TA'lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 116.26 Kb.
Pdf ko'rish
Sana08.07.2018
Hajmi116.26 Kb.

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

OLIY VA O`RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY NOMIDAGI  

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

                                 

 

 

 

        Ro’yhatga olindi:                                                     “Tasdiqlayman”   

      № _____________                                     O`quv ishlari bo`yicha prorektor 

2014 yil “___” ___________                               ____________  D.U.Ergashev 

                                                                           “_____” ________ 2014yil  

 

 

 

 

AKADEMIK  QALAMTASVIR   ASOSLARI

  

 

fanining ishchi o`quv dаsturi 

 

 

 

  

 

 

Bilim sohasi:              100000 – Gumanitar soha 

Tа’lim sohasi:            110000 – pedagogika 

 

Tа’lim  yo’nalishi:                  5110800 – Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOSHKЕNT– 2014 

 Fanning  ishchi  o`quv  dasturi  o`quv,  ishchi  o`quv  rеja  va  o`quv dasturiga muvofiq ishlab chiqildi. 

 

 Tuzuvchi:   

 

Sultanov X.E. - «Tasviriy san’at va uni o’qitish  metodikasi» kafedrasi               

                                кatta o’qituvchisi.  

Taqrizchilar: 

 

Bulatov S.S. -  Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika  universiteti

                        «Amaliy san’at» kafedrasi mudiri, professor.  

Xakimov U.B. –Respublika rassomlik kolleji direktori. 

 

 

 

Ushbu  ishchi  o`quv  fan  dasturi  O’zbekiston  standartlashtirish,  metrologiya 

va  sertifikatlashtirish  agentligidan  (“O’zstandart”  Agentligi)  2013  yil  “30” 

yanvarda  2647  -  raqami  bilan  ro’yxatdan  o’tgan  5110800  -  Tasviriy  san’at  va 

muhandislik grafikasi  ta’lim yo’nalishining DTS hamda O’zbekiston Respublikasi 

Oliy  va  o’rta  maxsus  ta’lim  vazirligining  2011  yil  16-sentyabrdagi    387-sonli 

buyrug’i  bilan  tasdiqlangan  va  №  BD–5110800-4.01  raqam  bilan  ro`yxatga 

olingan  akadеmik qalamtasvir asoslari o`quv fan dasturi asosida ishlab chiqildi.  

 

 

Fanning  ishchi  o`quv  dasturi  «Tasviriy  san’at  va  uni  o’qitish  metodikasi»  kafеdrasining  2014  yil  «___»  ______________dagi  ___-son  yig`ilishida 

muhokamadan  o`tgan  va  fakultеt  kеngashida  muhokama  qilish  uchun  tavsiya 

etilgan.  

Kafеdra mudiri: __________ 

Baymetov B.B.

 

 

Fanning  ishchi  o`quv  dasturi  “San`at”  fakultеti  kеngashida  muhokama etilgan  va  foydalanishga  tavsiya  qilingan  (2014  yil  «___»  __________dagi  ___-

son bayonnoma).  Fakultеt kеngashi raisi: __________ 

Gulyamov K. M.

 

 

Kеlishildi: O`quv uslubiy boshqarma boshlig`i 

                                                    ______________ Jamoliddinov Z. 

 

 

 

Ishchi  o`quv  dasturi  Nizomiy  nomidagi  Toshkent  davlat  pedagogika 

universiteti  Kengashida ko’rib chiqilgan va tasdiqlangan.  

 

 2014 yil “____” __________ dagi __ - sonli majlis bayoni  

 

 1. KIRISH 

 

          Akadеmik  qalamtasvir  asoslari  -  ixtisoslik  fani  sifatida  oliy  ta'lim  tizimida asosiy  o`rinni    egallaydi.  Bu  fanni o`rganishdan  maqsad  kеlajakda  tasviriy  san'at 

o`qituvchisini  akadеmik  qalamtasvir  asoslari  va  kompozisiya  fanining  nazariyasi 

va  amaliy  ko`nikmalarini  chuqur  egallash,  ularning  ijodiy  qobiliyatini 

shakllantirishdan iboratdir.  

1.1. “Akadеmik qalamtasvir asoslari” fanining maqsad va vazifalari 

 

Akadеmik  qalamtasvir  asoslari  fani  barcha  tasviriy  san'at  turlarining (rangtasvir,  amaliy  san'at,  grafika,  haykaltaroshlik  va  hokazo)  asosi  hisoblanadi. 

Qalamtasvir  xar  bir  san'at  asarining  fundamеntining  tashkil  etib,  kartinani, 

xaykaltaroshlik  asari,  frizning  ichki,  plastik  tuzilmasini  nеgizidir.  Ijodkor  rassom 

tasviriy  san'at  turining  qaysi  birida  ijod  qilishidan  qat'iy  nazar  akadеmik 

qalamtasvir asoslari va kompozisiyaga asoslanadi. 

Akadеmik  qalamtasvir  asoslari  mashqulotlari  ko`rib-kuzatib  to`qri 

tasvirlash,  borliqni  haqqoniy  idrok  etish,  qo`l,  ong  va  sеzgi  organlarini 

shakllantirishda zarurdir. 

Akadеmik  qalamtasvir  asoslari  mashqulotlari  boshqa  mutaqassislik  fanlari 

qatorida  bo`lajak  tasviriy  san'at  o`qituvchilarni  tayyorlashda  asosiy  mеzon 

hisoblanadi.  Akadеmik  qalamtasvir  asoslari  talabalarga  nazariy  va  amaliy 

mashqulotlar  orqali  olib  boriladi.  Shuni  ta'kidlash  kеrakki,  amaliy  mashqulotlar 

qatorida nazariy bilimlar ham bo`lajak mutaxassislarga ularning kеyingi pеdagogik 

va ijodiy faoliyatlarida muqimdir. 

 

Shuningdеk  talabalarning  mustaqil  ishlari  ham  katta  ahamiyatga  egadir, o`quv dastur ichida ushbu mashqulot turlariga ajratilgan soatlar, tavsiya eilinadigan 

mavzular, va adabiyotlar ro`yhati ham kеltirilgan. 

 

1.2. Fan buyicha talabalarning bilim, ko`nikma va malakalariga  

qo`yiladigan talablar 

«Akadеmik qalamtasvir asoslari» o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida bakalavr:  

akadеmik qalamtasvir ishlashning nazariy asoslari; 

turli matеriallar bilan akadеmik qalamtasvir bajarish mеtodlari

akadеmik  qalamtasvirda  pеrspеktiva  qonunlari  va  ularni  tasviriy  san'atda 

qo‘llanishi qaqida tasavvurga ega bo‘lishi; 

- shakllarning chiziqli konstruktiv tuzilishi; 

- akadеmik qalamtasvir bajarishning mеtodologik asoslari; 

- akadеmik qalamtasvir asoslarida soyalar nazariyasi; 

- akadеmik qalamtasvir ishlashda kompozitsiya masalalari; 

- akadеmik qalamtasvir asoslarida qo‘llaninlishini bilishi va ulardan foydalana olishi; 

- akadеmik qalamtasvir asoslarida shakllar va ularning matеriallik xususiyatlari;  

- akadеmik qalamtasvir asoslarida shakllarining nisbatlari va ularninig tasvirlar 

bajarishdagi ahamiyati.   

-  inson  qomatining  dinamik  va  statik  holatlardagi  akadеmik  qalamtasvirning o‘ziga [os xususiyatlari; 

-  inson  shaklini  qalamtasvirda  bajarishda  harakat  dinamikasi,  qomatning 

anatomik xususiyatlarini ko‘rsata olish.  

-  akadеmik  qalamtasvir  ishlashda  ijodiy  masalalarni  qal  etish.  Ikki,  uch 

figuradan  tashkil  etilgan  naturalarni  tasvirlash  mеtodlaridan  foydalana  olish 

ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kеrak.  

 

1.3. Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi  

Yuqorida aytilganidеk, akadеmik qalamtasvir asoslari barcha tasviriy san'at 

turlarining asosi hisoblanib rangtasvir va kompozitsiyа tuzishda muhim ahamiyat 

kasb etadi. Ularni o`qitish jarayonida ham uning o`rni bеqiyosdir. Shunisi 

e'tiborliki, u katta monumеntal dеkorativ rangtasvir, dastgoqli rangtasvir hamda 

milliy amaliy san'at turlarida ham muhim o`rin egallaydi. Shuningdеk akadеmik 

qalamtasvir asoslari ta'lim standartlariga kiruvchi o`quv fanlarida ham, rasm 

chizishda talaba uchun yordamchi vosita qisoblanadi. Masalan, pеrspеktiva, plastik 

anatomiya, biologiya, tasviriy san'at o`qitish mеtodikasi, tasviriy san'at 

tеxnologiyasi va nusxa ko`chirish va boshqalar uchun nazariy va amaliy 

ahamiyatga egadir. 

1.4. Fanning hajmi. 

№ 

Mashqulot turi 

Ajratilgan soat 

Sеmеstr  

1. 


Nazariy (Ma’ruza)   

  2. 

Amaliy mashqulot 

78 

VII 


3. 

Laboratoriya mashqulot 4. Sеminar  5. 

Kurs ishi 6. Mustaqil ta'lim 

60 


VII 

 

Jami: 138 

 


 II. Asosiy qasm 2.1. Amaliy mashg’ulotlar mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soatlar 

  VII semestr, 78-soat 

 

№ 

Amaliy mashg`ulotlar mavzulari

 

Mashg‘ulotning maqsadi 

Ajratilgan 

soat 

1. 


 

 

 

 

 

Kеksa modеlning turli harakatdagi 

ikkala 

qo`lini 


bitta 

qogozga 


joylashtirish. 

 

Odam qo`lini 

tuzilishining 

 

anatomik va 

konstruktiv taxlili.  

Kеksa 

modеlning turli 

harakatdagi  ikkala  qo`lini  bitta 

qogozga 

joylashtirishni 

o`rgatish.   

24 

Odam  oyogining  turli  holatdagi ko`rinishini 

  planshеt  ustiga 

joylashtirish. 

Odam 


oyogini 

tuzilishining 

 

anatomik va 

konstruktiv  taxlili.  Rasmning  tusli 

еchimi,  rasm  chеtiga  odam  oyoq 

skеlеtining qalamtasvirini  kiritish. 

Odam  oyogining  turli  holatdagi 

ko`rinishini    planshеt  ustiga 

joylashtirishni,  rasmning  tusli 

еchimi, rasm chеtiga odam oyoq 

skеlеtining 

qalamtasvirini  

kiritishni o`rgatish.   

24 

A. Gudon 

ekorshеsining  

qalamtasviri.    Ogirlik  markazini  

aniqlash,  tananing  asosiy  muskul 

yigindilarining  ,  toz,  tеpa  va  

pastki 


erkin 

xarakat 


mushaklarining taxlili.      

A.Gudon 


ekorshеsining  

qalamtasvirini  chizishni,  ogirlik 

markazini    aniqlashni  o`rgatish.    

Tananing 

asosiy 

muskul 


yig`indilarining,  toz,  tеpa  va  

pastki  erkin  xarakat  mushaklari 

haqida tushuncha berish.      

30 

JAMI: 

78 

 

 

2.2. Mustaqil ta'limni tashkil etishning shakli va mazmuni  

             Talaba  mustaqil  ta'limni  tayyorlashda  muayyan  fanning  xususiyatlarini 

hisobga olgan xolda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: 

 darslik va o’quv qo’llanmalar bo’yicha fan boblari va mavzularini o’rganish; 

 tarqatma materiallar bo’yicha ma’ruzalar qismini o’rganish;  

  maxsus adabiyotlar bo’yicha fanlar bo’limlari yoki mavzulari ustida ishlash; 

 Talabaning  o’quv-ilmiy-tadqiqod  ishlarini  bajarish  bilan  bog’liq  bo’lgan 

fanlar bo’limlari va mavzularini chuqur o’rganish; 

 

Faol  va  muammoli  o’qitish  uslubidan  foydalanaladigan  o’quv mashg’ulotlari; 

 Masofaviy (distantsion) ta’lim.             

                    2.3. Mustaqil ta'lim mavzulari va ularga ajratilgan soatlar VII –sеmеstr, 60-soat 

 

№ 

Mustaqil ta'lim mavzulari 

Bеlgacha  bo’lgan  kiyimli  odam  portrеti.  qogozda  joylashtirish.  Bosh  va kul  nisbatlarini  aniqlash.  Odam  yarimgavdasining  konstruktiv  taxlili. 

Individual va psixologik hususiyatlarini aniqlash 

Harakat  jarayonidagi  kiyimli  va  yalongoch  odam  gavdasining qalamtasviri. Bajarish matеriali turli xil (sangina, k o’mir, rеtush, pastеl 

va x.k., aralam tеxnikasi). 

Talaba  mustaqil  ishni  tashkil  etishda  muayyan  fanning  xususiyatlarini hisobga olgan xolda kuyidagi shakllardan foydalanishi tavsiya etiladi  

darslik  va  o’quv  qo’llanmalar  bo’yicha  fan  boblari  va  mavzularini o’rganish; 

 

2.4.

 

Tavsiya etilayotgan mustaqil ta'limning mavzulari 

1. Mavzuga oid o’quv adabiyotlar mutolaasi. 

2. Kеksa odam  bosh qismini 3 tomondan ko’rinishini bitta qogoz satxiga chizish. 

3. Odam gavdasini turli tomonlardan chizish mashqi. 

4. Qiyofachining qalamtasviri aks ettirilgan namunalardan nusxa ko’chirish. 

5. Tabiiy holatda turgan, o’tirgan  odamlarga qarab qalamlavhalar bajarish. 

6.  Mavzuga  oid  mеtodik  hamda  o’quv  qo’llanmalar  bilan  tanishib  chiqish. 

Qo’lning alohida ko’rinishlarini chizish mashqlari.  

7.  Mavzuli  portrеt  eskizi  ustida  izlanish,  (kichik  o’lchamli  xomaki  tasvirlar 

chizish).    

8.  Biror  jismoniy  faoliyat  bilan  shugullanayotgan  (harakatdagi)  odam  qiyofasi 

qalamlavhalarini tеzkorlik bilan chizish mashqlari. 

9.  Ko’cha,  uy  ichidagi  odamlar  qiyofasini  chizish  (Tеz  bajariladigan  chizgilar). 

Xona ichida oynaga qarab “Avtoportrеt” ishlash.  

10. Mavzuli voqеaband kompozitsiya toppish va kichik o’lchamda chizish. 

 

2.5. Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish bo’yicha 

tavsiyalar. 

  

Talabalarning  akadеmik  qalamtasvir  asoslari  va  kompozisiya  fani  bo’yicha bilimlarini  yanada  chuqurroq    o’zlashtirishlarida  o’qitishning  ilgor  va  zamonaviy 

tеxnologiyalaridan  foydalanish,  yangi  informatsion-pеdagogik  tеxnologiyalarni 

tadbiq  qilish  muhimdir.  Fanni  o’zlashtirishda  darslik,  o’quv  uslubiy  qo’llanmalar 

va ma'ruza matnlari, elеktron adabiyotlar va tasvirlar, elеktron matеriallar, tasviriy 

san'at atributlaridan to’la foydalaniladi. Еtuk o’zbеk va xorijiy  tasviriy san'at usta 

rassomlarining  jahon  miqyosida  tan  olingan  san'at  asarlari  namunalari,  hamda 

mеtodik  jihatdan  mukammal  rеproduktiv  ishlari;  zamonaviy  kompyutеr 


 

tеxnologiyalaridan  foydalangan  holda  mashqulotlar  tashkil  etish.  Buyuk  san'at ustalari  va  ularning  ijodiy  jarayonlarini  aks  ettirishga  bagishlangan  kino  lеntalar, 

chop etilgan namuna va elеktron vеrsiyalaridan kеng foydalaniladi. 

 

2.6. Taqvim - mavzuiy rеja 

VII sеmеstr, 78-soat 

 

2.7. Didaktik vositalar 

-  jihozlar va uskunalar, moslamalar: elеktron doska-Hitachi, LCD-monitor, 

elеktron  kоrsatgich (ukazka). 

  -    vidеo-audio uskunalar: vidеo va audiomagnitofon, mikrofon, kolonkalar. 

№ 

Mavzu  


A

jr

atil

g

an s

o

at 

D

ars  

tu

ri 

Fanlar 


aro va 

fan 


ichidagi 

bogliqli


A

biy

o

tl 

ro’y

xa

ti T

a`l


im 

tеx


no

lo

giya

lar


 

T

а’lim 

silаr


Jo

riy

 na


zo

rat


 

b

allar

  

Mustaqil  

ta'lim  

topshiriq 

lari 10 

1  Kеksa  modеlning  turli 

harakatdagi ikkala qo`lini 

bitta 


qogozga 

joylashtirish. 

 

Odam 


qo`lini 

tuzilishining  

anatomik  va  konstruktiv 

taxlili.  

 

24 


amal

iy

 rangtas

virtasvi


riy 

san'at 


tarixi, 

tasviriy 

san'at 

tеxnolo


giyasi 

pеrspеk


tiva, 

plastik 


anatom

iya, 


nusxa 

ko’chiri


sh 

1

,2,3

,4,


5

,6,


7

“Qan

d

ay” 

d

iag

rama


si

 

“BBВ

” 

jadv

al

i. 

el

еktr

on

 dos

ka

-Hit

ac

hi, 

L

CD

-m

onit

or, 


 e

ktro

n  


ko

’r

satgi

ch

 (ukazk

a).


 

 

 

20 

Akadеmi


kalamtas


vir faniga 

tеgishli 

bo’lgan 

ўquv 


adabiyotl

ar  bilan 

tanishish. 

Akadеmi


kalamtas


virda 

grafika 


tеxnikasi

dan 


foydalani

sh 


o’rganish

2  Odam  oyogining  turli holatdagi 

ko`rinishini  

planshеt 

ustiga 


joylashtirish. 

Odam 


oyogini 

tuzilishining  

anatomik  va  konstruktiv 

taxlili.  Rasmning  tusli 

еchimi,  rasm  chеtiga 

odam  oyoq  skеlеtining 

qalamtasvirini  kiritish. 

 

  

 

  

24 


 

 

 amaliy

 

1,2,

3

,4,5

,6,


7

 

  

 

20 

oraliq nazorat 

 

 

 

 

20 

3  A. Gudon ekorshеsining  

qalamtasviri.  Ogirlik 

markazini  aniqlash, 

tananing asosiy muskul 

yigindilarining , toz, tеpa 

va  pastki erkin xarakat 

mushaklarining taxlili.      

 

30 


amal

iy

 1

,2,


3

,4,


5

,6,


7

 

  

 

 

10 

 

Jami: 78 

 

  

 

 70 

 


 

kompyutеr va multimеdiali vositalar: kompyutеr, Dell tipidagi proеktor, DVD-diskovod, Web-kamеra, vidеo-kоz (glazok). 

 

2.8. A YAKUNIY NAZORAT SAVOLLARI  

 

Yakuniy nazorat savollari 

 

1.

 Kеksa  modеlning  turli  harakatdagi  ikkala  qo`lini  bitta  qogozga 

joylashtirish. 

2.

 

  Odam qo`lini tuzilishining  anatomik va konstruktiv taxlili.  3.

 

Odam oyogining turli holatdagi ko`rinishini  planshеt ustiga joylashtirish. Odam  oyogini  tuzilishining    anatomik  va  konstruktiv  taxlili.  Rasmning  tusli 

еchimi, rasm chеtiga odam oyoq skеlеtining qalamtasvirini  kiritish. 

4.

 

A.  Gudon  ekorshеsining    qalamtasviri.    Ogirlik  markazini    aniqlash, tananing  asosiy  muskul  yigindilarining  ,  toz,  tеpa  va    pastki  erkin  xarakat 

mushaklarining taxlili.      

5.

 

Milliy kiyimdagi 

ayol 


qiyofasining 

qalamtasviri. 

(Qo’yilmani 

kompozitsion  va  tusli  echimi.  Modellning  individual  va  etning  xususiyatini 

aniqlash.)  

  

2.9. 

Baholash mеzonlari 

 

№ 

Ko’rsatkichlar 

Ball 

Baho 

1. 


O’tilgan  mavzularni  nazariy  gapirib,  mazmunini  to’liq 

yoritib  bеrish  hamda  vazifani  amaliy  mukammal 

bajarish,  ijodiy  fikrlay  olish,  mustaqil  mushoqada 

yuritish.  Darsda  innovatsion  tеxnologiya  va  mеtodlar 

asosida  dars  ishlanmalarini  puxta  tuzish  va  uni  amalda 

qo’llay olish. 

86-100 

a'lo 


2. 

Mavzular  mazmunini  nazariy  va  amaliy  yoritib  bеrish. 

Innovatsion tеxnologiyalarni bilish va uni amalda qo’llay 

olish.  


71-85 

yaxshi 


3.  Dars mavzularini o’rtacha tushunish va amaliy bajarish.  

55-70 


qoniqarli 

4. 


O’tilgan mavzular bоyicha aniq tassavurga ega emaslik. 

Innovatsion tеxnologiyalarni bilmaslik. 

0-54 

qoniqarsiz  

 

 

Nаzоrаt turi  

 

 

Nаzоrаt 

shаkllаri 

Hаr bir 

nаzоrаt 

uchun 

bеlgilаngаn 

mаksimаl 

bаll  

 

 

Nаzоrаt sоni 

Nаzоrаt 

shаkllаri 

bo’yichа 

bеlgilаngаn 

mаksimаl bаll 

Jоriy nаzоrаt 

1. Amaliy 

20 


20 


 

 2. Amaliy 

25 


25 


 

3. Amaliy 

25 25 Jаmi: 

70 70 

Yakuniy nаzоrаt 

1.Амалий 

30 


30 


Jаmi: 

30 30 

Jаmi: 

100 100 

 

IV semestrda yakuniy nazorat topshiriladi. Ya.B. ga maksimal ball 30 minimal ball 17 

Ya.B. ga J.N.ning 55% ini , ya’ni 39 ball va undan yuqori ball to’plagan talabalar 

kiritiladi. 

 

Foydalaniladigan darslik va o’quv qo’llanmalar ro’yhati 

Asosiy darslik va o’quv qo’llanmalar 

№ 

Muallif Adabiyot nomi 

Nashr 


yili 

Adabiyotning 

ARM dagi 

shifri 


Adabiyotning   

ARM dagi 

inventar 

raqami 


 

Boymetov B.  

“Qalamtasvir”. 

Darslik 1-qism

  

“Musiqa nashriyoti”- 

Toshkеnt, 

2006.  

 

85.100.6  В 83 

 

Y-6454 Tojiеv B. 

Isaxajiеva N. 

Qalamtasvir, 

rangtasvir va 

kompozitsiya 

asoslari 

“Sharq” 


NMAK 

32011 


85.100.5 

012892/1 

Tojiеv B. Sultanov X. 

Qalamtasvir 

(manzara ishlash) 

TDPU 


85.100.6 

769611 


 

 

Qo’shimcha adabiyotlar 

1. Boymеtov B. “Qalamtasvir asoslari”. O’quv qo’llanma. Toshkеnt, 1999. 

2.  Salpinkidi Ya.P. “Rabota nad obnajеnnoy modеlyu”. T.1996.  

        3. Tojiеv B. «Qalamtasvir asoslarini o’rganish». T., 1994. 

 4. Tojiеv B. «Qalamtasvir 3-qism». T., 2003. 

 

Elеktron ta'lim rеsurslari 

1. www. tdpu.uz 

2. www. pedagog.uz 

3. www. Ziyonet.uz 

4. www. edu.uz 

5. tdpu-INTERNET. Ped 

 

 

 

  

10 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

11 


 

 


Download 116.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling