Ta’lim texnologiyalari fanidan Joriy nazorat uchun test savollari


Download 258.47 Kb.
Pdf ko'rish
Sana18.11.2020
Hajmi258.47 Kb.

Ta’lim texnologiyalari fanidan Joriy nazorat uchun test savollari 

 

1. Masofaviy o`qitishni o`qitishni qanday shakliga kiritish mumkin? 

a)  Masofaviy o`qitish yangi reproduktiv ta’lim shaklidir. 

b)  an’anaviy o`qitish shakli. 

c)  yangi texnologiyalar asosida o`qitishdagi shaklidir. 

d)  to`g`ri jvavob yo`q.  

2. “Fikrlar xujumi” ning maqsadi qaysi javobda to`g`ri? 

a)  katta  miqdordagi  g`oyalarni  yig`ish,  talabalarni  ayni  bir  xil  fikrlash  inertsiyasidan  holi 

qilish, ijodiy vazifalarni echish jarayonida dastlab paydo bo`lgan fikrlarni engish. 

b)  o`qituvchi va o`quvchi talabalarning birgalikdagi faoliyati. 

c)  talabalarni ayni bir xil fikrlash inertsiyasidan holi qilish 

d)  ijodiy vazifalarni echish jarayonida dastlab paydo bo`lgan fikrlarni engish.  

3. Pedagogik texnologiya monitoringida birinchi bosqich bu...? 

a)  o`rganish 

b)  natija 

c)  tahlil eta bilish 

d)  sintez 

 

4. Pedagogik jarayon nima? 

a)  ta’lim  beruvchi  bilan  ta’lim  oluvchi  o`rtasidagi  berilgan  maqsadga  erishishga 

yo`naltirilgan jarayon. 

b)  maqsadga erishish uchun belgilangan ta’limiy jarayon  

c)  pedagogik tizim. 

d)  hammasi to`g`ri  

5. Jarayonning ma’nosi bu...? 

a)  oldinga harakat, o`zgarish 

b)  yo`naltirish, maqsad 

c)  pedagogik jarayon 

d)  to`g`ri javob yo`q 

 

6. Quyidagilardan ta’lim usllari qaysilar?  

a)  barcha javob to’g’ri.  

b)  namoyish, illyustratsiya, videousul 

c)  Kitob bilan ishlash 

d)  ma’ruza, hikoya, tushuntirish 

 

7. Texnologiya so`zining ma’nosi bu...? 

a)  grekcha  ikki  so`zdan  -  «texnos»-hunar  va  «logos»-fan  so`zlaridan  tashkil  topib  «hunar 

fani» ma’nosini anglatadi.  

b)  o`qituvchi tomonidan o`qitish vositalari yordamida o`quvchilarga ta’sir ko`rsatish 

c)  xunar fani 

d)  san’at  

8. Pedagogik texnologiyaga V.M. Monaxovning ta’rifi qaysi javobda to`g`ri? 

a)  «PT-avvaldan  rejalashtirilgan  natijalarga  olib  boruvchi    va  bajarilishi  shart  bo`lgan 

tartibli amallar tizimidir» 

b)  PT-o`quv  jarayoniga  texnologik  yondashgan  holda,  oldindan  belgilab  olingan  maqsad 

ko`rsatkichlardan kelib chiqib, o`quv jarayonini loyihalashdir 


c)  PT-bu  o`qituvchi  (tarbiyachi)ning  o`qitish  (tarbiya)  vositalari  yordamida  o`quvchi 

(talaba)larga  muayyan  sharoitda  ta’sir  ko`rsatishi  va  bu  faoliyat  mahsuli  sifatida  ularda 

oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir 

d)  xammasi to`g`ri.  

9. Pedagogik texnologiyaga V.M. Klarinning ta’rifi qaysi javobda to`g`ri? 

a)  PT-o`quv  jarayoniga  texnologik  yondashgan  holda,  oldindan  belgilab  olingan  maqsad 

ko`rsatkichlardan kelib chiqib, o`quv jarayonini loyihalashdir 

b)  «PT-avvaldan  rejalashtirilgan  natijalarga  olib  boruvchi    va  bajarilishi  shart  bo`lgan 

tartibli amallar tizimidir» 

c)  PT-bu  o`qituvchi  (tarbiyachi)ning  o`qitish  (tarbiya)  vositalari  yordamida  o`quvchi 

(talaba)larga  muayyan  sharoitda  ta’sir  ko`rsatishi  va  bu  faoliyat  mahsuli  sifatida  ularda 

oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir 

d)  xammasi to`g`ri. 

 

10. Pedagogik texnologiyaga N. Saidaxmedov va M.Ochilov ta’rifi qaysi javobda to`g`ri? 

a)  PT-bu  o`qituvchi  (tarbiyachi)ning  o`qitish  (tarbiya)  vositalari  yordamida  o`quvchi 

(talaba)larga  muayyan  sharoitda  ta’sir  ko`rsatishi  va  bu  faoliyat  mahsuli  sifatida  ularda 

oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir 

b)  PT-o`quv  jarayoniga  texnologik  yondashgan  holda,  oldindan  belgilab  olingan  maqsad 

ko`rsatkichlardan kelib chiqib, o`quv jarayonini loyihalashdir 

c)  «PT-avvaldan  rejalashtirilgan  natijalarga  olib  boruvchi    va  bajarilishi  shart  bo`lgan 

tartibli amallar tizimidir» 

d)  xammasi to`g`ri. 

 

11. Texnologik jadval bu...? 

a)  texnologik  jarayonning shartli  tasviri, uning alohida funktsional elementlariga bo`linishi 

va ular o`rtasidagi mantiqiy aloqalarning belgilanishi. 

b)  jarayonni  bosqichma-bosqich  usulda  ifodalash,  bunda  maqbul  bo`lgan  vositalar 

ko`rsatiladi (bu odatda grafik shaklda ifodalanadi). 

c)  rejalashtirilgan  natijalarga  olib  boruvchi    va  bajarilishi  shart  bo`lgan  tartibli  amallar 

tizimidir. 

d)  barchasi to`g`ri.  

12. “Klaster” texnologiyasining ma’nosi qaysi javobda berilgan? 

a)  fikrlarning  tarmoqlanishi  va  u    pedagogik  strategiya  bo`lib,  u  o`quvchilarni  biron  bir 

mavzuni chuqur o`rganishlariga yordam beradi. 

b)  katta  miqdordagi  g`oyalarni  yig`ish,  talabalarni  ayni  bir  xil  fikrlash  inertsiyasidan  holi 

qilish, ijodiy vazifalarni echish jarayonida dastlab paydo bo`lgan fikrlarni engish 

c)  ijodiy vazifalarni echish jarayonida dastlab paydo bo`lgan fikrlarni engish 

d)  hammasi to`g`ri. 

 

13. “Iqtisodchi” texnologiyasi bu...? 

a)  talabalarda  fikriy  bog`liqlik,  mantiq,  xotiraning  rivojlanishiga  imkoniyat  yaratadi, 

qandaydir  muammoni  hal  qilishda  o`z  fikrini  ochiq  va  erkin  ifodalash  mahoratini 

shakllantiradi 

b)  fikrlarning  tarmoqlanishi  va  u    pedagogik  strategiya  bo`lib,  u  o`quvchilarni  biron  bir 

mavzuni chuqur o`rganishlariga yordam beradi. 

c)  talabalarni ayni bir xil fikrlash inertsiyasidan holi qilish 

d)  ijodiy vazifalarni echish jarayonida dastlab paydo bo`lgan fikrlarni engish.  

14. Veer texnologiyasi bu...? 

a)  fikrlarning  tarmoqlanishi  va  u    pedagogik  strategiya  bo`lib,  u  o`quvchilarni  biron  bir 

mavzuni chuqur o`rganishlariga yordam beradi. 

b)  talabalarda  fikriy  bog`liqlik,  mantiq,  xotiraning  rivojlanishiga  imkoniyat  yaratadi, 

qandaydir  muammoni  hal  qilishda  o`z  fikrini  ochiq  va  erkin  ifodalash  mahoratini 

shakllantiradi 

c)  talabalarni ayni bir xil fikrlash inertsiyasidan holi qilish 

d)  murakkab ko`p tarmoqli,  mumkin qadar muammo  xarakteridagi  mavzularni  o`rganishga 

qaratilgan  

15. Differentsial texnologiyaning “A” dasturining maqsadi bu...? 

a)  dastur  talabalarning  iqtisodiy  bilimlarini  to`la  anglash,  ijodiy  qo`llash  darajasiga 

ko`taradi.  Bu  dasturda  ijodiy  qo`llash  istiqboli  tobora  takomillashib  boruvchi 

ma’lumotlar,  chuqurlashtirilgan  materiallar,  ularning  mantiqiy  asoslanganligi 

joylashtirilgan. 

b)  dastur  mavzuni  qo`llash  bilan  bog`liq  masalalarni  echish  uchun  zarur  bo`lgan  o`quv  va 

aqliy  faoliyatining  umumiy  hamda  o`ziga  xos  usullari  bilan  egallashni  ta’minlaydi. 

Ushbu  dasturga  kiritiladigan  qo`shimcha  ma’lumotlar  birinchi  bosqich  materiallarini 

kengaytiradi,  asosiy  bilimlarni  isbotlaydi,  namoyish  etadi  va  oydinlashtiradi, 

tushunchalarga amal qilish yoki qo`llanishini ko`rsatib turadi. 

c)  tayanch  standart sifatida qayd qilinadi. Uni bajarish orqali ta’lim oluvchilar fan bo`yicha 

o`quv  materialini,  uni  qayta  tiklay  olish  darajasida  o`zlashtiradilar.  «S»  dasturi 

vazifalarini nisbatan qiyin dasturga o`tmasdan oldin har bir talaba bajara olishi lozim. 

d)  to`g`ri javob yo`q.  

16. Differentsial texnologiyaning “V” dasturining maqsadini belgilang. 

a)  dastur  mavzuni  qo`llash  bilan  bog`liq  masalalarni  echish  uchun  zarur  bo`lgan  o`quv  va 

aqliy  faoliyatining  umumiy  hamda  o`ziga  xos  usullari  bilan  egallashni  ta’minlaydi. 

Ushbu  dasturga  kiritiladigan  qo`shimcha  ma’lumotlar  birinchi  bosqich  materiallarini 

kengaytiradi,  asosiy  bilimlarni  isbotlaydi,  namoyish  etadi  va  oydinlashtiradi, 

tushunchalarga amal qilish yoki qo`llanishini ko`rsatib turadi. 

b)  tayanch  standart sifatida qayd qilinadi. Uni bajarish orqali ta’lim oluvchilar fan bo`yicha 

o`quv  materialini,  uni  qayta  tiklay  olish  darajasida  o`zlashtiradilar.  «S»  dasturi 

vazifalarini nisbatan qiyin dasturga o`tmasdan oldin har bir talaba bajara olishi lozim. 

c)  dastur  talabalarning  iqtisodiy  bilimlarini  to`la  anglash,  ijodiy  qo`llash  darajasiga 

ko`taradi.  Bu  dasturda  ijodiy  qo`llash  istiqboli  tobora  takomillashib  boruvchi 

ma’lumotlar,  chuqurlashtirilgan  materiallar,  ularning  mantiqiy  asoslanganligi 

joylashtirilgan. 

d)  to`g`ri javob yo`q.  

17. Differentsial texnologiyaning “S” dasturining maqsadini belgilang. 

a)  tayanch  standart sifatida qayd qilinadi. Uni bajarish orqali ta’lim oluvchilar fan bo`yicha 

o`quv  materialini,  uni  qayta  tiklay  olish  darajasida  o`zlashtiradilar.  «S»  dasturi 

vazifalarini nisbatan qiyin dasturga o`tmasdan oldin har bir talaba bajara olishi lozim. 

b)  dastur  mavzuni  qo`llash  bilan  bog`liq  masalalarni  echish  uchun  zarur  bo`lgan  o`quv  va 

aqliy  faoliyatining  umumiy  hamda  o`ziga  xos  usullari  bilan  egallashni  ta’minlaydi. 

Ushbu  dasturga  kiritiladigan  qo`shimcha  ma’lumotlar  birinchi  bosqich  materiallarini 

kengaytiradi,  asosiy  bilimlarni  isbotlaydi,  namoyish  etadi  va  oydinlashtiradi, 

tushunchalarga amal qilish yoki qo`llanishini ko`rsatib turadi. 

c)  dastur  talabalarning  iqtisodiy  bilimlarini  to`la  anglash,  ijodiy  qo`llash  darajasiga 

ko`taradi.  Bu  dasturda  ijodiy  qo`llash  istiqboli  tobora  takomillashib  boruvchi 

ma’lumotlar,  chuqurlashtirilgan  materiallar,  ularning  mantiqiy  asoslanganligi 

joylashtirilgan. 


d)  to`g`ri javob yo`q. 

 

18. Muammoli vazifalar usulining mohiyati bu…?  

a)  talabalarga  muammoli  vaziyatlarni  va  ularning  faol  bilish  faoliyatini  tashkil  etishga 

asoslangan usul. 

b)  taxlil, analiz va siztez usuldir 

c)  maqsad aniqlanadi va echim topiladigan usul 

d)  muammo echiladi  

19. Mashq usuli bu- 

a)  ta’lim  usuli  bo`lib,  o`tilgan  materiallarni  amaliyotda  qo`llash  maqsadida,  reja  bilan 

tashkil etilgan amallarni ko`p marotaba bajarishdir. 

b)  muammo echiladi 

c)  maqsad aniqlanadi va echim topiladigan usul 

d)  talabalarga  muammoli  vaziyatlarni  va  ularning  faol  bilish  faoliyatini  tashkil  etishga 

asoslangan usul. 

 

20. Pedagogik tizim bu…? 

a)  shaxsning  bor  sifatlarini  shakllantirish  uchun  tashkiliy,  maqsadga  yo`naltirilgan  va 

pedagogik  ta`sir  ko`rsatishni  ko`zlagan,  o`zaro  bog`liq  vosita,  usul,  jarayonlarning 

yig`indisini ifoda qiluvchi aniq yaxlitlikdir. 

b)  vosita, usul, jarayonlarning yig`indisini ifoda qiluvchi aniq yaxlitlikdir. 

c)  pedagogik ta`sir ko`rsatish. 

d)  o`zaro bog`liq vosita, usul, jarayonlarning yig`indisini ifoda qiluvchi aniq yaxlitlikdir. 

 

21. Ta’lim jarayonining vazifalariga nimalar kiradi?  

a)  ta’lim  oluvchilarning  o’quv-bilish  faolligini  kuchaytirish;  ularning  bilish  faoliyatini 

tashkillashtirish; fikrlashni, xotirani, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish; o’quv ko’nikma va 

malakalarni takomillashtirish. 

b)  ta’lim oluvchilarning bilish faoliyatini tashkillashtirish. 

c)  ta’lim oluvchilarning fikrlashni, xotirani, ijodiy qobiliyatni rivojlantirish. 

d)  ta’lim oluvchilarning o’quv ko’nikma va malakalarni takomillashtirish. 

 

22. Ta’lim jarayoni bu…? 

a)  Barcha javoblar to’g’ri. 

b)  O’qituvchi  va  oquvchilarni  maqsadga  yo’naltirilgan  o’zaro  harakati  bo’lib,  bunda 

o’quvchilarning ta’lim olish vazifalari hal etiladi 

c)  pedagogik asoslangan, ta’lim harakatlarining izchil almashinuvi bo’lib, bunda shaxsning 

rivojlanish va tarbiyalash vazifalari hal etiladi 

d)  muloqat,  bu  jarayonda  boshqariluvchan  bilim,  ijtimoiy-tarixiy  tajaribani  o’zlashtirish, 

eslash, shaxsni shakllantirish asosida yotuvchi aniq faoliyatni egallashdir.  

23. Ta’lim texnologiyasi tushunchasi nimalarni o`z ichiga oladi ? 

a)  barcha javoblar to`g`ri. 

b)  O`quv jarayoni, loyixa, ta’lim texnologiyalari, vosita va shakllar.  

c)  Ta’lim - tarbiyaning usul va shakllari.  

d)  Ta’lim - tarbiyaning maksadi va mazmuni. 

 

24. Pedogogik texnologiyaning faoliyati nimaga qaratilgan ? 

a)  ta’lim tizimi, mazmuni, o`quv reja, darisliklar asosida o`quv jarayonini loyixalashtirishga 

yangicha yondashuv. b)  «Ta’lim      to`g`risida»      va      «Kadrlarni      tayyorlash      Milliy      dasturi»    qonunlarini 

hayotga joriy etish . 

c)  Oliy ta’lim davlat standartlarini amalga oshirish . 

d)  Milliy istiqlol mafkurasi asosida barkamol avlodni shakllantirish . 

 

25. Rivojlantiruvchi ta’limning mohiyati nimadan iborat? 

a)  aniq  bilim  va  ko’nikmalarni  o’zlashtiradilar,  harakat  yo’llarini  egallaydilar,  o’zlarining 

o’quv faoliyatlarini tuzadilar va boshqaradilar. 

b)  aniq bilim va ko’nikmalarni o’zlashtiradilar. 

c)  aniq bilimlarni o’zlashtiradilar. 

d)  aniq ko’nikmalarni o’zlashtiradilar. 

 

26. B/B/B jadvali nimani ifodalaydi? 

a)  Bilaman, Bilishni hohlayman, Bildim 

b)  Bildim, Bilar edim, Bilishni hohlayman 

c)  Bilmayman, Bilmas edim, Bilib oldim 

d)  to`g`ri javob yo`q 

 

27. Venn diagrammasi bu..? 

a)  2  va  3  jihatlarni  solishtirish,  taqqoslash,  qarama-qarshi  qo`yish  hamda  umumiy  tarzda 

ko`rsatish uchun qo`llaniladi. 

b)  muammoni echimini topishda qo`llaniladi 

c)  muammoni hal etish yo`llarini topishda qo`llaniladi 

d)  muammoni analiz qilishda qo`llaniladi 

 

28. “Nima uchun?” sxemasi bu..? 

a)  1va 2 javoblar to`g`ri 

b)  tizimli , ijodiy, tahliliy mushohada qilish ko`nikmalarini rivojlantiradi  

c)  muammoning dastlabki sababini aniqlash bo`yicha bir qator qarashlar tizimi 

d)  jihatlarni solishtirish, taqqoslash, qarama-qarshi qo`yish hamda umumiy tarzda ko`rsatish 

uchun qo`llaniladi. 

 

29. “Qanday” iearxik diagrammasi bu..? 

a)  muammo  haqida  umumiy  taasurot  olish  imkonini  beruvchi  mantiqiy  qator  savollarning 

echimi 


b)  muammoning dastlabki sababini aniqlash bo`yicha bir qator qarashlar tizimi 

c)  xammasi to`g`ri 

d)  jihatlarni solishtirish, taqqoslash, qarama-qarshi qo`yish hamda umumiy tarzda ko`rsatish 

uchun qo`llaniladi. 

 

30. “Baliq skeleti” sxemasi bu..? 

a)  muammoning  butun  doirasi  (maydoni)ni  ifoda  etish  va  uning  echimini  topishga 

imkoniyat beradigan sxema 

b)  muammo haqida umumiy taasurot olish imkonini beruvchi mantiqiy qator savollar 

c)  muammoning dastlabki sababini aniqlash bo`yicha bir qator qarashlar tizimi 

d)  jihatlarni solishtirish, taqqoslash, qarama-qarshi qo`yish hamda umumiy tarzda ko`rsatish 

uchun qo`llaniladi. 

 

  

“Ta’lim texnologiyalari” fanidan Oraliq nazorat uchun test savollari 

 

1. Pedagogik texnologiyaning maqsadi bu…? 

a)  Kam kuch va kam vaqt sarflagan holda yuqori natijalarga erishish 

b)  Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish 

c)  texnologik jarayonni ishlab chiqish 

d)  jarayonni bosqichma-bosqich usulda ifodalash. 

 

2. Shaxs rivojlanishi xususiyatiga qarab pedagogik texnologiyalar 

quyidagilarga bo`linadi. 

a)  barcha javob to’g’ri. 

b)  estetik-ahloqiy texnologiya 

c)  boshqaruvchilik, amaliy hatti-xarakatlarni shakllantiriuvchi 

d)  Operativ 

 

3. Pedagogning o`quvchiga nisbatan munosabatiga qarab pedagogik 

texnologiyalar necha turga bo’linadi? 

a)  3 


b)  5 

c)  4 


d)  2 

 

4. «Innovatsiya» ning ma’nosi nima? 

a)  yangilik, yangi tartib qoida. 

b)  anglab etish 

c)  texnologiya 

d)  tushuntirish 

 

5. Pedagogik texnologiyaning maqsadi bu…? 

a)  samarali natijaga erishish 

b)  yangiliklarni etkazish 

c)  talabalarga bilim berish. 

d)  ta’limni texnologiyalashtirish. 

 

6. Pedagogik texnologiya bu…? 

a)  pedagogik maqsadga erishish uchun qo`llaniladigan shaxsiy, intelektual, 

uslubiy vositalarning amal qilish tartibi 

b)  maqsadga erishish yo`llari 

c)  pedagogik-psixologik jarayon 

d)  umumiy pedagogik daraja 

 

7. Qo`llanishiga ko`ra texnologiyalar necha turga ajratiladi? 

a)  3 sinfga 

b)  4 


c)  2 

d)  6 

 

8. Yondashish omiliga ko`ra pedagogik texnologiyalarni turlari bu…? 

a)  biogen, sotsiogen, psixogen 

b)  sotsiogen 

c)  psixogen 

d)  Biogen  

9. Falsafiy jihatdan pedagogik texnologiyalar.................dan iborat? 

a)  materialistik, idealistik, ilmiy , diniy, majburiy 

b)  ilmiy, diniy 

c)  materialistik, majburiy 

d)  idealistik, ilmiy 

 

10. An’anaviy ta’lim tizimida talabalarda qanday natijalar kutiladi? 

a)  Bilim, ko`nikma va malakalar shakllantiriladi 

b)  O`quv jarayoni boshqariladi 

c)  Samarali  natija kafolatlaydi 

d)  O`quv jarayoni loyihalatiriladi 

 

11. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishning birinchi bosqichi 

bu…? 

a)  1999-2001 yy 

b)  2000-2001 yy  

c)  1999-2000 yy 

d)  1998-2001 yy. 

 

12. Pedagogik texnologiya monitoringida birinchi bosqich bu…? 

a)  o`rganish 

b)  natija 

c)  tahlil eta bilish 

d)  sintez 

 

13. Shaxsga yo`naltirilgan pedagogik texnologiyalar qaysilar? 

a)  insoniy, hamkorlik, ekzoterik, erkin tarbiya 

b)  hamkorlik, erkin tarbiya, insoniy 

c)  insoniy, hamkorlik, erkin tarbiya 

d)  insoniy,  hamkorlik, erkin tarbiya 

 

14. Munosabat texnologiyalarini belgilang. 

a)  barcha javob to’g’ri. 

b)  didaktik 

c)  shaxsga yo`naltirilgan 

d)  avtoritar 

 


15. Ilmiy tajribani o`rganish bo`yicha pedagogik texnologilar nechaga 

bo`linadi? 

a)  4 


b)  5 

c)  3 


d)  2 

 

16. O`qituvchining nutqiga qanday talablar qo`yiladi? 

a)  Adabiy til me’yorlariga amal qilish, aniqlik , ilmiylik 

b)  tozalik va atamalarni aniq talafuz etish 

c)  so`zlash madaniyati 

d)  Ravonlik 

 

17. “Ta’lim to`g`risida” qonun  qachon qabul qilingan? 

a)  1997 y. 29 avgust 

b)  1998 y. 29 avgust 

c)  1999 y. 29 avgust 

d)  2000 y. 29 avgust 

 

18. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qachon qabul qilingan? 

a)  1997 y. 29 avgust 

b)  1999 y. 29 avgust 

c)  1998 y. 29 avgust 

d)  2000 y. 29 avgust 

 

19. Kadrlar tayyorlash milliy modelining tarkibiy qismlarini belgilang. 

a)  jamiyathammasi to`g`ri 

b)  uzluksiz ta’lim 

c)  fan va ishlab chiqarish 

d)  shaxs, davlat va 

 

20. Uzluksiz ta’lim tizimi necha turdan iborat? 

a)  8 


b)  5 

c)  10 


d)  7 

 

21. Reyting tizimining maqsadi nima 

a)  o`quv faoliyatining barcha  turlari bo`yicha mornitoring olib borish 

b)  nazorat 

c)  barcha talabalarni baholash 

d)  talabani rag`batlantirish 

 

22. Pedagogik texnologiya monitoringida oltinchi bosqich bu...? 

a)  baho berish b)  natija 

c)  tahlil eta bilish 

d)  o`rganish 

 

23. Pedagogik texnologiya monitoringida to`rtinchi bosqich bu...? 

a)  tadbiq eta bilish 

b)  natija 

c)  o`rganish 

d)  sintez 

 

24. Shaxs bu...? 

a)  kadrlar tayyorlash tizimining bosh sub’ekti va ob’ekti, ta’limga oid 

xizmatlarning istemolchisi. 

b)  inson, tarbiya jarayoni ob’ekti 

c)  kadrlar tayyorlash milliy modeli 

d)  kadrlar tayyorlash milliy tizimning ob’ekti.  

25. Dasturli ta’lim mohiyati bu...? 

a)  ta’lim tizimini loyihalashtirish  asosida 100% o`zlashtirishga erishish 

b)  o`qituvchi va o`quvchi–talabalarning hisoblash texnikasidan foydalanish. 

c)  pedagogik muammolar majmui 

d)  masofaviy ta’lim 

 

  

 

Download 258.47 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling