"tasdiqlayman"


Download 127.92 Kb.
Pdf ko'rish
Sana20.02.2018
Hajmi127.92 Kb.

         “TASDIQLAYMAN” 

                                    kafedra mudiri __________ A.E.Parmonov 

                                  «__» ____________ 201   yil 

“Kostyum tarixi va kompozitsiyasi” fanidan yakuniy nazorat test savollari 

№ 

Test topshirig‘i To‘g‘ri javob 

Muqobil javob 

Muqobil javob

 

Muqobil javob 

1.

  

Kiyimlar necha sinfga bo’linadi? 

  *3 sinfga 

2 guruhga 

5 guruhga 

6 sinfga 

2.

 

 Bir  nоmli  kiyim  guruhidаgi  shаkl,  bichiq  vа  bоshqа 

хu

susiyatlаr  fаrqini qanday nom bilan aytiladi?

 

*fason libos 

model 


nabor 

3.

  

Kiyimning asosiy vazifalari nimalardan iborat? 

*himoyaviy,utilitar 

estetik va axborot 

Estetik 

gigiyenik 

nazariy 

amaliy 


4.

 

  Mаtоdаn qilingаn, оdаm tаnаsidаgi qоbiq sistеmаsi, eng аvvаlо, tаnаni tаshqi muhitning  sаlbiy  tа’siridаn  sаqlаydi  vа  insоning  o’zigа  хоs  хususiyatlаrini 

nаmоyon qilib, estеtik funktsiyani bаjаrаdigan buyum qanday nomlanadi? 

*kiyim 

libos 


ansanbl 

Kostyum 


5.

 

 “Kostyum kompozitsiyasida tektonika” tuchunchasining  ta’rifini  aniqlang 

*tanlangan buyum 

konstruksiyasining  

tanlangan model 

konstruksiyasiga  

mosligi 


Model 

konstruksiyasini

ng andozaga 

mosligi 


Modelning 

eskizga mosligi 

Material 

xususiyatining 

texnik rasmga 

mosligi 


6.

 

 Notektoniklik nima? 

*tektonikaning 

buzilishi, hajmiy-

fazoviy yechimning 

noto’g’ri hal etilishi 

Kostyumning 

qulay, ishbop 

bo’lishi 

Kostyum 

bezaklarining 

uning vazifasiga 

mosligini 

buzilishi 

Kostyum 


qismlarining 

bir-biriga 

bog’liqligining 

buzilishi 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com7.

 

 Kiyim shaklining tekislikka tushirilgan eng ifodali proyeksiyasi kostyumning 

______ deb ataladi.                    

*silueti 

fasoni 


modeli 

Kompozitsiyasi 

8.

 

 Kiyim  konturlarini,  alohida  qismlarini  va  detal  konturlarini  ______  deb 

nomlanadi 

*chiziqlar 

siluet 


Garderob  

Fason 


9.

 

 Kostyum kompozitsiyasida qo’llaniladigan chiziq turlari: 

*siluet, konstruktiv, 

konstruktiv-dekorativ, 

dekorativ 

Dinamik, statik, 

siluet 


konstruktiv 

Hoshiya, 

konstruktiv 

Fason, model, 

siluet 

10.


 

 

Ham  shakl  hosil  qiluvchi,  ham  dekorativ  vazifani  bajaruvchi  bo’rtmalar, qirqmalar,  mayda  va  yirik  taxlamalar,  relyef  va  shakldor  vitochka  chiziqlari 

qaysi chiziq turiga kiradi?  

*konstruktiv-dekorativ 

dekorativ 

siluet 

Bezak 


11.

 

 Kiyim  shaklini  hosil  qilishda  muhim  o’rin  tutuvchi  chiziqlar  qaqsi  chiziq 

turiga kiradi? 

*konstruktiv 

Shaklli 


konstruktiv 

Konstruktiv-

dekorativ 

Dekorativ 

12.

 

 Qo’yma  burmalar,  tasma  va  to’rlar,  furnitura,  kashta,  bantlarni  bildiruvchi 

chiziqlar qaysi chiziq turiga kiradi? 

*dekorativ 

konstruktiv 

zamonaviy 

siluet 


13.

 

 Kiyim  shaklining  yoki  undagi  alohida  qismlarning  ko’rinishidagi  og’irlik 

miqdori qanday nomlanadi? 

*massa 

hajm 


rang 

fon 


14.

 

 Shaklning  o’z  chegarasi  doirasida  konstruktiv,  konstruktiv-dekorativ  va 

dekorativ  chiziqlarga  maksimal  to’lganlik  darajasi  kiyim  massasiga  qanday 

ta’sir ko’rsatadi? 

*og’ir 


yengil 

chiroyli 

zamonaviy 

15.


 

 

Kompozitsion shaklning yengilligiga qanday erishish mumkin?  *yorqin rang, siyrak 

gul va chiziqlar 

Taxlama va 

drappirovkaar 

Kontrast ranglar 

To’q rang, 

siyrak chiziq 

16.


 

 

Kostyum  kompozitsiyasida  eng  ko’zga  tashlanuvchi,  boshqa  qismlar bo’ysinuvchi qism qanday nomlanadi?  

*kompozitsion markaz 

Asosiy qism 

Qoshimcha qism  Yaxlit 

kompozitsiya 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


17.

 

 Kompozitsion  markazni  yaratish, uni bo’rttirib ko’rsatishni  nechta qonuniyat 

asosida amalga oshiriladi? 

*4 ta 

3 ta 


2ta 

7

 ta 

18.


 

 

Markazni    kompozitsiyadagi  bir  qismning  ikkinchi  qismga  nisbatan  hajmi, massasi va miqdori jihatidan kattaroq bo’lishi orqali yaratish qaysi qonuniyat 

orqali amalga oshiriladi? 

*miqdor qonuni 

Sifat qonuni 

Ma’no omili 

qonuni 


Markazda 

joylashganlik 

19.

 

 Markaz  yaratishda  har  xil  fakturali  va  sifatli  materialdan  foydalanish  usuli 

qanday qonuniyatga xos hisoblanadi? 

*Sifat qonuni 

Ma’no omili 

qonuni 

Markazda joylashganlik 

miqdor 


qonuni 

20.


 

 

Bashing  kiyimda  kompozitsion  markaz  yaratish  tirik  gullardan  foydalanish evaziga amalga oshirilsa, bu qaysi qonuniyat turiga kiradi? 

 *Ma’no omili qonuni 

Sifat qonuni 

Markazda 

joylashganlik 

miqdor 


qonuni 

21.


 

 

Kompozitsion markazning ko’zga tashlanishi qaysi qonuniyatda osonlik bilan yuz beradi? 

*Markazda 

joylashganlik 

 Ma’no omili 

qonuni 

Sifat qonuni miqdor 

qonuni 


 

22.


 

 

“______ - yordamida  inson bir necha asrlardan beri tartibga, go’zallikka va kamolotga  yetishmoqchi”  ta’rifi  qaysi  kompozitsiya  xususiyati  uchun 

aytilgan? 

*simmetriya 

kompozitsion 

markaz 

ritm 


assimmetriya 

23.


 

 

_______ - shakl turg’unligining, tinch holatining bo’rttirib ifoda etilganidir. *statiklik 

dinamiklik 

fazoviylik 

funksionallik 

24.

 

 Odam gavdasi proporsiyasi necha qismga bo’nadi? 

*8 


11 


25.


 

 

Qadimdan  odam  tanasi  uzunligining  o’lchov  miqdori  bo’lib  tananing  qaysi qismi qo’llanilgan?  

*bosh 


Qo’l 

oyoq 


Barmoq 

26.


 

 

_______  -  shaklning  va  undagi  elementlarning  odamga  nisbatan,  tevarak-atrof va fazoga nisbatan mosligida. 

*masshtablilik 

nisbatlilik 

fazoviylik 

Kontrastlilik 

27.


 

 

Kompozitsiya  shakl  elementlari  qaysi  prinsiplarga  asosan  birlashishi mumkin? 

*kontrast, nyuans, 

o’zshashlik 

Aktivlik, 

o’xshashlik 

Proporsionallik, 

passivlik 

O’xshashlik, 

o’xshamaslik 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


28.

 

 Qarama-qarshi, teskari shakl, rang va faktura qaysi prinsipga kiradi? 

*kontrast 

nyuans 

O’zshashlik aktivlik 

29.


 

 

“Sal-pal  degani  qayerda  bo’lsa,  _____  o’sha  yerda  boshlanadi”  ta’rif  qaysi prinsp uchun berilgan? 

*nyuans 


O’zshashlik 

aktivlik 

kontrast 

30.


 

 

Shakl elementlarining navbatma-navbat qonuniy almashinuvi bu - ______  *ritm 

interval 

miqdor 

Sifat 


31.

 

 Kompozitsion  ritm turlarini aniqlang 

*spiralsimon, 

nursimon, radial, 

parallel 

Parallel, 

perpendikulyar 

Aylana, 

zigzagsimon 

Kesmali, 

nursimon, radial 

32.

 

 Tabiatdagi barcha ranglar qanday turlarga bo’linadi? 

*xromatik, axromatik 

Xira, yorqin 

Och, to’q 

Issiq, iliq 

33.


 

 

Spektrdagi ranglar necha xil bo’ladi? *4  7 

34.


 

 

Kontrast ranglarga qaysilar kiradi? *spektrda qarama-

qarshi joylashgan  

Spektrda 

yonma-yon 

joylashgan 

Bir-biriga 

o’zshash  

Bir-biridan 

hosil qilingan 

35.


 

 

_____rang kompozitsiyada tanani uzoqlashtirib ko’rsatadi *qora 

oq 


qizil 

Sariq 


36.

 

 Materialning plastik xususiyatiga nimalar kiradi? 

*mayinlik, dag’allik, 

osiluvchanlik 

Zichlik, 

titiluvchanlik, 

cho’ziluvchanlik

, kirishuvchanlik 

Havo 


o’tkazuvchanlik, 

nam 


o’tkazuvchanlik 

Faktura, rang, 

naqsh-gul 

37.


 

 

Materialning dekorativ xususiyatiga nimalar kiradi?  *Faktura, rang, naqsh-

gul  


Zichlik, 

titiluvchanlik, 

cho’ziluvchanlik

, kirishuvchanlik 

Havo 

o’tkazuvchanlik, nam 

o’tkazuvchanlik 

mayinlik, 

dag’allik, 

osiluvchanlik 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


38.

 

 Materialning fizik-mexanik xususiyatiga nimalar kiradi? 

* Zichlik, 

titiluvchanlik, 

cho’ziluvchanlik, 

kirishuvchanlik  

Faktura, rang, 

naqsh-gul 

Havo 


o’tkazuvchanlik, 

nam 


o’tkazuvchanlik 

mayinlik, 

dag’allik, 

osiluvchanlik 

39.

 

 Materialning gigiyenik xususiyatiga nimalar kiradi? 

*Havo 


o’tkazuvchanlik, nam 

o’tkazuvchanlik 

Zichlik, 

titiluvchanlik, 

cho’ziluvchanlik

, kirishuvchanlik 

Faktura, rang, 

naqsh-gul 

mayinlik, 

dag’allik, 

osiluvchanlik 

40.


 

 

_______  -  bu  material  yuzasining  tuzilishini  xarakterlovchi  xususiyat.  U tabiiy va mexanik yo’l bilan olinadi. 

*faktura 

bezak 

furnitura Ip 

41.


 

 

Qo’yma burma, volan, mag’iz, bant, xlyastik, pogon va patalar kompozitsion bezakning qaysi turiga kiradi? 

*qo’shimcha detal 

yordamida bezash 

Asosiy detalda 

bezak hosil 

qilish 


Bezak material 

Furniture 

42.

 

 ______  yordamida  bezashda  tugma,  piston,  bezak  molniya  va  boshqalardan 

foydalaniladi. 

*furnitura 

Bezak material 

texnika 

Mexanika 

43.

 

 Gavdaning  biror  qismini  yoki  butunligicha  o’zgartirish  maqsadida  qanday 

kompozitsion usuldan foydalaniladi?  

*illyuziya 

nyuans 


faktura 

Masshtablilik 

44.

 

 Gavda  qismining  biror  xususiyati  kamroq  sezilarli  bo’lishi  uchun  o’sha 

qismda  _______  ranglarni  ishlatmaslik  lozim.  Chunki  bunday  ranglar 

qo’llanilgan qism yaqqol ko’zga tashlanadi  

*yorqin 


xira 

To’q 


Aralash 

45.


 

 

______  yordamida  bo’y,  bel,  yelka,  bo’yin  va  boshqa  tana  qismlarini balandroq  yoki  pastroq,  uzunroq  yoki  kaltaroq,  tolaroq  yoki  ozg’inroq 

ko’rsatib, ko’z aldanishini amalga oshorosh mumkin.  

*illyuziya 

nyuans 


faktura 

Masshtablilik 

46.

 

 Kompozitsiyada zich to’ldirilgan oraliq bo’sh oraliqdan ______ ko’rinadi  

*kattaroq 

kichikroq 

yaqin 


uzoq 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


47.

 

 Kontrast ranglar yonma-yon tursa, ularning kontrastligi ________. 

*kuchayadi 

kamayadi 

sustlashadi 

O’zgarmaydi 

48.


 

 

O’zbek milliy gazlamalaridagi dekorativ motivlar qanday mavzularda amalga oshiriladi? 

*o’simlik, geometrik 

Fantastic, syujet 

Kalligrafik, 

hayvonot 

Syujet, abstract 

49.

 

 Choklari  minimal  darajada  kam,  yumshoq,  ovalsimon  shakllar  yaratishda 

qanday fakturali gazlamalardan foydalaniladi? 

*mayin, osiluvchan 

Dag’al, qalin 

Plastic, 

kirishuvchan 

Cho’ziluvchan 

50.


 

 

Barcha  yoshdagi,  barcha  turdagi  qomatlar  va  turmush  tarzi  uchun  mos keladigan kompozitsiya prinsipini toping 

*nyuans 


kontrast 

O’xshashlik 

monandlik 

51.


 

 

Tabiatda mutlaq simmetriya mavjudmi? *mavjud emas 

mavjud 


Gohida uchraydi  Qaysi tarafdan 

qarashga 

bog’liq 

52.


 

 

Simmetriya ichida assimmetriya qanday bajariladi? *konstruksiyasi 

jihatidan simmetrik 

yechimga qo’shimcha 

assimmetrik elementlar 

kiritish yo’li bilan  

konstruksiyasi 

jihatidan 

assimmetrik 

yechimga 

qo’shimcha 

simmetrik 

elementlar 

kiritish yo’li 

bilan  


Bunday 

yechimni 

bajarishning 

iloji yo’q 

*konstruksiyasi 

jihatidan 

assimmetrik 

yechimga 

qo’shimcha 

assimmetrik 

elementlar 

kiritish yo’li 

bilan  

53.


 

 

Simmetriya o’qi deb nimaga aytiladi? *simmetriya tekisligida 

joylashgan asosga 

perpendikulyar chiziq 

simmetriya 

tekisligida 

joylashgan 

asosga parallel 

chiziq 


Bunday o’q 

mavjud emas 

Ikkita 

assimmetrik o’q 54.

 

 Maktab yoshidagi bolalar kiyimlari qanday massada bo’lishi tavnsiya etiladi? 

*yengil 


Og’ir 

yumshoq 


Maksimal 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


55.

 

 Qaysi mavsum kiyimlari og’ir ko’rinadi? 

*qishki 


kuzgi 

yozgi 


Bahorgi 

56.


 

 

Kompozitsion markaz yaratish nechta qonun asosida amalga oshiriladi? *4 57.


 

 

Katta yoshli notipaviy figurali ayollar uchun kompozitsion markazni tananing qaysi qismida joylashtirish tavsiya etiladi? 

*yuz yaqinida 

Belda  

Bo’ksada Oyoqda 

58.


 

 

Tipaviy  (idealga  yaqin)  figuralar    uchun  kompozitsion  markazni  tananing qaysi qismida joylashtirish tavsiya etiladi? 

*Tananing xohlagan 

qismida  

aksessuarlarda 

oyoqda 

Qo’l qismida 59.

 

 “Nok” (tomchi) shaklli figurani tipaviyga qainlashtirish uchun qaysi illyuziya 

turidan foydalanish lozim? 

*lif qismida hajm 

illyuziyasi 

Yubka qismida 

hajm illyuziyasi 

Rang illyuziyasi 

Lif qismida 

o’tkir burchak 

illyuziyasi 

60.

 

 Bo’yni  juda  yo’g’on  figura  qanday  yechim  orqali  tipviyga  yaqinlashtirilishi 

mumkin? 


*chuqur o’tkir burchak 

shaklli bo’yin o’yindisi 

Gorizontal 

kesimli bo’yin 

o’yindisi 

Bo’yinga 

yopishib 

turadigan yoqa 

Barcha turdagi 

qaytarma yoqa 

61.

 

 Gavdaning biror qismida detallarni ko’paytirib yuborish qanday oqibatga olib 

keladi? 


*o’sha qism hajmi 

kattalashib ketadi  

Simmetriya 

buziladi 

Tartib buziladi 

Statiklik 

buziladi 

62.


 

 

Gavdaning  biror  qismini  boshqa  qismlardan  kattaroq  qilib  ko’rdsatish maqsadida illyuziyaning _______ turidan foydalanish mumkin? 

*o’tkir burchak  

Vertical chiziq 

kontrast 

Assimmtrik 

63.


 

 

To’ladan kelgan ayollarga qanday belbog’ tavsiya etiladi? *ingichka 

qalin 


bezakdor 

yaltiroq 

64.

 

 Qaysi rang tana konturlarini yaqqol ko’rsatadi? 

*qora 


oq 

Neytral ranglar 

O’xshash 

ranglar 


65.

 

 Bir xil asosiy ranglardan hosil bo’lgan ranglar _____ ranglar deyiladi. 

*o’xshash  

kontrast 

Bir asosli 

pastel 

66.


 

 

_______prinsipida  kompozitsiyadagi  shakl,  rang,  hajm,  faktura  va  chiziqlar bir-biriga qarama-qarshi qo’yiladi. 

*kontrast 

O’xshashlik 

nyuans 


Proportsiya 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


67.

 

 _______  prinsipi  tanlab  olingan  bir  elementning  kompozitsiyada  taraqqiy 

topib, turli variantlarda takrorlanishidir. 

*O’xshashlik 

kontrast 

asosiy 

Nyuans 


68.

 

 Kiyim  kontirlarini,  uning  alohida  qismlarini  va  detal  konturlarini  ________ 

deb ataladi. 

*chiziq 

chegara 


massa 

Gul 


69.

 

 Demisezon kiyimlariga qanday kiyimlar kiradi? 

*Bahorgi-kuzgi 

qishki 

yozgi 


Kuzgi 

70.


 

 

Ayollar yubkasining “Maksi” uzuligi qanday belgilanadi? *polgacha 

To’piqqacha 

tizzagacha 

Songacha 

71.

 

 Ayollar yubkasining “Midi” uzuligi qanday belgilanadi? 

*Tizza va son oralig’i 

To’piqqacha 

tizzagacha 

polgacha 

72.


 

 

Qo’yma  burma,  bant,  tasma,  to’r,  beza  detallari,  kashtalarni  aks  ettiruvchi chiziqlar qaysi chiziq turiga kiradi?  

*dekorativ 

konstruktiv 

Konstruktiv-

dekorativ 

Asos 


73.

 

 Shaklning  tashqi  chiziqlarini  chegaralovchi  chiziqlar  _______  chiziqlari  deb 

nomlanadi? 

*siluet 

konstruktiv 

dekorativ 

Kontruktiv-

dekorativ 

74.


 

 

Kiyimning yon choklari, yelka choklari, o’miz choklari va vitochka chiziqlari ________ chiziqlar deb nomlanadi. 

*konstruktiv 

Konstruktiv-

dekorativ 

Asos 

siluet 


75.

 

 Kostyumda assimmetrik yechimni qo’llaganda simmetriya o’qi bo’ladimi? 

*Bo’lmaydi 

Bo’ladi 

Ba’zi hollarda 

bo’ladi 

Ba’zi qismlarda 

bo’ladi 

76.


 

 

Assimmetrik yechim ko’p hollarda qanday kiyim turlarida qo’llaniladi? *bashang 

kundalik 

uy 

Ofis 


77.

 

 Assimmetrik yechimning salbiy hislatini aniqlang 

*Doimiy qo’llanganda 

ko’zni charchatadi 

Yaxshi qabul 

qilinmaydi 

Bachkanalikka 

olib keladi 

Ko’plarga 

yarashmaydi 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


78.

 

 Simmetriya ichida assimmetriyada simmetriya o’qi ishlatiladimi? 

*Kostyum asosi 

simmetrik yechimda 

bichiladi 

ishlatilmaydi 

Asosni 


bichishda va 

kostyumni 

bezatishda  

Asosni 


bichishda 

shlatilmaydi, 

kostyumni 

bezatishda 

ishlatiladi 

79.


 

 

Statiklik so’zining ma’nosi nima? *Turg’unlik 

siljish 


kompoziysiya 

Rivojlanish 

80.

 

 Apelsin rang qaysi ranglar qo’shilmasidan hosil bo’ladi? 

*Sariq va qizil 

Oq va qizil 

Sariq va olov 

rang 

U sof rang 81.

 

 Barg rangi  qaysi ranglar qo’shilmasidan hosil bo’ladi? 

*Sariq va yashil 

Yashil va oq 

Ko’k va sariq 

U sof rang 

82.


 

 

Qanday matolar yorug’lik tushishiga qarab har xil tovlanadi? *tukli 

Sidirg’a 

gulli 

Kuponli 


83.

 

 Syujet mavzuli gazlamalarda qanday tasvirlar qo’llaniladi? 

*Biror taniqli 

voqelikdan lavha 

tabiat 


naqsh 

Geometrik 

figuralar 

84.


 

 

Kostyumdagi vertikal chiziqlar figurani qanday o’zgartiradi? *Ozg’inroq 

To’laroq 

hajmliroq 

hajmsizroq 

85.

 

 Kostyumdagi gorizontal chiziqlar figurani qanday o’zgartiradi? 

*To’laroq 

Ozg’inroq 

hajmliroq 

hajmsizroq 

86.


 

 

Kostyumdagi toldirilgan shakl figurani qanday o’zgartiradi? *hajmliroq 

To’laroq 

Ozg’inroq 

hajmsizroq 

87.

 

 Kostyumdagi yorqin rang figurani qanday o’zgartiradi? 

*hajmliroq 

To’laroq 

Ozg’inroq 

hajmsizroq 

88.


 

 

Dag’al  materiallar  qo’llanadigan  kompozitsiyada  ___________li  bezaklar ishlatilmaydi. 

*drappirovka 

Aniq shakl 

gurnitura 

Bezak material 

89.


 

 

Aniq  shaklli  kompozitsiyalarni  bajarishda  qanday  mato  tirlarini  qo’llash maqsadga muvofiq?  

*Dag’al 


mayin 

harir 


yupqa 

90.


 

 

Kostyumdagi to’q rang figurani qanday o’zgartiradi? *hajmsizroq 

To’laroq 

Ozg’inroq 

hajmliroq 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com91.

 

 Kostyum  kompozitsiyasida  konstruktiv-utilitar  vazifani  bajaruvchi  bezak 

turiga kiruvchi elementlarni aniqlang 

*Belbog, qoplama 

cho’ntak, dekorativ 

tugma va molniya  

Bant,q pogon, 

taqilma 

Qo’shimcha 

mato, tugma 

Manjet, pogon 

92.

 

 Bo’yni uzun va ingichka ayollarga qanday bo’yin o’miz tavsiya etiladi? 

*Gorizontal o’yindi, 

yopishgan yoqa  

Vertical o’yindi, 

yassi yoqa 

O’tkir burchakli 

chuqur o’yindi 

Faqat yoqasiz 

kiyim 

93.


 

 

Bo’yni kalta va yo’g’on ayollarga qanday bo’yin o’miz tavsiya etiladi? *O’tkir burchakli 

chuqur o’yindi 

Vertical o’yindi, 

yassi yoqa 

Gorizontal 

o’yindi 


Faqat yoqasiz 

kiyim 


94.

 

 Ko’rinishi vazmin, och rangli, tukli gazlamalar figurani qanday o’zgartiradi? 

*kattalashtiradi 

kichiklashtiradi 

Sal 


ixchamlashtiradi 

uzoqlashtiradi 

95.

 

 Kundalik  kiyimlar  uchun  tabiiy  yorug’likni  hisobga  olgan  holda  kiyim  va 

makiyaj uchun qanday ranglar tavsiya etiladi?  

*Ochroq tabiiy 

makiyaj, neytral rangli 

kiyim 

To’q makiyaj, yorqin rangli 

kiyim 


Barcha ranglarni 

qo’llash 

mumkin 

tabiiy makiyaj, to’q  rangli 

kiyim 


96.

 

 Bayram  kiyimlari  uchun  sun’iy  yorug’likni  hisobga  olgan  holda  kiyim  va 

makiyaj uchun qanday ranglar tavsiya etiladi?  

*To’q makiyaj, yorqin 

rangli kiyim 

Ochroq tabiiy 

makiyaj, neytral 

rangli kiyim 

Barcha ranglarni 

qo’llash 

mumkin 


tabiiy makiyaj, 

to’q  rangli 

kiyim 

97.


 

 

Kompozitsiya  elementlarining  navbatma-navbat  qonuniy  almashinib  turishi qanday nomlanadi? 

*ritm 


aritmiya 

dinamika 

progress 

98.


 

 

Kompozitsiyada konstruktiv-dekorativ chiziqlarning vazifasini aniqlang *Kiyim shaklini hosil 

qilish, dekorativ 

Faqat 

konstruktiv Faqat dekorativ 

Faqat utilitar 

99.

 

 Qishki kiyimlarning massasi odatda qanday bo’ladi? 

*Og’ir 


yengil 

plastik 


Gazlama turiga 

bog’liq 


100.

 

Materialning gigiyenik xususiyatiga qanday xossalari kiradi?  *Havo van nam 

o’tkazuvchanlik 

bezagi 

Cho’ziluvchanligi, 

kirishuvchanligi 

Osiluvchanligi, 

plastic 


xususiyati 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Download 127.92 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling