Termiz davlat universiteti denov filiali "tasdiqlandi"


Ixtisoslahtirilgan boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish


Download 320 Kb.
bet2/4
Sana16.04.2020
Hajmi320 Kb.
1   2   3   4

8. Ixtisoslahtirilgan boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish.. Bolalar bog‘chasida va boshlangi‘ch sinflarda matematika o‘qitilishi orasidagi uzviylik. 0‘qitish metodlari. Darslarda pedagogik texnologiya va axborot kommunikasion texnologiyalardan foydalanish. Matematik tushunchalar haqida tasavvur hosil qilishda nazariy ma’lumotlaming o‘rni. Ko'nikma va malaka hosil qilishda kursning amaliy yo‘nalishi. Boshlang’ich sinf matematikasi va matematika o'qitishning kelgusi bosqichi orasidagi uzviylik. 0‘quvchilarning o‘quv yili oxiridagi bilim, ko'nikma hamda malakalariga qo'yilgan dastur talablari asosida nazorat tahlili.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: muammoli ta’lim, bahs-munozara, blits-so’rov, o’z-o’zini nazorat.

Adabiyotlar:A1; A2; A3; Q1; Q2, Q3; Q4.
Boshlanqich sinflarda matematika o’qitishning xususiy

masalalari.

1. Boshlang’ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

Boshlangi‘ch sinflarda nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o‘rgatish metodikasi. 0‘quvchilarni maktabgacha bo‘lgan davrda matematik tayyorgarligi darajasini aniqlash va ulami tartibga solish. Nomerlashga o‘rgatishga tayyorgarlik. Son va sanoq tushunchasini shakllantirish bosqichlari. 0‘nli sanoq sistemasi xususiyatlari va uning nomerlashga asos qilib olinishi. Kontsentrlar bo‘yicha nomerlashga o‘rgatish metodi. Darsni tashkil qilish, ko‘rgazmalilik hamda didaktik materiallardan foydalanish. Raqamlashga o‘rgatishda matematik diktantning o‘rni.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, bahs-munoza, blits-so’rov,o’z-o’zini nazorat.

Adabiyotlar:A1; A2; A3; Q1; Q2, Q3; Q4.


2. Asosiy miqdorlar va ularni o’lchov birliklarini o’rgatish metodikasi. Asosiy miqdorlar va ulami oichov birliklarini o‘rgatish metodikasi. Boshlangi‘ch sinflarda o‘rganiladigan asosiy miqdorlar: uzunlik, massa, narx, baho, vaqt, masofa, tezlik. Miqdorlami o'lchash, o‘lchov birliklarining turlari orasidagi bog‘liqliklar va ular ustida amallar bajarishga o‘rgatish metodikasi.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: muammoli ta’lim, bahs-munozara, blits-so’rov, o’z-o’zini nazorat.

Adabiyotlar:A1; A2; A3; Q1; Q2, Q3; Q4.
3. Nomanfiy sonlar ustida arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.

Nomanfiy sonlar ustida arifmetik amallarni o‘rgatish metodikasi. Arifmetik amallami o‘rgatishning umumiy masalalari. Qo‘shish va ayirish, ko‘paytrish va bo‘lish amali ma’nosini ochib berish va uni bosqichlab kontsentrlarda bajarilishini o‘rgatish. 0‘quvchilarning og‘zaki va yozma hisoblash malakalarini shakllantirish. Qo‘shish va ko‘paytirish jadvallari va ularga mos ayirish va boiish hollarini o‘rgatish. Og'zaki hisoblash texnologiyalari. Yozma hisoblash algoritmini o‘rgatish. Hisoblash malakalarini tekshirish uchun nazorat ishlari. Hisoblashda o‘quvchilar yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xatolami aniqlash va uni bartaraf qilish yoMlari. Og‘zaki va yozma hisoblashga doir didaktik (o'yinlar) topshiriqlar to‘plamini tuzish.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: dialogik yondashuv, muammoli ta’lim, bahs-munoza, blits-so’rov,o’z-o’zini nazorat.

Adabiyotlar:A1; A2; A3; Q1; Q2, Q3; Q4.

Matematika o’qitish metodikasi” fani bo’yicha ma’ruza mashg’ulotlarining tematik rejasi


Mavzu

soat

III-semestr

Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning umumiy masalalari.

1

Boshlang`ich matematika fani-o`quv fani sifatida.

2

1.1

Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasi fan sifatida, fanlararo bog‘liqligi. Metodik tizimning asosiy komponentlari: o‘qitish maqsadi, mazmuni, shakllari, metodlari, vositalari. Boshlang`ich sinfda matematika o`qitishning tarbiyaviy, ta'limiy va rivojlantiruvchi maqsadi.

2

2

Boshlang‘ich sinflarda matematika kursining mazmuni va tuzilishi.

2

2.1

Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish metodikasining mazmuni va tuzilishi. Boshlang‘ich sinflarda matematika fanning fanlararo aloqadorligi. ”Matematika o‘qitish metodikasi” fani tuzilishining o‘ziga xos xususiyatlari, uning mazmuni. DTS, dastur va darslik sinflar kesimida tahlili. Bolalar bog‘chasi va boshlang‘ich sinflarda matematika fani o‘qitilishi orasidagi uzviylik.

2

3

O‘qitish metodlari.

2

3.1

O‘qitish metodlari.Matematik tushunchalar haqida tasavvur hosil qilishda nazariy ma’lumotlarning o‘rni. Boshlang‘ich sinf matematikasi va matematika o‘qitishning bosqichlari orasidagi uzviylik. O‘quvchilarning o‘quv yili oxiridagi bilim, ko‘nikma hamda malakalariga qo‘yilgan dastur talablari asosida nazorat tahlili. Metod tushunchasi. Uning turlari va tasnifi. O‘quv bilish faoliyatini tashkil qilish metodi va ular orasidagi bog‘liqlik. O‘qitishni tashkil qilishda didaktik o‘yin metodidan foydalanish. O‘quvchilar bilimini o‘zlashtirish samaradorligini aniqlash metodlari. O‘quvchilarning faollik darajasiga ko‘ra qo‘llaniladigan metodlar. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida interaktiv metodlardan foydalaninsh. Matematika darsida nazorat turlari va ularni tashkil qilish, o‘quvchilarning daftar bilan ishlash metodlari.

2

4

Boshlang`ich sinfda matematika o`qitishni tashkil qilish shakllari.

2

4.1

Boshlang‘ich sinfda matematika o‘qitishni tashkil qilish shakllari. Boshlangi‘ch sinfda matematika darsining tuzilishi va dars tizimi. Dars, dars mazmuni, texnologik xaritalar tuzish. Muammoli dars va uni tashkil qilish usullari.Dars tahlil qilish

2

5

Boshlang‘ich sinfda matematikadan darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish.

2

5.1

Boshlang‘ich sinfda matematikadan darsdan tashqari mashg‘ulotlarni tashkil etish.Ta’limning darsdan tashqari yordamchi shakllari (to‘garak, matematika kechasi va boshqa turlari); o‘zlashtirmaydigan o‘quvchilar bilan ishlash; o‘quvchilar uy vazifalari, uni tashkil qilishga qo‘yilgan talablar; o‘quvchilar bilimini tekshirish metodlari; darsdan tashqari mashg‘ulot turlari, Boshlang‘ich sinf o’quvchilarining yosh xususiyatlariga mos tarixiy ma’lumotlar mazmuni.


2

6

Boshlang‘ich sinfda matematika darslarida qo‘llaniladigan o‘quv vositalari va ularning vazifalari.

2

6.1

Boshlang‘ich sinfda matematika darslarida qo‘llaniladigan o‘quv vositalari va ularning vazifalari.Matematikadan boshlang‘ich sinflar uchun darsliklar, ularning mazmuni va tuzilishi. Turli metodik qo‘llanmalar, ko‘rgazmalar va ulardan foydalanish. O‘qitish vositalardan ijodiy foydalanish va yasaladigan ko‘rgazmali ko‘rsatmalar.


2

7

Oz komplektli maktablarda matematika o`qitish xususiyatlari.

2

7.1

Oz komplektli maktablarda matematika o‘qitish xususiyatlari. Oz komplektli maktablarda matematika o‘qitishni tashkil qilishning o‘ziga xos xususiyatlari.

2

8

Ixtisoslahtirilgan boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish.

2

8.1

Ixtisoslahtirilgan boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitish. Iqtidorli o‘quvchilar bilan ishlash.

2.1
Jami:

16

IV-semestr

Boshlang`ich sinflarda matematika o`qitishning xususiy masalalari.

1. Boshlang`ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o`rgatish metodikasi.

8

1.1

Boshlang`ich sinflarda nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o`rgatish metodikasi. O`quvchilarni maktabgacha bo`lgan davrda matematik tayyorgarligi darajasini aniqlash va ularni tartibga solish. Nomerlashga o`rgatishga tayyorgarlik.

2

1.2

Son va sanoq tushunchasini shakllantirish bosqichlari. O’nli sanoq sistemasi xususiyatlari va uning nomerlashga asos qilib olinishi.

2

1.3

Kontsentrlar bo`yicha nomerlashga o`rgatish metodi. Darsni tashkil qilish, ko`rgazmalilik hamda didaktik materiallardan foydalanish. Nomerlashga o`rgatishda matematik diktantning roli

2

1.4

Boshlang’ich sinflarda 10, 100, 1000 va ko‘p xonali sonlar ustida nomanfiy butun sonlarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.

2

2.

Boshlang‘ich sinflarda asosiy miqdorlar va ularni o‘lchov birliklarini o‘rgatish metodikasi.

4

2.1

Boshlang‘ich sinflarda asosiy miqdorlar va ularni o‘lchov birliklarini o‘rgatish metodikasi. Boshlangi‘ch sinflarda o‘rganiladigan asosiy miqdorlar: uzunlik, massa, narx, baho, vaqt, masofa, tezlik. Miqdorlami o'lchash, o‘lchov birliklarining turlari orasidagi bog‘liqliklar va ular ustida amallar bajarishga o‘rgatish metodikasi.

2

2.2

Uzunlik va yuza o’lchov birliklari. Massa va sig’im o’lchov birliklari. Vaqt o’lchov birliklari.2

3

Nomanfiy sonlar ustida arifmetik amallarni o`rgatish metodikasi.

8

3.1

Nomanfiy sonlar ustida arifmetik amallarni o`rgatish metodikasi O‘nlik, yuzlik, minglik va ko’p xonali sonlar konsentrida arifmetik amallarni o‘rgatish metodikasi. Nomanfiy sonlar ustida arifmetik amallarni o‘rgatish metodikasi. Arifmetik amallarni o‘rgatishning umumiy masalalari. Qo‘shish va ayirish, ko‘paytrish va bo‘lish amali ma’nosini ochib berish va uni bosqichlab kontsentrlarda bajarilishini o‘rgatish.

2

3.2

0‘quvchilarning og‘zaki va yozma hisoblash malakalarini shakllantirish. Qo‘shish va ko‘paytirish jadvallari va ularga mos ayirish va boiish hollarini o‘rgatish.

2

3.4

Og'zaki hisoblash texnologiyalari. Yozma hisoblash algoritmini o‘rgatish. Hisoblash malakalarini tekshirish uchun nazorat ishlari.

2

3.5

Hisoblashda o‘quvchilar yo‘l qo‘yishi mumkin bo‘lgan xatolami aniqlash va uni bartaraf qilish yo’llari. Og‘zaki va yozma hisoblashga doir didaktik (o'yinlar) topshiriqlar to‘plamini tuzish.

2
Jami:

20
Hammasi:

36

Download 320 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling