T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet11/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

Bashoratning  turlari:  1.  Oddiy,  2.  Induktiv,  3.  Diniy,  4.  Ilmiy 
bashoratlardir.
1 O.  Fayzullayev.Falsafa va fanlar metodologiyasi. Т.,  2006 у.  50-bet.
101

Oddiy  bashorat  bu  kundaiik  hayotda  uchrab  turadigan,  turmush 
tarzidan  kelib  chiqadigan  bashoratdir.  O ddiy  bashoratlarda  tafakkur 
orqali  isbot  talab  qilm aydigan  oddiy jarayonlar  haqida  fikr yuritiladi. 
M asalan,  b a h o rn in g   kelishi,  kelajakda  m ev a-ch ev alarn in g   m o ‘1 
b o ‘lishidan  dalolatdir.  D em ak,  inson  o ‘z  tafakkuri  orqali  kelajakni 
o ‘z zamoni bilan b o giab  xulosa qiladi.  Bu xulosa to ‘g‘ri chiqadi.  Bashorat 
turlari  ehtiyojga bog'liq.
Induktiv  bashorat  ko‘proq  faraz  qilish  bilan  bogiiqdir.  A m m o 
faraz  ham   insonning aql-zakovati,  idrok qilishi  bilan  b o g iiq .  Aql  esa, 
inson  ruhining  yuksak  darajada  takom illashuvi  va  uning  nam oyon 
b o ‘lishidir. Aql  inson  miyasining mahsuli.  Ana shu aql barchada b o is a - 
da,  a m m o   b ir-b irid a n   farq  qiladi.  B a’zilar  aqllarini  am aliy o td a 
charxlasalar,  bo shqalar fan  orqali  rivojlantiradilar.  A yrim lar turm ush 
tarzidan  foydalanadilar.  Aql  ham  ob‘ektiv  olam  to ‘g ‘risidagi bilimdir. 
D em ak,  intuitsiyada aql va farosat yetakchi o'ringa ega.
Diniy bashorat esa insonlar va butun  olam  faoliyatiga bag‘ishlangan. 
U  kelajakni aytib berishga qaratilgandir.  Diniy bashorat payg‘am barlar 
va  Alloh  nom i  bilan  bog‘langan.  T o ‘g ‘ri,  payg‘am barlar  A llohdan 
kelgan  vahiylar  orqali  bashorat  qilsalar-da,  ular  ham   b ashoratlam i 
voqelik bilan b og iag an lar.  M asalan,  Im om   Ismoil  Buxoriyning hadisi 
shariflarida  shunday  voqea  haqida  fikr  yuritiladi:  «Anas  Ibn  M olik 
raziyallohu anhu  rivoyat  qiladilar:  «M akka ahli  Rasulullohu  alayhi va 
sa lla m d a n   (p a y g ‘a m b a r  ek an lik la rin in g   isbo ti  u c h u n )  m o ‘jiz a  
ko‘rsatm oqliklarini  talab   qildi.  Shunda  ul  zot  oyni  ikkiga  b o iib  
ko‘rsatdilar,  h atto   od am lar  H iro‘  to g in i  oyning  ikki  b o ia g i  orasida 
ko‘rishdi  (ya’ni,  b ir  b o ‘lagi  tog‘ning  u  tom onida  va  ikkinchi  b o ia g i 
tog'ning  bu  to m o n id a  turdi)  ».  Ko‘rib  turibm izki,  bu  diniy  bashorat 
talab  asosida  zaruriyatdan  kelib  chiqqan  holda  am alga  oshirilgan. 
Qiyom at  kunlari  haqidagi  fikrlar  ham  diniy  bashoratdir.
Ilmiy  bashorat  ijod  shakli  sifatida
Oldindan ko'rishda obyektiv zaruriy shart-sharoitlar kifoya qilmaydi. 
Yuqorida  t a ’kidlaganim izdek,  ijodkor  oldindan  obyekt  rivojini  aytib 
berish  qonuniyatlariga  asoslangan  nazariyani  ham   e ’tibordan  chetda 
qoldirm asligi  kerak.  Shu  sababli  ham ,  ilmiy  bashorat  deganda, 
kelajakdagi  hodisalar,  narsalar  rivojini,  oqibatlarini,  xususiyatlarini
102

oldindan  aytib  berish  imkoniyatini  lushunish  kerak.  Ayniqsa,  ijod 
jarayonida ilmiy bashorat  ilmiy dalillarga ichki va tashqi shart-sharoitlaiga 
q a t’iy rioya qilingan  holda am alga oshiriladi.  Aks holda  ilmiy bashorat 
quruq  gap  b o 'lib   qolaveradi.  C h u n o n ch i,  nazariya  ham   obyektiv 
realUkni to ‘g ‘ri aks ettirgan b o ‘lishi  lozim.  Shundagina  ilmiy bashorat 
ijod  shakli  sifatida  shakllanadi.  Ijodda  ilmiy bashorat  ham   bilishning 
o ‘ziga  xos  shaklidir.  Sababi,  unda  ham   turli  m anbalar,  axborotlar 
haqida fikr yuritiladi. T a ’kidlash kerakki,  ilmiy bashorat  ijod jarayonida 
ehtim ollikni  inkor  etm asdan  balki  unga  yaqin  turadi.  Z ero,  bilish 
jarayoni hali  rivojlanm agan  holatni bilishga chorlaydi.  Ilmiy bashorat 
tabiat, jam iyat  to ‘g‘risidagi  ilmiy bilim ni  har tom onlam a  tahlil  qilib, 
insonni  bilim   bilan  boyitadi.  U nutm aslik  kerakki,  ilmiy  ijodda  ilmiy 
bashorat  m a ’lum dan  n o m a ’lum ni  ham   keltirib  chiqaradi.  D em ak, 
unda,  ilm iy  ijod  jaray o n id a  ilm iy  bashorat  am alga  oshiriladigan 
ta d q iq o tla rn in g   x ilm a -x illig id a n   kelib  ch iq ib   ish  tu tish   kerak. 
Binobarin, bashorat o‘ta aniqlikni talab qilmasa-da, shu  aniqlik atrofida 
fikr yuritadi va ilmiy ijodga o ‘z hissasini qo‘shadi.  Ilmiy bashorat evristik 
xarakterga ega.  Shu sababli ham  ilmiy bashoratni e ’tirof etadilar.  Olam 
cheksiz  b o ig a n id ek ,  bashorat  chegarasi  ham   cheksizdir.
Yana shunday bashoratlar borki,  m asalan,  fazodagi sayyoralaming 
joylashuvi,  holati,  taassurotini  o ‘rganib  ham   fikr  bildirganlar.  Xoja 
Ali Term iziy o ‘zining  “N av ro ‘zn o m a”  risolasida  N avro‘zni haftaning 
qaysi  kuni  kirsa,  o ‘sha  yili  qanday  voqealar  sodir  b o ‘lishini  bayon 
qilgan  b o ‘lsa,  “ S oln om a”  asarida  esa  N avro‘zning  qaysi  m uchal  yili 
kirsa,  qanday  hodisalar  ro‘y  berishini  bayon  qilgan.  Biz  bu  yerda 
“ N av ro ‘z n o m a”dan  Xoja  Ali  Term iziyning  bashoratlarini  qanday 
yozilgan  b o ‘lsa,  shundayligicha  keltiramiz:
“Agar  Navro‘zi  olam  yakshanba  kuni  dohil  b o ‘lsa  (kirsa),  Shams 
(Q uyosh)ga taalluqli b o iu r .  U1  sol  (yil)  n e ’m atlar ko‘p b o ‘lib,  to ‘qliq 
b o ‘lg‘ay,  fitna  va  yom onlik  oz  b o ‘lgay,  g ‘o ‘zalarga  yaxshi  b o ‘lg‘ay, 
tog‘lardagi  polizlar va  ekinlar yaxshi b o ‘lg‘ay va dehqonlam ing ekinlari 
bitkay.  Yilni  avvalinda  arzoni  (arzonchilik)  b o ‘lg‘ay,  oxirinda  andak 
qim m atli  (qim m atchilik)  b o ‘lg‘ay,  am m o  tez  o ‘tgay.  Xalq  orasida 
m uholifatchilik  (qaram a-qarshilik)  bisyor  b o ‘lg‘ay.  Xaloyiq  orasida 
vabo b o ‘lg‘ay.  Va  m ashriq tarafidin andak fitna va xovfi xunrezi  (qon 
to ‘kish)  b o ‘lgay  va  og‘irlik  oxiri  baxayr  b o ‘lg‘ay,  Ekinlam i  ertaroq 
ekm oq kerak.  Vallohu a ’lam bissavob.
103

Agar  NavioV i  olam  dusbanha  kuni  dohil  b o ls a ,  Q am ar  (Oy)ga 
taalluqli  b o ‘lg‘ay.  U1  yil  to 'q liq   b o lg 'a y ,  n e ’m atlar  ko‘p  b o ‘lg‘ay, 
yom g‘ir  k o 'p   yoqg‘ay.  Podshohlarga  andak  xavflik  b o ig a y   va  b a ’zi 
savdogarlar  holi  zaif  bo 1 g ‘ay.  G ‘o ‘za  ekin  yaxshi  b o ig ay .  K unjut, 
tariq q o ‘noq m iyona (o ‘rtacha) b o lg 'a y ,  qor-yom g‘ir yilning avvalinda 
boigay. T ogiarda va Iroqda zilzila boigay. Va ba’zi polizlaiga ofat yetgay. 
Va  b a ’ziga  davlat  b o lu r .  A m m o  b u g ‘doy  shirin  b o lu r ,  tez  o ‘tgay, 
savdogarlik  basta  (yom on)  b o ig a y .  Bu  yil  zaiflam ing  ahvoli  xo‘b 
b o ‘lg‘ay.  A m m o  kattalarga  bisyor  m ansabdorlik  b o lg ay lar.  V allohu 
a ’lam  bissavob.
Agar Navro‘zi olam  seshanba kuni  dohil b o ls a ,  M irrihga  (M arsga) 
taalluqli  b o lu r.  U1 yil farah  (shodlik)lik b o ‘lgay va kundan-kun taom lar 
ko ‘p b o ig ay ,  chahorpolar (hayvonlar)ga m a’murchilik b oigay. A m m o 
od am lar  orasida  janjal  k o 'p   b o ig a y .  M ashriq  tarafning  podshohiga 
tashvish k o ‘p yetkay.  U1 yil ekinlarni  erta eksa,  yaxshi b o ‘lgay, kechiga 
ofat  tekgay va  m evalar  oz  b o ig a y .  Yil  oxirida  sel  k o ‘p  b o ig a y ,  ul  yil 
yom g‘ir  kam   b o ig a y .  Bu  yilda  ham   n e ’m at  ko‘p  b o ig a y   va  narxlar 
arzon b o ig a y ,  va giyohlar bisyor b o ig a y .  A m m o bu  yilda  uzum   k o ‘p 
b o ‘lg‘ay va zaiflam ing ahvoni tang b o ig a y .  Vallohu a ’lam bissavob.
Agar Navro‘zi  Olam chahorshanba  (chorshanba)  kuni dohil  b o ls a , 
A torud  (M erkuriy)ga taalluqli b o ig a y .  Ul yil  qahatchilik b o ig a y ,  qon 
to ‘kmoq va fitna-fasod ko‘p boigay. A m m o tezlik birlan bartaraf boigay. 
Ul  yil  polizlar  k o ‘p  yaxshi  b o ig a y ,  am m o  X uroson  tarafida  arpa, 
bug 'do y qim m at  b o ig a y ,  m osh,  loviya,  tariq,  q o ‘noqlar k o ‘p b o ig a y . 
Ul  yil  yilon,  chiyon,  qu rtlar  k o ‘p  b o ig a y .  O lim   zaiflarga  va  yosh 
bolalarga  k o ‘p  b o ig a y ,  am m o  savdogarchilik  ko‘p  yaxshi  b o ig a y . 
A m m o  haloyiqlar  orasida  k o ‘z  og‘rig‘i  k o ‘p  b oigay .  Vallohu  a ’lam 
bissavob.
Agar  N avro‘zi  olam  panjshanba  kuni  dohil  b o ls a ,  M ushtariy 
(Yupiter)ga taalluqli b o igay.  Ul yil b a ’zi joylarda ne’m atlar ko‘p b o lu b  
va  b a ’zi  joylarda  oz  b o ig a y .  Y o m g lrla r  o ‘z  vaqtida  yoqg‘ay,  qor- 
y o m g lr  ko‘p  b o ig a y .  Podshohlar  hollari  yaxshi  b o ig a y   va  h am m a 
h u n a rp e s h a   (h u n a rm a n d )la r  k asb larid in   xursand  b o lg a y la r.  Va 
daryolardagi kishtilar (kem alar)ga salom atlik b o ig ay ,  lekin  haloyiqlar 
orasida  yolg‘on  so‘z  k o ‘p b o ig a y ,  bem orlik  k o'p  b o ig a y ,  savdogarlik 
yaxshi  b o ig a y .  Ul  yil  sip o h   (lashkar)lam ing  ahvoli  h o ‘b  b o ig a y . 
Vallohu a ’lam  bissavob.
104

Agar  Navro‘zi  olam  juma  kuni  dohil  b o is a ,  Zuhraga  taalluqli 
b o ig a y .  U1  yil  farah  (shod)lik  va  farovonlik  boigay.  Y o m g ir  ko‘p 
yoqgay,  sovuq  qattiq,  qish  uzun,  yil  oxirida  andak  qim m at  (chilik) 
boigay.  G ‘alla saqlamoq kerak, bozuigonlik, savdogarchilik ko‘p yaxshi 
bo ig ay va kechki  (ziroat)ga ofat yetkay.  U1 yilda narxlar ar/o n  boigay 
n e ’m at,  farox  (ko‘p)  b o ig a y ,  ziroatlar  xo‘b  boigay.  Kunjut  miyona 
(o'rtacha)  boigay. Sipoh  (lashkar)larning holi zabun  (o g ir)  boigay. 
Vallohu a ia m  bissavob.
Agar  Navro‘zi  olam  shanba  kuni  dohil  b o is a ,  Zuhal  (Satum )ga 
taalluqlidir.  U  yil b a'zi shaharlarda qahatchilik b oigay,  yomg‘ur ko‘p 
yoqg'ay,  xunrezlik  (qon  to ‘kishlik)  ham   ko‘p  boigay.  Janub  soridin 
(to m o n d in )  lashkar  paydo  b o iu r ,  urush  va  suqush  va  o ‘g ‘ri  va 
qaroqchi  ko‘p  b o ig a y ,  fitna  va  yolg‘on  fosh  b o ig ‘ay.  Kuzgi  ekinlar 
yaxshi  b o ig a y   va  m evalar  kam roq  b o ig ay ,  yil  oxirida  sovuq  qattiq 
bo ig a y ,  qishi  uzoq  b o ig a y ” .1
Ilmiy bashorat  qilishda  falsafiy xulosalar ham   muhim   ahamiyatga 
ega.  C hunki falsafa fanining xususiyati  ham  ilmiy bashoratga yaqindir. 
A m m o  falsafa  fani  real  im koniyatlarga  asoslangan  holda  o ‘z  m uam - 
m olarini  rivojlantiradi,  m uam m olam i  yechishga  ko‘maklashadi.  Shu 
bilan biiga, falsafa fani  ilmiy ijodninggina metodologiyasi bo‘lib qolmay, 
ilmiy  bashoratning  ham   m etodologiyasidir.  Bashoratchi  ana  shu 
metodologiyaga suyanib o ‘z fikrini bayon  qilsa,  tanlangan y o i to ‘g‘ri 
chiqadi.  Bashorat  natijasi  unum li  b o ia d i.  Ijtimoiy  hayotni  bashorat 
qilishda o ‘tm ish,  hozirgi,  kelajakdagi jarayonlar hisobga olinadi.  Yoki 
tabiatshunoslik bo‘yicha ijod qiluvchi olim dastlabki aniq bilimlaiga ega 
b o is a  va unga amal  qilsa, tajribalari m ohiyatini t o i a  tushungan holda 
amalga oshirsa,  ijod jarayonida tasodiflami nazardan ehetda qoldirmasa, 
u  holda  oldindan  aytib  berish  jarayoni  ishonarli  b o ia d i.  M urakkab 
obyektlam ing  xatti-harakatini  oldindan  aytib  berish  bitta  yoki  ikkita 
nazariyani  em as,  balki  bir  qancha  nazariyalam i  ham   qam rab  olishi 
m um kin.  C hunki  bu  nazariyalar  jarayonning  ayrim  tom onlarini, 
om illarni  o ‘zida  mujassamlashtirgan  b o iish i  mumkin.  Demak,  b a ’zi 
bashoratlam i o ‘rtaga q o ‘yishda bir fanning o ‘zi kamlik qilishi mumkin. 
B unday  h o la td a   ilm iy  b ash o ra t  qilish  u ch u n   b ir  n ech a  fan lar 
qonuniyatlaridan  foydalaniladi.
1 Xoja Ali  Termiziy.  “ N avro‘zn o m a’\
105

In so n iy a t  X XI  asrga  o ‘ta r   c k a n ,  u n in g   o ld id a  y an g i-y an g i 
m uam m olar paydo b o ‘lmoqda.  Bu  m uam m olarni  ilmiy tushuntirishda 
fanning harakati kam lik qiladi.  D em ak,  taraqqiyotni ilmiy bashoratsiz 
ta sa w u r  qilib  b o ‘lmaydi.  Izlanuvchi  ilmiy  bashorat jarayonida  ilmiy 
ijod  bilan  shug‘ullanar  ekan,  ijtimoiy  taraqqiyotni  qaysi  yo‘nalishda 
harakat  qilishi,  bu   harakat  qanday  su r’atlar  bilan  boradi,  qanday 
to lsiqlar  bo'lishi  m um kinligi,  to ‘siqlardan  qanday  o ‘tish  zarurligi, 
inson  faoliyatiga  qanday  yo‘sinda  ta ’sir qilishi  kabilarni  tahlil  qiladi. 
Pirovardida,  taraqqiyotning  istiqboii  nim ada  ekanligini  bilish  uchun 
javob  izlaydi.
Iqtisodiy-ijtim oiy bashoratlar  m a’lum   bir davrni  o ‘z  ichiga  oladi. 
U  davr  qisqa  yoki  uzun  b o iish i  m um kin.  Bu  bashoratlarda  sanoat, 
qishloq  h o ‘jaligi,  m oddiy  boyliklar,  boshqaruv  jarayonlari  hisobga 
olinadi.
U zoq  davrni  o ‘z ichiga oladigan bashoratlar m a’lum  bir davlatlar, 
m am lakatlar faoliyatini  qam rab  oladi.  Shundan  kelib  chiqqan  holda, 
faoliyat  ko‘rsatadi.  Bunday sohalarga ekologik jarayonlar,  demografik 
xususiyatlar,  oziq-ovqat  m uam m olari  misol b o ‘la oladi.
Tayanch  tushuncha  va  iboralar
B ashorat  (ilm iy ),  p o stin d u stria l  ja m iy a t,  iqtisodiy  b ash o rat, 
ssenariy  yozish,  prognoz  qilish  (ilmiy),  Rim  klubi,  ekstropolyatsiya, 
bashorat  turlari,  ilmiy  bashorat,  induktiv  bashorat.
Mavzuga  oid  savollar
1.  Ilmiy izlanishda prognozni bashorat qilish qanday rol o ‘ynaydi?
2.  F undam en tal  ilmiy  yoki  texnikaviy  kashfiyotlarga  olib  kelgan 
ilmiy bashoratlarga  m isollar keltiring?
3.  Iqtisodiy  tadqiqotlarda  ilmiy  ijod  va  bashorat  metodologiyasi 
qanday  rol  o'ynaydi?
4.  I. A.  Karimov tom onidan bozor iqtisodiyotiga o ‘tishning « 0 ‘zbek 
m odeli»  ishlab  ch iq ilish i  ilm iy  b a sh o ra tn in g   y o rq in  n am u n asi 
sifatidami?
106

V II  bob.  ILMIY  TADQIQOT  VA  IJOD  TIZIM IDA  DALIL  (FAKT)
Dalil  falsafiy  kategoriya  sifatida.  Daiil  turlari
Ilmiy  ijodda  dalillar  o ‘ta  m uhim dir.  Dalil  bu  -  fakt  m a’nosida 
ishlatiladi.  Biz  bu  mavzuni  yoritar  ekanm iz,  fakt  so'zini  dalil  deb 
qabul qildik.  Dalil bu  - haqiqatni tasdiqlovchi, inkor etib boimaydigan 
narsa va bodisalar haqidagi bilimlar niajmuasi.  Dalilning asosan  ikkita 
xususiyati  bor:
1.  H ayotiy  b o ‘igan  real  voqealar,  xususiyatlar,  m unosabatlar, 
aloqadorliklar,  o'zgarishlar, jarayonlarni  o ‘zida ifoda etadi.
2.  H aq iq atni  isbotlovchi  fikrlarning  to ‘laqonligini,  inkor  etib 
bo'lm asligini,  reallikka  mosligini  qaror toptiradi.
T evarak  atrofdagi  b arch a  narsa  va  h od isalarning  m avjudligi, 
barqarorligi,  hodisalarga munosabat kabi jarayonlar dalillarga suyangan 
holda tahlil qilinadi,  mushohada qilinadi.  (Aslida esa dalil b o lish i yoki 
bo'lmasligi mumkin).  Bu obyektga nisbatan shunday xarakterda bo'ladi. 
Sababi,  shunday  narsa  va  hodisalar  borki,  ular  dalil  va  isbotni  talab 
qilmaydi.  D em ak,  ana  shu  narsa  va hodisani  tasvirlash  uchun  dalilga 
murojaat qilish shart emas. Ammo ilmiy ijodda esa dalil zaruriy talabdir. 
Fanning ajralmas qismidir.  Chunki fan  yangi,  haqiqiy bilimlami berish 
u c h u n   d alillarg a  suy an ad i.  H a r  b ir  ijod  n am u n asi  falsafaning 
kategoriyasi bo lm ish — sabab va oqibat,  imkoniyat va voqelik, m azm un 
va shakl,  zaruriyat va tasodif,  mohiyat va  hodisa  butun ham da qismlar 
orqali,  ya’ni  ularning  metodologik  xususiyatlaridan  foydalanib,  o ‘z 
xulosalarini  chiqaradi.  Bu  xulosalar  dalil  tushunchasi  orqali  amalga 
oshirilganda  ijodda  m ustahkam   o ‘rin  oiadi.  Ijod  natijasi  haqiqatga 
aylanadi.
Dalil falsafiy kategoriyadir.  Demak,  u universal xarakterga  ega bo‘lib, 
barcha narsa va hodisalarga taalluqlidir.  U  haqiqatni to ‘ldiruvchidir.  Ba’zi 
olim lar dalilni  haqiqat  sinonim idir,  deb  tushuntiradilar.  Bizningcha, 
bunday  qarash  yetarli  emas.  Bu  kategoriyalar  o ‘zaro  yaqin b o ‘lsalar- 
da,  ular turlicha  vazifalarni  bajaradilar.  Avvalo,  haqiqat  tushunchasi 
dalil tushunchasiga nisbatan keng m a’nodagi tushuncha bo‘lib,  u  nisbiy
107

yoki m utlaq xarakterga ega.  Haqiqalning nisbiyligini qo‘shimcha dalillar 
bilan to id irish   mumkin va hokazo.  Haqiqatlar dalillarning yig‘indisidir.
Shunday  ekan,  dalil  bu  voqelik  haqidagi  obyektiv  holda  olingan 
va  isbotlangan,  o ‘zgarmaydigan  haqiqiy  bilimdir.
D alilning  turlari  quyidagilar:  1.  Haqiqiy  dalil;  2.  Yolg‘on  dalil;  3. 
T o i i q   d alil;  4.  T o ‘liq  b o ‘lm ag an   dalil;  5.  T ax m in iy   d alil;  6. 
Isbotlanmaydigan dalil;  7.  Isbotlangan dalil;  8.  Ilmiy dalil va boshqalar. 
Dalil  turlari  voqelikdagi  narsa  va  hodisalam ing  xarakteridan  kelib 
chiqadi.  Dalil alohida-alohida olingan narsa va hodisalarni o ‘zida aks 
ettiradi.  U m um iy dalil bo‘lishi  m um kin emas.  Dalil — konkret-aniqdir. 
M asalan,  haqiqiy  dalilda  obyekt  to ‘g‘risida  to ‘la  tavsif mujassamdir. 
Bu tavsif haqiqatga zid kelmasdan, balki qonun va qonuniyatlar asosida 
vujudga  kelgan.  Y olg'on  dalil  esa  buning  aksi  b o iib ,  q o n unlar  va 
qonuniyatga  mos  em asdir.  U  faqat  insonning  tafakkurida  aks  etadi, 
xolos.  Yolg‘on  dalillar shubhali b o ‘lib,  ulam i bir necha b o r tekshirish, 
aniqlash talab etiladi.  Y olg'on dalillar inson tom onidan  nojo‘ya ish va 
faoliyatlarda  ko 'proq   foydalaniladi.  A m m o,  yolg'on  dalillardan  ham  
voz kechib b o im ay d i.  U ndan foydali tom onlarini olib,  hayotga tatbiq 
etish lozim.  M asalan,  shunday voqea va  narsalar b o ‘ladiki,  u to ‘g‘risida 
(vaziyatga  qarab)  yolg‘on  dalil  aytishga  to ‘g‘ri  keladi,  ya’ni  ikkala 
qaram a-qarshi tom onlarni  moslashtirish,  kelishtirish  uchup vaqtincha 
yolg‘o n  dalildan foydalanish  m um kin.
Bu  bilan,  albatta,  yolg‘on dalillar  ilmiy  ijodning asosi  ekan,  degan 
xulosa kelib chiqmasligi kerak. Yoki to ‘liq b o ‘lmagan dalillar to ‘g‘risida 
so‘z  yuritganda,  izlanuvchi  o 'z   fikrining  ilmiyligini  isbotlash  uchun 
qo ‘shim cha  dalillar  topishga  harakat  qiladi.  Q o ‘shim cha  dalillar  esa 
to ‘liq  b o im a g a n   dalilni  t o ‘liq  dalil  b o ‘lgunicha  k o 'm ak lash ad i. 
Q o ‘shim cha dalillar ilmiy ijodda katta ahamiyatga egadir.
Ilmiy ijodda shunday dalillar borki,  ularni qayta  isbotlashga to ‘g‘ri 
keladi.  C hunki davr o ‘tishi bilan  h ar qanday dalil qayta  isbotlanishini 
talab  etadi.  Bu  holat,  ayniqsa,  ilmiy  kashfiyotlarda  ko 'proq  ko‘zga 
ta s h la n a d i.  Isb o tla n g a n   d a lilla r  a m a liy o td a   t o ‘g 'r i d a n - t o ‘g ‘ri 
foydalaniladi.
Ilmiy  ijod  ilmiy  dalillar  negizida  ish  yuritadi,  faoliyat  ko‘rsatadi. 
Ilm iy  ijodda  dalillarga  erishish  og‘ir  va  m ashaqqatli  m ehnatni  talab 
etadi.  Vaqt  va  sabrlilikni  istaydi.  Dalillarni  q o ‘lga  kiritish  bevosita va 
bilvosita bo‘lishi  mumkin.  Ikkala jarayon ham  zaruriy holatdir.  Bevosita
108

dalillarni q o ‘lga  kiritishda  narsa va hodisaning o ‘z holati, taraqqiyoti, 
rivojlanishi kifoya qiladi.  Bilvosita dalillarni qo‘lga kiritish m a’lum shart- 
sharoitlar, qo‘shimcha ashyolar, texnik vositalar,  ko‘igazmali qurollami 
talab  etadi.  Izlanuvchi  ijodkor bunga  ruhiy va amaliy jih atd an  tayyor 
turishi  kerak.  D em ak,  dalillarni  q o ‘lga  kiritish  subyektiv va  obyektiv 
shart-sharoitlarga bog‘Iiqdir.
Dalil  insonning  bilim  doirasini  kengaytiradi.  Bilim  insonning 
ajralmas qismidir.
M oddiy  olam  oddiy bilim  osti b o ig a n   cheksiz,  rang-barang  narsa 
va hodisalarning yig‘indisidan  iboratdek bo‘lib ko'rinadi. Ammo oddiy 
kuzatish  asosida hodisalarning  m ohiyatini bilish  m um kin emas.  Agar 
bilish  oddiy kuzatishdangina  iborat b o ‘lsa,  u vaqtda biz hodisalarning 
qonun va qonuniyatlarini aslo bila olmas edik.  Shu sababli ham, dalilning 
asosiy vazifasi moddiy olam ni bilishda ishtirok etib,  u to ‘g ‘risida inkor 
etib   b o ‘lm ay d ig an   fik rlar  ta sd ig ‘ini  berish d ir.  O lam   va  uning 
qonuniyatlarini bilish  osonlikcha kechm aydi.  U  haqiqiy ilmiy dalilni, 
ijodni  talab  etadi.  O lam ni  bilish  g ‘oyat  murakkab jarayondir.
D alillar farazlarni tahlil  qilish uchun  ham asosdir.  C hunki  farazlar 
hali  haqiqiy  ilm  emas.  Farazlar  ham   bilishning  m a’lum  chegarasi 
bo ‘lsa-da,  inson farazlarga asoslanib faoliyat  ko‘rsatmaydi.  Farazlarning 
haqiqiyligini  tekshirish,  aniqlash  dalillar  yordam ida  amalga  oshadi. 
Farazlarning  hayotiyligini  tasdiqlash  yoki  inkor  qilish  voqelikning 
xarakteriga  qarab  tajriba  yoki  kuzatish,  m odellashtirish,  m antiqiy 
yondashishlar  orqali  am alga  oshiriladi.  H ar  bir  tadqiqot,  m a’lumki, 
farazlarni  o ‘rtaga  tashlash  bilan  boshlanadi.  Bu  farazlar  tadqiqot 
negizini tashkil  etsa-da,  dalilga  m uhtoj.  Ana  shu  dalil  orqali  tadqiqot 
natijasi  k o ‘rinadi.  T a ’kidlash  lozim ki,  n azariyalar  ham   dalillar 
yordam ida o ‘rtaga  q o ‘yiladi  va o ‘z  navbalida  isbotlanadi.  N azariyalar 
d alilsiz,  d alillar  n azariyasiz  b o ‘lishi  m um kin  em as.  Aks  holda 
nazariyalar inson miyasidagi  m ulohazalardan  iborat b o ‘lib qolaveradi.
Dalilning  ilmiy  tadqiqotdagi  o ‘rni  va  ahamiyati
Jamiyatdagi b a’zi  m uam m olarni ayrim ijtimoiy gum anitar fanlarda, 
dalillar orqali tasdiqlab bo'lm asa-da,  ular mantiqiy dalillaiga asoslanadi. 
M antiqiy  dalillar  haqiqatga  yaqin  dalillardir.  M asalan,  O 'zbekiston 
R esp u b likasi  P re z id e n ti  1.A .K arim o v   m a fk u ram iz  h aq id a  fikr
109

yuritganida quyidagi  m uhim  jarayonlarni  ta ’kidlaydi:  “ ... jam iyatim iz 
m afkurasi,  o d am lar  o ‘rtasidagi  o ‘zaro  m un o sab atlarning   m a’no- 
m azm unini belgilab beradi.
Endigi  eng  dolzarb  vazifamiz  —  bu  jarayonlarning  ilm iy-nazariy 
asoslarini,  ularning  yangi-yangi  qirralarini  m ukam m al  ochib  berish, 
o ‘quvchilarim iz,  talabalarim izga,  keng jam oatchilikka  sodda,  lo‘nda 
qilib tushuntirib berish  va ulam i yangi  hayot,  zam on talablariga javob 
beradigan  jam iyat  qurilishining  faol  va  jo ‘sh qin   ishtirokchilariga 
aylantirishdan  iborat.
Buning uchun birinchi galda taraqqiyotimizning har bir yo'nalishi— 
ja m i y a t i m i z d a g i  
s iy o s iy , 
ij t i m o i y - i q t i s o d i y , 
m a ’n a v iy  
m u n o sab atlarn in g   rivoji  haqida  maxsus  darsliklar,  q o ‘llanm alar, 
om m abop  adabiyotlar  yaratilishi  zaru r” .
Bu  vazifalar  real  im koniyatlardan  kelib  chiqqan  holda  qo‘yilgan. 
M azkur vazifa ko‘proq gum anitar sohalarga taalluqlidir.  U lam i amalga 
oshirish  u ch u n   m an tiq iy   dalillar  asosida  ish  yu ritib,  darsliklar, 
q o ‘llanm alar,  om m abop  adabiyotlarning  ta ’sirchanligiga  e ’tib o m i 
qaratish  dolzarbdir.  Tasdiqdan  o ‘tkazib  hayotga tatbiq  etish  m um kin 
b o ‘lm agan  jam iyat  taraqqiyotini  faqat  izchil  tushuntirish,  ularning 
haqiqat  ekanligini  targ ‘ib  qilish  yo‘li  bilan  hayotiyligini  ta ’minlash 
m um kin.  T u shuntirish  natijasida  har  b ir  inson  o 'z i  yAshayotgan 
jam iyat  yoki  davlatning  m aqsadini  teran  anglaydi  va  uni  amalga 
oshirishga harakat qiladi.
Ilmiy  tadqiqotda  dalil  to'plash  bir  qancha  usullar  orqali  amalga 
oshiriladi.  Bu  usullarga:  kuzatish,  tajriba  o ‘tkazish,  qiyoslash,  analiz 
va  sintez  qilish,  um um lashtirish,  form allashtirish,  bahs  qilish  va 
boshqalar kiradi.  Ana  shu  usullar  orqali  dalillar to ‘planganda  obyekt 
obyektiv holda tavsiflanadi.  Obyektiv holda to'plangan dalil ilmiy ijodda 
yuqori baholanadi.  Ilmiy bilimda yoki ilmiy tadqiqotda dalilning quyidagi 
vazifalarini e ’tiborga olish lozim:
1.  Oldingi bilim lar asosida yangi biiimlarni  hosil  qilish;
2.  Narsa va hodisalar taraqqiyotini  to ‘g ‘ri  aks ettirish;
3.  O byektlarning  faoliyatini  to 'g 'ri  tavsiflash  uchun  asos  shart 
ekanligini hisobga olish;
4.  Obyektiv  voqelikni  to 'g ‘ri  tushuntirishdagi  ishtirokini  e ’tiro f 
etish va boshqalar.
110

Ilmiy  ijodda  yuqorida  ta'kidlangan  dalil  turlari  ishtirok  etishi 
mumkin. Albatta,  ularning barchasi  haqida tadqiqotchi to ‘la tasaw urga 
ega  b o ‘lishi,  ularni  bir-biridan  ajratishi  zarurdir.  Aks  holda  dalillar 
sam ara  bermasligi  m um kin.  Ilmiy  dalillar  qudratli  kuchga  ega.  Ular 
oldindan  aytib  berishni  ham   qurollantiradi.  Masalan:  “  Q ushlar  va 
hashoratlar,  y a’ni  havodan  o g 'ir  obyektlar  fazo  m uhitida  uchishga 
qodirligi  buyuk  m exanik  N .E .  Jukovskiy  tom onidan  hozirgi  zam on 
a e r o d in a m ik a s in in g   n e g iz in i  ta s h k il  e tu v c h i  k o ‘ta rm a   ku ch  
nazariyasining  yaratilishiga  olib  keldi.  Barcha  eng  yangi  aviatsiya  va 
k o sm o n av tik a  v ositalari  —  rak etalar,  sam olyotlar,  v erto lyotlar, 
dirijabllam i  loyihalash  Jukovskiy  kashf etgan  aerodinam ika  asosida 
amalga oshirildi.”  (misol  “ Ilmiy ijod metodologiyasi” .  73-74 bet).
D alillar ilmiy tadqiqotning turli m etodlarini  ongli  ravishda ham da 
ijodiy qo‘llanilishi natijasida olinadi.  Ijodiy faoliyat murakkabligi sababli, 
bu  m urakkablik  dalillar  olishda  ham   nam oyon  b o ‘ladi.  T a ’kidlash 
lozimki,  dalillar m avhum  b o ia  olmaydi.  H ar qanday dalil aniqdir.  Bu 
aniqlik  dalillar  natijasidir.  F an la rd a  dalillar  o ‘z  holicha  k o ‘zga 
tashlanaverm aydi.  Obyektiv  real  narsa  va  hodisalarni  o ‘nlab,  yuzlab 
chig‘iriqdan  o ‘tkazish  natijasida paydo b o ‘ladi,
Dalillami nisbiy ham da mutlaq dalillarga bo‘lish  y o ii bilan farqlash 
kerak.  Ular bir xil emas.  Masalan,  O'zbekistonning mustaqil bo‘lganligi 
Birlashgan M illatlar Tashkiloti  uchun  mutlaq dalildir.  0 ‘zbekistonning 
bozor  m unosabatlariga  o ‘tishi,  yangi  jam iyatning  paydo  boMishi 
nisbiydir.  C hunki  yangi jam iyatning  paydo  b o iish i jarayonida bozor 
m unosabatlariga  o ‘tishning  m azm un  mohiyati  davr  talabidan  kelib 
chiqib,  yangi  dalillar bilan to ‘ldirilishi  mumkin.  Bu jarayonlar m a’lum 
fanlardagi  hozirgacha  m a ’lum   b o ig a n   dalillarni  to id irav erad i  va 
tarm oqlarini kengaytiradi.
Dalillar to ‘plashda uslublarni to ‘g ‘ri tanlay bilish katta ahamiyatga 
ega b o ‘lib,  to ‘g‘ri  uslub tanlanganda xatolardan xoli b o iish i  mumkin. 
A n iq ro g ‘i,  ilm iy  ta d q iq o tn in g   ravnaqi,  kelajagi  uslub  tanlashda 
mujassamlashgan.  Ilmiy tadqiqotga dalillar hayot baxsh  etadi.  Natijada 
fan taraqqiyoti ham  jadallashadi.  U ning tizimida yangi  sohalar paydo 
bo ‘ladi.
Dalillar to ‘plash  fan nuqtayi nazarida cheksizdir.  Sababi, bilishning 
o ‘zi  ham   cheksizdir.  Bu  cheksizlik  olamdagi  narsa  va  hodisalam ing
111

bitmas-tuganmasligiga olib boradi. Ana shu tariqa dalillar to ‘plash inson 
faoliyatidan doim iy o ‘rin olgan.
Ilm iy  ta d q iq o t  olib  boray o tg an  izlanuvchi  o ‘z  ijodida  dalil 
aytmasligini sezgan  holat  ijobiy holatdir.  U shbu yetishmaslik olim ning 
ilmiy salohiyatini,  dunyoqarashini  oshirishga  m ajbur qiladi.  B undan 
har  qanday  fan  ham ,  izlanuvchining  o ‘zi  ham   foyda  k o ‘radi,  xolos. 
D alillam i  izlash jarayonida yangi dalillarga duch kelinadi.  Bu esa,  o ‘z 
navbatida,  yanada yangi  dalillarni  ochishga  imkon  yaratadi.  S hunday 
e k a n ,  ta d q iq o td a   d a lilla r   u z lu k siz lik n i  ta q o z o   e ta d i.  U sh b u  
qonuniyatlar ta ’sirida yangi  kashfiyotlar paydo b o ia d i.  Bu  esa  ijodiy 
izlanuvchi  tafakkurining  yorqin  faoliyatini  keltirib  chiqaradi.  Yangi 
dalillam i  o ‘z  doirasida  o ‘rganish  ta ’sirida,  y a’ni  ulam i  tahlil  qilish, 
o ‘xshashligini bilish,  aloqa va m unosabatlaiga e ’tibom i qaratish,  foyda 
va zararini baholash yo‘li bilan hayotga tatbiq etish jarayoni  hal etiladi. 
Ilmiy tad qiq otda ilm iy dalillam i to ‘plashdan maqsad  undan  kundalik 
hayotda  izchil  foydalanishdir.  H ayot,  turm ush  tarzi  uch u n   foydali 
b o ‘lm agan  dalillar  to ‘plashdan  uzoq  b o ‘lish  har  bir  tadqiqotchining 
m uhim  vazifasidir.
Ilmiy tadqiqotda dalillar ijodiy izlanuvchining ilmiy olamini yaratadi. 
D alillar ijodkorga  suv va havodek zarurdir.  Tadqiqotchi  yaratayotgan 
yangilik,  kashfiyot  m antiqiy  dalillar,  farazlar,  nazariyalar,  m antiqiy 
xulosalar jarayonida  paydo  b o ia d i.  N atijada  eski  dalillar  inkor etilib 
yangilari paydo b o ‘ladi.
D em ak,  ilmiy tad qiqotda ilmiy dalillar nisbiy va m utlaq haqiqatni 
qaror  to p tirish d a  asosiy  quroldir.  Ilm iy  tadqiqotda  dalil  to ‘plash 
izlanuvchidan  m ahorat  va  m ehnatni,  izlanuvchanlikni  va sezgirlikni, 
tad b irk o rlik   va  h u sh y o rlik n i,  m u tlaq o   soflikni,  obyektiv  xulosa 
chiqarishni  talab  etadi.  T adqiqotchi  esdan  chiqarm asligi  lozim ki, 
izlanish  natijasida olgan  yangiliklar,  tavsiyalar, xulosalar faqat o ‘ziniki 
b o ‘lib  q o lm a y d i,  b alk i  u la r  ja m iy a t  m ulkiga  ay lan ad i.  U shbu 
jarayonlam i  o ‘z  faoliyatida  mujassamlashtirgan  shaxslar  fan  tarixida 
oz emas.  U lar o ‘z dalillarining haqligini  isbotlash y o iid a  o ‘z jonlarini 
fido  etganlar.  Bularga  misol  inkivizatsiya  davridagi  olim lar  (G aliley. 
K opem ik,  Jo rd an o   B runo)  faoliyatidir.  Shunday  ekan,  dalillar  ilmiy 
ijodning  tarkibiy  qism larini  tashkil  etadi.  Bu  jarayonsiz  izlanuvchi 
faoliyat ko‘rsata olmaydi.
112

Ilmiy tadqiqotlarda dalillami tasdiqlash ham o ‘z-o‘zidan bo‘lmaydi. 
Sababi, tadqiqotchining erishgan dalillari b a’zi boshqa  izlanuvchilami 
shubhaga tushirishi  mumkin.  Bu shubha  izlanuvchini  sarosimaga olib 
keladi.  Shu  sababli  tadqiqotchi  o 'zi  erishgan  dalilni  oxirgi  nuqta  deb 
bilmasligi kerak.  Oldindagi  qarama-qarshiliklarga  ruhan tayyorturishi, 
m a to n a tli  b o ‘lish  ta la b   e tila d i.  D a lilla r  tu rli  ja ra y o n la r d a n  
muvaffaqiyatli o ‘tgandan so‘ng,  natijasi  ko‘rinadi.  U  o ‘zini amaliyotda 
tasdiqlasa,  bu  dalilning  kelajagi  porloqdir.

Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling