Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet10/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                  29 – Variant.  

1. Agar 𝑓(𝑥) = 3

𝑥+1

  bo’lsa, 𝑓(𝑎 + 𝑏) quyidagilardan qaysi biriga teng? 

A) 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏)        B) 

𝑓(𝑎)∙𝑓(𝑏)

3

 C) 

𝑓(𝑎)+𝑓(𝑏)

3

             D) 𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)  

2. Agar x haqiqiy musbat son bo’lib,         

𝑥 + 3√𝑥 = 5 bo’lsa, 𝑥 +

15

√𝑥 ning qiymatini 

toping. 


A) 9       B) 5         C) 3            D) 14 

 

3. Agar 𝑓(𝑥) = 3𝑥−2

     bo’lsa, 𝑓(2𝑥 + 1) 

ni 𝑓(𝑥) orqali ifodalang. 

A) 27𝑓


2

(𝑥)


           B) 3𝑓(𝑥)     

C) 


9

2

𝑓(𝑥)               D) 81𝑓

3

(𝑥) 

 

4. |3𝑥 − 5| = 2𝑥 − 1 tenglamaning haqiqiy ildizlari nechta? 

A) 0        B) 3           C) 1         D) 2 

 

5. ∫


cos √𝑥

√𝑥

𝑑𝑥  integralni hisoblang. 

A) 


1

2

cos √𝑥 + 𝐶          B) −2 cos √𝑥 + 𝐶 C) −

1

2sin √𝑥 + 𝐶       D) 2 sin √𝑥 + 𝐶 

6. Agar 𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼 = 5 bo’lsa,               

𝑡𝑔

2

𝛼 − 4𝑡𝑔𝛼 + 𝑐𝑡𝑔𝛼 ning qiymatini 

toping. 


A) 5        B) 25        C) 24          D) 4 

 

7.  𝑙𝑜𝑔2

(𝑥 + 1) + 𝑙𝑜𝑔

2

(8 − 𝑥) ≥ 3 

tengsizlikni yeching. 

A) (−1; 8)                     B)  (−1; 0] ∪ [7; 8) 

C) (−1; 7]                     D) [0; 7] 

 

8. 


|𝑥−25|

𝑥

= −6 tenglamaning ildizlari 

yig’indisini toping. 

A) 

25

7       B) −

10

7        C) – 5       D) 5 

 

9. 𝑠𝑖𝑛6

𝑥 + 𝑐𝑜𝑠


6

𝑥 + 3𝑠𝑖𝑛


2

𝑥𝑐𝑜𝑠


2

𝑥 − 1


 

ifodani soddalashtiring. 

A) 𝑠𝑖𝑛

2

𝑥       B) 𝑐𝑜𝑠

2

𝑥          

C) 1       D) 0 

 

10. 


𝑎(𝑥 + 2)

2

+ 𝑏(𝑥 − 3𝑐) = −(3𝑥2

+ 8𝑥 + 48)

 

ayniyat bo’lsa, a+b+c  ning qiymatini toping. 

A) 4        B) 10      

C) 6          D) 3 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

11. 𝑦 = (2𝑥 − 1)

20

∙ (sin 𝑥 − cos 𝑥)  

funksiyaning 𝑥 = 0 nuqtadagi hosilasini 

toping. 

A) – 39      B) 41         

C) – 41         D) 39  

 

12. ∫ 𝑥6

∙ ln 6𝑥 𝑑𝑥 

integralni hisoblang. 

A) 


1

49

𝑥7

∙ (49 ln 6𝑥 − 1) + 𝐶

 

B) 


1

49

𝑥7

∙ (7 ln 6𝑥 − 1) + 𝐶

 

C) 


1

49

𝑥7

∙ (7 ln 3𝑥 − 6) + 𝐶

 

D) 


1

7

𝑥7

∙ (ln 3𝑥 − 1) + 𝐶

 

 

13. 𝑓(2) + 𝑓(𝑥 − 3) = 5𝑥 + 1 bo’lsa, 𝑓(𝑥) ni toping. 

A) 𝑓(𝑥) = 5𝑥 − 3               

B) 𝑓(𝑥) = −5𝑥 + 3 

C) 𝑓(𝑥) = 5𝑥 + 3               

D) 𝑓(𝑥) = −5𝑥 − 3 

 

14. Hisoblang:  0,04 ∙ 10

−9

∙ 2,6 ∙ 1013

 

A) 10,4       B) 1,04       C) 104      D) 1040  

15. 130 ning 30%i bilan 45 ning 60%iga 

teng sonlarning ko’paytmasini toping. 

A) 1080      B) 1053        

C) 1026      D) 999 

 

16. Arifmetik progressiyada 𝑎4

= 6


 va   

𝑎

𝑛+1= 𝑎

𝑛

+ 3 bo’lsa, progressiyaning 

dastlabki 12 ta hadi yig’indisini toping. 

A) 168     B) 158     C) 174     D) 162  

 

17. 3 ta merganning nishonga tekkazish ehtimoli 0,8; 0;6; 0;7 ga teng bo’lsa, 

birinchi va uchinchi merganlarning 

nishonga tekkizish,ikkinchisiniki 

tekmasligi ehtimolini toping. 

A) 0,336      B) 0,664        

C) 0,224      D) 0,776 

18. 𝑦 = ln 𝑥

𝑥−2


 funksiyaning hosilasini 

toping. 


A) ln 𝑥 − 2 +

1

𝑥         

B) ln 𝑥 +

1

𝑥

 C) ln 𝑥 −

1

𝑥                

D) ln 𝑥 + 1 −

2

𝑥

  

19. Agar 𝑃 = 𝑎

2

− 5𝑎𝑏


 va 𝑄 = 𝑎

2

+ 2𝑎𝑏 

bo’lsa, 𝑃 + 𝑄 − 2𝑎

2

 nitoping. A) −7𝑎𝑏       B) – 𝑎𝑏         

C) 7𝑎𝑏          D) −3𝑎𝑏 

 

20. 3𝑛 + 1 sonining 60%i 51 ga teng bo’lsa,  n ning qiymatini toping. 

A) 26       B) 27        C) 28         D) 29 

21. A(3,01;-2,03) nuqtalardan o’tuvchi va 

𝑚

⃗⃗⃗(-10;20) vektorga perpendekulyar 

bo’lgan to’g’ri chiziq tenglamasini 

tuzing. 

A) 10y+5x+35,35=0      

B) 10y-5x+35,35=0      

C) 10y+5x-35,35=0     

D) 10y-5x-35,35=0 

 

22. ABC uchburchakning tomonlari uzunliklari AB=5, BC=4 va CA=4 

bo’lsa, 𝐴𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗⃗∙𝐴𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ skalyar ko’paytmani 

hisoblang. 

A) 12,5     B) 2,5      

C) 25    D) 12 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

23. A(3;0) va B(-1;2) nuqtalardan o’tuvchi 

hamda markazi 𝑦 = 𝑥 + 2 to’gri chiziqda 

yotgan aylana tenglamasini toping. 

A) (𝑥 − 3)

2

+ (𝑦 − 5)2

= 25


 

B) (𝑥 − 4)

2

+ (𝑦 − 5)2

= 25


 

C) (𝑥 − 3)

2

+ (𝑦 − 4)2

= 25


 

D) (𝑥 − 5)

2

+ (𝑦 − 3)2

= 25


 

 

24. Radiusi 10 ga teng yarim sharga asosining markazi bilan ustma-ust 

tushadigan konus tashqi chizilgan. 

Konusning balandligi qanday bo’lganda 

uning hajmi eng kichik bo’ladi. 

A) 

10 2


      B) 

5 3


     

C) 


10 3

      D)15 

 

25. To`g`ri to`rtburchakning ichidan olingan nuqtadan uning uchlarigacha 

masofalar ketma-ket 1, 5, 7 bo`lsa, 

to`rtinchi uchigacha bo`lgan masofani 

toping. 


A) 4     B) 3      

C) 5    D) 6 

 

 

  

 

26.  Teng yonli uchburchakning yon tomonlari 

𝑎 va asosi 𝑏 ga teng bo’lsa, unga 

ichki va tashqi chizilgan aylana markazlari 

orasidagi masofani toping. 

A) 

2

22

4

aab

a

b     B) 

2

22

4

aab

a

b      

C) 


2

2

24

a

ab

a

b     D) 

2

22

4

aab

a

b 

 

27. Teng yonli uchburchakning asosi 8 ga va yon tomoniga tushirilgan medianasi  

10 ga teng bo’lsa, yon tomonini toping. 

A) 

4 15


     B) 

8 13


     

C) 


4 17

      D) 

16

 

 28. Katetlari 𝑎 va 𝑏 ga teng bo’lgan to’g’ri 

burchakli uchburchakning katta katetiga 

urinib shu katet qarshisidagi uch orqali o’tib, 

markazi gipotenuzada bo’lgan doiraning 

yuzini toping. 

A) 


22

2

22

2

22

2

aa

b

a

b

a a

b

     


B) 2

2

22

2

22

2

2a

a

b

a

b

a a

b

      


C) 2

2

22

2

22

2

2a

a

b

a

b

a a

b

     


D) 2

2

22

2

22

2

2a

a

b

a

b

a a

b

 

  

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

29. Uchburchakning uchta tomoni 𝑎 ga teng 

bo’lsa, unga ichki chizilgan aylana radiusini 

toping. 


A) 

3

5a

               B) 

3

6

a     

C) 


3

4

a

               D) 

2

35

a

 

 30. Prizmaning asosi tomonlari 5 va 6 

bo’lgan hamda o’tkir burchagi 45° bo’lgan 

parallelogrammdan iborat. Agar prizmaning 

yon qirrasi 4 ga teng va u asos tekisligi bilan 

30° burchak tashkil qilsa, prizma hajmini 

toping. 


A) 

30 2


              B) 

32 2


    

C) 


36 2

              D) 

25 2

 

  

 

  

               30 – Variant.  

 

1. Hisoblang:  √98 ∙ 0,02 ∙ 2,25 

A) 2,15     B) 2,25       

 C) 2,3      D) 2.1 

 

2. ∫ (𝑥 − 6)5

∙ 𝑥𝑑𝑥


7

6

  aniq integralni 

hisoblang. 

A) 0            B) 1           

C) 1


1

6

          D) 11

7

  

3. Arifmetik progressiyada 𝑎

2

∙ 𝑎


3

= 60


 

va 𝑎


1

+ 𝑎


5

= 24


 o’rinli bo’lsa, 

progressiyaning ayirmasi va birinchi 

hadi ayirmasining modulini toping. 

A) 5       B) 7           C) 9          D) 11 

 

 

4. 𝑚, 𝑛 ∈ 𝑁 sonlar uchun 2𝑛 + 3𝑚 = 66 tenglik o’rinli bo’lsa, n ning eng katta 

qiymatini toping. 

A) 32       B) 30      

C) 28        D) 26 

 

5. 𝑓(𝑥)      6 – darajali funksiya bo’lsa,        (𝑥 − 4)

2

∙ 𝑓(𝑥) + 4𝑥 ni  𝑥

0

= 4 nuqtadagi 

hosilasini toping. 

A) 6        B) 4           

C) 8        D) 16 

 

6.  Agar 𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥 + 3 funksiya uchun 𝑓(1) = 1

 o’rinli bo’lsa, 𝑓(−1) ni toping. 

A) 1         B) 3           

C) 5         D) 7 

 

 

7. (3𝑥2

− 27)(𝑥 + 5) = (𝑥 − 3)(6𝑥 + 30)

 

 Tenglamaning barcha ildizlarining yig’indisini toping. 

A) – 6          B) 2         

C) – 2          D) – 3    

 

8. Agar 𝑠𝑖𝑛𝛽 + cos 𝛽 = −1,35 ga teng bo’lsa, 𝛽 qaysi chorakda yotadi? 

A) I             B) II           

C) III           D) IV 

 

9. Agar 6𝑎

+ 6


−𝑎

= 6


  bo’lsa,                 

6

2𝑎− 5 ∙ 6

𝑎

+ 6−𝑎

 ning qiymatini toping. 

A) 5           B) 6           

C) 4           D) 7 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

10. Chizmada 𝑓(𝑥) funksiyaning grafigi 

tasvirlangan. Chizmaga ko’ra qaysi biri 

o’rinli? 

 

A) 𝑓


(5) + 𝑓(0) = 0

          

B) 𝑓


(3) + 𝑓(−2) = 0

 

C) 𝑓


(3) + 𝑓(−1) = 0

       

D) 𝑓


(4) + 𝑓(0) = 0

 

 

11. sin 3𝑥 = 𝑐𝑜𝑠4

𝑥 − 𝑠𝑖𝑛


4

𝑥

 tenglamani yeching. 

A) 


𝜋

10

+2𝜋𝑛

5𝜋

2

+ 𝜋𝑛       𝑛 ∈ 𝑍 

B) 


𝜋

5

+2𝜋𝑛

5𝜋

2

+ 2𝜋𝑛       𝑛 ∈ 𝑍 

C) 


𝜋

10

+2𝜋𝑛

5𝜋

2

+ 2𝜋𝑛       𝑛 ∈ 𝑍 

D) 


𝜋

10

+𝜋𝑛

5𝜋

2

+ 𝜋𝑛       𝑛 ∈ 𝑍 

 

12. |6

4−𝑥


| ≥ 1

5

7  tengsizlikning butun 

yechimlari yig’indisini toping. 

A) 12      B) 28          

C) 24      D) 21 

 

13. ∫ sin 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠3

𝑥 𝑑𝑥


 integralni hisoblang. 

A) 


𝑠𝑖𝑛

4

𝑥4

+ 𝐶


           

B) −


𝑐𝑜𝑠

4

𝑥4

+ 𝐶


 

C) −


𝑠𝑖𝑛

4

𝑥4

+ 𝐶


        

D) 


𝑐𝑜𝑠

4

𝑥4

+ 𝐶


 

 

14. 0,125 ∙ 42𝑥−3

= (


0,25

√2

)−𝑥

 tenglamani 

yeching. 

A) 2               B) – 15       

C) – 16          D) 6  

 

15. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan aylanadagi 𝐴 (

√3

2;

1

2)

 nuqtani soat 

strelkasi harakati yo’nalishida aylana 

bo’ylab 120° ga burish natijasida hosil 

bo’lgan nuqtaning koordinatalarini 

toping. 


A) (−

√3

2;

1

2)

               B) (

√3

2

; −1

2

) 

C) ( 0;-1)                    D) (-1;0) 

 

16. Qutida T,A,O,N harflari bor. Taakkaliga olingan 3 harfni ketma – ket 

qo’yilganda “ONA” so’zi hosil bo’lishi 

ehtimolini toping. 

A) 


1

3

           B) 1

6

     C) 1

24

          D) 1

120


 

17. Tengsizlikni yeching:  

𝑙𝑜𝑔

2

2𝑥 − 3 < 2𝑙𝑜𝑔

2

𝑥 

A) (0; 2)                 B) (

1

2

; 8) 

C) (0; ∞)                D) (0;

1

2

) 

 

18. −√693

− √67


3

− √65


3

 sonining butun 

qismini toping. 

A) -12            B) -11        

 C) -13           D)-25 

 

19. (2

102

100


∙ … ∙

2

1010

) : 128


 ifodani 

hisoblang va standart ko’sinishga 

keltiring. 

A) 80 ∙ 10

−55

          B) 0,8 ∙ 10−54

           

C) 8 ∙ 10

−53


             D) 0,008 ∙ 10

−52


             

 

20. Tengsizlikni yeching:                           (√5 − 1)

𝑥2−5𝑥+4


𝑥−4

≥ 1


 

A) (−∞; 1] ∪ (4; ∞)        B) [1; 4) 

C) [1; 4) ∪ (4; ∞)             D) 1; ∞) 

 

  

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

21. Arifmetik progressiyaning  dastlabki 

4 ta hadining yig’indisi 244 ga teng. Agar           

𝑎

7− 𝑎

8

= −32 va 𝑎

𝑛

= 333 bo’lsa, ni 

toping. 


A) 8             B) 9              

C) 10           D) 11 

 

22. Teng yonli uchburchakning asosi  𝑎 ga va yon tomoni 

𝑏 ga teng bo’lsa, uchidagi 

burchakning kotangensini toping. 

A) 


2

2

42

b

a

b

    B) 2

a

b

      


C) 

2

22

2

24

b

a

a

b

a    D) 

2

ba

 

  

23. Prizmaning asosi tomonlari 5 va 6 

bo’lgan hamda o’tkir burchagi 45° bo’lgan 

parallelogrammdan iborat. Agar prizmaning 

yon qirrasi 12 ga teng va u asos tekisligi 

bilan 30° burchak tashkil qilsa, prizmaning 

hajmini toping. 

A) 


81 2

     B) 


90 2

     


C) 

96 2


     D) 

97 2


 

 

24.  Bir burchagi 60° bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakka tomoni 

𝑎 ga teng 

bo’lgan romb shunday ichki chizilganki, 60° 

li burchak ular uchun umumiy, rombning 

barcha uchlari rombning tomonlarida yotadi. 

Uchburchakning tomonlarini toping. 

A) 

3

3 33 ;   

;   


2

2

aa

a

      B) 

3

3

3 ;   ;   

2

2a

a

a

       


C) 

3 3


3 ;   

;   


2

2

aa

a

       D) 

3

;   


;   

2

2a

a

a

   


 

25. ABC uchburchakda 

∠𝐶=90°, cos𝐵=5/13,  

AB=39 bo’lsa, 𝐴𝐶=? 

A) 30     B) 24     C) 36    D) 40 

 

26. 𝑅 radiusli aylanaga trapetsiya ichki 

chizilgan. Trapetsiyaning pastki asosi qolgan 

tomonlaridan ikki marta 2 marta katta. 

Trapetsiyaning yuzini toping. 

A) 

2

3 32

R

        B) 

2

3 3


4

R

     


C) 

2

32

R

         D) 

2

6 3


5

R

 

 27. 

3 ta tengdosh prizmaning 

balandliklari nismati mos ravishda    

4:9:12 kabi nisbatda bo’lsa, prizmalar 

asos yuzalari nisbatini aniqlang. 

A) 12:9:4             B) 9:4:3 

C) 16:81:144       D) 8:18:24 

 

28. To’g’ri konusning balandligi 10 ga, 

asosining radiusi 6 ga teng va asosining 

markazidan yasovchisiga eng qisqa 

masofadagi nuqtalardan asosga parallel 

tekislik o’tkazildi. Hosil bo’lgan kesik 

konusning kichik asosi radiusini 

toping.         

A) 


75

34

          B) 75

17

         C) 

150


17

        D) 

97

34

  

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

29. Parallelogrammning o’tmas burchagi 

150°

 ga, tomonlari 12 va 18 ga va burchaklari bisektrissalari kesishishidan 

hosil bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning 

yuzini toping. 

A) 12     B) 9         C) 8     D) 10 

30. To’g’ri silindrning asosi radiusi 4 cm, 

balandligi 5 cm. Yon sirtidan A va B 

nuqtalar olingan. A va B nuqtalardan 

asos tekisligigacha bo’lgan masofalar 

mos ravishda 2 cm va 3 cm. Agar AB 

kesma uzunligi 5 cm bo’lsa, silindr 

o’qidan AB kesmagacha bo’lgan 

masofani toping. 

A) 2√6          B) 2√3             

C) √10          D) √8 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling