Tasdiqla yman


Download 3.13 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/10
Sana20.12.2019
Hajmi3.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda foydalaniladigan jihozlar: 

ko'rgazmalarVIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

M  i s о 1.  K o£paytmani  hisoblang:  2,08 - 0,027.

Ko^paytmani  «ustun»  usulida  bajarish  qtday:

v

% 0 8

/X

0j 0 ?t 7

\ 1 4 5 в

1

4

1

в

0

6

6 1

S

verguldan  keyin  2  ta  raq&m 

veiguldan  keyin  3  ta  raqam

t

veiguldan  keyin  jjf,  ta  raqam  . 

ta 


0  yozib 

q o ‘yiladiXl-Yangi  mavzu  b a y o n i:

Natural sonlarni yaxlitlash nima ekanligi va ulami yaxlitlash qoida- 

lari bilan,  Siz,  5 - sinf «Matematika»sida  tanishgansiz.  Berilgan  sonni 

taqribiy  son  bilan  ahnashtirish  sonni  yaxlitlash  deyilishini  bilasiz. 

Amaliyot  masalalarida o ‘ nli kasrlarni yaxlitlashga ehtiyoj seziladi. 

DoTcondan  sotib  olingan  sariyogc  1,98  kg  bo‘lsa,  uni 

yaditlab

,  2  kg 

sariyoge  olindi  deyishimiz  rnumkin.

Yaxlitlashda  o‘nli  kasrning biror xonasigacha raqamlari saqlanib, 

qolgan raqamlari (o‘ng tomondagj raqamlar) nollar bilan alrnashtiriladi 

(«tashlab yuboriladi»). Bunda hosil bo‘lgan son dastlabki songa 

taqriban 

teng

  deyiladi.

0 ‘nli  kasrlarni  yaxlitlash  qoidalarini  o‘rganib  oling:

1 - q o l d a .  Agar tashlab yuboriladigan raqam 5 dan kichik bo‘lsa, 

undan  chapda  turgan  raqamlar  saqlanadi,  ya’ ni  o ‘zgarishsiz 

qoldiriladi.

2 - q o i d a .   Agar tashlanadiganraqam 5 ga tengyoki 5 dan katta 

bo‘ lsa,  undan  chapda  turgan  saqlanadigan  xonadagi  raqamga

I  qo'shiladi.

M l s o l .   36,8364 sonini:  1) o‘ndan biigacha;  2) yuzdan bugacha 

aniqlikda yaxlitlang.

Yechish.

  1)  36,8364  sonida  saqlanadigan  xona  (o'ndan biriar 

xonasi)dagi raqam 8, tashlab yuboriladigan raqam esa 3 ga teng.  3 < 5 

boclgani  uchun  3  dan  chap  tomonda  turgan  raqamlar  saqlanadi, 

oczgarishsiz qoladi;  I- qoidaga muvofiq,  3  va undan o‘ng tomondagi 

raqamlar  esa  «tashlab  yuboriladi»  (ular  nollar bilan  alrnashtiriladi). 

Demak,  36,8364  «  36,8.

2)  36,8364  sonida  saqlanadigan xona  (yuzdan  birlar xonasi)dagi 

raqam 3 , tashlab yuboriladigan raqam 6 ga teng. 6 > 5 bo‘lgani uchun,

2 - qoidaga  ko'ra,  6  dan  chap  tomonda  turgan  raqamga  —  yuzlar 

xonasidagi 3 raqamiga 1 qo'shiladi; 6 va 4 raqamlari «tashlab yuboriladi». 

Demak,  36,8364 «  36,84.

Sonlarni  yaxlitlang:

1)  birlar  xonasigacha:  420,72;  28,95;  39,37*  99,62;  15,45;

2) o ‘ ndan biriar xonasigacha:  1,081; 0,476; 9,872; 0,963; 4,039.

1  km  gachJa aniqlikda yaxlitlang:

1)  342,43  km ; 

3)  712,67  km ; 

5)  999,91  km ;

2)  93,72  k m ; 

4 )  85,48  k m ; 

6)  999,29  km.

Xll-Mustahkamlash:

1)  Sonlarni  yaxlitlash  degani  nim a?  O 'n li  kasrlarni  yaxlitlash 

qoidasini bilasizmi? Javobingizm 1~ 2 ta misolda tushuntiring.

2)  O fnli  kasrlarni  yaxlitlash  qoidalari  bilan  natural  sonlarni 

yaxlitlash  qoidalari  orasida  qanday  o ‘ xshashlik  va  qanday 

farq  bor? 

0/(

uvchilarni  baholash.  Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'm unalar  o'qish.


I-Sana__________  

II- 

Sinf-______________ 

19 

Tekshirdim__________

III-Darsning mavzusi:  Uchburchak,  uning  perimetri,  turlari.

IV-Darsning maqsadi

Ta'limiy  maqsad -   Uchburchak,  uning  perimetri,  turlari  haqida ilmiy 

tushunchalar  berish.Tarbiyaviy  maqsad 

-  O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga o'zaro hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi  maqsad 

-  O'quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim olishga, xotirani  mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.V-Darsturi:

 Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda

 

foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy 

hujum" 

,

VII-Darsda

 

foydalaniladigan jihozlar: 

ko'rgazmalarVIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c) 


davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirishIX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1)  S onlarni  yaxlitlash  d egan i  niixia?  О ‘n il  kasrlarni  yaxlitlasli 

qoidasini bilasizm i? Javobingizni 

l ~ 2

 ta m isold a  tush untiring.

2)  0 ‘ nli  kasrlarni  yaxlitlash  qoidalari  b ila n   natural  sonlarni 

yaxlitlash  q oid alari  orasida  q an d a y  o ‘ xshashlik  v a   qanday 

farq  b o r ?

XI-Yangi  mavzu  b a y o n i:

1. 


Uchburchak.  Uchburchak,  uning  perimetri  tushunchasi  bilan 

quyi  sinflardan  tanishsiz.  Tekislikda А,  В,  С

  nuqtalarni  belgilaylik 

(

2-tf*  Z?rasmlar).А,  В,  С

 nuqtalarni ЛВ, AC,  BC

 kesmalar yordamida tutashtiramiz 

(3 - rasm).

В  

В

a) 

b)

2 -  rasm. 

3 - rasm

.


Tekislikning 

AB,  ВС,  AC

 kesmalar  bilan  chegaralangan  qismi 

ABC uchburchak

  deyiladi  va A  

ABC

 kabi belgilanadi.

A y

  jBva 


С

 nuqtalar uchburchakning uchlariAJB4  ВС, 

С

 kesmalar 

uchburchakmqg 

tomonlari

  deyiladi  (3-rasm ).Uchburchakning  ixtiyoriy 

bir tomonl qolgan ikki tomonl 

yig6indisidan  kichik,  ammo 

ular aytrmasMan katta bo4adL

AC - B C < A B < A C + BC,

A B --B C < AC < 4B +

BC.

A B -- AC

 <

B C < AB

 +

AC

2. 


Uchburchak turiari.  Uchburchakda uchta burchak bor. Ulamlng 

gradus  olchovlari  yig‘ mdisi  180°  ga  teng  b o la d i  (3 - rasm):AA

 -i- 

ZJB

 + 

A. С

 = 180°.

Burchaklariga  k o ‘ras  uchburchaklar: о ‘tkir  burchaklito‘g cri 

burchaklio ‘ttnas  burchakli

  b o elishi  mumkin  (

1- jadvalga  qarang).Uchburchaknin

tomonlari

Uchburchakning

atalishi

Ko'rinishi

(rasmi)

uchala 

tomoni 

o‘zaro  teng: 

AB--=  B C  =  A C

teng tomonli 

(muntazam) 

uchburchak

В

Ж

: 

Ч

'<

ikkita tomoni o'zaro 

teng:

A B =   B C

teng yonli 

uchburchak

ВABC

  teng  yonli,  ya’ ni 

A B=BC

 bo*lsa,  odatda, 

AC

  tomon 

uchburchakning 

asosi

  deyiladi.

3.  UeMmrc&akiiliig  perlmetri. Uchburchakning  uchala  tomoni 

uzunlikJan  yig‘ indisi  lining  peri metri  deyilishini  eslatib  o‘tamiz.

3 - rasmdagi 

AABC

 ning  perimetri 

P

 = 

AB

 + 

ВС

 + 

AC

 ga tengdir.

Xll-Mustahkamlash:

1)  Uchburchak deb nimaga aytiladi? Rasmda tushuntiring.

2)  Uchburchakning  perimetri  deb  nimaga aytiladi?

3) Uchburchakning tomonlari orasida qanday bpglanish  bor?

4) Uchburchaklar: a) burchaklariga ko‘ra; b) tomonlariga ko‘ra 

qanday  turlarga  bo‘linadi?  Mos  fasmlar  chizing.

I-Sana__________

II- 

Sinf-_________________  

20 

Tekshirdim__________

III-Darsning mavzusi: 

Nisbat  tushunchasi.IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad 

-  Nisbat  tushunchasi  haqida  ilm iy  tushunchalar  berish. Tarbiyaviy  maqsad 

-  O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir-

birlariga o'zaro hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani

bajarishda  mahsuliyat sezish ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi  maqsad 

-  O'quvchilarni mustaqil ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali  bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.V-Dars turi: 

Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda

 

foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda

 

foydalaniladigan jihozlar: 

ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1)  Uchburchak deb nimaga aytiladi? Rasmda tushuntiring.2) 

Uchburchakning perimetri 

deb nimaga aytiladi?

3) Uchburchakning tomonlari orasida qanday bqgianish  bor?

4) Uchburchaklar: 

a) 


burchaklariga ko‘ra; b) tomonlariga ko‘ra 

qanday  turlarga bo‘linadi? 

Mos rasmlar  chizing.XI-Yangi  mavzu  b a y o n i:

Bir  son  ikkinchi  sondan  necha  marta  kattaligini  (yoki  bir* son 

ikkinchisining  qanday  qismini  tashkil  etishini)  bilish  uchun birinchi 

sonni  ikkinchisiga  bo‘lish  kerakligini  bilasiz. 

Masalan,  36: 9 = 4  tenglik  36  soni  9  sonidan  4  marta kattaligini 

(4  marta  ortiqligini)  bildiradi. 

= i   tenglik esa  15  soni 60  sonining  i   qismini tashkil  etishini 

ko‘rsatadi.

3 6 :9   (yoki  15  :6 0 )  b o‘linmani  36  va  9  (15  va  60)  sonlaiining 

nisbatl 36 ning 9 ga (15  ning 60 ga) 

nisbati

 ham deyiladi.  Bunda 36 va 

9  (15  va  60)  sonlari 

nisbatning hadlari

  deyiladi.2  7

Masalan,  1218  bo'Hnma  12  ning  18  ga  nisbati,  - :  

?

  bo‘hnma

3  6

7-   kasming  -   kasiga  nisbati  deb 

0‘ qilishi  mumkin.

6

1212:18  nisbatni  ~   kabi  yozsak  ham  b o

4ladi.


18

Umuman,  nisbatк

k i n  -  g

  yoki 

- ~ g

n

kabi yoziladi. Bu yozuvda: 

k —

 nisbatning oldingi hadi, 

n

 — nisbatning

Jc

keyingi  hadi, q

  —  nisbat,  -   ham  nisbat.n

Nisbat  ushbu  xossalarga  ega.

1. Nisbatning ikkala hadini noldan farqli ayni bir 

p

 songa ko‘pay- 

tirilsa  (yoki  bolinsa),  nisbat  o'zgarmaydi;

k :n  =   ( k - p ) : (n-p)

  yoki 


^ =

Xll-Mustahkamlash:

1 - m i s o l .   3 : 

6  =  (3 ■ 5 ): (6 • 5)  yoki  | =

2-  Oldingi  had keyingi  had bilan  nisbatning  ko£paytmasiga teng:

к ^ n- q.

2- m i s o I .  ~  \

  tenglikdan 

6  —  18 -  i   bun dan  6 = 6.

18

 

3

 

3

3.  Keyingi  had  oldingi  had n i ng  nisbatga  bo

n = k:q.

3 - m i s o l .  ^

7

-  \

  tenglikdan  16 = 

8 : 

ya’ni  16 = 8  - ;   16= 16.

16 

2 

2 

1

1)  Nisbat  deganda  nim ani  tushiinasiz?  M isollar  keltiring.

2)  Nisbatning  hadlarini  ayting.  M isollarda  tushuntiring.

3)  N isbatning  xossalarini  ayting.  M isollarda  tushuntiring.  o'quvch

ilarni  baholash.  Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'munalar  o'qish.I-Sana__________  

II-  S inf-_____________ 

21 

Tekshirdim__________

III-Darsning mavzusi:  Sonli  ifodalar.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad -  Sonli  ifodalar  haqida ilmiy tushunchalar  berish.

Tarbiyaviy  maqsad -  

O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o'zaro hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi  maqsad -  

O'quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.V-Darsturi:

 Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda

 

foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda

 

foydalaniladigan jihozlar: 

ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolash


X-O'tilganlarni  takrorlash:

1)  Nisbat  deganda  nimani  tushunasiz?  Misollar  keltiring.

2)  Nisbatning  hadlarini  ayting,  Misollarda  tushuntiring.

3)  Nisbatning  xossalarini  ayting.  Misollarda  tushmitiring.Xl-Yangi  mavzu  b a y o n i:

Algebra sokzi buyuk o ‘zbek matematigi va astronomi, vatandoshimiz 

Abu  Abdulloh  Muhammad  ibn  Muso  al-Xorazmiyning  „K itob  al- 

muxtasar  fi  hisob  al-jabr  val-muqobala“  (,,Al-jabr  val-muqobala-) 

asaridagi 

al-jabr

 (lotinchasiga algebra)

  so'zidan  olingan.  Bu asarda al- 

Xorazmiy  dunyoda  birinchi  marta  algebra  fanini  izchillik  bilan  bayon 

qilgan.


Algebraning  asosiy  masalasi  algebraik  ifodalar  ustida  matematik 

amallami  o'rganishdir.  Algebraik  ifodalaming  eng  sodda  ko‘ rinishi 

bolgan  sonli  ifodalar  V—VI  sinf matematika  kurslarida  qaralgan  edi.

Sonli  ifoda  sonlardan  tuzilib,  amallar  belgilari  bilan  birlashtirilgan 

yozuv  ekanligini  eslatib  o ‘tamiz.  Masalan,

2  3+7;  10:2-3;  4 0 ,3 + 3 ; 

- - -2

yozuvlar  sonli  ifodalardir.JTJ 

Son// 

ifodaning  qiymati  deb,  shu  sonli  ifodada  ko'rsatilgan 

amallarni bajarish  natijasida hosil bo'lgan  sonni aytiladi.

Masalan,  2 - 3   +  7  sonli  ifodaning  qiymati  13  soni, 

sonli

ifodaning  qiymati - 7   sonidir.

Sonli  ifoda  bitta  sondan  iborat  bolishi  ham  mumkin.  Uning

qiymati  shu  sonning  o ‘zi  boladi.

Ba’ zan  sonli  ifodada  sonlar  va  amallar  belgilaridan  tashqari 

amallarning  ma'lum  tartibda  bajarilishini  ko‘ rsatuvchi  qavslardan 

foydalaniladi.  Masalan,

(2,5+3,5)-2,1

sonli  ifodaning  qiymatini  hisoblashda  awal  qavs  ichidagi  q o‘ shish 

amali,  keyin  ko‘paytirish  amali  bajariladi.

(2,5  +  3,5)  • 2,1  ifodaning  qiymatini  hisoblab,  12,6  sonini  hosil 

qilamiz.  Shuning uchun

(2,5  +   3,5)  • 2,1  =  12,6

tenglikni  yozish  mumkin.

belgisi bilan 

birlashtirilgan 

ikkita  sonli ifoda sonli tenglikni

tashkil 

qiladi.

Agar 

tenglikning 

chap  va 

o fng  qismlarining  qiymatlari  bir xil 

son bo

‘Isa,  и 

holda 

tenglik  to‘g ‘h  tenglik  deyiladi.

Masalan,  i5 n != 8 - l  to‘g‘ ri tenglik,  chunki uning ikkala qismining

2

ham qiymati  7  somga teng.Sonli ifodalar va sonli tengliklardan,  hisoblashlar bilan bir qatorda

sonlaming  xossalarini  yozishda  ham  foydalaniladi.

6

Masalan,  - = -   tenglik  kasrlaming asosiy xossasini,  35 +  21 = 21  +8

+  35  tenglik  esa  q o‘shishning  o ‘ rin  almashtirish  qonunini  ifodalaydi. Endi  6 + 1 2 - 3   sonli  ifodani  qaraylik. 

6 +   12 -  3 = 6 +  36 = 42  dan

iborat  b o‘ lgan  to ‘g lri  natija  amallarni  qabul  qilingan  bajarish  tarti-

biga rioya qilingan  holdagina hosil bo'ladi.Xll-Mustahkamlash:

Masalan,


(2

3 - 4 - 5 ) - 6  + (2 + 2 -4 ) = ( 8 - 4 - 5 ) - 6  + (2 + 2 -4 ) = 

= ( 3 2 - 5 ) - 6  + (2 + 

8) = 27-6 +10 = 162 + 10 = 172.O'quvchilarni  baholash.  Uyga  vazifa  adib  asarlaridan  na'm unalar  o'qish.

[-Sana__________  

II- 

Sinf-______________ 

22 

Tekshirdim__________

III-Darsning mavzusi:  Algebraik  tengliklar,  formulalar.

IV-Darsning maqsadi:

Ta'limiy  maqsad -  Algebraik  tengliklar,  formulalar  haqida ilmiy  tushunchalar 

berish.


Tarbiyaviy  maqsad 

-  O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish  ruhida tarbiyalash.  Bir- 

birlariga o'zaro hurmat, jamoa  bo'lib ishlash, o'zaro yordam va  berilgan vazifani 

bajarishda  mahsuliyat sezish  ko'nikmalarini tarkib toptirish.Rivojlantiruvchi  maqsad 

-  O'quvchilarni mustaqil ishlash,  ijodiy izlanish, guruxlarda 

ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 

ifodalashga o'rgatish,  til  madaniyatini o'stirish.V-Darsturi:

 Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi  dars.VI-Darsda foydalaniladigan  metodlar: 

Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy  hujum" ,

VII-Darsda

 

foydalaniladigan jihozlar: 

ko'rgazmalar

VIII-Tashkiliy qism:

a)  salomlashilsh 

b)  navbatchi axboroti

c)  davomatni aniqlash 

d)  uyga vazifani tekshirish

IX-Darsning  rejasi:

a)  o'tilgan  mavzuni  takrorlash 

b)  yangi  mavzu  bayoni 

c) 


mustahkamlash. 

d) 


O'quvchilarni 

baxolashDownload 3.13 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling