Tanlangan asarlar Alvido, Gulsari


Download 304 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/41
Sana08.07.2018
Hajmi304 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Tanlangan asarlar

Chingiz 
'
Tanlangan  asarlar
Alvido, Gulsari
Jamila

Oq kema 
(Ertakdan so‘ng)
Toshkent • 2009
22

L™EJ 

V j M u y b .   U iM p v u ^ , 
X u J ,
C h in giz A ytm atov.  Tanlangan  asarlar. —  Toshkent:  SM I-A SIA , 2009.
Q irg ‘iz  xalq in in g   m ash h u r  farzandi  C hingiz  A ytm atov  asarlari  k irib   borm agan  o‘zbek  xonadoni 
bo’lm asa kerak. Yarim  asrdan beri bu zah m atk ash  yozuvchining qalam iga m ansub «Jam ila», «Sarv- 
q om at dilbarim », «O q kem a», «A lvido, G ulsari», «Sohii yoqalab chopayotgan olapar» kabi qissalari, 
« A srni q aritg an  kun», «Q iyom at» rom anlari butun ja h o n d a  k atta shuhrat qozonib kelm oqda. A ytm a­
tov asarlarin in g  qahram onlari ja su r, m ard, halol, olijanob odam lardir. U lar hayotdagi tu rli illatlarga, 
jah o lat,  y o v u zlik larg a  qarshi  k urashadilar,  adolat,  haqiqatni  qattiq  tu rib   him oya  qiladilar.  Ruhan 
boy bu  qah ram o n lar boshidan  kechirgan  shiddatli  voqealar tasv iri  h ar qanday kitobxon qalbini  lar- 
zaga soladi, ularn in g  m a’naviy yoTdoshiga aylanadi.
C h in g iz A ytm atovning q o 'lin g izd ag i eng sa ra qissalari yosh o‘zbek k ito bxonlarining eng yaqin 
do‘sti bo‘lib  qoladi deb um id qilam iz.
M azkur  kitob  U N IC E F  va  IK EA   Ijtim oiy  Tashabbusi  tom onidan  qo‘llab-quvvatlangan  loyiha  doi-
rasida n ash r etildi.
A lisher  N avoiy
Sotish  uchun  m o'ljallanm agan.
m ilk
Ш 5 $
ISBN  978-9943-17-003-2
©  C hingiz  A ytm atov 
©  A sil  Rashidov (o'zbek tilig a tarjim a) 
©  A nvar M am adjanov (rasm lar)
©  SM I-A SIA
1 K o ’makchi  foml 

ALVIDO, GULSARI
I
E
ski  aravani  k ek sa bir k ish i  haydab  borardi.  Sam an y o ‘rg‘a —  G ulsari  ham  
ju d a  qari  e d i...
Y assi  to g ‘lik k a  tin k an i  quritadigan  u zoq   y o ‘l  bilan  chiqilardi.  Y aydoq 
kul  rang  tepaliklarda  qishda  d oim   sovu q   sham ol  yer  yalab  i z g i b   yurar, 
y o zd a   esa  tandirday  q izib   ketar edi.
B u   tep alik lar  Tanaboy  uchun jo n   azob i  edi.  U   aravani  sek in   haydashni  ista- 
m asd i.  S ek in   yu rsa  y u ra g i  tars  y o rilib   ketay  derdi.  Y osh lik   k ezlari  tum an  mar- 
k a zig a   tez-tez  qatnab  tu rish ga to ‘g ‘ri  kelar,  u yga  q aytish id a  u  har  gal  o tn in g   b o- 
sh in i  q o ‘y ib   yub orib ,  toqqa  choptirib  chiqib  ketar,  u n i  q am ch in   b ilan  a y o v siz 
savalardi.  A garda  ham rohlari  b ilan  bir aravada  ketayotgan  b o ‘lsa,  b u n in g u stiga 
yan a  aravaga  h o ‘k izlar  q o‘sh ilgan   b o ‘lsa  borm i,  yerga  sakrab  tushib,  indam ay 
k iy im la rin i  olardi-da,  y a y o v  ketardi.  X uddi  hujum ga b orayotganday jon -jah d i b i­
lan,  qahr-g‘azab  b ilan yurar va y a ss i  t o g i i k   u stiga  ko‘tarilgan d agin a  to ‘xtar  edi. 
U   yerda  k o ‘k sin i  to ‘ld irib -to‘ldirib  nafas  olib,  pastda  o ‘rmalab  kelayotgan  o g ‘ir, 
katta  aravani  kutib  turardi.  Tez  yu rgan id an   yu ragi  gu p illab   urar  va  ko‘kragida 
sanchiq  turar  edi.  Har  qalay  h o ‘k izla rn in g   qadam iga  qarab,  im illab   kelgandan 
ko‘ra y axsh i-k u !
R ah m atli C horo ba’zan d o‘stin in g  bunday g ‘alati qiliqlarini k o ‘rib teg ish ish n i 
y a x sh i  k o‘rardi.
—  N e g a   om ad in g  k elm ayd i,  b ila sa n m i,  Tanaboy? —  derdi  u , -—  b esab rligin g- 
dan.  X u d o  haqqi.  S en g a  q olsa h am m a narsa tezroq,  darrov boTa qolsa.  Jahon  in- 
qilobi  darhol boTa qolsa!  Inqilob u yoq d a tursin,  A lek san d rovk ad an  b alandlikka 
k o 'tarilish ga  ham   toq atin g  y o ‘q  sen in g .  H am m a  odam lar  aravada  xotirjam gina 
o ‘tirib  b orish ad i-yu ,  sen   boT sang  sakrab  tushib,  xuddi  orqangdan  b o ‘rilar  quva- 
yotgan d ay toqqa qarab yu gu rasan ,  x o ‘sh, bundan  n im a foyda k o ‘rasan?  H ech  nar­
sa.  Baribir tepada boshqalarni kutib o ‘tirasan-ku. Jahon in q ilob iga ham  bir o ‘zin g  
y e-ta  o lm a y sa n ,  b ilsan g,  b osh q alarn in g ham  ten glash ib   o lish la rin i  kutasan.
A m m o  bu bir zam on lard agi,  u z o q  o ‘tm ish d agi  gap  edi.
5

Tanaboy  bu  gal  A leksandrovkadagi  balandlikdan  qanday  chiqib  olgan ligin i 
sezm ay  ham   qoldi.  Qariganida,  dem ak,  k o‘n ikib  qolibdi.  A ravani  te z   ham ,  sekin  
ham   haydagani  y o ‘q.  O tni  o ‘z   holiga  q o‘y ib   berdi.  Endi  u  d oim  y o ‘lga y o lg ‘iz   chi- 
qardi. 0 ‘ttizin ch i yillarda bu y o lla rd a n  u bilan birga shovqin solib yurgan bir to‘da 
yoshlarni  endi  qidirib  topa olm aysan.  B iri urushda halok b o‘lgan, biri  o‘lgan,  bitta- 
yarim ta  tirik  qolganlarining  ham   kunlari  sanog'liq  qolgan.  Y oshlar  esa  m ashina- 
larda yurishadi.  U  bilan birga oriq qirchang‘i ot qo‘shilgan aravada yurisharm idi.
E ski  yoTda  g ild ir a k la r   g ‘ijirlab  borardi.  Y o‘l  u zo q ,  oldinda  ch o ‘l  yastanib 
yotardi,  kanal  ortida esa  to g ‘  eta g i b o ‘ylab yan a an ch agin a yu rish  kerak.
U   o tn in g   b o ‘shashib,  m ajolsizlan ib   b orayotgan ligin i  allaqachon  seza   b osh la- 
gandi.  L ek in  o ‘z in in g  o g ‘ir xayollari bilan band b o ‘lg a n lig i uchun bunga u n ch alik  
e ’tibor b erm asdi.  Ot y o ‘lda charchab  qolad i,  deb  g ‘am  y ey d im i  k ish i? U ndan bat- 
tarlari  boTgan.  M an zilgach a y etk aza o la d i,  am allab  sudrab  olib  b o r a d i...
0 ‘z in in g   sap-sariq  rangi  uchun  G u lsari  deb  nom   olgan  qari  y o ‘rg‘a  oti  um ri- 
da so ‘n g g i m arta A lek san d rovk a b alan d ligiga k o‘ta rilg a n lig in i va h o zir ot o xirgi 
chaqirim larni  bosib   o ‘ta y o tg a n lig in i  qayoqdan  b ilsin   u.  O tn in g  b o sh i  b an gid e- 
vona  yegan d ay  aylan ayotgan ligin i,  y er  u n in g  xira  k o‘z i  o ‘ngida  rangli  halqalar 
singari  su zib   o ‘tay o tg a n lig in i,  yer  q iysh ayib   goh  u,  goh  bu  tom on i  bilan  ufqqa 
tegayotgan in i,  nazarida  y o ‘l  birdan  q op -q oron g‘i  b o ‘shliqqa  tu sh ib   ketib,  oldin- 
dagi t o g i a r  o ‘rnida q iz g ‘ish tum an y o k i  tutun  su zayotgan d ay tu y u la y o tg a n lig in i 
qayoqdan b ilsin  u.
O tn in g   allaqachon  z o ‘riqib,  k u ch sizla n ib   q olgan  yu ragi  zirqirab  o g ‘rirdi, 
b o'yin ch a-xom u td a nafas o lish  tobora og'irlash ib  borardi.  B ir y o n b o sh g a  sirg‘alib 
ketgan  egar-jabduq  b elig a   qattiq  botar,  chap  tom onda  xom ut  ostid a  allaqanday 
uchli  narsa  y elk a sig a   m uttasil  qadalib  san ch ilayotgan d ay  edi.  E htim ol,  bu  tika- 
nak y o k i  xom u tn in g  k ig iz   astaridan  chiqib  qolgan  m ix n in g   uchidir.  Y elk asid agi 
qadoq  b o ‘lib  ketgan  e sk i  y a g ‘ir  o ‘rnida  o ch ilg a n   yara  chidab  b o ‘lm a s  darajada 
zirqirab  o g ‘rir,  achishar ed i.  U  xu d d i  shudgordan ketayotgandaydi,  oyoqlari ham  
borgan  sari  o g ‘irlashardi.
A m m o   shunday  b o ‘lsa  ham   qari  o t  so 'n g g i  k u chlarini  to ‘plab  yurib  borardi, 
k ek sa  T anaboy  esa   ahyon-ahyonda  u n ga  «chuh-chuh»lab,  jilo v in i  tortib-tortib 
q o‘yar v a  x a y o l  surishda d avom  etardi.  0 ‘ylayd igan  o ‘ylari ko'p e d i uning.
GTldiraklar esk i y o ‘ldan ghjirlab borardi.  G ulsari ilk  bor oyoqqa turib, onasi —  
yoldor ulkan biya ortidan o ‘tloq b o ‘ylab q o‘rqa-pisa, yo'rtib ketganidan buyon biron 
m arta ham  adashm agan o ‘sha y o ‘rg‘a bir m arom da qadam  tashlab borardi.
6

G u lsari  tu g ‘m a y o ‘rg‘a  ot  ed i  v a   d o n g ‘i  chiqqani  uchun  um rida b o sh ig a  k o ‘p 
y a x sh i  va y o m o n  kunlar k elgan  ed i.  Ilgari  aravaga q o‘shish h ech  k im n in g  x a y o li- 
g a  ham  k elm asd i, u n i  aravaga q o‘sh ish  u vol  ed i.  L ek in  ot b o sh ig a  ish tushsa,  suv- 
liq  b ilan  su v  ichar,  er b o sh ig a  ish tu sh sa,  etik  b ilan suv kechar,  d eganlaricha bor.
B u larn in g  ham m asi  o ‘tm ish d a g i  gaplar.  H ozir  y o ‘rg‘a  bor  k u ch in i  sa r f qilib, 
o ‘z in in g   s o ‘n g g i  m arrasiga ketayotgandi.  U   h ech   qachon  m a n zilg a  b u n ch alik   s e ­
k in  borm agan ,  h ech  qachon u n ga b u n ch alik  tez yaq in lash m agan d i ham .
GMldiraklar esk i  y o ‘ldan g ‘ijirlab borardi.
T uyoqlari  o stid a g i  qattiq  y e r n in g   o m o n a tlig in i  h is  etish   o tn in g   so ‘n iq   x o - 
tira sid a   u zo q   o ‘tm ish d a g i  o ‘sha  y o z   k u n la rin i,  to g ‘lardagi  o ‘sh a  shabnam li 
y u m s h o q   o ‘tloq larn i,  o sm o n d a   ch araq lagan   va  to g ‘-u  to sh n i  orqada  qoldirib  
k etayotgan   q u y o sh n i  to  u y u rb o sh i  a y g ‘ir  g ‘azabdan  q u lo q la rin i  d in g   q ilib   olib, 
u n i  quvlab  orq asiga  q a y ta rm a g u n ich a   u  ten tak   o ‘tloq laru   d a ry o n i  k esib ,  bu- 
talarn i  yorib   o ‘tib  q u y o sh   ortid an   q u vib   k etg a n   o ‘sha  ajoyib   v a   g ‘aroyib  dam - 
larn i  g ‘ira-sh ira  jo n la n tird i.  0 ‘sh a   p aytlardan  b eri  oradan  q an ch a  vaqt  o ‘tib 
k etd i-ya!  Y ilq ila r xu d d i  k o i  tu b id a o y o q la rin i  o sm o n g a  q ilib  yu rgan d ay,  u n in g  
o n a si  —  y o ld o r  kattakon  b iy a   b o ‘lsa ,  g o ‘y o   iliq q in a  su tli  b u lu tga  aylan gan d ay 
tu y u la rd i.  O n asi  birdan  m e h r ib o n lik  b ilan   p ish q iru vch i  b u lu tga  aylan ib   q olad i- 
gan  sh u n d ay  d am larn i  sevard i.  U n in g   em ch ak lari  taran glash ib ,  la zza tli  b o ‘lib 
qolar,  lablarida  sut  k o ‘p ik lan ard i,  u  b o ‘lsa  su tn in g   m o i l i g i   va  sh ir in lig id a n   en- 
tik ib   qolardi.  U   yold or  kattakon  o n a sin in g   qorn iga  tu m sh u g 'in i  qadab  tu rish n i 
y a x sh i  k o ‘rardi.  N aqadar  la z z a tli  ed i  bu  sut!  B utun  o lam   —   q u y o sh ,  yer,  on asi 
bir  q u ltu m   sutga  jo y la sh g a n d a y   ed i.  To‘y ib   b o ‘lgan id an   k e y in   ham   ya n a   bir 
q u ltu m ,  y a n a ,  ya n a  e m ish n i  istardi.
A fs u s ,  bu  u zo q q a   ch o ‘z ilm a d i,  te z d a   barham   top d i.  O radan  k o ‘p  o ‘tm ay 
h a m m a   narsa  o ‘zgarib   ketd i.  K o ‘k d agi  q u yosh   charaqlam ay,  to g ‘dan  to sh g a  
sak ram ay  q o ‘y d i,  en d i  kun  sharqdan  ch iq ib   g ‘arbga  to m o n   o g ‘ish m a y   bora­
d i,  y ilq ila r   o y o q la rin i  o sm o n g a   q ilib   y u rm a y d ig a n   b o ‘lib   q o ld i,  p ayh on   qilib 
ta sh la n g a n   siz o t  o ‘tlo q  u lar tu y o q la ri  o stid a   ch a p illa y d i  va q orayad i,  q irg ‘oqlar- 
d a g i  to sh la r  q arsillab   y o rilib   k etad i.  Y oldor  kattakon  b iya  q attiq q o‘1  ona  ekan, 
b o la si  haddan ortiq b ezo r q ilg a n id a  u n in g  y o lid a n  qattiq tish la b  olardi.  E ndi  sut 
y e tish m a s , o ‘tlash  kerak ed i.  U z o q  y illa r  ch o ‘z ilg a n  h ayot b o sh la n d i, m an a endi 
oxirlab   borayotir.
M ana shu o ‘tgan u zo q  um ri  d avom id a abadiy y o ‘qolgan o ‘sha y o z  y o ‘rg‘a otga 
sira  q aytib  k elm adi.  U   egarlangan  holda  har  x il  y o ila r n i  b o sib   o ‘tdi,  uni  har  x il
7

chavandozlar  m in d i,  lek in   ham on  y o ‘llarn in g  o x iri  k o ‘rinm asdi.  Faqat  en d igi- 
na  —   quyosh  yana  o ‘z   o ‘rnidan  q o‘z g ‘algan,  yer  e sa   oyoqlari  ostid a   chayqala- 
yotgan ,  k o ‘zlari jim irlab,  xiralash a  b o sh lagan d agin a  shuncha  u z o q   vaqtdan  beri 
qaytm agan o ‘sha y o z u n in g k o‘zig a  k o‘rinib ketdi.  H ozir u n in g  k o‘z  o ‘n gid a o ‘sha 
to g ‘lar,  o ‘sha  sizo t  o ‘tloqlar,  o ‘sha  yilqilar,  o ‘sha  yoldor  kattakon  b iya  m iltillab , 
g ‘ira-shira nam oyon  b o ‘ldi. U  d o‘g ‘adan, xom ut va shotidan qutilib olib , to ‘satdan 
u n in g   k o‘zig a  k o ‘rinib  ketgan  o ‘tm ish g a   qadam   qo‘y is h   uchun  k u ch i  boricha tal- 
pinar, jon -jah d i bilan  depsinardi.  L ek in   aldam chi  xayol  har gal u zo q la sh ib   ketar, 
shunisi jo n g a  azob berardi.  Q u lu n lik  p aytid agid ek  on asi  sek in  k ish n ab  u n i chaqi- 
rar, y ilq ila r uni to y lik  vaq tid agid ay biqinlari bilan turtib, dum lari bilan urib o ‘tar, 
u n in g e sa  sham olga bardosh berishga k u ch i yetm asd i —  sham ol tobora kuchayar, 
u n i  dum i  bilan  qam chilar,  k o ‘zlari  v a   burun  kataklarini  qor  b ilan   to ‘ldirib,  ter- 
ga  botib  sovu q d an   qaltirar,  erishib  b o im a s   o ‘sha  olam   iz g ‘irin  q u yu n lari  ichida 
u n siz k o‘m ilib  y o ‘q b o ‘lib ketar ed i.  M an a endi  to g ‘lar ham ,  o ‘tloqlar ham ,  daryo 
ham  g ‘o y ib  b o ‘ldi, yilq ilar qoch ib  ketd i,  faqat o n a sin in g  —  yoldor katta b iyan in g  
sharpasi o ld in d a  g ‘ira-shira k o‘rinib turardi.  U  b o la sin i tanho tashlab k etish n i x o - 
h lam asd i. U  toy ch o g 'in i oldiga chorlardi; toychoq bor kuchi bilan x ix ila b  kishnab 
yubordi,  a m m o  o ‘z   o v o zin i  o ‘z i  esh itm ad i.  H am m a  narsa  birdan  g ‘o yib   b o ‘ldi, 
iz g ‘irin ham  tindi.  G ‘ildiraklar g ‘ijirlam ay q o‘ydi.  X om ut o stid a g i yaran in g achi- 
sh gan i ham   sezilm a y  qoldi.
Y o‘r g ‘a  to 'x ta d i,  g a n d ira k la b   k etd i.  K o ‘z i  qattiq  o g ‘rirdi.  K a lla s i  tin m a y  
g ‘u v illa r d i.
T anaboy jilo v n i  aravaning  old iga tash lad i,  b e s o ‘naqay  sakrab  tushdi,  uvishib 
qolgan  o yoq larin in g c h ig ilin i  yoyd i  va  q o v o g in i  solib   o tn in g  old ig a  keldi.
—  H ey,  harom  o ig u r !  —  sek in  so ‘k in d i u y o ‘rg‘aga boqib.
O t  o z ib   k etg a n   u z u n   b o ‘y n in i  c h o ‘z ib ,  k attak on   k a lla s in i  x o m u td a n   o s il- 
tirib   tu rardi.  Y o‘rg‘a n in g   q o v u r g ‘a la ri,  e s k i-tu s k ila r   y o p ilg a n ,  ic h -ic h ig a   k i­
rib  k etg a n   b iq in la ri  y u q o r ig a ,  p a stg a   k o ‘ta rilib   tu sh ib   turardi.  Q a ch o n la rd ir 
sa p -sa r iq ,  tilla  rang  b o ‘lgan   ot  en d i  ter v a   ch a n g d a n   q o ‘n g ‘ir tu s g a   k irg a n   ed i. 
K o ‘k ish  ter to m c h ila r i  qoq  su y a k   s a g ‘risid a n   q o rn ig a ,  o y o q la r ig a ,  tu y o q la rig a  
o q ib   tu sh ard i.
—  Q attiq  haydam ovdim   sh ek illi,  —   deb  to ‘n g ‘illa d i  T anaboy  v a   sh osh ib -p i- 
shib  a y iln i  b o ‘shatdi,  su v lig 'in i  chiqardi.  S u v lig ‘i  issiq ,  yop ish q oq   s o ia k k a   bot- 
gandi.  Po‘stin in in g  y e n g i  b ilan y o ‘rg‘a n in g  tu m sh u g ‘in i  v a  b o ‘y n in i  artib  q o‘ydi. 
K ey in   qolgan-qutgan  pichanlarni  y ig ‘ish   uchun  aravaga  sakrab  ch iq d i,  supurib-

sidirib  yarim   quchoq to ‘pladi,  o tn in g   o ld ig a  tashladi.  L ek in   ot pichanga qayrilib 
qaram adi  ham.  U   qalt-qalt titrardi.
Tanaboy y o ‘rg‘aga bir tutam  pichan tutdi.
—  M a,  o l, y e ,  sen g a  n im a boTdi-ya!
Y o‘rg‘a n in g  lablari  qim irladi,  le k in  pichandan ilintira olm ad i.  T anaboy u n in g 
k o‘zlariga  qaradi-yu,  q o sh -q o v o g ‘i  so lin ib   ketdi.  U   o tn in g   ich -ich iga ch o‘kib  ket­
gan,  yarim   o ch iq   k o‘zlarida h ech  narsani  k o‘rm adi.  U la r tashlandiq u y n in g   dera- 
zalari  kabi  xiralash gan   edi.
T anaboy  sarosim aga  tushib  u   yo q -b u   yoqqa  qaradi:  u zoq d a  to g ‘lar,  atrof 
biyday ch o ‘l,  y o ‘lda hech  k im  ko‘rin m asd i.  Y iln in g  bu  faslid a y o ‘lovchilar bu yer­
da kam dan-kam   uchraydi.
Q ari  ot va k ek sa od am  k im sa siz  y o ‘lda y a k k a -y o lg ‘iz  turishardi.
F ev ra l  o y in in g   o x ir la r i  e d i.  Y a la n g lik la r d a g i  qorlar  e rib   k e tg a n d i,  faq at 
ja r lik la r   v a   q a m ish z o r   s o y lik la r d a g i  q is h n in g   y a s h ir in   u y a la r id a g in a   h a li 
s o ‘n g g i  qor  u y u m la r i  sa q la n ib   q o lg a n d i.  S h a m o l  e s k i  q o r n in g   k u c h s iz   h id i- 
n i  u c h ir ib   k e ltir a r d i,  y e r   h a li  h a m   m u z la b   y o ta r, j o n s iz   e d i.  Q ish   o x ir la r id a  
to s h lo q   d a sh t  h u v illa b   y o ta d i.  U n g a   b ir  q a ra sh d a y o q   T a n a b o y n in g   ic h ig a  
q a ltir o q   tu rard i.
U   k o ‘k ish   ch o ‘qqi  so q o lin i  d ik k aytirib ,  p o ‘stin in in g   y o g ‘  b o sg a n   y e n g i  osti- 
dan  g ‘arb  tom on ga  u zo q   qarab  qoldi.  Q u yosh   yern in g   bir  ch ek k asid a,  bulutlar 
orasida  o silib   turardi.  U fqdan  b otayotgan   q u y o sh n in g   nursiz,  xira  shafaq  nuri 
tarala b osh lagan d i.  H ech  narsa h a v o n in g  ayn ish id an  darak b erm asd i,  lek in  shun­
day b o ‘lsa ham  kun  sovu q , v a h im a li  edi.
« B ilg a n im d a  ed i,  y a x sh isi  y o i g a   chiqm agan boTardim , —  afsuslanardi  Tana­
boy. —  Endi esa  na u yoqqa, na bu yoqqa yu ra olasan, tap-taqir dalan in g o ‘rtasida 
q olib   ketdim .  O tni  ham  bekordan-bekorga nobud qilib  qo‘yam an».
Y axsh isi  ertalab  yoT ga  ch iq ish   kerak ed i.  K u nduzi  y o ‘lda bir narsa b o ii b   q ol­
sa ham  biron y o ‘lovch i duch k elib   q olish i m u m k in .  U  b o ‘lsa tushdan k eyin  y o ‘lga 
chiqdi.  B unday kezlarda y o ‘lga o tlan ish   m u m k in m i,  axir?
T anaboy  orqadan y o k i  qarshi  to m o n d a n  k ela y o tg a n  m a sh in a  k o ‘rinib  qolm a- 
sm ik in ,  deb  d o ‘n g lik k a   ch iq ib   atrofga  b oq d i.  A m m o   na  u,  na  bu  tarafda  h ech  
narsa  k o ‘rin m a sd i,  sharpasi  e s h itilm a sd i  ham .  U   orq asiga  —   arava  tom o n g a  
q ad am   tash lad i.
«B ek orga  y o ‘lga  chiqibm an»,  —   deb  o ‘y la d i  yana  Tanaboy  sh osh qaloq ligi 
u ch u n   qayta-qayta  o ‘z in i  koyib.  U   alam   qilganidan  o ‘zid an   ham ,  o ‘g ‘Hning  u yi-
9

dan  tezroq  j o ‘nab  k etish ga  majbur  etgan  ham m a  narsadan  ham   achchig'lanardi. 
Tunab  q o lish i,  otiga dam  b erishi  kerak ed i,  albatta.  U  b o is a !..
Tanaboy ja h l  bilan  q o‘l  siltad i.  «Y o‘q,  baribir  q olm asd im .  Y ayov  b o ‘lsa   ham  
ketardim ,  —   o 'zin i  o ‘z i  oqlardi  u.  —   Q aynataga  shunaqa  gaplarni  gapirish  m u­
m k in m i axir?  Har qalay, m en otam an-ku.  S en i qara-yu,  butun u m rin gn i  ch o‘pon- 
lig u   y ilq ich ilik d a   o ‘tkazgansan,  qariganingda  haydab  chiqararkanlar,  partiyaga 
kirib  n im a   qilarding,  em ish .  0 ‘g ‘lim g a y a m   b a lli-e.  M iq  etm ayd i-ya,  k o ‘z in i  yer- 
dan  o lish g a  q o‘rqadi.  A gar x o tin i u n ga  otangdan k ech   d esa,  y o ‘q  dem aydi.  Latta, 
ta g ‘in  u  b o sh liq   b o ‘lib  k o‘tarilish ga  u rin ib   yotib d i.  E,  gapirishdan  n im a  foyda. 
O dam lar b osh q ach a boTib ketgan!»
Tanaboy  qizib  ketdi,  u  k o‘y la g in in g   y o q a sin i  y ech ib   yubordi  v a   otn i  ham , 
y o ‘lni  ham ,  bosib  kelayotgan  tunni  ham   unutib,  o g ‘ir-og‘ir  nafas  o lib   arava  atro- 
fida  yura  b osh lad i.  M in g   urinsa  ham   o ‘z in i  b o sa   olm adi.  U   yerda  —   o ‘gT in in g 
u yid a  u  o ‘z in i  tutib  oldi,  k elin i  bilan  adi-badi  qilib  o'tirish n i  o ‘z ig a   ep   k o‘rm adi. 
Endi esa birdan qaynab-toshib ketdi, h o zir b o ‘lgan id a y o ‘l b o ‘y i alam  b ilan o ‘ylab 
kelgan gap larin in g ham m asin i u n ga to ‘kib  solardi:  « M en i partiyaga qabul qilgan 
sen   em assan ,  chiqargan  ham   sen   em assan ,  o ‘sha  vaqtda  n im a  b oT gan ligin i  sen 
qayoqdan  bilarding,  k elinposhsha.  Endi  ham m a  narsa  haqida  fikr  yu ritish   oson. 
Endi  ham m a  sabrli,  hurm at  va  obro‘in g  jo y id a .  B izd an   esa  talab  qilishardi,  shu- 
naqangi  talab  q ilishardiki,  otang  uchun,  onang  uchun,  d o‘stin g  va  dushm aning 
uchun,  o ‘z in g   uchun,  q o ‘sh n in g n in g   iti  uchun,  olam d agi  ja m ik i  ham m a  narsa 
uchun javob gar  ed in g.  Partiyadan  o ‘chirganlari  b ilan  esa   sen in g   ish in g   boTm a- 
sin!  B u m en in g   ich im d agi  g ‘a m im , kelinjon.  B u  b ilan ish in g  b o im a s in ! »
—  B u  b ilan   ish in g  b o'lm asin!  —  o v o z  chiqarib takrorlashda d avom  etdi u  ara­
v a n in g   oldidan  nari  ketm ay.  —   Ish in g  boTm asin!  —   ham on  takrorlardi  u.  Eng 
alam  qilgan narsa shu ed ik i, « ish in g  b o im a s in »  d eyishdan b o ia k  gap top olm asd i.
To  bir nim a q ilish  k erakligi,  bu yerda tunab qolib b o im a s lig i  esig a  tu sh m agu - 
n ich a u arava atrofida yuraverdi.
G ulsari  aravada  q o‘shiq ligich a  a v v a lg id a y  jim g in a ,  ham m a  narsaga  beparvo, 
bukchayib,  oyoqlarini bir jo y g a  to ‘plab,  g o ‘y o  qotib q olganday turardi.
—  S en g a   nim a  b o id i?   —   Tanaboy  o tn in g  old iga  yu gu rib   keldi  va  uning 
ch o ‘zib   sek in   in gragan in i  esh itd i.  —   K o‘z in g   uyquga  ketdim i?  K a sa lm isa n ,  b e- 


Download 304 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling