T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet18/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

M U N D A R 1 J A
K irish.......................................................................................................
3
I  bob.  Ilmiy ijod  metodologiyasi  kursining  p re d m e ti............................5
Kursning p re d m e ti.............................................................................. 5
M etodologiya uslublar haqidagi  ta ’li m o t...................................... 7
Ilmiy  ijod  metodologiyasi va  uning boshqa  fanlar
bilan a lo q a s i.......................................................................................... 9
I I  bob.  Fan va i j o d ....................................................................................... 12
Ijod tu s h u n c h a s i............................................................................... 12
F an  va  ijod,  ularning o'zaro  aloqasi  va  o ‘zaro ta ’s i r i .............. 14
Falsafaning  ilmiy  ijoddagi v azifalari.............................................17
I I I   bob.  F alsafa  va  fan  tarixida  ijod  m uam molarining
ishlab ch iq ilish i............... ..............................................................................20
M isr,  K ichik  Osiyo,  Qadimgi  G retsiyada  ilmiy  —
falsafiy  ijod  tizim larining  paydo b o ‘l i s h i .................................... 20
M ilet  m aktabi.  G retsiya  m utafakkirlari  ta ’lim otida  ijo d ........ 21
Yevropa  uyg‘onish  davrida  ijo d ......................................................27
Yangi davr falsafasi va  nemis klassik  falsafasida  ijod 
m u a m m o la ri....................................................................................... 46
IV  bob.  Ijodning  nazariy  muammolarini  ishlab  chiqishda
S harq m u tafakkirlari  q o ‘shgan  h is s a la r ................................................ 54
O 'rta  Osiyoda  falsafiy,  diniy dunyoqarashning shakllanishi. 
Qadimgi  xalqlar ijodiy  faoliyati og'zaki va yozma
m anbalam ing ifodasi  sifatid a........................................ ................. 54
Zardushtiylik.  “Avesto” .................................................................... 57
Sharq  Renessansi  (IX-X1V  asrlar)  O 'rta   Osiyoda  yangi 
fanlarning vujudga kelishi va  rivojlanishining  nam unasi
sifatid a.................................................................................................. 60
lslom.  D iniy aqidalarni  hayotiy  m uam m olarga  ijodiy tatbiq 
etish  m a sa ia la ri.................................................................................. 66
V.bob.  Ijodiy ja r  ay onni  ifoda  etish  shakllari,  m eto dlar......................80
M etodologik bilim pog'onalari.  M etodlarning sifat jihatidan
xilma xilligi va  rivojlanishi...............................................................80
Ijodni  ifoda  etish  u s u lla ri................................................................ 84
1 8 2

VI  bob.  B ashorat  va  ilmiy  bashorat  ijodiy jarayon  sifatida............95
Fanda bashorat  tushunchasi.  Bashorat  va  hozirgi  zam on
iqtisodiyoti..........................................................................................95
Bashoratning tu r la r i...................................................................... 100
Ilmiy bashorat  ijod shakli sifatid a...............................................102
V II  bob.  Ilmiy  tadqiqot  va  ijod  tizimida  dalil  (fa k t)........................107
Dalil falsafiy kategoriya sifatida.  Dalil  tu r la r i..........................107
Dalilning ilmiy tadqiqotdagi o ‘rni va ah am iy ati..................... 109
Dalil  subyekt  va  obyektning  faolligi  natijasi  sifatida  ...........113
V III  bob.  Tajriba  ijod  jarayonidagi  dalillash  usuli  sifatida. 
Iqtisodiyotda ta jr ib a ................................................................................. 116
Tajriba  -  bilish  usuli.  Tajribani  bilish  va  ijoddagi  o 'r n i ........ 116
Tajribaning tu r la r i.......................................................................... 120
Tajribaning  iqtisodiy bilish  va  ijoddagi  o ‘r n i .......................... 123
IX.bob.  Farazning  (gipoteza)  fan  va  ijoddagi  xususiyatlari. 
Farazning nazariyalar tuzishdagi o ‘r n i ............................................... 127
Faraz tushunchasining  m o h iy a ti................................................127
N azariyatuzishdagipotetik-deduktiv  usul  ..............................130
Farazning iqtisodiy tadqiqotlarda q o lla n is h i..........................131
X  bob.  N azariya  ijodiy  izlanish jarayoni  va  natijasi  sifatida  ........ 138
Nazariya tushunchasi.  Nazariya va  ilmiy ijo d .......................... 138
N azariyaning asosiy vazifalari.....................................................140
Nazariya va iq tiso d .........................................................................143
XI  bob.  H ozirgi  zamon  axborot  tizimlarining
globallashishi va ilmiy ijo d ...................................................................... 147
Insoniyatning globallashuv jarayoni.  Globalizatsiya
jarayoni........................................ ..................................................... 147
Axborot tu sh u n ch asi..................................................................... 151
Axborot tu r la r i............................................................................... 154
X II  bob.  0 ‘zbekistonning  ijtimoiy  —  iqtisodiy  rivojlanishida
ilmiy tadqiqotlar m etodologiyasi........................................................... 159
Hozirgi  zam on  ilmiy tadqiqotlarida  ijodiy faoliyat
aham iyatining k u ch ay ish i............................................................ 159
Davlatning fan va  iqtisodiyot  sohasidagi  s iy o sa ti...................161
Usullar,  metodologiya va iqtiso diy o t......................................... 164
Z.  Davronovning  voqclik  haqidagi  fikrlaridan
nam unaiar......................................................................................... 170
183

Z.  Davronov
ILM IY   IJOD  M ETODOLOGIYASI
M uharrir
Sahifalovchi
M usahhih
L.B ahranov 
D. A bdusattorov 
H.  Teshaboyev
B osishga ruxsat etildi  16.03.2007.  Q o g 'o z  bichim i  60x84  7 i6 
H isob  n a s h rta b o g ‘i  11,5.  b.t.  A dadi  -  1 5 0 n u sx a. 
Buyurtm a raqam i №   58
«IQTISOD-MOLIYA»  nashriyoti.
700084.  Toshkent,  Kichik  halqa  yo'li  ko'chasi,  7-uy.
Toshkent  M oliya  instituti  bosmaxonasida  rizografiya  usulida  chop  etildi 
700084.  Toshkent,  Kichik  halqa yo'li  ko'chasi,  7-uy


Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling