Tanlangan asarlar Alvido, Gulsari


Download 304 Kb.
Pdf ko'rish
bet5/41
Sana08.07.2018
Hajmi304 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

etib  ko‘rinardi.
—  H ey, yilq ich i!  To‘xta-a!
Izm a -iz k u lgi  va qochiriqlar eshitilardi:
—  S h osh m ay tur,  q o‘lga tusharsan,  tutib olam iz!
B ir-birlarining  qo‘llaridan  u sh lash ib   y o ‘ln i  to ‘sib  uni  tutib  o lish g a n   kunlar 
ham   b o ‘lgan.  N im alar  q ilish m a s  ed i  deng!  X otin lar h a zil-m a za x   q ilish n i  y a x sh i
30

31

k o‘rishadida.  T anaboyni  egardan  sudrab tushirishar,  qo‘lidan q am ch in i  tortib  oli- 
shib qah-qahlab kulishar,  qiyqirishar edi:
—  O c h ig ‘in i  ayt,  qachon q im iz  keltirasan?
—  B iz  bu yerda ertalabdan k ech gach a dalada ish la y m izu ,  sen  b o ‘lsang  sam an 
otda  sayr-tom osha qilib yurasan!
—  K im   sizlarn i  ushlab  turibdi?  Y ilq ich ilik k a   o ‘ting.  Faqat  erlaringga  tayin- 
lab  q o ‘yin glar,  o ‘zlariga  b osh q asin i  q id irishsin.  T og‘da  sum alakday  m uzlab  q o- 
lasizlar.
—  H o,  hali  shunaqam i!  —  yan a u n i  tortqilay boshlashardi.
Tanaboy  hech  k im n i  sam an  y o ‘r g ‘aga  m in ish g a   sira  y o ‘l  q o‘y m asd i.  H atto 
uchrashganida  darhol  kayfiyati  o ‘zgaradigan  va  o tin i  sek in   y u ritish g a   sababchi 
b o ia d ig a n  o ‘sha ayol ham  biron m arta u n i m in m agan . E htim ol, u buni istam agan  
hamdir.
0 ‘sha  y ili  T anaboyni  k o lx o z  taftish   k o m issiy a sig a   saylash gan d i.  U   o v u lg a  
dam -badam  kelib turar v a  deyarli har gal bu ayol b ilan uchrashar ed i.  U  idoradan 
ko‘pincha  a ch ch ig ‘lanib  chiqardi.  G ulsari  u n in g   k o‘zlari,  o v o zi,  q o ‘llarin in g  ha- 
rakatiga  qarab  buni  sezardi.  A m m o  bu   ayol  bilan  uchrashganida  u  d oim   o ch ilib , 
x u sh fe ’l b o ‘lib  qolardi.
—  H ay-hay,  sek inroq,  qayoqqa  shoshasan!  —   shivirlardi  u  o ‘y n o q i  o tin i  tin- 
chlantirib va ayol bilan  ten glash ib   o lgach   sek in   haydardi.
U lar  n im a   haqdadir  asta  gaplashishar,  ba’zan  indam ay  borishardi.  G ulsari 
x o ‘ja y in in in g   yu ragid agi  alam   qanday  tarqalayotganligini,  u n in g  o v o z i  qanday 
m u lo y im la sh ib   b o rayotgan ligin i,  qanday  m ehr-shafqatli  b o ii b   k eta y o tg a n lig in i 
q o iid a n  h is qilardi.  Shu n in g uchun ham  u o'zlari yoTda bu ayoln i  q u vib  yetish la - 
rini y a x sh i  k o’rardi.
K o lx o zd a   turm ush  o g ‘irligin i,  m ehnat  k u n iga  deyarli  h ech   narsa  tushm ayot- 
g a n lig in i,  taftish  k o m issiy a sin in g   a’z o si  T anaboy  B ek a so v   qanday  q ilib   shunday 
ahvol  y u z   berayotgan ligin i,  davlatga  ham   bir  narsa  berish  m u m k in   boMadigan, 
odam lar  ham   bekorga  ish lam ayd igan   kunlar  qachon  k elish in i  so ‘rab-surishtirib, 
id oradagilarning b o sh in i  q o tirayotgan ligin i  ot qayoqdan b ilsin.
0 ‘tgan   y ili  h o sil  bitm adi,  y em -xash ak   q ah atch iligi  b o id i ,  bu  y il  tu m an n in g 
y u z i  yerga qaram asin  deb  boshqalar uchun ham   rejadan tashqari  don va m ol top- 
sh irishdi,  oxiri  n im a  b o ia d i,  k o lx o zch ila rn in g   hollari  n im a  k echadi  —   b unisi 
nom a’lu m  edi.  Vaqt o ‘tib  borardi,  urushni  esd an  chiqara b osh la sh d i,  lek in  tom or- 
qadan  olgan lari  v a   dalalardan  yash irin ch a  tashib  keltirganlari  b ilan  h am on  ilga-
32

rig id a y  kun kechirishardi.  K o lx o zd a  pul  ham  y o ‘q  edi:  g ‘alla,  sut,  g o ‘sht —  h am ­
m asi  zarariga  topshirilardi.  Y ozda  ch o rv a ch ilik   rivojlana  boshlardi,  qishda  esa 
u n in g  a h v o lig a  m aym unlar y ig ‘lardi, m ollar tan q islik  va sovu q d an  qirilardi.  Zud- 
lik   b ila n   q o‘tonlar,  m olxonalar,  y em -xash ak lar  uchun  bazalar  qurish  kerak  ed i, 
q u rilish   m ateriallarini  esa   hech  qayerdan  topib  b o im a s   va  ularni  topib  berishga 
ham   h ech   k im   v a ’da berm as  ed i.  U rush  y illa ri  turar joylar qay  ah volga keldi  d ey­
siz!  K o ‘proq b ozorm a-b ozor yu rib   m ol  ham da  kartoshka  bilan  sa v d o -so tiq   qilib 
y u rgan largin a u y-joy  qurishdi.  B undaylar kuch-qudratga kirib,  q u rilish  m aterial­
larini  ham  qayoqdandir chetdan topib  kelishardi.
—  Y o‘q, bunday b o ‘lish i m u m k in  em as o ‘rtoqlar, bunda n im ad ir chatoq,  qana- 
qadir katta  ish k al  bor,  —   deydi  Tanaboy.  —   Shunday  b o ‘lish i  k erak ligiga  ishon- 
m aym an .  Y o b iz ishdan chiqib  q old ik , y o   sizlar n oto‘g ‘ri  rahbarlik q ilyapsiz.
—  N im a s i jo y id a   em as?  N im a si  n o to ‘g ‘ri?  —   B u xgalter  u nga  q o g ‘ozlarn i  tu- 
tardi. —  M ana, rejalarni q a ra ...  M an ovi  o lg a n la rim iz, m an ovi topsh irgan larim iz, 
m an ovi  debet,  m an ovi  kredit,  m an ovi  saldo.  D arom ad  y o ‘q,  faqat  zarar-ziyon. 
Yana  n im a   dem oqchisan?  A vval  tu sh u nib   ol.  Faqat  sen   k om u n istsanu   b iz  xalq 
d u sh m a n im izm i,  shunaqam i?
G apga boshqalar  aralashar,  b ah s,  shovqin-suron boshlanardi,  T anaboy  b o‘lsa 
b o sh in i qoTlari orasiga olib  o ‘tirardi va k u yib -p ish ib  n ega bunday b o ‘layotganini 
o ‘ylardi.  U   shu yerda  ish la y o tg a n lig i  u ch u n gin a k o lx o z  uchun  k u yin m ayotgan d i, 
bunga  boshqa  alohida  sabablar  ham   bor  edi.  T anaboy  bilan  qadim dan  xusum ati 
b o ig a n   k ish ilar  bor  edi.  U lar  endi  undan  sek in   k ulib  yu rgan larin i,  uni  k o‘rgan- 
larida:  x o ‘sh,  o ‘zla rin in g   ishlari  qalay  en d i,  d egandek  y u z ig a   su rb etlik   bilan  tik 
b oq ish larin i  y a x sh i  bilardi.  « E h tim ol,  yana  quloqlarni  tugata  boshlarsan?  Faqat 
endi b izd a n   ola d ig a n in g  y o ‘q.  Q o i in g  k altalik  qiladi.  U -u h , n ega urushda jo n in g  
u zila   qolm ad i-ya!»
Tanaboy  ham   ularga:  « S h o sh m a y   turinglar,  ablahlar,  baribir  b iz  aytganday 
b o ia d i!»   d egan d ay  m a’nodor  qarash  b ilan  javob   berardi.  H olbuki,  bu  odam lar 
yot  od am lar  em as,  o ‘z   od am lari  ed i.  U n in g   o ‘gay  akasi  Q u lib o y   h ozir  qarib  qol­
gan,  u ru sh ga qadar y etti  y iln i  Sibirda —  qam oqda o ik a z g a n .  0 ‘g ‘illari ham   ota- 
sig a   tortdi,  T anaboyni  o ig u d a y   y o m o n   ko‘rishadi.  N im a   uchun  ham   ular u n i  se- 
vish sin ?   E htim ol  u larning  bolalari  ham   T anaboy  u r u g id a n   nafratlanishsa kerak. 
B u n in g   sababi  bor.  B u  ish  allaqachonlar  b o ig a n   b o i s a   ham   alam i  ketgani  y o ‘q. 
Q u lib o y n i  shunday  q ilish   kerakm idi?  A x ir   shunchaki  uddaburon,  ishbilarm on 
k ish i,  o ‘rtahol  dehqon  em asm id i?  Q arin d osh -u ru g‘c h ilik k a   rioya  q ilm ay  b o ia -
33

d im i.  Q u lib o y   katta  xotindan,  u  b o ‘lsa   k ich ik   xotin d an   ed i,  lek in   q ir g iz la r d a  
bunday  aka-ukalar bir qorindan tu g ‘ish gan d ay h isob lan ad i.  D em a k , u qarindosh- 
u ru g‘c h ilik k a  ham   dahl  q ildi,  o ‘sha vaqtda qancha  g a p -so ‘zlar b o ‘lgan   ed i.  Endi, 
albatta,  turlicha m ulohaza yu ritish  m u m k in .  A m m o  o ‘shanda-chi!  A x ir  k o lx o zn i 
deb  u shu ishlarni  q ilm adim i?  L ek in   shunday q ilish  kerakm idi?  Ilgarilari  shubha- 
lan m asd i, urushdan  so ‘n g e sa  b a’zan  boshqacharoq o ‘ylab  q olad igan  b o ‘ldi.  0 ‘zi- 
ga va k o lx o zg a  ortiqcha d u shm anlarni orttirib  olm ad im ik in ?
—  N eg a  o ‘tiribsan, Tanaboy, ko’zin g n i och, —  gapga tortishardi uni. Yana o ‘sha 
eski  tashvish:  qish  ichida  ham m a  g o ‘nglarni  dalalarga  olib  chiqish,  hovlim a-hovli 
yurib  y ig ‘ish  kerak.  G ‘ildiraklar  y o ‘q,  dem ak,  qayrag‘och ,  cham bar-shina  uchun 
tem ir  sotib  olish  kerak,  lek in   qaysi  pulga  sotib  olinadi,  qarz  berisharm ikin,  ni- 
m aning  evaziga?  B ank  qu m q   gapga  ishonm aydi.  E ski  ariqlarni  tuzatish,  tozalash, 
yangilarini  qazish  kerak,  ish  ko‘p,  o g ‘ir.  Q ishda  xalq  bunday  ishlarga  chiqm aydi, 
yer  m uzlagan,  qazib  b o‘lm aydi.  K o’klam da  esa   ulgurm aysan  —   ekish-tikish, 
qo‘zilatish ,  o ‘toq  qilish,  undan  k ey in   esa  pichan  o ‘rim i  boshlanadi.  Q o‘y ch ilik n i 
nim a q ilish   kerak.  U rchitish uchun  binolar  qani?  Sut  ferm asida ham   ahvol  yaxsh i 
em as.  Tom i  chirib  ketgan,  yem -xashak yetishm aydi,  sut  so g ‘uvchilar ishlashni  xo- 
hlashm aydi.  Ertadan  kechgacha  urinib  yurishadi,  am m o  nim a  haq  olishadi?  B o ­
shqa yan a qancha har x il tashvish va kam chiliklar bor. V ahim a bosib ketardi ba’zan.
Shunday b o ‘lsa ham  o ’zlarin i qo‘lga olib, partiya m ajlisi, k o lx o z boshqaruvida 
bu  m asalalarni  yana  m uhokam a  qilishar  edi.  Choro  rais  edi.  Faqat  k eyin gin a  Ta­
naboy u n in g  qadriga yetdi.  Tanqid q ilish  o so n  ekan.  Tanaboy bir u yu r otlar uchun 
javob  bersa,  Choro  kolxozd agi  ham m a  odam lar  va  barcha  ishlar  uchun javobgar 
edi.  Ha, Choro m etin odam  edi.  H am m a ishlar barbod boMayotganday tuyulganida 
tum anda  unga  qarab  stolni  do'qillatganlarida  va  k olxozd a yoqalaridan  tutganlari- 
da C horoning ruhi  tushm adi.  Tanaboy u n in g o ‘rnida b o ‘lganida y o  aqldan ozardi, 
y o   o ‘z in i  o ‘z i  o id ira rd i.  Choro boTsa  xo’ja lik n i  saqlab  qola oldi,  oxirigach a,  yura­
gi  ishdan chiqquncha turib berdi,  k eyin   ham  yana ik k i  yilch a partiya tashkilotchi- 
si  b o ii b   ishladi.  C horo  ishontira  olar,  odam lar bilan  gaplasha bilar  edi.  Tanaboy 
uni  tinglab  ham m a ish yaxsh ilan ib   k etish iga,  turm ush  nihoyat odam lar dastlabki 
paytlar  orzu  qilganday  b o iis h ig a   yan a  ishona boshlardi.  U n in g   C horoga  b o ig a n  
ish on ch i bir m artagina susaydi,  lek in  shunda ham  u n in g o ‘z i k o ‘proq aybdor e d i...
T anaboy  idoradan  q o s h -q o v o g i  o silib   chiqqanida,  egarga  zarb  bilan  o iir ib , 
jilo v n i  siltab  tortganida  u n in g   k o‘n g lid a   nim alar  y u z   b erayotgan in i  y o ‘rg‘a  b il- 
m asdi.  L ek in   u  x o ‘ja y in in in g   ah voli  ju d a  y o m o n lig in i  sezardi.  G archand  Tana-
34

b o y   u n i  h ech   qachon  urm agan  b o is a   ham ,  sam an  ot bunday  paytlarda  x o ‘ja y in i- 
dan  ch o ‘chib  turardi.  Y o id a   o ‘sha ju v o n n i  k o ii s h i  b ilan  x o ‘ja y in i  ancha  y en g il 
tortib,  k o ‘n g li  y u m sh a sh in i,  u n i  to ‘xtatib,  ayol  bilan  nim alar  haqdadir  sek in  
gap lash ib   tu rish in i, ju v o n n in g   q o ila r i  esa   G u lsarin in g  y o lla rin i  tarab,  b o ‘y n in i 
sila b -siy p a sh in i  ot bilardi.  H ech   bir  o d a m n in g   q o ila r i  b u n ch alik   m u lo y im   em a ­
sdi.  B u   q o ila r   p esh on asid a  y u ld u z i  bor  huv  o ‘sha jiy ro n   b aytalch an in g  lablari
 
singari  y o q im li va yu m sh o q  edi.  O lam da hech kim da bu ju v o n n in g  k o'ziday k o‘z 
y o ‘q  ed i.  Tanaboy  egardan  e g ilib   u  b ilan  gaplashar,  u  b o i s a   goh  jilm ayar,  goh 
x o ‘m rayar,  n im agad ir rozi  b o im a y  b o sh in i tebratar, k o‘zlari  sh osh qin  d aryon in g 
tubidan  oyd in d a  k o ii n ib   turuvchi  tosh lar  kabi  yaltirardi.  K etayotib,  u  qayrilib 
qarar v a  ya n a  b o sh in i tebratardi.
Shundan  k ey in   Tanaboy  ot  u stid a   o ‘y ch an   ketardi.  U   jilo v n i  erkin  qo‘yib 
yuborar,  y o ‘rg‘a  ham   o ‘z   erkiga  k o ‘ra  tuyoqlarini  taqillatib  b am aylixotir  yurib 
borardi.  G o ‘y o   egarda  x o ‘ja y in i  y o ‘qday.  G o ‘y o   u larning  har  biri  o ‘z -o ‘zlaricha 
ketayotganday.  Shunda  qo‘shiq  ham   o ‘z id a n -o ‘zi  kela  qolardi.  Tanaboy  sam an 
ot tu yoq larin in g  bir m arom dagi  taq-tuqi  ostid a  allaqachonlar  o ‘tib  ketgan  odam - 
larn in g  azob   uqubatlari  haqida  s o ‘zlarn i  aniq  ta la ffu z  etm ay  sek in   h irgoyi  qilib 
kuylab  borardi.  Ot  esa   m ash q in i  olg a n   yu rish   bilan  uni  daryo  ortiga,  yilq ilar  to- 
m on  o lib  k etard i...
G ulsari  x o ‘ja y in in in g   kayfi  shunday  c h o g ‘  b oT ish in i  sevar,  bu ju v o n n i  ham 
o ‘z ic h a  y a x sh i  k o‘rar edi.  U  ju v o n n i  qaddi-qom atidan,  qadam   tashlashidan  tanir- 
d i,  hatto  undan  tarqaluvchi  notan ish   o ‘tn in g  qandaydir g ‘alati  h id in i  sezg irlik   bi­
lan payqab olardi.  B u  —  qalam pir m u n ch oq  edi. U  qalam pir m unchoqdan m arjon 
taqib yuradi.
—  K o ‘ryap san m i,  u  sen i  naqadar  y a x sh i  k o‘radi,  B ibijon,  —   derdi  ju von ga 
Tanaboy. —  Q ani,  sila b -siy p a -ch i, y a n a  bir silab -siyp a.  H o,  quloqlarini  solintirib 
y ubordi-yu!  B u zo q n in g   xu d d i  o ‘zg in a si-y a .  Y ilq ilarga  esa   u n in g   dastidan  kun 
y o ‘q.  E rkiga  q o‘y ib   b ersang  bas.  A y g ‘irlar  b ilan  xu d d i  itday  tish lash ish ad i.  Shu­
n in g  u chun  ham   uni  m inib  y u rib m an ,  m ayib  qilib  q o ‘y ish m a sin ,  deb  q o‘rqaman. 
H ali yosh .
—  U -k u   sevad i-ya, —  x a y o lin i  band qilgan bir n im a  haqda o ‘ylab turib javob 
berdi ju von .
—  B osh q alar sevm ayd i,  dem oq ch im isan ?
—  M en  b o ‘lak narsani  gapiryapm an.  B iz n in g   sev ish a d ig a n  v a q tim iz o ‘tib  ket­
di.  S en g a  achinam an.
35

—  N e g a  endi?
—  Sen unaqa od am  em assan , k e y in  q iyin  b o ‘ladi  senga.
—  Sen ga-ch i?
—  M en ga nim a? M en  b evam an ,  askar xotin im an .  Sen b o i s a n g ...
—  M en  b o ‘lsa m  taftish  k o m issiy a sin in g  a’zosim an .  M ana,  sen i uchratib  qoldi- 
m u,  u-bu  faktlarni  surishtirib  olyapm an, —  h a zil  q ilish ga urinib  k o‘rdi  Tanaboy.
—  N eg a d ir sen   faktlarni  tez-tez  surishtiradigan b o ii b   qolding.  H ushyor b o i .
—  M en  nim a qilibm an?  M en  ham   y o iim d a  ketayotgandim ,  sen   h a m ...
—  M en o ‘z  y o i i m  b ilan ketayotibm an.  B iz n in g  y o i i m i z  bir em as. X o ‘sh, xayr.
 
V aqtim  y o ‘q.
—  Q u loq   so l,  Bibijon!
—  X o ‘sh,  nim a?  K erakm as,  Tanaboy.  N im a   keragi  bor?  A q lli  od am san -k u , 
axir.  S e n siz  ham  y u ragim   siqilib  yuribdi.
—  N im a ,  m en  sen ga dushm anm anm i?
—  S en  o ‘zin g g a  dushm ansan.
—  B u  n im a deganing?
—  Q anday xoh lasan g,  shunday tushunaver.
U   ketardi,  Tanaboy  b o is a   g o ‘y o   ish  b ilan  qayoqqadir  k etayotganday  qish- 
loq   k o‘chalari  b o ‘ylab   yurardi,  teg irm o n   y o k i  m aktab  tom on  burilardi  v a   loaqal 
u zoq d an   b o i s a   ham   q ayn an asin in g  u yid an   u n in g   ch iq ish in i  (ish   p aytida  u  qi- 
z in i  shu  yerda  qoldirardi),  q izin in g   q o iid a n   yetaklab  o v u l  ch ek k asid agi  u y ig a  
qanday  k etish in i  bir ko‘rishga  zor  ed i.  U n in g   ham m a  narsasi ju d a  a z iz ,  qadrdon 
edi. Juvonning u tom on ga q aram aslikka tirishib qadam  tashlab borishi ham , qora 
ro'm ol  ichidan  oqarib  k o‘rinib  turgan  y u z i  ham ,  q izch asi  ham ,  yon id a  chopib 
borayotgan  laychasi ham  qadrdon ed i unga.
N ih o y a t  u  o ‘z   h o v lisig a   kirib,  k o‘zd an   g ‘oyib   b o ia r d i,  Tanaboy  b o i s a   u n in g 
qanday  qilib  b o ‘m -b o ‘sh u y i  esh ig in i  o ch ish in i, to ‘zib  ketgan p a x ta lik  ch op on in i 
y ech ib ,  bir  k o'ylak d a  suv  keltirgani  chopib  k etish in i,  o ‘choqqa  o lo v   yoqib,  q izi- 
ni  y u v in tirish in i,  ovqatlantirishini  podadan  sig irin i  kutib  o lish in i  va  tunda  qop- 
q o r o n g i,  huvillab  yotgan  uyda  y o l g i z   yotib,  ular  bir-birlarini  se v ish i  m um kin 
em a slig ig a ,  u n in g  o ila si  b orligiga,  u n in g  y osh id a  se v ish i  k u lg ili  ek a n lig ig a ,  har 
bir n arsaning o ‘z  vaqt-soati b orligiga, T anaboyning x otin i y a x sh i ayol e k a n lig ig a , 
u  erin in g   boshqa  xotin   dardida  o h -voh   qilib  y u rish ig a   lo y iq   ish  q ilm a g a n lig ig a  
o ‘z in i  ham ,  uni  ham   ishontirishga u rin a y o tg a n lig in i  xayolan   ta sa v v u r q ilib  y o i i -  
da davom   etardi.
36

B u n d a y   fikrlardan  T anaboy  o ‘z in i  n o q u la y   sezard i.  « D e m a k ,  nasib  b o im a -  
g a n   e k a n -d a » ,  —   o ‘ylard i  u   va  d aryo  o rtid a g i  su rm a  rang  o lislik la r g a   b oqib, 
d u n y o d a g i  h am m a  n arsan i  —   is h n i  h am ,  k o lx o z n i  ham ,  b o la la rin in g   k iy im - 
k e ch a k la rin i  ham ,  d o ‘st  v a   d u sh m a n la rin i  h am ,  n ech a -n ech a   y illa rd a n   beri 
g a p la sh ish m a y   yu rg a n   o ‘g a y   a k a si  Q u lib o y n i  ham ,  x o h la m a sa   ham   tu sh ig a  
kirib  uni  so v u q   terga  b otirib   y u b o ra d ig a n   u rushni  ham   unutib,  o ‘z in in g   bu- 
tu n   b o r lig ‘in i  unutib,  q a d im iy   a sh u la la rn i  k u y la y   b osh lard i.  O tin in g   daryon i 
k ech ib ,  n arigi  q irg ‘o g ‘ig a   o ‘tib  y a n a   y o T in i  d a v o m   e ttir a y o tg a n lig in i  ham   s e z ­
m a sd i.  Faqat sam an  y o ‘rg‘a y ilq ila r g a  y a q in la sh ib   q o lg a n lig in i  se z ib ,  q ad am in i 
te z la sh tir g a n d a g in a  u  o ‘z ig a  kelardi.
—  Tr-r-r,  G ulsari  qayoqqa  sh oshilyapsan?  —   tiz g in n i  tortardi  T anaboy  es- 
h u sh in i  y ig ‘ib  olib.
V
H
ar  qalay  o ‘sha  paytlarda  Tanaboy  ham ,  sam an  y o ‘rg‘a  ham   davrini  surib 
qoldi.  U chqur  o tn in g   d o v ru g ‘i  fu tb o lch in in g   d o v ru g ‘iga  o ‘xsh ash   boTadi. 
K o ‘ch a-k o‘yda  koptok  tepib  yu rgan   k ech agi  bola  birdan  h am m an in g 
arzandasi,  b ilim d on larn in g  o g ‘z ig a   tushadi,  o lo m o n n in g   zavq-shavqiga 
sabab  b o ‘ladi.  D a rv o za g a   to ‘p  kiritib  yu rgan   m ahalda  u n in g   d ovru g‘i  osh ib  
boradi.  S o ‘n g  u  a sta -sek in   diqqat  m arkazidan  tusha borib,  k ey in ch a lik  butunlay 
u n u tilad i. H am m ad an  ham  ortiq zavq lan gan  k ish ila rn in g  o ‘zlari b irinchi b o ii b  uni 
eslaridan  chiqarishadi.  B u yu k   fu tb o lch in in g   o ‘rnini  boshqasi  egallayd i.  U chqur 
ot  d o v r u g in in g   qism ati  ham   shunday.  M usobaqalarda  g ‘olib   chiqaverar  ekan, 
u n in g   shuhrati  oshadi.  O ralaridagi  farq  shundaki,  otlar  hasad  q ilish n i  b ilm aydi, 
od am lar esa, xu d oga shukur, otlarga hasad q ilish n i hali o ig a n g a n la r i y o ‘q. L ek in  
g a p n in g  o c h i g i , hasad d egan narsa aqlga sig ‘m aydi, shunday hodisalar b o ig a n k i, 
h a sa d g o ‘ylar  od am ga  y o m o n lik   q ilish   uchun  ot  t u y o g ig a   m ix   qoqishgan.  Oh, 
bu m a sh ’um   hasad!  Ha,  m ayli,  qurib  k e ts in ...
C h ol  To‘rg‘a y n in g   karom ati  to ‘g ‘ri  chiqdi.  0 ‘sha  bahorda  sam an  y o ‘rg‘an in g 
b axt  y u ld u z i  porladi.  K ek sa-yu   y o sh   ham m a  u n i  tanirdi:  «G ulsari!»,  «Tanaboy­
n in g  y o ‘rg‘asi»,  « O v u ln in g  k o‘rkb>  deb  tilga olardi.
H ali  «г»  harfini  ayta  olm ayd igan   isqirt  bolalar  sam an  y o ‘rg‘an in g  y elish ig a  
taqlid  q ilish ib   k o‘chani  ch an gitish ib   chopisharkan:  «M an   G u lsa lim a n ...  Y o‘q,
37

m an G u lsa lim a n ...  O y i, a y tg in , m an G u lsa lim a n -a ...  C hu-u, o lg ‘a, h e-e-y-y, m an 
G u lsali»,  deb qichqirishardi.
Shuhratning  n im a lig in i  v a   u  qanday  bu yu k   qudratga  eg a   ek a n lig in i  sam an 
ot o ‘z in in g  b irinchi katta p oygasid a b ilgan  edi.  B u  B irin ch i  m ayda b o ‘lgandi.
D aryo  y o q asid agi  katta  o ‘tloqda  o ‘tk azilgan   m itingdan  so ‘ng  sayl  boshlandi. 
Har  yoq d an   so n -sa n o q siz  x a lo y iq   y ig ‘ildi.  O dam lar  q o‘shni  so v x o zd a n ,  to g ‘lar- 
dan,  hatto  Q ozo g 'isto n d a n   ham   k elish g a n   edi.  Q ozoqlar  o ‘z   otlarin i  q o‘yish d i. 
A ytish larich a, urushdan k ey in  hali bunaqa katta bayram  b o ‘lm agan  ekan.
Ertalabdanoq,  Tanaboy  egarlayotgan,  ayil  va  uzangilarni  diqqat  bilan  tekshi- 
rayotgan  paytdayoq,  sam an  ot  egasin in g  ko‘zlari  yonishidan  va  qoTlarining  qalti- 
rashidan  favqulodda bir narsa boMishini  sezgan edi.  X o ‘jayin i juda hayajonlanardi.
—  H ushyor  boT,  G ulsari,  uyaltirib  q o‘y m a,  —   shivirladi  u  o tn in g   y o li  va  p e- 
sh on asin i  tarab.  —   Sen  o 'zin g n i  sharm anda  q ilish in g   kerakm as,  esh ityap san m i! 
B u n ga h aq q im iz y o ‘q b izn in g ,  esh ityap san m i!
O d am larn in g  ovozlari  va  y u g u rib -y elish id a n   ham   favqulodda  bir  n im a  kuti- 
la y o tg a n lig i  sezilardi.  Q o'shni  yaylovlarda y ilq ich ila r otlarini  egarlashardi.  B o la ­
lar  allaqachon  otlarga  m in ib   olish gan d i,  ular  qiyqirib  atrofda  chopib  yurishardi. 
K ey in  y ilq ich ila r to ‘planishdida,  h am m asi  birgalikda daryo  tom on yoT olish d i.
G ulsari  o ‘tloqda  bunchalik  ko‘p  ot  va  odam   yigh lgan id an   gangib  qolgandi. 
D aryo,  suv  b o‘yid agi  tepaliklar  ustida  shovqin-suron  hukm ron  edi.  Rang-barang 
ro‘m ol  va  ko‘ylaklardan,  qip -q izil  bayroqlar  va  ayollarning  oppoq  lachaklaridan 

Download 304 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling