Tasdiqla yman


Download 3.13 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/10
Sana20.12.2019
Hajmi3.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ni qo'shmoqchi bo‘lsang,

 

ikkaia sonni  ikki qatorga,

 

ya’ni  birini  ikkinchisi-

 

ning  ostiga  va  birlar

 

martabasini birlar marta-

 

basi  tagiga  qo‘y.  Har  bir

 

martabani uning ustidagi,

 

o‘z  navidagi  martabaga

 

qo‘shasan,  ya’ni  birlarni

 

birlaiga,  o‘nlami  o‘nlar-

 

ga  va  hokazo.  Mabodo,

 

biror  martabada  10  yoki

 

undan  ko‘p  son yig‘ilgan

 

bo‘lsa,  ular  yuqori  mar­

tabaga  ko‘tariladi  va  har

 

bir  10  yuqori  martabada

 

1  bo‘ladi».

Al-Xorazmiy

1 ,  2 ,  3 ,  4 , 

5 , 

6 ,  7 ,  8 ,  Q y l O ,   1 1 ,  1 2 ,  1 3 ,  (1 4 ^   1 5 ,  1 6 ,  ...  .

Bu  qatorda  8  sonini  belgilaymiz  va  undan  keyin  9  dan  boshlab

 

o‘ng  tomondan  6  ta  son  sanaymiz.  Shunda  14  ga  kelib  to‘xtaymiz.' Bu

 

son  8  va  6  sonlarining  yig‘indisi  bo‘ladi:  8 + 6= 14.

Natural  sonlar  qatorida  awal  6  sonini  belgilab,  undan  keyin  7  dan

 

boshlab  o‘ng  tomondan  8  ta  son  sanashimiz  ham  mumkin.  Shunda

 

ham  14  ga  kelib  to‘xtaymiz.

Xll-Mustahkamlash:

1)  K o ‘p  xonali  sonlar  ustun  usulida  qanday  qo‘shiladi?

2)  Qo‘shishning  o ‘rin  almashtirish  qonunini  misollarda  tu-

 

shuntiring.3)  Qo‘shishda  nolning  xossasini  ayting.

4)  Qo‘shish  amali  to ‘g ‘ri  bajarilganligi  qanday  tekshiriladi?

I-Sana 

______  

II- Sinf-_____________   4 

Tekshirdim__________

III-Darsning

 

mavzusi: 

Natural  sonlarni  ko'paytirish  va  bo'lish.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad 

-   Natural  sonlarni  ko'paytirish  va  bo'lish 

haqida ilmiy tushunchalar berish 

Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni 

o'z 


maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash.

Bir-birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib  ishlash,  o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.

V-Dars

 

turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)salomlashilsh 

b)navbatchi axboroti

c)davomatni  aniqlash 

d)uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O'quvchilarni 

baholash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1)  Ko‘p  xonali  sonlar ustun  usulida  qanday  qo‘shiladi?

2)

  Qo‘shishning  o‘rin  almashtirish  qonunini  misollarda  tu-

 

shuntiring.3)  Qo‘shishda  nolning  xossasini  ayting.

4)  Qo‘shish  amali  to‘g‘ri  bajarilganligi  qanday  tekshiriladi?

XI-Yangi  mavzu  bayoni:

1.  Natural  sonlarni  ko‘paytirish.

a

  sonini 

n

  soniga  ko‘paytirish  har  biri 

a

  ga  teng  bo‘lgan 

n

  ta

 

qo‘shiluvchming  yig‘indisini  topish  demakdir.a + a + a +  ...  + a — a  • n 

n

 ta qo‘shiluvchi

7 • 4 ham,  28  ham ko‘paytma.

Ko‘p xonali  sonlarni  «ustun  usuli»da  ko'paytirish  qulay.

1- m i s о 1.  428 • 6  ko‘paytmani  hisoblang.

1 + 7 + 1 + 7

4 ta  qo‘shi-

 

luvchi4 =  28

V / ■


t

ko‘paytuv-  ko‘paytma

 

chilarKo‘paytuvchilarning  raqamlarini 

ko'paytmaning  raqamlari  bilan 

solishtiring.  Qonuniyatni  sez- 

dingizmi?

99  •  13  =   1  287 

99  •  21  =   2  079 

9 9 -3 3   -   3 267 

99  •  49  — 4 851

99  ■

  102  =   Ю  098 99  ■

  103  =  10  197

99  •  104  -   10  296

Davom  ettiring!Y e c h i s h

v  428

 

648

 

120 

2  400

 

2   568x

Ikkinchi sonni birinchi sorming:

— birliklariga  1  ko‘paytirdik,

—  o‘nliklariga  f   so‘ngra

— yuzliklariga natijalamiqo‘shdik.

Odatda,  qisqacha  bunday yoziladi:

 

4 2 8  Tushuntirish:  6  karra  8 = 48,

____ 6_  8 ni  birlar xonasiga  yozamiz,

2   5 6 8  

4 yodda;  6 karra 2 = 12, yoddagi

4 qo‘shilsa,  16 bo‘ladi — 6 ni o‘nlar xona­

siga  yozamiz,  1  yodda;  6  karra  4 = 24,

 

yoddagi  1  qo‘shilib,  25  bo‘ladi.  25  ni

 

yozamiz,  natija  2  568  bo‘ladi.

Qisqacha,  bun­

day  yoziladi:

2 -  m i s о 1.  526 • 304  ko‘paytmani  hisoblang.

Y e c h i s h .

x   526

3 0 4  

Ikkinchi  sonning:

2

1 0 4  

—  birliklarini  1  birinchi  songa

 0

 000 —  o ‘nliklarini  i   ko‘paytirdik  va

 

1 5 7  8 0 0  —  yuzliklarini natijalami1 5 9  9 0 4  

qo‘shdik

2.  Ko‘paytirishning  o ‘rin  almashtirish  qonuni.

M i s o l .  

4  va  5  natural  sonlar  ko‘paytmasini  toping.

Y  e с h i s h .  4  ni  5 ga ko‘paytirish deganda,  har biri 4  ga teng b o‘lgan

 

5  ta  qo‘shiluvchining  yig‘indisini  topishni  tushunamiz:Ш Ш Е Ш

5

X 10

1

()

4

h1 5 7

я

1<)

9

0

4

. . . . . ."'"^1

*

1

“ 1

1.  •

 '

L J

Е П Е З З

O . I E D

С Г

Г

4 + 4 + 4 + 4 + 4 =  

=   4  •  5  =   20

5  +  5  +  5  +  5

 

=   5  •  4 =   204  •  5  =

=   5  •  4  =  20Xll-Mustahkamlash:

Ko‘paytma  shaklida  yozing  va  hisoblang:

1)  53 + 53 + 5 3 ; 

3 )  32 + 3 2  + 3 2 + 3 2 + 3 2 ;

2)  65 + 65 + 65 + 6 5 ;  

4 )   28 + 28 + 2 8  + 2 8  + 28.

Tushirib  qoldirilgan  ko‘paytuvchini  toping:

1 ) 3 6 = 4 - . . . ;  

2 )   4 0 = . . . - 8 ;  

3 ) 5 4   =  9 - . . . ;  

4 )   56  = ... -8.

 

O'quvchilarni  baholash.  Uyga  vazifa  mavzuga  oid  misollar  yechish.I-Sana 

 

 

II- Sinf-_____________  Tekshirdim__________

III-Darsning mavzusi: 

Tenglama.IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad -  

Tenglam a  haqida ilmiy  tushunchalar  berish Tarbiyaviy  maqsad -  O'quvchilarni o'z  maqsadiga  erishish  ruhida tarbiyalash. 

Bir-birlariga  o'zaro  hurmat, jamoa  bo'lib  ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O'quvchilarni  mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga  o'rgatish,  til  madaniyatini  o'stirish.

V-Dars

 

turi: 

Yangi tishuncha va  qonunlarni o'rgatuvchi  dars.

VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar:  ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)salomlashilsh 

b)navbatchi  axboroti

c)davomatni aniqlash 

d)uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

Ko‘paytma  shaklida  yozing  va  hisoblang:

1)  53 + 53 + 53; 

3)  32+32 + 32+32+32;

2)  65 + 65 + 65 + 65; 

4)  28 + 28+28 + 28 + 28.

Tushirib  qoldirilgan  ko‘paytuvchini  toping:

1 ) 3 6 = 4 - . . . ;  

2)  4 0 = . . . - 8 ;  

3 ) 5 4  =  9-...; 

4)  56  = ...-8.

Xl-Yangi  mavzu  bayoni:

Sonlardan tuzilib,  « = » belgi bilan birlashtirilgan ikkita ifoda  tenglik

 

leb  ataladi.Tenglik  to‘g‘ri  yoki 

noto‘g‘ri 

bo‘lishi  mumkin.

Tenglikning  chap  va  o‘ng  qismlari bir xil  songa teng bo‘lsa,  bunday

 

nglik to‘g6ri  tenglik 

deyiladi.

Masalan,  8  +  10  =  18,  1 2 - 5   =  7,  120 :  15  =  6 +  2,  13  • 3  +  1  = 40

 

igliklar -  to‘g‘ri  tengliklardir.Ammo,  3 • 9 + 2 = 30,  2 4 : 2  + 10 = 25 -  5 tengliklar esa noto‘g‘ri teng-

 

liklar,  chunki  ulaming  chap va o‘ng qismlari turli son qiymatlariga ega

 

Tenglikda  harf ham  qatnashishi  mumkin.

Masalan, 

x +

 30 = 50 va  1 0 0 -  

x

 = 40  tengliklarda 

x

 harfi  qathashgan.

 

Bunda x

 

harfi 

nom a’lum  sonni 

ifodalaydi.

Noma’lum  son  qatnashgan tenglik 

tenglama 

deyiladi.

li

Masalan, 

x +

  10 = 20;  x : 3 =  10  tengliklar tenglamadir.

Noma’lum x  ning berilgan tenglamani to‘gcri tenglikka aylantiradigan

qiymati  tenglamaning  ildizi  (yechimi)  deyiladi.

M i s o l l a r .   1)  x -  50 =  10  tenglamada  x ning  o‘miga  60  qo‘yilsa,

to‘g‘ri  tenglik  hosil  bo'ladi,  ya’ni  60 -  50  =  10.  x   ning  60  dan  boshqa

qiymatlarida  tenglamaning  chap  qismi  10  ga  teng  bo‘lmaydi.

Shundav  ailib,  x =  60  -   berilgan tenglamaning  ildizi.

Tenglamani yechish deganda, tenglamaning hamma Hdizlarini topish

 

(yoki  ildizi  yo‘qligini  ko‘rsatish)  tushuniladi.2)  100 + x = 200  tenglamani yeching.

100 ga nechani qo‘shsak 200 hosil bo‘ladi? Buni topish uchun 200  dan

 

LOO ni  ayirish  kerak:  x =  200 -   100,  bundan x -

 100  bo'ladi.

J a v o b :   100.

3)  150 - x  =  100  tenglamani yeching.

150  dan  nechani  ayirsak,  100  hosil bocladi? *x =  1 5 0 -   100,  x=50.

 

J a v o b :   50.4)  Bir nechta yong'oqni 4 bola teng bo‘lib oldi.  Har bir bola 5 tadan

 

rongcoq  oldi.  Yongcoqlar  nechta  edi?Y e c h i s h .   Yong‘oqlar  sonini  x  deb  belgilaymiz.  U  holda  masala

 

с: 4 — 5  tenglamani  yechishga keltiriladi.Yong£oqlar  soni  bir  bola  olgan  yong‘oqdan  4  marta  ko‘p  bo‘ladi,

 

^a’ni x = 4-5;  x = 20.J a v o b :   20  ta  yong‘oq.

5)  0 ‘quvchilarga  100  ta  daftar  teng  boTib  berildi.  Har bir o£quvchi

5 tadan  daftar  oldi.  0 ‘quvchilar  nechta?

Y e c h i s h .   0 ‘quvchilar  soni  x   ta.  Masala  1 0 0 : x  =  5  tenglamani

 

yechishga keladi.  Har bir bola  5  tadan  daftar olgan,  demak,  o‘quvchilar

 

soni daftarlar  sonidan  5  marta  kam  boeladi.  x =   100: 5,   bundan 

jc =

 20.

J a v o b :   20  ta  o £quvchi.

Xll-Mustahkamlash:

6) 4 m 

atlas 

4  800 so‘m turadi. Atlasning  1  metri necha socm turadi?

 

Y e c h i s h .   1  - u s u l .   1  m  atlasning  narxi  4  m  atlasning  narxidan4 marta arzon.  Demak,  1  m atlasning narxi: 4 8 0 0 : 4  = 1200 (so‘m) bo£ladi.- u u 1.  Bir  metr  atlasning  narxini 

x

  socm  deylik,  u  holda  4  m

 

atlasning narxi x + x + x  + x = 4 x

 bo‘ladi va u  1  m  atlas  narxidan  4 marta

 

qimmat.  Demak, 4x = 4

 800  bo‘ladi.  4  ni  nechaga  ko‘paytirsak  4 800

 

hosil bo‘ladi? x

 = 4 8 0 0 : 4 ,   bundan 

x

 = 1200  (so‘m).

J a v o b :   1 200  so‘m.

O'quvchilarni  baholash.  Uyga  vazifa  mavzuga  oid  misollar  yechish.

I-Sana_______________  

II-  

Sinf-___________________  

Tekshirdim_________III-Darsning  mavzusi:  Sonlarni  bo’lish  xossasi.

IV-Darsning  maqsadi:

T a ’limiy  maqsad -  Sonlarni  bo’lish  xossasi  haqida ilmiy  tushunchalar berish 

Tarbiyaviy  maqsad -  O ’quvchilarni  o’z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash. 

Bir-birlariga o ’zaro hurmat, jam oa bo’lib  ishlash,  o ’zaro yordam va berilgan vazifani 

bajarishda mahsuliyat sezish ko’nikmalarini tarkib toptirish.

Rivojlantiruvchi  maqsad -  O ’quvchilarni mustaqil  ishlash,  ijodiy izlanish,  guruxlarda 

ishlash orqali  bilim  olishga,  xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash,  fikmi  aniq 

ifodalashga o ’rgatish,  til  madaniyatini o ’stirish.

V-Dars turi:  Yangi tishuncha va qonunlami o’rgatuvchi  dars.

VI-Darsda  foydalaniladigan  metodlar:  Hamkorlik texnologiyasi,  “Aqliy  hujum”  ,

VII-Darsda  foydalaniladigan jihozlar:  ko’rgazmalar,  kompyuter.

VIII-Tashkiliy  qism:

a)salomlashilsh 

b)navbatchi  axboroti

c)davomatni  aniqlash 

d)uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rcjasi:

a)o’tilgan  mavzuni  takrorlash 

b) yangi  mavzu  bayoni 

c)mustaxkamlash. 

d)  O ’quvchilarni 

baxolash

X -O ’tilganlarni  takrorlash:M i s o l l a r .   1x -  50 10 

tenglamada 

x

 ning  o'miga 

60 

qo'yilsa,

 

to‘g‘ri  tenglik  hosil  bo'ladi,  ya’ni 60 

-  

50 10. 

x

  ning 

60 

dan  boshqa

 

qiymatlarida  tenglamaning  chap  qismi  10  ga teng bo'lmaydi.Shunday  qilib, 

x= 60  — 

berilgan tenglamaning  ildizi.

2)  100 + 

x -

 200  tenglamani yeching.

100 

ga nechani qo‘shsak 

200 

hosil bo'ladi? Buni topish uchun 

200 

dan

 

100  ni  ayirish kerak: x -

 200 -  100,  bundan 

x -

 100  bo‘ladi.

J a v o b :   100.

Xl-Yangi  mavzu  bayoni:

Hisobla: 

1)  (724  +  230)  :  18  =  ‘

2)  (831  -   39)  :  24  =

— Ikki  son  yig£indisi  biror  songa  bo‘linsa,  qo‘shiluvchi-

 

larning  har biri  shu songa  bo‘linadimi?— Qo‘shiluvchilardan hech biri berilgan songa bo‘linmasa,

 

ulaming yig‘indisi  (yoki ayirmasi) shu songa bo‘linadimi?

 

Misollarda  sinab  ko‘r.

1 - m i s o l .   2 8   soni  4   ga  b o'lin adi,  chunki  28  =   4 • 7 ;  u   holda  28 • 13

 

soni  ham   4  ga  b o £linadi,  chunki  2 8 - 1 3   =   ( 4  • 7) -  13  =   4  • ( 7  • 13).A g a r  k o ‘p a y tu v ch ila rd a n   b iri  b iro r  s o n g a   b o ‘lin s a ,  u

 

h o ld a  k o ‘p a y tm a   h a m   sh u   so n g a   b o ‘lin a d i.2 - m i

 s o l .   2 4 0   soni  16  ga  b o ‘linadi,  chunki  2 4 0   =   1 5 -  16;  16  soni

 

esa  8 ga b o ‘linadi,  chunki  16  =   8 - 2.  D em ak,  2 4 0   soni h am   8 ga b o ‘linadi.2

-

xossaA g a r   b irin ch i  so n   ik k ln ch isig a , 

ik k in ch i  so n   e s a

 

uchinchisiga bo‘linsa,  u  holda  birinchi  son  uchinchi

 

son ga  b o‘linadi.(fl  soil

240

II  son

16

(ill

3 - m i s o I .  

3 6 0   soni  12  ga  bo‘linadi,  chunki  3 6 0   =   12 ■ 3 0 ;  96  soni

 

ham   12  ga  b o lin a d i,  chunki  96  =   12- 8.360  +  96  va  360  — 9 6   sonlari  12  ga  bo‘linadimi?  Shuni  aniqlaylik:

 

360  +  96  =   1 2 - 3 0   +  1 2 - 8   =   1 2 - ( 3 0   +  8  )  =   1 2 - 3 8 ;360  -   9 6   -   12 • 30  -   12 - 8  =   12 - (30  -   8)  =   12 - 22.

Demak,  yig£indi  va  ayirnia  12  ga  bo‘lmadi.

Agar ikkita natural sonning har bin biror songa bo‘linsa,

 

u holda bu sonlarning yig‘indisi ham, ayirmasi ham o‘sha

 

songa  bo‘linadi.

4 - m i s о 1

.  280  soni  14  ga  bo‘linadi,  chunki  280 =   14 • 20;  30  soni

 

esa  14  ga  bo£linmaydi.  U  holda  280  +  30  =   310  va  280  —  30  =   250

 

sonlari ham  14  ga bo‘linmaydi  (4-xossaga  qarang).

■ г " 1

«100  yuz  bor  izzatda,

 

bir xil  raqam xizmatda»111  :  I  -   11  :  1

222  :  2 -  22 : 2 =

333  :  3  -   33  :  3  =

Davom ettiring!  Yangisini toping!

00

310  Ц4_28  |22~

30

28

2  (qoldiq)

250  Ц 4.

14 

ГТ7

 

110 98

12  (qoldiq)

A gar  sonlardan  bin  biror  songa  bo‘linsa-yu,  IkkihcMsi

 

b o‘ lin m a sa ,  u  holda  bu  son larn in g  y ig ‘ indisi  h am ,

 

ayirm asi  ham   o ‘sha  songa  b o‘linmaydi.

5 - mi s o l .   124  soni  10  ga bo‘linmaydi,  34  soni  ham  10  ga bcflin-

 

maydi, ammo bu sonlarning ayirmasi 124 — 34=  90 soni 10 ga bo‘linadi.6- m i s о 1.  248 soni 5 ga bo‘linmaydi,  112 soni ham 5 ga bo‘linmaydi,

 

ammo  bu sonlarning yig£indisi  248 + 112= 360  soni 5 ga bo‘linadi.Xll-Mustahkamlash:

Nima  uchun:

1)  54  +  27 

yig‘indi ga; 

4)  9  • 

a

 

+  9  - 

b

 

yig‘indi ga;

2)  77  -   55 

ayirma 

11 

ga; 

5)  5  • 33 - 1 3   • 3 

ayirma ga;

3)  39  • 

a


Download 3.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling