
31 .B ekm uradov  A.Sh.  va  boshqalar.  O m m abop  iqtisodiyot 
m ohiyati  va  asosiy  tushunchalari.  Ilm iy  om m abop  q o ‘Ilanma.  - 
Т.:  Iqtisodiyot,  2009-yil,  92  bet.
32.A bdurahm onov  Q.X.  «M ehnat  iqtisodiyoti»  Oliy  o ‘quv 
yurtlari uchun  darslik -  Т.:  “M ehnat”,  2009-yil,  512 bet.
3 3,O rtiqo v  A.  “Sanoat  iqtisodiyoti”  (Darslik).  -   T.:TD IU   -  
2004-yil.
34. M ahalliylashtirish dasturi  asosida.  // Xalq  so ‘zi,  2004-yil, 
1 1-yanvar.
35. M axm udov  E.  “ K orxona  iqtisodiyoti”  (o ‘quv  qoMlanma)
-  Т.:  TDIU.  2004-yil,  208  bet.
36.  S harifxo‘jay ev М .,  A bdullaev  Yo.  M enejm ent:  100  savol 
va javob.  -Т.:  M ehnat,  2000-yil,  560  bet.
37.  М ахмудов  Э.,  Рахм онова  Ф.  М одернизация  — 
стратегический  курс  страны //Д еловой  партнёр.  8-14  ноября, 
2012  г.
297

38.  М ахмудов  Э.  П ром ы ш ленность  У збекистана:  эконо­
мика,  разм ещ ение,  приоритеты   развития  (вопросы  теории  и 
практики).  -  Т.:  И кгисод,  2013  г.
39.  Tem ur  tuzuklari:  -   Т.:  G ‘.G ‘lom  nomidagi  “A dabiyot  va 
san’at nashriyoti”,  1996-yil,  24 bet.
40.  h ttp://vw w .press-service.uz -  «Prezident  sayti».
41.  http://vvwvv.gov.uz -   «H ukum at  sayti».
42.  http://w w w .tsue.uz — «U niversitet  sayti».
298

M UN D A RIJA
M u q a d d im a .............................................................................................3
I bob.  «SA N O A T  IQ TISO D IY O TI» FA N IN IN G  
PRED M ETI VA  V A ZIFA LA R I
E l .  «Sanoat iqtisodiyoti»  fanining obyekti  sanoatning ta ’rifi va
tav sifi........................................................................................................ 5
E2.  «Sanoat  iqtisodiyoti»  fanining predm eti va  boshqa fanlar 
bilan bogT iqligi........................................................................... ..........8
1.3.  «Sanoat iqtisodiyoti»  fanini  o ‘rganish  m etodologiyasi va 
usullari................................................................................................... 12
1.4.  «Sanoat iqtisodiyoti»  fanining dem okratik bozor 
iqtisodiyoti  sharoitiga va  islohotlar talabiga m os  v a z ifa la ri.....  14
И bob.  SANOAT -  M ILLIY   IQ TISODIYOTNING 
YETA K CHI  TA R M O G T
2.1.  Sanoatning m illiy iqtisodiyot rivojidagi roli va  o ‘m i ........ 18
2.2.  Sanoat tarm oqlari  va ularning riv ojlanishi............................24
III bob.  SA N O AT TA R M O Q  TU ZILM A SI VA 
TARKTBIY  SILJISH LA R
3.1.  Tarkibiy  siyosat,  uning m ohiyati  va ah am iy ati.................. 43
3.2.  Ijtim oiy m ehnat taqsim oti va  sanoat tarm o g‘ining 
sh ak llan ish i.......................................................................................... 46
3.3.  Sanoatning tannoq  tuzilm asi va uni belgilovchi  o m illa r...  50
IV bob.  SAN O ATDA   ZAMONAVTY  B O SH Q A R U V   TIZIM I
4.1.  B oshqaruv  obycktiv zaruriyat va m aqsadga  y o ‘naltirilgan 
jarayon  sifatid a.......................... ......................................................... 57
299

4.2.  B oshqarishm ng asosiy tam oyillari  va  u s u lla ri.....................61
4.3.  B oshqaruvning zam onaviy  tu zilish i....................................... 67
4.4.  Boshqarishm  takom illashtirishning  asosiy  y o ‘n a lis h la ri...  72
4.5.  Sanoat  ishlab  chiqarishm i  boshqarishda m oliya  va  kredit 
tizim ining r o l i ................................................................................ . 
75
V bob.  SA N O AT  ISHLAB  CHIQA RISH  INI  PR O G N O ZLA SH
VA  REJALASHT1RISH
5.1.  Prognozlash va rejalashtirishnm g m ohiyati, aham iyati  va 
vazifalari  ............................................................................................... 81
5.2.  Prognozlash va  rejalashtinsh tam oyillari  va  u s u lla ri...........
8 7
5.3.  B ozor iqtisodiyoti  sharoitida rejalar tiz im i............................ 88
5.4.  Ishlab  chiqarish rejasini  tuzib  chiqish  va tasdiqlashni 
tashkil  e t i s h ............................................................................................
93
5 .5 .P ro g n o z la s h   v a r e ja la s h tm s h n i  ta k o m illa s h tiris h n in g  a s o s iy  
y o ‘n a lis h la r i 
9 6
VI  bob.  SA N O AT  ISHLAB  CHIQARISHJN1NG  IQ TISODIY
V A   IJTIM OIY  SA M A RA D O R LIG I
6.1.  D em okratik  bozor m unosabatlan  sharoitida 
sam aradorlikning о ‘'m i  va  a h a m iy a ti...........................................  102
6.2.  Ishlab  chiqarish  sam aradorligining  m ohiyati,  m ezoni  va 
k o ‘rsatkichlari.  X arajatlarning um um iy va
qiyosiy sam aradorligi.......................................................................  104
6.3.  Ishlab  chiqarish  sam aradorligini  oshirishning om illari
va y o i l a r i ............................................................................................  112
VII bob.  SA N O A TD A   FA N -TEX N IK A   TA R A Q Q IY O TI
7.1.  Fan-texnika taraqqiyotining mohiyati  va ah a m iy a ti........   116
7.2.  Fcin-texnika taraqqiyotining  asosiy  y o ‘n aIishlari..............  119
7.3.  Fan-texnika  taraqqiyotining  sam aradorligini  baholash....  129
300

VIII bob.  TSHLAB  C H IQ A R ISH N I  IJTIM O IY  
TA SH K IL  ETISH
8.1.  Sanoatda  ishlab  chiqarishni  ijtim oiy tashkil  etishning 
shakllari  va ulam ing o ‘zaro b o g ‘liq lig i...................................... .  134
8.2.  K onsentratsiyalashtirish, uning m ohiyati  va ah am iy ati...  135
8.3.  M ahalliylashtirish:  uning m ohiyati,  aham iyati  va 
m azm un i..............................................................................................136
8.4.  Ixtisoslashtirish,  uning m ohiyati,  aham iyati va m azm uni  140
8.5.  D iversifikatsiya.  U ning m ohiyati,  aham iyati  va 
m azm uni..............................................................................................  142
8.6.  K ooperativlashtirish.  U ning shakllari  va k o ‘rsatk ich lari.  144
8.7.  K om binatsiyalashtirish.  Uning shakllari va 
k o ‘rsatk ich lari...................................................................................   147
IX bob.  SAN O ATDA   K A D RLA R VA 
M EH NA TG A   HAQ  T O ‘LASH
9.1.  K adrlar siyosati  va uning sanoat taraqqiyotidagi r o l l ......  153
9.2.  K adrlar, ulam ing tarkibi  va stm k tu rasi............................... 156
9.3.  K adrlam i  tanlash va joy-joyiga  q o ‘y ish .............................. 158
9.4.  K adrlar m alakasini  oshirish  va ularni  qayta tayv orlash ...  161
9.5.  M elmat va unga haq  to ‘la s h ...................................................  162
X  bob.  SA N O AT  ISHLAB  CHIQARTSHINING A SO SIY  
FO N D LA R I  VA  ISHLAB  CH IQ A R ISH   Q U W A T L A R I
10.1.  A sosiy fondlarning  iqtisodiy m ohiyati  va aham iyati, 
tarkibi  va tu z ilis h i............................................................................ 175
10.2.  Asosiy fondlarni baholash.................................................... 180
10.3.  A sosiy fondlarning eskirishi  va am ortizatsiy asi.............181
10.4.  A sosiy fondlardan  foydalanish  k o ‘rsatkichlari................   185
10.5.  Ishlab  chiqarish  quvvati va ulardan  foydalanishni 
yaxshilash  y o 'lla ri............................................................................ 187
301

XI  bob.  SA N O A TN IN G   XOM   A SH Y O   M ANBAI  VA 
TEJA M K O R LIK   STR A TEG IY A SI
11. E  Sanoatda xom   ashyo,  uning xususiyatlari  va
tu rk u m la n ish i.....................................................................................  192
11.2.Sanoat ishlab  chiqarishning m ineral
xom  ashyo  m a n b a i...........................................................................   199
11.3.  Resurslar tejam korligi  strategiyasi va ta k tik a s i..............204
X II bob.  SA N O AT  ISHLAB  C H IQ A RISH N IN G  
A Y LA N M A   M A B L A G 'L A R I
12.1.A ylanm a fondlam ing m ohiyati  va  a h a m iy a ti.................. 210
12.2.  A ylanm a m ablag‘lar va  ularning
avlanishini tezlash tirish................................................................... 211
j
12.3.  A ylanm a m ablag‘lardan samarali  foydalanish................ 213
XIII  bob.  SA N O AT  M AHSULOTIN1NG  SIFA TI  VA 
U NIN G  RAQOBATBARDOSHL1G1
13.1.  Sifat tushunchasi  va  sifatni  oshirish z a ru riy a ti............... 217
13.2.  M ahsulotning sifat k o ‘rsatkichlari  va  ularni  baholash 
u s u lla n ................................................................................................. 219
13.3.  M ahsulot sifatini boshqarish  va  uni  oshirish y o il a r i.....222
13.4.  Standartlashtirish,  sertifikatlashtirish,  attestatsiya va 
nazorat: q ilish ......................................................................................226
XIV  bob.  SA N O A TD A   TANNARX,  FOY D A   VA 
ISHLAB  CH IQ A R ISH   R EN TA B ELLIG l
14.1.  Q iym at v atan n arx   nazariyasi,  ishlab  chiqarish  sarflarini 
kam aytirishning ilm iy aso slari.......................................................234
14.2.  M ahsulot ishlab  chiqarish tannarxini  hosil  qiluvchi 
xarajatlam i  guruhlash.......................................................................235
14.3.  Foyda va rcntab ellik .............................................................. 246
302

14.4.  M ahsulot tannarxini  pasaytirishning  manbalari  va 
o m illa ri................................................................................................ 252
XV bob.  SAN O AT  ISHLAB  CH IQA RISHID A
BAHO VA  BA H O LA SH
15.1.  Baho -  bozor m unosabatlarining
iqtisodiy k ateg o riy asi.......................................................................259
15.2.  B ahoning funksiyalari  va tu r la r i........................................ 264
X V I bob.  SAN O AT  ISHLAB  C H IQ A RISH IN I
JO Y LA SH TIRISH
16.1.  Sanoatni joylashtirish  tamoyillari  ..................................... 269
16.2.  Sanoatni joylashtirish om illari  ...........................................273
16.3.  Ayrim sanoat tarm oqlarini joylashtirishdagi  o ‘ziga
xos x u su siy a tla r................................................................................277
16.4.  Ayrim korxonalam i joylashtirishni
iqtisodiy asoslash usuli  ..................................................................278
16.5.  Sanoatni joylashtirishdagi  siljishlarning
iqtisodiy samaradorligi  ................................................................... 280
16.6.  Rivojlanishning hududiy m uvozanati  .............................. 283
A tam alar lu g ‘ati  ...............................................................................292
A dabiyotlar ro ‘yxati  ........................................................................295
303

A B D U R A H IM   O R TIQ O V
SANOAT IQTISODIYOTI
О  zbekiston  Respublikasi  Oliy  va 
о 
‘rta  maxsus  ta 
'Urn 
vazirligi 
tomonidan  5230100
  -  
Iqtisodiyot  ta Чип yo
 
‘nalishi  b o 'yicha 
darslik sifatida  tavsiya  etilgan
«Sano-standart»
  -  
Tashkent

2014
M и h 

Download 16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling