T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Ali  ibn  Abu  Bakr  ibn  Abd  ul-Jalil  al-Farg‘oniy  ar-Rishtoniy  al-


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Ali  ibn  Abu  Bakr  ibn  Abd  ul-Jalil  al-Farg‘oniy  ar-Rishtoniy  al- 
M arg‘inoniydir.  U  kishi  1123-  yilda  tu g ‘ilib  1 5 97-  yilda  vafot  etgan. 
0 ‘z davrining ilmlarini m ukam m al o ‘rgangan. Ayniqsa,  islom dinining 
asosiy  m anbalari  Q u r’oni  K arim   va  hadislarni  tahlil  qilish  natijasida 
Fiqh-islom  huquqshunosligi sohasida obro‘- e ’tibor qozongan.  Q ur’oni 
Karimni yod olgan.  Hadislarni tahlil qilgan.  Samarqand shahiiga ko‘chib 
borib, o‘sha yerda yashagan.  1149- yilda haj safariga borib islom dinining 
allom alari bilan  m uloqotda b o 'lib,  ularning asarlarini m utolaa qilgan. 
0 ‘zining  «K itobul-m ashoix»  («Shayxlar  haqidagi  kitob»)  asarida  40 
dan  ortiq  shayxlar  va  allom alarni  tilga  olgan.  A l-M arg‘inoniyning 
b iz g a c h a   y e tib   k e lg a n   a s a r la r id a n   « B id o y a t  a l- m u n ta x iy »  
(«B oshlovchilar  uch u n   dastlabki  t a ’lim »),  «Kifoyat  al-m untaxiy» 
(« Y a k u n lo v c h ila r  u c h u n   tu g a l  t a ’lim » ),  « N a s h r  u l-m a z h a b »  
(«M azhabning yoyilishi»),  «Kitob  ul-m azid»  («llm ni  ziyoda  qiluvchi 
kitob»),  «M anosiq  ul-H aj»  («Haj  m arosim lari»),  «Majma ul-Navozil» 
(«Navozil  b o ‘lgan  narsalar  to ‘plam i»),  «Kitob  ul-Faroiz»  («Farzlar 
kitobi»)  va  boshqalardir.  Ayniqsa,  yaratilgan  «al-Hidoya»  asari  islom 
dini olamida hanafiya mazhabining qoilanm asiga aylandi.  Ushbu kitobda 
islom  dinidagi  huquqiy m asalalar keng  ko‘lam da  yoritilgan.  Bu  kitob 
hozir  ham   o ‘z  aham iyatini  yo‘qotgan  emas.  C hunki  unda  inson 
falsafasiga katta o ‘rin  berilgan.  Jum ladan,  ushbu  kitobda nikoh, taloq 
qilish,  qullarni  ozod  qilish,  topib  olingan  nasabini  aniqlash,  topib 
olingan narsa,  qochib ketgan qullar,  bedarak yo'qolganlar,  sherikchilik 
va vaqf mulki,  taho rat,  nam oz,  ro ‘za,  zakot  va haj kabi m asalalam ing 
sharhi berilgan.  Kitobning birinchi,  ikkinchi  qism larida yuqoridagilar 
yoritilsa,  uchinchi,  to ‘rtinchi  qism larida  pul,  savdo-sotiq,  kafolat, 
q o zilarning  vazifalari,  guvohlik,  d a ’vo,  sulh,  m eros,  sh artn o m a 
tuzish,  tashlandiq  yerlam i  o'zlashtirish,  ovchilik,  garovga  berish, 
jinoyatlar  xususida,  xun  to 'lash ,  vasiyat  kabi  boshqa  m asalalar  ham
75

yoritiladi.  «Hidoya»  kitobi asrlar davom ida  m usulm on  m am lakatlarida 
huquqshunoslik bo'yicha m uhim  qo'llanm a hisoblangan.  O 'rta Osiyoda 
esa  1 9 1 7 -yildan  1930-  yillargacha shariat  qozilari bekor qilinib,  sovet 
sud  tizim i joriy  etilgan  paytlargacha  rioya  qilindi.  U shbu  kitob  1893- 
yilda rus tiliga N.  P.  Grodekov tom onidan (ingliz tilidan) taijima qilingan 
edi.  1994- yilda  «Hidoya»  qayta nashr etildi.  O 'zbekiston  mustaqillikka 
erishgandan so'ng  kitob  muallifi  B urhoniddin  M arg'inoniyga hurm at 
va  e ’tib o r  kuchaytirildi.  2000-  yilda  uning  910  yillik  tavallud  sanasi 
nishonlandi.
Ijodiy  g'oyalarning  paydo  b o 'lishida  Ibn  M uso  X orazm iy,  A hm ad 
F arg 'o niy,  Abu  Yazid  Bistoniy,  M ansur  al-X alloj,  Abu  Bakr  ibn 
M uso  al-V o sitiy ,  A bu  R ayh o n  B eruniy,  A bulqosim   F irdavsiy, 
A bdulla  Jafar  Rudakiy,  Y usuf  Bolasog'uniy,  Abu  Bakr  N arshaxiy, 
Abu  N asr  Forobiy,  Abu  Ali  Ibn  Sino,  A hm ad  ibn  A bdulloh,  A hm ad 
ib n   A b d u llo h   M arv aziy ,  A h m ad   Y ugnakiy,  Y u su f  X os  X ojib, 
M ahm ud Q oshg'ariy kabi yuzlab allomalarning xizmati  kattadir.  Islom 
dini  asosida  paydo  b o 'lg an   tasavvuf  ilmi  ham   diniy  ijodning  bir 
nam unasidir.
Tasavvuf ilmi yoki sufiylik diniy oqimi VIII  asrda arab mamlakatlarida 
vujudga  kelgan.  D astlab  sufiylar  shaxsiy  istakdan  to 'la   voz  kechish 
g'oyasini  targ'ib  qilganlar.  Tasavvuf  m usulm on  m am lakatlaridagi 
ijtim oiy  taraqqiyotning  xususiyatlari  bilan  bog'liq  ravishcta  vujudga 
kelgan.  U nda neoplatonizm ta ’limoti,  iudaizm,  xristianlik,  zardushtiylik 
va  ayniqsa  buddizm ning  ta ’siri  bor.  Tasavvuf  tarafdorlari  axloqiy 
jarayonlarni  targ'ib  qilib,  xudoga  yaqin  bo'lishni  asosiy  m aqsad  qilib 
qo'yganlar.  Shaxsiy m anfaatdan voz kechishni talab qilganlar.  Tasavvuf 
ham   xilma-xil  shakl  va  oqim larga  ega.  Tasavvuf ijodiyotining  asosiy 
maqsadi,  obyekti  inson va xudo.
Tasavvufda  inson  4  ta bosqich  orqali  kaniolotga  erishadi.  Birinchi 
shariat  q o n u n la rid ir.  S h ariat  q o n u n larig a  b a rc h a   m u su lm o n lar 
bo'ysunishi  kerak.  F aqat  shundan  so'ng  ikkinchi  bosqich  -  tariqatga 
ko'tariladi.  Bunda  m uridlar o ‘z  pirlariga  itoat  qilishi,  o 'z   “ m en ” idan 
voz  kechishi  shart  hisoblangan.  Bu  bosqichdan  o 'tg an lar  uchinchi 
bosqichga  —  ma’rifatga  ko'tariladi.  Bunda  koinotning  birligi  xudoda 
m ujassam   bo'lishini,  yaxshilik  va  yom onlikning  nisbiyligini  aql  bilan 
em as,  balki  qalb  bilan  anglash  kerak,  deyiladi.  T o 'rtin ch i  bosqich 
haqiqat. Tasavvufda haqiqatga erishuv sufiylikni  «shaxs sifatida tugatib»
76

xudoga singib va  natijada abadiylikka erishishi, deb qayd etilgan.  Bunga 
tasavvufchilar  m axsus  ru hiy   va  jism o niy   h arak atlar  (psixofizik), 
sig‘inish va  ibratlar orqali erishadi,  ular haqiqiy boylik bu  -  moddiylik 
em as,  balki  m a ’naviylikdir,  deydilar.  G 'azzoliy tasaw u fn i  islom  dini 
bilan yaqinlashtirib,  uni keyinchalik rasmiy ta ’limot sifatida tan oUshga 
yo‘l ochgan.  M ovarounnahrda tasaw ufchilik Yusuf Ham adoniy tariqati 
(X II  asr)dan boshlangan.  U ndan  tashqari,  Abduxoliq  G ‘ijduvoniy va 
A hm ad  Yassaviy  tariqati,  X III-X IY   asrda  N aqshbandiya  tariqatlari 
yuzaga  kelgan.  U lar  ta ’sirida  N ajm iddin  Kubro,  Xoja  A hror  Vali 
t a ’lim otlari ham   paydo b o ig a n .  Sobiq  Ittifoq davrida  bu ta ’lim otlam i 
reaksion  t a ’lim ot  sifatida  taqiqlaganlar.  B ular  inso n lam i  jam iyat 
h a y o tid a n   c h e tg a   to r ta d i,  q iz g ‘in   fa o liy a tn i  s o ‘n d ira d i,  deb 
tushuntirilgan.
Tasavvuf ta ’lim otida Ahmad Yassaviy (1041-  yilda tug‘ilgan.  Ilmiy 
adabiyotlarda  vafoti  1165-1167-  yillar  deb  k o ‘rsatilgan)  ta ’lim oti 
m uhim   aham iyatga  ega.  Yassaviy  buyuk  shayx  sifatida  m usulm onlar 
o ‘rtasida  e ’tib o r  qozongan.  Rivoyatlarga  k o ‘ra,  A hm ad  Yassaviy 
payg‘am bardan  ortiq  u m r  k o ‘rishni  gunoh  deb  bilib,  63  yoshida 
y er-to ‘laga — chillaxonaga kirgan.  U m rining oxirini  shu ehillaxonada 
o ‘tkazgan.  M avlono  X usom iddin  Sig‘noqiyning  risolasida  A hm ad 
Yassaviy  130  yil  u m r  k o ‘rgan,  deb  m a ’lum ot  beriladi.
A hm ad  Y assaviyning  s h e ’rlar  t o ‘p lam i  «D evoni  hikm at»  deb 
nom lanadi.  «Devoni  hikm at»ning yetakchi g ‘oyasi din  va tasaw ufdir. 
A hm ad  Yassaviy  islom  dinining  q on un-qoidalari  va  urf-odatlarm ing 
yig‘indisi  b o ‘lgan  «shariat»ni,  tasavvuf m ohiyati  b o ig a n   «tariqat»ni, 
ishqi-ilohiy-«m a’rifat»ni,  xudo va unga erishm oq-«haqiqat»ni targ‘ib 
qilgan.  «D evoni  hikm at»da  «Ey  darvesh,  bilgil  va  ogoh  b o ‘lg£ilkim, 
avval  kalimayi  shariat,  ikkinchi  kalimayi  tariqat,  uchinchi  kalimayi 
m a ’rifat,  to ‘rtinchi  kalimayi  haqiqatni  bilm oq  kerak.  Sufiy bo'lib  bu 
kalimalarni bilmasa sufiy emas»  - deyiladi. Ahmad Yassaviyning ijodida 
diniy olamga g‘arq bo'lish bilan birga tarkidunyochilik birlashib ketgan. 
Z olim lar qoralangan,  kam bag‘allar faoliyati yaxshilik bilan bog'langan. 
U ning  ijodida  insonlam i  yaxshilikka  chorlash,  boylikka  berilmaslik, 
m ansabni suiiste’mol  qilmaslik g ‘oyalari yetakchi  o ‘rin egallaydi.
Tasavvuf falsafasi Abduxoliq  G‘ijduvoniy  (1220-  yilda  vafot  etgan) 
ijodida ham   rivojlantirildi.  U ning vasiyatnom asida jam oatga mulozim 
b o ‘lish unga xizmat  qilish  m uqaddas vazifa ekanligi  uqtiriladi.  Allohga
77

yaqinlashishning  yo'li  shudir,  deb  k o'rsatad i  u.  Shu  bilan  birga, 
insonlarni  chillaxonada hadeb o'ltiravermaslikka, Allohga toat-ibodatni 
haddan oshirib  yuborilmaslikka chaqiradi.  M ehnat  qilishga chorlaydi. 
Bir so'z bilan aytganda,  uning falsafasi  Yassaviy ta ’lim otidan  ilg'orroq 
edi.
Tasavvuf  falsafasining  yirik  siym olaridan  yana  biri  Najmiddin 
Kubro(l  145-1221)  dir.  Tasavvufdagi  K ubroviya  ta riq a ti  K ubro 
to m o nidan yaratilgan.  U  yirik olim  sifatida  «Jam olning m uattarlari va 
kam olotning  egalari»,  « O 'nta  qonun  va  qoidalar»  nom li  asarlam ing 
m uallifidir.  N ajm iddin  K ubro  ijodida  vatanparvarlik,  xalqparvarlik, 
insonparvarlik  g ‘oyalari  m ujassam lashgan.  Shaxsiy  faoliyati  bilan 
m azkur sohalarda  nam una k o ‘rsatgan.
Tasavvuf falsafasi  XIV  asrda  Bahouddin  Naqshband  (1318-1389) 
tom onidan  rivojlantirildi.  Uning ijodi suluki naqshbandiya,  deb ataladi. 
N aqshband taxallus bo'lib,  aynan  m a ’nosi  rnatoga gul-naqsh  solishni 
bildiradi.  N aqshband  kishilar  hayotida  xilvatchilik,  tarkidunyochilik 
bilan  hayot  kechirishni  targ'ib  qilm aydi,  balki  bu  dunyoda  shod  va 
xurram   yashash  kerak,  deya  takidlaydi.  A m m o  bu  holat  kelajakni, 
xudoni esdan chiqarishga olib kelmasligi lozim.  Uning ta ’limotida «kishi 
zohirda odam lar bilan,  botinda  (ichdan)  esa xudo bilan bo'lishi kerak» 
degan  fikr  yotadi.  U ning  ijodi  insonlarni  o 'z  q o ‘li  bilan,,  m ehnati 
bilan,  m ehnat orqali  keladigan  darom ad bilan kun kechirish, tirikchilik 
qilish  sohalarini  yoritib  beradi.
Islom  dini singari tasavvuf ta ’lim otining asoschilari  ham   insonlarni 
yaxshilikka,  hu r  va  farovon  hayot  kechirishga,  tinchlikning  barqaror 
b o ‘lishiga undaydilar.  Bu ta ’lim otlar V atanim iz hududidagi  insonlarni 
diniy aqidalar orqali  insofli  bo'lishga  chaqirgan.
Shu sababli  ham   ilk o 'rta  asrlardagi Vatanim iz m adaniyati  Sharq va 
G 'a rb  sivilizatsiyasiga ulkan  ijodiy hissa bo'lib qo'shilgan.  Turkistonda 
o'sib-ulg'ayib  ijod  qilgan  yuzlab,  minglab  olim lar,  diniy  ulam olar, 
shoirlar yaratgan asarlardan jahon xalqlari bahram and  bo'lib kelmoqda. 
A yniqsa,  diniy  ta'lim o tlarn i  rivojlantirishga  o 'z   hissasini  qo'shgan 
ulug'  shayxlar,  avliyolar  xizm atlari  benihoyadir.  Hozirgi  vaqtda  ham  
ulug'  allom alarim izning  ijodiy  faoliyatini  hayotga tatbiq etish  davom 
etm oqda.  Jum ladan,  «Alloh  qalbim izda,  yuragimizda» deb  nomlangan 
tam oyil  O 'rta  asrlar diniy faoliyatining davomi  desak,  xato bo'lm aydi.
78

Bu  tam oyilda  yurtdoshlarim izning  urf-odatlari,  ilohiyotga  bo'lgan 
m unosabatlari  o ‘z  aksini  topgan.
Tayasich  tushuncha  va  iboralar
Q adim gi  yozm a  yodgorliklar.  0 ‘rxun-Y enisey  yodgorliklari, 
K u sh o n lar,  B uddizm ,  Z ard u sh t,  A vesto,  R enessans,  X orazm iy, 
Forobiy,  Beruniy,  Ibn-Sino,  Ziji  K o'ragoniy,  Islom,  bag'rikenglik, 
Im o m -A ’zam ,  M oturidiy,  B u rh o n id d in   M arg ‘inoniy,  Yassaviy, 
N aqshband.
Mavzuga  oid  savollar
1.  0 ‘rta  Osiyoda  falsafiy-diniy  dunyoqarashning  shakllanishini 
eslang.
2.  Zarshdushtiylik.  Avestoda  ijod.
3.  Sharq  Renessansi  davridagi  ijod.
4.  Islom  dini va bag‘rikenglikni  tushuntiring.
79

V   b ob.  IJO DIY  JARAYONNI  IFODA  ETISH   SHAKLLARI  VA
METODLARI
M etodologik  bilim  pog‘onalari.  M etodlam ing  sifat jihatdan 
xilma-xilligi  va  rivojlanishi
Ijodda  bilishning  aham iyati  beqiyosdir.  U ning  (bilishning)  asosiy 
m u a m m o la rig a :  n arsa  va  h o d isalar,  u la rn in g   m a n b alari,  tab iat 
taraqqiyoti bosqichlari,  uslub va  metodologiyasi,  haqiqat,  insonlarning 
biluvchanlik  faoliyati  bilan  am aliy  faoliyati  o'rtasidagi  bog‘lanish 
kabilar  kiradi.  Falsafa  tarixida  bilish  m uam m osini  hal  etishda  turli 
yo'nalishlar bahs yuritib keladilar. Yuqorida biz ularning guvohi boldik. 
B u la r:  m a te r ia liz m ,  id e a liz m ,  a g n o s tits iz m ,  r a ts i o n a liz m , 
irratsio n a lizm ,  sensualizm ,  m o n izm ,  eklektizm   va  bo sh qalardir. 
M asalan,  P laton,  Berkli,  Kant,  G egel  kabi  faylasuflar  narsalarning 
m ohiyatini  inson  to m o nid an   bilish  m um kin  em as,  deb  agnostitsizm  
( a  -  m um kin  em as,  gnozis — bilish,  dem akdir) yo‘nalishida bolganlar. 
D e m o k rit,  F rensis  B ekon,  Jo n   Lokk  va  X V III  asrdagi  fransuz 
m aterialistlari  esa  bilishni  borliqning  inson  ongida  aks  etishidir,  deb 
ta ’lim beradilar. Y a’ni, bilishda insonlarning amaliy faoliyati hal qiluvchi 
o ‘ringa  ega,  deb  tushuntirdilar.
Bilish  m urakkab jarayon b o ‘lib,  u bir necha bosqich  (pog‘ona)lam i 
bosib  o ‘tadi.  Birinchi bosqich  bu  insonlardagi  sezgi  faoliyatidir.  Sezgi 
orqali  inson narsa va hodisalarni  m ushohada qiladi.  Sezgilar besh xildir: 
ko‘rish,  eshitish,  hid  bilish,  teri  orqali  sezish,  tam   bilish.  Sezish, 
narsa-hodisalami mushohada qilishga bogiiq.  Ikkinchi bosqich esa narsa 
va  hodisalarni  tafakkur  qilish  faoliyatidir.  T afakkur  insonga  berilgan 
oliy  n e ’m atdir.  Insonlar narsa  va  hodisalarni  o ‘z tafakkuri orqali,  ular 
aniq yoki m avhum  bo'lishdan qat’i nazar o ’z miyasida qayta ishlaydilar. 
Bunda inson  fikrlash jarayonida turli  tushunchalardan foydalanadilar. 
Inson  m iyasida  tushunchalarning  paydo  b o ‘lishi  u  yoki  bu  bilim ning 
paydo b o ‘lishidir.  Bilimning paydo bo‘lishi esa inson ijodi  uchun asosdir. 
Bu  bosqich  sezish  va  m avhum   fikrlash  yordam ida  am alga  oshadigan 
asosiy bosqich.  Bilishning haqiqiyligi shu bosqichda ko‘rinadi.  Demak,
80

am aliyot  eng  m uhim   bosqichdir.  Bosqichlam ing  har  biri  m a ’lum 
vazifani  bajaradi.  M abodo  shu  bosqichlam ing  birortasi  b o ‘lm aganda 
ijod qilish  m um kin  em as edi.  Ijod jarayonida bosqichlarni  bir-biridan 
farq qilish talab etiladi.  Demak,  bilishning boshlanishi sezgidir.  Chunki 
u  inson  ongini  tashqi  olam   bilan  bog‘lab  turuvchi  yagona  vositadir. 
Insonlar  sezgi  orqali  obyektiv  olam dan  birinchi  taassurotni  oladilar. 
Tashqi  olam  sezgilar  orqali  insonning  o'ziga  ham   ta ’sir  etadi.  Shu 
o ‘rinda  ta ’kidlash  lozimki,  sezgilarning  o 'zi  ham   olam   to ‘g‘risidagi 
bilim im izning boshlanishidir.  Shunday ekan,  bilish jarayonida sezgilar 
ham  beqiyos aham iyatga egadir.  Sezgilar orqali  inson tashqi olamdagi 
narsa  va  hodisalar  haqidagi  xususiyat  va  belgilarni,  m azm un  va 
m ohiyatni,  tafovutlarni  biladilar.
Binobarin,  ko‘z  bilan  narsalam ing,  hodisalarning  rangi,  shakli, 
katta-kichikligi ko‘riladi.  Teri sezgisi orqali  narsalaming egiluvchanligi, 
qattiq-yum shoqligi,  tekisligi  yoki  g‘adir-budirligi  haqida  m a’lum ot 
olinadi.  Eshitish vositasi orqali tovushlarning xilma-xilligini,  hid sezish 
orqali  narsalardagi  b a ’zi  holatlar  bilinadi.  K o‘rdikki,  har  bir  sezgi 
organining  ham   alohida  xususiyati  bor.  Bu  xususiyatlar  idrok  qilish 
uchun xizmat  qiladi.  Idrok sezishning m urakkabroq shaklidir.  Idrokda 
siymolar bir-biri bilan bog‘lanib yagona siymo qiyofasiga  kiradi.  Sezgida 
alohidalik,  idrokda  esa  mujassamlik  taqozo  etiladi.  Xulosa  qilganda, 
sezgi,  idrok,  tasavvurlar  bilishning  birinchi  bosqichini  tashkil  etadi. 
Bu  o ‘rinda  faylasuf O m onulla  Fayzullayevning  diniy  i!m  va  bilim lar 
haqidagi fikrlari diqqatga sazovordir.  Jum ladan:  “ Ilm -bilim dan chuqur 
va  yuqori.  Tasavvuf  ilmiy  bilimni  oddiy  bilim dan  ajratadi.  H ar  bir 
narsa haqidagi  egallangan axborot bilim  b o ‘lishi  m um kin,  lekin Xudo 
haqidagi  bilim  ilm dir,  y a’ni  keng  k o ‘lam da  ch u qu r  m ulohazalar 
yuritish  natijasida vujudga  kelgan bilimdir.  Allohni  chuqur tushunish, 
ya’ni avvalgi vaqtdagiga qaraganda  ko 'proq,  yaqinroq bilish  m um kin, 
lekin uni  m utlaq,  to ‘la -to ‘kis,  butkul bilib b o ‘lmaydi.  Hozirgi  zam on 
tili bilan  aytganda bilish  asim ptotik  ravishda  rivojlanib boradi.  Nega? 
C hunki  avvalo,  odam ,  biluvchi  m utlaq  yetuk  darajaga  ko'tarilm aydi. 
D arhaqiqat,  aql esa doirasi chegaralangan bilimda ongning ham  ayrim 
jihatlari  nam oyon  b o ig a n in i bildiradi?!
Shu  m a’noda tasavvuf quyidagi xulosa  — o ‘xshatishga keladi:  bilim
—  bu  bir  gilam,  t o i a   to ‘qilgan  gilam.  Lekin,  u  gilam  payg'am bar
81

zam onidan  keyin  shunday taxlanganki, biz faqat  uning hoshiyalaridagi 
k o ‘rinib  turadigan  bilim larni  egallayapm iz,  xolos.
Tasavvufcha,  “ Bilim  -  Alloh  to m o n id an   qalblarga  in 'o m   qilingan 
jumlalardir.  Bilim  — shu jum lalam i bir-biridan ajratish qobiliyati. T o‘g‘ri 
yo‘l  —  buni  qalb  bilan  sezish  qobiliyati” .  Bilim  —  bilishning  natijasi 
ekan,  u m antiqqa b o ‘ysunadigan jum la yoki jum lalar tizimidir.  Bilimni 
nobilim   ax b o ro td a n   ajratish,  ya’ni  adekvatlikni  n oadekvatlikdan 
ajratish jarayoni  bilish  vazifasiga  kiradi.  Shuning  uch u n   ta ’kidlanadi: 
bilim ning til bilim i  qism i bor.  Shu bilan birga,  “til  b ilim i”  dan,  “ qalb 
b ilim i”  ajratiladi.  Q alb  bilim i,  avvalo,  qalbning  o 'zin i  bilishdan 
boshlanadi.  Qalbni bilish  asosida  “voris bilim i”  yotadi.
“Voris bilim i”  dunyo haqidagi tushunchalardir.  Shunday qilib dinni 
tushunish  —  dastlabki  q ad am ,“to ‘g‘ri  y o i ”  shundan  boshlanadi.
Bilim  haqida gapirilar ekan,  sufiy oddiy od am d an  farq  qiladi.  H ar 
b ir  odam   bilim don  b o ‘lishi  shart  emas.  O ddiy  sufiy  b o ‘lishi  uchun 
maxsus tayyorgarlikka ega b o ‘lm og‘i shart.  Sufiylar q o ‘yilgan  maqsadni
—  odam ni  m uk am m al  o ‘rganish  uch u n   Allohga  ishonish  lozimligini 
tu sh in g an id an   keyin  bilishga  o ‘tadilar,  bilganlaridan  keyin  xatti- 
h a ra k a t  q ila d ila r,  u n d a n   k ey in   b ilis h n i  e g a lla y d ila r,  b ilis h n i 
egallaganlaridan  keyin  to ‘g‘ri  yo'lga  chiqib  oladilar.  U n d an   keyin 
jam iyatda faol qatnashadilar.
Ana shundan keyin,  odam  o ‘z -o ‘zini  bila boshlaydi.  D em ak,  odam  
o 'zin i bilishi  uch u n  A llohni bilishi  kerak,  A llohni  bilishi  uchu n o ‘zini 
bilishi kerak.  Bu jarayo n cheksiz davom  etadi.
Bilishning asosiy tayanchlari va pog‘onalari.  Tasavvufda bilishning 
ikki  tayanchi  bor:  1)  Q u r’on  —  g‘oyaviy  yo‘l  ko‘rsatkich,  2)  Shu 
k o ‘rsatkich  y o rd am id a  odam   bilim ini  oshirib  borishligi,  m aorifi. 
D arhaqiqat,  tasavvufda  bilim ,  e ’tiqod,  n ur  tushunchalari  bir-biriga 
aynan  yaqin.  F.  R auzental  ta ’kidlaydi:  “ Bilimni,  aqlni  nu r  bilan 
tenglashtirish qadim   zam onlardan  islomga o ‘tgan” .
Bilishning  pog‘onalari.  A)  odam ning  xatti-harakati  k o ‘r-k o ‘rona 
emas,  balki bilib  olingan y o i b o ‘yicha davom  ettiriladi.  Bilmasdan  ish 
boshlam aslik  kerak,  deyilgan  nazlga  itoat  qilm oq  lozim ,  B)  odam  
o ‘zini,  d o ‘st  va  dushm anini  bilishi  kerak,  V)  Allohni  bilishga  harakat 
qilishda Allohning nim a  m um kin,  nima m um kin emas,  deganini esdan 
chiqarm aslik  kerak,  nazariy  bilim  am aliy  bilim  bilan  birgalikdagina 
m a ’rifatni tashkil  qiladi.
82

Biiim hammavaqt o'zining ma’lum  holatiga ega.  Bilimning o ‘zgarishi 
holatning  o ‘zgarishidir.  U yqu  —  bilimsiz  holat.  Uyg‘onganda  bilim 
nam oyon  bo'ladi.  S huning  u ch u n   gu n o hk or  o 'zin i  poklaganidan 
keyingina bilimli,  deyish  m um kin.  0 ‘lik odam  emas,  tirik odam  bilimli 
b o ‘ladi.  Yoki  bilish  yordam ida tirilish  mum kin.  Oddiy odam ning ogoh 
holatiga qaraganda sufiyning tushi afzaldir.
Odamning  bilimli  bo‘lish  niyali  bo‘lsa,  aw alo,  shu  haqda  niyati 
izchil  bo‘lmog‘i  lozim.  N iyat  qalbdan  b o ‘lishi  kerak.  N iyatni  amalga 
oshirish  uchun  ruh  ixtiyori  bilan  intilib  harakat  qilishni  talab  qiladi.
Bilimdonlik  ichki  dunyoning  pokligidir.  “ D indorning  ichki  holati 
tashqi xatti-harakatiga mos b o ‘lishi kerak” .  Nafs kamchiliklaridan xalos 
qilish  niyatini  faqat  bilim ,  A llohdan  q o ‘rqishgina  uddasidan chiqadi.
O dam   xudoni  bilish  u ch u n   o ‘z - o ‘zini  bilishi  kerak  ekan,  o ‘z- 
o ‘zini  bilish  o ‘zi  haqida  axborot  yig‘ishigina  em as,  balki  ayni  paytda 
em otsional  o ‘zgarib  borib  порок  xususiyatlardan  tozalanish,  shu 
yo‘sinda dunyosini boyitib oliy bilishga o ‘tiladi.  0 ‘z -o ‘zini,  shuningdek 
tabiatni  bilish  —  bu  od am nin g  o ‘ziga,  qobiliyatiga,  niyatiga,  xatti- 
harakatiga  va  sharoitiga  b o g ‘liq.  Bu  — A llohni  bilishning,  oliy  bilish 
y o 'lin in g   b ir  qism idir.  Y a'n i  su b stratidir.  Shu  substratga  tab iat 
bilim laridan tashqari  arifm etik bilim lar,  huquq bilim iari,  h ar xil  ilmiy 
m unozaralar kiradi.
O dam  o ‘zini bilm asa yashay olm aydi.  Bu  oddiy turm ush taqozosi. 
Agar  bunga  q o ‘shim cha  ravishda,  Allohni  bilsang,  avvalo,  qalbing 
farog'atda b o ‘ladi.  Bunday qalb seni  yuksaklikka  ko'taradi.  Va aqling 
yanada ravon  ishlaydi  ham da shu tarzda davom etaversang, biliming va 
onging  boshqalarga  n u r baxsh  etadi.  Borgan  sari  Allohga  yaqinlashib 
borasan,  deb  ta'lim   beradi  tasavvuf.
Aql.  G ap  aql  haqida  ketar ekan,  tasaw u fd a aytiladi:
1)  aql  —  Alloh  tom o n id an   berilgan  to ‘g‘ri  yo‘1  ko‘rsatkich;
2)  aql  ham   pog‘onalidir:  zaiflik  va  kam chilik,  baland-past  b o ‘lishi 
m um kin,  um um iy zaifligi  — A llohni to ‘la bila olmasligi;
3)  aql-zakovat  —  yuksak  ruhning  javhari,  substansiyasi,  xazinasi, 
tili;
4)  aql  —  ruhning  yuksak  darajada  nam oyon  bo'lishi;
5)  aql  —  intellektual  m arkaz,  u  ikki  xil  nam oyon  b o ‘ladi:  a)  quyi 
pog‘onada  tashqi  tom onga  qaratilgan,  b)  yuqori  pog‘onadagi  ichki
83

ko'rinish  / “baspra”/ .  Bunday  odam lar  ko‘p  emas.  U lar  shariat  nuri 
bilan sug'onladi.
Tasavvuf o ‘z -o ‘zini bilishda  aql,  ruh,  nur m unosabatlarini shunday 
bayon  etadi:  ruhdan  aql  nuri  chiqadi.  Aql  nurida  barcha  bilim lar 
sh a k llan ad i.  N u r:  a)  pastga  q arab  nafsga  tu sh a d i,  y aratilg an n i 
parchalaydi,  osoyishtalikni  buzadi,  nojo‘ya  ish  qiladi,  b)  yuqoriga 
qarab  ko"tariladi,  to ‘g‘rilanadi,  yurak  ruhga  m adad  beradi,  Allohga 
y aq in lash ish   y o ‘li  im k o n iy atin i  to p a d i,  en d i  y aratu v ch i  n im ani 
yaratgani bilinadi.
Sufiy heeh vaqt  o ‘zini  o'rganishni  tark etmaydi.  Ruhni  bilish bilan 
Allohni bilish orasidagi aloqa doimiydir.  O 'zim ni bildim deyish - Allohni 
bildim ,  deyishdir.  K echani  bilish bilan kunduzni bilish  orasidagi aloqa 
qanday  b o ‘lsa,  bu  aloqa  ham   shundaydir” 1.

Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling