T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Islom.  Diniy  aqidalarni  hayotiy  muammolarga  ijodiy  tatbiq  etish


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18

Islom.  Diniy  aqidalarni  hayotiy  muammolarga  ijodiy  tatbiq  etish
masalalari
Islom   dini  dunyoda  e ’tiqod  qiluvchilar m iqdori jihatidan   ikkinchi 
o ‘rinda turadi.  Islom so‘zi arabcha  «Xudoga o ‘zini topshirish»,  «itoat», 
« b o ‘ysunish»  m a ’nosini  beradi.  Bu  dinga  ish o n u v ch ilar  arab ch a 
«M uslim »  deb  ataladi.  U ning  k o ‘pchilik  shakli  b o ‘lgan  «muslimun» 
so ‘zining  boshida  xalqlar  orasida  turlicha:  forslarda  —  m usulm on, 
o ‘zbeklarda  -  m usulm on,  qirg‘iz-qozoqlarda  -  m usulm on,  U kraina- 
Rossiyada  -  bosurm an,  deb  ataladi.  M uham m ad  ism ini  M agom ed, 
deb  aytadilar.  Islom  dinining  kelib  chiqishi  m asalasini tu rlicha talqin 
qiladilar.  X udo  tom o n id an   yuborilgan  oxirigi  ta ’lim ot,  deydilar.  Bu 
b irinchi  nuqtayi  nazar,  ikkinchi  nuqtayi  nazar:  VI  asr  oxiri  —  VII 
asr boshlarida  A rabiston  yarim   orolida  yuz bergan  ijtim oiy-  iqtisodiy 
o ‘zgarishlar bilan bog'liq.  Bu davrda qabilalar tugatila boshlagan.  Sinfiy 
jam iyat  yuzaga kelgan.  H ukm ron  sinflar jamiyatga egalik qilgan,  ya’ni 
ezuvchi  sinflar ravnaq  topgan.  A w al  mushrikiylik,  y a’ni  k o ‘p xudolik 
b o ‘lib,  endi  unga  barham  berish  payti  kelgan.  Q adim iy m a ’naviyat  va 
m adaniyat yanada  rivojlanib,  quldorlik tuzum ini  paydo qilgan. Y am an 
yarim   oroli  orqali  karvonlar  H abashiston,  H indiston,  Suriya,  Misr, 
Vizantiya va  Eronni bog'lagan.  M akkada karvonlar to ‘plangan.  Savdo, 
chorvachilik.  hu narm andchilik,  savdogarlik  taraqqiy  etgan.  M adina 
h am ,  M akka  ham   o ‘sha  paytda  diniy  m arkaz  bo'lgan.  U ndagi  K a’ba 
ib o d a tx o n a s i,  u  yerd agi  q o ra to s h   va  uch  y u zd an   o rtiq   qabila 
xudolarining  sanam lari  tufayli  bu joylar e ’tiqod  m arkaziga  aylangan. 
Q u r’onning  108  — «А1-  Kavsar» (C hashm a buloq) surasida Arablaming 
K a’ba ziyoratiga  kelib,  qurbonlik so‘yish  odatlari  o ‘z  ifodasini  topgan.
V-VT  asrlarda  M akkada  arablarning  Q urayshlar qabilasi  hukm ron 
b o iib ,  savdo qilish  natijasida boyib ketgan.  Pul  m uom alasi,  sudxo‘rlik 
keng  rivojlangan.  Qul  savdosi  b o ‘lgan.  Sinfiy  qaram a-qarshiliklar 
kuchaygan.  B ujoylarda yahudiylarva xristianlar ham   yashagan.  Islom 
dinining paydo  bo'lishiga  yahudiy va xristian  dinlari  ta ’sir etgan.
Yakka  xudolikka  ishonish  islom  dinigacha  ham   mavjud  edi.  Uni 
dastlab  H aniflar  (haqiqat  izlovchilar,  e ’tiqod  qiluvchi)  targ‘ib  qilgan. 
Muhammad payg‘am bar 570-  yilda tug‘ilgan.  U  M akkadagi  Qurayish 
qabilasiga  m ansub b o ‘lgan  H oshim iylar xonadonidandir.  U  609-610- 
yilda  M akkada yakka xudoga e’tiqod qilish borasida targ‘ibot boshlagan.
66

Q urayshlarga  um m aviylar  qabilasi  qarshilik  ko‘rsatgan.  Ziddiyatlar 
kelib  c h iq q a n .  M ak k ad a  ah v ol  k esk in lash g an .  S h u n d a n   s o ‘ng 
M u h am m ad   M adinadagi  Avs  va  Xazraj  qabilalari  vakillari  bilan 
m uzokara olib borib,  ular yordam ida  M adinaga o ‘tgan.  N atijada  622- 
yili  yuz  bergan  k o'chish  (arabch a  «hijra»)  dan  m u sulm onlam ing 
hijriy  yil  hisobi  boshlangan.
M u ham m ad  H oshim iylar  m avqeyini tiklash  uchun  um m aviylarga 
q arsh i  k u rash g an .  M ad in ad a  m u su lm o n lik   tez  q abul  q iling an . 
M usulm onlikni  qabul  qilish  b a ’zida  tinchlik  —  b a ’zida  urush  yo‘li 
bilan am alga oshirilgan.  M adina kuchli davlatga aylanib,  M uham m ad 
q o ‘lida birlashgan.  U ning  mavqeyi  M akkaga nisbatan jiddiy kuchaya 
borgan.  Natijada Makka zadogonlari  M uham m ad bilan kelishish y o iin i 
topganlar.  630-  yili  M adina  q o ‘shinlari  M akkani  qarshiliksiz  q o ig a  
oladi.  Keyinchalik Makka aholisi ham  M uham m adning yordamchilariga 
aylangan.  M uham m ad 632- yil iyun oyida M adinada vafot etadi.  U ndan 
so ‘ng  uning  o ‘rinbosarlari  -  xalifalar  davlatni  boshqarganlar.  Shu 
sababli  arab  xalifaligi,  deb  yuritiladi.
M uham m adning  ilk  safdoshlari  (qaynotasi)  Abu  Bakr  (632-634), 
keyin  Xalifa  Umar  (634-644),  un dan   so 'ng   Xalifa  Usmon  (644- 
656)  va  Hazrati  Ali  (656-661)  davrlarida  istilolar  bo'ldi.  Ayniqsa, 
U sm on  va  Ali  davrida  Kavkaz  va  0 ‘rta  Osiyoga  kurash  boshlangan. 
A rab  istilochilari  VII  asrning  70-  yillarida  Eronni  bosib  olib,  0 ‘rta 
Osiyoga  hujum ni  boshladilar.  A rablar  (M ovarounnahr  —  ikki  daryo 
o ‘rtasidagi  yerlar)  a w a l  bosqinchilik  hujum larini  qildilar,  keyinroq
V III asr boshlarida va VIII  asr o'rtalarigacha 0 ‘rta  Osiyoni to ‘la bosib 
olganlar.  M ovarounnahrda  ularga  qarshi  M uqanna,  Sum bod  M ug‘, 
G ‘urak  va  boshqa  sarkardalar  q o ‘zg‘olon  ko‘targanlar.  Bosqinchilik 
natijasida:  m ahalliy  m adaniyat,  falsafa,  m ahalliy  dinlar,  m a ’naviy 
qadriyatlar cheklangan,  inqirozga  yuz  tutgan.
Islom  dinining  asosiy  m anbasi  y a’ni,  birinchisi  Q u r’oudir:  unda 
islom  aqidalari,  e ’tiqod  talablari,  huquqiy  va  axloqiy  norm alar  o ‘z 
ifo d asin i  to p g a n .  Islom   a n ’a n a s id a   Q u r ’on  A lloh  to m o n id a n  
M uham m adga  22  yil  davom ida  farishta  Jabroil  orqali  nozil  qilingan 
(uqtirilgan).  Vahiylar  M uham m ad  davrida  tizimli  yozib  olinm agan, 
balki Abu  Bakr davrida  yozilgan.  B uni  M uham m adga  kotiblik qilgan 
Zayd  ibn  Sobit  amalga  oshirgan.  632-  yil  oxirida  Q u r’onning  m atni 
tayyor b o ig a n .  M anbalarda u  «Suxuf»  (sahifalar)  deb  yuritilgan.  U lar
67

o ‘rtasida  tafovutlar  ham   b o blgan.  Xalifa  U sm on  Zayd  ibn  Sobitga 
Q u r’o n ning   m a tn larin i  taqqoslashni  va  yagona  to 'p la m   tu zish n i 
b u y u rg a n .  Bu  t o ‘p la m   « m u s’haf»  d e g a n   n o m   o lg an .  U sm o n  
b o s h q a la r n in g   « S u h u f» in i  y o ‘q o tish g a   b u y ru q   b e rg a n .  Y angi 
to ‘plam ning  asl  nusxasi  (ayrim  m a ’lum otlarga  qaraganda  VII  asrda) 
ko'chirtirilib,  Kufa,  Basra,  Dam ashq va boshqa shaharlarga yuborilgan.
Q u r’ondagi  tafovutlam i  yo‘q  qilish  uch u n   unga  arab  yozuvidagi 
xos belgilar q o ‘yib chiqilgan.  «M us’haf»dan  k o ‘chirilgan  eng qadim iy 
4  ta   nusxasi  hozirgacha  saqlanib  qolgan.  U lardan  biri  Toshkentda, 
O 'zbekiston  m usulm onlari  diniy boshqarm asida saqlanadi.  Q u r’on  114 
suradan  iborat b o ‘lib,  h ar sura oyatlarga b o ‘lingan.  Suralar nom langan. 
M asalan,  1-sura  «Fotiha»,  2-sura  «Baqara»  va  h.k.  Suralar 610-622- 
yillarda  M akkada  (90  sura),  622-632-  yillarda  M adinada  (24  sura) 
nozil  etilgan.
Q u r ’o n n in g   aso siy   g ‘o yasi  yakk a  x u d o lik d ir.  Y a ’n i,  A llo h  
to ‘g‘risidagi ta ’lim otdir.  Shu bilan bog‘liq  holda  unda payg‘am barlar, 
oxirat,  taqdir va boshqa aqidalar bayon qilingan.  Islom dinining asosiy 
talabi:  e ’tiqod,  nam oz,  ro ‘za,  zakot,  haj.  Q u r’onda  m usulm onlam ing 
falsafiy  va  axloqiy,  huquqiy  qarashlari  o ‘z  aksini  topgan.  X II  asrda 
Y evropaning  b a ’zi  xalqlari  tillariga  tarjim a  qilingan.  XVIII  asrda  esa 
Yevropaning ko ‘pgina tillariga, jum ladan,  rus tiliga  1878,  1894,  1907- 
yillarda taijim a qilingan.  Islom  dinining ikkinchi manbasi  Sunna (arab 
tilida  odob,  a n ’ana,  xatti-harakat)dir.  S unna  islom da  m usulm onlar 
uch u n   ibrat  hisoblangan.  M uham m adning so'zlari,  qilm ishlari,  xatti- 
harakatlari hadislarda aks ettirilgan.  Sunna  islomda Q u r’ondan keyingi
-  uni  to ‘ldiruvchi  m anba.  Sunna VII  asr o ‘rtalarida yig'ila boshlagan. 
U nda  qaram a-qarshiliklar,  yaxshi  va  yom on  qadriyatlar  to ‘g ‘risida 
fikr  yuritilgan.  Bir,  ikki  asr  davom ida  hadislar  ko‘payib  ketgan.  IX 
asrda  tizimga  solingan.  Aniq,  ishonchli  hadislar  ham yurtim iz  Im om  
Ismoil  Buxoriy to m o n id an  to ‘plangan.
Islom  dinining uchinchi  manbasi  — shariat  b o ‘lib,  u  islom dinining 
huquqiy  tizim idir.  U nda  sof huquqiy  m asalalardan  tashqari  axloqiy 
norm alarga va am aliy diniy talablarga ham   qonuniy tus berilgan.
Islo m d a  ja m iy a tn i  b o shqarish  Q u r’on  asosida  olib  borilg an . 
K eyinchalik,  feodalizm   rivojlanishi  bilan  diniy  faoliyatni  qam rab 
oluvchi  q on un lar  m ajm uasiga  ehtiyoj  tug'ilgan.  Islom   ilohiyotchilari 
b ir  necha  asr  m obaynida  shariat  qonunlarini  yaratganlar.  Unga  asos
68

qilib,  Q u r’on  va  S u nn alar olingan.  Shariat  qonunlari X I-X II  asrlarda 
to ‘la  shakllangan.  S hariatda  davlat  huquqi  norm alari,  m ajburiyat, 
jin o y at,  jazo   va  o ila-n ik o h   h u q u q la ri,  shuningdek,  sud  yuritish, 
vasiylik  k o 'rs a tm a la ri  b e rilg a n .  S h a ria t,  xususiy  m u lk n i  xudo 
tom on id an   belgilangan,  doim iy  va  o ‘zgarm as,  deb  hisoblaydi.  Kishi 
faoliyati  ikki  turga  -  h aro m   va  halolga  ajratilgan.  Shariat  shakllanib 
tugallagan davrda 5 ta kategoriya vujudga kelgan:  1.  Farzning bajarilishi 
q a t’iy  va  m ajburiy  b o ‘lgan;  2.  M ansub  (sunnat)-  m ajburiy  emas, 
lekin  m a ’qul,  lozim   deb  hisoblangan;  3.  M ubah  —ixtiyoriy norm alar; 
4.  M ak ru h  —  n o m a ’qul  n o rm alar;  5.  H arom   -  q a t’iy  ravishda 
ta ’qiqlangan  harakatlar.
T o‘rtinchi  manba  tafsir  (arab -sh a rh ,  tu sh u ntirish,  izoh)  islom 
a n ’anasida Q ur’on, hadislar va boshqa diniy manbalam i talqin qilishdir. 
Q u r’on  tafsirlarida  Q u r’onning  m atni  aynan  sharhlab  beriladi.
Beshinchi  manba  kalom   (arab ,—so‘z,  nutq)  islom  ilohiyotining ilk 
shakli.  Falsafiy ta ’limot sifatida arab xalifaligida VIII asrda paydo boigan.
IX asrga kelib,  0 ‘rta Osiyoga tarqalgan.  Kalom tarafdorlari mutakallimlar 
deyiladi.  Kalom  asoschisi  al — Ash’ariy (873-935)dir.  K alom da  Alloh 
h am   insoniy  xususiyatlarga  ega,  deb  tu shuntiriladi.  K alom chilar 
Q u r’onga suyanib jan nat va d o ‘zaxni azaliy mavjud,  deb biladi.  Insonda 
erkinlik  yo‘q,  b arch a  qilm ishlari  u c h u n   insonlar  Alloh  oldida  javob 
beradi.
Oltincbi  manba  fiqh  (arab-tu sh u n ish )  m usulm on  huquqshunos- 
ligini  ishlab  chiqu vch i  soha.  H u q u q sh u n o slik   fani  sifatida  ham  
qo ‘llaniladi.  Shariat  manbalarini  ishlab chiqish, shariatni  hayolga tatbiq 
qilish  bilan  shug'ullanadi.  Fiqh  bilan  shug‘ullangan  olim lar  ( 0 ‘rta 
Osiyoda)  Burhoniddin  M arg‘inoniy,  Abu  Lays  Samarqandiylardir. 
H uquqda  4  m azhab  (yo'nalish)  bor:  hanafiya,  molikiya,  shofriy a  va 
hanbaliyalar.
0 ‘rta asrlarda 0 ‘rta Osiyodagi falsafa ana shu  manbalarga asoslanib 
targ'ib qilingan.  Olam to ‘g‘risida islom dini m a’lumotlaridan kelib chiqib 
t a ’rif berilgan.
V atanim iz  jah o n d ag i  yirik  m adaniy  m arkazlaridan  biri  b o ‘lib 
kelganiga shubha yo‘q.  O 'sha qadimgi davrlardayoq mamlakat ichkarisida 
iqtisodiy,  m a ’naviy,  siyosiy,  o ‘ziga  xos  tu rm u sh   tarzi,  xalqning 
xarakteri  m ukam m allashgan.  Sharq m am lakatlari  — H indiston,  Xitoy 
bilan bo'lgan  iqtisodiy,  siyosiy sohadagi  m unosabatlar m am lakatim iz
69

rav n a q in in g   o rq a d a   qolishiga  y o ‘l  q o 'y m a g a n .  0 ‘z  n av b atid a, 
m a m la k a tim iz   h u d u d id a   riv o jlan g an   ilg 'o r  u rf-o d a tla r,  S harq 
m am lakatlari  m adaniyati,  falsafasiga o ‘z ta ’sirini  o'tkazgan.  lnsoniylik 
sifatlari  keng  tarqalgan.  A na  shunday  insoniy-falsafiy  fazilatlaridan 
biri  diniy bag‘rikenglikdir.
Bag'rikenglik — dunyodagi turlicha boy m adaniyatlar,  urf-odatlam i 
ifodalashning  va  insonning  alohidaligini  nam oyon  qilishning  xilm a- 
xil  u su llarin i  h u rm a t  qilish,  qabul  qilish  va  to"g‘ri  tu sh u n ish n i 
anglatadi.  Q isqacha  aytadigan  bo'lsak,  bag‘rikenglik  -  turli-tuman 
jarayonlardagi  birlikdir.  B ag‘rikenglik,  ma’naviy  sohadagina  emas, 
balki,  siyosiy,  huquqiy,  demokratik  yo‘nalishlarni  ham  qamrab oladi. 
B ag‘rikenglik  tinchlikni  ta ’minlovchi,  urushlarni,  barcha  kelish- 
movchiliklarni yo‘q qiluvchi, haqiqiy tinchlik madaniyatiga yetaklovchi 
jarayondir.
D iniy bag‘rikenglik xalqaro vaziyatni sog'lom lashtirishga,  yangicha 
yondashishga  yordam   beradi.  D in  esa  ijtimoiy  ong  sifatida  inson 
faoliyatini  qam rab oladi.  Bag‘rikenglik ijtimoiy ong m azmuniga tobora 
in s o n iy   m o h iy a t  k asb  e ta   b o ris h i,  s h a x s n in g   h a q - h u q u q la r i 
barqarorligiga erishishi,  m akonda  mehr-shafqat,  odamiylik tamoyillarini 
takom illashuviga  yordam   beradi.  Bag'rikenglik  insonning  o ‘z -o ‘zini 
asrashiga ko‘maklashadi.
Bag‘rikenglik  keng  m a’noda  barcha  xalqlarning  yashrfsh  uchun 
kurashish  huquqining tasdiqlanishi  bilan obyektiv ravishda bog‘liqdir. 
D unyo  ham jam iyati  kuch  va  zo'rlik,  yakka  hokim likni  zaiflashtirish 
yo'llarini  izlab  keladi.  Asrlar  davom ida  insonlar  bag'rikenglikning 
haqiqiy poydevorini topishga intilib keldilar.  Bu sohada diniy manbalaiga 
murojaat qildilar.  Chunki odamlar o ‘rtasida barqarorlik jihatlariga ehtiyoj 
tug‘iladi.  Barqarorlik muvozanat sharoitidagina alohida shaxs.  xalq erkin 
m a'naviy shakllanish  im koniyatiga  ega b o ia d i.  Diniy bag‘rikenglikni 
takom illashtirish  m am lakatlar  o ‘rtasida,  m intaqalar  va  butun  dunyo 
ham jam iyati  m iqyosida  d o 'sto n a  m unosabatlarni  qaror toptirishning 
m u h im   o m ilid ir.  S hu  sababli  ham   O 'r ta   O siy o n in g   o ‘rta  asr 
m utafakkirlari  aynan  diniy  bag'rikenglik  haqida  ilmiy  fikrlarni  aytib 
ketganlar.  Endilikda  taijim a  qilinib,  xalqim izga  tortiq  etilayotgan 
adabiyot,  ilmiy m anbalardan o'qib xulosa qilamizki, bag'rikenglikning 
falsafiy jihatlari  har  bir  shaxs,  har  b ir  xalqqa  taalluqlidir.  Jum ladan, 
Abu  Rayhon  B eruniyning «Qadimgi  xalqlardan  qolgan  yodgorliklar»,
70

« H in d isto n» ,  Y usuf  Xos  H ojibning  «Q u tad g ‘u  bilig»,  M ah m u d  
Q oshg‘ariyning «D evonu lug‘otit turk»,  Alisher Navoiyning «Xamsa», 
«H olati  Sayyid  H asan  Ardasher»,  «M ahbub  ul-qulub»,  Bobuming 
«B oburnom a»,  M irzo  U lug‘bekning  «To'rt  ulus  tarixi»  va  boshqa 
asarlarida m uam m oning yechimiga oid  ibratli  fikrlar bor.
D iniy  bilim lar,  dunyoviy  bilim lar  bilan  o ‘zaro  aloqada  b o ‘lishi 
bag‘rikenglikni  taqozo  etadi.  Ayniqsa,  buyuk  m uhaddislar  hadislar 
to ‘plashda  bu  jarayonlarga  e ’tiborni  qaratganlar.  Ju m lad an ,  Abu 
Abdulloh  Muhammad  ibn  Ismoil  al-Buxoriy  (810-870)  hadislarida 
bag‘rikenglik jihatlari  ochib  berilgan.  Im om   Buxoriy jam i  600  ming 
hadis to'p lab ,  shulardan  100 m ing «sahih» va  200  ming «g‘ayri sahih» 
hadislarni  yod  olgan.  H adis  ilmi  bobida  nihoyatda  iqtidorli  b o ‘lgan. 
M inglab shogirdlar tarbiyalagan.  M uslim  ibn  Hajjoj,  Iso at-Term iziy, 
an-N asoiy,  Abu  Z u r’a,  Y usuf  al-Forobiy,  Abu  Bakr  ibn  Huzayma 
kabi  m ashhur  m uhaddislar shular jum lasidandir.  Im om   Buxoriyning 
«A l-Jom ’i  as-sahih»  (Ishonarli  to ‘plam )  deb  nom langan  to ‘rt  jilddan 
iborat  hadislar to 'p lam i  islom  olamidagi  boshqa  m uhaddislar tuzgan 
hadis to ‘plam lari  orasida eng  m ukam m alidir.  T o ‘plam da hadislardan 
tashqari  islom  huquqshunosligi,  m arosim lari,  axloq-odob,  ta ’lim - 
tarbiya  h am da  o £sha  davr  tarixi  va  etnografiyasiga  doir  m a’lum otlar 
ham  bor. T o‘rt jildlikka 600 ming hadisdan faqat 7275 ta «sahih» hadislar 
kiritilgan.  Bu  to ‘plam  ju d a  ko‘p  m arta  chop  etilgan.  Unga  sharhlar 
berilgan.
Im om   Buxoriyning  yana  b ir  qan cha  asarlari  bor.  «Al-adab  ul 
M ufrad»,  «Kitob  asm o'  is-sahoba»,  «Kitob  a f o l  il-ibod»,  «Kitob 
b a d ’  il-m axluqot»,  «Kitob  birr  il-volidayn»,  «Ta’rix  us-siqot  va-z- 
z u ’afo  m in  ruvot  il-hadis»,  «Ta’rixi  Buxoro»  va boshqalar.
Im om   Buxoriyning  ijodi  qadriyatlarim izni  tiklashda,  kishilarda 
a x lo q -o d o b ,  h alo llik ,  ro stg o ‘ylik,  poklik  singari  u m u m in so n iy  
fazilatlarni  singdirish  va  qaror toptirishda  m uhim  aham iyatga egadir. 
M u h a m m a d   payg ‘a m b a r  «K im gaki  A llo h tao lo  yaxshilikni  ravo 
k o ‘rgaydir,  uni  din  ilm idan  bahram and  qilgaydir,  ilmga  ilm  olm oq 
y o ii birlan  erishilg‘aydir»  deganlar.  M azkur ftkrda diniy bilimlar bilan 
birgalikda dunyoviy bilimlar ham  e ’tiborga olingan.
Islom  dinida  buyuk  insonlar  o 'z   nom larini  buyuk  ishlar  bilan 
m uhrlab  ketganlar.  Shular orasida Abu  Hanifa  a n -N u ’m on  ibn  Sobit 
(taxallusi  Imom i  A ’zam   (699-767))  alohida  o ‘rin  tutadi.  U  hanafiya
71

m azhabining asoschisi  va im om i,  ilohiyotchi  olim lardan  biridir.  Kelib 
chiqishlari  qobullik  e ’tiborli  oilalarga  borib  taqalsa-da,  u  kishining 
bobolari  M arzubon  xalifa  U m ar  ibn  al-X attob  (634-644)  davrida 
islom ni  qabul  qilib  Kufa  (E ron)ga  k o 'ch ib   kelgan  va  u  yerda  m uqim  
b o ‘lib  qolgan.  D em ak,  Abu  H anifa  shu  yerda  o ‘ziga  to ‘q  shoyichi 
savdogar oilasida tu g ‘ilgan.  Otasi vafotidan so‘ng unga tegishli  d o ‘kon 
Abu  H anifaga  m eros bo'lib qolgan.  Xalifalikning bosh  qozisi vazifasini 
bajarm aganligi  uch u n   Xalifa  M ansur  (hukm ronlik  yillari  754-775) 
tom onidan qam algan va zindonda kaltaklab oidirilgan.  Bu kishi  «Imom 
A ’zam »  («Eng  buyuk  Im om »)  degan  faxrli  unvonga  sazovor b o ‘lgan 
tarixiy shaxsdir.  Shu sababli hanafiylik xalqimiz o ‘rtasida  Im om  A ’zam 
m azhabi,  deb  h am   yuritiladi.  Bu  inson  Q u r’oni  K arim ni  to ‘la  yod 
olgan.  Sunniylikni  tashkil  etuvchi  to ‘rt  m azhab  asoschilari  o ‘rtasida 
fa q a t  A b u   H a n ifa g in a   p a y g ‘a m b a r  M u h a m m a d   a la y h is s a lo m  
sahobalarining ayrimlari bilan suhbatda bolgan.  Barcha islomiy ilmlami 
ch u q ur o ‘rgangan.  N atijada m usulm on huquqshunosligiga asos solgan. 
«Fiqh  b o ‘yicha  eng  katta  kitob»,  «Tavhid  asoslari»  ,»01im lar  va 
o ‘rganuvchilar  kitobi»  ,  «Risola  kitobi»,  «Vasiyat  haqidagi  kitob» 
kabilar A bu  H anifa qalamiga m ansub.  Abu  H anifa asarlarining asliyati 
bizgacha yetib kelmagan.  Asarlarida Tavhid (yagona Allohga ishonish), 
A llohning sifatlari,  k alo m i-Q u r’on,  Allohning qudrati,  iroda erkinligi, 
gunoh  ishlar  va  ularga  belgilangan  jazo,  xayrli  am allar  va  ularning 
ajri,  iy m o n -e’tiqod va boshqa huquqiy m uam m olar batafsil yoritilgan. 
Abu  H anifaning ba'zi asarlarida dindagi birinchi  firqachilaiga qarshilik 
k o ‘rsatish  sezilib  turgan.  Abu  H anifa  ijodiga  «A l-M usnad»  taalluqli 
b o iib ,  u  hadislar t o ‘plam idan  iboratdir.
Abu  H anifa  ijodining  markaziy o'rinlaridan biri bu hokim iyat bilan 
diniy muassasa o ‘rtasidagi munosabatdir.  Bu ta'lim otda ta ’kidlanishicha, 
h ar  qan day  jo m e ’  masjidini  ochish  uchun  hukum at  ruxsatini  olish 
lozim.  Bu  esa m am lakatdagi  ijtim oiy-iqtisodiy  m asalalar bilan bog‘liq. 
Jam iyatn i  boshqarish  sohasida  dunyoviylik  va  diniylik  o ‘rtasidagi 
kelishuvchilik  davr  talabidir.  Shu  sababli  ham ,  bu  m azhabni  keng 
m a ’n o d a  b ag ‘rikenglik  va  taraqqiyotga  tarafdor  m azhab,  deb  e ’tiro f 
etadilar.
Abu  H anifa  va  uning  izdoshlari  qiyos  (taqqoslash)  usulidan  (ya’ni 
k o ‘rilayotgan  masalaga  o ‘xshash  oldin  sodir  b o ‘lgan  holatlar  bilan) 
foydalanib,  istihson  (yaxshisi  yoki  afzalini  tanlash)  tam ovilini  ishlab
72

chiqqanlar va kundalik  hayotga  tatbiq  etganlar.  Bu esa  insonni,  davlat 
va  jam iy atn in g   faoliyatini  e ’tiro f  etish  bilan  bog'liq  edi.  Bunday 
yondashish  xalqlarning  birlashishi  uch u n   u lam in g   u rf-o d atlarin i 
hisobga  olishni  taqozo  etardi.  Shu  sababli  ham ,  islom  dinini  tezda 
to ‘g ‘ri tushunish  va  unga bo'yinsunish  ko'proq  turkiy xalqlar o ‘rtasida 
keng  tarqaldi,  u  e ’zozlandi.  Dindagi  ushbu  bag‘rikenglik  natijasida 
dunyoning  k o ‘p  m am lakatlarida  islom  e ’tiro f etildi.  Hanafiylikning 
«moslashuvchanligi»,  ijtimoiy- iqtisodiy madaniy sohalam i  ilmiy idrok 
etish,  ko'pgina  m am lakatlarda  hukm ron  din  sifatida  e ’tiro f etilishni 
tezlashtirdi,  unga qiziquvchilar safi  orta bordi.  Natijada bu ta ’limotning 
ta ra fd o rla ri,  asoschilari  k o ‘paydi.  S hular  q ato rid a  Abu  M ansur 
M oturidiy,  Abu  Is’hoq  al-H akim   as-Sam arqandiy,  keyinroq  yetishib 
chiqqan  Abul  M u ’in  an-N asafiy,  N uriddin  as-Sobuniy  al-Buxoriy, 
Abu  Lays  as-Sam arqandiy,  B urhoniddin  al-M arg‘inoniy  kabilam i 
olish m um kin.
Sunniylik  ta ’lim otining  «otasi»  degan  yuksak  e ’tirofga  sazovor 
b o ‘lgan  sam arqandlik  Abu  Mansur  al-M oturidiy  (Islom   qomusi 
b o ‘yicha)  870-  yilda  Sam arqandning  M oturidiy  mavzesida  tug‘ilib, 
944-  yilda  (ba’zi adabiyotlarda 941) vafot etgan.  Qabri  Samarqandning 
C hokardiza qabristonidadir.  Bu joy hozir ziyoratgohga aylantirilgan.
Buyuk  daho,  m utafakkir  Alisher  Navoiy  Abu  M ansur  M oturidiy 
as-S am arqandiyni  dinning  izzatli  sultoni,  deb  atagan.  Bu  inson  bizga 
ko‘plab  ilmiy  m eros  qoldirganki,  ulardan  barcha  m usulm on  xalqi 
bahram an d  b o ‘lib  kelayotir.  Bular jumlasiga  quyidagilar kiradi:
«Ta’vilati  Ahli  sunna»  -  Q u r’on  va  sunnaning  rasmiy  ta ’villari, 
y a’ni  rasmiy  islomiy  talqini,  sharhlari  bitilgan  kitob;  Shariat  asoslari 
va  sofligi  haqidagi  kitob;  «Kitob  ul-Jadal»  -  diniy-ahloqiy  bahs 
m unozaralarda  g‘olib  kelish  haqidagi  kitob;  «Kitob  ul-U sul»  -  diniy 
ta ’lim ot  uslubiyatiga oid asar;  «Risolat ut-Tavhid»  - Allohning yakka- 
yu yagonaligi,  birligi,  vahdoniyat  dini,  ya’ni  ilm -ul  aqoidning nazariy 
asoslari  haqidagi va boshqa  o'nlab asarlarni tilga  olish  mumkin.
K o‘rinib turibdiki,  M oturidiyning ilmiy faoliyati  islom  dinini  ilmiy 
jih atd an   him oya  qilish  bo'lgan.  Ayniqsa,  diniy  niqob  ostida  n o to 'g ‘ri 
yo‘lga kiruvchilarni tanqid ostiga  olgan.  Allomaning fikricha,  m a’lum 
diniy  yo‘nalishlarning  haqiqiy  yoki  soxtaligini  ko‘rsatuvchi  ishonchli 
dalillar mavjud.  Ushbu  dalillarni bilishda,  aniqlashda  insonlarga qaysi 
sohalar to ‘sqinlik  qilishi  m um kinligini  ochib  berish  zarur.  «Kitob  at-
73

Tavhid»da  bu  sohada  shunday  fikrni  bildiradi:  «Bu  -  ko ‘r-k o ‘rona 
taqlid b o ‘lib, ju d a   keng tarqalgan  illatdir,  ya'ni  bunda ju d a k o ‘pchilik 
b iro n -b ir m a ’naviy  yoki  diniy yo‘lboshchiga,  uning  fikrlari  m azm un- 
m ohiyatini tushunrnagan  holda q o ‘shilishga  kuchli  moyillik bildiradi. 
M ana  shu  sabab  natijasi  o ‘laroq,  h ar  bir  firqa  va  har  bir  yo‘nalish 
shu  paytga q ad ar o ‘z tarafdorlariga ega b o ‘lib  kelm oqda.  Bu  muxlislar 
qachondir qabul  qilingan soxta ta'lim otga sadoqatda q at’iylik namoyish 
etm o q dalar va yana o ‘zlarini  haqiqatning yagona egalari  hisoblam oq- 
dalar.»  U shbu  fikrlar  hozirgi  zam on  aqidaparastlar  faoliyatiga,  diniy 
fundam entalizm ,  diniy  ekstrem izm ,  terrorchilik  harakatlari  ishtirok- 
chilari faoliyatiga ham  taalluqlidir.
M oturidiy  ijodining falsafiy jih ati  shundaki,  unda  o'xshashlik yoki 
taqlid  bir kategoriya sifatida  sharhlanadi.  Jum ladan,  haqni  nohaqdan 
ajratishning  u ch ta  usuli  bor:  1)  Jam i  jonzotlarga  xos  b o ‘lgan  sezgi 
a ’zolari.  2)  Insonga xos b o ig a n   aql orqali  amalga oshiriladigan  nazariy 
xulosalar  3)  Ish on tirishd a  q o ‘llaniladigan  naql  va  axborotlar.  Bu 
fikrlardan  hozirgi  kunda  ham   foydalanib  ish  yuritilsa,  foydadan  xoli 
b o ‘lm as  edi.  M o tu rid iy   islom ni  him oya  qilish  b ilan   ch ek lan ib  
qolm asdan,  islom dagi botil  oqim   va firqalar faoliyatini  ayovsiz tanqid 
qildi.  0 ‘sha paytlarda paydo b o ‘lgan bir qancha:  haruriylar,  rofiziylar, 
q a d a r i y l a r ,   j a b a r i y l a r ,   j a h m i y l a r ,   m u r j i ’iy l a r ,  h o z i j i y l a r , 
m u ta ’zim iylar,  karrom iylar,  ismoiliylar  va  boshqa  oqim larni  diniy 
yondashuvdagi  zaifligini  dalillar  bilan  tanqid  qilgan.  U ning  fikricha, 
inson  im tihon  uch u n   yaratilgan.  Shaxsiy  intilishlari  insonni  b a ’zida 
to ‘g‘ri y o id a n  adashtiradi.  Ularga  inson o ‘zidagi  ijobiy imkoniyatlardan 
kelib chiqib  qarshi tu rm o g ‘i  lozim.
«K itob  at-T av h id » d a  shunday  fikrlarni  o ‘rtaga  tashlaydi:  «din 
buyuklarga e ’tiq od   qilib,  taqlid  qilishga em as,  dalillarga asoslanm og‘i 
kerak»,  «hech  kim   gun o h   so dir  qilgani  tufayli  kofir  deb  e 'lo n  
qilinm aydi.  Biz jam i  «qibla  kishilari»ni  m o‘’min deb bilam iz,  ularning 
qalbini  esa  Allohga  havola  etamiz»,  «bid'atchilar  bilan  shunchaki 
d o ‘ston a  m u n o sab atd a  b o ‘lishning  o ‘ziyoq  xatodir»,  «sunnatning 
to ‘g ‘riligini  aniqlash  uchun,  bir-biriga  zid  naqllarga tayanish  m um kin 
em as,  balki  m ustaqil  fikrlash  kerak»,  «72  guruh  mavjud,  faqat  73- 
guruhgina  najot  topdiki,  bu  -  jam oadir»,  ushbu  fikr  o 'n   asr  oldin 
aytilgan  b o is a -d a ,  bugungi  kun  faoliyatini  ham   aks  ettiradi.
74

U m um iy xulosa  shundan iboratki,  Abu  M ansur M oturidiy ijodida, 
diniy soha bo‘yicha,  dinning asosi Q u r’oni  Karim  va  Hadisi shariflardir. 
Turli  nazariyalarga,  m azhablarga,  boshqacha  fikrlarga  hech  qanday 
o 'rin   yo‘q.  C h u n k i  m azhablarning  xato  talq in id an   buzuq  niyatli 
kishilar  foydalanib  islom  dini  o b ro ‘siga  p utur  yetkazadilar.  Islom da 
o ‘zgartirishlar,  islohotlar  yaram aydi.
0 ‘tm ishda  o ‘chm as  iz  qoldirgan  buyuk  siym olardan  yana  biri  bu 
al-M arg‘inoniydir. Alloma  Burhoniddin al-M arg‘inoniyning to ‘liq ismi 

Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling