T o s h k e n t davlat a g r a r u n IV e r sit e t I s. Avezba y ev, T. Karabayeva


  Loyihani  ko‘rib chiqish  va  tasdiqlash


Download 82.64 Kb.
Pdf ko'rish
bet10/25
Sana16.02.2017
Hajmi82.64 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

8.  Loyihani  ko‘rib chiqish  va  tasdiqlash
X o'jaliklararo  yer  tuzish  ishlari  natijasida  ilmiy  asoslangan  loyiha 
tuziladi.  Loyiha  tarkibiga  quyidagilar  kiradi:  chizma  qism  -  loyiha  plani  va 
boshqa  kerakli  chizmalar;  yozm a  qism  -  loyihaning  tushuntirish  xati, 
iqtisodiy  va  huquqiy  asoslash  bo'yicha  m a’lumotlar  va  hujjatlar  hamda 
xo'jaliklam ing yer turlari  maydonlari  ko'rsatilgan yer eksplikatsiyasi.
Loyiha  har  tomonlama  chuqur  asoslangan  bo'lishi  va  huquqiy 
m e’yorlarga mos  kelishi  kerak.
X o'jaliklararo  yer  tuzish  loyihalarini  huquqiy  kuchga  kiritish  (ulami 
k o 'rib  chiqish,  kelishish  va tasdiqlash) quyidagi tartibda olib boriladi.
Loyihaviy  yyechim  barcha  manfaatdor  yer  egalari,  mulkdorlari, 
yerdan  foydalanuvchilar  va  tashkilotlar  bilan  oldiniga  tayyorgarlik  ishlari 
davrida,  keyin  loyihalashga  topshiriqni  tayyorlashda  va  nihoyat  loyihaning 
oxirgi  yyechimini  ishlashda  kelishiladi,
Loyihachilar  loyiha  hujjatlarini  tasdiqlash  to'g'risidagi  qarom i 
tayyorlashadi  va  uni  loyiha  bilan  birga  tuman  yer  tuzish  xizmatiga 
berishadi.
Tuman  yer  tuzish  xizmati  loyiha  tavsiyalarining  asoslanganliklarini 
va ulam ing harakatdagi  qonunlarga mosligini  tekshiradi.

YE RDA N  FO Y D A L A N ISH   H UQ UQ INI 
B E R U V C H I D A V L A T
AKTI

7. Mahalliy davlat  hokimiyati  organlarining,  ular huquqlari  doirasidan 
kelib chiqib qabul  qilgan  farmoyishlari  (qarorlari).
8. Sud  qarorlari.
9. Yer  uchastkasini  kim  oshdi  savdosida  yoki  tanlov  asosida  olgan- 
ligi  haqidagi  guvohnomasi.
10.  Yer uchastkasiga undagi  savdo va maishiy  xizmat ob’ektlari  bilan 
birgalikda  xususiylashtirilganda b o ‘lgan  huquqga davlat orderi.
11.  O'zbekiston  Respublikasida  faoliyat  ko'rsatayotgan  diplomatik 
vakolatxona  va  xalqaro  uyushmalaming  egallab  turgan  yer  uchastkalari 
bilan 
imoratlariga 
bo'lgan 
mulklarni  olganligi,  sotganligi  haqidagi 
shartnoma  (guvohnoma).
12.  Xorijiy  huquqiy  va  jism oniy  shaxslaming  qonun  hujjatlari 
asosida yashash joylarining yer  uchastkalari  bilan  oldi-sotdi  (mulk  huquqini 
olganligi) shartnomasi.
13.  Oldi-sotdi,  almashtirish,  hadya  etish,  imorat  va  inshootlar 
rentalari, 
turar  joylarini 
umrbod 
saqlash 
m aqsadida 
o 'rab  
olish 
shartnomalari
14.  Yer  uchastkasini  garovga  (ipoteka)  qo'yish  yoki  unga  huquqi 
haqidagi  shartnoma.
15.  Yerlarga  egalik  va  foydalanish  huquqlarining  tugatilishi  haqidagi 
mahalliy  hokimiyat  organlarining  farmoyishlari  (qarorlari).
16.  Yemi  (belgilangan  tartib  asosida)  ajratish  va  qaytarib  olish 
haqidagi  materiallar.
17.  Yer kadastrining belgilangan  qoida asosida  materiallari.
18.  Yer  uchastkasining  belgilangan  qoidaga  asosan  kadastr  xizmati 
tomonidan  tasdiqlangan  plani.
Yer  uchastkalariga  bo'lgan  huquqlar  davlat  ro'yxatiga  olinganligi 
to 'g 'risid a  guvohnoma  beriladi.  Uning  mazmuni  quyidagilardan  iborat 
bo'ladi:
y e r  uchastkasiga  bo ‘Igan  huquqni  olgan shaxs  to 'g ‘risidagi  т а ‘lumot- 
lar;
ye r  uchastkasining  tavsift  (yerlam ing  toifasi, foydalanish  maqsadi,  yer 
turlari,  maydoni.  birgalikda  egalik  qilish  yo k i  foydalanish  ulushi, 
chegaralari,  kadastr tartib raqam i va boshqa tavsifnomalarij; 
ye r  uchastkasi  berish  to ‘g  ‘risidagi  shartnoma  talablariga,  y e r  uchast­
kasini saqlash  vazifalari va servitutlarga oid та ’lumotlar; 
vakolatli  organlam ing yer  uchastkasini  davlat y o k i ja m o a t  ehtiyojlari 
uchun ajratib olish mintaqasiga kiritish  to 'g ‘risidagi qarorlari; 
qonun xujjatlarida belgilangan boshqa та 'lumotlar.
Yuridik  va  jism oniy  shaxslarning  y er  uchastkasiga  bo'lgan  huquqi 
joyning  o'zida  chegaralar  belgilanganidan,  yer  uchastkalarining  planlari

(chizmalari)  va  tavsiflari  tuzilib,  yer  uchastkalariga  bo'lgan  huquqni 
tasdiqlovchi  hujjatlar davlat ro'yxatiga olinganidan  keyin  vujudga  keladi.
Guvohnomaga  yer  uchastkasining  chegaralari  chizmasi  (plani)  ilova 
qilinadi.  Unda  quyidagilar  ko'rsatiladi:  chegaralarning  burilish  nuqtalari, 
ulam ing  tartib  raqamlari,  chiziqlar  uzunliklari;  gidrografiya  tarmoqlari 
elementlari  (daryolar,  ko‘llar)  va  uchastkaning  chegaralari  hisoblangan 
chiziqli  ob’ektlar  (yo'llar,  kanallar  va  boshq.);  berilayotgan  yer  uchastkasi 
chegarasi  ichidagi  (begona  yerdan  foydalanishlar)  boshqa  mulkdorlar, 
egalar va  foydalanuvchilar yer  uchastkalarining  chegaralari  va kadastr tartib 
raqamlari;  yerlardan  foydalanish  cheklangan  yoki  maxsus  foydalanish 
tartibi  o'm atilgan  hududlar  (mintaqalar)  chegaralari  va  tartib  raqamlari; 
uchastka  qismlaridan  foydalanish  bo'yicha  boshqa  huquqiy  va  jism oniy 
shaxslarning  huquqlari  bilan  cheklangan  hududlar chegaralari.
Chizma  masshtabi  yer  uchastkasining  shaklidan  kelib  chiqib,  unda 
chegaralarning  burilish  nuqtalarini  ko'rsatish  mumkinligini  hisobga  olib, 
tanlanadi.
Chizma  ikki  nusxada  tayyorlanadi.  Asosiy  nusxa  guvohnoma 
ro'yxatga  olingan  joyda  saqlanadi.  Guvohnomadagi  barcha  m a’lumotlar 
tushda yoki  yozuv mashinkasida (kompyuterda) yoziladi.
Yer  uchastkasini  qishloq  xo'jaligi  maqsadlari  uchun  ijaraga  berganda 
ijaraga  beruvchi  va  ijarachi  orasida  "Ijara  shartnomasi"  tuziladi,  u  yer 
uchastkasidan 
foydalanish 
huquqini 
beradi. 
Shartnomaga 
"Ijaraga 
beriladigan  yerlaming plani"  va yerlar eksplikatsiyasi  ilova  qilinadi.
11.  Loyihani amalga  oshirish
Yer  tuzishda  faqat  tasdiqlangan  va  harakatdagi  yer  qonunlariga  mos 
loyiha  amalga  oshiriladi.  Uni  amalga  oshirish  yer  uchastkasini  joylarda 
ajratish (loyihani joyiga ko'chirish)  va  mulkchilik,  egalik  qilish,  foydalanish 
yoki  ijara huquqini  beradigan hujjatlar olinganidan  keyin  boshlanadi.
Loyihani  amalga oshirish  quyidagilami  o 'z   ichiga oladi: 
y e r egalari, yerdan foydalanuvchilar,  ijarachilar  о ‘zlariga  berilgan yer 
uchastkalari  va  uchastkada joylashgan  boshqa  ko'chm as  vositalardan 
foydalanish  maqsadlarini  va  belgilangan  cheklashlar  va  majbu- 
riyatlarni hisobga olib,  о 'z vaqlida foydalanishga о ‘tishini; 
belgilangan  muddatlarda  loyihada  ko'zda  tulilgun  barcha  hududni 
injenerlik  jihozlash,  irrigatsiya,  melioratsiya,  qurilish  kabi  va  yer 
egaliklari,  yerdan foydalanishlar  chegarasi  ichidagi  va  tashqarisidagi 
tadbirlam i bajarishni;
jo y la rd a   chegaralarning  va  chegara  be/gi/arining  saqlanishini 
ta 'minlashni.

X o'jaliklararo  yer  tuzish  loyihasida  ko'zlangan  tadbirlami  amalga 
oshirish  hamma  vaqt  ham  faqat  yer  uchastkasidan  ruxsat  etilgan 
foydalanishga  o'tishdan  iborat  bo'lmaydi  va  hamma  vaqtda  ham  yer 
uchastkasini  berish  va  ajratishdan  keyin  darhol  bajarilishi  mumkin  emas. 
Murakkab  vaziyatlarda  qishloq  xo'jalik  korxonalarida  xo'jaliklararo  yer 
tuzish  keng  hududlarda.  yerlami  sug'orish  va  melioratsiyalash  sharoitlarida 
yoki 
katta 
maydonda 
noqishloq 
xo'jalik 
yerdan 
foydalanishlarini 
joylashtirishda  o'tkazilganida, 
loyihani  joylarga  ko'chirish  vaqtidan 
boshlab,  tadbirlami  joriy  etish  muddatlarini  ko'rsatib.  loyihani  amalga 
oshirish  rejasini  tuzish  maqsadga  muvofiq  bo'ladi.
Noqishloq  xo'jalik  yerdan  foydalanishlarini  tashkil  etishda  loyihaviy 
chegaralardagi  yerdan  foydalanishga  o'tish  muddatlari,  agar  ular  qurilish 
bilan  bog'liq  bo'lsa,  uzoq  bo'lishi  mumkin.  Yer  tuzish  loyihasida 
ko'zlangan  tadbirlam i  amalga  oshirish  qonunchilik  m e’yorlari  bilan 
moslashtirilgan  taqvimiy  reja  bilan  tartibga  solinishi  mumkin.  U  o 'z   ichiga 
quyidagilami  olishi  mumkin:  uchastkadan  foydalanishga  o'tish  muddatlari; 
yerlami  o'zlashtirish,  yaxshilash,  muhofaza  va  himoya qilish;  qishloq  x o 'ja ­
ligi 
ishlab 
chiqarishining 
yo'qotishlarini, 
yer 
egalari 
va 
yerdan 
foydalanuvchilaming  zararlarini  qoplash;  yer  berilishi  shartlarini  bajarish; 
mavjud  shakllarda  hududni  qayta tashkil  etish  (zarurat  bo'yicha) va boshq.
Eng  ahamiyatli  masala,  xo'jaliklararo  yer  tuzish  loyihasini  amalga 
oshirish  natijasida yem ing to'xtovsiz  foydalanilishi,  korxona esa o 'z   vaqtida 
mahsulot  ishlab chiqarish  bo'yicha o 'z  vazifalarini  bajarishi  hisoblanadi.
Nazorat savollari
1. 
X o 'ja lik la ra ro  y e r tu z ish n i  o 'tk a z is h d a  q a n d ay   v a z ifa la r b a ja rila d i9
2. 
X o 'ja lik la ra ro   y er tu z is h d a   ish la b   c h iq a rish  ja ra y o n i  n im a .  u  o 'z   ic h ig a  n im a la rn i  o la d i?
3. 
X o 'ja lik la ra ro  >er tu z is h d a  ta y y o rg a rlik   ish la rin in g  v a z ifa la ri  va m a z m u n i  q a n d a y ?
A. 
Y er tu z ish   ta y y o rg a rlig i  o 'z   ic h ig a  n im a la rn i  o la d i0
5. 
D ala  y er tu z ish   iz la n ish la ri  q a n d a y   rasm iy la sh tirila d i  v a  n im a la rd a n   iborat  b o 'la d i?
6. 
L o y ih ala sh   ucliu n   to p s h iriq n in g   m a z m u n i  q an d ay ?
7. 
X o 'ja lik la ra ro   y e r tu z is h   lo y ih a sin i  k o r i b  ch iq ish   v a  ta sd iq lash   tartib i  q a n d a y '1

X o 'ja lik la ra ro  y e r tu z is h   lo y ih a si  q a n d ay   q ilib  jo y la rg a   k o c h ir ila d i
9. 
Y erg a  b o 'lg a n   m u lk c h ilik   h u q u q in i  b cru v ch i  h u jja tla r q a n d a y   ra sm iy la sh tirila d i0
10. 
X o 'ja lik la ra ro  y er  l u / i s h   lo y ih a si  q a n d ay  a m a lg a  o s h irila d i9
11. 
T u m a n la r  va  y e r  m a ss iv la rin in g   q an d ay   s h a ro itla ri  v a   x u su siy a tla ri  q ish lo q   x o 'j a lik  
k o rx o n a la rid a .  fe rm e r  x o 'ja lik la r id a   x o 'ja lik la ra ro   y e r tu z is h d a  h iso b g a  o lin ad i?
12. 
Q ish lo q   x o 'ja lig i  y e r  e g alik lari  v a   y e rd an   fo y d a la n is h la rin i  tash k il  etish d a  v a   u n in g  
o 'lc h a m la rin i  lo y ih a la sh d a   q a n d ay   b o s h la n g 'ic h   q o id a la rg a   (tam o y illarg a)  rio y a   q ilin ish i 
k^rak'.’
13 
Q ish lo q   x o 'ja lik   y e rd a n   fo y d a la n ish in i  tash k il  e tis h   lo y ih a sin in g   ta rk ib iy   q ism la ri 
q a n d a y 9
14. 
Y angi  y e rd an   fo y d a la n ish   m a y d o n i  n im a la rg a  b o g 'liq   b o 'la d i,  u  q a n d ay   an iq la n ad i?
15. 
F e rm e r  x o 'ja lik la r id a g i  x o 'ja lik la r a r o  y er tu z ish n in g   x u su siy a tla ri  n im a la rd a n   ib o ra t9 
16 
Y erd an   fo y d a la n is h la r  k a m c h ilik la ri^ a   n im a la r  k irad i?

17. 
Y e rd a n   fo y d a la n is h n i  ta rtib g a  s o lish n in g  m a q sa d i  v a  m a 'n o s i  q an d ay '7
18. 
X o 'ja lik la ra ro   y e r tu z is h n in g   sam a ra si  n im a la rd a n   ta sh k il  to p a d i'’
VII bob
XO'JALIKDA  ICHKI  YER  TUZISH
^  
I.  Xo'jalikda  ichki  yer  tuzish  loyihasining 
mazmuni  va  vazifalari
X o'jalikda  ichki  yer  tuzish  ishlab  chiqarishni.  mehnatni  va  qishloq 
xo'jalik  korxonalarini  boshqarishni  oqilona  tashkil  etish,  xo'jalik  yuritish, 
dehqonchilik,  qishloq  xo'jalik  ekinlarini  yetishtirish  texnologiyalari, 
mashina  va  agregatlarning  ilg'or  tizimlarini  qo'llash  uchun  hududiy  asos 
b o'lib  xizmat  qiladi,  bu  esa  ishlab  chiqarishning  iqtisodiy  samaradorligini 
oshirish  sharti  sifatida  xizmat  qiladi.  Bunda  yerlardan  foydalanish  tartibi  va 
sharoitlariga  rioya  qilinadi,  tuproqlar  unuindorligining  qayta  tiklanishi, 
saqlanishi  va tabiiy  landshaftlaming yaxshilanishi  ta’minlanadi.
X o'jalikda  ichki  yer  tuzishning  asosiy  maqsadi  yerlardan  va  u  bilan 
bog'liq  boshqa  ishlab  chiqarish  vositalaridan  oqilona  foydalanishni,  ularni 
m uhofaza  qilishni  va  yaxshilashni  tashkil  etish,  uning  tabiatni  muhofaza 
qilishga  qarafilganligini  va  qishloq  xo'jaligi  ishlab  chiqarishining  maksimal 
iqtisodiy samaradorligini  ta’minlash  hisoblanadi.
Shu  sababli,  qishloq  xo'jalik  korxonalarida  ichki  yer  tuzishda,  bir 
tomondan,  qishloq  xo'jalik  ishlab  chiqarishini,  uning  yer  uchastkalari 
sifatini  va joylashgan  o'rinlarini  hisobga  olgan  holda  hududiy  tashkil  etish 
va  joylashtirish  amalga  oshiriladi,  ikkinchi  tomondan  esa  -  xo'jalik 
yerlaridan  foydalanish,  ularni  muhofaza  qilish  va  samaradorligini  oshirish, 
har bir yer bo'lagi  hududini  tuzish  bo'yicha tadbirlar tizimi  belgilanadi.
Shunday  qilib,  xo'jalikda  ichki  yer  tuzish  -  bu  aniq  qishloq  xo'jalik 
korxonalarida  yerlardan  va  ular  bilan  bog'liq  ishlab  chiqarish  vositalaridan 
oqilona  foydalanishni  va  ulami  muhofaza qilishni  tashkil  etishning  ijtimoiy- 
iqtisodiy  jarayoni  bo'lib,  o 'z   ichiga  ishlab  chiqarishni  va  hududni  tashkil 
etish  bo'yicha  loyiha  asosida  amalga oshiriladigan  tadbirlar tizimini  oladi.
X o'jalikda  ichki  yer  tuzishning  asosiy  vazifalari  quyidagilar 
hisoblanadi:
xo'jalik  yerining  har  bir  bo'lagi  vazifasini  uning  agroekologik 
xususiyatlari  va  joylashgan  o'rniga,  ishlab  chiqarish  kuchlarining 
zam onaviy  rivojlanish  darajasiga,  ilmiy-texnik  jaravon  yutuqlariga. 
qishloq  xo 'ja lik  ekinlarining  yu q o ri  hosildorligini  va  ye r  tur I arm ing 
yuqori  mahsuldorligini, 
tuproqlar  unumdorligining  oshishini  va 
u lam ing 
buzilish  jarayontarini 
to 'xtatishni 
ta 'minlovchi 
ye r

munosahatlariga  mos  tarzda foydalanishni  oqilona  tashkil  etish  va  uni 
m uhofaza qilishni aniqlash;
xo 'jalikda  ishlab  chiqarishning  asosiy  elementlari  va  sharoitlari:  yer, 
ishchi  kuchi,  ishlab  chiqarish  vositalari,  ularning  o'zaro  bog'lanishi 
orasidagi  son  va  sifat  jihatdan  mutanosiblikni,  balanslanganlikni 
ta 'minlash;
belgilangan  ishlab  chiqarish  dasturini  m aksim al  samaradorlik  bilan 
bajarish,  mustahkam  ozuqa  bazasini  yaratish,  kapital  yuklamalar, 
m ehnat  resurslari,  pul-m oddiy  vositalar  sam aradorligini  oshirish, 
umuman 
korxona 
qishloq 
xo ja lik  
ishlab 
chiqarishining 
raqobatbardoshligi  va  rentabelliligini  yaxshilash  imkonini  beradigan 
yarning  unumdorlik  va  hududiy  xususiyatlarini,  xo 'ja lik  yuritishning 
iqtisodiy  sharoitlarini,  yer  egaliklari  va  yerdan  foydalanishlarning 
ayrim  qismlarining  tabiiy xususiyatlarini  hisobga  olgan  holda,  qishloq 
xo 'ja lig i  ishlab  chiqarishining  tarmoqlari  tarkibini,  o'lcham lari  va 
joylashishini belgilash;
dehqonchilik  madaniyatini  ko'tarishga,  qishloq  xo 'ja lik  texnikasidan 
yuqori  unumli  foydalanishga,  xo  ja lik  yuritishning  ilg ‘or  tizimlarini, 
ekinlarni yetishtirish  texnologiyalarini,  mehnatni  ilmiy  tashkil  etish  va 
qishloq  xo'jalik  ishlab  chiqarishini  boshqarishni  jo riy   etishga, 
dehqonchilikda  ishchi jarayonlarni  to ‘g 'ri  amalga  oshirishga yordam 
beruvchi tashkiliy-hududiy sharoitlar yaratish;
yerlarni  melioratsivalash,  a tro f  muhitni  m uhojaza  qilish,  tabiatda 
ekologik  muvozanatni saqlash,  madaniy  landshajtlar yaratish  bo 'yicha 
tadbirlar majmuini  ishlab chiqish  va jo riy  etish;
har  bir  yer  bo'lagining  maydonini,  sifatini  va  joylashgan  о ‘m in i 
hisobga  olib,  xo'jalikda  ichki  y e r  munosabatlarini,  ichki  rejalash  va 
boshqarishni.  boshqa  masalalarni  yyechishni  tartibga  solish  uchun 
zarur y e r baholash m e'yorlari tizimini ishlab  chiqish.
X o'jalikda  ichki  yer  tuzishning  maqsadi  va  vazifalari  uning 
mazmunini  va  loyihani  ishlash tartibini  aniqlaydi.
X o'jalikda  ichki  ye r  tuzish  loyihasi  aniq  qishloq  xo'jalik  kor- 
xonasida  yerlardan  va  ular  bilan  bog'liq  ishlab  chiqarish  vositalaridan 
oqilona  foydalanishni  va  ulami  muhofaza  qilishni  tashkil  etish  bo'yicha 
hujjatlar (hisob-kitoblar,  chizmalar) to'plam idan  iborat  bo'ladi.
X o'jalikda  ichki  yer tuzish  loyihasining  tarkibi  va  mazmuni  tabiiy  va 
ijtimoiy-iqtisodiy  sharoitlar,  yer  egaliklari  va  yerdan  foydalanishlar 
shakllari,  hududning tashkil  etilish  va  oldin  ishlangan  loyiha yechimlarining 
o'zlashtirilish  darajasidan  kelib chiqib aniqlanadi.

—.  N 
1Л  Р 
3*  < 
О
L /I 
■ <   * <  
Я  S 
—  5.
р   §  
1 1 
с   5!
х
В . ° .
ю '  
О  — 
*<_
  7 Г
8?  3
г
  в» 
= ; ■ * ■  
з-  К
= ■   и
Р
Д  
.
SL —:
5" °-
S5  е>
5  й
?  £
оо  Z
р   -  
о .
ш
3 “
3 -   <  
р   р  
£  
э
ГГ
  I»
В- 

Ц  g 
5  
з  
с   *§-
э  к 

?.
гг
р
S’
2.  >  
W
  э 
В
= Г
р
с о   а
—  ■  Е.
ю   t )
&
  ^
с .   *
р   51 
v r
й  “2 
3"  о
Р 

£•  65 
SL з
£ ь   ^
  . U
lo  K
j
  — 
0
5
>
 
Е.  2  з
о»  5Г  3
я
  §
• -
в  
i - &
 
Г2.  Cl  л 
3  Й  2Г
— ■
  VI
3 .   <  
з   "  
а. 
о  EL 
^   ®» 
р   и:
с '  2 .  =г 
<—.  о. 
ЕГ  о   р 
s  
у
 
р
. -   а . 
г
  р  
р
— •
q
;  —•  -2.  -|
3-  115
к  ?
Г Г   “ I 
— 
С
UJ  r-J 

.  3  
-■ 
о  | |  
вГ 
щ
 
^
  —  
р   w ’  3
5 .   3 -   3
3  
__
N
СТ*  “  
.
2 .3   3 
ГГ01  5*  Р
К 
р 
*<
--  1л  р
l i e
—  3-
в-  SC « 
Л  
S -   “
— ■ 
ЬЯ
О  S i
^   3   Р
Р  3-
сл
3*  <

в  

S'  сг  л
3 *   " <
l i
£   Е?

р .  
5]
0 0  
р  
I I
с   ч
СТ*  3
о" *<’ 
ТТ  Р
С  ггэ
3  Со
- ■   0 0  
_ .   в
{<  3  1
*   s '
Н*  о
2 .   = :   з  
р
<*  **  5   —
3  <г*.  °.
з*  р   — 
О  “   р
Я *
 3
t o   ю

  NJ
0  £>  X
?   <  5
Л  
<—
• 
тг  X  Р_
Р *  
т~
2 .   Р  
О -
3  
sr.  &
с :   < 2 .   к
i s   Е
!■ °  i
1   и 
р
~  •  D "   0 0
(л*  " ё  
~  
=■  с   3
Э  -
с   ^
I   5 
о  S
р   —' 
* 5
Р
3
р
его*
К
О'
v :
р
д
3 *
о
с
3  
5 Г
р
  з^
7Г  Р 
р   СТ
о
□:  з
з-ч
го
X  i 
о  :
о
lil 

СТ*  р.
J -  3 
р   р  
вт
с   ^ 
z:  5*
з   с :
3  03
5'  р

 •  £л
О  -  
_1 ^  
п_  —
Л  Z3-
II
Р
СТ"  р
л  э.
р   р
I/;  ь
~   N
з-  5Г
а
Е
S?
е
:

Biroq,  barcha  vaziyatlarda  ham  x o ‘jalikda  ichki  yer  tuzishda 
loyihaning  tarkibiy  qismlari  va  elementlaridan  kelib  chiqib  aniqlanadigan 
loyihaviy  masalalarning  to ‘la  ro'yxati  ko'rib  chiqilishi  kerak.  Loyihaning 
tarkibiy  qismlari  va  elementlari  ro'yxati  qishloq  xo'jalik  korxonasi  ishlab 
chiqarishi  va  hududining  hamda  xo'jalikning  ayrim  darajalari  va  tarkibining 
o'zaro  aloqalarini  hisobga  olishi  kerak.
X o'jalikda  ichki  yer  tuzish  loyihasi  yettita  tarkibiy  qism  va  32 
elementdan  iborat  (9 -jadvalga qaralsin).
I. 
Ishlab  chiqarish 
bo‘lim larini  va  x o\jalik 
m a rk a z la rin i 
joylashtirish.  Loyihaning bu  qismida  xo'jalikning tashkiliy-ishlab  chiqarish 
tuzilishi,  ishlab  chiqarish  boMimlarining  tarkibi,  soni  va  oMchamlari 
belgilanadi.  xo'jalik  markazlarining  vazifalari  aniqlanadi.  chorvachilik 
fermalari  jovlashtiriladi,  xo‘jalikning  ichki  hududiy  ishlab  chiqarish 
bo‘limlarining  (b o lim lar,  ishlab  chiqarish  uchastkalari,  sexlar,  kompleks 
brigadalar) 
maydonlari, 
chegaralari 
va  joylashishi 
aniqlanadi. 
Bu 
masalalarning  to ‘g ‘ri  yechilishi  ishlab  chiqarish  qurilishiga,  hududni 
injenerlik  jihozlashga  sarflanadigan  kapital  xarajatlam ing  kamayishiga, 
hamda  m a’m uriy-boshqaruv  hodimlarining  ish  haqi,  am ortizatsiya  va 
ekspluatatsiya 
sarflari, 
transport 
xarajatlari 
bilan 
bog1 liq 
ishlab 
chiqarishning  villik  xarajatlarining kamayishiga katta ta ’sir ko'rsatadi.
II.  X o‘jalikda  ichki  magistral  yo‘llarni,  suv  xo‘jaligi  va  boshqa 
um um xo‘jalik  aham iyatiga  ega  injenerlik  inshootlarini  va  o b ’ektlarini 
joylashtirish.  Nazariy  jihatdan  bu  qism  -  loyihaning  birinchi  qismi 
elementidir.  sababi,  butun  xo'jalik  infratizimi  masalalarini  yechadi,  ammo, 
yechiladigan  masalalarning  ahamiyatini  va  ulam ing  yer  turlarini  va 
almashlab  ekishlarni  tashkil  etish  bilan  o ‘zaro  bog'liqligini  hisobga  olgan 
holda,  ular mustaqil  tarkibiy qism  qilib  bo'linadi.
Xo'jalikning  y o l   tarm og'i  -  ishlab  chiqarishni  va  hududni  oqilona 
tashkil  etishning  asosiy  shartidir,  ъаЬаЫ,  u  aholi  yashash  joy lari,  ishlab 
chiqarish  markazlari  va  xo‘jalik  yer  turlari  orasidagi  transport  aloqalarini 
yaxshilashga,  odamlarni  va  yuklarni  tashish  xarajatlarini  kamaytirishga, 
mahsulot  tannarxini  pasaytirishga  yordam  beradi.  Bu  boshqa,  ularsiz  ishlab 
chiqarishni  amalga  oshirish  mumkin  boMmagan  ishlab  chiqarish  infratizimi 
o b ’ektlariga  (suv  bilan  ta'm inlash  tizimi,  elektr  ta ’minoti,  aloqa)  ham 
taal luqlidir.
Katalog: filesarchive
filesarchive -> O. K. Iminov iqtisod fanlari doktori, professor
filesarchive -> B u X o r o o z I q o V q a t V a y e n g I l s a n o a t t e X n o L o g I y a s I i n s t I t u t I r. A. X a I t o V, V. E. R a d j a b o V a
filesarchive -> Ipak qurti seleksiyasi.pdf [Aeratsiya stansiyalari]
filesarchive -> Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi.pdf [Aerologik asboblar]
filesarchive -> Osimliklarni biologik himoya qilish vositalari.pdf [Agrotexnik himoya usuli]
filesarchive -> 0 ‘zbekist0n respublikasi oliy va à b t 0 ‘rta maxsus ta’lim vazirligi
filesarchive -> 10-168 Tuproqshunoslik.pdf [Agrotuproq rayonlashtirish]
filesarchive -> Qishloq xojaligi asoslari.pdf [Almashlab ekish rotatsiyasi]
filesarchive -> Umumiy va qishloq xojaligi fitopatologiyasi.pdf [Aralash ekinlar]
filesarchive -> Chorva parranda va baliq mahsulotlarini yetishtirish qayta ishlash texnologiyasi.pdf [Aralash silos]

Download 82.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling