T o sh k e n t d a V la t iq t iso d iy o t u n IV e r s it e t I f. Sh. Shamsutdinov, Sh. F. Shamsutdinova chet mamlakatlar


Download 4.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/44
Sana02.12.2017
Hajmi4.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

0 ‘Z B E K IS T 0 N   R E SPU B L IK A SI  O L IY  VA   0 ‘R T A  

M A X SU S T A ’LIM  V A Z IR L IG I 

T O SH K E N T D A V LA T IQ T ISO D IY O T   U N IV E R S IT E T I

F.SH.SHAMSUTDINOV,  SH.F.SHAMSUTDINOVA

CHET MAMLAKATLAR 

SOLIQ TIZIMI

(Darslik)

O ‘ibekislon Respublikasi Oliy va о 'rta maxsus ta ’lint vazirligi Oliy о 'quv yu rtlararo  

ilmiy-uslubiy birlashmalar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengash tom onidan oliy 

o'quvyurtlarinm g iqtisodiy va ta 'lim yo  'nalishlari talabalari uchun darslik sifatida

tavsiya etilgan

TOSHKENT-2 0 1 1

Sh22 

F.Sh.Sham sutdinov,  Sh.F.Shamsutdinova.  Chet  mamlakatlar  soliq 

tizim i.  (Darslik). —Т.:  «Fan va texnologiya», 2011,508 bet.

ISBN  9 7 8 -9 9 4 3 -1 0 -5 5 3 -9

Darslik  chet  m am lakatlarning  soliq  tizimi  ham da  asosiy  elementlarining  amaliy 

va nazariy  asoslarini  kom pleks tarzda yoritib beradi.  Darslikda chet mamlakatlarning 

soliq  tizimi  asosi,  xususiyatlari,  davlatning  iqtisodiy  va  ijtimoiy  rivojlanishiga  ta’siri 

k o ‘rib chiqilgan.

M azkur  darslik  iqtisodiy  yo ‘nalishdagi  oliy  o ‘quv  yurtlari  talabalariga  hamda 

xalqaro 

soliqqa 


tortish 

masalalari 

bilan 

shug‘ullannuvchi mutaxassislarga 

m o'ljallangan.

Darslik 

Toshkent 

moliya 

instituti qoshidagi 

Oliy 


o ‘quv 

yurtlararo 

m uvofiqlashtiruvchi  Kengashning  2006  йил  12-qaydnomasi  bilan  tasdiqqa  tavsiya 

etilgan va O 'zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o ‘rta  maxsus  ta’lim  vazirligi  tomonidan 

2006-yil  18-iyuldagi  166-son  bilan  tasdiqlangan  va  2006-yil  21-iyuldagi  BD- 

5340800-4.06-son bilan ro ‘yxatga olingan namunaviy dastur asosida tayyorlangan.UDK: 336.22 (4/9) (075)

BBK 65.268

M a ’sul m u h a m r:  B .Y u .X o d ie v - iqtisod  fanlari doktori, professor

Taqrizchilar:  N .M .M ahm udov — iqtisod fanlari  doktori, professor;

E .A .A kram ov — iqtisod fanlari doktori, professor

Ekspertlar: 

B.K.TuxIiev — iqtisod fanlari  nomzodi, dotsent

O .A .A bduvahobov -  iqtisod  fanlari  nomzodi, dotsent

Ш22 

Шамсутдинов  Ф.Ш .,  Ш амсутдинова  Ш.Ф.,  Н алоговы е  системы 

зарубежных  стран  (Учебник),  -  Т.: 

Тош кентский  государственны й 

экономический университет, 2010, 508 с.

ISBN 978-99 4 3 -1 0 -5 5 3 -9

Учебник 


дает 

комплесное 

представление 

о 

налоговых системах 

зарубежных  стран,  об  основных  элем ентах  налоговых  систем,  а  такж е  их 

практической  и теоретической основах.

В  учебнике  рассмотрено  влияние  особенностей  налоговых  систем  на 

экономическое  и  социальное развитие государств зарубежных стран.

Учебник 


предназначен 

для 


студентов 

экономических 

вузов 

и 

специалистов,  интересующихся вопросами  международного  налогооблож ения.Учебник  подготовлен  на  основе  типовой  программы  реком ендованной  к 

утверждению  протоколом  № 12  2006  года  межвузовским  Кординационным 

Советом 

при 


Ташкентском 

Ф инансовом 

институте 

и 

утверж денны й министерством  высшего  и  среднего  специального  образования  Республики 

Узбекистана  от  18  июля  2006  № 166  и  зарегистрированный  от  21  ию ля  2006 

года № БД-5340800-4.06.

УДК:  336.22  (4/9)  (075)

ББК 65.268

Ответственный  редактор:  Ходиев Б .Ю . —доктор экономических наук, профессор

Рецензенты: 

М ахмудов Н.М. — доктор экономических наук, профессор 

А крам ов Э .А .-д о кто р  экономических наук, профессор

Эксперты: 

Тухлиев Б.К. -  кандидат экономических наук, доцент,

Абдувахабов О.Л. -   кандидат экономических наук,  доцентSh22 

Sham sutdinov  F.Sh.,  Shamsutdinova  Sh.F.,  Tax  sistems  o f  forein 

countries  (m anual  book),  -  Т.:  Tashkent  State  University  o f  economics,  2010, 

508  p.

ISBN  9 7 8 -9 9 4 3 -1 0 -5 5 3 -9

T his  book  provides  com plex  presentation  about  tax  sistems  o f  forein  countries, 

about  bazis  elem ents  o f   tax  sistem s,  including  their  practical  and  theoretical 

foundations.  In  this  book  there  looked  effects  o f reguliar  tax  sistems  on  economical 

and social  developm ent o f  forein countries.

T his  book  is  intended  for  students  o f  economical  institutes  and  spesialists,  who  are 

interested  in  problem s o f  international  tax  imposing on.

This  book has been prepared onbasis sample programm.UDK:  336.22 (4/9) (075)

BBK 65.268

R esponsible

corrector: 

K hodiev B.Y. — professor, Doctor  o f  economical science

Reviewers: 

M ahm udov N .M . — professor, Doctor  o f economical  science 

Akram ov E.A. — professor, D r.of economical  science

Experts: 

Tukhliev B.K . — candidate o f economics,  lecturer

A bduvakhabov O.A. — candidate o f economics,  lecturer

I. 

Fanni 

o'rganishning 

dolzarbligi. 

Soliqlar 

jamiyat 

taraqqiyotining  ma’lum  bir  bosqichida  yuzaga  kelib,  ishlab  chiqarish 

kuchlari  va  ishlab  chiqarish  munosabatlarini  rivojlanishining  natijasi 

hisoblanadi.

Soliqlar  davlatni  kelib  chiqishi  bilan  bog'liq.  Davlat  o ‘zining 

funktsiyalarini  amalga  oshirish  uchun  ma’lum  harajatlami  amalga 

oshirishi  va  ulami  qoplash  uchi 

-liq  va  yig'imlami  undirilishiga 

sabab bo'ladi.

Soliqlar  iqtisodiy otni  boshqarish  qurollaridan  biri  bo'lganligi 

uchun  mutaxassislar  doimiy  ravishda  soliqni  yalpi  ichki  mahsulotga 

nisbatan  salmog'i  to‘g‘risida  fikr,  mulohaza  yuritib  kelganlar.

Soliq  yukini  optimal  darajasini  aniqlash  bo'yicha  qator  olimlar 

ilmiy  nazariyalar  yaratganlar.  Lekin  hozirgi  kungacha  uning  mutlaqo 

to'g'ri darajasi, iqtisodiy kriteriysi aniqlanmagan.  Chunki  soliqlarni  yalpi 

ichki  mahsulotdagi  salmog'i  iqtisodiy,  ijtimoiy,  siyosiy  omillar  bilan 

chambarchas  bog'liq  va  ular  bilan  birgalikda  o'zgarib  turadi.  Shuning 

uchun  yaratilgan  nazariya  va  kontseptsiyalar  soliqlaming  barcha 

muammolarini  to'la  echish,  iqtisodiyotni  barcha  savollariga  aniq  javob 

hamda tavsiya  berishga  qodir  emasdir.

Lekin  to'g'ri  yo'l  topish  uchun  boshqa  mamlakatlar o 'z tarixida, 

iqtisodiyot  va  siyosatida 

bosib 

o'tgan 


yo'lini 

o'rganish 

katta 

ahamiyatga  ega.  Chunki  iqtisodiy  qonunlar  ob’ektiv  xarakterga  ega bo'lib,  uning  amal  qilishi  barcha  uchun barobardir.

Jahon  mamlakatlari  iqlimi,  ulaming  geografik  joylashuvi,  tabiiy 

resurslar  turlarining  mavjudligi,  xalqlarining  urf-odatlari  va  shu  kabilar 

muayyan  bir  davlatning  soliq  tizimiga,  amal  qiladigan  soliq  turlariga, 

ulaming  undirilishidagi  xususiyatlariga  bevosita  ta’sir  etadi.  Chet 

mamlakatlar  soliq  tizimlari  xususiyatlarini  o'rganish,  ulaming  ijobiy  va 

salbiy tomonlariga e’tibor berish,  kamchilik va  afzalliklami  hisobga  olgan 

tarzda,  rivojlanib kelayotgan,  hamda jahon  mamlakatlarining  iqtisodiy  va 

siyosiy  integratsiyasini  teng  huquqli  a’zosiga  aylangan  mustaqii 

O'zbekiston  Respublikasi  moliya-byudjet  tizimi,  soliqqa  tortish  tiziminimukammallashtirish  orqali  mamlakatimizni  yanada  taraqqiy  etishiga 

xizmat qiladi, degan umiddamiz.

Shuning 

uchun 


ham 

bozor  iqtisodiyoti 

sharoitida 

amal 


qiladigan  qonunlar,  soliq  tizimi  muammolarini  echishdagi  muqobil 

variantlar, 

ularni 

tanlash 


va 

qaror 


qabul 

qilishda 

chet 

el 


mamlakatlarni  amaliyotini  o‘rganib,  tajriba  to‘plashimiz zarurdir.

Shu  bilan  bir  qatorda,  taraqqiy  etgan  mamlakatlarda  soliqqa  tortish 

tizimini  davlatlami  siyosiy  tuzilishiga  ko‘ra xususiyatlari  ham  mavzulami 

guruhlanishida  inobatga  olindi.  Masalan,  AQSh,  Kanada,  Germaniya  va 

Shveytsariya  federativ  va  konfederativ 

davlatlari  vakillari  sifatida 

yoritildi.  Yaponiya,  Hitoy  Xalq  respublikasi  va  Misr  Arab  respublikasi 

davlatlari esa dunyodagi mavjud soliq tizimi  modellariga mansub emasligi, 

lekin  jahon  iqtisodiy  va  siyosiy  maydonidagi  katta  ahamiyatga  ega 

ekanligi,  ushbu  davlatlarni  soliqqa  tortish  tizimi  haqida  mavzulami 

o ‘rganilishiga turtki bo‘ldi.

Har  bir  mavzuni  chuqurroq  o‘zlashtirish  maqsadida  asosiy  tayanch 

iboalar, takrorlash uchun savollar, test savollari variantlar tarzida berilgan.

II. 


Fan  bo‘yicha  o‘quv adabiyotlarining qiyosiy tahlili.  Ma’lumki, 

jahon  tajribasida  hozirgi  davrda  soliqlarni  iqtisodiyotni  boshqarishdagi 

roli, 

uning 


samaradorligi 

o'rganilib, 

muvofiq 

ravishda 

amaliy 

tavsiyalar  berish,  muqobil  variantlami  taqqoslash  asosida  tanlash  va qaror  qabul  qilishga  alohida  ahamiyat  berilmoqda.

Darslikda 

soliq 

tizimi 


sohasida 

jahon 


tajribasi, 

ayniqsa 


rivojlangan  mamlakatlar  amaliyotini  yoritishga  harakat  qilindi.

Mazkur  adabiyotda  ayrim  davlatlami  soliq  tizimini  huquqiy 

asoslari,  soliq  turlari,  ularning  iqtisodiyotni  boshqarishdagi  roli  yalpi 

ichki  mahsulotga  nisbatan  tutgan  o‘rni,  soliq  yuki,  bevosita  va 

bilvosita 

soliqlaming  o‘zaro  nisbati, 

ayrim  mamlakatlardagi 

soliq 


tarkiblarini  qiyosiy  solishtirish,  soliq  tizimini  rivojlanishida  har  bir 

davlatda  o‘ziga  xos  xususiyatlaming  mavjudligi,  ularni  iqtisodiyotni 

rivojlanishi,  ijtimoiy,  siyosiy  tizimi  bilan  chambarchas  bog‘liqligi  kabi 

muammolarni  o‘rganishga  harakat  qilingan.

Mualliflar, 

mazkur  darslik  jahon  mamlakatlarida  soliqqa  tortish 

taktika  va  strategiyasi  bilan  tanishtirish,  ularning  mamlakatimiz  soliq 

tizimini  yanada  rivojlantirish  maqsadida  soliq  tizimi  mutaxassislari  va 

talabalar uchun  xizmat  qilib,  kelajakda  mamlakatimiz ravnaqi yo‘lida o‘z 

hissalarini  qo‘shishlariga  ishonch  bildiradilar.  Shuningdek,  darslik  bilan 

tanishganlar  nashr  etilgan 

soliq 


solishdagi 

materiallami 

tanqidiy


shaklda  baholab,  soliq  amaliyotini  tahlil  qilish  natijasida  «Soliq  va 

soliqqa  tortish»  o‘quv  fanini  o‘zlashtirishiga,  har  bir muayyan  davrda 

iqtisodiy  vaziyatni  hisobga  olgan  holda  yanada  mukammalroq  soliq 

kontseptsiyasini  yaratish  ustida  ish  olib  borilishiga,  kasbiy  malaka  va 

mahoratini oshirilishiga, tasavvurini kengayishiga hamda xalq xo‘jaligimiz 

uchun mutaxassislami etishtirilishiga sabab boMadi, degan fikr bildiradilar.

Davlatlar, 

ayniqsa 


rivojlanayotgan 

mamlakatlar  moliya-bank 

tizimini,  shu  jumladan,  soliq  tizimini  doimiy  ravishda  takomillashtirish 

ustida ish olib boradi.

0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.Karimov  asarida  «Jahon 

iqtisodiy  inqirozi  kuchayib  borayotgan  hozirgi  sharoitda  bank-moliya 

tizimi  faoliyatini  mustahkamlash  va  sifat  jihatdan  yaxshilash  alohida 

muhim ahamiyat kasb etadi» deb ko‘satma bergan  .

So'nggi  yillari  bizning  mamlakatimizda  qator  soliqqa  tortish, 

soliq  huquqi  haqida  ilmiy  va  amaliy  ishlar  yaratilmoqda.  Soliq  tizimi 

ilmiy  fikrlash  va  ilmiy  asoslash  kategoriyasiga  aylandi.

Bu  kategoriya  kompieks  xarakterga  ega  bo‘lib,  iqtisodiy  va  huquqiy 

mazmunga  ega.  Chet  mamlakatlami  soliq  tizimini  yoritilishida  mualliflar 

soliqlarga  iqtisodiy - huquqiy  kategoriya  sifatida tavsifberishgan.

«Chet  mamlakatlar  soliq  tizimi»ni  predmeti  chet  mamlakatlar 

soliqlarini  huquqiy  asoslari,  tizimi,  soliq  turlari,  ulami  prognozlash, 

hisobga  olish, 

undirish, 

engilliklar  berish 

bilan 


bogMiq 

iqtisodiy 

munosabatlardir.

Ushbu  kitob  Rossiya  Federatsiyasi  va  boshqa  mamlakatlarda  chop 

etilgan  maxsus  va  o‘quv  adabiyotlari,  boshqa  davlatlar  soliq  tizimini 

o‘rganish 

va  malaka 

oshirish  bo'yicha  amaliy  va  nazariy  materiallar, 

intemetdan  olingan  ma’lumotlar  asosida  yozilgan. Darslik taqdim etilayotgan 

shakl, hajm  va  mazmunda ilk bora o‘zbek  tilida  yaratilgan.

Darslikda  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta’lim  Vazirligi  tomonidan 

tasdiqlangan  «Chet  mamlakatlar  soliq  tizimi»  fanidan namunaviy o ‘quv 

dasturida  ko'rsatilgan  barcha  mavzu  va  asosiy  savollar  yoritilgan.

Darslik  «Soliq  va  soliqqa  tortish» 

mutaxassisligi 

bo'yicha 

ma’lumot  olayotgan  oliy  o'quv  yurtlari,  kollej,  litsey  o'quvchilari, 

hamda  iqtisod,  moliya,  huquqshunoslik  bo'yicha  shug'ullanuvchilar, 

magistr,  aspirant,  o'qituvchilar  va  keng  ko'lamdagi  katta  tadbirkorlar 

uchun  katta  qiziqish  uyg'otadi.

* Karimov I.A.  Jahon moliyaviy-iqtisodiy  inqirozi,  0 ‘zbekiston sharoitida uni  bartaraf etishning yo‘llari  va  choralari — 

Т.: 0 ‘zbekiston, 2009 y. 27-28 -betlarI BOB. YEVROPA  MAMLAKATLARIDA ASOSIY SOLIQLAR

VA SOLIQ TIZIMI

l.l.Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarni soliq tizimi.

1.2.Iqtisodiy rivojlangan, etakchi davlatlarni soliq siyosati.

1.3.Jahon 

iqtisodiyotida 

milliy 

soliq 

tizimlarini 

bir-biriga 

moslashishini istiqboli.

l.l.Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarni soliq tizimi

Soliqlarni  qo‘llanilib  kelinishi  qadimiy  tarixga  egadir.  Soliq  milliy 

daromadni  bir  qismi  bo‘lib,  majburiy  va  qaytarib  bermaslik  printsipi 

asosida aholidan va yuridik shaxslardan davlat tomonidan  o‘z harajatlarini 

qoplash  uchun  olinadi.  Iqtisodchi  olimlarning  fikricha,  «Soliqda  davlatni 

borlig‘ini  iqtisodiy  ifodasi gavdalanadi».

Quldorlik va  feodalizm davrida natural xo‘jalik asosiy rolni o‘ynagani 

uchun soliq natural — yig‘im sifatida qoMlangan (oziq-ovqat, armiya uchun 

oziq-ovqat, em-xashak va hokazo).

Tovar-pul  munosabatlari  rivojlanishi  bilan  davlatlar  daromadida  pul 

soliqlarini roli  oshib  boradi.  Bu har bir kishidan  (jon  boshidan) olinadigan 

soliq,  yer  soligM  va  hunarmandchilik  soliqlaridir.  Bundan  tashqari  egri 

soliq hisoblangan aktsizlar ham qoMlanilgan.

Soliqning  ogMrligi,  asosan,  dehqonlar zimmasiga tushib,  ijaraga  olish 

(ulgurji,  ko'tarasiga  sotib  olmoq)  qoMlangandan  keyin  yana  ham 

ogMrlashgan. 

Ijaraga  olish  -  savdogarlarga  maMum  davrga  va  ma’lum 

toMov  asosida  aholidan  yigMsh  uchun  davlat  soliqlari  va  boshqa 

daromadlami  to‘plash  huquqini  beradi.  Bundan  tashqari,  ma’lum 

tovarlarni  sotish  huquqiga  ham  ega  boMadi.  Davlat  bilan  tuzilgan 

shartnoma  bahosi  bilan  savdogar  yigMb  olgan  summasi  o‘rtasidagi  farq 

uning foydasini tashkil qilgan.

Davlat  va  xususiy  ijaraga olish  tizimi  quldorlik  davridan kelib  chiqib, 

feodalizmni  emirilishi  va  kapitalistik  ishlab  chiqarish  usuli  vujudga kelish 

davrida juda  keng tarqalgan  va  kapitalni  boshlangMch jamg‘armasiga  asos 

boMgan.


Ijaraga  olish  tizimi  natural  xo‘jalikning  ustunligi,  davlat  xazinasiga 

mablag4  to‘playdigan  moliya  apparatining  «bo‘shlik»  qilish  natijasida 

yuzaga kelgan.

Birinchi  ijaraga  olish,  eramizdan  avval,  VI  asrda  Eronda  kelib 

chiqqan.  Gretsiya  va  Rimda  esa  eramizdan  oldingi  IV  asrda  tarqalgan. 

0 ‘rta  asrda  esa  bu  tizim  Yevropada  qoMlanilgan.  Ayniqsa,  Frantsiyada 

XIII  asrda  keng  rivojlangan.  XVI-XVII  asrda  Italiya,  Gollandiya  va 

Ispaniyada bu tizim evolyutsiyasining yuqori darajasiga ko‘tarildi.

Angliyada  ijaraga  oluvchilar  davlat  kreditori  rolini  bajarganlar. 

Rossiyada  XV  asrni  oxiri  -  XVI  asrni  boshida  ijaraga  olish  tizimi  keng 

miqyosda  qoMlanilgan.  Eng  taraqqiy  etgan  turlari  -   boj,  tuz,  vino 

toMovlarini ijaraga olish boMgan.

Davlat  xazinasiga  tushadigan  soliqni  40%  dan  ortigM  ichimlik 

soligMdan  kelib  tushgan.  Rossiyada  1863  yili  vino  toMovini  ijaraga  olish 

bekor qilinib,  aktsiz soligM  bilan  almashtirilgan.  Ijaraga  olish  Hindistonda 

XIX asrgacha, Eronda esa XX asrgacha qoMlanilgan.

GV.gacha sliaklda  ijaraga  olish  XX  asrda  ham  davom  etgan.  Masalan, 

Italiyada  ayrim  soliqlarni  banklar.  omonat  kassalari  tomonidan  yigMlgan. 

Amerikada  ijaraga  olish  XX  asrni  boshlarida  boqimandani  to‘plashda 

qoMlangan.  Monopolistik  kapitalizm  davrida  soliq  juda  keng  taraqqiy 

etadi. Davlatning harbiy, boshqaruv harajatlari  ko'payishi bilan soliq hajmi 

hamda uning turlari ko‘payib boradi.

Ikkinchi jahon  urushidan  keyin  har  10  yilda  soliq  1,5  marta  va  undan 

ham  ortiq  ko‘payib  turgan.  Keyingi  davrlarda  rivojlangan  davlatlar 

markaziy  byudjetlarini  90%  daromadi  va  mahalliy  byudjetlarini  80% 

daromadi soliqlardan kelib tushgan.

Davlat  mulkiga asoslangan  korxonalar kam  foyda  keltiruvchi  va  zarar 

ko‘radigan  boMganligi  sababli,  ularni  toMovlari  byudjet  daromadini  5-8% 

ini tashkil qilgan.

0 ‘sish  sur’ati bo‘yicha  soliq  yalpi  milliy  mahsulot  hajmini  o‘sishidan 

tez hamda uning salmogM ham oshib borgati.

1984  yili  soliqning  yalpi  milliy  mahsulot  hajmidagi  salmogM 

Frantsiyada  45,4%,  Buyuk  Britaniyada  -38,6%),  GFR -37,3%,  Amerikada 

-29%, Yaponiyada 27,7% ni tashkil qilgan.

Hozirda rivojlangan davlatlarda  soliqni  majburiy  ravishda hamma  sinf 

vakillari  toMaydilar.  Lekin  yirik  kontsemlar  dotatsiya  va  subsidiya 

ko‘rinishida  byudjetdan  yordam  olishlari  mumkin.  Sanoati  rivojlangan 

davlatlarda  keyingi  davrda  to‘g‘ri  soliqlarni  undirish  kuchaytirilgan.Ulaming  ichida  asosiy  davlat  soligM  boMib  daromad  soligM  xizmat qiladi. 

1970  yildan  boshlab  egri  soliqlarni  olish  ham  kuchayib  ketdi.  Bunday 

vaziyat,  ayniqsa,  qo'shilgan  qiymatdan  olinadigan  soliq  kiritilgandan 

keyin muhim ahamiyat kasb etdi.

Davlat soligM  bilan bir qatorda mahalliy soliqlar ham tez sur’atda o‘sa 

boshladi.  Umumiy  soliq  hajmida  ulaming  salmogM  80-yillarda  AQSh  da 

30%,  Germaniyada —48%, Yaponiyada -30%  ni tashkil qilgan.

Soliqni  ogMrligi  yana  sotsial  sug‘urta  fondiga  badal  olish  bilan 

kuchaytiriladi.  Germaniya,  Frantsiya,  Italiyada  soliqni  30%  dan  ko‘progM 

bu badallarga to‘g ‘ri keladi.

Sotsial  sug‘urtaga  ajratma  mehnatkashlar  daromadidan  ayirib  olinib, 

AQShda -48% , Frantsiyada-20%, Germaniyada-26% ni tashkil qiladi.

Tadbirkorlar  ijtimoiy  sug'urtaga  ajratmani  mahsulot  tannarxiga 

qo‘shadilar  va  uning  ogMrligi  tovar  sotib  oluvchilar  zimmasiga  bahoni 

oshirish orqali yuklatiladi.

Shunday  qilib,  to‘g‘ri  va  egri  soliqlar,  sotsial  sug'urta  fondiga  badal 

toMash  davlat  xazinasiga  pul  to'plashning  asosiy  yoMlari  bo'lib,  ulaming 

ogMrligi  asosan  kam  ta’minlangan  aholi  zimmasiga  tushadi  va  moliya 

oligarxiyasini boyishi  uchun xizmat qiladi.

Qo'llanayotgan  iqtisodiy  siyosatga  binoan  hozirgi  davrda  rivojlangan 

davlatlar  soliqni  iqtisodni  boshqarish  quroli  sifatida  ishlatadilar.  Shu 

maqsadda  soliq  stavkasi,  uni  undirish  usuli,  soliq  engilligi,  skidkasi 

ishlatiladi.  Bu  tadbirlar  ijtimoiy  ishlab  chiqarish  tarkibiga,  muvozanatiga, 

kapitalni  jamg'arishga,  sotish  bozoriga,  ishlab  chiqarish  davrlariga  ta’sir 

ko'rsatadi.  Soliq  ijtimoiy  ishlab  chiqarishning  I  va  II  bo'limlarini  o'sish 

darajasiga  ta’sir  qilib,  ularni  tenglashishiga  va  I  bo'limni  II  ga  nisbatan 

tezroq rivojlanishi uchun imkoniyat yaratib beradi.

Davlat  soliq  va  davlat  harajatlari  orqali  aholining  to'lov  qobiliyatiga 

va  uning  hajmiga  ta’sir  ko'rsatadi.  Soliq  orqali  aholi  daromadiga  ta’sir 

qilib,  kengaytirilgan  ishlab  chiqarishni  davrini  boshqaradi  va  maromiga 

keltiradi.

Soliq  solishni  ko'paytirib,  aholi  daromadini  kamaytirib,  yoki  soliq 

solish  asosida  aholi  daromadini  ko'paytirib  davlat  kengaytirilgan  ishlab 

chiqarishni bir m e’yorda o'sishiga sharoit yaratadi.

Agar  umumlashtirilgan  holatda  tahlil  qilinsa,  soliq  orqali  iqtisodni 

boshqarish  chegaralangan  xarakterga  ega  degan  xulosaga  kelish  mumkin. 

Bu  bilan  talabni  barchasini  qamrab  olmaydi.  Soliq  qarama-qarshi


kuchlarga  ega.  Ba’zi  vaqtda  iqtisodni  o‘sishiga  sharoit  yaratish  o‘miga 

unga halaqit ham berishi mumkin.

Rivojlangan  mamlakatlarda  soliqlar  (ayrim  holatlardan  tashqari)  har- 

xil  nomlar  bilan  quyidagi  asosiy  shakllarga  ega:  jismoniy  shaxslardan 

olinadigan  daromad  solig'i,  huquqiy  shaxslardan  olinadigan  daromad 

solig'i,  qo'shilgan  qiymatga  solinadigan  soliq,  aylanmaga  solinadigan 

soliq,  ijtimoiy  sug'urta  fondiga  ajratma  va  iste’molga  qo'llanadigan 

maxsus  soliq  turlari  va  boshqalar.  Tovarlarni  ishlab  chiqarish  va  sotish 

orqali  yuzaga  keladigan  daromadlar  va  harajatlar  oqimini  soliqqa 

tortishdan  tashqari  to'plangan  boyliklami  soliqqa  tortish  ham  yuzaga 

chiqadi.  Ulaming  asosiy  turlari:  mol-mulk  solig'i  hamda  meros  va  hadya 

solig'i.Download 4.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling