T o s h k e n t d a V l a t iq t is o d iy o t in IV e r s I t e t I a bd u ra h im o rtiq o V sanoat iqtisodiyoti


  Ijtim oiy  m ehnat taqsim oti  va sanoat ta rm o g‘ining


Download 16 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/24
Sana11.02.2017
Hajmi16 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

3.2.  Ijtim oiy  m ehnat taqsim oti  va sanoat ta rm o g‘ining 
shakllanishi
Ijtim oiy  m ehnat  taqsim oti  m a'lum   buyum   va  m ahsulotlar 
ishlab  chiqarish  hajm ining  o ‘sishi  va  fan-tcxnika  taraqqiyoti 
natijasidir. 
Ishlab 
chiqarish 
k o 'lam in in g 
kcngayishi 
esa 
ixtisoslashgan  ishlab  chiqarishning  konsentratsiyalashuvi  va
46

kichiklashuvi,  yangi  sanoat  tarm oqlarining  tashkil  topishi  va 
ilgari  bunyod etilganlam i  takom illashtirishni  taqozo  etadi.
Ijtim oiy  m ehnat  taqsim otining  m ohiyati  va  ahamiyati 
to ‘g ‘risida  so ‘z  borganda,  shuni  aytish  kerakki,  u  tufayli  x o ‘jalik  
rivojlanishi  natijasida  sanoatning  ayrim  va  m ustaqil  tarm oqlari 
k o ‘payadi,  bu  rivojlanish  tendensiyasi  har  bir  ayrim   m ahsulotni 
chiqarishnigina  emas,  hatto  m ahsulotning  har  bir  ayrim  qismini 
ishlab  chiqarishni  ham   va  faqat  m ahsulot  ishlab  chiqarishgina 
emas,  hatto  m ahsulotni  iste ’mol  qilishga  tayyorlashdagi  ayrim  
ishlam i  ham  sanoatning  alohida  tarm og‘iga  aylantirishdan 
iborat.
Ijtim oiy m ehnat  taqsim oti  uch  shaklda:  um um iy,  xususiy va 
ayrim,  birlamchi  shaklda  r o ‘y  beradi.  X alq  x o ‘jaligining  yirik 
sohalari,  y a ’ni  sanoat,  qishloq  x o ‘jaligi,  qurilish,  transport  va 
aloqaning  vujudga  kelishi  um um iy  m ehnat  taqsim otining 
m ahsulidir.  Bu  tannoqlarning  har  birida  sohalam ing  m ustaqil 
ravishda  ajralib  chiqishi  xususiy  m ehnat  taqsim oti  natijasidir. 
Birlam chi  m ehnat  taqsim oti  esa,  ishlab  chiqarishni  korxona 
ichida  sexlar,  uchastkalar  va  yangi  ish joylari  tashkil  etish  bilan 
b o g ‘liqdir.  Bunday  turkum larga  ajratish  va  uning  m ahsulini  2- 
chizm adan k o ‘rish mum kin.
U  yoki  bu  ishlab  chiqarish  faqat  m a 'lu m   texnik  -   iqtisodiy 
asos  (zam in)  yaratilgandagina  alohida  sanoat  tarm o g ‘iga 
aylanishi  m um kin.  B uning  uchun,  eng  a w a lo ,  bir  necha  turdosh 
korxonalar  b o ‘lishi  lozim.  U lar  aniq  m ustaqil  sanoat  tarm o g ‘iga 
birlashtirish  im koniyatini  beradigan  m a’lum  belgiga  ega  boMishi 
kerak. 
Sanoat  tarm og ‘i  -   ishlab  chiqarish  uyushm alari, 
kom binatlari  va  korxona  (firma)Iari  y ig ‘indisidir.  Tarm oq  hosil 
etish  uchun  korxonalar  bir  necha  um um iy  xususiyatlarga  ega 
b o ‘lishlari  kerak:
• ishlab  chiqariladigan  m ahsulot  iqtisodiy  m azm unining  bir 
xilligi:
• ishlatiladigan  xom   ashyo  va  asosiy  m ateriallarning 
o ‘xshashligi;
47

• ishlab 
chiqarish 
texnik 
bazasi 
va 
texnologik 
jarayonlarining  umum iyligi;
• m a lu m   kasbdagi  kadrlar tarkibining um um iyligi;
• ijtim oiy m ehnatni  tashkil  etish  darajasi  va  shakllarining bir 
biriga o ‘xshashligi  va  hokazolar.
2-chizma.  O 'zbekistonning m illiy  iqtisodiyoti  tuzilmasi.
M ehnat  vositalarning  m ehnat  buyum lariga  ta ’sir  k o ‘rsatishi- 
ga  qarab  sanoat  qazib  oluvchi  va  ishlov  beruvchi  tarm oqlarga 
b o iin a d i.  Sanoatning  bunday  ikki  qism ga  boMinishi  ishlab 
chiqarish 
aloqalarini 
ko'rsatishga, 
material 
va 
y o q ilg ‘i- 
energetika  resurslarini,  ishlab  chiqaruvchi  va  iste ’mol  qiluvchi 
tarm oqlar  o ‘rtasidagi 
nisbatlam i  asoslab  berishga  imkon 
yaratadi.
48

11-jadval
O ‘zbekiston  sanoatining compleks  tarmoqlari

K o m p lek s  tarm o q lari
K o m p lek s  ta rm o q q a   k iru vch i 
so h a la r soni
1.
E lek tro en e rg etik a  sanoati
3
2.
K o 'm ir sanoati
2
3.
G az sanoati
2
4.
N e tt  v a neftn i  q ay ta  ish lash
i
5.
Q o ra  m etallu rg iy a
T
6.
R angli  m etallu rg iy a
4
7.
M ash in a so zltk  
va 
m etalln: 
qayta 
ish lash
36
8.
K im yo  va n eft-k im y o   sanoati
12
9.
O 'rm o n so z lik , 
y o g ‘oc h n i 
qayta 
ish lash  va  q o g 'o z   sanoati
3
10.
Q u rilish   m ateriallari  sanoati
11
11.
O y n a  va  ch in n i-fay an s  sanoati
2
12.
M ik ro b io lo g iy a   sanoati
10
13.
M ed itsin a  (farm asev tik a)  sanoati
3
14.
P oligrafiya
1
15.
Y en g il  sanoat
16
16.
O ziq -o v q at  san o ati
20
17.
U n,  yorm a  va  e m  sanoati
3
18.
Q o lg a n  ta rm o q lar
21
Ishlab  chiqariladigan  m ahsulotning  funktional  vazifasiga 
binoan  ham  tarm oqlam i  guruhlash  mum kin.  Bunda  alohida 
guruhlar,  m asalan,  yoqilg'i  ishlab  chiqaruvchi  tarm oqlar  -  
yoqilg‘i  sanoatiga,  oziq-ovqat m ahsulotlari  tayyorlovchi  tarm oq­
lar esa -  oziq-ovqat  sanoatiga birlashishi  mumkin.
Hozirgi  paytda  barcha  sanoat  tarm oqlari  18  kom pleks 
tarm oqqa birlashtirilgan  (1 1-jadval).
Tarm oq tuzilm asi  deyilganda,  uning tarkibi,  tarm oqlar  o ‘rta- 
sidagi  nisbatlar  va  o lzaro  b o g ‘liqlik  tushuniladi.  T annoq 
tuzilm asi  sanoat  taraqqiyoti  darajasini  belgilaydi  ham da  unda 
yuz, bcrgan  va  yuz beradigan o'zgarishlarni  aks  ettiradi.
49

Tarrnoq  tuzilm asiga  binoan  quyidagi  jihatlam i  aniqlash 
mum kin:
•  ijtim oiy m ehnat  taqsim oti  va kooperatsiyaning  darajasini;
•  m am lakatning  iqtisodiy jihatdan  mustaqil  ekanligini;
•  sanoat  va  butun  ha!k  x o ‘jaligining  iim iy-texnika  salohi­
yatini;
•  m am lakat va uning viloyatlari  sanoatining rivojlanish  dara­
jasini;
•  ijtim oiy m ehnat  unum dorligi  yoki  ijtim oiy-iqtisodiy  sam a- 
radorligm ing darajasini;
•  m ehnatkashlam ing  m oddiy  faravonligi  va  m adaniy  da­
rajasi  o ‘sganligini.
3.3.  Sanoatning tarm oq  tuzilm asi  va  uni  belgilovchi  om illar
Sanoat  tarm oqlari  tuzilm asini  tavsiflash  uchun  ayrim   tar­
m oqlar  o ‘rtasidagi  m a ’lum   ishlab  chiqarish  aloqadorligini  ifoda- 
lovchi  m iqdoriy  nisbatlarni  aniqlab  olish  kerak.  Bu  m uam m oni 
hal  etish  uchun  bir  qator  k o ‘rsatkichlardan  foydalaniladi.  Ular- 
dan  biri  tarm oqlar  o ‘rtasidagi  nisbatlarni  ifodalasa,  ikkinchisi 
m a ’lum  davr  ichidagi  tuzilm aviy  o ‘zgarishlam i,  uchinchisi  esa, 
ishlab  chiqarish  aloqalarini  ifodalaydi.  Tarm oq  tuzilm asini 
ifodalovchi  k o ‘rsatkichlar jum lasiga  quyidagilar kiradi:
-  mustaqil  sanoat tarm oqlarining  soni;
-  tarm oqlarning  sanoat  ishlab  chiqarishi  um um iy  hajm idagi 
salm og'i;
-  tarm oq  rivojining  su r’ati;
-  tarm oqning  ilgarilab  ketish  koeffisiyenti.
M ustaqil  sanoat  tarm oqlarining  soni  m am lakat  industrial 
taraqqiyoti,  uning  iqtisodiy  va  ilm iy-texm k  salohiyati,  iqtisodiy 
jihatdan m ustaqilligini  ifodalaydi.
Tarm oq  strukturasi  uning  yalpi  m ahsulotining  sanoat  ishlab 
chiqarishi  um um iy  hajm idagi  ulushi,  xodim lar  soni  va  asosiy 
fondlar qiym atidagi  salm og'i  k o ‘rsatkichlari  bilan  oMchanadi.
50

Sanoat  tarm oqlari  orasidagi  yuzaga  kelgan  m utanosibliklar 
va  ularning  o ‘zgarishiga  ishlab  chiqarish  kuchlarining  rivoj­
lanish darajasi ham da boshqa b ir qator om illar ta ’sir etadi.
Sanoat  ishlab  chiqarishi  tarm oq  tuzilm asini  belgilovchi  aso­
siy om illarga  quyidagilar kiradi:
-fan-texnika  taraqqiyoti  va  innovatsiyalar,  ularning  yutuq- 
larini  ishlab  chiqarishta joriy  etish;
-m aterial  va  voqilg'i,  energetika  resurslarim ng  iqtisodiy 
tejalishini kuchaytirish;
-ishlab  chiqarishni  m ahalliylashtirish,  diversifikatsiyalash, 
ixtisoslashtirish,  kooperativlashtirish darajasi;
-sanoat ishlab  chiqarishining o ‘sish  su r’atlari;
-aholining m oddiy  va m adaniy darajasi  o ‘sishi; 
-ijtim oiy-tarixiy sharoitlar;
-m am lakatning  tabiiy  resurslari  va  u lam i  o ‘zlashtirish  dara­
jasi;
-m am lakatning  xalqaro  m ehnat  taqsim otida  tutgan  o ‘m i  va 
boshqa m am lakatlar bilan  iqtisodiy ham korligi.
Sanoat  tannoq  tuzilm asi  o ‘zgarishiga  eng  kuchli  ta’sir 
k o ‘rsatuvchi  om illardan  biri  fan-texnika  taraqqiyotidir.  Fan- 
texnika  taraqqiyoti  eng  a w a lo ,  yangi  m ehnat  vositalari  va 
m ahsulotning  yangi  turlarini  yaratish,  m avjud  asbob-uskunalar 
va  texnologiya  jaravonlarini  takom illashtirish,  yangilarini  joriy 
etish  bilan  bogLiiq.  B u  esa,  m avjud  sanoat  tarm oqlaridan 
yangi dan-yangi  sohalam ing  ajralib  chiqishiga  va  shakllanishiga 
turtki  beradi.  N atijada  progressiv  hisoblangan  avtom obilsozlik, 
asbobsozlik,  radiotexnika  va  elektronika,  lazer  texnologivasi  tez 
su r’atlar bilan  rivojlanadi
Bundan  tashqari,  fan-texnika  taraqqiyoti  tufayli  yangi 
progressiv  xom   ashyo,  m ateriallar,  yoqilg‘i,  energiya  turlaridan 
foydalanish  sanoatda  ishlab  chiqarish  xarakterini  o ‘zgartiradi. 
Yuqori  tejam korlikka  ega  b o ‘lgan  xom   ashyo,  m aterial  yarim- 
fabrikatlar  va  yoqilg‘i  ishlab  chiqaradigan  tam ioqlar  iste’molchi 
tarm oqlarga  m ahsulot  yetkazib  berish  k o ‘lamini  kengaytirishlari
51

natijasida  xalq  x o 'jalig in in g  boshqa  tarm oqlar  m ahsulotlariga 
b o ig a n   chtiyoji  nisbatan  kam ayadi.  M asalan,  su n ’iy  va  sintetik 
tolani 
ishlab 
chiqarishning 
taraqqiy 
etishi 
to ‘qim achilik 
sanoatida  bir  so ‘m lik  m ahsulot  uchun  sarflanadigan  tabiiy  tola 
sarfini  qisqartiradi.  N atijada  m ahsulotning  m aterialtalabligi 
kam ayadi  va  sanoat  bilan  qishloq  x o ljaligi,  sanoatning  qazib 
oluvchi  tarm og‘i  bilan  ishlov  beruvchi  tarm og‘j  o ‘rtasidagi 
nisbat  o ‘zgaradi.
Sanoat  tuzilm asining  o ‘zgarishiga  ishlab  chiqarishni  tashkil 
etishning  ijtim oiy  shakllari  -  konsentratsiyalash,  m ahalliylash- 
tirish  va  diversifikatsiyalash  ju d a  katta  ta ’sir  k o ‘rsatadi.  Ishlab 
chiqarishda  kichik  korxonalam ing  k o ‘payishi  tarm oq  taraqqi­
yotini  lezlashtirgani  holda  uning  um um sanoat  m ahsulotidagi 
m iqyosi  oshishiga  olib  keladi.  M ahalliylashtirish  zam onaviy 
talablarga  javob  beruvchi,  raqobatdosh  va  im port  о ‘m ini 
bosuvchi  m ahsulotlarni  ishlab  chiqarish  hajm ini  oshirish,  asossiz 
im port  hajm ini  qisqartirish,  yangi  ish  o'rinlarini  yaratish  kabi 
m asalalam i  hal  etadi.  D iversifikatsiyalash  esa  korxona  va 
tarm oqlam ing  faoliyat  sohalarini  o ‘zgartirish  va  kcngaytirish, 
ishlab  chiqariladigan  m ahsulotlarni  k o ‘paytirish  va  ularning 
xilm a-xilligini  ta ’m inlaydi.  M ustaqillik  davrida  ishlab  chiqarish­
ni  diversifikatsiyalash tufayli  m ashinasozlikda  butlovchi  buyum- 
lar  sanoati,  asbob-uskuna  sanoati,  asbobsozlik,  elektronika  va 
boshqa sohalar tashkil  topdi.
A holining  m oddiy  farovonligining  o ‘sishi  ham  sanoat 
tarm oqlari  tuzilm asining  o ‘zgarishiga  muhim   t a ’sir  k o ‘rsatadi. 
Bu  omil  ta ’siri  ostida  engil  va  oziq-ovqat  sanoatlarida  chiqari­
ladigan  m ahsulotlar  nom enklaturasi  va  assortim cnti  o ‘zgaradi, 
shuningdek,  m adaniy-m aishiy  buyum lar  -   mcbel,  televizor, 
m uzlatkichlar,  konditsionerlar,  kir  yuvish  m ashinasi,  m ototsikl, 
velosiped,  sport  anjom larini  ishlab  chiqaradigan  maxsus  tarm oq­
lar va  ishlab  chiqarish  sohalari  tashkil  topadi.
52

Sanoat tarm oqlari  tuzilm asiga ta ’sir k o ‘rsatuvchi  eng muhim  
om illardan  yana  biri  -   m am lakatning  xalqaro  m ehnat  taqsim o- 
tidagi  o ‘m i  hisoblanadi.
M ustaqillik  yillarida  respublika  sanoatining  tarm oq  tuzilm a- 
sida  m uhim   o ‘zgarishlar  ro 'y   berdi.  Buni  12-jadval  m a ’lum ot- 
laridan ham  k o 'rish  m um kin.
12-jadval
O ‘zbekiston sanoatida  1991-2012-yilIar  mobaynida yalpi 
mahsulot  ishlab  chiqarishning tarmoqlar tuzilmasi dinamikasi 
(yakuniga nisbatan foiz hisobida)
T arm oq
1991
2000
2010
2011
2012
B utun  sanoat
100
100
100
100
100
S h u  ju m lad an : 
E lck tro en erg etik a
2,8
8,5
8,1
7,9
7,7
Y o q ilg 'i  sanoati
3,7
15,3
19,8
17,3
18,0
Q o ra  m etallu rg iy a
0,7
1,4
2,4
2,6
2,6
R angi  m etallu rg iy a
9,7
10,0
10,9
10,4
10,0
K im yo  v a  neft 
kim yo
4,3
5.3
5,1
5,7
5,5
M a sh in aso zlik  va 
m etallni 
q ay ta  ish lash
11,6
9,9
16.1
16,2
17,5
Q u rilish  m aterialla ri 
san o ati
5,2
5,1
4,9
5,3
5,5
O 'rm o n .  y o g ‘och  va 
q o g 'o z   sanoati
1,2
1,0
1,0
1,2
1,3
Y cngil  sanoat
39,9
19,1
13,3
13,4
12,9
O ziq -o v q at  san o ati
14,7
13,3
12,8
14,1
13,2
B o sh q a tarm o q lar
6,2
3,3
5,6
5,9
5,8
* M a n b a :  19 9 1 —2 0 1 2 -y illa rg a   ta a llu q li  s ta tis tik  t o ‘p la m la r.
1 9 9 1 -2 0 12-yillarda  0 ‘zbekiston  sanoatining  tarm oq  tuzil- 
m asidagi  o 'zgarish iam in g   tahlili  sanoat  ishlab  chiqarishida  fan- 
texnika  taraqqiyotini  jadallashtirishni  ta ’m inlaydigan  tarm oqlar
53

yuqori  su r’atlar bilan  rivojlanayotganligim   va  boshqa  progressiv 
o ‘zgarishlar ro ‘y berayotganligini  ko'rsatadi.
Q isqacha xulosalar
Sanoal  ju d a   k o ‘p  tarm oqlardan  iborat  boMib.  ularning  har 
biri  korxonalar  y ig ‘indisidan  tashkil  topadi.  Tarm oq  hosil 
b o ilishi  uchun  korxonalar  bir  necha  um um iy  xususiyallarga  ega 
b o ia d ila r.
Sanoat  tannoqlari  o ‘rtasidagi  ishlab  chiqarishning  o ‘zaro 
aloqadorligi  va  ularning  takror  ishlab  chiqarish  jarayonida 
yuzaga  keladigan  m iqdoriy  nisbatlari  tarm oq  stm kturasini 
tashkil  etadi.  U  sanoat  taraqqiyotida  ro ‘y  beradigan  texnika  va 
texnologiya  ham da  innovatsiya  rivojinirig  darajasi,  ijtim oiy- 
tarixiy shart-sharoitlar bilan  b o g 'liq  ravishda o ‘zgaradi.
Turli  sanoat  tarm oqlari  o ‘rtasidagi  ishlab  chiqarish  aloqalari 
o ‘zaro 
m ahsulot 
alm ashish, 
tajribalam i 
o ‘rganisb 
bilan 
tavsiflanadi.
Ishlab  chiqarish  taraqqiyotining  istiqbolini  aniqlash,  hisob- 
kitob  ishlarini  am alga  oshirish,  uning  ahvolini  tahlil  etish 
m aqsadida  sanoat  tannoqlari  guruhlarga  ajratiladi.  G uruhlarga 
ajratishning  eng  muhim   tamoyili  tayyorlanadigan  m ahsulot 
iqtisodiy m azm unining bir xilligidir.
Sanoat  tarm oq  tuzilm asining  o'zg arish ig a  bir  qator  om illar 
ta ’sir  k o'rsatadi:  fan-texnika  tarqqiyoti  va  innovatsion  faoliyat; 
ijtim oiy  ishlab  chiqarishni  tashkil  etish  shakllari  -   konsentrat- 
siyalash, 
ixtisoslashtirish, 
m ahalliylashtirish, 
kooperativ­
lashtirish,  diversifikatsiyalash  va hududiy joylashtirish.
Respublika  iqtisodiyotida  va  uning  yetakchi  tarm og'i 
boTgan  sanoat  sohasida  am alga  oshirilayotgan  tarkibiy  siljishlar 
yaqin  kelajakda  milliy  iqtisodiyot  salohiyatini  yanada  yuqori 
darajaga  k o'tarish   va  sanoatning  eksport  ustunligini  ta’m inlash 
uchun ju d a katta  im koniyatlar yaratadi.
54

N azorat  va  m uhokam a  uchun  savollar
1.  Ijtim oiy  m ehnat  taqsim oti  va  sanoat  sohalari  qanday 
shakllanadi?
2.  D aviatning  iqtisodiyot,  jum ladan,  sanoat  sohasidagi 
tarkibiy  o ‘zgarishlarga tegishli  siyosatining m ohiyati nim ada?
3.  Iqtisodiyotda  tarkibiy  o ‘zgarishlam i  ta ’m inlash  deganda 
nim alar tushuniladi?
4. 
Tarm oq  va  tarm oq  tuzilm asi  tushunchasi  nimani 
anglatadi?
5.  T arm oqlam ing iqtisodiy guruhlanishi.
6.  Tarm oqning  rivojlanish  su r’atlarini  aniqlashning  qanday 
usullari  mavjud?
7.  Tarm oq  strukturasi л a  uni  belgilovchi  omillar.
55

A sosiy  adabiyotlar
1.  K arim ov  l.A.  0 ‘zbekiston  -   bozor  m unosabatiariga 
o ‘tishning  o ‘ziga xos  y o ii.  -  Т.:  0 ‘zbekiston,  1993-yil,  42 bet.
2. 
0 ‘zbekiston 
R espublikasi 
Prezidentining 
«Ishlab 
chiqarishni  m odem izatsiyalash,  texnik  va  texnologik  qayta 
jihozlaishni  ra g ‘batlantirishga  oid  q o ‘shim cha  chora-tadbirlar 
to ‘g ‘risida»gi  F annoni.  //X alq  so ‘zi,  2007-yil,  1 5-mart.
3. 
K arim ov 
l.A.  Jahon  m oliyaviy-iqtisodiy  inqirozi, 
O 'zbekiston  sharoitida  uni  bartaraf  etish  y o ‘llari  va  choralari.  - 
Т.:  0 ‘zbekiston,  2009-yil,  56  bet.
4.  K arim ov  l.A.  “ M am lakatim izda  dem okratik  islohotlar va 
fuqorolik  jam iyatini  rivojlantirish  konscpsiyasi".  //Xalq  s o ‘zi, 
2010-yil,  13-noyabr.
5.  K arim ov  l.A.  2014-yil  yuqori  o ‘sish  su r’atlari  bilan 
rivojlanish,  barcha  m avjud  unkoniyatlam i  safarbar  etish,  o ‘zini 
oqlagan  islohotlar  strategiyasini  izchil  davom   ettirish  yili 
b o ‘ladi.  - / / X alq s o ‘zi,  2014-yil,  18-yanvar.
6.  П ромы ш ленность  Республики  У збекистан.  С татис­
тические  с б о р н и к и ,-Т .:  2000-2009  гг,
7.  http://w w w .press-service.uz -   «Prezident  sayti».
8.  http://w w w .gov.uz -  «H ukum at  sayti».
5ft

IV  bob
SA N O A TD A   Z A M O N A V IY  B O SH Q A R U V  TIZIM I
4.1.  B oshqaruv obyektiv  zaruriyat va  m aqsadga 
y o ‘naltirilgan jarayon  sifatida
H ar  qanday  ishlab  chiqarish  boshqaruvning  m uayyan 
tizim isiz  oqilona  harakat  qila  olmaydi  va  rivojlanm aydi.  Shu 
tufayli  ijtim oiy  m ehnat  taqsim oti  asosida jam iy at  o ‘ziga  xos  va 
m os  boshqaruv tizim ini  yaratadi.
«B oshqaruv» 
tushunchasi 
uzoq 
va 
chuqur 
tarixiy 
taraqqiyotga  ega.  U ning  yuzaga  kelishi  esa  insoniyat  taraqqi- 
yotining  eng  m uhim   jarayonlaridan  biri  hisoblanadi.  B oshqaruv 
faoliyatining  dastlabki  davrida  insonlar  o ‘z  bilim   va  tajribasiga 
asoslangan  holda  ishlab  chiqarishni  boshqargan  b o ‘lsalar,  asta- 
sekinlik  bilan  texnika-texnologiyaning  rivojlanishi, 
ishlab 
chiqarish  su r’atlarining  o ‘sishi  va  har  xil  tashkiliy  sharoitlar 
yuzaga  kelishi  natijasida  faoliyatning  m azkur  turi  ancha 
m urakkablashib  bordi.  B unday  holatni  anglash,  chuqurroq 
o ‘rganish  va  bilish  «B oshqaruv  fani»ning vujudga  kelishiga  olib 
keldi.
B oshqaruvning  b ir  qator  nazariy  va  am aliy  vazifalari  F.U. 
Teylor  tom onidan  asoslab  berilgan.  U  boshqarishga  «Nima 
qilish  kerakligini,  uni  eng  yaxshi  va  qulay  usulda  am alga 
oshirishni  aniq bilish  san’ati»,  -  deb  ta ’r if bergan.
Boshqaruvning 
m a ’nosi 
va 
m ohiyati, 
aham iyati 
va 
m azm uni,  tam oyillari  va  usullari  to ‘g ‘risida  buyuk  olimlar, 
m utafakkirlar,  m utaxassislar  ju d a   k o ‘p  fikr  aytishgan  va  yozib 
qoldirishgan.
B oshqaruv  -   alohida  funksiya  b o ‘lib,  turli-tum an  sohalar 
(m am lakat  va  uning  hududlan,  m illiy  iqtisodiyot  va  uning 
tarm oqlari,  korxona  va  uning  b o ‘lim lari)  da  insonlar  ustidan 
rahbarlik qilish faoliyatidir.
B oshqaruv  -   tashkilotning  m aqsadini  ifodalash  va  unga 
erishish  uchun  zarur  b o ‘lgan  bashorat  qilish,  rejalashtirish.
57

tashkil  etish,  ishtiyoqni  uyg‘otish  (motivatsiya)  va  nazorat  qilish 
b o ‘yicha faoliyat turi, jarayonidir.
Boshqaruv -   shunday faoliyatki,  uning  yordamida  uyushma- 
gan  jam oa  (xaloyiq  yoki  to ‘da)  samarali  va  aniq  maqsadga 
yo‘naltirilgan  unumli  (barakali)  guruhga aylantiriladi.
Boshqaruv  -   m a’lum  jarayonga,  organizm  va  jam oaga 
maqsadli  ta ’sir  ko‘rsatishni  o ‘zida  ifoda  etuvchi  ijtimoiy  faoli- 
yatning bir turidir.
Boshqaruv  -   muayyan  axborotga  asoslangan  va  mavjud 
dasturga  muvofiq  obyektning  ishlashini,  ya’ni  faoliyat  k o ‘rsati- 
shini ta ’minlashga yo‘naltirilgan tadbirlar majmuasidir.
Shuningdek,  mashhur  fransuz  olimi  Anri  Fayol  ham 
boshqaruvga quyidagicha  ta’rif beradi:  «Boshqaruv -  bu,  korxo­
na  ixtiyoridagi  barcha  resurslardan  maksimal  (eng  k o ‘p  -   A.O.) 
foyda olgan holda uni  m aqsad sari  yetaklash  faoliyatidir».
Demak,  boshqaruv  obyektiv  zaruriyat  va maqsadga  yo'nalti- 
rilgan jarayon hisoblanadi.
M akroiqtisodiy  sohaning  yetakchi  tarm og‘i  b o ‘lgan  sanoatni 
boshqarish  zaruriyati  to ‘g ‘risida  so‘z  yuritilganda  yuqoridagi 
ta’riflam i  yanada  kengaytirish  va  m azmunan  boyitish  zarurati 
yuzaga keladi.
Ijtimoiy  ishlab  chiqarishni,  jum ladan,  uning  eng  yirik  va 
yetakchi  sohasi  boTgan  sanoatni  boshqarishning  obyektiv 
zaruriyatini  izohlab  shuni  aytish  kerakki,  yirik  miqyosda amalga 
oshiriladigan,  har qanday to ‘g ‘ridan-to‘g ‘ri  qilinayotgan  mehnat, 
ishlab  chiqarish  k o ‘proq  yoki  kamroq  darajada  boshqarilishga 
muhtojdir.
Boshqaruv  ilmi  (menejment)da  boshqaruvning  ikki  xil 
tushunchasi  mavjud  b o ‘lib,  ulam ing  birini  boshqaruvning 
subyekti va ikkinchisini  boshqaruvning obyekti  tashkil etadi.
Boshqaruv  subyekti  -  jism oniy  yoki  yuridik  shaxslar b o ‘lib, 
undan  amaldagi  qonunlar asosida  hokimiyat  idoralari  tomonidan 
berilgan  vakolatlarga muvofiq huquqiy ta ’sir yuzaga keladi.
58

Boshqaruv  obyekti  -  boshqaruv  subyektining  huquqiy ta ’siri 
qaratilgan  narsadir.  Bunga  ishlab  chiqarish  va  xo‘jalik  tizimlari, 
ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar, jism oniy va  yuridik  shaxslar kirishi 
mumkin.
K o‘rinib  turibdiki,  u holatda ham,  bu holatda ham  insonlami 
boshqarish  ularning  o ‘zi  tomonidan  amalga  oshiriladi.  Faqat 
kishilar.  ularning  faoliyati, jumladan,  mahsulot  ishlab  chiqarish, 
x o ‘jalik  va  boshqa  jarayonlar  bilan  bog‘liq  b o ‘lgan  faoliyatlari 
boshqaruvning  predmeti,  y a’ni  hozirgi  zamon  menejmentining 
asosi  hisoblanadi.  Boshqaruvning  subyekti  va  obyektisiz 
menejment  fan  va  x o ‘jalik  tajribasi  sifatida  o ‘z  mazmun  va 
mohiyatini y o ‘qotadi.
Albatta,  minglab  kishilar  ishlaydigan  sanoat  ham  bu 
tushuncha  va  mulohazalardan  xoli  emas.  Ayniqsa  sanoat  ishlab 
chiqarishida  «subyekt»  va  «obyekt»  tushunchalari  boshqa 
tamioqlarga nisbatan  xiyla ravshanroq k o ‘rinadi.  Bunda vazirlik, 
kompaniya  va  aksiyadorlik  jam iyatlaridagi  boshqaruvchilar 
korxonadagi  boshqaruvchilarga,  korxonadagi  boshqaruvchilar 
esa tex,  uchastka boshqaruvchilariga rahbarlik qiladilar.
Har  qanday  boshqaruv  o ‘z  maqsadi  va  vazifalariga  ega. 
Maqsad  —  bu,  inson  faoliyatining  aw aldan   fikran  o‘ylangan 
natijasidir.  Shunga  binoan,  boshqaruvning  maqsadi  deganda, 
boshqaruv  subyektining  oldindan  o ‘ylangan,  m o‘ljallangan, 
erishish  zarur b o ‘lgan  natijasi  tushuniladi.  Sanoatda  esa,  maqsad 
-   ko‘p  va  sifatli,  raqobatbardosh  mahsulot  ishlab  chiqarish  va 
uni  o ‘z vaqtida sotish hamda  m o‘ljallangan  foydani  olishdir.
Har qanday  maqsadga  m a’lum  talablar  q o ‘yiladi.  Dastavval, 
maqsad  ilmiy  va  amaliy  jihatdan  asoslangan  b o ‘lishi  kerak. 
Ikkinchidan, u  aniq,  yaxshi  ifodalangan  va  adresli  b o ‘lislii  zarur. 
Uchinchidan,  qo‘yilgan  maqsad  erishimli  bo‘lishi,  y a’ni  unga 
etishishning  imkoniyatlari,  shart  va  sharoitlari  hisobga  olingan 
b o ‘lishi  kerak.
Q o‘yilgan  maqsadga  erishish  uchun  m a’lum  vazifalarni 
bajarish  zarur.  M a’lumki,  vazifa  -   bu,  aw aldan  belgilangan,
59

aniqlangan,  k o ‘rsatilgan,  bajarilishi  va  hal  etilishi  lozim  b o ‘lgan 
ish,  narsadir.
Sanoat 
ishlab 
chiqarishida 
boshqaruvning 
vazifalari 
quyidagilardan  iborat:
-   kelajakni  aniq  k o ‘rm oq  (istiqbolni  to ‘g ‘ri  bashorat  qilish 
va  unga m onand b o ‘lgan  faoliyat  d astunni  tuzish);
-   tashkillashtirm oq  (sanoatning  ichki,  m oddiy  va  ijtim oiy 
tuzilm asini barpo  etish);
-   personalni 
idora  qilm oq 
(sanoat  ishlab 
chiqarish 
xodim larini harakatga keltirish);
-   kelishish  (harakat 
va  tirishqoqlikni 
bir-biri  bilan 
uyg'unlashtirish);
-  nazorat  qilish  va kuzatish  (joriy  etilgan va berilgan buyruq 
asosida 
harakatning, 
y a'n i 
faolivatning 
qanday 
tarzda 
b o ‘layotganini m ushohada  qilish).
B oshqarish jarayo nida  oldindan  k o 'ra   bilish  nihoyatda  katta 
aham iyatga 
ega. 
B archa 
jarayonlam i 
kuzatib, 
ulam ing 
o '/g a rish ig a   qarab  ishlab  chiqarish,  ish  bajarish  yoki  xizm at 
k o ‘rsatish  boshqarilib  turiladi.  M asalan,  m ahsulotga  b o ‘lgan 
ehtiyoj,  narx-navo,  texnika va texnologiyalar o ‘zgarishi,  ish  haqi 
va  ijtim oiy  m uhofazaning  holati  ishlab  chiqarishga  katta  ta ’sir 
k o ‘rsatadi.  Shuning uchun  vaziyatga qarab  kerakli  o ‘zgarishlam i 
zudlik bilan am alga  oshirish kerak  boTadi.
Boshqarish  jarayonida  rejalashtirish  ham  muhim   aham iyat 
kasb  etadi.  A yniqsa,  m ahsulot  hajm ini  belgilaganda  uni  barcha 
resurslar  bilan  ta ’m inlash  va  ularni  yyetkazib  berish  m asalasiga 
katta  e ’tibor  berish  kerak.  M a'lum ki.  rejalar  bir  kunlik,  o 'n  
kunlik,  bir  oylik,  bir  kvartallik,  bir  yillik,  uch  yillik,  besh  yillik 
va  o ‘n -o ‘n  besh  yillik  b o ‘lishi  m um kin.  Oxirgisi  «konsepsiya», 
«bashorat» tushunchalari  bilan  bo g ‘liqdir.
Ishlab  chiqarish  jarayoni  uzluksiz  b o ‘ladi,  chunki  u,  eng 
avval,  yuzaga  keladi,  shakllanadi.  rivojlanadi  va  takom illashadi. 
Ana 
shu 
o ‘zgarishlam i 
tashkilotchilik 
ta ’m inlaydi. 

Download 16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling