Тенгсизликлар


Download 1.59 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/11
Sana18.09.2020
Hajmi1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

47.

 Tengsizlikni chap qismini S bilan belgilab, Koshi-Bunyakovskiy-Shvarts  

tengsizligini quyidagi usulda qo’llab, 

(

)

()

2

22

2

22 2

1 2


(1 2 )

(1 2 )


(

)

S abc

b

ac

c

ab

a

b

c

++

+

++

++

 yoki 


1

1 2


(

)

Sabc a b c

++ +

  


 

39

munosabatni hosil qilamiz.  2

2

23

(

)a

b

c

abc a b c

+

++ +  tengsizlikka ko’ra  

(

)

22

2

21

1

32

2

51

3

() 1

3

3S

abc a b c

a

b

c=

+

+ ++

+

+ 

ekanligini hosil qilamiz. 

 

48.

 Koshi-Bunyakovskiy-Shvarts tengsizligini quyidagi usulda qo’llab,  

(

)

()

(

)2

2

22

2

23

3

32

3

11

3

33

2

12

3

11

2

1(

1)

...1 2

3

... (1)

2

23

(

1)2

...


, 2

2001


...

1

ii

i

i

i

i i

x

x

x

x

x

i

i

x

x

x

x

x

ёки

i

x

x

x

i i

⎞ ⋅ ≥+

+

+ ++

+ + + −
++ + +

≤ ≤+

+ +


 

ekanligini topamiz. Bundan 2001

2

12

1

11

1

12

...


2 1

1,999.


...

1 2 2 3


2000 2001

2001


i

i

i

x

x

x

x

=

++ +

=>++ + 

 

49.

 Tengsizlikni 

1

11

3

a c ab a b

c

b c

b

c b

c

a c

a b a

+

++

⎞ ⎛⎞ ⎛+ +

+ ++ ≥


⎟ ⎜


⎟ ⎜

++

+⎠ ⎝

⎠ ⎝


 yoki 


2

2

23

(

)(

)

()

b

ac

c

ab

a

bc

b c b

c a c

a b a

+

++

+

++

++

 kurinishda yozamiz.Koshi-Bunyakovskiy-

Shvarts tengsizligini quyidagi usulda qo’llasak, 

(

)(

)

22

2

3(

)

()

(

)(

)

()

(

)(

)

()

(

)(

)

33.

(

)(

)

()

b c a

c a b

b

ac

c

ab

a

bc

b a c

b c b

c a c

a a b

b a c

c a b

a b c

b c a b a c c a b

b a c c a b a b c

+

++

+

++

+

++

++

++

+

++

+

++=

++

+

  

50.

 Avval tengsizlikni induktsiya metodi yordamida 

2 ,

k

n

k N

=

∈  sonlar uchun isbotlaymiz. 2

n

=  da   


(

)(

)2

1 2


1

2

12

1 2


1

2

1 21

1

12

0

11

1 (


1)(

1)(


1)

y y

y

y

y

y

y y

y

y

y y+

=+

++

+

++

 

2k

n

=  da tengsizlik o’rinli bo’lsin deb faraz qilsak, u holda 

1

2

kn

+

= da  

 

40

11

1

11

2

22 1

2

22

1

22

2

1 21

2

22 1 2

2

22

1

11

1

11

...


....

1

11

1

11

2

22

1

...1

...


1

....


k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

y

y

y

y

y

y

y y

y

y

y

y

y y

y

+

++

+

++

+

++

⎞ ⎛+

+ ++

+

++⎟ ⎜⎟ ⎜

++

+

++

+⎠ ⎝+

++

+ 

munosabat o’rinli va tengsizlik 

2 ,

,

kn

k N

= uchun isbotlandi. Endi tengsizlikni 

n N

∈  uchun isbotlaymiz. Buning uchun 

2

,

,k

m

n k N

=

> uchun tengsizlik 

o’rinli deb faraz etsak va 

1

21 2

....


..

n

n

n

m

n

y

y

y

y y y

+

+=

=

==

 deb olsak, u holda  

1

2

1 21 2

1

11

...


1

1

1 1...

...


1

n

n

n

n

n

m n

m

y

y

y

y y

y

y y

y

++ +

++

+

++

+

 bo’ladi. Bundan yuqoridagi tengsizlik isbotlanadi.  

 

51.

 

2

cosi

i

x

α

=,  

4

2i

π

πα<   belgilash kiritsak, u holda tengsizlik  

2

2

11

2

21

1

coscos

(1 cos


)

(1 cos


)

n

n

n

i

i

i

i

n

n

i

i

i

i

α

αα

α

==

=

=

Π

Π −


 

 ko’rinishga, yoki   2

2

22

2

21

2

12

1

11

...


1

1

11

...


n

n

n

n

tg

tg

tg

tg

tg

tg

α

αα

α

αα

+

+ ++

++

+

 ko’rinishga keladi. Agar 

2

ii

tg

y

α

=  deb belgilash kiritsak, 1

i

y

≥  bo’ladi va  

1

2

1 21

1

1...

1

11

1

...n

n

n

n

y

y

y

y y

y

+

++

++

+

 ni isbotlash kerak bo’ladi.Bu tengsizlik esa 50- masalada isbotlangan. 

 

52.

 Tengsizlikni musbat 

1

2, ,...,

n

x x

 sonlar uchun isbotlash yetarli. Koshi-

Bunyakovskiy-Shvarts tengsizligini quyidagi usulda qo’llab,   

41

12

2

22

2

22

1

12

1

22

2

21

2

22

2

22

1

12

1

....1

1

1...

...


1

1

1...

n

n

n

n

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

n

x

x

x

x

x

+

++

<

+

++

+

++ +

<

+

+ + ⎜


+

++

+

+ + munosabatni hosil qilamiz. Bundan  

2

22

1

22 2

2

2 22

2

2 21

1

21

2

..1

(1

)(1

)

(1...

)

nn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

+

+ +<

+

++

+

++ +

 

ekanligini ko’rsatsak, yuqoridagi tengsizlik isbotlanadi. (

)

22

2

22

2

22

2

21

2

11

1

22

2

22

1

11

(1

...)(1

...


)

1

...1

1

1...

1

...k

k

k

k

k

k

k

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x=

++

+ +


+

+ +


+

+

+ +=

++ +

+

+ + 

bo’lgani uchun  

2

2

22

2

11

1

11

1

1...

1

...n

k

k

k

n

x

x

x

x

x

=

< −

<+

+ +


+

+ +
 

53.

 

3

33

3

9() (

)

ab

c

a b c

+

++ +


 tengsizlikdan foydalanib,  

( )


(

)

33

3

32

2

23

3

33

2

33

3

11

1

11

1

66

6

96

6

64 3

( )


( )

3

11

1

13

3

33

3

3(

)

4 33

3

33

b

c

a

b

c

a

a

b

c

a

b

c

ab

bc

ca

ab

bc

ac

abc

c

a

b

abc

ab bc ca

abc

abc+

+

++

++

+ +


+ +

=

+

+

=

+

++

=+

+=

  

 

munosabatni hosil qilamiz.Endi 3

3

1abc

abc

  yoki 2 2 2

1

27a b c

 ekanligi ko’rsatamiz: 

3

21

(

)( )( )( )

3

27ab bc ca

abc

ab bc ca

+

+==

 


 

42

54.

 

1

()

bc a b c

=+  ekanligidan 

2

23

2

23

3

32

3

33

3

3(

)

(1)

2

()

2

11

1

13

3

33

2

39

abcx

a b c c b x

a b c c b x

ax

bc

bc

bc

bc

ax

bc

bc

bc ax

bc

ax

bc

=++

=

+=+

=

+++

+

=+

+

 

munosabatni hosil qilamiz. Xuddi shunday  

3

3

11

1

13

, 3


3

9

39

abcy by

ac

abcz cz

ab

++

++  

tengsizliklar o’rinli.bu tengsizliklarni hadma-had qo’shib isboti talab etilgan 

tengsizlikni hosil qilamiz. 

 

55.

 Tengsizlikni ikkala qismiga umumiy maxraj tanlab, 

1

11

1

11

1

11

1

1n

n

n

n

i

i

i

i

i

i

i

i

a

a

n

a

a

=

==

=++∑ ∑

 yoki  


1

1

11

1

1(

1)

1n

n

n

i

i

i

i

i

i

i

n

a a

a

a

=

==

++ 

munosabatni hosil qilamiz. Umumiylikni chegaralamasdan 1

2

...n

a

a

a

≥ ≥  deb olsak, oxirgi tengsizlik Chebishev tengsizligia ko’ra o’rinlidir.  

 

56. 

1

2

1....

n

a

a

a

k

++

+

=  deb olamiz. U holda isboti talab etilgan tengsizlikka teng kuchli bo’lgan 

0

02

2

20

0

00

1

1(

) (


1)(

)(

)(

)

(1).

n

n

n

n

n

n

a

k a

k

a

k a

k

n

n

n

n

n k a

a

k

n

a

k a

k

k k a

a

a a n

+ +


+

+

+

+++

++

+ 

tengsizlikni hosil qilamiz. 0

0

2n

n

a

a

a a

+ ekanligidan 

(

)0

1

nk

n

a a 

tengsizlikni isbotlasak yuqoridagi tengsizlik isbotlandi. 

2

1

1(

1,2,....,

1)

i

i

i

a

a

a

i

n

+=−  tengsizlikka ko’ra 

0

12

1

12

3

...n

n

a

a

a

a

a

a

a

a≤ ≤


  yoki 

0

11

2

2......

n

n

n

a a

a a

a a

  munosabatni hosil qilamiz. Bundan,  

 

43

12

1

11

2

21

1

22

0

00

0

...(

) (


) ... 2

1

2... 2

2

... 2(

1)

2n

n

n

n

n

n

n

n

n

K a

a

a

a

a

a

a

a a

n

a a

a a

a a

a a

n

a a

= +

+ +


=

+

++

+ ≥


+

++ ≥

+

+ = ⋅=

 ekanligi kelib chiqadi. 

 


Download 1.59 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling