Тасдиклайман


Download 158.5 Kb.
Sana03.06.2020
Hajmi158.5 Kb.
#113569
Bog'liq
akholiga paynet khizmat 1552978229
Yusupov Alisher 2g, anatatsiya, hina Corruption Report, jk, 12-амалий, SQL tili, Maruza matni (3), seminar mashguloti (1), Fanlar, 1-labaratoriya oybek[1], 1-labaratoriya oybek[1], Qoraqolpoq, tojik, Turkman xalqlari etnologiyasi, BBB topshiriq a0e58c66870d8b4a1bd2b1e17e11a930, Мустакил ишлар мавзуси2020 й (1)ТАСДИКЛАЙМАН

« ________ »

хусусий корхонаси

бошлиги

______________ ________


«____» ____________2010 йил


Сурхондарё вилояти Термиз шахри« ________ » хусусий корхонаси томонидан

Хизмат автомашинаси сотиб олиш хамда Ахолига « PAYNET » хизматлари курсатишБ И З Н Е С Р Е Ж А С И

Термиз . ш -2010 йил.

М А З М У Н И

1. Корхона хакида кискача маълумот.
2. Сармоянинг ишлатилиши.
3. Бозор тахлили.
4. Хизмат курсатиш харажатлари
5. Хизмат курсатишда жами харажатлар жадвали
6. Махсулот хизмат ва сотиш бозори
7. Молиявий режа ,кредит ишлатилиши ,кутилаётган самарадорлик ,ва йиллар буйича кредит кайтарилиши
8. Мазкур кредит буйича молиявий режа ва туловлари
9. Кредит ва фоизларини кайтариш режаси
10 .Хулоса


КОРХОНА ХАКИДА КИСКАЧА МАЪЛУМОТ« ________ » хусусий корхонаси Сурхондарё вилоят Термиз шахар Хокимлиги Тадбиркорлик суъбектларини руйхатга олиш инспекцияси томонидан 20__ йил _____даги № ___ -сонли реестри билан Давлат руйхатига олинган.
Корхона рахбари : ________
Банк реквизитлари:

Х/р ______________

МФО: __________

ОАТБ Капитал банк Термиз булими.ИНН: ___________
Корхонанинг максади ахолига « PAYNET » хизмат курсатиш нукталари оркали хар хил турдаги хизматлар курсатиш яъни уяли алока телефонларига пул кабул килиш, хамда уяли телефонларига уланишда уяли алока компаниялари билан узаро шартномалар тузган холда диллерлик хизматларини курсатишни ,уз олдига максад килиб куйган ахолига хизмат курсатишни ривожлантириш максадида корхонага Хизмат автомашинаси сотиб олиш бунинг натижасида ахолининг ушбу хизмат турларига булган талаб ва эхтиёжларини нисбатан кондириш максадида фаолият олиб боради.

Мазкур фаолиятини амалга ошириш яъни хизмат автомашинаси сотиб олиш учун учун ОАТБ «Капитал » банки маблаги хисобидан 17 121 832 ( Ун етти миллион бир юз йигирма бир минг саккиз уттиз икки ) сум 3 йил муддатга 22 % устамаси билан кредит маблаги зарур хисобланади.


КРЕДИТ МАБЛАГИНИНГ ИШЛАТИЛИШ РЕЖАСИТ/р

Сотиб олинадиган Хом ашёлар

УскуналарУлчов

бирлиги


Сони

Сотиб олиш

Бахоси (сум)Жами

Суммаси


( сум)

1.

НЕКСИЯ русумли автомашина

Дона

1

17 121 832

17 121 832
Жами:


17 121 832

БОЗОР ТАХЛИЛИ


Вилоят худудида 2000,0 минг шахар худудида 124,1 минг кишлок худудида 1875,9 минг ахоли яшайди. Тадбиркорлик фаолияти олиб бориладиган манзил ________ кучаси ёкаси .

Термиз шахар ахолисининг уяли алока телефонларига пул кабул килиш, хамда уяли телефонларига уланишда уяли алока компаниялари билан узаро шартномалар тузган холда диллерлик хизматларини курсатишга булган талабини нисбатан кондириш максадида фаолият олиб борилади. Тадбиркор уз фаолиятини йулга куйгани холда накд пул йули билан сотишни амалга оширади. Мижозларга уз вактида буюртма буйича ва умумий тартибда сотиш хизматларини курсатади. Корхона уяли телефонлар SIM карталарни Уяли компанияларидан узаро шартномалар тузган холда пул утказиб берилади,

МАХСУЛОТ ХИЗМАТ ВА СОТИШ БОЗОРИ

Ахолига уяли алока телефонларига пул кабул килиш, хамда уяли телефонларига уланишда уяли алока компаниялари билан узаро шартномалар тузган холда диллерлик хизматларини курсатиш , курсатиш натижасида хар ойда 2850,0 минг сумлик хажмда ялпи даромад олинади , келгусида мазкур хизматларга булган талаб ва турлар буйича курсатгичлар оширилиб борилиши максад килинган.1ой давомида 2850,0 минг сумлик ялпи даромад режалаштирилган. Бир ой давомида хизмат курсатиш харажатлари 1707,3 минг сумни ташкил килади. Бир ой давомида соф фойда 1142,7 минг сумни ташкил килади.

Хизмат курсатиш рентабеллиги 1142,7 / 1707,3 х 100 = 66,9 %
МОЛИЯВИЙ РЕЖА, КРЕДИТ ИШЛАТИЛИШИ, КУТИЛАЕТГАН САМАРАДОРЛИК ВА ЙИЛЛАР БУЙИЧА КРЕДИТ КАЙТАРИЛИШИ.
Корхона томонидан хозирги кунда 1 та « PAYNET » нуктаси фаолият юритаётган булиб Яна кушимча 2 та « PAYNET » нукталари ташкил режалаштирилган. Корхона уяли телефонлари учун SIM карталарни сотганлиги учун Уяли компаниялари билан узаро шартномага асосан диллерлик хизмати хамда уланиш хизматларини курсатганлиги учун 4300 сум микдорида диллерлик хизмати тулаб берилади, уяли телефонлари учун пул кабул килганлиги учун 3 % микдорида пул тулаб берилади . Корхона томонидан олинган кредитнинг максадли фойдаланиши кредитнинг уз вактида кайтарилишини назорат килиш белгиланган тартибда банк муассасалари ва солик органлари томонидан амалга оширилади. Корхона уз фаолиятини амалга оширган холда ташки мухит таъсирида носоглом вазиятлар келиш эхтимоли бартараф этиш учун белгиланган тартибда ветеринария хизмати,санитария эпидемиология инспекциялари ва сугурта ташкилотлари билан узаро алокада муносабат мажбуриятларини тузади.

ХИЗМАТ КУРСАТИШ (Ялпи даромад)

(савдо хизмат курсатиш бир кунда)

Махсулот хизмат тури

Сони

1 кунда

Нархи

Жами нархи

Диллерлик устамаси

Жами

Даромад


1 кунда

(сум)


1 кунда сотиш (минг сум )

%

1

Уланиш хизмати

Дона

20

0

20

4300

86000

2

Пул кабул килиш

Киши

0

0

300 000

3 %

9 000
Жами:


300 000
95000

( хизмат курсатиш бир ойда )

Махсулот хизмат тури

Сони

1 ойда

Нархи

Жами нархи

Диллерлик устамаси

Жами

Даромад


1 ойда

(сум)


1 ойда сотиш (минг сум )

%

1

Уланиш хизмати

Дона

600

0

600

4300

2580 000

2

Пул кабул килиш

Киши9 000 000

3 %

270 000
Жами:


9 000 000
2 850 000МАЗКУР КРЕДИТ БУЙИЧА МОЛИЯВИЙ РЕЖА ВА ХИЗМАТ КУРСАТИШ ХАРАЖАТЛАРИ


КУРСАТГИЧ

Улчов бирлиги

Сони

Нархи

( сум )

1ойда

( минг Сум )

1 йилда

( минг сум )

3 йилда

( минг сум )

1

Ишчилар сони

Киши

3
3

3

3

2

Иш хаки фонди

Минг.сум250,0

3000,0

9000,00

3

Иш хаки фондидан

25 % ажратмаМинг сум62,5

750,0

2250,0

4

Электро энегия харажатлари квт /с

Минг сум

500

110

55,0

660,0

1980,0

5

Кузда тутилмаган харажатлар хизмат курсатишдан 3 %

Минг сум85,5

1026,0

3078,0
Харажатлар

Минг Сум453,0

5436,0

16308,0

7

Банк кредит буйича 22 %

Минг сум313,8

3765,6

7689,7
Жами харажатлар

Минг сум766,8

9201,6

23997,7

8

Хизмат курсатишдан тушган даромад


2850,0

34200,0

102600,0

9

Хизмат курсатишда жами харажатлар

Минг сум766,8

9201,6

23997,7

10

Солик тулови тушумдан 33 %

Минг сум940,5

11286,0

33858,0

11

Асосий кредит кайтарилиши

Минг сум0

0

17121,8
Соф фойда

Минг сум1142,7

13712,4

27622,5

Ушбу лойихадаги даромад ва харажатлари хозирги кундаги нарх наводан келиб чиккан холда инфляция хисобга олинмаган холда


курсатилган булиб, келажакда инфляция булишидан каътий назар даромад ва харажатлар хам шунга караб усиб боради.
КОРХОНА ВА ХОДИМЛАРНИ БОШКАРИШ

Корхонанинг рахбари : ________ хисобланади ва бошкаради. Корхонада 5 киши ишлаш кузада тутилган

Корхонанинг штат жадвали куйидагича

(сумда )
Лавозими

Сони

Бир ойлик иш хаки

Бир ойда

Бир чоракда

Бир йилда

1

Бошлик

1

50 000

50000

150 000

600 000

2

Хисобчи

1

50000

50000

150 000

600 000

3

Ходимлар

3

50000

150000

450 000

1800 000
Жами :

5
250 000

750 000

3 000 000


КРЕДИТ ВА ФОИЗЛАРИНИ КАЙТАРИШ РЕЖАСИ

Жадвал (минг .сум )

Ойлар

2010 йил

2011 йил

Кредит

микдори

Тулов

Кредит

Микдори

Тулов

крелит

Фоиз

Кредит

фоиз

1

Январ

0

0

0

0

0

313,8

2

Феврал

0

0

0

0

0

313,8

3

Март

0

0

0

0

0

313,8

4

Апрел

17121,8

0

313,8

0

713,4

313,8

5

Май

0

0

313,8

16408,4

713,4

300,8

6

Июн

0

0

313,8

15695,0

713,4

287,7

7

Июл

0

0

313,8

14981,6

713,4

274,6

8

Август

0

0

313,8

14268,2

713,4

261,6

9

Сентябр

0

0

313,8

13554,8

713,4

248,5

10

Октябр

0

0

313,8

12841,4

713,4

235,4

11

Ноябр

0

0

313,8

12128,0

713,4

222,3

12

Декабр

0

0

313,8

11414,6

713,4

209,3
Жами:2824,2
6420,6

3295,4

Жадвал (минг .сум )

Ойлар

2012 йил

2013 йил

Кредит

микдори

Тулов

Кредит

Микдори

Тулов

крелит

Фоиз

кредит

фоиз

1

Январ

10701,2

713,4

196,2

2140,4

713,4

39,2

2

Феврал

9987,8

713,4

183,1

1457,0

713,4

26,7

3

Март

9274,4

713,4

170,0

743,6

743,6

13,6

4

Апрел

8561,0

713,4

156,9

0

0

0

5

Май

7847,6

713,4

143,8

0

0

0

6

Июн

7134,2

713,4

130,7

0

0

0

7

Июл

6420,8

713,4

117,7

0

0

0

8

Август

5707,4

713,4

104,6

0

0

0

9

Сентябр

4994,0

713,4

91,5

0

0

0

10

Октябр

4280,6

713,4

78,5

0

0

0

11

Ноябр

3567,2

713,4

65,3

0

0

0

12

Декабр

2853,8

713,4

52,3

0

0

0
Жами:
8560,8

1490,6
2170,4

79,5

Банк томонидан ажратилган 17121,8 ( ун етти миллион бир юз йигирма бир минг саккиз юз )сум микдоридаги кредит маблаги хизмат автомашинаси сотиб олиш учун ажратилган булиб шу оркали уяли телефонларига « PAYNET » хизматлари курсатиш учун мулжалланган.


КРЕДИТ СУММАСИ

  1. Кредит маблаги 17121,8

  2. Мулжалланган фоиз 22 %.

3. Кредит муддати 3 йил

4. Асосий кредитни кайтариш 6 ойдан кейин
Суралаётган 17121,8 минг сум микдоридаги кредит суммаси 2010 йил апрел ойи мобайнида ажратилиши режалаштирилган , кредит суммасини кайтариш 24 ойга тенг булинган холда кайтариб борилиши режалаштирилган.
Х У Л О С А
Банкнинг хамкорликдаги фаолияти, кредит маблаги бериш кафолати натижасида, ушбу маблагнинг уз вактида берилиши, унинг уз вактида ва максадли фойдаланиши, кредит маблагининг устамаси билан уз вактида кайтариш имкониятига эгадир. Ушбу маблагдан фойдаланиш натижасида Корхона уз айланма маблагига эга булади, ахолининг ушбу хизмат турларига булган талаб нисбатан кондирилади. Бу эса Республикамизда, шу жумладан Сурхондаре вилоятида урта ва кичик бизнесни ривожлантиришда салмокли хисса кушганимиз булади.

Лойихани ишлаб чикди.« ________ »

Хусуий корхонаси

бошлиги : ________
Download 158.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling