T o sh k e n t d a V la t iq t iso d iy o t u n IV e r s it e t I f. Sh. Shamsutdinov, Sh. F. Shamsutdinova chet mamlakatlar


Download 4.32 Mb.
Pdf ko'rish
bet44/44
Sana02.12.2017
Hajmi4.32 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44

IV  bob.

BELGIYA  SOLIQ  TIZIMI

4.1.  B elgiya soliq tizim ining o 'z ig a  xos x u su siy atla ri........................ ... 88

4.2.  Korporatsiya foydasiga solinadigan soliq................................   89

4.3. 


Jism oniy shaxslardan o lin a d ig a n   davlat d arom ad  so lig ‘i

........ ...94

4.4.  Qo'shilgan qiymat solig

1

 .......................................................... ...^54.5.  Aktsizlar....................................................................................  ^5

4.6.  Mulkdan olinadigan soliq.........................................................V bob.

ITALIYA  SOLIQ  TIZIMI

5.1.  Italiya 

davlatida 

soliqlaming 

vujudga 

kelishi 


va 

rivojlanishi.............................................................  

00

5.2.  Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligM................... Ю

4

5.3.  Huquqiy shaxslardan olinadigan daromad soligM  

Ш

5.4.  Mahalliy daromad soligM....................................................... 14

5.5.  Meros va hadyadan olinadigan soliq  

115


5.6.  Qo‘shilgan qiymatga solinadigan soliq 

 

1 

]6

5.7.  Maxsus aktsizlar.....................................................  U

7

5.8.  Ish  yuritish  jarayonlaridan olinadigan soliqlar.....................  118

VI bob.

SHVETSIYANI SOLIQ TIZIMI

6.1.  Soliq tizimini asoslari va xususiyatlari.................................... 

123

6

.2

.  Kompaniyalarni foydasiga solinadigan soliq......................... 

125

6

.3

.  Fuqarolardan olinadigan daromad solig‘i................................ 

132

6.4.  Qo‘shilgan qiymat solig‘i........................................................ 136

6.5.  Boshqa soliqlar................................................................... 

137

6

.6

.  Soliq  tizimi  funktsiyalarini  boshqarish  (yengilliklar  va 

jarimalar)........................................................  

i ™


VII bob.

ISPANIYA  SOLIQ  TIZIMI

7.1.  Soliq tizimini huquqiy asoslari va boshqarish organlari 

 

145


7.2.  Soliq tizimini tarkibi................................................................  

149


7.3.  Fuqarolardan olinadigan daromad solig'i............  

 

1497.4.  Qo'shilgan qiymat soligM........................................................ 

151


7.5.  Korporatsiyaga solinadigan soliq..........................................  

j

537.6.  Mahalliy byudjetlarga tushadigan soliqlar............................. 

155


VIII  bob.

AQSH  SOLIQ  TIZIMI

8

.1

.  Federativ va konfederativ soliq tizimi xususiyatlari............... 

160

8.2.  Amerika qo‘shma shtatlari soliq tizimining asoslari............... 161

8.3.  Federal soliqlar.......................................................................  

169

8.3.1.  Daromad soligM.....................................................................  170

8.3.2.  Ish haqidan olinadigan soliqlar........ ...........   ......................  

178

8.3.3.  Korporatsiyalar foydasiga solinadigan soliq.........................  181

8.3.4.  Boshqa soliqlar..........................................................'_■ 

134

8.4.  Shtatlaming soliq tizimi.................... ............................ .......  185

8.5.  Mahalliy soliqlar......................................................  .............  

191


IX  bob.

KANADA SOLIQ  TIZIMI

9.1.  Kanadada soliq solish tizimi.................................................... ...200

9.2.  Korporatsiyalarda daromad (foyda)ga solinadigan soliq......... ...206

9.3.  Sotishga solinadigan soliq........................................................ .. 210

9.4.  Aholiga solinadigan soliqlar.................................................... ...212

9.5.  Kooperativlarga solinadigan soliqlar..................................... .....215

9.6.  Munitsipal organlami soliq sohasidagi ishlari........................ ....216

9.7.  Deklaratsiyani  rasmiylashtirishni  davlat  tomonidan  bahola- 

nishi,  soliq 

organlari  funktsiyalarini  nazorat  qilish  va  ular 

ustidan shikoyat  qilish  tartibi 

.... 219


9.8.  Kanadani hududlarida soliqni boshqarish.................................. 220

X bob.


SHVEYTSARIYA  SOLIQ  TIZIMI

10.1.  Soliq tizimini huquqiy asoslari............................................... ....225

10.2.  Konfederatsiya soliqlari......................................................... .... 229

10.2.1  Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad soligM 

 

229


10.2.2  Huquqiy shaxslami foyda va kapitaliga solinadigan soliq 

..230


10.2.3  Manbaida olinadigan soliq 

..231


10.2.4  Gerb soligM............................................................................ .... 232

10.2.5  Qo'shilgan qiymat soligM 

.. 233

10.2.6  Bojxona bojlari .. 234

10.3.  Kanton va munitsipal soliqlari................................................ ...235

XI bob.

GERMANIYA SOLIQ  TIZIMI

11.1.  Germaniyada  soliqqa  tortish  va  soliqlarni 

boshqarish 

asoslari 

  248

11.2.  Germaniyada soliqlar tasnifi   253

11.3.  Germaniyada soliq tizimi........................................................... 257

11.3.1.  Daromad soligM 

  258


11.3.2.  Hunarmandchilik soligM 

.264


11.3.3.  Yer soligM 

... 267


11.3.4  Korporatsiya soligM 

  268


11.3.5.  Kapitaldan olinadigan daromadga solinadigan soliq 

..270


11.3.6.  Mol-mulk soligM 

  273


11.3.7.  Yer maydonlarini sotib olish soligM 

 

27611.3.8.  Qo‘shilgan qiymat soligM 

  277


11.3.9.  Sug'urta faoliyati daromadlarini soliqqa tortish 

.. 280


11.4.  Iste’mol soliqlari..................................................................... ... 281

11.5.  Cherkov soligM....................................................................... ... 28411.

6

.  Qishloq xo'jaligi sektorida soliq solish xususiyatlari................28511.7.  Fan  -  texnika  taraqqiyotini  rag‘batlantirishga  qaratilgan 

imtiyozlar................................................................................ ...292XII bob.

YAPONIYA  SOLIQ  TIZIMI

12

.1

.  Yaponiyada soliq solish asoslari 

  298

12

.2

.  Soliq siyosati........................................................................... ...

310

12.3.  Soliqlaming asosiy turlari  

314


12.3.1.  Daromad solig

1

 i ..

314


12.3.2.  Korporatsiyalar foydasiga solinadigan soliq 

...320


12.3.3.  Mol-mulk solig‘i 

....


323

12.3.4.  Yer qiymatiga solinadigan soliq 

... 324

12.3.5.  Ist’emol solig1

 i 


...

327


12.3.6.  Aktsizlar va boshqa soliqlar 

..332


12.4.  Soliq tizimini boshqarish...........................................................

340


XIII bob.

XITOY  XALQ RESPUBLIKASI  SOLIQ  TIZIMI

13.1.  Xitoy  xalq  respublikasida  soliqqa  tortish  sohasidagi 

tashkilotlaming vakolati va ularning vazifasi 

 

34713.2.  Xitoy xalq respublikasida  soliqlaming guruhlanishi................ 350

13.3.  Aylanmadan olinadigan soliq.....................................................352

13.4.  Foyda (daromad)larga solinadigan soliq 

 

35413.5.  Resurs toMovlari 

..358


13.6.  Maqsadli soliqlar va yig‘imlar 

 

35913.7.  Mol-mulk solig‘i.................................................................... .... 361

13.8.  Operatsiya (harakatlar)ga solinadigan soliq...............................362

13.9.  Bojxonaboji......................................................................... ...... 364

13.10.  Davlat soliq solish ma’muriy organi 

 

365


XIV bob.

MISR  ARAB  RESPUBLIKASI  SOLIQ  TIZIMI

14.1.  Misr  Arab  Respublikasi  soliq  tizimining  o'ziga  xos 

hususiyatlari 

...370


14.2.  Sotishdan olinadigan soliq..........................................................372

14.3.  Xuquqiy 

shaxslar 

toMaydigan 

foydaga 

solinadigan 

soliq....................................................................................... ......

373


14.4.  Jismoniy  shaxslardan  olinadigan  daromad  solig

1

 i............. .....37514.5.  Mahalliy  soliqlar va yig

1

 imlar ...376

XV bob.

ROSSI

Y

A FEDERATSI

Y

ASINI SOLIQ TIZIMI

15.1.  Soliq  tizimini asoslari 

  379

15.2.  Federal  soliqlar..................................................................... ..... 38715.2.1.  Qo‘ shilgan qiymat solig‘ i 

 

38815.2.2.  Korxonani foydasiga solinadigan soliq.................................. .......398

15.2.3.  Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig1 i 

.....407

15.2.4.  Aktsizlar 

.... 419

15.2.5.  Bojxonaboji 

.... 421

15.2.6.  Yo‘l fondi soliqlari 

.....422

15.2.7.  Meros va hadya qilish tartibida o'tadigan mulkka solinadigan 

soliq 

 

42315.2.8.  Davlat boji 

 

42515.2.9.  «Rossiya»,  «Rossiya  Federatsiyasi»  va  ular  asosida  tashkil 

topgan so‘z va so‘z birikmasi nomidan  foydalanganlik uchun 

yig‘im..........................................................................................427

15.3.  Hududiy soliqlar.................................................................... .....428

15.4.  Xalq  ta’limi  muassasalarini  ehtiyoji  uchun  olinadigan 

maqsadli soliq......................................................................... ... 433

15.5.  Mahalliy soliqlar.................................................................... ....433

XVI  bob.

MUSTAQIL  DAVLATLAR  HAMDO‘STLIGIGA  (MDH) A’ZO 

BO‘LGAN  DAVLATLAR  SOLIQ  TIZIMI

16.1.  Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga  kiruvchi mamlakatlar soliq 

tizimi........................................................................................... 452

16.2.  Belorussiya  Respublikasi  soliq  tizimi................................. ....457

16.3.  Ukraina  soliq  tizimi.................................................................. 462

16.4.  Qozog‘iston  Respublikasi  soliq  tizimi................................ ....467

16.5.  Ozarbayjon  Respublikasi  soliq  tizimi................................ .....473

Izohli lug‘at.............................................................................. ......489

Adabiyotlar ro‘yhati.....................................................................492

Ilovalar...................................................................................... ...... 496


F .S H .S H A M S U T D I N O V ,  S H .F .S H A M S U T D IN O V A

CHET MAMLAKATLAR 

SOLIQ TIZIMI

(Darslik)

T oshkent — «Fan va  texnologiya» — 2011

Muharrir: 

M.Hayitova

Tex. muharrir: 

A.Moydinov

Musahhih: 

F.Ismoilova

Musavvir: 

H.G‘ulomov 

Kompyuter

sahifalovchi: 

N.Hasanova

Nasr.lits. AI№149,14.08.09. Bosishga ruxsat etildi 08.09.2011. 

Bichimi 60x84 i/i6. «Timez Uz» garniturasi. Ofset bosma  usulida bosildi. 

Shartli bosma tabog‘i 32,75. Nashriyot bosma tabog‘i 32,5.

Tiraji 500.  Buyurtma №  144.

«Fan va texnologiyalar Markazining 

bosmaxonasi» da chop etildi.100066, Toshkent sh., Olmazor ko‘chasi, 171-yu.


Download 4.32 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling