Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

               TEST-2019 

                    1-Variant

 

1. Agar  A={a,b,c,d}  to’plam berilgan. Unda    𝐵 ⊂ 𝐴; 𝐵 ≠ 𝐴;   𝐵 ≠ ∅  bo’lsa, 

nechta har xil B to’plam mavjud? 

A) 16         B) 14           C) 8         D) 6 

 

2. G‘ildirak 4 minutda 18,4 marta aylansa, 15 minutda necha marta 

aylanadi? 

A) 69       B) 80         C) 276           D) 68 

 

3. Agar a+b  6 ga qoldiqsiz bo’linsa, 37a+19b ni 6 ga bo’lgandagi qoldiqni 

toping?                    

A) 1       B) 3         C) 0          D) 5 

 

4. Aniq integralni hisoblang:  ∫ (𝑥

2

+ 𝑥 + 1)3

∙ (2𝑥 + 1)𝑑𝑥

1

0

                             A) 18                B) 20          

C) 24                D) 16 

 

5. Ikkita parallel to’g’ri chiziqlarda biridan 5 ta va ikkinchisidan 4 ta nuqta 

belgilangan. Uchlari bu nuqtalarda 

bo’lgan nechta uchburchak yasash 

mumkin?                                                                

A) 40                 B) 30          

C) 70                 D) 120 

6. Quyidagi shaklning necha foizi 

bo’yalgan? 

         

 

  

   


 

 

    

     


 

       


 

A)  25          B) 24        C) 30         D) 6           

 

7. Hisoblang:  4(𝑡𝑔435° − 𝑡𝑔375°) ∙ 𝑠𝑖𝑛

2

70° ∙ 𝑠𝑖𝑛2

50° ∙ 𝑠𝑖𝑛

2

10°


𝑠𝑖𝑛120°

 

A)  0,25      B) 0,5        C) 0,75         D) 1  

8. Aniqmas integralni hisoblang:  

                ∫ 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 

A)  −


𝑥

2

𝑐𝑜𝑠2𝑥 −1

4

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝐶 

B) −


𝑥

2

𝑐𝑜𝑠2𝑥 +1

4

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝐶 

C) −


𝑥

2

𝑐𝑜𝑠2𝑥 −1

2

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝐶 

D) −


𝑥

2

𝑐𝑜𝑠2𝑥 +1

2

𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 𝐶 

 

9. Ushbu 35

1777

19

+70

23

 son qaysi oraliqqa tegishli? 

A) (2;3)       B) (0;1)     C) (1;2)      D) (3;4) 

 

10. Uchta tengdosh silindrning balandliklari 9:4:1 kabi nisbatda bo’lsa, 

uning asoslari qanday nisbatda bo’ladi?                                  

A) 1:4:9               B) 1:16:81        

C) 36:9:4             D) 4:9:36 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

11. 𝑦 = 𝑙𝑛(5𝑥 + 1)

3

− 𝑙𝑛(3𝑥 + 1)5

+ 3


 

funksiyaga (𝑥

0

; 𝑦


0

)

 nuqtasidan o’tkazilgan urinma abscissa o’qiga 

parallel bo’lsa, √𝑥

0

2

+ 𝑦0

2

 ning qiymatini 

toping. 


A) 5       B) 3         C) 4          D) 8 

 

12. 7 ∙ 175

 ni 4 ga bo’lgandagi qoldiqni 

toping? 

A) 0         B) 1           C) 2              D) 3 

 

13. ABC uchburchakning AB va BC tomonlari   6 va 8 ga teng va B burchak 

bisektrissasi AC tomonni D nuqtada 

kesib o’tadi. 

𝐴𝐶

𝐴𝐷 ni toping. 

A) 


4

3

               B) 3

4

           C) 

7

3              D) 

7

4 

 

14. n+3; n+9; n+15;… ketma – ketlikning 11 hadi 64 ga teng bo’lsa, uning 

to’rtinchi hadini toping.                                                                   

A) 17        B) 16          C) 21         D) 22       

 

15. Tenglamani yeching:                   𝑠𝑖𝑛5𝑥 − 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 0 

                                     

A) 

𝜋

14+

2𝜋𝑛


7

;  


𝜋

6

+2𝜋𝑛

3

       B) 

𝜋

14+

𝜋𝑛

7;  

𝜋

6+

𝜋𝑛

3         

C) 


𝜋

7

+2𝜋𝑛

7

;  𝜋

3

+2𝜋𝑛

3

         D) 

𝜋

7+

𝜋𝑛

7;  

𝜋

3+

𝜋𝑛

3         

16. ABC uchburchakning AE va BF 

medianalari D nuqtada kesishadi va   

DFE uchburchakning yuzi 4,5 ga teng 

bo’lsa, ABC uchburchakning yuzini 

toping.                                                        

A) 27        B) 36          D) 45         D) 54 

 

17. Soddalashtiring: (x>0)                         9−4√5


5𝑥

4

∙ (5√𝑥 + √20𝑥)0,5

∙ 2


−1

    


                        

A) 1          B) 0,5           C) 2,5          D) 0,25         

 

18. 12𝑎


2

+ 11𝑎 − 15

  ni 

ko’paytuvchilarga ajrating.                                                                A) (3𝑎 − 5)(4𝑎 + 3)                                    

B) (4𝑎 − 5)(3𝑎 + 3)                                        

C) (3𝑎 + 5)(4𝑎 − 3)                                  

D) (4𝑎 + 5)(3𝑎 − 3)                                                                   

 

19. Merganning bitta otgan o’qining nishonga tegishi ehtimoli 0,6 ga teng 

bo’lsa, otilgan ikkita o’qning bittasi 

nishonga tegishi ehtimolini toping.                                                

A) 0,6       B) 0,36      C) 0,24        D) 0,48 

 

20. Konusning balandligi 5ga, yasovchisi     √34

 ga teng. Yon sirtidan asosining 

markazigacha eng qisqa masofadagi 

nuqtalardan asosiga parallel tekislik 

o’tkazilgan.Hosil bo’lgan kesim yuzining 

konus asosi yuziga nisbatini toping.                                                  

A) 

125


1156

         B) 

625

1156


           C) 

25

34        D) 

3

4 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

21. Tengsizlikni yeching:                    

             

𝑥−3


√9𝑥+18−2𝑥

2

≤ 0  

A) (-1,5; 6)                B) (-1,5; 3]                                      

C) [3;6)                     D) (−∞; 3] 

 

22. Hisoblang: 512∙(2

6

)4

(2

5)

5

∙64∙ (4

−2

)−2

∙ 8


−4

 

A) 1        B) 0,5        C) 0,25          D) 0,75  

23. x ning qanday qiymatida             

𝑓(𝑥) = √

3

7−𝑥 funksiyaning qiymati 1 ga 

teng bo’ladi? 

A) 2            B) 3          C) 4            D) 5 

 

24. Tengsizlikni yeching:                                      𝑙𝑜𝑔

2

2𝑥 − 3 < 2𝑙𝑜𝑔

2

𝑥 

A) (0; 1) ∪ (8; ∞)         B) (

1

2

; 8)      

C) (


1

8

; 2)                        D) (8; +∞) 

 

25. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan aylanadagi A(0;2) nuqtani soat 

yo’nalishiga teskari yo’nalishda 30° ga 

burganda hosil bo’lgan nuqtaning 

koordinatalari yig’indisini toping. 

A) −1 − √3            B) −1 + √3 

C) 1 + √3               D) 1 − √3 

 

 

26. Kesik konus asosining radiuslari 2 va 5 ga teng va unga shar ichki chizilgan. 

Sharning sirti toping. 

A) 196𝜋   B) 10𝜋   C) 40𝜋      D) 80 𝜋 

27. AB kesma p tekislikni kesib o’tadi.A 

uchidan tekislikkacha masofa 13ga, B 

uchidan esa 12 ga teng bo’lsa, AB dan 

tanlangan va AB ni 3:2 kabi nisbatda 

bo’luvchi C nuqtadan tekislikgacha 

bo’lgan masofani toping.                                  

A) 5           B) 4           C) 3          D) 2 

 

28. Teng yonli uchburchak perimetri 80 sm. Teng tomonlar o’rtasini 

tutashtiruvchi kesma 15 sm. 

Uchburchakka ichki chizilgan aylana 

radiusini toping. 

A) 3,75         B) 7,5         

C) 15            D) 30 

 

29. ABCD parallelogrammning AB tomonidan N nuqta shunday 

tanlanganki AND uchburchak va BCDN 

to’rtburchakning yuzalarining nisbati  

5:12  kabi bo’lsa, AN:NB nimaga teng? 

A) 10:7        B) 5:7       C) 7:10      D) 12:7 

 

30. ABCD to’g’ri to’rtburchakda A burchak bisektrissasi BC tomonni B 

uchidan hisoblaganda 2 va 2,5 ga teng 

qismlarga ajratadi. Hosil bo’lgan to’g’ri 

burchakli trapetsiyaning yuzini 

hisoblang. 

A) 7         B) 5         C) 9          D) 6,5      

                          


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

                        2 – Variant  

1.  Quyidagi shaklning necha foizi 

bo’yalgan? 

     


 

 

  

 

    

 

    

     


 

   


 

 

 A) 33

1

3            B) 33        

C) 25             D) 66

2

3

  

2. Soddalashtiring: 

(𝑥−1)!

(𝑥−4)!


(𝑥+1)!


(𝑥−2)!

 

A) 6(𝑥 − 1)2

          B) −6(𝑥 − 1)

2

 

C) 6(𝑥 + 1)2

           D) −6(𝑥 + 1)

2

 

 3. Ikkita parallel to’g’ri chiziqlarda 

biridan 4ta va ikkinchisidan 3 ta nuqta 

belgilangan. Uchlari bu nuqtalarda 

bo’lgan nechta uchburchak yasash 

mumkin? 

A)  24       B) 32        C) 24        D) 30 

 

4. ABC uchburchakning AB va BC tomonlari 6 av 8 ga teng va B burchak 

bisektrissasi AC yomonni D nuqtada 

kesib o’tadi. 

𝐷𝐶

𝐴𝐷 ni toping.                        

A) 


4

3

        B) 3

4

          C) 7

3

            D) 7

4

  

5. 9 ∙ 17

5

 ni 7 ga bo’lgandagi qoldiqni toping?  

A) 0         B) 1           C) 2              D) 3      

6. Agar a; a+6; a+14 tub sonlar bo’lsa, a ni 

toping.                                                                  

A) 3        B) 5            C) 7              D) 11    

 

7. Merganning bitta otgan o’qining nishonga tegishi ehtimoli 0,9 ga teng 

bo’lsa, otilgan ikkita o’qning bittasi 

nishonga tegishi ehtimolini toping.                                               

A) 0,9        B) 0,18         C) 0,36        D) 0,81 

 

8. Soddalashtiring:                                        

𝑠𝑖𝑛2𝛼


1+𝑐𝑜𝑠2𝛼

𝑐𝑜𝑠𝛼1+𝑐𝑜𝑠𝛼

1−𝑐𝑜𝑠𝛼𝑠𝑖𝑛𝛼

  

A) -1            B) 0            C) 1          D) 𝑠𝑖𝑛𝛼  

9. Tengsizlikni yeching: 

3

𝑥+2


−81

3

𝑥+1−9

≥ 3


                

A) (−∞; 1)             B) (−∞; −1]                              

C) (1; +∞)             D)  (−1; +∞) 

 

10. Hisoblang: (2 + √4 − 2√3)2

− 4


    

A) √3                B) 3           

C) 2√3              D) 1 

 

11. . Qavslarni ochib chiqing:                                                  (−6𝑎 − 5𝑏) − (−4𝑏 − 7𝑎)

 

A) a+b        B) –a-b        C) a-b          D) b-a  

12. Tenglamani yeching:  

(1 −

1

4) ∙ (1 −

1

5) ∙ … ∙ (1 −

1

8) ∙ (1 −

1

9) ∙ 𝑥 = 2

2

3  

A) 


8

15

        B) 8          C) 4            D) 9 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

13. ABC uchburchakning AE va BF 

medianalari D nuqtada kesishadi va DFE 

uchburchakning yuzi 2,5 ga teng bo’lsa, 

ABC uchburchakning yuzini toping.   

A) 25        B) 20         C) 30         D) 60    

 

14.  a va b ratsional sonlar uchun          𝑎 +

√2

2𝑏 = 5

 tenglik o’rinli bo’lsa,            

𝑎

2

+ 𝑏2

 ning qiymatini hisoblang. 

A) 25     B) 17        C) 21         D) 15   

 

15. Tengsizliklar sistemasini yeching: {

𝑙𝑜𝑔


1

2

(𝑥 − 3)2

> −2


(𝑥 − 2)

2

≥ 4 

A) (1;5)         B) (1;4]     C) (4;5]    D) [4;5) 

 

16. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan aylanadagi A(0;2) nuqtani soat 

yo’nalishiga teskari yo’nalishda 60° ga 

burganda hosil bo’lgan nuqtaning 

koordinatalari yig’indisini toping. 

A) −1 − √3            B) −1 + √3 

C) 1 + √3               D) 1 − √3 

 

17. a sonning 24 foizi 40 ning 3

5

 qismiga teng bo’lsa,  soni 15 dan qanchaga 

ko’p? 


A) 75          B) 65        C) 85          D) 95 

 

18.  ∫ (𝑥2

− 𝑥 + 1)


3

(2𝑥 − 1)𝑑𝑥

2

1

 aniq integralni hisoblang. 

A) 10       B) 15            C) 20           D) 25 

19. [1;200] oraliqda 4 ga bo’linib, 6 ga 

bo’linmaydigan natural sonlar nechta?          

A) 18        B) 50        C) 34          D) 32   

 

20. Yuzasi 72 ga teng bo’lganABCD parallelogrammda BC tomonda E va CD 

tomon F nuqtalar shunday tanlanganki, 

ular bu tomonlarni C uchidan boshlab 

hisoblaganda 2:1 kabi nisbatda bo’ladi 

.Hosil bo’lgan AEF uchburchakning 

yuzasini hisoblang. 

A) 40       B) 42          C) 30          D) 32 

 

21. Aniqmas integralni hisoblang:    ∫

𝑑𝑥

(9+𝑥2

)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔


4

(

𝑥3

)

   

A) −


1

9𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔


3

(

𝑥3

)

+ 𝐶      B) −

1

3𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3

(

𝑥3

)

+ 𝐶    

C) 


1

9𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔


3

(

𝑥3

)

+ 𝐶           D) 

1

3𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔3

(

𝑥3

)

+ 𝐶    

 

22. 17

3𝑥

2+

75𝑥


2

17

  ifodaning eng kichik qiymatini toping. 

A) 25         B) 5          C) 10          D) 17 

 

23. Kesik konus asosining radiuslari 2 va 5 ga teng va unga shar ichki chizilgan. 

Kesik konus yon sirtini yuzasini toping. 

A) 196𝜋   B) 100𝜋      C) 49𝜋     D) 98 𝜋 

24. Uchta tengdosh silindrning 

balandliklari 9:1:4 kabi nisbatda bo’lsa, 

uning asoslari qanday nisbatda bo’ladi?                                  

A) 1:4:9        B) 1:16:81        

C) 36:9:4      D) 4:36:9 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

25. 𝑎⃗(𝑥; 2)  𝑣𝑎 𝑏⃗⃗(𝑦; −5) vektorlar 

kollenear bo’lsa, 2𝑥𝑦 − 25 ning qiymatini 

hisoblang. 

A) 5      B) 0          C) -5             D) 10 

 

26. Silindrning o’q kesimi dioganali 17 ga, yasovchisi 15 ga teng bo’lsa, silindr 

asosi radiusini toping. 

A) 3       B) 4        C) 6         D) 8 

 

27. ABCD parallelogrammning AB tomonidan N nuqta shunday 

tanlanganki AND uchburchak va BCDN 

to’rtburchakning yuzalarining nisbati  

5:12  kabi bo’lsa, AN:NB nimaga teng? 

A) 10:7      B) 5:7          C) 7:10      D) 12:7 

 

28. Rasmda ABC uchburchak va uning BD, CE bisektrissalari tasvirlangan. 

Berilgan ma’lumotlarga ko’ra 𝛼 necha 

gradus? 

 

A) 135,5°                B) 112,5°       C) 122,5°                D) 105,5° 

 

29. 

Yuzi 4√3  ga teng bo’lgan teng yonli 

uchburchakning asosidagi burchagi 30° 

ga teng bo’lsa, asosiga tushirilgan 

balandlikni toping. 

A) √3           B) 1,5          C) 2          D) 3 

30. 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴

1

𝐵1

𝐶

1𝐷

1

 To’g’ri burchakli parallelepiped berilgan.AB=8, BC=2, 

𝐵𝐵

1= 6

 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐵


1

𝐶

1 ko’pyoqli figuraning 

to’la sirtini yuzini toping.  

A) 48        B) 72        C) 96        D) 120 

 

               3 – Variant. 

1. n+3; n+9; n+15;… ketma – ketlikning 

11 hadi 63 ga teng bo’lsa, uning 

to’rtinchi hadini toping.                                                                  

A) 17        B) 16          C) 21         D) 22    

 

2. Merganning bitta otgan o’qining nishonga tegishi ehtimoli 0,8 ga teng 

bo’lsa, otilgan ikkita o’qning bittasi 

nishonga tegishi ehtimolini toping.                                               

A) 0,8          B) 0,16       

C) 0,32        D) 0,64 

 

3. Tengsizlikni yeching:                    

(2𝑥−𝑥


2

−4)(𝑥+3)


𝑥

2

−9> 0

 

A) (−∞; −3)        B) (−∞; 3)          C) (−3; 3)             D) (−∞; −3) ∪ (−3; 3) 

 

4. ABC uchburchakning AE va BF medianalari D nuqtada kesishadi va DFE 

uchburchakning yuzi S ga teng bo’lsa, 

ABC uchburchakning yuzini toping.    

A) 6S             B) 5S            

C) 9S            D) 12S 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

5. 


a va b ratsional sonlar uchun              

𝑎 +


√2

2

𝑏 = 4 tenglik o’rinli bo’lsa,        

𝑎

2+ 𝑏

2

 ning qiymatini hisoblang.      A) 9               B) 12    C) 16             D) 8          

 

6. a (-2;2) oraliqda bo’lsa,  

|𝑎

2−16|

4−𝑎


|𝑎

2−9|

3+𝑎


|4−𝑎


2

|

2−𝑎 ni 

soddalashtiring. 

A) a-1                  B) 0           

C) a+1                 D) 1-

 

7. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan aylanadagi A(0;2) nuqtani soat 

yo’nalishiga teskari yo’nalishda 45° ga 

burganda hosil bo’lgan nuqtaning 

koordinatalari yig’indisini toping. 

A) 2√2                   B) 0     

C) 1 + √2              D) −2√2 

 

8. 𝑦 = 𝑥


2

− 4𝑥 + 3


 funksiyani absissa 

o’qiga nisbatan simmetrik ko’chirishdan 

hosil bo’lgan funksiyani toping. 

A) 𝑦 = 𝑥


2

+ 4𝑥 + 3


       

B) 𝑦 = 𝑥


2

+ 4𝑥 − 3


 

C) 𝑦 = −𝑥

2

− 4𝑥 + 3


     

D) 𝑦 = −𝑥

2

+ 4𝑥 − 3


 

 

9. 7 ta odamdan 4 ta, tanlangan 4 ta odamdan 2 ta odamni tanlab necha xil 

usulda guruhlash mumkin? 

A) 56         B) 420        C) 840          D) 210  

10. Aniqmas integralni hisoblang.              

              ∫

1

𝑥𝑙𝑛3

𝑥

𝑑𝑥  

A) −


1

𝑙𝑛

2𝑥

+ 𝐶


           B) −

1

2𝑙𝑛2

𝑥

+ 𝐶    

C) −


1

6𝑙𝑛


2

𝑥

+ 𝐶         D) −

3

𝑙𝑛2

𝑥

+ 𝐶      

 

11. Tenglamani yeching:  𝑙𝑜𝑔

2

(3 − 𝑥) + 𝑙𝑜𝑔2

(1 − 𝑥) = 3

 

A) -1             B) 5        C)  -1; 5        D) ∅  

12. Tengsizlikni yeching:  

√𝑥

2

+ 𝑥 − 6 ∙ (5𝑥

+ 5


4−𝑥

− 130) ≤ 0

 

A) [1;3]         B) (−∞; −3] ∪ [2; ∞) C) [-3;2]        D) [2;3] 

 

13. Tenglamani yeching:  

𝑥

2= 3 +

𝑥

5 

A) 10          B) 5           C) 2        D) 3 

 

14. 𝑦 = ln (5𝑥+6

2𝑥+15


) +

1

7 funksiyaning 

hosilasining x=3 dagi qiymatini  toping.          

A) 

2

7          B) 

1

7          

C) 


3

7

          D) 4

7

  

15. Hisoblang:  

3,6 ∙ 4,8 + 5,4 ∙ 3,6 + 4,8 ∙ 9,2 − 4,8 ∙ 5,6

 

A) 36        B) 48         C) 54         D) 92 

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

16. ∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛3𝑥𝑑𝑥 aniqmas integralni 

hisoblang. 

A) −


1

3

𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥 +1

9

𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 𝐶 

B) 


1

3

𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥 +1

3

𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 𝐶 

C) −


1

3

𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥 −1

9

𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 𝐶 

D) −


1

3

𝑥𝑐𝑜𝑠3𝑥 + 𝑠𝑖𝑛3𝑥 + 𝐶 

 

17. 𝑦 =𝑠𝑖𝑛𝑥

2

− 3 funksiyaning qiymatlar 

sohasini toping. 

A) [-4;-2]            B) [- 0,5; 0,5] 

C) [-3,5; -2,5]      D) (-4,5; -3,5) 

 

18. |𝑥| + |𝑦 − 1| ≤ 4 chegaralagan soha yuzini toping. 

A) 16        B) 12           C) 32          D) 48 

 

19. Hisoblang: (𝑡𝑔11𝜋

36

+ 𝑡𝑔7𝜋

36

) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜋

9

− 2 

A) -2         B) 0              C) 2           D) 1 

 

20. Tenglamaning ildizlari yig’indisini toping: 

 (

|𝑥|+𝑥𝑥−3

)

214𝑥


𝑥−3

+ 12 = 0


 

A) -9         B) -12     C) -3        D) 15 

 

21. {


𝑙𝑜𝑔

1

2(𝑥 + 1)

2

> −2(𝑥 − 1)

2

≤ 9 tengsizliklar 

sistemasi nechta butun yechimga ega?         

A) 0            B) 1         C) 2          D) 3 

23. ABCD parallelogrammda D o’tmas 

burchak. E nuqta AB tomonda yotadi. 

BCDE to’rtburchak yuzining DAE 

uchburchak yuziga nisbati 6:3  kabi 

bo’lsa, AE:EB nisbatni toping. 

A) 3:2        B) 3:1        C) 2:1        D) 5:4 

 

24. To’g’ri burchakli trapetsiyaning yon tomonlari 6 va 12 ga teng.Agar 

trapetsiyaning kichik diogonali katta 

yon tomoniga teng bo’lsa, trapetsiyaning 

o’rta chizig’ini toping. 

A) 9         B) 9√3        C) 12√3         D) 6√3 

 

25. To’g’ri konusning balandligi 9 cm va asos radiusi 5 cm. Uning yon sirtida 

joylashgan asosining markaziga eng 

yaqin nuqtalardan asosiga parallel 

tekislik o’tkazildi. Hosil bo’lgan kesik 

konusning kichik asosi radiusini toping. 

A) 


53

14

       B) 221

56

           C) 405

106


          D) 

45

14 

 

26. Teng yonli uchburchakning perimetri     64 cm ga teng. Agar teng tomonlarining 

o’rtalarini tutashtiruvchi kesma uzunligi       

12 cm bo’lsa, uchburchakka ichki 

chizilgan aylananing diametrini toping. 

A) 9       B) 12          C) 6          D) 8 

 

27. Silindrning o’q kesimining diogonali      15 ga, balandligi 12 ga teng bo’lsa, asosi 

radiusini toping. 

A) 4,5        B) 2√3       C) 3√2        D) 9 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

28. Kesik konusga shar ichki chizilgan. 

Konusning radiuslari 3 va 5 ga teng 

bo’lsa, uning yon sirtini toping. 

A) 100𝜋      B) 64𝜋      C) 81𝜋       D) 36𝜋 

 

29. Uchburchakning tomonlari 12;3 va x ga teng. Quyidagilardan qaysi biri x ga 

teng bo’la olmaydi? 

A) 12       B) 10           C) 11         D) 8 

 

30. To’g’ri parallelepiped bir uchidan chiqqan tomonlari uchun 

1

𝑎+

1

𝑏+

1

𝑐=

3

5 

tenglik o’rinli bo’lib, to’la sirti 288 ga 

teng. Parallelepipedning hajmini toping. 

A) 150       B) 180      C) 230        D) 240 

 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling