T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Nazariyaning  asosiy  vazifalari


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet15/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Nazariyaning  asosiy  vazifalari
Nazariya ta ’limoti ham qadimiydir.  Nazariya haqida hali eramizgacha 
bo'lgan  davrdayoq  tu rli-tum an  fikrlar  paydo  b o ig a n   edi.  Jum ladan,
140

antik dunyo  faylasuflaridan Yevklid o ‘zining  “ N ach aio '’  (Boshlanish) 
asaridayoq  nazariyaning  keng  m a ’nodagi  m azm unini  ochib  bergan 
edi.  Y a’ni,  nazariyaning inson faoliyatini tahlil qilishdagi metodologik 
ahamiyati haqida fikr bildirgan edi.  Nazariyani tor m a’noda tushunishni 
esa XV11I asrda A. Fergyuson va I.Kantlar o ‘rtaga qo‘ydi. Ammo so‘ngroq
XIX  asrda,  voqelik  haqida  m antiqiy  tahlil  kuchayib  ketishi  bilan 
nazariyaning  bilish  jarayonidagi  o ‘rnini  tushuntirish  yanada  jiddiy 
tus ola boshladi.  C hunki bu davrga kelib bilish nazariyasiga ehtiyoj orta 
bordi va unda nazariya o ‘mining beqiyosligi aks eta boshladi. Jumladan, 
M ax,  Djem s,  Pirson,  Ostvald,  Puankare,  D yugem,  Gusserl  kabi 
faylasuflar  nazariyaning  ilm iy  m ohiyati  uning  vazifalari  haqida  o ‘z 
qarashlarini  ifoda  etdilar.  N azariyaning  mohiyati  va  uning  vazifalari 
haqida ko‘proq  neopozitivistlar ta ’lim oti  asosiy o ‘rinni egallaydi.
Nazariya ilmiy tadqiqotchi tom onidan asoslangandan so‘ng, haqiqiy 
kuchga  kiradi  va  obyektning  h o latini  o ‘zgartiradi.  N azariyaning 
vazifalaridan yana biri shundaki,  u tajribani ham  muloqotga olib kiradi. 
Q ‘z  navbatida  nazariya  o ‘zining  obyektiv  yoki  xolisligini  tajribada 
tasdiqlaydi.  Nazariya ilmiy ijodning maqsadini aniqlashga yordam beradi. 
C hunki  nazariy jarayon,  narsa va  hodisalarning izlanish  obyektlari va 
tuzilishini tushunish va tushuntirishga xizmat qiladi.  U m um an, nazariya 
tu rli  m aqsad  va  vazifalam i  bajarar  ekan,  u  quyidagi  unsurlardan 
tashkil  topadi:  nazariyaning  boshlanish  obyekti,  obyektni  ifodaiovchi 
tushnnchalar,  nazariyani  isbotlovchi  uslublar,  taxrainiy  va  haqiqiy 
natija va boshqalar.  Fan  rivojini nazariyalar miqdori va sifati belgilaydi. 
U shbu jarayonda quyidagi vazifalarni bajaradi:
1.  Maxsus ilmiy izlanish obyektini tanlaydi.  U obyekt m a’lum hajm, 
m iqdor va mazmunga ega bo‘ladi;
2.  Ilm iy  obyekt  haqidagi  qarashlam i  jam lab  o'zining  m ohiyatini 
ochadi;
3.  A niq  b o ‘lgan  ilm iy  b ilim larn i  asoslash  bilan  birga  ularni 
aniqlashtirib,  kengaytiradi,  m azm un-m ohiyatini,  am aliyotda  tutgan 
o ‘m in i  ko‘rsatadi;
4.  Obyekt  haqidagi yangi  farazlam i  keltirib chiqaradi;
5.  Ilm iy  tadqiqot  natijasida  olingan  yangiliklarning  haqiqiyligini 
asoslaydi;
6.  Ilmiy ijodda am aliyot va nazariyaning hamkorligini  isbotlaydi;
141

7. 
Ilmiy  natijalarni  am aliyotga  olib  chiqish  kerakligi  yoki  kerak 
emasligi  haqida m a’lum ot beradi.
N azariy  bilim da  obyektning  tuzilishiga  jiddiy  e ’tib o r  beriladi. 
O linadigan  natija  ana  shu  obyektning tuzilishini  to ‘g‘ri  aks ettirishga 
ham  bog'liqdir.  Ilmiy ijodning bu bosqichida barcha to ‘plangan dalillar 
qayta sinovdan o ‘tkaziladi. Talablaiga javob berilishi o ‘iganiladi.  Dalillar 
aniqlashtiriladi.  Barcha  fikr  va  m ulohazalar  tahlil  qilinadi.  Obyekt 
haqidagi um um iy tasavvurlar birlashtirilib,  bir butun holatga keltiriladi. 
Birlamchi asos paydo b o ‘ladi.  Ushbu jarayonlar bosqichlaridan o'tgan 
ilmiy nazariya ilmiy ijodni davom ettirishga yo'llanm a oladi.
Ilmiy  ijodda  ilmiy  nazariyaning  m ukam m alligini  aniqlash,  uni 
tushunish  va  tushuntirishga  ham   b o g iiq .  M azkur  holat  ilmiy  ijod 
sohibidan o ‘ta m as’uliyat va mahoratni talab etadi.  Nazariyaning kelajagi 
ana  shu  holatga  ham   bog‘liqdir.  Tushunish  va  tushuntirish jarayoni 
n az a riy an i  k en g ay tirish   va  c h u q u rla sh tirish ,  y an ad a  an iq lig in i 
ta ’m inlashga  yordam   beradi.  N azariya  ilmiy  ijodni  mujassam  holga 
keltiradi.  F ikrlam i  muvofiqlashtiradi.  Shu bilan  birga,  oldin  m a’lum 
b o ‘lm agan  ilmiy  xulosani  chiqarishga  k o ‘m aklashadi.  N azariyaning 
vazifalaridan  yana  biri  shuki,  u  nisbiy  va  m utlaq  haqiqatlar  bilan 
aloqadadir.  N azariya tajriba  natijasida voqelikdagi nisbiy yoki  mutlaq 
haqiqatlam ing  ham   m azm un-m ohiyatini  ochishga  yordam   beradi. 
Ularning obyektivligini inkor etadi yoki hayotiyligi haqida xulosa beradi. 
M a’lumki,  haqiqatlar  nisbiy  b o ‘lgani  singari  nazariyalar  ham   nisbiy 
bo'ladi.  Ilmiy tadqiqotlar natijasida nazariya mutlaqlikka o ‘tishi mumkin. 
Nisbiy  nazariyalar  to ‘ldirila  boriladi.  Tanlangan  sohalarga  qarab  u 
mutlaq nazariyalarga aylanishi mumkin.
Ilmiy  nazariyaning  ilmiy  ijodda  yetakchilik  xususiyati  bor.  Bu 
yetakchilik vazifasi yangi sohalami bashorat  qilish jarayonida ko‘rinadi. 
C hunki  nazariya  asosida  jiddiy,  turli  bosqichlardan  o ‘tgan  ilmiy 
bashorat yaratiladi.  Masalan, tabiatdagi  oldin inson aqli bovar qilmagan 
turli  voqea-hodisalar  avval  nazariya  orqali  bashorat  qilinib,  so‘ng 
tajribadan  o'tkazilib  xulosalar  olingan.  A.  Eynshteynning  um um iy 
nisbiylik  nazariyasi  fanda  buyuk  o'zgarishlarni  keltirib  chiqardi. 
J u m la d a n ,  n e y t r o n ,  y u ld u z la r ,  p u ls a r la r ,  k v a z a r la r ,  k a tta  
m assalam ing gravitatsion siqilishi,  koinotning kengayishi,  kosmologik 
m odel va hozirgi zam on gravitatsiyaning um um iy nisbiylik nazariyasi 
kabilardir.  A yniqsa,  1903-  yilda  B erlinda  n ash r  etilgan  “ Fizika
142

yilnom asi” jurnalida “ H arakatlantiruvchi jism lar elektrodinamikasiga 
d o ir”  degan  m aqola  bosilib  chiqqandan  so‘ng, jism lar tabiati  haqida 
inson bilimlarini tubdan o ‘zgartirib  nisbiylik nazariyasining keng qirrali 
ekanligi  haqida  tasavvurlar  rivojlanib  ketdi.  Shundan  so‘ng,  um um iy 
va xususiy nisbiylik nazariyasi samarali  rivojlandi. Tajribalar olib borilib 
tasdiqdan o'tkazildi.  D.  K.  Maksvellning elektrodinamikasi elektromagnit 
to ‘lqinlarining  mavjudligini  bashorat  qildi.  So'ng  G .G erts  ularni 
tajribada  tasdiqladi.  D .I.M endeleyev  bir  qator  nom a’lum  kimyoviy 
unsurlam ing mavjudligini bashorat qildi.  Bu bashoratni  hozirgi vaqtda 
kim yo  fani  tasdiq lam oqd a.  B unday  m isollarni  ko‘plab  keltirish 
mumkin.  Bu misollar m a’lum  b o lm ag an   narsa va hodisalarni bashorat 
qilish  ilmiy  nazariyalarning  m uhim   vazifalari  ekanligidan  dalolatdir.
Nazariya  va  iqtisodiyot
M oddiy  n o z-n e'm atla r  ishlab  chiqarish  inson  hayotining  asosini 
tashkil etadi.  Bu jarayon o ‘ta murakkab,  ziddiyatli jarayonlam i qamrab 
o la d i.  T n sonning  aso siy   fao liy a ti  o ‘z i n i- o ‘zi  (tu rli  jih a td a n )  
ta ’minlashdir.  D em ak,  bu  jarayon  ilmiy  ijod  qilishni  taqozo  etadi. 
Ehtiyoj  cheksizdir.  Iqtisodiyot  ana  shu  ehtiyoj  bilan  cham barchas 
bog‘liq.  Iqtisodiy rivojlanish  nafaqat amaliyotni balki  nazariy jihatlarni 
ham talab etadi.  Iqtisodiyot ishlab chiqarishning tarkibiy qismidir.  Ishlab 
chiqarish  jarayonida  turli  xil  n o z -n e ’m atlar  -  oziq-ovqat,  kiyim- 
kechak,  hayolda  yashash  uchun  kerak  b o ‘lgan  turli  vositalar  paydo 
b o ‘ladi,  rivojlanadi,  taraqqiy  etadi.  Bu  rivojlanish  va  taraqqiyot  esa 
turli  nazariyalarni  paydo  qiladi.  Z ero,  nazariyalar  ishlab  chiqarishni 
bir bosqichdan  ikkinchi bosqichga  ko‘taradi.  Ishlab chiqarish  quyidagi 
sohalam i o ‘z ichiga oladi:  maqsadga  muvofiq faoliyatni,  ya’ni m ehnat 
jarayonini,  bu  birinchidan,  ikkinchidan,  m ehnat  vositalariga  ta ’sir 
ko‘rsatadigan  tabiiy  ashyolam i,  ishlangan  va  ishlanmagan  ashyolami 
ham ,  uchinchidan,  turli  m ehnat  vositalarining  o ‘zlarini.
D em ak,  ko'rib turibm izki,  ishlab chiqarishda ko‘p sohalar ishtirok 
etadi.  Bu ishtirokchilam ing o ‘zi  insondan tafakkur qilishni talab etadi. 
Bu  ishtirokchilam i  harakatga keltirish  o ‘z -o lzidan  amalga  oshmaydi. 
U larni amalga oshirish  uchun ilmiy izlanish va  ijod qilish  talab etiladi. 
Izlanish  va  ijod  qilish  turli  nazariyalarga  murojaat  qilishga  m ajbur 
etadi.  N azariyalar faqat  ishlab  chiqarish  haqidagina b o ‘lmaydi,  balki
143

inson tafakkurining o ‘zini ham  qam rab oladi,  uning  ijtimoiy faoliyatiga 
ta ’sir qiladi.  Bu esa  nafaqat  iqtisodiyotga,  balki  insonning din,  san’at, 
siyosiy,  huquq,  m adaniyat,  qadriyatlar sohasini  ham  nazardan chetda 
qoldirmasligini  taqozo etadi.
Iq tiso d iy o t  in so n la rn in g   am aliy   fao liy ati  b ilan   b o g ‘lan g an . 
M a’lum ki,  hayotning o ‘zi  ishlab chiqarish  kuchlari va  ishlab chiqarish 
m u n o s a b a t l a r i ,  s a m a r a d o r lik ,  t a d b ir k o r lik ,  b iz n e s m e n lik , 
hu n arm an dch ilik  kabi  sohalardan  iborat  b o ‘lib,  bu  sohalar  insonlar 
faoliyati  uchun  vositalardir.  N azariya  voqelikni  anglab  olish  uchun 
quroldir.  Lekin,  nazariyaning o ‘zi am aliy faoliyatni  keltirib chiqaradi. 
Amaliy faoliyat esa inson turm ush tarzining davomiyligini ta ’minlaydi. 
Amaliy faoliyat orqali xo‘jalik yuritiladi.  Bu insonlardan doimiy harakat 
qilishni talab  etadi.  H arakat  insonni  am aliy bilimga  farazlar qilishga, 
qiyinchiliklam i yengishga yetaklaydi.
Iq tiso d iy o t  nazariyasi  -  bu  iqtisodiyot  q o n u n   q o id alarin i  va 
rivojlanish  tam oyillarini  o ‘rganuvchi  fandir.  Aslida  iqtisodiy  bilim 
beruvchi  fanlar turli-tum and ir.  Iqtisodiy fanlar qatoriga  20  dan  ortiq 
f a n la r   k ira d i.  U la r n i  s h a rtli  ra v ish d a   3  g u ru h g a   b o ‘la d ila r: 
um um iqtisodiy, xususiy,  funksional  iqtisodiy fanlar.  Iqtisodiy nazariya 
degani  um um iqtisodiy  fanlar guruhiga  m ansubdir.
Iqtisodiyot  nazariyasini  qisqa  qilib  tushuntirish,  unga ta ’rif berish 
o ‘ta m ushkul.  U ni b a ’zi  bir olim lar tovar ayirboshlash,  pullik bitim lar 
bilan  ham da  iqtisodiy  faoliyat  turlari  bilan  bog‘liq  fan  desalar,  yana 
birovlar,  iqtisodiyot  nazariyasi  h ar  xil  tovarlam i  ishlab  chiqarish 
m a q sa d id a   k is h ila r  to m o n id a n   no y o b   va  ch ek la n g a n   u n u m li 
resurslardan foydalanish to ‘g‘risidagi fan, deydilar.  Boshqa bir ta ’rifda: 
iqtisodiyot  nazariyasi  kishilarning  kundalik  ishbilarm onlik  faoliyati, 
tirikchilik  uch u n   m ablag1  topishi  va  undan  foydalanishi  to ‘g‘risidagi 
fan 1,  deydilar.
T a ’riflardan  k o 'rin ib   turibdiki,  iqtisodiyot  nazariyasining  izlanish 
obyektlari  ham   xilm a-xildir.  Shu  sababli  ushbu  fandagi  nazariyalar 
ham   turli  tu m an  jarayonlarni  o ‘zida  aks  ettiradi.  D em ak,  iqtisodiyot 
h ar  bir  inson,  oila,  jam o a,  jam iyat  faoliyatiga  taalluqli  b o ‘lganligi
1  O 'lm asov  A.,  Vahobov  A.  Iqtisodiyot  nazariyasi.,  Т.:  “ S harq” ,  2006.  12-13- 
betlar.
144

uchun  ham  ushbu  fan  doirasida  turli  nazariyalar,  xilma-xil  qarashlar, 
turfa  xil  b ashoratlar  paydo  b o ‘ladi,  rivojlanadi.  Iqtisodiyot  sohasi, 
shulardan  xulosa  qiladigan  b o ‘lsak,  ijod  uchun  bir  um m ondir.  Uning 
chegarasi  keng va beqiyosdir.  Binobarin,  nazariya iqtisodiyotni shunday 
uzluksizlikda,  tadrijiylikda  olib o ‘rganadi.
Nazariya  iqtisodiyotda g‘ayriiqtisodiy om illar ta'sirini  hisobga olib 
o ‘rganadi.  C hu nk i  iqtisodiyot  aho linin g  siyosiy,  ijtim oiy,  milliy 
jihatlarini  ham   qam rab oladi.  Nazariya  iqtisodiy va tabiiy sohalarning 
o ‘zaro  m unosabatlarini  ham   o ‘zida  mujassamlashtiradi.  Shular bilan 
birga,  nazariya iqtisodiyotningtabiatga ta ’sirini hisobga oladi.  M a’lumki, 
iqtisodiyot  b iro r joyda  to ‘xtab  qolm aydi,  u  rivojlanishdadir.  D em ak, 
nazariyada bu jarayon  ham   o 'z   aksini  topadi.  Iqtisodiy hodisalam ing 
kelib chiqishi,  undagi  o ‘zgarishlarning sabablari  o ‘rganiladi.  Iqtisodiy 
nazariyada zam on  talablari,  texnologik o'zgarishlar ham  e ’tiro f etiladi. 
G arch an d  texnologiya  iqtisodiy  nazariyaning obyekti  b o im a sa -d a ,  u 
iqtisodiyotning  m oddiy  asosiga  ta ’sir  qiladi.  Shuning  uchun  ham , 
nazariya bu holatni  nazardan chetda qoldirmaydi.  Masalan,  nazariyada 
«Katta  sikllar  -  k atta  to'lqinlar»  degan  tushunchalar  borki,  bular 
texnologiyadagi katta burilishning iqtisodiyotga ta ’sirini  nazarda tutadi. 
M utlaqo  yangi  texnologiya  paydo  b o ‘lishi  bilan  iqtisodiyot  rivojida 
yangi  davr  —  katta  sikl  boshlanadi,  bu  odatda  50-60  yil  davom  etadi. 
M ana  sh u larn i  nazariy a  tah lil  etad i  ( 0 ‘lm asov  A.  V ahobov  A. 
Iqtisodiyot  nazariyasi.  Т.:  “ S harq” ,  2006  y.  17-  b.).
Yuqorida ta ’kidlanganidek,  nazariyada  tasodifiy  yoki ju z ’iy  emas, 
balki  doim o  takrorlanib  turadigan  iqtisodiy  hodisalarni  tahlil  qilib, 
bilish  uchun  abstraksiyalash  (m avhum lik)  usuli  q oilan ilad i.  Aynan 
mazkur usul  nazariya uchun  asosiydir.  Ushbu usul yordamida  iqtisodiy 
hodisalar,  ularga  t a ’sir  etuvchi  birinchi  va  ikkinchi  darajali  om illar 
o ‘rganilib,  ularga  nazariy  baho  beriladi.  Abstraksiyalashda  taxminiy 
usul ham  qo'llaniladi.  M asalan,  narxning talabga ta ’sirini bilish uchun 
talabga  ta ’sir  etuvchi  boshqa  om illar  o ‘zgarmay  turadi,  deb  taxm in 
qilinadi.  Ayni  holatda  narx  va  talabning  o ‘zgarishi  qanday  b o iish i 
aniqlanadi.
Abstraksiyani aniqlash  mantiqiy usulga bogiiq.  Mantiqiy yondashish 
ta ’sirida  iqtisodiy  m uam m olarning  o'zaro   aloqadorligi,  bog'lanishi, 
munosabatlari, paydo bo'lishi.  natija va sabablari aniqlanadi.  Boshqacha 
aytganda,  abstraksiyalash  bu  iqtisodiyotning  nazariy  m aketini  paydo
145

qilishdir.  A m m o  u,  ilmiy  yoki  noilm iy b o ‘lishi  m um kin.  U  voqelikni 
t o ‘g ‘ri  yoki  n o to ‘g'ri  aks  ettirishi  bilan  farq  qiladi.  Aslida  model  yoki 
maket  iqtisodiy voqelikning nazariy ifodasidir (o ‘zbek modeli).  Iqtisodiy 
nazariyada  oddiy  yoki  m urakk ab   iqtisodiy  m odel  yoki  m ak etlar 
qoMlanishi  m um kin.  O ddiy  m odelda  firma  va  oilalar  ishtirok  etsa, 
murakkab modelda ko'pchilik subyektlar qatnashadi va juda ko‘p hisob- 
kitoblar nazarda tutiladi.
Iqtisodiy nazariyada ijobiy va  norm ativ holatlar tanlangan  obyektni 
tahlil  etish  uchun  q o ‘llaniladi.  Ijobiy  holatda  obyektni  nazariy jih ati 
tushuntirilsa,  norm ativ  h o latd a  (usulda)  obyektning  qanday b o ‘lishi, 
n im alar  zarur  b o ‘lishi  haqida  fikr  yuritiladi.  D em ak,  iqtisodiyotda 
nazariyalar oddiylikdan,  murakkablikka  qarab boradi. A.  0 ‘lmasov,  A. 
V ahobovlarning  k o ‘rsatishicha,  nazariyada  iqtisodiyotning  q o n u n - 
qoidalari  3 xil darajada o ‘rganiladi:
a)  m ikrodarajada,  b)  m akrodarajada,  v)  m egodaraja  (global)  da.
U lar  bir-biri  bilan  aloqador.
N azariya  uchu n   iqtisodiyotni  ilmiy  tahlil  qilishda  miqdoriy  tahlil 
ham  q o ‘llaniladi.  M iqdoriy sohalar nazariy xulosalar chiqarishga xizmat 
qiladi.  N azariyada  sifatli  tahlil  h am   q o ‘llaniladi.  Sifatli  tahlil  nazariy 
xulosalar  chiqarishga  va  q o n u n -q o id alarn i  ilmiy  ta ’riflashga  yordam  
beradi.
Tayanch  tushuncha  va  iboralar
M odel,  nazariya,  iqtisodiyot  nazariyasi,  abstraksiya,  am aliyot, 
ilm iy  nazariya  va  dedu ksiyalash,  iqtisod,  ilm iy  ijodda  nazariya, 
norm ativ  holat,  induktiv  nazariya.
Mavzuga  oid  savollar
1.  N azariya tushunchasini  izohlang.
2.  Nazariya va  iqtisodning aloqasini tushuntiring.
3.  N azariyaning vazifalarini  ayting.
1 4 6

X I  bob.  HOZIRGI  ZAM ON  AXBOROT  TIZ1MLARINING 
GLOBALLASHISHI  VA  ILMIY  IJOD
Insoniyatning  globallashuv jarayoni.  Globalizatsiya jarayoni
XX  asr  o ‘zining  yirik  kashfiyotlari  bilan  odingi  asrlardan  tubdan 
farq qiladi.  C hunki aynan XX asrda  fan  va texnika inqilobi  ro ‘y berdi. 
Boz ustiga ikki  m arta jahon urushi  b o ‘ldi.
XX  asr  biologiya,  fizika,  astronom iya,  m atem atika  fanlarining 
misli  k o ‘rilm agan  yutuqlarini  keltirib  chiqardi.  Jum ladan,  shu  asrda 
oqsil m oddalarining (kislotalar) sintez qilinishi va shu  asosda biologiya 
fanlari  ta rm o q larin in g   rivojlanishi;  fizika  fani  o rqali  b o ‘linm as 
zarrachalam ing  kashf etilishi,  ularning  xususiyatlarini  o ‘rganilishi  va 
yangi  zarrachalarni  kashf  etilishi,  kosm ik  fazoni  tadqiq  qilishning 
yangi  bosqichga  k o ‘tarilishi,  kibernetika,  k o m p yuterlar  haqidagi 
tasavvurlarning o'zgarishi  kabi sohalar fikrimizning dalilidir.  XX asrda 
faqat  tabiiy  fanlar  rivojlanibgina  qolm ay,  balki  ijtim oiy-gum anitar 
so h a la r  ham   beqiyos  d arajada  rivojlandi.  Bu  rivojlanish  dunyo 
hodisalarini qayta tahlil qilishga majbur qildi va majbur qilmoqda. Yangi 
m uam m olarni  keltirib  chiqarm oqda.  Bu  m uam m olar  um um insoniy 
m uam m olarga aylanm oqda.  Hozirgi  davrda  loqayd b o ‘lmagan  har bir 
inson  ana  shu  um um bashariy  m uam m olar  haqida  fikr  bildirmasligi 
m um kin  emas.  Zero,  kelajakda  ekologik,  texnikaviy jarayonlar,  oziq- 
ovqat  m ahsulotlari,  energetik jarayonlar  qiyofasi  qanday  b o ‘ladi,  fan 
va  texnikadan  yana  nirnalarni  kutish  mum kin.  Inson  xromosomasi 
tahlil qilinishi  inson  faoliyatini  qanday o'zgarishlarga olib  keladi,  kabi 
savollar  davrim izning  savollaridir,  ayni  paytda  um um bashariy  yoki 
global muammolardir.
XX 
asrda  yashab  ijod  qilgan  akadem ik  A.Saxarov  kelajak  haqida 
jo n  kuydirib gapirgan edi.  Uning  fikricha,  keyingi ellik yillardan so‘nggi 
hayot  ko ‘pgina  ziddiyatlarni  keltirib  chiqaradi.  Insoniyatni  yirik 
falokatlar  kutadi,  xavf-xatarlar  ro ‘y  beradi,  m ashaqqatlar  paydo 
b o ‘ladi.  L ek in,  b u n d ay   h o la tla rn in g   o ld in i  olish  in so n n in g   -
147

insoniyatning  aql-  idrokiga  b o g iiq .  lnso nn in g   aql-  zakovati  kelib 
chiqadigan falokatlarning oldini olishga qaratilishi lozim.  Fan va texnika 
taraqqiyoti  faqat  hayratlanish  u ch u n   em as,  balki  uning  oqibatlari 
haqida  ham   qayg'urishni  talab  etadi.  (Voprosi  filosofii,  1988  -yil  1- 
son).
B M T   n in g   m a ’lu m o tla rig a   q a ra g a n d a   (q a n c h a lik   ta lo fa tla r 
b o 'lm asin )  dunyo  aholisi  tez  sur’atlar  bilan  ko'paym oqda.  H ozir 
yer  yuzida  6  m illiard  aholi  istiqom at  qiladi.  2025-  yilga  borib  aholi 
soni  8  m illiardga  yetadi,  degan  taxm inlar  bor.  Hozirgi  paytda  yer 
yuzining  aholisi  bir  kunda  275  ming  kishiga  k o ‘paym oqda.  Bir  yilda 
esa  60  m illionga  o ‘sayotir.  A holining  o'sishi  tabiiy  bo‘lsa-da,  yer 
yuzidagi  tabiiy  boyliklar:  neft,  to shk o ‘m ir,  torf,  toza  suv,  u n u m d o r 
tuproq  va boshqa  foydali qazilm alar keskin  kamayib borayotir.  Birgina 
ichim lik suvini  oladigan b o ‘lsak,  bu  suv yer yuzidagi  suvning hajm ini 
atigi  2  foizini  tashkil  etadi.  O 'sib borayotgan aholi  uchun,  albatta,  bu 
y e ta rli  d e b   b o ‘lm a y d i.  D e m a k ,  g lo b a lla s h u v   ja ra y o n i  u s h b u  
m uam m olarni keltirib chiqarayotganligini hech  kim  inkor etaolmaydi. 
Globallashuv  bu  —  umuminsoniy  va  umumjahon  moddiy  va  ma’naviy 
rivojini  va  tamoyillarini  tor  doiradan  chiqib  keng  miqyosda  qamrab 
olinishidir.
D unyo  ah o lisin in g   to ‘xtovsiz  k o ‘payib  borayotganligi  hozirgi 
davm ing  eng  m uh im  xususiyatlaridan  biridir.
Q uyidagi  jadvalda  (1970-2000-  yillar  oralig‘i)  aholining  o'sish 
sur’ati  (%  da)  keltirilm oqda.
Mintaqa
%
Osiyo
76,1
Afrika
140,4
Yevropa
16,1
Shimoliy  Amerika
30,2
Lotin  Amerikasi
89,3
A holining  o ‘sishi,  o ‘z  navbatida,  um um bashariy  m uam m olarni 
keltirib chiqarm oqda.  X o'sh,  bu  um um bashariy  m uam m olar qaysilar? 
U m u m b a sh a riy   m u a m m o la r  q a to rig a   rus  o lim la rid a n   Yu.  N . 
G ladkovning fikricha  quvidagilar kiradi:
148

1.  D unyoni  saqlash  m uam m osi;
2.  Energetika  muammosi;
3.  X om   ashyo m uam m osi;
4.  D unyo okeani  m uam m osi;
5.  M adaniyat  inqilobi;
6.  Sog‘liqni saqlash;
7. Avariya va falokatlar;
8.  Terrorizm ;
9.  Byurokratiya;
10.  Demokratiya tanqisligi;
11.  Urbanizatsiya;
12.  Xalqaro aloqalar;
13.  Demografiya muammosi;
14.  Savdo-sotiq  m uam m osi;
15.  Qoloqlik muammosi;
16.  Ekologiya muammosi.
M u am m o lar  ichid a  u ru sh   va  tin c h lik   m u am m o si, 
ayniqsa, 
dolzarbdir.  Eram izdan  avvalgi  3500-  yildan  hozirgacha  14530  ta  h ar 
xil  u rushlar  bo'lgan.  Insoniyat  tarixi  292  yilgina  urushsiz  yashagan. 
Quyidagi jadvalda urushda halok b o ‘lganlar soni  keltirilgan  (mln.  kishi).
XVII  asr
3,3
XVIII  asr
5,5
XIX  asr
16
XX  asr
70
Y er  y u z id a   q u r o lla n is h   p o y g asi  u c h u n   m illia rd la b   d o lla r 
sarflanm oqda.  H ar  yili  dunyoda  harbiy  maqsadga  qariyb  bir  trillion 
do llar  sarf  etilar  ekan.  Agar  planetam izda  harbiy  qu rollar  ishlab 
chiqarish  bir  haftaga  to ‘xtatilsa,  insoniyat  uchun  bu  tadbir  haftasiga 
15  milliard  dollardan  ziyod  foyda  keltirar ekan.
Quyidagi  jadvalda  1987-  yildan  1991-  yilgacha  bo'lgan  oraliqda 
jahondagi  yirik  davlatlarning qurol-yarog'  bilan savdo-sotig‘i  (milliard 
dollarda)  keltirilgan.
149

Davlat  nomi
Yillar
1987
1988
1989
1990
1991
AQSH
13,7
11,9
11,9
11,2
11,2
SSSR
17,7
15,1
14,9
9,6
3,9
GFR
0,8
1,3
0,8
1,2
2,0
Xitoy
2,9
1,9
0,9
1,0
1,1
Buyuk  Britaniya
2,2
1,7
2,7
1,6
1,0
Fransiya
3,2
2,4
2,9
2,0
0,8
Dunyo  bo‘yicha
45,8
39,3
38,2
29,0
22,1
Insoniyat  atrof-m uhitga  t a ’sir  k o ‘rsatm oqda.  N atijada  ekologik 
m u am m o lar yuzaga  keldi.  Atmosferaga yiliga  1  k m 3 zaharli  m oddalai 
va ularning changlari tushar ekan.  Ushbu dalillarni keltirishdan  maqsad 
hozirgi  kundagi  bu  m a 'lu m o tlarn i  to ‘plash  texnologiyalarga  ham 
bo g ‘liqdir.  0 ‘z  navbatida,  axborotlar  globallashuvi  kelib  chiqadi. 
A xborotlar globallashuvi  bir to m o n d an   ijobiy  natijalarga  olib  kelishi, 
ikkinchi  to m o nd an   salbiy  natijalarni  berishi  m um kin.  Ya’ni,  inson 
miyasi  va  uning  nerv  (asab)  faoliyati  qanchalik  k o ‘p  axborotlarni 
qabul  qilaversa,  uning  shunchalik  zaiflashishi  sodir b o ‘lishi  mum kin. 
Sababi  axborotlarning  tez  ko'payishi  natijasida  asab  sistemasi  uncha 
tez  m oslasha  olm aydi.  Shu  sababli  axborot  tizim ini  rejali  qabul  qilish 
inson  organizm iga  ta ’sir  etm aydigan  darajada  b o ‘lishini  ta ’minlash 
ham  ijod faoliyatiga bog‘liq. Axborot tizimining ijobiy tom oni  shundaki, 
u  yer yuzidagi  xalqlar va  m illatlar o ‘rtasidagi  iqtisodiy,  siyosiy  ilmiy- 
texnikaviy,  m adaniy aloqalarni  tezlashtiradi,  yaqinlashtiradi.  Bunda> 
holat  esa  h a r  bir  m am lakatning  um um iy  rivojlanishiga  jiddiy  ta ’sii 
ko'rsatadi.  Shu  m am lakatning taraqqiyotini  yangi bosqichga  ko‘taradi. 
Ishlab  chiqarish  kuchlarini  o ‘zgartirishga  olib  keladi.  Bu esa umumi> 
sivilizatsiyaning o ‘zgarishiga olib keladi.  Fan va texnika taraqqiyoti ijtimoi> 
hayot  o ‘zgarishining  asosiy om ilidir.  D em ak,  axborot  texnologiyalari 
o rq ali  ta b ia t,  texnikaviy  ja ra y o n la r,  iqtisod iy -ijtim o iy ,  madani> 
faoliyatlar qaytadan  tahlil  qilinadi.  Bularning barchasi  i jod jarayonini
150

o ‘ta  d o lzarblig id an   d arak  beradi.  C h u n k i  ijodiy  jaray o n   paydo 
b o ‘layotgan  axborot  tizim larining asosi ham   hisoblanadi.
Axborot  jam iyatining  paydo  b o ‘lishida  hozirgi  zam on  elektron- 
kom pyuter  va  biotexnologik  rivojlanish  bilan  bog‘liqdir,  A niqrog‘i, 
kom py uterlar,  elek tro n ik a,  u m um iy  texnologiyaning  rivojlanishi 
axborot  yoki  inform atsion  jam iyatni  keltirib  chiqaradi.  Bu  jam iyat 
o ‘z  navbatida,  insonning  faoliyati,  uning  um um iy  dunyoqarashining 
o ‘zgarishiga  olib  kelayotir.  D u n y o q a rash n in g   o'zg arish i  zam on  
talablariga  yangicha javob  berish  bilan  ham   bog'liq.  Inson  intellekti 
bir joyda  to ‘xtab  qolm aydi.  U  ham ,  fan  ham ,  ijod  rivojlanishi  bilan 
o ‘zgarib  boradi.  Bu  o ‘rinda,  ta 'k id lash   lozim ki,  fanning  haqiqiy 
axborot  markazi  ekanligi  seziladi.  Shu  sababli  fan  o ‘zining  aniq  va 
haqiqatga mos axborotlariga ega boMishi  kerak.  Inson axborotlar o'rtasida 
chalkashib qolniasligi  kerak.  A xborotlar orqali  haqiqatni  bilishi,  unga 
erishishi  lozim.  A xborot  ta'sirida  ijod  uchun  zarur b o ‘lgan  dalillarga 
ega b o ‘lishi zam r.

Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling