T o s h k e n t m o L iy a I n s t I t u t I


Ijodni  ifoda  etish  usullari


Download 40.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/18
Sana15.02.2017
Hajmi40.61 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

Ijodni  ifoda  etish  usullari
Bilishda em pirik va  nazariy bosqichlar ham  e ’tiro f etiladi.  Empirik 
yoki tajribaviy uslub ham  bilish uchun m uhim  ahamiyatga ega. Tajribaga 
ega  b o ‘lib,  narsa  va  hodisalar  tahlil  qilinganda  olingan  m a ’lum otlar 
ishonarli  b o ‘ladi.  Bunda  sezgilarning  ta ’siri  kuchli  b o ia d i.  Sezgilar 
bergan  m a’lum otlarni  m antiqiy tahlil  qilish bilan  bilimga ega bo'linadi. 
Tajriba  orqali  olingan  bilim   hayotiydir.  Bu  bilim ni  inson  fan,  am aliy 
faoliyatda ko‘proq tatbiq etadi va qollaydi.  Bilimda o ‘tkazilgan tajribani 
o ‘ta m ubolag‘alashtirib  ham  b o ‘lmaydi.  U nga ham  ehtiyotkorlik bilan 
yondashish zarur,  Bilishning boshqa usullari aham iyatini pasaytirmagan 
holda  ularning  h ar  biridan  o ‘z  o ‘rnida  foydalanish  zarur.  Jum ladan, 
bilishda biryoqlam alikdan  uzoqlashgan  holda  nazariy tafakkurni ham  
e 'tiro f etish kerak.  Ana shunda  ijod o'zining to ‘laqonliligiga erishadi.
Nazariya  deganda,  u  yoki  bu  voqelikning  u  yoki  bu  sohasini  inson 
tafakkurida  umumlashgan holda  ifodalanishiga  tushuniladi.  N azariya 
falsafiy  m a’noda  keng  va  to r  m a’nolarda  ishlatiladi.  Keng  m a’noda 
olganda  u  kishilarning  am aliy  faoliyatidan  farqli  o ‘laroq  um um an, 
fan,  bilim  dem akdir.  N azariya  am aliy  faoliyat  asosida  paydo  b o ‘ladi. 
Nazariya tajribani  umumlashtiribgina qolmasdan,  narsa va hodisalarning
1 O.Fayzullayev.  Falsafa va  fanlar metodologiyasi.  Т., 2006 у.  26-28  betlar.
84

yangi  tom onlarini aloqa  va bogianishlarini ochib beradi.  Shu bilan bir 
qatorda  tom onlarni,  aloqa va bog‘lanishlarni  am aliyotda  ijod  qilishga 
ko‘maklashadi.  Tor ma’noda esa, nazariya deb qat’iy muayyan shaklga 
ega  bo‘lgan  kundalik  bilim  tushuniladi.
Ijodkor biron -bir narsa  va hodisani bilishda uning tashqi  tom onini 
tahlil  qilishdan  boshlaydi.  U ning  m a ’lum   xossa  va  xususiyatlarining 
tamoyillarini o ‘zida qayd qiladi.  So'ngra ijod qiluvchi 
n a r s a   va 
hodisaning  (obyektning)  m ohiyatiga  chuqurroq  yondasha  boshlaydi. 
Obyektga  taalluqli  qonunlarni  ochib  oladi,  qonunlarning  xossalarini 
izohlaydi.  O byektning ayrim tom onlari  haqidagi bilim larni b irb u tu n , 
yaxlit  tizim   sifatida  shakllantiriladi.  Shu  y o i  bilan  hosil  qilinadigan 
m ukam m al,  h arto m o n lam a  ch u q u r  bilim   ichki  m antiqiy  tuzilishga 
ega  b o ig a n   nazariyadir.  Barcha  fan  nazariyalardan  iborat.  Masalan: 
hozirgi  zam o n   fizikasi  k v an tlar  nazariyasi,  nisbiylik  nazariyasi, 
elem entar zarralar nazariyasi va boshqa nazariyalardan tashkil topgan. 
T a ’kidlash lozim ki,  olam  narsa va hodisalari  haqidagi  nazariyalarning 
o ‘zi ham nazariyaga taalluqli b o iish i mumkin.  Bunday holda bu jarayon 
m etanazariya  deb  ataladi.  Amaliy faoliyatda  nazariyalarni bir-biridan 
farq qilishi  m uhim   aham iyatga  ega.
H ar qanday  nazariya  qanchalik  haqiqat  b o im a sin ,  obyekt  haqida 
to i a ,  uzil-kesil,  m utlaq  tugallangan  bilim ni  bera  olmaydi.  Taraqqiy 
etib  borayotgan  bilim   yangi  dalillarni,  qoidalarni  ochib  beraveradi. 
Bu  dalil  va  qoidalam ing  m ohiyati,  m azm uni  eski  nazariyaga  mos 
kelmasdan uning doirasiga sig‘maydi.  Natijada,  nazariyani o ‘zgartirishni 
yoki  yangi  nazariya  yaratishni  talab  etadi.  Bir  nazariyani  ikkinchi 
nazariyaga o ‘tishi bilish nazariyasining qonuniyath hodisasidir. Albatta, 
bu jarayonda  eski  nazariyaning  m a ’lum   b irjih atlari  yangi  nazariyada 
saqlanib qolishini ham  unutm aslik lozim.  Izlanuvchi yoki  ijodkor ularni 
inobatga  olganda,  faoliyati  unum li  b o ia d i.
Ilmiy  ijodda  tavsif  etish  (xarakterlash)  m uhim   aham iyatga  ega. 
M a iu m k i,  h a r  b ir  narsa  yoki  hodisa  o ‘zining  tuzilish  m azm un, 
ichki va tashqi  faoliyati,  b o g ian ish i,  o ‘zaro  munosabatlariga ega. Ana 
shu  tom onlarni  tavsiflash  uchun  ham   bilim  kerak.  Tadqiqotchi  o ‘z 
obyekti  haqida bilimga ega b o im a sa ,  u  izlanishi jarayonida boshi berk 
k o lchaga  kirib  qolishi  m um kin.  D em ak,  tadqiqotchi  o'zining obyekti 
haqida  m a ’lum   bir  tasavvurga  ega  b o ig a n d ag in a  uni  tavsiflay  oladi. 
Tavsiflashda biryoqlamalikdan  uzoqlashish zarur.  Narsa yoki hodisaga
85

turli  tomondan  yondashib,  u  haqida  batafsil  bilimga  ega  bo‘lishini 
ta’minlash tavsif etishdir.  Masalan:  biror kishining faoliyatini tavsiflash 
u ch u n ,  uni  qayerda,  qanday  oilada  tug'ilganligi,  kasbi  kori,  bilim  
darajasi,  oilaviy holati,  tevarak-atrofga bo'lgan  m unosabati, jam iyatga 
bo'lgan qarashlari,  siyosiy m unosabatlarda o'zini tutishi,  qiziquvchan- 
ligi va boshqa tom onlarini  m ukam m al bilish  kerak.  Ushbu xislatlaming 
hisobga olinishi  natijasida o ‘sha kishiga nisbatan to ‘laroq tavsif beriladi. 
D em ak,  tavsiflashda  dialektik  yondashish  yaxshi  natijalarni  beradi. 
Dialektik yondashishda  narsa va  hodisalarning holatiga yaqindan  kirib 
boriladi.  Bunday qilish tavsiflash jarayonida xatolardan saqlab  qoladi.
Bniiy  ijodda  tushuntirish  uslubi  ham   zaruriy  holatdir.  O byektni 
tushuntirish  uchun shu obyektni  ijodkor o ‘z tafakkurida qayta ishlagan 
b o ‘lishi  kerak.  A n iq rog ‘i  m u kam m al  bilim ga  ega  b o ‘lishi  lozim . 
T u sh u n tirish   va  tu sh u n ish   inson  faoliyatining  ajralm as  qism idir. 
Tushuntirish  va  tushunish  b o ‘lm aganida edi,  rivojlanish  ham  b o ‘lmas 
edi.  Tushuntirish  deganda,  narsa  va  hodisalarning  mohiyatini  ochib 
berish,  ular to‘g‘risida tinglovchiga bilim berish tushuniladi.  Tushunish 
esa,  tushuntirish natijasida hissiy qabul qilingan bilimlar yig‘indisidir. 
Tushuntirish  va  tushunish  ilmiy  ijodning  m uhim   to m onlarini tashkil 
qiladi.  Tushuntirishda  ham  turli  bosqichlar mavjud:
1.  Obyekt  haqida boshlang'ich bilimga ega b o ‘lish; 
,
2.  Tushuntirish  uchun  zaru r  b o 'lgan  shart  —sharoitlar  zarurligi;
3.  Obyektni  asoslash  uchun  m oddiy va  m a’naviy dalil  va boshqalar.
Tushuntirish va tushunish dialektik  munosabatda bo‘lib,  ikkala holat
mavjud  boMmasa  ijod  to ‘g ‘risida  so 'z  yuritish  m um kin  emas.  C hunki 
bular  ijodning  ikki  tom onidir.  Biror  obyektni  tushuntirish  bir  yoki 
b ir  necha  m arta bo'lishi  m um kin.  Bu  subyektning  holatiga,  zehniga, 
qabul  qilish  hissiyotiga  ham   bog‘liq.  Shaxs  tushunm agan  jarayonni 
tu sh un ish   uch un   tu rli  vositalardan  foydalanishga  harakat  qiladi. 
V ositalaresa grafiklar,  videofilm lar,  tajribalar,  modellar,  ko'rgazm ali 
qurollar  b o ‘lishi  m um kin.  T ushuntirish  va  tushunishda  takrorlash 
m uhim   aham iyatga  ega.  Takrorlash  izlanuvchi  shaxsning  esda  tutish 
qobiliyatini  chiniqtiradi,  olayotgan bilimini  mustahkamlaydi.  D em ak, 
tushuntirish  va  tushunish  ijodiy  faoliyatning  m uhim   tom onlaridir. 
Ayniqsa,  bu jarayonlar iqtisodiy tadqiqotlarda  m uhim  aham iyatga ega. 
Sababi  iqtisodiy obyektni tushunish  k o'p  omillarga bog'liq.  Bu om illar
86

insonning  turli  faoliyatlaridir.  Iqtisodiyot  sohasidan  izlanish  olib 
borayotgan  ijodkor obyektni tadqiq qilishda  uni jam oa, jamiyat  uchun 
z a ru r  yoki  z a ru r  em asligini  tasdiqlay d igan   yoki  inkor  etadigan 
dalillarga  ega  b o ‘lishi  kerak.  Bu  dalillarni  izlanuvchining  o ‘zi  yaxshi 
tushunm asa  uni  tushuntirish  qiyin  b o ‘ladi.  Iqtisodiy tadqiqotchining 
bilim darajasi  m uam m oni tushunishi bilan bog‘liq.  Tadqiqot  natijasida 
erishilgan yangilik qo n u n  va qarorlar qabul  qilish  uchun  asosdir.  Shu 
sababli  h am   iqtisodiy  sohada  tu sh u n tirish   va  tu sh u n ish   m uhim  
ahamiyatga ega.
Ilmiy ijodda induksiya va deduksiya usullaridan ham  foydalaniladi. 
Induksiya  -  juz’iylikdan  umumiylikka  qarab  borish jarayonini  o ‘zida 
mujassamlashtirgan tushuncha.  Induksiya ijod sohasida ham amal qiladi. 
U n d a  obyekt  haqida  xulosa  chiqariladi.  Induktiv  xulosa  chiqarishda 
bilimning xususiy muhokam alaridan um um iy qoidalariga qarab harakat 
qilinadi. T o ‘liq va n o to ‘liq induksiya mavjud b o ‘lib,  to'liq induksiyada 
b ir   tu rk u m d a g i  o b y e k tla r   h a q id a   u m u m a n   sh u   tu rk u m d a g i 
obyektlam ing  ham m asini  qam rab  olish  asosida  xulosa  hosil  qilinadi. 
NotoMiq  induksiyada  esa  obyektlam ing  b a ’zilarini  qarab  chiqishga 
asoslanib xulosalar chiqariladi,  ya'ni bunda obyektning asosiy belgilari, 
aloqa va m unosabatlari tahlil qilinib xulosalar olinadi.  To'liq induksiya 
amaliyotda kamroq qo‘llanilsa,  noto‘liq induksiya kengroq foydalaniladi. 
A m m o n o to iiq  induksiyada to ‘Ia m a’lum ot olib bo'lmaydi.  Shu sababli 
ikkala jihatni bir-biridan ajratib b o ‘lmaydi.  Ushbu usullami fan tarixida 
ish lab   c h iq ish d a   A rastu ,  F .B e k o n ,  R .D e k a rt,  Dj.  S.  M ill  va 
boshqalarning o ‘rni katta b o ‘lgan.
Induksiya  usuli  ham m a  fanlarda  q o ‘llaniladi.  Masalan:  induktiv 
y o ‘l  bilan  rus  olimi  D .I.M endeleyev  kimyoviy  elem entlam ing  davriy 
tizim i  qonunini  kashf etgan.  Induksiya  deduksiya  bilan  bog‘langan. 
Deduksiya umumiy xulosa chiqarish ma’nosini beradi, ya’ni xulosalar 
umumiyUkdan  juz’iylikka  tomon  boradi.  Bu  deduksiyaning  asosiy 
tamoyilidir.  Masalan:  “ham m a m etallar elektr o ‘tkazuvchilardir”  degan 
xulosalar  um um iy  xulosalar  b o is a ,  tem ir  o ‘tkazuvchi,  deyilganda 
u  xususiydir.  D eduksiyada  isbot  yoki  asoslardan  natija  chiqarish 
tu sh u n iladi.  Bunda  xulosa  m an tiq iy   qonunlarga  suyangan  h olda 
chiqarilganligi sababli u ishonchli b o ‘ladi. Aniqroq aytilganda, deduktiv 
xulosa hukmlar yigindisidan iboratdir.  Ushbu uslub bilimning m a’lum
87

sohasida  daliliy  ashyoni  to 'p la n g a n d a n   s o ‘ng  m azk ur  m aterialni 
(ashyoni)  ch u q u rro q   o'rganish,  uni  tizim lashtirish,  b u tu n   natijalarini 
jiddiy  su r’atda  xulosa  qilib  chiqarish  va  shu  kabi  vazifalarni  bajarish 
m aqsadida q o ‘llaniladi.  Endilikda deduktiv uslub turli shakllarda,  asosan 
aksiom atik,  gipo teza-deduktiv  usullar  shaklida  qo'llaniladi.  Mavjud 
daliliy ashyodan  deduktiv nazariyalar yaratiladi.  N azariya chiqarishda 
b o sh lang 'ich   qo idalar m ajm uyi  tanlab  olinadi  va  ulardan  fan  qonun- 
qoidalaridan  foydalanish  yo‘li  bilan  qolgan  b u tu n   bilim   xulosa  qilib 
ch iq arila d i.  XX  asrn in g   bo sh larig ach a  ded u k siy a  yo rdam i  bilan 
m atem atika va m antiq nazariyalari tuzilgan b o is a ,  hozirgi paytda fizika, 
biologiya,  lingvistika,  sotsiologiya,  pedagogika,  psixologiya,  iqtisodiyot 
va  b o sh q a  fa n la rn in g   nazariy alari  h a m   ishlab  ch iq ilish i  u ch u n  
q o ‘llanilishiga harakat  qilinmoqda.
Xususiy  xulosalardan  um um iy  xulosalarga  o ‘tish  abstraksiyasiz 
b o ‘lm aydi.  U m um iy  q on u nlardan  foydalanish  u ch u n   esa  abstrak- 
siyadan aniq b o ‘lgan holatga o ‘tish  lozim.  Umumiy fikrdan,  qonundan 
xususiy  qonunlarni  mantiqiy  ravishda  keltirib  chiqarish,  kashf etish, 
ijod qilish deduksiyaning asosiy vazifasidir.  O 'z  vaqtida buyuk allom a 
al-  X orazm iy  h a r xil  xususiy  hollardan  induksiya  y o ‘li bilan  o ‘zining 
“ uch  kvadratli”  tenglam asini  tuzgan.  Induksiya  va  deduksiya  o'zaro  
bog‘lanish  m unosabatida b o ig a n d a   ijod ravnaq topadi.  Hozirgi paytda 
induksiya  va  deduksiya  usullari  fan  va  texnikada,  iqtisodiyotda  keng 
q o ‘llanilm oqda  va turli  nazariyalarni ishlab chiqishda q o ‘l  kelmoqda.
Ilmiy tadqiqot olib borishda analiz va sintez usullari ham qo‘llaniladi. 
Analiz  va  sintez  ma’lum  qismlar  bilan  bir  butun  orasidagi  aloqa  va 
munosabatlar,  xususiyatlarni  aniqlash  y o ‘li  bilan  bilim  beradigan 
jarayonlardir.  A nalizda  butun  tizim   m oddiy  yoki  fikran  qismlarga 
ajratiladi. Analiz butunni bilishning asosiy va zaruriy bosqichidir. Analiz 
va  sintezlash  jarayoni  insonlarning  nazariy,  am aliy  faoliyatlaridan 
kelib  chiqqan  va  takom illasha  borgan.  Insonlar  o ‘z  tafakkuri  orqali 
turli  sohalam i  analiz  va  sintez  qilib  keyinchalik  kundalik  ehtiyojidan 
olingan  natijalarni  hayotga  tatbiq  etganlar.  Avval  butu n n i  qismlarga 
ajratib,  so‘ng  bu  qism lam i  bir-biriga  qo 'sh ib   b u tu n n i  yaratganlar. 
Qismlar  aw al  alohida  —  alohida  bo‘laklarga  bo‘linib  o ‘rganiladi  va 
xulosalar chiqariladi.  Bu xulosalar butun  uchun sintezdir.  Ilmiy ijodda 
analizning o ‘zi yakka holda natija bermaydi.  Shu sababli sintezga murojaat

qilinadi.  O 'z navbatida,  sintez  ham  shunday tavsifga  cgadir.  Murakkab 
tizim li  obyekt  o 'z  bo'laklari  yig'indisidan  iborat  bo'lm aganda  uni 
tafakkurda o'zaro aloqadorlikni to'laligicha qaytadan  hosil qilish  uchun 
sin tezd an   foydalaniladi.  D em ak ,  sintez  va  analiz  uslublari  biri 
ikkinchisini taqozo  etadi.  Aynan  sintez yo'li bilan  inson  o'z tafakkuri 
orqali ko'plab aniqliklar va m unosabatlam i aniqlaydi,  yaxlitlikni keltirib 
chiqaradi.  Sintez butunlikni ta ’minlaydi.  Analiz va sintez ijodning atigi 
bir-birini  to'ldiruvchi,  bir-biri  ketidan  boruvchi  to r  jarayon  emas. 
A naliz  va  sintez  ijodning  h ar  bir  bosqichida  obyekt  aloqadorligini 
ham   ifodalaydi.  A naliz  sintezsiz  sam arasizdir.  Binobarin,  analiz 
qilinganda ijodkor narsaning bo'laklariga to ‘la tushunib yetadi.  Shunday 
b o 'lsa-d a,  sintezga  m urojaat  qiladi.  Sintez  obyektning  birikuvini  qay 
holatda borishini  tushunishga yordam beradi.  D em ak,  analizsiz sintez, 
sintezsiz  analiz  bo'lishi  m um kin  emas.  Aks  holda  ijod jarayoni  ham  
to 'liq  bo'lm aydi.  Analizning asosiy vazifasi  m urakkab tizimli butunni, 
unsurlarini,  sifatini  o'rg anish dan   iborat.  C hunki  butunning  mohiyati 
b o 'lak lar  orqali  ochib  beriladi.  N arsalarni,  obyektlarni  tavsif  qilish 
analizga  bog'liq.  M asalan,  iqtisodiy  sohalam i  analiz  qilish  ishlab 
chiqarish jarayonining taraqqiy etishiga  imkon  yaratadi yoki aksincha, 
ishlab chiqarish  usulini bilish uchun,  aw alo ,  ishlab  chiqarish kuchla- 
rini,  ishlab  chiqarish  m unosabatlarini,  tak lif  va  talablarni  yakka- 
yakka  analiz  qilish  lozim.  Bu  holatlar tafakkur orqali  amalga  oshadi. 
Zero, tafakkur ijod jarayonining o'zagidir.  Analiz va sintez qotib qolgan 
jarayonlar  emas.  Ular  ta ’sirida  ham   yangi  fikrlar  ijod  nam unalari 
kelib chiqadi.  M asalan,  fan  taraqqiyotini analiz qilish  natijasida yangi 
fanlar  paydo  bo'ladi  va  rivojlanadi.  U lar  esa  falsafiy  sintez  qilinadi. 
M urakkab  tizim larni  birdaniga  bilib  bo'lm aydi.  Ularni  tashkil  qilgan 
birlashm alar  a lo h id a-alo h id a  o'rg an ilib,  so'n g   butunligicha  ham  
o'rganiladi.
Ilmiy  ijod  qiyoslash  usulidan  ham   foydalanishni  taqozo  etadi. 
Q iyoslash  tadqiq  qilinayotgan  narsa  va  hodisalar  o ‘rtasidagi 
o ‘xshashlik va tafovutlarni bilishga,  ularning aloqa va munosabatlarini 
aniqlashga  yordam  beradigan  bilish  usulidir.  Qiyoslashning  ikki  turi 
mavjud:
1.  A loqador bo'lm agan  obyektlarni  qiyoslash;
2.  A loqador bo'lgan  obyektlarni  qiyoslash.
89

Ushbu  usullar yordam ida ladqiqotchi o ‘z tadqiqoti jarayonida yangi 
xulosa va m ulohazalam i beradi.  Yangi ilmga ega b o iad i.  Bu uslub analiz 
uslubi bilan aloqa va  m unosabatdadir.  U larbiri  ikkinchisini to ‘ldirishga 
yordam  beradi.
Ilm iy  ijodda  abstraksiyadan  ham   foydalaniladi.  Abstraksiya  deb, 
ko‘p  qirrali  obyektlaming  har  birini  yakka-yakka  holda  emas,  balki 
ma’lum bir qismi haqida  umumiy fikr yuritishga  aytiladi.  (Abstraksiya
-  u z o q la s h u v ,  m a v h u m lik ) .  A b stra k s iy a d a   m a n b a n in g   b a ’zi 
x u su siy atlari  va  b o g ‘la n ish la ri  fik ran   a jra tilad i.  U n in g   bo sh q a 
xususiyatlari va bog‘lanish ham da munosabatlari nazardan soqit qilinadi. 
B uning  ta ’sirida  paydo  b o ‘lgan  tush u n ch a,  ta sa w u r  abstraksiyadir. 
Abstraksiyada  narsa  aniq holda bilinm aydi,  m avhum  holda inson ko‘z 
o ‘ngida  gavdalantiriladi.  M asalan,  kundalik  hayotda  uchraydigan 
hodisalar,  o ‘rikning pishishi,  sam olyot  uchishi,  quyoshning k o ‘rinishi 
aniqdir,  lekin  bu lar  doim iy  harakatni  bildiradi.  Aslida  bu jarayonlar 
abstraksiyadan  dalolat  beradi.  Shuni  unutm aslik  kerakki,  abstraksiya 
an iq   narsalar  u ch u n   um um iy  b o ‘lgan  belgilarni  ajratib  k o ‘rsatish 
im konini beradi.  U nda predm etdan uzoqlashib,  chetlab o‘tish nam oyon 
b o is a -d a ,  aslida  ularning  m ohiyati  m azm uniga kirib borishiga sharoit 
yaratiladi.
Abstraksiya  h a r  xil  q o ‘shim cha  ta ’sirlardan  yiroqlashgan  holda, 
obyektlam ing  asosiy  m uhim   xususiyatlarini  ajratib  olib,  sof  holda 
qarab  chiqish  va  shunga  asosan  ularning  rivojlanish  qonuniyatlarini 
aniqlash  im konini  beradi.  Insonlarning  am aliy  faoliyati  qanchalik 
m urakkablashib  borgani  sari,  ularning  abstraksiyalash  qobiliyatlari 
ham   taraq qiy  etib,  takom illashib  boradi.  A m aliy  ehtiyojlar  oxir- 
oqibatda  turli  fanlar  bilan  birga  abstraksiyalarni  vujudga  keltirib, 
obyektlam ing ko ‘plab xususiyatlaridan qaysi birini  ajratib k o ‘rsatishini 
aniqlab beradi.  Binobarin, jonli mushohadadan nazariy jihatlarga o ‘tish 
aniqlikdan  abstraksiyaga  o ‘tish  demakdir.  Ijod  bu  b ilan   oxiriga 
yetm aydi,  albatta.  A niqlikdan abstraktlikka o ‘tish  ham   zarur.  D em ak, 
abstraksiya  insonning,  ijodkom ing  ongi  tafakkuri  bilan  bog‘langan. 
Insonsiz  abstraksiya,  abstraksiyasiz  inson  b o ‘lishi  m um kin  emas.
T akidlaganim izdek,  abstraktlashtirish  obyektlarni  m ukam m al 
bilishda fikriy jihatdan k o ‘maklashadi.  M asalan,  iqtisodiy nazariya ham  
turli  tu shu nch a  va  qo n un lardan  tashkil  topadi.  Bozor,  pul,  qiym at, 
tovar,  ishlab  chiqarish  usuli,  bozor  m unosabati.  qo 'shim ch a  qiym at,
90

raq o b at,  daro m a d ,  ishlab  ch iq aru v ch i  k uchlar,  ishlab  chiqarish 
m u n o s a b a tla ri  k a b i  tu s h u n c h a la r   a b s tra k s iy a la s h   h o la tin in g  
m ahsulidir.  Abstraktlash  jarayoni  m antiq  va  m atem atika da  ustuvor 
xarakterdadir.
D em ak,  abstraktlashtirish  orqali  ham   bilimga  ega  b o iin a d i.  Bu 
jarayon,  ya’ni  abstraktlashtirish  ideallashtirishning  bir  turidir,  yoki 
ak sin c h a .  Bu  s o h a la r  b ir-b iri  b ila n   c h a m b a rc h a s   b o g ia n g a n . 
Ideallashtirishda  obyektning  moddiylik jihatlarini  inkor  etib,  xayoliy 
bir narsa yoki hodisani topishga qaratilgan jarayon tushuniladi.  Ideya 
so ‘zi  lotincha so‘z b o iib ,  o ‘zbek  tilida  “g ‘oya”  b o is a ,  ideallashtirish 
deganda,  um um an  g‘oyalashtirishni  tushunm aslik  kerak.
Ideallashtirish  va  abstraktlashtirish  o'rtasida  um um iylik  ham da 
tafovut ham  bor.  Ikkala sohada ham  maqsadni bajarishda sohadan uzoq 
turib  ish  yuritiladi.  A m m o  ulam ing  sohadan  uzoq  turishlik  xossasi 
b ir xil  emas.
D em ak,  narsa  va  hodisadan  um um an  uzoq  turish,  bu  ideallash­
tirishning  yuqori  nuqtasidir.  A bstraktlashtirishda  birinchi,  ikkinchi, 
u c h in c h i  kabi  d arajalar  b o ia d i.  A bstraksiya  y o rdam ida  olingan 
m ukam m allik natijasi ideallashtirishdir.  Binobarin,  ideailashtirish deb, 
tabiat  va jamiyatdagi  narsa  yoki  hodisani  o ‘rganishda  uning  barcha 
xususiyatlarini o ‘rganib emas, balki  faqat kerakli bir xususiyati orqali 
o ‘rganish  mumkin  ekanligini  tushunmoqlikka  aytiladi.  Ideallashtirish 
o ‘rinsiz  b o is a ,  turli  xatoliklarga  olib  kelishi  m um kin.  Ayniqsa,  tarix 
voqealarini  ideallashtirish  bunga  misol  b o ia d i.  Tarixiy  voqealam i 
qanday b o ig a n   b o is a ,  shundayligicha tushuntirish  lozim.  Aks  holda 
n o to ‘g ‘ri,  yolg‘on  xulosalarga  olib  keladi  va  ijod  ham da  ijodkorni 
chalkashtiradi.
Ilm iy ijodda  analogiya (o'xshashlik) uslubidan ham  foydalaniladi. 
A nalogiya  bu  -  o ‘xshashlik,  m oslik  m a ’nolarini  beradi.  Demak, 
analogiya narsa va hodisalar o ‘rtasida biron-bir jihatdan o ‘xshashlikni 
ko‘rsatuvchi jarayondir.  N arsa va hodisalami tadqiq qilishning m a iu m  
b ir usuli bilim ni kengaytirish  vositasi  ham dir.  Narsa  va hodisalardagi 
ma’lum  bir  boshqa  belgilar  bilan  o ‘xshashligini  bilgach,  biz  ulaming 
boshqa  belgilar  bilan  ham  o ‘xshashligi  haqida  xulosa  chiqara olamiz. 
Bunday xulosa chiqarish o ‘xshashlik bo‘yicha xulosa chiqarish, deyiladi. 
Bu esa,  o ‘z  navbatida,  bir narsa yoki  hodisa haqida olingan bilim larni 
boshqa narsa yoki hodisaga oikazishga imkon beradi.  Ijod, bilimni bunday
91

ko'chirish ko‘pincha chtimollikka asoslangan  holda qisman to'g'ri bo‘lib 
chiqadi.  C hunki  narsa  va  hodisalar o'rtasid a  o ‘xshashlik  to'liq   emas. 
M utlaq  o ‘xshashlik  y o ‘qdir.  H ech  b o'lm aganda  h ar  bir  narsa  yoki 
hodisa m akon va vaqtda joy olib harakat  qilishida farq bor.
N arsa  va hodisalarni  faqat  tashqi  qiyofalariga  qarab  o ‘xshashligini 
topish  ijodning  oxirgi  nuqtasi  bo'lm asligi  kerak.  Q achonki  ichki 
o ‘xshashliklar  ham   inobatga  olinsa,  unda  har bir  ijodiy xulosa  yaxshi 
natija  beradi.  F anda  k o ‘p incha  b a ’zi  m urakkab  m asalalarni  boshqa 
oddiyroq  m asalalar  yordam i  bilan  yechishga,  b a ’zi  hodisalarda  yuz 
beradigan jarayonlarni,  m abodo  ularni  bevosita  tad qiq  qilish  im koni 
b o ‘lmasa, boshqa hodisalarda o'rganishga to ‘g‘ri keladi. Ana shu holatda 
analogiyaga, o'xshashlikka murojaat qilishga to ‘g'ri keladi.  Analogiyada, 
o ‘xshashlikda tekshirilayotgan  narsa va hodisalarning mohiyati jihatidan 
umumiyligi asos qilib olinadi.  Bunday yondashish  narsa va hodisalarning 
asl  m azm unini  tushunishga  yordam   beradi.  Aytish  lozim ki,  m a ’lum 
o ‘xshashliklarni  bilish  natijasida  bilinm agan  o ‘xshashlikni  keltirib 
chiqarish,  topish,  ijodda  yangilikdan  iboratdir.
Ijodda analogiya,  o ‘xshashlik uslubi  modellashtirish uslubiga yaqin 
turadi.  U lar o ‘rtasida  o ‘zaro  m ustahkam   aloqa bor.

Download 40.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling