Tasdiqlayman


"Oliy matematika" fani bo’yicha ma’ruza mashgulotining kalendar tematik rejasi


Download 57.17 Kb.
bet13/13
Sana11.11.2021
Hajmi57.17 Kb.
#442253
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Bog'liq
Ishchi Iqtisodiyot
Ахборот хавфсизлиги-узб — копия, Ахборот хавфсизлиги-узб — копия, Kreativ fikrlash fanidan o`quv- uslubiy majmua

"Oliy matematika" fani bo’yicha ma’ruza mashgulotining kalendar tematik rejasi


t/r

Ma’ruza mavzulari(barcha)

soat

III semestr

VIII-mavzu. Differensial tenglamalar

8.1

Birinchi tartibli differensial tenglamalar

2

8.2

Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar

2

8.3

Chiziqli differensial tenglamalar sistemasi

2

8.4

Birinchi tartibli chekli ayirmali tenglamalar.

2

8.5

Ikkinchi tartibli chekli ayirmali tenglamalar
IX-mavzu. Qatorlar

9.1

Dinamik modellar

2

9.2

Qatorlar

2

X-mavzu. Ehtimollar nazariyasi

10.1

Ehtimollar nazariyasi fanining maqsad va vazifalari. Elementar hodisalar fazosi va hodisalar algebrasi.

2

10.2

Hodisa ehtimoli tushunchasi va uning ta’riflari.

2

10.3

Shartli ehtimol. Hodisalar bog‘liqsizligi.

2

10.4

To‘la ehtimollik va bayes formulasi.

2

10.5

Bog’liqsiz tajribalar ketma-ketligi. Bernulli sxemasi

2

10.6

Lebeg-stiltes integrali va uning xossalari.

2

10.7

Muavr-laplasning lokal va integral limit teoremalari. Integral limit teorema tadbiqlari.

2

10.8

Tasodifiy miqdor tushunchasi. Taqsimot funksiya va uning xossalari.

2

10.9

Ba’zi muhim taqsimotlar. Ko‘p o‘lchovli tasodifiy miqdorlar.

2
Jami:

32

IV semester

10.10

Tasodifiy argumentning funksiyalari.

2

10.11

Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari. Matematik kutilma va uning xossalari.

2

10.12

Dispersiya va uning xossalari. Yuqori tartibli momentlar va ular uchun asosiy tengsizliklar.

2

10.13

Tasodifiy miqdorlarning kovariatsiyasi va korrellyasiya koeffitsienti.

2

10.14

Shartli matematik kutilma va uning xossalari.

2

10.15

Xarakteristik funksiya ta’rifi va uning xossalari.

2

10.16

Katta sonlar qonuni. Chebishev teoremasi.

2

10.17

Katta sonlar qonuniga oid markov va xinchin teoremalari.

2
Jami:

16

Amaliy mashg’ulotlarning tavsiya etiladigan mavzulari Matrisa va determinantlar. Matrisalar va ular ustida amallar. Determinant.

Determinantlarni hisoblash. Determinant xossalari. Matrisarangi. Teskari matrisa. Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv,muammolita’lim.

Chiziqli tenglamalar sistemasi. Chiziqli tenglamalar sistemasi. Kramer teoremasi. k Chiziqli tenglamalar sistemasini yechish usullari. Chiziqli tenglamalar sistemasini umumiy nazariyasi. Kroneker-Kapelli teoremasi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, shaxsga yo’naltirilgan ta’lim.Analitik geometriya elementlari. Tekislikda to’g’ri chiziq. Tekislikda ikkinchi tartibli egri chiziqlar. Fazoda tekislik tenglamalari. Fazoda to’g’ri chiziq tenglamalari

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, keys-stadi, pinbord, paradokslar.


Bir o’zgaruvchili funksiyalar.


fazoda nuqtalarning o’zaro joylanishi. Rn fazoda nuqtalar ketma-ketligi limiti. Bir va ko’p o’zgaruvchili funksiyalar. Bir o’zgaruvchili funksiya limiti. Bir o’zgaruvchili funksiya uzluksizligi. Bir o’zgaruvchili funksiya hosilasi va differrensiyali. Differensiallash qoidalari. Yuqori tartibli hosila va differensiallar. Differensiallanuvchi funksiyalar haqida asosiy teoremalar. Teylor formulasi. Lopital qoidasi. Funksiyani hosila yordamida to’la tekshirish. Aniqmas integral ta’rifi va xossalari. Integrallashning asosiy usullari. Aniq integral. Nyuton - Leybnis formulasi. Aniq integralning geometrik va iqtisodiy tatbiqlari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, aqliy huujum, keys-stadi, pinbord, paradokslar.Differensial tenglamalar. Differenial tenglamalar haqida asosiy tushunchalar. Birinchi tartibli differensial tenglamalar. Ikkinchi tartibli chiziqli differrensial tenglamalar. Differrensial tenglamalar sistemasi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim, aqliy huujum, keys-stadi, pinbord, paradokslar.Qatorlar. Sonli qatorlar haqida asosiy tushunchalar. Yaqinlashuvchi sonli qatorlar va ularning xossalari. Qator yaqinlashuvining zaruriy sharti. Musbat hadlisonli qatorlar. Qator yaqinlashuvining yetarli shartlari. Qator yaqinlashuvining Dalamber va Koshi alomatlari. Koshining integral alomati.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondoshuv, muammoli ta’lim. Ma’ruza, namoyish etish, "Veyer " metodi, kichik guruhlarda ishlash, "Blis- so’rov" metodlari.Extimollar nazariyasi. Xodisalar fazosi, xodisalar ustida amallar. Xrdisaning extimoli. Extimolning klassik, statistik va geometrik ta’riflari. Shartli extimol. Xodisalar tula gurux,i. Tula extimol va Bayes formulalari. Erkli sinovlar ketma-ketligi va Bernulli sxemasi.

t/r

Amaliy mashg’ulot mavzulari(barcha)

soat

III semestr

VIII-mavzu. Differensial tenglamalar

8.1

Birinchi tartibli differensial tenglamalar

2

8.2

Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar

2

8.3

Chiziqli differensial tenglamalar sistemasi

2

8.4

Birinchi tartibli chekli ayirmali tenglamalar.

2

8.5

Ikkinchi tartibli chekli ayirmali tenglamalar
IX-mavzu. Qatorlar

9.1

Dinamik modellar

2

9.2

Qatorlar

2

X-mavzu. Ehtimollar nazariyasi

10.1

Ehtimollar nazariyasi fanining maqsad va vazifalari. Elementar hodisalar fazosi va hodisalar algebrasi.

2

10.2

Hodisa ehtimoli tushunchasi va uning ta’riflari.

2

10.3

Shartli ehtimol. Hodisalar bog‘liqsizligi.

2

10.4

To‘la ehtimollik va bayes formulasi.

2

10.5

Bog’liqsiz tajribalar ketma-ketligi. Bernulli sxemasi

2

10.6

Lebeg-stiltes integrali va uning xossalari.

2

10.7

Muavr-laplasning lokal va integral limit teoremalari. Integral limit teorema tadbiqlari.

2

10.8

Tasodifiy miqdor tushunchasi. Taqsimot funksiya va uning xossalari.

2

10.9

Ba’zi muhim taqsimotlar. Ko‘p o‘lchovli tasodifiy miqdorlar.

2
Jami:

32

IV semester

10.10

Tasodifiy argumentning funksiyalari.

2

10.11

Tasodifiy miqdorlarning sonli xarakteristikalari. Matematik kutilma va uning xossalari.

2

10.12

Dispersiya va uning xossalari. Yuqori tartibli momentlar va ular uchun asosiy tengsizliklar.

2

10.13

Tasodifiy miqdorlarning kovariatsiyasi va korrellyasiya koeffitsienti.

2

10.14

Shartli matematik kutilma va uning xossalari.

2

10.15

Xarakteristik funksiya ta’rifi va uning xossalari.

2

10.16

Katta sonlar qonuni. Chebishev teoremasi.

2

10.17

Katta sonlar qonuniga oid markov va xinchin teoremalari.

2
Jami:

16
Mustaqil ta’lim tashkil etishning shakli va mazmuni.


" Iqtisodchilar uchun matematika " bo’yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to’la ta’minlangan.

Talabalar auditoriya mashg’ulotlarida professor-o’qituvchilarning ma’ruzasini tinglaydilar, misol va masalalar yechadilar. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarga tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uy vazifa sifatida berilgan misol va masalalarni yechadi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni o’qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu bo’yicha testlar yechadi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uyga vazifalarni bajarish, qo’shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni mustaqil o’rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo’llarini aniqlash, internet tarmoqlaridan foydalanib ma’lumotlar to’plash va ilmiy izlanishlar olib borish, ilmiy to’garak doirasida yoki mustaqil ravishda ilmiy manbalardan foydalanib ilmiy maqola va ma’ruzalar tayyorlash kabilar talabalarning darsda olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatini rivojlantiradi. Shuning uchun ham mustaqil ta’limsiz o’quv faoliyati samarali bo’lishi mumkin emas.

Uy vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg’ulot olib boruvchi o’qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzuni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza darslarini olib boruvchi o’qituvchi tomonidan har darsda amalga oshiriladi.

" Iqtisodchilar uchun matematika " fanidan mustaqil ish majmuasi fanning barcha mavzularini qamrab olgan va quyidagi katta mavzu ko’rinishida shakllantirilgan.

Mustaqil ishlash uchun mavzular. Jami 130 soatMustaqil ta’lim mavzulari

Bajariladigan topshiriqlar

Hajmi (soatda)

1

To’plamlar nazariyasi

elementlariAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

2

Matritsalar va determinantlarni

tatbiqiy masalalarda qo’llanilishiAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

3

Vektorlar va ularning tatbiqlari

Adabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

4

Parametrga bog’liq funksiyalar

Adabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

5

Funksiya hosilasi va uning

tatbiqlariAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

6

Hosilalar yordamida funksiyani

to’liq tekshirishAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

7

Aniq integral va uning tatbiqlari

Adabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

8

Sonli va funksional qatorlar

Adabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

9

Ko’p o’zgaruvchili funksiyalar

Adabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

10

Karrali, egri chiziqli va sirt

integrallarini tatbiqlariAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

11

Birinchi tartibli differensial

tenglamalarAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

12

Yuqori tartibli differensial

tenglamalarAdabiyotlardan konspekt qilish

individual topshiriqlarni bajarish10

13

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistikaning tatbiqiy

masalalariAdabiyotlardan konspekt qilish individual topshiriqlarni bajarish

10

Jami
130


Dasturning informatsion uslubiy ta’minoti

Mazkur fanni o’qitish jarayonida ta’limning zamonaviy metodlari, pedagogik va axborot-kommunikasiya texnologiyalarini qo’llash nazarda tutilgan: • chiziqli algebra nazariyasi asoslari, matrisalar va chiziqli tenglamalar sistemasini yechishga bag’ishlangan mavzular zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida prezentasiya va elektron-didaktik texnologiyalaridan foydalanilgan holda o’tkaziladi;

 • bir va ko’p o’zgaruvchi funksiyalar, ularning differensial va integral hisoblariga bag’ishlangan amaliy mashg’ulotlarida kichik guruhlar musobaqalari, guruhli fikrlash pedagogik texnologiyalarini qo’llash nazarda tutiladi.Baholashni 5 baholik shkaladan 100 ballik shkalaga o’tkazish

JADVALI 5 baholik shkala

100 ballik shkala
5 baholik shkala

100 ballik

shkala
5 baholik shkala

100 ballik shkala

5,00 - 4,96

100

4,30 - 4,26

86

3,60 - 3,56

72

4,95 - 4,91

99

4,25 - 4,21

85

3,55 - 3,51

71

4,90 - 4,86

98

4,20 - 4,16

84

3,50 - 3,46

70

4,85 - 4,81

97

4,15 - 4,11

83

3,45 - 3,41

69

4,80 - 4,76

96

4,10 - 4,06

82

3,40 - 3,36

68

4,75 - 4,71

95

4,05 - 4,01

81

3,35 - 3,31

67

4,70 - 4,66

94

4,00 - 3,96

80

3,30 - 3,26

66

4,65 - 4,61

93

3,95 - 3,91

79

3,25 - 3,21

65

4,60 - 4,56

92

3,90 - 3,86

78

3,20 - 3,16

64

4,55 - 4,51

91

3,85 - 3,81

77

3,15 - 3,11

63

4,50 - 4,46

90

3,80 - 3,76

76

3,10 - 3,06

62

4,45 - 4,41

89

3,75 - 3,71

75

3,05 - 3,01

61

4,40 - 4,36

88

3,70 - 3,66

74

3,00

60

4,35 - 4,31

87

3,65 - 3,61

73

3,0 dan kam

60 dan kam


Oliy ta’limda talabalar o’zlashtirishini baholash tizimlarini qiyosiy taqqoslash jadvali

Taklif etilayotgan O’zbekiston tizimi

Rossiya tizimi (MDU)

Evropa kredit transfer tizimi (ECTS-European Credit Transfer System)

Amerika tizimi(A-F)

Britaniya tizimi (%)

Yaponiya tizimi (%)

Koreya tizimi (%)

O’zbekiston tizimi (%)

5

5

A

AQ

70-100

80-100

90-100

90-100

A

A-

65-69

4

4

B

BQ

60-64

70-79

80-89

70-89,9

C

B

50-59

B-

3

3

D

CQ

45-49

60-69

70-79

60-69,9

E

C

40-44

C-

DQ

60-69

D

D-

2

2

FX

F

0-39

0-59

0-59

0-59,9


Tavsiya etilgan adabiyotlar ro’yxati Asosiy adabiyotlar

 1. Soatov. U.Y Oliy matematika, 1, 2,3,4. Toshkent. 1992

 2. Баврин И. И.Высшая математика для химиков, биологов и медиков: учебник и практикум для прикладного бакалавриата.2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. — 329 с.

 3. Минорский В. П.Сборник задач по высшей математике: учебное пособие для втузов. 15-е изд. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 336 с.

 4. Jabborov N. M., Aliqulov E. O., Axmedova Q. S. Oliy matematika, 1, 2 parts.Qarshi, 2010.

 5. Shoimqulov B. A., Tuychiyev T. T., Djumaboev D. X. Matematik analizdan mustaqil ishlar. T. “O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati”, 2008.


2. Qo’shimcha adabiyotlar


 1. Sadullaev A., Mansurov X.T., Xudoyberganov G., Varisov A.K., G‘ulomov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar to‘plami, 1, 2- qismlar. Тoshkent, 1995.

 2. Кремер Н.Ш. Теория вероятности и математическая статистика.Москва, 2004.

 3. Soatov Y.U. Oliy matematika. Тoshkent. 1993.

 4. Лунгу К.Н. и др., Сборник задач по высшей математике 1,2 ч., М.,

«Айрис пресс», 2007 г.

 1. Скатецкий В.Г., Свиридов Д.В., Яшкин В.И., Математические методы в химии, «ТетраСистемс», 2006 г.

 2. Д. Письменный, Конспект лекции по высшей математике, 1,2 ч. М.,

«Айрис пресс», 2005 г.

 1. Ochilov Z.H., Ismoilov A.S., Burxanov Sh.M. Matematika biologlar uchun amaliy mashg’ulot, 1-qism.Samarqand, 2018.

3. Internet manbalari


  1. www.natlib.uz

  2. www.ziyonet.uz

  3. www.mcce.ruDownload 57.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling