Tayyor dori turlari texnologiyasi


Plantaglyusidni  chinligini  aniqlash


Download 1.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/11
Sana28.09.2020
Hajmi1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Plantaglyusidni  chinligini  aniqlash.  Plantaglyusid  6  soat  mobaynida  kislotali  sharoitda 
gidroliz  qilinib,  natriy  karbonat  eritmasi  bilan  neytrallanadi  va  cho„kmadan  ajratib  olinadi.  Suyuqlik 
qismi  quyultirilgach,  undagi  glyukoza,  ramnoza,  arabinoza  va  ksiloza  n-butanol-piridin-suv  (1:4:3) 
aralashmasida, anilin ftalat eritmasi yordamida aniqlanadi. CHo„kma suvda eritilib, N-shaklidagi kationit 
KU-2  (rN  3-4)  bilan  aralashtiriladi  va  suziladi.  Suyuqlik  etilatsetat-sirka  kislota-chumoli  kislota-suv 
(18:3:1:4)  aralashmasida  xromatografiya  qilinadi.  Anilinftalat  eritmasi  bilan  ishlanganda  galakturon 
kislota  borligi  aniqlanadi.  Kalsiy  ioni,  ammoniy  oksalat  eritmasi  bilan  oq  rangli  cho„kma  xosil 
bo„lishidan  bilinadi.  CHo„kma  sirka  kislotasi  va  ammiak  eritmasida  erimaydi,  lekin  mineral 
kislotalarning suyultirilgan eritmalarida eriydi. 
Quritish vaqtida og„irligi 10% dan ortiq kamaymasligi kerak. Og„ir metallar 0,001% dan ortiq 
bo„lmasligi kerak. Kulning umumiy miqdori 3-10% bo„lishi lozim. 
Miqdorini aniqlash. Qaytaruvchi qandlar miqdori kislotali gidrolizdan so„ng spektrofotometrik 
usulda  aniqlanadi.  Preparatda  ularning  miqdori  glyukozaga  nisbatan  xisoblanganda  9-20%,  galakturon 
kislota 7-13% bo„lishi kerak. 
Tayyor  maxsulotning  tavsifi.  Plantaglyusid  zubturum  o„simligi  bargidan  olingan 
polisaxaridlar  yig„indisini  saqlovchi  preparat  bo„lib,  u  kul  rang,  taxir  mazali  talqon.  Suvda 
shilimshiqsimon eritma xosil qiladi, organik erituvchilarda esa erimaydi.  
Qadoqlash.  Talqon  30-40  kg  dan  polietilen  qoplarga  joylashtirilib,  granula  xoliga  keltirish 
uchun tabletka sexiga yuboriladi. 

 
89 
Saqlanishi.  Quruq  joyda  3  yilgacha  saqlanadi.  Saqlanish  muddati  o„tgandan  so„ng  preparat 
tekshiriladi. Agar FM ning talabigi to„g„ri kelsa saqlanish muddati yana bir yilga uzaytiriladi. 
Ishlatilishi. Oshqozon ichak yallig„lanishiga qarshi ishlatiladi. Oshqozon shirasining ajralishini 
kuchaytiradi.  YArim  choy  qoshiqdan  kuniga  2-3  marta  ovqatlanishdan  20-30  daqiqa  oldin  beriladi. 
Ichishdan oldin preparat chorak stakan iliq suvda eritiladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 
Laboratoriya ishini qadamma-qadam bajarish tartibi 
 
 
 
 
 
 
Қуритиш 
Олинди 
Бажарилган иш 
Хосил бўлди 
Қайнатиш 
Катта зубтурум 
ўсимлигининг барги 
Баҳолаш 
Қадоқлаш 
Тайѐр махсулот 
Қадоқловчи 
материал 
Тозаланган сув  
Ажратмани қуйиб  
олиш 
Майдалаш ва элаш 
Тозаланган сув  
Қайнатиш 
Ажратмани қуйиб  
олиш 
1-ажратма  
2-ажратма  
Бирлаштириш 
Фильтрлаш 
Нутч фильтр 
Қуюлтириш 
Совутиш 
91-93% этил спирти 
Ювиш 

 
91 
24-mavzu. Rutin novogalen preparatini tayyorlash texnologiyasi 
Maqsad:  Novogalen  preparatlari  xaqida  umumiy  ko„nikmalarga  ega  bo„lish  va  ularni  o„ziga 
xos tayyorlanish texnologiyalari bilan tanishish. 
Mavzuning  ahamiyati:  Novoganlen  preparatlari  Galen  preparatlaridan  o„ta  tozalanganligi  va 
standarti  bo„yicha  tubdan  farq  qiladi.  SHunday  ekan  ularni  nafaqat  ichish  uchun  balki  in‟eksiya  qilish 
mumkin bo„lganligi bilan ham ahamiyatlidir. 
Amaliy  mashg„ulot  mavzusini  yoritishda  “Qorbo„ron”  pedagogik  texnologiya  usulidan 
foydalaniladi  
 
 
 
Vaziyatli masalalar: 
1.  Rutinni olish uchun yapon saforasining g„unchalari o„rniga gullari bor. 
2.  Olingan ajratmada rutinni cho„kmaga tushishi juda ham sekin. 
3.  Texnik fitin 10% li nitrat kislotasining eritmasida erimadi.  
Talabalar bilimini tekshirish uchun savollar:: 
1.  Novogalen preparatlarining tarixi. 
2.  Novogalen preparatlarini Galen preparatlaridan farqi. 
3.  Novogalen preparatlarini tayyorlash bosqichlarini sanang. 
4.  Novogalen preparatlari qanday usullar bo„yicha tayyorlanadi? 
5.  Novogalen preparatlarini tayyorlashda ishlatiladigan ajratuvchilar. 
6.  Novogalen preparatlarining turg„unligi qanday ta‟minlanadi? 
7.  Adonizidni tarkibi va tayyorlanish texnologiyasi. 
8.  Lantozidni  tarkibi.  
1-талаба: 
1-ўта тозаланганлиги 
2-тозаланган сув, ҳар хил қувватли этил 
спирти, органик ва ноорганик эритувчилар 
3-рутин 
4-қовурилган гуруч кепагидан 
5-1:1 
 
5-талаба: 
Плантаглюцидни 
олишдаги хом ашѐ ва 
ажратувчининг 
нисбати 
2-талаба: 
Новогален 
препаратларини 
тайѐрлашда 
ишлатиладиган 
ажратувчилар 
Ўқитувчи: 
Новогален 
препаратларини 
Гален 
препаратларидан 
фарқи 
4-талаба: 
Фитин нимадан олинади? 
3-талаба:  
Япон сафораси ғунчаларидан 
олинадиган препарат номи 

 
92 
9.  Perforatsiya qurilmasini ishlash tartibi. 
10. Novogalen preparatlarining dori shakllari va  nomenklaturasi. 
1-laboratoriya ishi 
Rutin. 
Rutinum. 
Vazifa 
1. 30,0 g yapon saforasi g„unchalaridan rutin oling. 
2. Tayyorlash jarayoni  tasvirini chizing. 
Tarkibi. 
YApon saforasi o„simligining g„unchasi   - 120,0 g. 
Tozalangan suv, 
natriy gidrokarbonat va 
85 va 92% li etil spirti  
 
 
- etarli miqdorda. 
Kerakli asbob-uskunalar va yordamchi materiallar: 
1. 30,0 g yapon saforasi g„unchalari. 
2. Hajmi 500 ml bo„lgan kolba, 200 ml li zich yopiladigan shisha idish. 
3. Tozalangan suv va natriy girokarbonat.  
4. Gaz gorelkasi, Byuxner voronkasi va vakuum nasos. 
5. Pergament qog„ozi, filtr qog„ozi, xavoncha va elak. 
6. 85-87% li va 90% li etil spirti. 
7. Teskari oqimda sovutgich bilan ishlaydigan suv hammomi. 
Ishni bajarish tartibi: 
500 ml li shisha idishga 30,0 g yapon saforasining g„unchalaridan solib, 250 ml tozalangan suv 
bilan aralashtiriladi va 40 daqiqa davomida qaynatiladi. Ajratma quyib olinib, xom ashyoga yana 2 marta 
250  ml  dan  tozalangan  suv  quyiladi,  so„ng  30  va  20  daqiqa  mobaynida  qaynatilib,  ajratma  olinadi. 
Olingan ajratmalar  qo„shilib, 18-20
o
S gacha  sun‟iy  sovutilgandan  so„ng rutin cho„kmaga  tushadi.  U  20 
daqiqa  tindiriladi  va  rutin  suspenziyasi  Byuxner  varonkasi  orqali  suzilib,  cho„kma  sovuq  suv  bilan 
yuviladi  va  nasos  yordamida  suvsizlantiriladi.  Xosil  bo„lgan  rutin  pergament  qog„oziga  yupqa  qilib 
yoyilib,  80
o
S  da  13-14%  namlik  qolguncha  quritiladi.  Massa  chinni  xavonchada  maydalanadi  va  elak 
orqali elanadi. 
Farmakopeya talabiga javob beradigan rutinni olish. 
Olingan  texnik  rutin  tortib  olinib,  hajmi  200  ml  bo„lgan  og„zi  zich  yopiladigan  shisha  idishga 
solinadi  va  unga  20  baravar  ko„p  miqdorda  85-87%  li  etil  spirti  quyib,  teskari  oqimda  ishlaydigan 
sovutgich yordamida sariq qo„ng„ir rang xosil bo„lguncha suv hammomida qaynatiladi. So„ng eritmadagi 
begona  moddalar  cho„ktirish  uchun    30-40
o
S  gacha  sovutiladi  va  eritma  suziladi.  Oldingi  hajmiga 
nisbatan  80%  qolguncha  spirt  xaydaladi,  bunda  rutin  cho„kmaga  tushadi.  Ustiga  rutinga  nisbatan  1:10 
nisbatda    suv  qo„shilib,  spirt  qoldig„i  to„la  uchiriladi.  Massa  18-20
o
S  gacha  sovutiladi  va  rN  7,0 
bo„lgunga  qadar  universal  indikator  yordamida  natriy  gidrokarbonat  qo„shiladi.  Natijada  kversetin 
eritmaga  o„tadi.  Eritma  Byuxner  varonkasi  yordamida  ajratib  olinadi  va  cho„kma  varonkada  olingan 
rutin miqdoriga nisbatan 2 baravar ko„p miqdordagi 90% li etil spirti bilan  yuviladi va  yana filtrlanadi. 
CHo„kma pergament qog„oziga yupqa qilib yoyilib, 80
o
S haroratda qoldiq namlik 6% dan kam, 9% dan 
ortiq  bo„lmagunga  qadar  quritiladi.  Quritilgan  rutin  xavonchada  maydalanadi,  elanadi,  tortiladi, 
baholanadi va tayyor maxsulot sifatida topshiriladi.  
Rutinni  chinligini  aniqlash.  Rutinni  kislotali  sharoitda  gidrolizga  uchratib,  unga  Feling 
reaktivi  qo„shilsa  qizil  rangdagi  cho„kma  xosil  bo„ladi  (glikozid).  Preparatga  kuchli  xlorid  kislota  va 
magniy qipig„i qo„shilsa, eritma qizil rangga bo„yaladi (flavonoidlar).  Natriy ishqori bilan esa sariq-qizil 
rangli eritma xosil bo„ladi (flavonoidlar).  

 
93 
Tozaligi.  Prepartda  spirtda  erimaydigan  begona  moddalar:  alkaloidlar,  xlorofill  va  pigment 
bo„lmasligi  kerak.  Quruq  moddalarga  nisbatan  xisoblaganda  kversetin  5%  dan,  sulfat  kuli  0,1%  dan 
ortmasligi, quritilganda og„irlikning kamayishi 6% dan kam, 9% dan ko„p bo„lmasligi kerak.  
Miqdorini  aniqlash.  Spektrofotometrik  usulda,  quruq  moddaga  nisbatan  xisoblaganda  rutin 
miqdori 95% dan kam bo„lmasligi kerak. 
Tayyor  maxsulotning  tavsifi.  Rutin  kversetinni  3-rutinozidi  bo„lib,  3-ramnoglikozid  3,  5,  7, 
3
1
-4
1
-pentaoksiflavondir. Xidsiz va mazasiz, prizma shaklidagi ko„kish sariq talqon. Suv, efir, xloraform 
va kislotada erimaydi, spirtda ozroq, qaynoq spirtda yaxshi eriydi.  
Qadoqlash. 1-10 kg dan polietilen xaltachalarga solib, qoplarga joylanadi. 
Saqlanishi. Zich berkitilgan idishlarda qorong„i joyda 3 yil saqlanadi. 
Ishlatilishi.  R  vitamini  etishmasligining  oldini  olish  va  davolashda,  qon  tomirlari 
o„tkazuvchanligi buzilganda, ko„z parda qavatiga qon quyilganda va boshqa kasalliklarda ishlatiladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
94 
Laboratoriya ishini qadamma-qadam bajarish tartibi 
 
Қуритиш 
Олинди 
Бажарилган иш 
Хосил бўлди 
Қайнатиш 
Япон сафорасининг 
ғунчалари 
Баҳолаш 
Қадоқлаш 
Тайѐр махсулот 
Қадоқловчи 
материал 
Тозаланган сув  
Ажратмани қуйиб  
олиш 
Майдалаш ва элаш 
Тозаланган сув  
Қайнатиш 
Ажратмани қуйиб  
олиш 
1-ажратма  
2-ажратма  
Бирлаштириш 
Сунъий совутиш 
Фильтрлаш 
Қуритиш 
85-87% этил спирти 
Тозалаш 
Тозаланган сув  
Қайнатиш 
Ажратмани қуйиб  
олиш 
3-ажратма  
Техник рутин 

 
95 
25-mavzu. Ampula shishasining termik va kimyoviy barqarorligini aniqlash 
Maqsad:  Farmatsevtik  ishlab  chiqarish  korxonalarida  in‟eksion  dori  turlarini  ishlab  chiqarish 
borasidagi umumiy ko„nikmalarga ega bo„lish. 
Mavzuning  ahamiyati:  Ampula  shishasining  tarkibi,  shisha  naylarni  saralash,  yuvish, 
kapillyarini  kesish,  kassetalarga  joylashtirish,  ampulani  yuvish,  uni  eritma  bilan  to„ldirish,  shuningdek, 
ampulani  kimyoviy  va  termik  barqarorligini  o„rganish  korxona  sharoitida  in‟eksion  dori  turlarini 
tayyorlashda katta amaliy ahamiyatga ega.  
Amaliy  mashg„ulot  mavzusini  yoritishda  “Breyn  ring”  pedagogik  texnologiya  usulidan 
foydalaniladi  
 
Vaziyatli masalalar: 
1. Ampula shishasining tarkibi va navi noaniq. 
1-жамоа. Инъекцион эритмаларнинг 
афзалликлари 
5-талаба. Кўп миқдорда қон йўқотилган 
холларда қон ўрнини босувчи 
эритмалардан фойдаланиш 
имкониятининг мавжудлиги 
2-жамоа. Инъекцион эритмаларнинг 
камчиликлари 
Ўқитувчи гуруҳни тенг иккига бўлиб, хар икки жамоага ҳам савол билан мурожаат 
этади.  
1-талаба. Дори моддасининг таъсирини 
тезлиги ва тўлиқ биологик 
самарадорликка эришишлик, аниқ ва 
қулай дозаларга бўлинганлиги 
2-талаба. Перораль йўл билан организмга 
дори моддасини киритишнинг имкони 
бўлмаганда, шунингдек хушсиз 
холатдаги касалларга ҳам бу дори 
воситасини қўллаш мумкинлиги 
3-талаба. Дори моддаларининг нохуш 
хиди ва мазаси билан, инсон 
организмининг хид ва таъм билиш 
органларини четлаб ўтиш Ошқозон ичак 
тракти ва жигарда ферментлар таъсирига 
учрамаслиги 
4-талаба. Стерил эритмаларнинг катта 
заҳирасини ташкил қилиш мумкинлиги 
1-талаба. Эритмаларни организмга 
киритишда тери шиллиқ қаватини 
зарарланиши ва қонга патоген 
микроорганизмлар тушиш 
эҳтимоллигининг юқори эканлиги 
2-талаба. Инъекция қилишда эритма 
билан биргаликда организмга қон 
томирлар эмболияси ѐки юрак 
етишмовчилигини келтириб 
чиқарадиган хавонинг кириши 
3-талаба. Хатто жуда кичик бўлган 
ташқи, бегона унсурларнинг 
организмга кириши беморнинг умумий 
холатига салбий таъсир этиши 
мумкинлиги 
4-талаба. Инъекция қилиш пайтидаги 
психоэмоционал оғриқнинг пайдо 
бўлиши 
5-талаба. Инъекция қилиш учун фақат 
маълум бир кўникмага эга бўлган 
мутахассиснинг зарурлиги 

 
96 
2. Ampulalar eritma bilan to„ldirilganda bir xilda to„lmaganligi kuzatildi. 
Z. Ampulaning termik barqarorligi 97% ni tashkil qildi. 
4. Ampulaga solingan eritmaning rangi sterillangandan so„ng o„zgardi. 
5. SHisha naylar kamera, ultratovush, kontaktli ultratovush va shprits yordamida yuvildi. 
6. Ampulani termik barqarorligini aniqlashda NS-3 shishasi 150°S    xaroratga , NS-1 - 140°S, 
SNS-1 - 160°S haroratga 15 daqiqaga qo„yildi. 
7. Ampuladagi yozuv xira, harflar bir-biriga qo„shilib ketgan. 
8. Ampulalarni eritma bilan bir xil to„lmaganligi kuzatildi.  
9. Ampuladagi eritma tozaligi buyicha nazoratdan o„tmadi.  
10. Ampulani bir xil kavsharlanmaganligi kuzatildi.  
Talabalar bilimini tekshirish uchun savollar:: 
1. Ampulada chiqariladigan preparatlarning ijobiy va salbiy tomonlari.  
2. XI DF buyicha in‟eksion eritmalarga qo„yiladigan talablar. 
3. Ampula tayyorlashda ishlatiladigan shishaning tarkibi. 
4. Ampula tayyorlanadigan shishaga qo„yiladigan  texnik talablar. 
5. Ampula tayyorlanadigan shishaning ishqorlik darajasi nimaga bog„liq? 
6. Potensiometrik usul bilan ampulalarning qaysi ko„rsatkichi aniqlanadi. 
7. Ampulaning ichki yuzasini silikon bilan qoplashdan maqsad nima? 
8. SHisha naylarning tavsifi, ularni saralash mohiyati va undan kuzatilgan Maqsad: 
9. SHisha naylarni yuvish usullari. 
10. Ampula shishasining termik barqarorligi qanday aniqlanadi? 
11. Ampulani  parakondensatsion usulda yuvish mohiyati. 
12. Ampula shishasining ishqorga bo„lgan turg„unligi qanday aniqlanadi? 
13. Ampula shishasining suvga bo„lgan turg„unligini aniqlash mohiyati. 
14. Silikonlar  nima va ampulani silikonlash usullari. 
15. Ampulani toblash mohiyati. 
1-laboratoriya ishi 
Ampulani to„ldirishga tayyorlash. 
Vazifa 
1. 10 ta qo„shaloq ampulani kesib, uni yuving va quriting. 
2. Ampula shishasining termik barqarorligini tekshiring. 
3. Ampula shishasini indikator yordamida kimyoviy barqarorligini aniqlang. 
4. Ampulani eritma bilan to„ldirishda vakuum darajasini aniqlang. 
Kerakli asbob-uskunalar va yordamchi materiallar 
1. Qo„shaloq ampula va qayroq tosh. 
2. Pergament qog„ozi, oq ip va qalam. 
3. Vakuum eksikator yoki shprits va byuretka. 
4. Kyuveta va shisha idish. 
5. Tozalangan suv. 
6. Ifloslangan suvni solish uchun idish. 
7. Quritgich javoni. 
8. Metil qizil eritmasi.  
9. Sterilizator.  
10. Sochiq. 
11. YUvilgan va quritilgan ampulalarni solish uchun idish. 
Ishni bajarish tartibi: 
1.  Ampulani  yuvish.  10  dona  qo„shaloq  ampula  karborund  qayroq  tosh  yordamida  kesiladi. 
Kesilgan ampulalarning uzunligi bir xil bo„lishi kerak. Laboratoriya sharoitida vakuum usulida ampulani 
yuvish  uchun  5  l  hajmli  eksikatordan  foydalaniladi.  Buning  uchun  eksikator  qopqog„iga  uch  yo„llik 

 
97 
jo„mrak o„rnatilib, vakuumga ulanadi. Kyuveta sifatida 200-250 ml hajmli, keng yuzali shisha idishdan, 
kasseta sifatida esa organik oynadan tayyorlangan va ampulani o„rnatish uchun mo„ljallangan teshikchali 
plastinkadan  foydalaniladi.  Ampulalar  kassetaga  o„rnatiladi  va  tozalangan  suv  solingan  keng  yuzali 
shisha  idish  -  kyuvetaga  joylashtiriladi.  Bunda  kapilyarning  uchi  suvga  botib  turishi  kerak.  So„ngra 
kyuveta  kasseta  bilan  vakuum  eksikatorga  o„tkaziladi.  Qopqog„i  yaxshilab  berkitilib,  vakuum  nasos 
yordamida ichidagi havo 5 daqiqa davomida so„rib olinadi va eksikator jo„mragi ochilib filtrlangan havo 
yuboriladi.  Bunda kyuvetadagi suv ampulani to„ldiradi. Ampuladagi suvni chiqarish uchun shu jarayon 
qaytariladi.  Bunda  ampulaning  kapillyar  qismi  suyuqlik  sathidan  yuqorida  bo„lishi  kerak.  SHu  tarzda 
ampulani  yuvish  3-4  marta  qaytariladi.  YUvilgan  ampulalar  qog„ozdan  yasalgan  qutichalarga  solinib, 
quritgich  javonida  +160-170°S  haroratda,  1-2  soat  mobaynida  quritiladi.  Quruq  ampulalardan  keyingi 
laboratoriya ishilarda foydalaniladi. 
2. Ampulaning termik barqarorligini aniqlash. 50 dona ampula +180°S haroratda 30 daqiqa 
ushlab  turilib,  kassetaga  teriladi  va  quritgich  javoniga  15  daqiqaga,  Davlat  standartida  ko„rsatilgan 
haroratga qo„yiladi. So„ngra kassetalar javondan 5 soniya ichida olinib, 20°S haroratli suvga bir daqiqaga 
botiriladi. Ampulaning termik barqarorligi 98% ni tashkil etishi kerak. NS-3 shisha navli ampula 160°S, 
NS-1 - 130°S, SNS-1 - 150°S va AB-1 - 110°S haroratga chidamli bo„lishi kerak. 
3.  Ampulaning  kimyoviy  turg„unligini  aniqlash.  Davlat  standarti  bo„yicha  ampulaning 
kimyoviy  turg„unligi  potensiometrik  usulda  aniqlanadi.  Buning  uchun  ampula  yangi  haydab  olingan 
tozalangan  suv  bilan  (rN  5,0-6,8)  to„ldiriladi,  kavsharlanadi  va  avtoklavda  2  atm  bosimda  30  daqiqa 
sterillanadi.  So„ng  ampuladagi  suvning  rN  ko„rsatkichi  tekshiriladi.  Bunda  rN  ko„rsatkichi  AB-1  navli 
shisha uchun 4,5, NS-1 uchun 1,3, NS-3 uchun 0,9 va nixoyat SNS-1 uchun 1,2 dan oshmasligi kerak.  
Laboratoriya sharoitida yuvilgan ampula vakuum ekstraktorda 1 ml dan metil qizilining nordon 
eritmasi  bilan  to„ldiriladi,  kavsharlanadi  va  avtoklavda  120
o
S  haroratda  30  daqiqa  sterillanadi. 
Sovutilgandan so„ng ampuladagi eritma sariq rangga o„tmasligi kerak.  
4.  Ampulani  kerakli  miqdordagi  eritma  bilan  to„ldirish  uchun  vakuum  darajasini 
aniqlash.  Ampulani  eritma  bilan  to„ldirishda  shishaning  ichki  devori  sathini  namlash  uchun 
sarflanadigan suyuqlik miqdorini hisobga olish kerak, ya‟ni eritma belgilangan hajmga nisbatan ko„proq 
olinadi.  SHunga  asosan  ampulani  eritma  bilan  to„ldirishdan  oldin  kerakli  miqdorda  suyuqlik  bilan 
to„lishini  ta‟minlovchi  vakuum  darajasini  xisoblash  lozim.  Laboratoriya  sharoitida  vakuum  darajasini 
hisoblash  uch  yo„llik  jo„mrak  va  vakuummetr,  vakuum  nasos,  kasseta  va  shisha  idishlardan  tashkil 
topgan vakuum ekstraktoridan foydalaniladi. Buning uchun 1 dona quruq ampula 0,01 g aniqlikda tortib 
olinib,  kassetaga  o„rnatiladi  va  tozalangan  suv  solingan  kyuvetaga  qo„yiladi.  Kyuveta  kasseta  bilan 
vakuum  estraktorga  joylashtiriladi.  So„ngra  400  mm  simob  ustuniga  teng  vakuum  hosil  qilinib, 
vakuummetr  ko„rsatkichi  yozib  olinadi  va  ekstraktorning  jo„mragi  ochilib,  filtrlangan  havo  yuboriladi. 
Natijada  ampula  suv  bilan  to„ladi.  Ampulaning  kapillyar  qismi  yuqoriga  qaratilib  joylashtiriladi  va 
ekstraktorda vakuum hosil qilish bilan kapillyarda qolgan suyuqlik tortib olinadi. SHundan so„ng ampula 
filtr qog„oz bilan quriguncha artiladi va 0,01 g aniqlikda tortiladi. Xuddi shu tarzda boshqa ampula 600 
mm simob ustuniga teng vakuumda to„ldiriladi. Masalan, ampulani 1,1 ml eritma bilan to„ldirish hisobi 
quyidagicha: 400 mm simob ustuniga teng vakuumda ampulaga “a” ml suv kirsa, 600 mm da esa “v” ml 
suv  kiradi.  600-400  mm  simob  ustunidagi  vakuum  farqi  “v-a”  ml  suvga  to„g„ri  keladi.  400  mm  simob 
ustunidagi vakuumda ampulaga kirishi kerak bo„lgan suv miqdori (1,1ml) ga “a” ml suv etishmaydi. Bu 
etishmovchilikni  bartaraf  qilish  uchun  vakuum  darajasini  400  mm  ga  nisbatan  “x”  mm  simob  ustuniga 
oshirish kerak, ya‟ni “x” ning qiymati quyidagi tengsizlikdan topiladi: 
(600-400)  -  (v-a) 
  X - (1,1-a) 
 
      (600-400) (1,1-a) 
X = ----------------------- 
     (v-a) 

 
98 
Ampulani  1,1  ml  hajmdagi  eritma  bilan  to„ldirish  uchun  vakuum  darajasi  quyidagi  tenglama 
yordamida hisoblanadi: 
 
400
)
1
,
1
)(
400
600
(

а
в
а
Х
 mm simob ustuni 
Topilgan qiymatdan ampulani eritma bilan to„ldirishda foydalaniladi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download 1.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling