“Tasdiqlayman” O„quv ishlari bo„yicha prorektor prof O. R. Teshaev 201 yil


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet14/21
Sana30.03.2017
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

2-bosqich. 
Asosiy qism 
(90 daqiqa
10 daqiqa 
2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 
mavzuning  asosiy  tushunchalari  bo„yicha  tezkor-
so„rov o„tkazadi. 
Savollarga 
javob 
beradilar. 
10 daqiqa 
 
 
2.2.  Keys  materiallarini  muhokama  qilishni 
tashkillashtiradi, ishlash qoidasi, vaziyatlarni tahlil 
qilish  chizmasi,  muammolarni  ifodalanishiga 
e'tibor berishlariga qaratadi.    
Muhokama  qiladilar, 
aniqlashtiruvchi 
savollar beradilar. 
25 daqiqa 
 
 
 
2.3.  Vaziyatni  mustaqil  tahlil  qilishni,  muammoni 
ifodalashni,  yechish  yo„llarini  aniqlashni,  so„ngra 
uni yechish topshirig„ini beradi. 
Keys 
materiallarini 
muhokama qiladilar, 
aniqlaydilar,  savollar 
beradilar 
20 daqiqa 
 
 
 
2.4.Testlarni yakka tartibda ishlaydilar  
 
Mustaqil ravishda 
tahlil qilish varag„ini 
to„ldira-dilar, 
muammoni 
yechadilar. 
25 daqiqa 
 
2.5.Talabalarga ko„rgazmali qurollarni ko„rsatish 
(slaydlar, 
laminantlar, 
prezentatsiya, 
videoroliklar, 
videofilmlar va b q.), ularni izohlash 
Testni 
muhokama 
qiladilar 
taqdimot  
kiladilar 
boshqa 
talabalar  munozarada 
ishtirok 
etadilar, 
savollar beradilar 
3-bosqich. 
Yakuniy  
(45 daqiqa
20 daqiqa 
 
3.1. Xulosa: Mavzu bo„yicha xulosa qiladi. 
 
Tinglaydi 

 
 
20 daqiqa 
3.2. Faol talabalar baholanadi  guruh  bo„yicha 
baholash mezonlari e'lon qilinadi.  
O„z 
o„zini 
baholaydilar. 
5 daqiqa 
3.3.  Mustaqil  tayyorgarlik  ko„rish  uchun  savollar 
va topshiriqlar beriladi.  
Savollar beradilar. 
Topshiriqni yozadilar 
 
                                              
                KIRISH 
         Mashg„ulotni o„tkazish joyi va  jihozlanishi 
 
o„quv xonasi. 
 
DSENM modul xonasi. 
 
grafologik struktura jadvali;  
 
xronoreflesometr; 
 
San Q va M  № 020306 “Ishlab chiqarishda mikroiqlimni sanitariya meyorlari 
 
Multimedia variantlari, slaydlar; 
 
vaziyatli masalalar; 
 
uslubiy qo„llanmalar; 
 
o„rgatuvchi-nazorat qiluvchi dastur 
 
konuniy va meyoriy xujjatlar 
 
San K va M., KMK Davlat Standarti , uslubiy qo„llanmalar v.x.k. 
 
videofilmlar, videoroliklar, laminantlar. 
 
 
Motivatsiya 
  
             
Ishlab  chiqariish  sharoitida  issiqlik  xolatiga  doimiy  ravishda  ta'sir  etuvchi 
omillar  qatoriga  meteorologik  omil  kiradi.  Meteorologik  omil  ko„rsatkichlari  havoning 
fizik  xolati  –  harorati,  namligi,  xarakat  tezligi,  infraqizil  nurlar  intensivligi  bilan 
belgilanadi. 
Isituvchi  mikroiqlim  (issiq  sexlarda)  va  sovituvchi  mikroiqlim  (muzlatgich 
sexlarida)  sharoitida  ish  bajarishda  organizmning  termoregulyasiya  jarayonlariga  bo„lgan 
talablar  oshadi.  Issiqlik  almashinuvini  buzilishi  –  bu  termoregulyasiya  jarayonlarini 
keskinligi bilan bog„liqdir, bunda fiziologik jarayonlarda o„zgarishlar vujudga keladi. Shu 
sababli  mehnat  gigiyenasi  vrachining  termoregulyasiya  jarayonlarini,  organizmning 
funksional  holatini  tekshirish  usullarini  va  qanday  o„tkazishni  bilish  kerak.  Noqlay 
mikroiqlim  salbiy  ta'sirini  oldini  oluvchi  choralarni  ishlab  chiqish  vrachning  asosiy 
vazifalariga kiradi. 
    
Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Bu  mavzuni  o„qitish  talabalarning  umumiy  gigiyena,  biokimyo,  normal  va 
patologik fiziologiya, biologiya va ijtimoiy gigiyena fanlari bilimlari asosida o„tkaziladi. 
 
 

 
 
 
Mashg„ulot № 7 
Mavzu: Mikroiqlimni gigiyenik  me'yorlash. Noqulay             mikroiqlim  ta'sirini 
oldini olish  bo„yicha           profilaktik  chora-tadbirlarini  ishlab chiqish 
Ta'lim berish texnologiyasi (amaliy mashg„ulot) 
Vaqt: 180 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O‘quv 
mashg‘ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg„ulot  
O‘quv 
mashg‘ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O‘quv 
mashg‘uloti 
maqsadi: 

Mikroiqlimni 
me'yorlash 
prinsiplarini 
talabalarga 
tushuntirish. 
- Noqulay mikroiqlim ta'sirini oldini olish bo„yicha 
profilaktik chora       tadbirlarni ishlab chiqishni o„rgatish. 
Talaba bilishi kerak: 

mikroiqlimni gigiyenik me'yorlash prinsiplarini; 
Talaba  bajara  olishi 
lozim: 
-  Noqulay  mikroiqlim  ta'sirini  oldini  olish  bo„yicha 
profilaktik chora tadbirlarni ishlab chikishni. 
Pedagogik vazifalar
Mikroiqlimni 
me'yorlash 
prinsiplarini 
talabalarga 
tushuntirish. 
- Noqulay mikroiqlim 
ta'sirini oldini olish 
bo„yicha profilaktik 
chora       tadbirlarni 
ishlab chiqishni 
o„rgatish. 
O‘quv   faoliyati   natijalari
     Mikroiqlimni SanQ vaM№ 0203-06 bo„yicha 
me'yorlash prinsiplarini aytib bera oladilar 
 Noqulay mikroiqlim bo„yicha profilaktik chora 
tadbirlar ishlab chiqa olishlari lozim 
-
 
Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o„stirish,  me'yorlash 
prinsiplarini  va  noqulay  mikroiqlimni  ta'sirini  oldini 
olish  chora  tadbirlarini  ishlab  chiqish  mulohazani 
shakllantiradilar; 
   
-
 
Talabalar mikroiqlimni me'yorlash prinsipini bilishlari 
lozim. 

 
 
Ta'lim usullari 
Ma'ruza,  aqliy  hujum,  hikoya,  namoyish,  videousul,  amaliy 
ish usuli, kitob bilan ishlash, suhbat, ta'limiy o„yin, pinbord, 
organayzer. 
Ta'lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o„qiymiz», 
«O„ylang-Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta'lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma, 
sxema,  eslatma,  nazorat  varag„i,  matnlar,  nazorat  savollari, 
testlar,  vaziyatli  masalalar,  o„rgatuvchi-  nazorat  qiluvchi 
dasturlar   
Ta'lim berish sharoiti  Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo„ljallangan xonalar, 
 
tegishli  jadvallar,  sxemalar,  slaydlar,    yangi  pedagogik 
texnologiyalar,    o„rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar, 
O„z.Res  SSVning  buyruqlari,  metodik  qo„llanmalar.  San 
Qva Q, O„z Res Qonunlari  
Monitoring 
va 
baholash 
Og„zaki so„rov: tezkor-so„rov, yozma so„rov: test  
 
 
O„QUV MASHG„ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI  
Ish 
bosqichlari 
va vaqti 
Faoliyat 
 
ta'lim beruvchi 
ta'lim oluvchilar 
1-bosqich. 
O„quv 
mashg„ulotiga 
kirish 
(45 daqiqa
15 daqiqa 
1.1.
 
Mavzuning  nomi,  maqsadi  va  kutilayotgan 
natijalarni  yetkazadi.  Mavzu  bo„yicha  asosiy 
tushunchalar:  suv  xavzasi,  chiqindi  suvlar, 
septik, 
aerotenk, 
tindirgich 
to„g„risida 
tushuncha  beradi.  Mashg„ulot  rejasi  bilan 
tanishtiradi. 
Tinglaydilar va yozib 
oladilar. 
 
 
 
10daqiqa 
1.2.
 
 Adabiyotlar  ro„yxatini beradi (ilova № 6) 
Tinglaydilar va yozib 
oladilar  
 
 
10 daqiqa 
1.3.
 
Talabalarni  aqliy  hujumga  tortish  uchun 
jonlantiruvchi 
savollar 
beradi. 
Amaliy 
mashg„ulot  rejasi  va  tuzilishiga  qarab  ta'lim 
jarayonini  tashkil  etish  bo„yicha  harakatlar 
tartibi bayon qilinadi. 
 
Savollarga 
javob 
beradilar 
va 
tinglaydilar 
 
10 daqiqa 
1.4.
 
 Amaliy  mashg„ulotda  talabalar  faolligini 
baholash mezonlarini e'lon qiladi.  
Tinglaydilar. 
2-bosqich. 
Asosiy qism 
   (90 daqiqa
10 daqiqa 
2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 
mavzuning  asosiy  tushunchalari  bo„yicha  tezkor-
so„rov o„tkazadi. 
Savollarga 
javob 
beradilar. 

 
 
10 daqiqa 
 
 
2.2.  Keys  materiallarini  muhokama  qilishni 
tashkillashtiradi, ishlash qoidasi, vaziyatlarni tahlil 
qilish  chizmasi,  muammolarni  ifodalanishiga 
e'tibor berishlariga qaratadi.    
Muhokama  qiladilar, 
aniqlashtiruvchi 
savollar beradilar. 
25 daqiqa 
 
 
 
2.3.  Vaziyatni  mustaqil  tahlil  qilishni,  muammoni 
ifodalashni,  yechish  yo„llarini  aniqlashni,  so„ngra 
uni yechish topshirig„ini beradi. 
Keys 
materiallarini 
muhokama qiladilar, 
aniqlaydilar,  savollar 
beradilar 
20daqiqa 
 
 
 
2.4.Testlarni yakka tartibda ishlaydilar  
 
Mustaqil ravishda 
tahlil qilish varag„ini 
to„ldira-dilar, 
muammoni 
yechadilar. 
25 daqiqa 
 
2.5.Talabalarga ko„rgazmali qurollarni ko„rsatish 
(slaydlar, 
laminantlar, 
prezentatsiya, 
videoroliklar, 
videofilmlar va b q.), ularni izohlash 
Testni 
muhokama 
qiladilar 
taqdimot  
kiladilar 
boshqa 
talabalar  munozarada 
ishtirok 
etadilar, 
savollar beradilar 
3-bosqich. 
Yakuniy  
(45 daqiqa
20 daqiqa 
 
3.1. Xulosa: Mavzu bo„yicha xulosa qiladi. 
 
Tinglaydi 
20 daqiqa 
3.2. Faol talabalar baholanadi  guruh  bo„yicha 
baholash mezonlari e'lon qilinadi.  
O„z 
o„zini 
baholaydilar. 
5 daqiqa 
3.3.  Mustaqil  tayyorgarlik  ko„rish  uchun  savollar 
va topshiriqlar beriladi.  
Savollar beradilar. 
Topshiriqni yozadilar 
 
                                              
                KIRISH 
         Mashg„ulotni o„tkazish joyi va  jihozlanishi 
 
o„quv xonasi. 
 
DSENM modul xonasi. 
 
grafologik struktura jadvali  
 
San Q va M  № 020306 “Ishlab chiqarishda mikroiqlimni sanitariya meyorlari 
 
Multimedia variantlari, slaydlar; 
 
vaziyatli masalalar; 
 
uslubiy qo„llanmalar; 
 
o„rgatuvchi-nazorat qiluvchi dastur 
 
konuniy va meyoriy xujjatlar 

 
 
 
San K va M., KMK Davlat Standarti , uslubiy qo„llanmalar v.x.k. 
 
videofilmlar, videoroliklar, laminantlar. 
 
 
 
Motivatsiya 
  
             
Mikroiqlim  sharoitini  o„rganilgandan so„ng, olingan natijalari  me'yorlar  bilan  
solishtiriladi.  Ishlab  chiqarishda  mikroiqlimni  optimal  va  yo„l  qo„yib    bo„ladigan  me'yor  
ko„rsatkichlari  mavjud. 
 
Optimal  mikroiqlim  sharoiti odamga  uzoq  muddat va muntazam  ravishda  ta'sir 
etsa    ham    organizmning      issiqlik    va  funksional    holatini  me'yorida    saqlashga  imkon 
beradi.  Ular    ish  qobiliyatini    yuqori  darajada    saqlashni    va  issiqlikni    komfort    sezish 
uchun  ta'minlaydi. 
 
Yo„l qo„yilishi mumkin bo„lgan mikroiqlim sharoiti odamga muntazam ravishda va 
uzoq  muddat  ta'siri  natijasida  organizmning  issiqlik  va  funksional  holatida  o„zgarishlar 
issiqlik  almashinuvini  keskinligi  kuzatiladi.  Bunda  ish  qobiliyatini  pasayishi  va  issiqlik 
sezilishini diskomforti kuzatiladi. 
 
    
Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         Bu  mavzuni  o„qitish  talabalarning  umumiy  gigiyena,  biokimyo,  biologiya  va 
ijtimoiy  gigiyena  fanlari  bilimlari  asosida  o„tkaziladi.  Dars  davomida  olingan  bilimlar 
«Kasb  kasalliklari»,  «Epidemiologiya»,  «Kommunal  gigiyena»  va  boshqa  gigiyenik 
fanlarni  o„tayotganda  mehnat  gigiyenasidan  “Mikroiqlimni  gigiyenik    me'yorlash. 
Noqulay mikroiqlim  ta'sirini oldini olish  bo„yicha  profilaktik  chora tadbirlarini  ishlab 
chikish” mavzusini o„tayotganda qo„llash mumkin.  
Mashg„ulot № 8 
Mavzu:
 
Elektromagnit maydon kuchlanganligini tekshirish usullari 
Ta'lim berish texnologiyasi (amaliy mashg„ulot) 
Vaqt: 180 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O‘quv 
mashg‘ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg„ulot  
O‘quv 
mashg‘ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 

 
 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O‘quv 
mashg‘uloti 
maqsadi: 
-
 
Talabalarda ishlab chiqarishdagi EMM ning 
ko„rsatkichlariga gigiyenik baho berish va ularni 
organizmga salbiy ta'sirini oldini olishning 
samarador choralarini tavsiya etish bo„yicha 
amaliy ko„nikmalar hosil qilish. 
Talaba bilishi kerak: 
-  EMM  kuchlanganligini  ko„rsatkichlarini  o„lchashni 
o„tkazishni

Talaba  bajara  olishi 
lozim: 

EMM kuchlanganligini organizmga salbiy ta'sirini 
oldini olish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni. 
Pedagogik vazifalar
 
Talabalarga  ishlab 
chiqarishdagi  EMM 
kuchlanganligining 
ko„rsatkichlariga 
gigiyenik 
baho 
berishni tushuntirish 
-EMM 
kuchlanganligini 
organizmga 
maxalliy va umumiy 
ta'sirini o„rgatish  
.Tekshirish 
usullarini  o„rgatish  

Salbiy 
ta'sirini 
oldini 
olishning 
samarador 
choralarini  tavsiya 
etish 
bo„yicha 
amaliy  ko„nikmalar 
hosil qilish. 
O‘quv   faoliyati   natijalari
 Ishlab chiqarishda EMM kuchlanganligining 
ko„rsatkichlariga gigiyenik baho berishni bilishlari 
lozim 
-
 
EMM kuchlanganligini organizmga maxalliy va 
umumiy ta'sirini bilishlari shart 
-
 
EMM kuchlanganligini tekshirish usullarini 
o„tkazishni biladilar  
-
 
Salbiy 
ta'sirini 
oldini 
olishning 
samarador 
choralarini 
tavsiya 
etish 
bo„yicha 
amaliy 
ko„nikmalar hosil qilishni t
alablar bilishi lozim 
  Talabalarda 
aqliy 
fikr 
yuritishni 
o„stirish, 
EMM 
kuchlanganligini tekshirish usullarini o„rgatish va profilaktik  
tadbirlar  ketma  –  ketlik  chizmasini  to„g„ri  tassavur  qilishi, 
tanqidiy mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar EMM kuchlanganligini gigiyenik baho berish 
bosqichlari tartibini va uni tartibli ravishda bajara olishi 
lozim. 
Ta'lim usullari 
Ma'ruza,  aqliy  hujum,  hikoya,  namoyish,  videousul,  amaliy 
ish usuli, kitob bilan ishlash, suhbat, ta'limiy o„yin, pinbord, 
organayzer. 

 
 
Ta'lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o„qiymiz», 
«O„ylang-Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta'lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma, 
sxema,  eslatma,  nazorat  varag„i,  matnlar,  nazorat  savollari, 
testlar,  vaziyatli  masalalar,  o„rgatuvchi-  nazorat  qiluvchi 
dasturlar   
Ta'lim berish sharoiti  Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo„ljallangan xonalar, 
 
tegishli  jadvallar,  sxemalar,  slaydlar,    yangi  pedagogik 
texnologiyalar,    o„rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar, 
O„z.Res  SSVning  buyruqlari,  metodik  qo„llanmalar.  San 
Qva Q, O„z Res Qonunlari  
Monitoring 
va 
baholash 
Og„zaki so„rov: tezkor-so„rov, yozma so„rov: test  
 
 
O„QUV MASHG„ULOTINING TEXNOLOGIK XARITASI  
Ish 
bosqichlari 
va vaqti 
Faoliyat 
 
ta'lim beruvchi 
ta'lim oluvchilar 
1-bosqich. 
O„quv 
mashg„ulotiga 
kirish 
(45 daqiqa
15 daqiqa 
1.1.
 
Mavzuning  nomi,  maqsadi  va  kutilayotgan 
natijalarni  yetkazadi.  Mavzu  bo„yicha  asosiy 
tushunchalar:  suv  xavzasi,  chiqindi  suvlar, 
septik, 
aerotenk, 
tindirgich 
to„g„risida 
tushuncha  beradi.  Mashg„ulot  rejasi  bilan 
tanishtiradi. 
Tinglaydilar va yozib 
oladilar. 
 
 
 
10 daqiqa 
1.2.
 
 Adabiyotlar  ro„yxatini beradi (ilova № 6) 
Tinglaydilar va yozib 
oladilar  
 
 
10 daqiqa 
1.3.
 
Talabalarni  aqliy  hujumga  tortish  uchun 
jonlantiruvchi 
savollar 
beradi. 
Amaliy 
mashg„ulot  rejasi  va  tuzilishiga  qarab  ta'lim 
jarayonini  tashkil  etish  bo„yicha  harakatlar 
tartibi bayon qilinadi. 
 
Savollarga 
javob 
beradilar 
va 
tinglaydilar 
 
10 daqiqa 
1.4.
 
 Amaliy  mashg„ulotda  talabalar  faolligini 
baholash mezonlarini e'lon qiladi.  
Tinglaydilar. 
2-bosqich. 
Asosiy qism 
(90 daqiqa
10 daqiqa 
2.1.  Talabalar  bilimini  faollashtirish  maqsadida 
mavzuning  asosiy  tushunchalari  bo„yicha  tezkor-
so„rov o„tkazadi. 
Savollarga 
javob 
beradilar. 
10 daqiqa 
 
 
2.2.  Keys  materiallarini  muhokama  qilishni 
tashkillashtiradi, ishlash qoidasi, vaziyatlarni tahlil 
qilish  chizmasi,  muammolarni  ifodalanishiga 
e'tibor berishlariga qaratadi.    
Muhokama  qiladilar, 
aniqlashtiruvchi 
savollar beradilar. 

 
 
25 daqiqa 
 
 
 
2.3.  Vaziyatni  mustaqil  tahlil  qilishni,  muammoni 
ifodalashni,  yechish  yo„llarini  aniqlashni,  so„ngra 
uni yechish topshirig„ini beradi. 
Keys 
materiallarini 
muhokama qiladilar, 
aniqlaydilar,  savollar 
beradilar 
20 daqiqa 
 
 
 
2.4.Testlarni yakka tartibda ishlaydilar  
 
Mustaqil ravishda 
tahlil qilish varag„ini 
to„ldira-dilar, 
muammoni 
yechadilar. 
25 daqiqa 
 
2.5.Talabalarga ko„rgazmali qurollarni ko„rsatish 
(slaydlar, 
laminantlar, 
prezentatsiya, 
videoroliklar, 
videofilmlar va b q.), ularni izohlash 
Testni 
muhokama 
qiladilar 
taqdimot  
kiladilar 
boshqa 
talabalar  munozarada 
ishtirok 
etadilar, 
savollar beradilar 
3-bosqich. 
Yakuniy  
(45 daqiqa
20 daqiqa 
 
3.1. Xulosa: Mavzu bo„yicha xulosa qiladi. 
 
Tinglaydi 
20 daqiqa 
3.2. Faol talabalar baholanadi  guruh  bo„yicha 
baholash mezonlari e'lon qilinadi.  
O„z 
o„zini 
baholaydilar. 
5 daqiqa 
3.3.  Mustaqil  tayyorgarlik  ko„rish  uchun  savollar 
va topshiriqlar beriladi.  
Savollar beradilar. 
Topshiriqni yozadilar 
 
                                              
                 KIRISH 
         Mashg„ulotni o„tkazish joyi va  jihozlanishi 
-
 
IEMP, NFM-1 asboblari 
-
 
 San Q va M  0019-01  
-
 
 San Q va M 0021-01 
-
 
o„rgatuvchi-nazorat qiluvchi dastur 
-
 
konuniy va meyoriy xujjatlar 
-
 
San K va M., KMK Davlat Standarti , uslubiy qo„llanmalar v.x.k. 
-
 
videofilmlar, videoroliklar, laminantlar. 
 
 
Motivatsiya 
  
            Zamonaviy texnologik jarayonning turli sohalarda ionlashtirilmaydigan 
elektromagnit maydonlardan turli maqsadlardan keng foydalaniladi.  Shu sababli bu 
omilning  turli  sharoitlarda  ishlovchilar  organizmining  ta'siri  ko„rsatiladi.  EMM 
turiga  qarab,  organizmga  ta'siri  turli  ko„rinishda  namoyon  bo„ladi.  Shu  sababli 

 
 
mehnat  gigiyenasi  vrachi  ish  joylaridagi  mavjud  EMM  manbalari  turi  nima 
maksadda  ishlatilishini  uning  kursatkichlari  sharoitiga  gigiyenik  baho  bera  olish 
salbiy  ta'siridan  himoyalash  choralarini  ishlab  chiqa  olish  kerak.  Bu  omil  turli 
muxitlardan ushlanmay o„ta olish xususiyatiga ham egadir. 
    
Fanlararo va fanlar ichra aloqalar 
         
Bu mavzuni o„qitish talabalarning umumiy gigiyena, biokimyo, biologiya 
va  ijtimoiy  gigiyena  fanlari  bilimlari  asosida  o„tkaziladi.  Dars  davomida  olingan 
«Kasb kasalliklari», «Epidemiologiya», «Kommunal gigiyena» va boshqa gigiyenik 
fanlarni 
utayotganda 
mehnat 
gigiyenasidan 
«Elektromagnit 
maydon 
kuchlanganligini tekshirish usullari» mavzusini o„tayotganda qullash mumkin 
 
Mashg„ulot № 9 
Mavzu:
 
Ishlab chiqarish qurilishida situatsion vaziyat va bosh rejalar 
loyixalarini gigiyenik ekspertizasi. 
Ta'lim berish texnologiyasi (amaliy mashg„ulot) 
Vaqt: 180 daqiqa   
Talabalar soni: 10-12 
O‘quv 
mashg‘ulotining 
shakli va turi 
Amaliy mashg„ulot  
O‘quv 
mashg‘ulotining 
tuzilishi   
1. Kirish qism 
2. Fanlararo va fanlar ichra aloqalar  
3. Nazariy qism 
4. Analitik qism:  
-organayzer 
-Test va vaziyatli masalalar 
5. Amaliy qism 
O‘quv 
mashg‘uloti 
maqsadi: 
-talabalarni fikrlash qobiliyatini o„strish; 
- mavzuni o„rganish borasida talabalarni ijobiy yondosh 
ishga yo„llash; 
- talabalarda mustaqil fikrlashni shakillantirish. 
Talaba bilishi kerak: 
-  ekspertiza  uchun  taqdim  etilgan  ishlab  chiqarish 
korxonalarida  situatsion  va  bosh  rejalar  loyixalarining 
to„laligini aniqlashni; 
-  ishlab  chiqarish  korxonalarida  situatsion  va  bosh 
rejalari  loyixalarining  ekspertiza  qilishda  qo„llanadigan 
qonuniy xujjatlarni to„laligini aniqlashni. 

 
 
Talaba  bajara  olishi 
lozim: 

situatsion  va  bosh  rejaga  gigiyenik  baho  berish 
bosqichlarini o„tkazish; 
-  ko„rib  chiqilgan  loyxa  materiallariga  sanitar  xulosa 
berishni.  
Pedagogik vazifalar
-  ekspertiza  uchun 
taqdim 
etilgan 
ishlab 
chiqarish 
korxonalarida 
situatsion  va  bosh 
rejalar 
loyixalarining 
to„laligini 
aniqlashni; 
-  ishlab  chiqarish 
korxonalarida 
situatsion  va  bosh 
rejalari 
loyixalarining 
ekspertiza  qilishda 
qo„llanadigan 
qonuniy  xujjatlarni 
to„laligini 
aniqlashni. 
–  situatsion  va  bosh 
rejaga 
gigiyenik 
baho 
berish 
bosqichlarini 
o„tkazish; 
-  ko„rib  chiqilgan 
loyxa  materiallariga 
sanitar 
xulosa 
berishni.  
-  o„rgatish,  o„rgatish  
o„z  bilim  doirasini    
shakllantirish 
va   
qiziqish  uyg„otish 
O‘quv   faoliyati   natijalari
-  ekspertiza  uchun  taqdim  etilgan  ishlab  chiqarish 
korxonalarida  situatsion  va  bosh  rejalar  loyixalarining 
to„laligini aniqlashni; 
-  ishlab  chiqarish  korxonalarida  situatsion  va  bosh 
rejalari  loyixalarining  ekspertiza  qilishda  qo„llanadigan 
qonuniy xujjatlarni to„laligini aniqlashni. 
–  situatsion  va  bosh  rejaga  gigiyenik  baho  berish 
bosqichlarini o„tkazishni; 
-  ko„rib  chiqilgan  loyxa  materiallariga  sanitar  xulosa 
berishni 
o„rgatish 
  Talabalarda  aqliy  fikr  yuritishni  o„stirish,  ishlab  chiыarish 
korxonalarida  situatsion  va  vaziyatli  rejalarni  ekspertiza 
qilishi, tanqidiy mulohazani shakllantiradilar; 
   
  Talabalar situatsion va bosh rejaga gigiyenik ba=o berish 
bosыichlari tartibini va uni tartibli ravishda bajara olishi 
lozim. 
Ta'lim usullari 
Ma'ruza,  aqliy  hujum,  hikoya,  namoyish,  videousul,  amaliy 
ish usuli, kitob bilan ishlash, suhbat, ta'limiy o„yin, pinbord, 
organayzer. 
Ta'lim shakli 
Jamoaviy,  guruhlarda  ishlash  («Birgalikda  o„qiymiz», 

 
 
«O„ylang-Juftlikda ishlang-Fikr almashing»), yakka tartibli 
Ta'lim vositalari 
Doska-stend,  videofilmlar,  grafik,  diagrammlar,  chizma, 
sxema,  eslatma,  nazorat  varag„i,  matnlar,  nazorat  savollari, 
testlar,  vaziyatli  masalalar,  o„rgatuvchi-  nazorat  qiluvchi 
dasturlar   
Ta'lim berish sharoiti  Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan xonalar, 
guruhli shakllarda ishlashga mo„ljallangan xonalar, 
tegishli  jadvallar,  sxemalar,  slaydlar,    yangi  pedagogik 
texnologiyalar,    o„rgatuvchi-nazorat  qiluvchi  dasturlar, 
O„z.Res  SSVning  buyruqlari,  metodik  qo„llanmalar.  San 
Qva Q, O„z Res Qonunlari  
Monitoring 
va 
baholash 
Og„zaki so„rov: tezkor-so„rov, yozma so„rov: test  

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling