Тасдиклайман» хусусий корхонаси рахбари


Download 152 Kb.
Sana10.05.2020
Hajmi152 Kb.
#104628
Bog'liq
PAYNET~1 (2)
2, 2, G'oliblar, MTAT mustaqil ish, sanoat binolari uchun yopma plitalar ishlab chiqarish korxonasini loyihalash mahs. 33 ming.m3 toshkent sh. tbz-2 asbestli issiqlik izolatsion materiallar , BTU -3-kursga Matematika fanidandan test savollari, ТБК курс жумысы УЛГИ , 1 мавзу фалсафа саволлар, 1 мавзу фалсафа саволлар, Afg'on shamoli 10-kitob uzsmart.ru, Оралиқ назорат, Jumayev Mironshoh, falsafa1, falsafa1

ТАСДИКЛАЙМАН »« ________ »

хусусий корхонаси рахбари

______________ ________


«____» ___________ 2011 йил

ТЕРМИЗ ШАХРИ « ________ »

ХУСУСИЙ КОРХОНАСИ ТОМОНИДАН АХОЛИГА

« PAYNET » ХАМДА ИНТЕРНЕТДАН ФОЙДАЛАНИШ ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШ РИВОЖЛАНТИРИШБ И З Н Е С Р Е Ж А С ИТермиз ш. - 2011 й.

М А З М У Н И

1. Корхона хакида кискача маълумот.
2.Сармоянинг ишлатилиши.
3.Бозор тахлили.
4. Махсулот Харажатлари
5.Хизмат курсатишда жами харажатлар жадвали
6. Махсулот хизмат ва сотиш бозори
7.Молиявий режа ,кредит ишлатилиши ,кутилаётган самарадорлик ,ва йиллар буйича кредит кайтарилиши
8. Мазкур кредит буйича молиявий режа ва туловлари
9.Кредит ва фоизларини кайтариш режаси
10.Хулоса

КОРХОНА ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ

Мазкур «________ » хусусий корхонаси Термиз шахар Хокимлиги Тадбиркорлик суъбектларини Давлат руйхатига олиш инспекцияси томонидан 20__ йил ______даги № ___- сонли реестри Билан Давлат руйхатига олинган .


Корхона рахбари: ________
Корхона юридик манзилгохи: Термиз шахар ________ кучаси __ уй .
Банк реквизитлари:

Халк банк термиз булими

х/р _______________

МФО: _____

ИНН: ____________
Корхона уз фаолиятини йулга куйгани холда хозирги кунгача , маиший хизмат яъни « PAYNET » хизматлари ,курсатиб келган эндиликда корхона уз фаолиятини кенгайтириш ахолининг ушбу хизмат турларига булган талабини яъни ахолига интернет хизматлари, нусха кучириш хизматларини курсатишни уз олдига максад килиб куйган бунинг натижасида ахолининг ушбу хизмат турларига булган талаби нисбатн кондирилади.

Мазкур фаолиятини амалга ошириш яни Интернетдан фойдаланиш хизматларини курсатиш ускуналарини сотиб олиш учун ДТ Халк банк Термиз филиали хамкорлигида 45 000 000 ( Йигирма миллион ) сум микдорида 3 йил муддатга 14 % устамаси билан кредит маблаги зарур хисобланади
КРЕДИТ МАБЛАГИНИНГ ИШЛАТИЛИШ РЕЖАСИ


Т/р

Сотиб олинадиган

Хом ашёларУлчов

Бирлиги


Сони

Сотиб олиш

Бахоси (сум)Жами

Суммаси


(минг сум)

1

Кампютер

Комп


10

1700 000

17 000,0

2

Принтер 3х1

Комп

3

1000 000

3000,0

3

« PAYNET » депозит


25 000,00
Жами:


45 000,0


БОЗОР ТАХЛИЛИ
« PAYNET » хамда Интернетдан фойдаланиш хизматлари курсатиш фаолияти олиб бориладиган манзил Термиз шахар ________ кучаси __ уй .

Корхона уз фаолиятини йулга куйган холда нисбатан арзон бахода ахолига « PAYNET » интернетдан фойдаланиш , нусха кучириш, хизматларини курсатади. Мижозларга уз вактида буюртма буйича ва умумий тартибда маиший хизматларини курсатади.

Корхона томонидан интернетдан фойдаланиш хамда маиший хизмат курсатишни йулга куйиш хизмат курсатиш биносининг жойлашувини инобатга олган холда ахолининг зич жойлашуви , шахар маркази, серкатнов йул, Ушбу хизматларга талаб юкори даражада булиб нархининг арзонлиги хамда сифати билан фарк килади.Интернетдан фойдаланиш хамда маиший хизматлар курсатиш оркали юкори самарадорликга эришиш, Шахар ахолисининг ушбу хизмат туларига булган талабларини инобатга олган холда кредит суммасини кайтариш кобилиятига эгадир. Лойиха банк томонидан ажратилган кредит суммасининг берилган вактдан бошлаб 10 кундан сунг хизматлар курсатишни амалга ошириш режалаштирилган. Корхонада ушбу фаолиятга мехнатга лаёкатли 6 нафар юкори малакали мутахассислар ишлайди ва бу билан 6 киши учун янги иш уринлари яратилади.

Корхона томонидан хизмат курсатишни йулга куйиш учун хизмат курсатиш бинолари мавжуд .

Корхона уз фаолиятини олиб бориш асосида хзмат курсатишнинг такомиллашувига ва ривожланишига асосий эътиборини каратади.

Корхона томонидан олинган кредит маблагининг максадли фойдаланиши, кредитнинг уз вактида кайтарилишини назорат килиш белгиланган тартибда банк муассаси ва солик органи томонидан амалга оширилади.Корхона уз фаолиятини амалга ошириш давомида ташки мухит таъсирида носоглом вазиятлар келиш эхтимолини бартараф этиш учун белгиланган тартибда ветеринария хизмати, санитария эпидимология инспекциясини ва сугурта ташкилоти билан узаро алокада муносабат мажбуриятларини тузади.
МАИШИЙ ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШ ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ
Кредит маблагига сотиб олинган 10 дона кампютернинг 8 донаси ахолига интернет хизмати курсатиш учун режалаштирилган булиб хар бир кампютерда 1 соат фойдаланиш учун 1000 сум килиб белгиланади, хамда 2 дона кампютер хамда принтер ахолига хар хил турдаги бланкалар ёзиш хатлар ёзиш учун мулжалланган, нусха кучириш ускунаси оркали ахолига нусха кучириш хизматларини курсатади .Бир ойда 24 кун иш куни белгиланган булиб бир кунда 8 соат иш вакти .

ИШЛАБ ЧИКАРИШ КУВВАТИТ/р

Махсулот номи

Улчов бирлиги

Ишлаб чикариш хажми

Сотилиши 1 ойда

(минг сум )


1 кунда

1 ойда
Улчов бирлиги

(киши,

дона)

Нархи (сум )


Жами суммаси (минг.

сум )

1

Интернетдан фойдаланиш

Киши

64

1536
1536

1000

1 536 000

2

Нусха

Кучириш

Дона

300

7200
7200

100

720 000

3

Кампютерда ёзиш ва чикариш хизмати

Дона

30

720
720

200

144 000
Жами:2 400 000


ХИЗМАТ КУРСАТИШ (Ялпи даромад)
( хизмат курсатиш бир ойда )Махсулот хизмат тури

Сони

1 ойда

Нархи

Жами нархи

Диллерлик устамаси

Жами

Даромад


1 ойда

(сум)


1 ойда сотиш (минг сум )

%

1

Уланиш хизмати

Дона

240

0

240

8000

1 920 000

2

Пул кабул килиш

Киши9 000 000

4 %

360 000
Жами:


9 000 000
2 280 000

МАЗКУР КРЕДИТ БУЙИЧА

Ушбу лойихадаги даромад ва харажатлари хозирги кундаги нарх наводан келиб чиккан холда инфляция хисобга олинмаган холда курсатилган булиб, келажакда инфляция булишидан каътий назар даромад ва харажатлар хам шунга караб усиб боради.


ИШЛАБ ЧИКАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ

КУРСАТГИЧ

Улчов бирлиги

Сони

Нархи

( сум )

1 ойда

( минг сум )

1 йилда

( минг сум )

3 йилда

( минг сум )
Мамурий ходимлар

Киши

2
2

2

2

1

Ишчилар сони

Киши4

4

4

2

Иш хаки фонди

Минг.сум700,0

8400,0

25200,0

3

Иш хаки фондидан

25 % ажратмаМинг сум175,0

2100,0

6300,0

4

Электро энегия харажатлари 5 квт /с

Минг сум

960

110

105,6

1267,2

3801,6

5

Канцелярия ва бошка харажатлар


80,0

960,0

2880,0

6

Жами харажатлар


1060,6

12727,2

38181,6

7

Банк кредит буйича 14 %

Минг сум525,0

6037.5

11287,5

8

Жами харажатлар


1585,6

18764.7

49469,1

9

Хизматлар курсатишдан тушум

Минг сум


4680,0

56160.0

168480,0

10

Хизмат курсатиш харажатлари

Минг Сум1585,6

18764.7

49469,1

11

Ягона солиги 33 %

Минг сум1544,4

18532.8

55598,4

12

Асосий кредит кайтарилиши


0

9000.0

45000,0

13

Соф фойда


1550,0

9862,5

18412,5МОЛИЯВИЙ РЕЖА
Суралаётган кредит маблаги 45 000,0 минг сумни ташкил этади. Амалда корхона хар ойда 4680,0 минг сумлик хажмда хизматлар курсатиш режалаштирилган ва ялпи харажат ойига 3130,0 минг сум Соф фойда 1550,0 минг сумни ташкил этади.

Ишлаб чикариш рентабеллиги

1550,0 минг сум /3130,0 минг сум х 100 % = 49,5 %

Бундан куриниб турибдики корхонанинг йиллик соф фойдаси 18600,0 минг сумни ташкил килади. Корхона томонидан олинган кредит ва фоизларини уз вактида кайтариш кобилиятига эгадир6. КОРХОНА ВА ХОДИМЛАРНИ БОШКАРИШ
Корхонанинг рахбари ________ хисобланади ва бошкаради. Корхонада 6 киши иш олиб бориши кузда тутилган .

Корхонанинг штат жадвали куйидагича

Жадвал – 8 (сумда )
Лавозими

Сони

Бир ойлик иш хаки

Бир ойда

Бир чоракда

Бир йилда

1

Бошлик

1

120 000

120 000

360 000

1440 000

2

Хисобчи

1

120 000

120 000

360 000

1440 000

3

Мутахаисслар

4

115 000

460 000

1380 000

5520 000
Жами :

6
700 000

2100 000

8400 000


XI. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

Жадвал – 9 (минг .сум )

Ойлар

2011 йил

2012 йил

Кредит

микдори

Тулов

Кредит

Микдори

Тулов

Крелит

Фоиз

Кредит

Фоиз

1

Январ

0

0

0

0

1500,0

525,0

2

Феврал

0

0

0

43500,0

1500,0

507,5

3

Март

0

0

0

42000,0

1500,0

490,0

4

Апрел

0

0

0

40500,0

1500,0

472,5

5

Май

0

0

0

39000,0

1500,0

455,0

6

Июн

0

0

0

37500,0

1500,0

437,5

7

Июл

45000,0

0

525,0

36000,0

1500,0

420,0

8

Август

0

0

525,0

34500,0

1500,0

402,5

9

Сентябр

0

0

525,0

33000,0

1500,0

385,0

10

Октябр

0

0

525,0

31500,0

1500,0

367,5

11

Ноябр

0

0

525,0

30000,0

1500,0

350,0

12

Декабр

0

0

525,0

28500,0

1500,0

332,5
Жами:3150,0
18000,0

5145,0XII. КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

Жадвал – 10 (минг .сум )

Ойлар

2013 йил

2014 йил

Кредит

Колдиги

Тулов

Кредит

Колдиги

Тулов

Крелит

Фоиз

Кредит

Фоиз

1

Январ

27000,0

1500,0

315,0

9000,0

1500,0

105,0

2

Феврал

25500,0

1500,0

297,5

7500,0

1500,0

87,5

3

Март

24000,0

1500,0

280,0

6000,0

1500,0

70,0

4

Апрел

22500,0

1500,0

262,5

4500,0

1500,0

52,5

5

Май

21000,0

1500,0

245,0

3000,0

1500,0

35,0

6

Июн

19500,0

1500,0

227,5

1500,0

1500,0

17,5

7

Июл

18000,0

1500,0

210,0

0

0

0

8

Август

16500,0

1500,0

192,5

0

0

0

9

Сентябр

15000,0

1500,0

175,0

0

0

0

10

Октябр

13500,0

1500,0

157,5

0

0

0

11

Ноябр

12000,0

1500,0

140,0

0

0

0

12

Декабр

10500,0

1500,0

122,5

0

0

0
Жами:
18000,0

2625,0
9000,0

367,5

Банк томонидан ажратилаётган 45 000,0 минг сум микдоридаги кредит маблаги хизматлар курсатиш сохасида ахолига « PAYNET » , интернетдан фойдаланиш хамда кампютер ва ксерокс хизматларини курсатиш учун мулжалланган булиб хизмат курсатиш йуналишида асбоб ускуналар сотиб олиш учун мулжаллангандир.


КРЕДИТ СУММАСИ

Суралаётган 45 000,0 минг сум микдордаги кредит маблаги 2011 йил 3- чорак июл ойи бошида ажратилиши мулжалланган.

1. Кредит суммаси 45 000,0

2.Мулжалланган фоиз 6,3 %

3.Кредит муддати 3 йил

4. Фоиз туловлари хар ойда

Корхона томонидан асосий кредитни кайтариш 3 йил давомида ойларга тенг булинган холда кайтариб бориш режалаштирилган.

Х У Л О С А

Банкнинг хамкорликдаги фаолияти , кредит маблаги бериш кафолати натижасида, ушбу маблагнинг уз вактида берилиши, унинг уз вактида ва максадли фойдаланиши, хизмат курсатиш сохасида , ишчи кучи етарли булгани холда Корхона олинган кредит маблагининг устамаси билан уз вактида кайтариш имкониятига эгадир. Ушбу маблагдан фойдаланиш натижасида хизмат курсатиш ускуналарига эга булади, ишлаб чикариш оркали ахолиниг ушбу хизматларга булган талаби нисбатан кондирилади. Бу эса Республикамизда, шу жумладан Сурхондарё вилоятида урта ва кичик бизнесни ривожлантиришда салмокли хисса кушганимиз булади.


Лойихани ишлаб чикди.

«________ »

хусусий корхонаси

рахбари: ________
Download 152 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling