Tanlangan asarlar Alvido, Gulsari


chora?  A h v o lin g   chatoqm i?  —   U   sh o sh ib -p ish ib   y o ‘rg‘an in g  m u zd ek   quloqlari­


Download 304 Kb.
Pdf ko'rish
bet2/41
Sana08.07.2018
Hajmi304 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

chora?  A h v o lin g   chatoqm i?  —   U   sh o sh ib -p ish ib   y o ‘rg‘an in g  m u zd ek   quloqlari­
ni  ushlab  ko‘rdi,  yellari  tagiga  q o ii n i  suqdi,  b o ‘y n i  ham   sovu q   va  nam .  A m m o  
h am m asidan ham  u n i y o lin in g  ilgarigid ay o g i r  em a slig i qo‘rqitib yubordi.  «Juda
10

qaribdi,  y o li  sop   b o ‘lib d i,  parday  y e n g il.  H a m m a m iz  ham   q ariyapm iz,  ham m a- 
m iz   h am   o i i b   k eta m iz» ,  —   alam   b ilan  o 'y la d i  u.  N im a   q ilish n i  b ilm a y   b osh i 
qotib  o'rnidan  turdi.  A gar  ot  b ilan   aravani  tashlab  y a y o v   ketsa,  yarim   kechada 
u y ig a ,  daradagi  q orovu lxon asiga  yetib   o lish i  m u m k in .  U   yerd agi  bazada  x o tin i 
b ilan   turar,  daryodan  bir  yarim   k ilom etr  yu q orid a  o ‘rnashib  olgan   suv  xo'jaligi 
q o ro v u lig a   q o‘sh n i  edi.  T anaboy  y o z d a   pichan  o ‘rim iga,  qishda  esa  ch o ‘ponlar 
p ich an n i  talon-taroj  qilib  k etish m asin ,  m uddatidan  old in   isro f etib  q o‘y ish m a sin  
deb,  g'aram larga k o‘z-q u loq  b o i i b   turardi.
0 ‘tgan  k u zd a  bir  ish  b ilan  idoraga  kelgan  ed i,  y a n g i  brigadir —  chetdan  k el­
gan  y o sh  agronom  unga:
—  O q soq ol,  birrov  otxon aga  o ‘tin g,  b iz  u  yerda  sizg a   b osh q a  otni  tanlab 
qo'yd ik .  Q arirog‘u,  lek in  siz n in g  ish in g iz g a  yaraydi, —  dedi.
—  Q aysi otni? —  sergaklandi Tanaboy. —  Y ana biron qirchang'inim i?
—  0 ‘sha  yerda  k o‘rsatishadi  sizg a .  Sam an  ot.  B ilsa n g iz   kerak,  aytishlaricha, 
siz  bir m ahallar uni  m in ib  yurar ek an siz.
Tanaboy  otxon aga  yoT  old i  va  qo‘rada  turgan  y o ‘rg‘ani  k o‘rishi  bilan  yu ragi 
ach ish ib   ketdi.  « ly a ,  yana  u chrashdik»,  —   dedi  ichida  u  m in ilaverib ,  n ihoyat 
holdan  toygan   qari  otga  qarab,  «K erak m as»,  d ey ish g a   yu ragi  borm adi.  O tni  y e- 
taklab ketdi.
U y d a   x o tin i  y o ‘rg‘ani  z o ‘rg‘a  tanidi:  —   Tanaboy,  nahotki  bu  o ‘sha  G ulsari 
boTsa? —  hayron q old i u.
—  0 ‘sha,  o ‘sh an in g  o ‘z i,  n im a  qipti? —   x o tin in in g   ko‘zig a   qaram aslikka  tiri- 
shib  to ‘n g ‘illad i  Tanaboy.
Y o‘rg‘a  b ilan  bogT iq  xotiralarni  eslab  o 'tirish n in g   hojati  y o ‘q  ed i  ularga.  Ta­
n a b o y n in g  y o sh lig id a   qilgan  g u n o h i  bor  edi.  Gap  o ‘z ig a  yoq m ayd igan   m avzu ga 
ko'chib  ketishidan  qochib,  u x o tin ig a  d a g ‘al  gapirdi:
—  N im a  qilib  turibsan,  y e y ish g a  biron narsa tayyorlasan g-ch i.  Itday ochm an.
—  M ana h ozir otga tik ilib  turib, qarilik nim a ek a n lig in i b ild im , — javob  berdi 
x o tin i.  —   A gar  sen   bu  huv  o ‘sha  G ulsari  ek a n lig in i  aytm agan in gd a  tanim agan 
b o ia r d im .
—  N im a sig a   hayron  qolasan  bun in g.  B iz   ik k im iz n in g   a h v o lim iz  undan  ya- 
x sh iro q ,  deb  o ‘ylaysan m i?  H am m a n arsaning ham  o ‘z  vaq t-soati bor.
—  M en  ham   m ana  shuni  aytyapm an-da.  —   U   o ‘ychan  b o sh   chayqadi  va  oq  
k o ‘n g illik  b ilan  ku lim sirab   h a zil  qildi;  —  E htim ol,  sen  yan a y o ‘rg‘angda  tunlari 
daydib yurarsan? M ayli, ruxsat.
11

—  Q ayda!  —   u  o ‘n g ‘a y sizla n ib   q o ‘l  siltadi  va  x o tin ig a   orqasi  b ilan   o'girilib  
oldi.  H a zilg a  h a zil bilan javob  qaytarsa b o ‘lardi,  biroq u uyalgan id an  pichan olga- 
ni om bor u stiga chiqib ketdi. U  yerda ancha vaqtgacha ivirsib yurdi.  X o tin i an ovi 
ishlarni  unutib yu borgan,  deb o ‘ylab yurardi,  unutm agan ekan-da.
M o‘ridan  tutun  ko‘tarilardi,  x o tin i  sovib   qolgan  ovqatni  isitardi,  u  b o ‘lsa 
to  x otin i  esh ik d an   turib  qichqirm aguncha  ivirsib  pichan  bilan  ovora  b o ‘ldi.  —  
Tush,  b o ‘lm asa ovqat yana so v ib   qoladi.
X o tin i  o ‘tgan  ish n i boshqa eslam ad i,  esla sh n in g  n im a ham  hojati  bor edi?..
B utun  k u z  v a   qish  b o ‘y i  Tanaboy  y o ‘rg‘ani  parvarish  qildi,  iliq   k epak  tert, 
m aydalangan  lavlagi  bilan  boqdi.  G u lsa rin in g   tishlari  tushib  b o ‘lay  degan d i,  fa­
qat siniqlari qolgandi.  O tni  endi  oyoq q a turg‘izd im ,  deb  o ‘y lo v d i, b u n in g,  ahvoli- 
ni qarang.  Endi u n i n im a q ilish  kerak?
Y o‘q,  o tn i yoT n in g qoq o'rtasida tashlab k etish ga u n in g k o‘z i  qiym aydi.
—  X o ‘sh,  G ulsari,  endi  shunday  turaveram izm i?  —   T anaboy  y o ‘rg‘ani  q o‘li 
bilan  itargan  ed i,  u  tebranib,  oyoqlari  ch alish ib   ketdi.  —   Q ani,  to ‘xtab  tur-chi, 
m en  h o z ir ...
U   k e lin ig a   k a rto sh k a   o lib   k elg a n   b o ‘sh  q op n i  q a m ch i  so p i  b ila n   ara v a n in g  
ta g id a n   k o ‘ta rd i-d a ,  u n d an   tu g u n c h a   ch iq ard i.  X o tin i  y o ‘lg a   n o n   y o p ib   ber- 
g a n d i,  e sid a n   ch iq arib   y u b o r ib d i,  o v q a tn i  o ‘y la y d ig a n   v a q t  e m a s d i.  T an ab oy 
n o n n in g   y a r m in i  sin d ir d i,  u n i  m a y d a la b   b e s h m a tin in g   e ta g ig a   so ld i-d a ,  o tga 
tu td i.  G u lsa r i  qattiq  n a fa s  o lib   n o n n i  h id la d i,  le k in   u n i  y e y a   o lm a d i.  S h unda 
T an ab oy  u nga  k a fti  b ilan   y e g iz a   b o sh la d i.  O g ‘z ig a   bir  n ech a   b o 'la g in i  tiq d i, 
ot  c h a y n a y   ketd i.
—  Y e,  y e,  eh tim ol  yetib   olarm iz-a?  —  Tanaboy  quvonib  ketdi.  —  A sta -sek in  
bir  am allab,  eh tim ol  yetib   olarm iz-a?  U   y o g ‘i  bir  gap  b o ‘lar,  qo‘rqadigan  jo y i 
y o ‘q.  U   yerda  kam pir  ik k a la m iz  sen i  parvarish  q ila m iz,  —   derdi  u.  U n in g   qal- 
tirayotgan  q o‘llariga  o tn in g  lablaridan  soMagi  oqib  tushar,  u  b o is a   s o i a g i  ilib 
b orayotgan ligid an   quvonardi.
K e y in  u y o ‘rg‘an in g jilo v id a n  u shladi.
—  Q ani,  ketdik!  Turishdan  foyda y o ‘q!  K etdik!  —  buyurdi u q at’iy  qilib.
Y o‘rg‘a jo y id a n   q o‘z g ‘aldi,  arava  g ijir la d i,  g ild ir a k la r   y o i   b o ‘ylab  taraqlab
sek in   yurib  ketdi.  U lar —  ch ol b ilan qari  ot asta-sek in   od im lab  ketishdi.
«H o ld a n   to y ib d i,  —   deb  o ‘ylard i  T anaboy  y o i   ch etid an   o d im la b   bora  tu ­
rib.  —  N e c h a g a   k ird in g,  G ulsari?  Y ig ir m a ,  y o k i  undan  ham   ortiqdir.  O rtiqroq 
b o i s a  k e r a k ...»
12

II
D
lar b irinchi  m arta urushdan k e y in  uchrashgan edilar.
Y efreytor T anaboy  B ek a so v  G ‘arbda ham ,  Sharqda ham  b o ‘lgan,  K van- 
tun  arm iyasi  ta slim  b o ‘lgan id an   so ‘ng  arm iyadan  qaytib  kelgan  edi.  H am ­
m asi  b o ii b   u  deyarli  olti  y il  askar  y o ila r id a n   od im lab   o ‘tdi.  H ech   narsa 
q ilm ad i,  xu d o  asradi,  bir m arta o b o zd a  k on tu ziya  q ilin d i,  ik k in ch i  m arta bom ba 
parchasi  b ilan   k o‘kragidan  yaralandi,  ik k i  oych a gosp itald a y otd i  va yan a  o ‘z   qi- 
sm ig a  qaytdi.
U y g a  qaytayotganida esa  stansiyalardagi bozorchi  ayollar u n i chol  deb  atashdi. 
Bu  ko‘proq hazil  edi,  albatta.  Tanaboy ulardan  uncha xafa ham  b o im a sd i.  U   yosh 
em asd i,  albatta,  lekin  qari  ham   em asd i,  k o iin ish d a n g in a   g o ‘y o   qariga  o ‘xshar- 
di,  urush  yillari  ichida  qarib  ketdi,  m o‘y lo v ig a   oq  oralay  boshladi.  A m m o   tanasi 
va  ruhi  hali  bardam  edi.  Bir yild an   so ‘ng  xotini  qiz  ko‘rdi,  k ey in   esa  ikkinchisini 
tu g ‘di.  H ozir  ikkalasi  ham   erga  chiqqan,  bolalari  bor.  Y ozda  dam -badam   kelib  tu- 
rishadi.  K atta q izin in g eri —  shofyor.  X otin,  bola-chaqasini k u zovga o ‘tqizadi-da, 
toqqa —  chol-kam pirlarning oldiga haydaydi.  Y o‘q,  cholu kam pir qizlari va kuyov- 
laridan xafa em as,  lekin o ‘g ‘ildan yolchim adilar.  A m m o  bu boTak m a sa la ...
0 ‘shanda,  g ‘alabadan  k ey in   yo'ld a  k elayotganida  ch in ak am   hayot  endi  b o- 
sh lan ayotgan d ay tu yu lgan   ed i.  K o‘n gli  biram   shod  ed ik i,  asti  q o ‘yavering.  Katta 
stansiyalarda esh elo n n i  d u xovoy  orkestr b ilan  kutib  olishar va  kuzatib  qo‘yishar 
edi.  U y d a   x o tin i  kutardi,  o ‘g ‘ilch a si  sa k k izg a   qadam   q o‘y g a n ,  m aktabga  kirish  
harakatida ed i.  T anaboy  xuddi  d u n yoga q ayta kelganday,  xu d d i  shu m ahalgacha 
b o ii b   o ig a n   ham m a  narsaga  g o ‘y o   h ozir  b o im a g a n d a y   g ‘alati  bir h is-tu y g ‘u  bi­
lan  qaytayotgandi.  U  ham m a  narsani  u n utgisi,  faqat  kelajak  haqida  o ‘y la g isi  ke- 
lardi.  Istiqboli ham  xayolid a aniq-ravshan va o d d iy g in a  b o ii b  k o ‘rinardi:  yashash 
kerak,  bolalarni  o ‘stirish,  x o ‘ja lik n i  y o i g a   q o‘y ish ,  uy  qurish,  x u lla s,  yashash 
kerak.  B unga  endi  boshqa  hech  narsa  xalaqit  b erm a slig i  zarur,  ch unki  butun 
o im is h ,  garovga q o ‘y ilg a n ,  ch in ak am  h ayot n ih oyat endi b o sh la n ib  kelyapti, ana 
shu  hayotga  intilyapti,  azb oroyi  ana  shu  hayot  uchun  od am lar  urushda  g ‘alaba 
q o zo n ish d i  va qurbonlar berishdi.
A m m o   en d i  m a iu m   b o iis h ic h a ,  T anaboy  sh osh ilgan ,  ortiqcha  sh osh ilgan  
ekan,  kelajakning  garovi  uchun ya n a  y illa r va y illa rn i berish  kerak edi.
D astlab  u  tem irch ilik   ustaxonasida  bosq on ch i  b o iib   ishladi.  Qachonlardir 
bu  ish n in g   h ad isin i  olgan  ed i,  sandon  yon id a  turib  ertalabdan  kechgacha  qulo-
13

chkashlab shunday cho‘kich urardiki, tem irchi q izdirilgan tem ir parchasini b o lg ‘a 
ostid a ag'darib  turishga z o ‘rg‘a ulgurardi.  H ozir ham  barcha kulfat  va tashvishla- 
rini unuttirib yuboradigan tem irch ixonad agi o ‘sha taqa-tuq, j arang-jurunglar unga 
go h o   esh itilgan d ay  b o ‘ladi.  N o n ,  k iy im -k ech a k   yetish m asd i,  ayollar  sarpoychan 
kalish  k iy ib   yurishardi,  bolalar  qand  n im a lig in i  bilish m asd i,  k o lx o z  qarzga  bot- 
gan,  bankdagi  h isob   raqam lar  xatlangan  edi,  u  b o is a   bolg'ani  k o ia r ib   tushirish 
bilan  bularning  h am m asini  unutm oqchiday  edi.  U   b o lg ‘ani  gursillatib  urar,  san­
don jaranglar, uchqunlar k o‘k tom chilar kabi sachrar edi. «H uh-ha, huh-ha! —  deb 
nafas  olardi  bolg'ani  k o ia r ib   tushirganida.  —   H am m a  ish  o ‘n glanib  ketadi,  eng 
m u h im i —  b iz g ‘alaba qildik, ha, g ‘alaba qildik!» deb o ‘ylardi. B o lg ‘a e sa  «g'alaba 
qildik,  g ‘alaba  qildik»,  degandek,  «duk,  duk,  duk!»  tushardi.  Faqat  u gin a  em as, 
o ‘sha kunlari ham m a xuddi nonday a z iz  g ‘alaba nafasi b ilan yashar edi.
K ey in  e sa  Tanaboy y ilq ich ilik k a  o i d i ,  toqqa chiqib ketdi. Choro u n i shu ishga 
ko‘ndirdi.  R ahm atli C horo o ‘sha paytda k o lx o z raisi ed i, u butun urush davom ida 
raislik   qildi.  X asta  yu ragi  tu fayli  u n i  arm iyaga  olish m ad i.  Front  orqasida b o is a  
ham  h iy la  qarib  qolgandi.  Tanaboy qaytganida buni  darrov payqadi.
B osh q a  odam   eh tim ol  tem irch ilik n i  tashlab  y ilq ic h i  boT ishga  u n i  k o ‘ndira 
o lm asd i.  A m m o   C horo  u n in g   esk i  do'sti  edi.  U lar  bir  vaqtlar  k o m so m o l  ekan- 
liklarida k o lx o zg a   k irish ga  birgalikda  tash viq ot  q ilish gan ,  birgalikda  quloqlarni 
tu gatishgandi.  A yn iq sa  u,  T anaboy  o ‘sha  paytlari  g ‘ayrat  k o‘rsatgandi.  U   q u loq ­
larni  tugatish ro‘y x a tig a  tushib q olgan larn i ayam asdi.
C horo  u n in g  oldiga —  tem irch ixonaga  kelib  uni  y a n g i  ishga o ‘tish ga  ko‘ndir- 
di  va ko'ndira olganidan  u juda m am nun  edi.
—  M en   b o ‘lsam   sen   b o lg ‘ani  qoTdan  tash lam assan ,  undan  se n i  ajrata  olm a- 
sm an,  deb q o‘rqardim , —  d egan  ed i u kulim sirab.
C horo kasal ed i, o zib  ketgan, b o ‘y n i ch o‘zilib , ch o‘kib ketgan yan oq larin i ajin 
bosgan  edi.  H ali  kun  iliq   b o is a   ham ,  C horoning  fu fayk asi  y o zd a   ham   ustidan 
tushm asdi.
U lar tem irch ixon a y a q in id agi  ariq b o ‘y id a  chuqqayib  o ii r ib   olib   suhbatlashi- 
shardi.  C h oron in g y o sh lig i  T an ab oyn in g esig a  tushib  ketdi.  0 ‘sha davrda u o v u l- 
da  en g  sa vod xon ,  ko‘zg a   ko'ringan  y ig it  edi.  O dam lar  v a z m in lig i,  y a x sh i  xu lq i 
uchun u n i hurm at qilishardi.  T anaboyga esa u n in g  k o‘n g ilch a n lig i y o q m a sd i. M a- 
jlislard a u b a’zan o ’rnidan  sakrab turardi-da,  dushm an b ilan sin fiy  kurashda y o i  
qo’yib   b o im a y d ig a n   b o ’sh a n g lig i  uchun  C horoni  urib  chiqardi.  U n in g   s o ’zlari 
xuddi  gazetalarda  y o z ilg a n   so ‘zlarday  shiddatli  edi.  O v o z  chiqarib  g a zeta   o ‘qi-
14

gan larid a  n im a ik i  esh itgan   b o ‘lsa ,  h a m m a sin i  y o d a k i  takrorlardi.  B a ’za n  
0
‘zi- 
n in g   s o ‘zlaridan o ‘z i  dahshatga tu sh ib   ketardi.  L ek in  ju d a z o ‘r chiqardi.
—  B ilsa n g ,  seshanba  k u n i  m en   to g ‘da  ed im ,  —  ded i  Choro.  —  C hollar,  ham ­
m a  askarlar  ham   qaytib  k elish d im i,  deb  so ‘rashdi.  H a,  tirik  q olgan larn in g  ham ­
m asi,  dedim .  «Q ach on   ish  b o sh la sh m o q ch i!»   Ishni  b osh lash gan ,  deb javob   ber- 
dim , b iri  dalada, biri  qurilishda, boshqalari yana b o ‘lak yerlarda.  « B u n i b iz ham  
b ila m iz.  Y ilq ilarga  k im   qarashi  kerak?  B iz n in g   o ‘lish im iz n i  k u tish m oq ch im i, 
bir  o y o g ‘im iz   g o ‘rda-ku».  Juda  u yalib   ketd im .  T ushunyapsanm i  m uddaolarini? 
B iz  bu  chollarni  urush  y illa ri  t o g ia r g a  y ilq ich ilik k a  yuborgan d ik .  Shundan beri 
ular  o ‘sha  yoq d a.  S en ga  aytib  o ‘tirish im n in g   hojati  y o ‘q,  ch ollarn in g  ish i  em as 
bu.  D o im   egardasan,  n a  k u n d u zi,  na  k ech asi  halovat  y o ‘q.  Q ish   kechalarini  ayt- 
m aysanm i!  D arvesh b oy  esin g d a m i,  egarda  m uzlab  qotib  qoldi.  U la r axir otlarni 
y u rish g a ,  m in ish g a   ham   o ‘rgatishardi  —   arm iyaga  kerak  ed i  bu  otlar.  Y etm ish 
y o sh in g d a   sen   to g ‘u  dashtlarda  sarson  b o ‘lish n i  tatib  ko‘r-chi.  K o‘radiganin- 
g n i  k o ‘rasan.  Shuncha  chidab  b erganlari  uchun  ham   rahm at  ularga.  Frontchilar 
b o ‘lsa  m ana  q aytish d i-yu ,  burunlarini jiyirish yap ti,  « ch et el  m ad an iyati»n i  ko‘ri- 
shgandir-da,  endi y ilq ic h ilik n i yoq tirm ay q olish ib d i.  T o g ia r d a  sarson-sargardon 
b o ‘lib  n im a qilam an em ish . A h v o l m ana shunday.  Sh u n in g uchun sen  yordam  ber, 
Tanaboy.  S en  borsang,  boshqalarni  ham  majbur q ilam iz.
—  X o ‘p,  y a x sh i,  C horo,  x o tin im   b ilan  gaplashib  k o‘ray,  —   javob   berdi  Ta­
naboy.  0 ‘z i  esa:  «Q anaqa  k u nlarni  b o sh im izd a n   o ‘tk azd ik ,  sen   b o ‘lsang,  C h o­
ro,  h ali boyagid aysan .  K o‘n g ilc h a n lig in g   tu fayli  adoni  tam om   b o ‘lasan.  E htim ol,
 
bu  y a x sh i  ham dir.  U rushda  n im alarn i  ko‘rm adik  axir,  h a m m a m iz  ham   k o‘n g il- 
chanroq  b o ‘lsak   y a x sh i  b o ‘lardi.  E htim ol,  hayotdagi  en g   keragi  m ana  shudir?» 
deb  o ‘yladi.
U la r gapni bir jo y g a  q o'yib  ajralishdi, Tanaboy o ‘z in in g  u staxon asi tom on yoT 
oldi.  L ek in  C horo  birdan  uni  chaqirib  qoldi:
—  Tanaboy,  to ‘xta!  —   u  otda  u n in g  old iga  keldi  va  egar  qosh iga  engashib  
u n in g  y u z ig a  tikildi: —  S en  x afa boT m adingm i? —  so ‘radi  u  sek in g in a . —  B ila ­
sa n m i, h ech  vaqt topa olm ayap m an -d a.  Ilgarigi paytlardagiday d ilk a sh lik  q ilg im  
k eladi.  N ech a   y il  ko‘rishm adik.  U ru sh   tam om  b o ‘lsa  y en g ilro q  b o ‘lar,  deb  o ‘yla- 
ga n d im ,  ta sh v ish  k am aym ayapti.  B a ’zan  har x il  fikrlar b o sh in g g a  k elib   m ijja  qo- 
qm ay  chiqasan.  Q anday  qilib  x o ‘ja lik n i  y u k sa ltirish ,  xalqni  to ‘ydirish  va  ham ­
m a  rejalarni  bajarish  m um kin.  O dam lar  ham   a v v a lg i  odam lar  em as,  yaxsh iroq  
ya sh a sh n i x o h la s h a d i...
15

A m m o   d ilk a sh lik   q ilib   suhbatlashib  o ‘tirish  ularga  nasib  b o ‘lm ad i,  xo li  o ‘ti- 
rishga  vaqt  ham   topisha  olm ad i.  Vaqt  esa   o ‘tib  borardi,  k ey in ch a lik   en d i  kech 
b o'lib   q o lg a n d i...
Tanaboy  xuddi  o ‘sha  kezlarda  toqqa  yilq ich i  boTib  borganida  k ek sa To‘rg‘ay- 
n in g  y ilq ila ri  orasida bir yarim  yashar  sam an to y n i b irinchi  m arta k o ‘rgandi.
—  M erosga n im a qoldiryapsan, oq soq ol? Y ilq ilarin g aytad igan  em a s-k u , a? —  
otlarni  sanaganlaridan  va  q o ‘tondan  haydab  chiqarganlaridan  so ‘n g  k ek sa  y ilq i- 
c h in i u zib   oldi  Tanaboy.
To‘rg‘ay  ajin  b osgan   y u z id a   bironta  ham   tuki  b o im a g a n   q otm agin a,  o ‘sm ir- 
larday  past  b o ‘y li  chol  edi.  Q o ‘y   terisidan  tik ilg a n   kattakon  p a x m o q   telp agi  b o - 
shida  xu d d i  q o‘ziq orin d ay  turardi.  B u n d ay  chollar  odatda  ep ch il,  tili  achchiq 
va baqiroq boTadi.
L ekin  To‘rg‘a y n in g  ja h li  chiqm adi.
—  B ori  shu,  an ch ayin   yilqilar-da,  —   p in a g in i  b u zm ay javob   berdi  u.  —   M a- 
qtanadigan jo y i y o ‘q,  boqib k o‘rsang bilasan.
—  Ota, m en shunchaki aytdim  qo‘ydim -da, —  dedi Tanaboy, m urosasozlik bilan.
—  B ittasi  bor!  —   To‘rg‘ay  k o‘z ig a   tu sh ib   ketgan  telp agin i  k o‘tarib  q o‘yd i-d a, 
u zan gid a  turib,  qam chi  sopi  bilan  ko‘rsatdi.  —  0 ‘ng  tom onda o ‘tlab  yurgan  huv 
an ovi  sam an  toy.  Z o ‘r ot b o ‘ladi.
—  Q aysi  biri,  huv  anovi  koptokday  y u m -y u m a lo g ‘imi?.  K o‘rinishdan  uvoqqi- 
na-ku,  b eli  ham  kalta.
—  K ech ik ib  tu g ‘ilgan.  Q u vvatga k irsa z o ‘r boTadi.
—  N im a  fazilati  bor? N im a si yaxsh i?
—  Tug‘m a y o ‘rg‘a.
—  X o ‘sh,  nim a qipti?
—  B undaylarni  kam   uchratganm an.  Ilgarigi  zam onlarda  u  beb ah o  ot  hisobla- 
nardi.  B u n d ay ot uchun p oyga-uloqlarda jo n la rin i tikishardi.
—  Q an i k o‘raylik-chi!  —  deb  qo‘yd i  Tanaboy.
U lar otlariga qam chi  b osib, y ilq ila rn i  chekkalab  b orish d i-d a,  sam an toych oq - 
ni bir ch etga chiqarishdi va old ilariga so lib  haydab ketish d i. T oyn in g bir ch o p g isi 
k elib   turuvdi.  P esh on asid agi  y o lin i  silk itib   pishqirdida,  o ‘rnidan  q o ‘z g ‘alib,  pru- 
jin a li o ‘y in ch o q  otday bir m arom da shitob bilan y o ‘rg‘alab ketdi, k e y in  yilq ilarga 
q o‘sh ilish   uchun  katta  yarim   doira  yasab   aylanib  chiqdi.  U n in g   ch o p ish ig a   m af- 
tun b o‘lgan  Tanaboy qichqirib yubordi:
—  X o ‘- o ‘-o ‘,  qadam  tash lash in i  qara!  Qara!
16

—   S en  nim a deb  o'ylovd in g!  —  g ‘urur bilan javob   qildi k ek sa yilq ich i.
U la r y o ‘rg‘a n in g ketidan tez y o ‘rttirib borishardi v a  p o y g a d a g i k ich k in a bola- 
larday  qichqirishardi.  U la rn in g  o v o zla ri  g o ‘y o   toych oq n i  savalayotganday b o ‘lar, 
u  o ‘z in i  deyarli  zo'riqtirm ay,  q ad am in i  tobora tezlash tirib ,  lo ‘k illa m a sd a n   bir te- 
k is y o ‘rg‘alab borardi.
U larga  otlarini  ch op tirish ga  to ‘g ‘ri  keldi,  anovi  b o is a   h am on  a vvalgid ay 
y o ‘rg‘alab borardi.
—  K o iy a p s a n m i,  Tanaboy!  —   telp a g in i  silk itib   qichqirardi  To‘rg‘ay  otda 
ch op ib   borayotib:  —  Z iy ra k lig in i  qara-ya,  o v o zin g g a   qarab  qadam  tashlaydi-ya! 
H ayt,  hayt,  hayt-e!
S am an toych oq  n ih oyat yilq ila rg a  kelib  q o‘sh ilgan id a To‘rg‘ay b ilan Tanaboy 
u n i  tin ch   q o ‘y ish d i.  L ek in   otlarin i  sovu tayotgan d a  ham   anchagacha hayajonlari- 
ni  b o sish o lm a d i.
—  R ahm at-e, To‘rg‘ay aka, y a x sh i  ot y etish tirib siz.  K o 'n g lim  ancha k o ia r ild i.
—  Y axshi ot, —  qo‘sh ild i u n ga chol. —  A m m o  ehtiyot b o ‘1, —  en sa sin i qashib 
birdan  q o v o g in i  so lib   old i u. —  K o ‘zik tirib   q o‘ym a.  M ah m ad on alik  q ilib,  eldan 
burun  gapirib  yurm a.  Suqsur qizlardek  ya x sh i  y o ‘rg‘a  o tn in g   ham   xushtori  ko‘p 
b o ia d i.  Q iz taqdiri  shundayki,  y a x sh i  odam ga tushsa,  o ch ilib  k etadi,  k o‘z  k o‘rib 
quvonadi,  biron ah m oq n in g q o‘liga tu sh sa, q izn i k o‘rib xafa b o ‘lib ketasan.  H ech 
yordam   ham   bera  olm aysan .  Y axsh i  ot  ham   xuddi  shunday.  N o b u d   qilib  q o'yish  
q iy in   em as.  P oygada qoq ilib  y iq ila d i.
—  T ash vish lan m a,  oq so q o l,  a x ir  m en in g   ham   bunaqa  ishdan  xabarim   bor, 
k ich k in a  b ola em asm an.
—  Ha, balli. M en shunchaki gapirdim  qo‘ydim -da. U ning oti Gulsari. Esingda tut.
—  G ulsari?
—  Ha.  B ultur y o zd a  nevaram  m eh m o n  b o'lib  kelgandi.  B u  o tn i o'sha q o'ygan. 
S e v ib   qolgandi.  0 ‘sha vaqtda  u qulun  edi.  E sdan chiqarm a:  «G ulsari».
T o‘rg‘ay  ezm a   ch ol  chiqib  qoldi.  Tun  b o ‘y i  n asih atgo‘y lik   q ildi,  T anaboy  uni 
sabr-toqat b ilan tin glad i.

Download 304 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling