Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                  4 – Variant.  

1. a va b ratsional sonlar uchun                  

𝑎 +

√3

2𝑏 = 5

 tenglik o’rinli bo’lsa,                 

𝑎

2

+ 𝑏2

 ning qiymatini hisoblang.   

A) 25        B) 17        C) 21        D) 15 

 

2. 𝑦 =   𝑙𝑛(5𝑥 + 1)2

− ln(2𝑥 + 1)

5

+ 4


 

funksiyaga (𝑥

0

; 𝑦


0

)

 nuqtasidan o’tkazilgan urinma abscissa o’qiga 

parallel bo’lsa, √𝑥

0

2

+ 𝑦0

2

 ning qiymatini 

toping. 


A) 7        B) 4      B) 5           C) 3 

 

3. [1;200] oraliqda 6 ga bo’linib, 4 ga bo’linmaydigan natural sonlar nechta?     

A)17        B) 16          C) 33          D) 22 

4. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan 

aylanadagi A(0;2) nuqtani soat 

yo’nalishiga teskari yo’nalishda 45° ga 

burganda hosil bo’lgan nuqtaning 

koordinatalari yig’indisini toping. 

A) 2√2            B) 0 

C) 1 + √2               D) −2√2 

 

5. Aniqmas integralni hisoblang:           ∫

(𝑥−2)𝑑𝑥


𝑥

2

−4𝑥+17  

A)  ln(𝑥


2

− 4𝑥 + 13) + 𝐶

       

 B) 


1

2

ln(𝑥2

− 4𝑥 + 13) + 𝐶

 

C) ln(𝑥


2

− 4𝑥 + 17) + 𝐶

 

D) 


1

2

ln(𝑥2

− 4𝑥 + 17) + 𝐶

 

 

6. Tengsizlikni yeching:                 

2𝑥+1


𝑥+6

≤ 1


 

A) [-6;-0,5]          B) (−∞; 5]          

C) (−6; 5]            D) (−0,5; 5] 

 

7. Tenglamalar sistemasini yeching: {

5𝑥 + 2𝑦 = −15

4𝑥 − 3𝑦 = 11  

A) (1;5)          B) (-1;5)         

C) (1;-5)         D) (-1;-5) 

 

8. Hisoblang: sin (2 arcsin3

5

) 

A) 1         B) 0,96         C) 1,2         D) 0,72 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

9. To’g’ri burchakli parallelepipedning 

qirralari 1:4:3 kabi nisbatda. Uning to’la 

sirti   152 𝑑𝑚

2

 bo’lsa, hajmini toping. A) 97       B) 91       C) 96         D) 102 

 

10. Hisoblang: 𝑙𝑜𝑔

2

7𝑙𝑜𝑔

56

2𝑙𝑜𝑔


2

14

𝑙𝑜𝑔28

2

 A) 2      B) 1          C) -1        D) -2 

11. Soatning soat mili 22°  ga burilsa, 

minut mili necha gradusga buriladi? 

A) 264°     B) 228°      C) 246°     D) 256° 

 

12. 1 kg mis 12 000 so’m, 1 kg qo’rg’oshin    18 000 so’m. Mis va 

qo’rg’oshindan mos ravishda 4:1 kabi 

nisbatda quyilgan 1 kg li quymaning 

narxi qancha? 

A) 13 200            B) 16 800      

C) 14 100            D) 15 700 

 

13. Hisoblang: ∫ (𝑥 − 5)4

∙ 𝑥𝑑𝑥


6

5

 A) 

4

3        B) 

8

7          C) 

7

6                 D) 

10

9 

 

14. 𝑓(𝑥) = cos(sin 2𝑥 − 3) funksiyaning 𝑥 = 0

 nuqtadagi hosilasini toping. 

A) sin 3      B) 2 cos 3     

C)2 sin 3         D) cos 3 

15. Agar 𝑎 = √3 − 1 bo’lsa, 

 

𝑎2

+3𝑎


𝑎−4

√𝑎2

−8𝑎+16


√𝑎

2

+6𝑎+9+ 2𝑎

 ni hisoblang. 

A) √3 − 1     B) 3√3 − 3    

C) √3 − 3      D) 3√3 

16. 𝑓(𝑥) = 2 + 𝑙𝑜𝑔

3

𝑥3

 bo’lsa, 

 

𝑓(9)


2

= 𝑓(𝑥) + 𝑓 (

1

𝑥

) tenglamani yeching. 

A) ∅     B) 3

4

3

       C) (0; ∞)      D) (0; 34

3

) 

 

17.  Ifodani soddalashtiring: 𝑥−0,(3)

𝑥

23

+ √0,(3)𝑥

3

+ √0,(1)


3

 

A) √𝑥3

+ √0, (3)

3

      B)  √𝑥3

− √0, (3)

3

 

C) √𝑥3

+ √0, (1)

3

       D) √𝑥3

− √0, (1)

3

 

 18. ∫ 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥𝑑𝑥  aniqmas integralni 

hisoblang. 

A) 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶     

B) 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶 

C) 𝑥𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝐶     

D) 𝑥𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑠𝑖𝑛𝑥 + 𝐶 

19. Hisoblang:  

(1 −


1

2

2) ∙ (2 −

2

32

) ∙ (3 −


3

4

2) ∙ … ∙ (8 −

8

92

)

 A) 

8!

9      B) 

5∙8!


9

      C) 

5∙8!

81

       D) 80 ∙8!

81

  

20. 


27

13

+77

1993

23

 son qaysi oraliqqa tegishli? 

A) (1;2)    B) (0;1)      C) (2;3)      D) (3;4) 

21.  𝐴 = {(𝑥; 𝑦)|  𝑥

2

+ 𝑦2

= 4; 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅} 

 

         𝐵 = {(𝑥; 𝑦)| 𝑥 − 𝑦 = 2; 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅}  bo’lsa, 𝐴 ∩ 𝐵 =? 

A) (0;-2) , (-2;0)           B) (0;2) ; (-2;0)  

C) (0;-2) ; (2;0)              D) (0;2) ; (2;0) 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

22. 𝑦 = 𝑥

2

− 8𝑥 + 4


 funksiyaning (0;0) 

nuqtaga nisbatan simmetrik 

ko’chirishdan hosil bo’lgan funksiyani 

toping. 


A) 𝑦 = 𝑥

2

+ 8𝑥 + 4            

B) 𝑦 = −𝑥

2

+ 8𝑥 + 4


 

C) 𝑦 = −𝑥

2

− 8𝑥 + 4


        

D) 𝑦 = −𝑥

2

− 8𝑥 − 4


 

 

23. (3 − (4 − (5 − (7 − (8 + (−1 + (3 − 8) +

+6) − 2) + 8) − 13) + 4) − 8)

  qavsli ifodani 

hisoblang. 

A) 25     B) -25          C) 30           D) -30 

 

24. Silindrning o’q kesimining dioganali 15 ga, balandligi 12ga teng bo’lsa, asos 

radiusini toping. 

A) 6      B) 4,5        C) 3√2          D) 9 

 

25. ABCD to’g’ri to’rtburchak A burchagining bisektrissasi BC tomonni P 

nuqtada kesib o’tadi. Agar BP=6 va 

PC=7,5 bo’lsa, to’g’ri to’rtburchak yuzini 

toping. 


A)27     B) 54         C) 72        D) 81 

 

26. To’g’ri burchakli trapetsiyaning dioganali uning yon tomoniga teng. 

Uning balandligi 6 ga, katta yon tomoni 

12 ga teng bo’lsa, uning o’rta chizig’ini 

toping. 


A) 9            B) 15       

C) 9√3         C) 12 

27. Parallelogrammning o’tmas burchagi 

150°


 ga, tomonlari 10 va 14 ga va 

burchaklari bisektrissalari kesishishidan 

hosil bo’lgan to’g’ri to’rtburchakning 

yuzini toping. 

A) 4     B) 6          C) 8     D) 10 

 

28. ABC uchburchakda BD bisektrissa va AB=7; BC=9 bo’lsa, DC:AC=? 

A) 


7

16

        B) 9

16

        C) 16

7

         D) 16

9

  

29. Muntazam tetraedrning qirrasi 3 ga 

teng. Uning asosiga tashqi chizilgan 

aylana markazidan yon qirrasigacha 

bo’lgan masofani toping.                                                   

A) 3      B) √3          C) √2           D) 2 

 

30. To’g’ri burchakli uchburchakning o’tkir burchagi 30°  ga teng. Shu 

burchakka yopishgan katet 4 ga teng 

bo’lsa, katta medianani toping. 

A) 


2√21

3

      B) 2√39

3

      С) 

4√3


3

        D) 

2

3

  

                  5 – Variant. 

1. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan 

aylanadagi A(0;2) nuqtani soat  

yo’nalishida 30° ga burganda hosil 

bo’lgan nuqtaning koordinatalari 

yig’indisini toping. 

A) −1 − √3            B) −1 + √3 

C) 1 + √3               D) 1 − √3 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

2.  Hisoblang: arctg (tg

6𝜋

7

) 

A) −


𝜋

7

        B) 3𝜋

7

           C) 5𝜋

7

          D) 6𝜋

7

 3. Qutida N,A,M,O,T harflari bor. 

Tavakkaliga olingan 3 ta harfni ketma-

ket qoyilgan “ONA” so’zi hosil bo’lish 

ehtimolini toping.  

A) 0,1       B) 

1

30          C) 

1

15             D) 

1

60 

 

4. ∫ sin 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠

8

𝑥 𝑑𝑥 integralni hisoblang. 

A) 


𝑠𝑖𝑛

9

𝑥9

+ 𝐶


           B) −

𝑐𝑜𝑠


9

𝑥

9+ 𝐶

 

C) −𝑠𝑖𝑛

9

𝑥9

+ 𝐶


       D) 

𝑐𝑜𝑠


9

𝑥

9+ 𝐶

 

 5. Dastlabki n ta hadining yig’indisi      

𝑆

𝑛= 𝑛

2

− 3𝑛 formula bilan 

aniqlanadigan arifmetik progressiyaning 

ayirmasini toping. 

A) – 2         B) 0            C) 2            D) 3 

 

6. Hisoblang:   3

√12−3


3

√3− √3

 

A) 3        B) 6          C) √12         D) −4√3  

7. Tenglama ildizining chorak qismini 

hisoblang: 

120: (24: (18: (12: (6: (𝑥 + 1))))) = 15

  

A) 0,5            B) 0,25         C) 1            D) 2  

8. Agar 𝑥 = lg 2 ; 𝑦 = lg 3  bo’lsa, lg(0,96) 

ni 𝑥, 𝑦  orqali ifodalang. 

A) 5𝑥 + 𝑦 + 2            B) 5𝑥 + 𝑦 − 2 

C) 𝑥 + 5𝑦 + 2            D) 𝑥 + 5𝑦 − 2 

 

9. Tekisilikda ikki parallel to’g’ri chiziqlar berilgan. Ularning birida 2 ta 

va ikkinchisida 4 ta nuqta olingan. Uchi 

shu nuqtalarda bo’lgan jami nechta 

to’rtburchak mavjud?  

A) 12         B) 8            C) 6          D) 16 

10. Soatning soat mili 18 minutda necha 

gradusga buriladi?  

A) 36        B) 18        C) 90         D) 9 

 

11. Hisoblang: 1 −1

1−

11−

1

6 

A) 1


1

5

     B) −11

5

        C) – 6        D) 6  

12. Turli raqamlardan tashkil topgan olti 

xonali 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ soni 6 ga qoldiqsiz 

bo’linsa, 

𝑎+𝑏+𝑐+𝑑+𝑒+𝑓

𝑓

 ifodaning eng katta qiymatini toping. 

A) 15          C) 16,5       C) 18            D) 36 

 

13. ABCD to’rtburchak aylanaga ichki chizilgan. Agar ∠𝐴𝐵𝐶 = 66°;   

∠𝐶𝐴𝐷 = 41° 

 bo’lsa, ∠𝐷𝐵𝐴 necha 

gradus? 


A) 107°          B) 25°       C) 66°        D) 41° 

 

14. 𝑦 = 3𝑥2

+ 2𝑥 − 1


 funksiya 

boshlang’ichining [0;2] kesmadagi eng 

kichik qiymati 2 ga teng bo’lsa, shu 

funksiyaning [0;2] kesmadagi eng katta 

qiymatini toping. 

A) 2


5

27

     B) 15

27

       C) 125

27

     D) 145

27

  

15. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 

26°

 ga teng bo’lsa, burchaklardan kattasini toping. 

A) 77°     B) 113°       C) 103°   D) 87° 

 

16. 


Tengsizlikni yeching: 

         (

3

2

)3𝑥

> (


16

81

)1−

𝑥2

4 

A) (−∞; −1) ∪ (4; ∞)    B) [−1; 4) 

C) (−1; 4)                        D) (−∞; −1) 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

17. Tekislikka og’ma va perpendekulyar 

tushirilgan. Og’ma va perpendekulyar 

orasidagi burchak 15° ga teng. 

Perpendekulyar uzunligi 10 + 5√3 ga 

teng bo’lsa, og’maning tekislikdagi 

proyeksiyasi uzunligini toping. 

A) 10       B) 5          C) 5√3      D) 15 

 

18. 4 ∙ 3669

− 9


 sonining oxirgi raqamini 

toping. 


A) 3           B) 5        C) 7        D) 9 

 

19. Teng yonli trapetsiyaning diogonali o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi 25 ga, perimetri 55 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 16       B) 16,5         C) 17          D) 17,5 

 

20. 𝑦 = 3𝑥2

+ 2𝑥 − 1


 funksiya 

boshlang’ichining [0;2] kesmadagi eng 

kichik qiymati 2 ga teng bo’lsa, shu 

funksiyaning [0;2] kesmadagi eng katta 

qiymatini toping. 

A) 2


5

27

     B) 15

27

      C) 125

27

    D) 145

27

  

21. ∫ [𝑥]

[𝑥]

𝑑𝑥

41

 aniq integralni hisoblang. 

A) 1      B) 4          C) 27            D) 32 

 

22. 𝑓(𝑥) = 𝑥 ∙ cos 𝑥2

 bo’lsa, 𝑓′(0) ni 

toping. 

A) – 1       B) 0            C) 1          D) 2 

 

23.  𝐵 ⊂ 𝐴(𝐵 ≠ 𝐴, 𝐵 ≠ ∅) bo’ladigan A  to’plamning elementlari soni mos 

ravishda n va barcha bo’lishi mumkin 

bo’lgan B to’plamlar sini m ga teng.        

𝑛 + 3𝑚 = 21

 tenglik o’rinli bo’lsa, A 

to’plamning elementlari sonini toping. 

A) 2          B) 3           C) 4               D) 5 

 

24. 6𝑥2

+ (2𝑎𝑏 − 3𝑏)𝑥 = 𝑎𝑏

2

 

tenglamaning ildizlarini toping. A) 

𝑎𝑏

3; −

𝑏

2                      B) 

𝑎𝑏

6; −𝑏

 

C) −𝑎𝑏

3

;𝑏

2

                      D) 𝑎𝑏

2

; −𝑏

3

  

25. Hisoblang:                                             

sin 96°

16 sin 6°− cos 6° ∙ cos 12 ° ∙ cos 24 ° ∙ cos 48 °

 

A) 16         B) 1

8

           C) 0          D) 1 26. Uchlari A(3;0) va B(0;2) nuqtalarda 

bo’lgan AB kesmaning A uchidan 

boshlab 4:3 kabi nisbatda bo’luvchi 

nuqtaning koordinatalarini toping. 

A) (

10

7;

9

7)

                  B) (

11

7

;10

7

) 

C) (


9

7

;8

7

)                   D) (

8

7; 1)

 

 27. 𝑎⃗(𝑥; −2) va 𝑏⃗⃗(−7; 𝑦) vektorlar 

kollenear vektorlar bo’lsa, u holda 

21

2𝑥

2

− 3𝑥𝑦 + 49 ifodaning qiymatini 

toping. 


A) 14      B) 21         C) 35           D) 49 

 

28. ABC uchburchakning AE va BF medianalari P nuqtada kesishadi. Agar 

EFP uchburchak yuzi 7,5 ga teng bo’lsa, 

ABC uchburchakning yuzini hisoblang. 

A) 60          B) 75              C) 90          D) 45 

 

29. 2 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 13 ∙ 19 ∙ 23 sonni quyidagilardan qaysi biriga 

ko’paytirganimizda berilgan sonning 

natural bo’luvchilari yig’indisi 2 marta 

ortadi? 


A) 25      B) 9         C) 12       D) 17 

 

30. 520 sonini 20% ga oshirib, so’ng natijaning 25% ini toping. 

A) 150      B) 170          C) 176         D) 156 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

             6 – Variant. 

1. 𝑦 = 𝑥


2

− 5𝑥 + 3


 funksiyani ordinata 

o’qiga nisbatan simmetrik ko’chirishdan 

hosil bo’lgan funksiyani toping. 

A) 𝑦 = 𝑥


2

+ 5𝑥 + 3


        

B) 𝑦 = 𝑥


2

+ 5𝑥 − 3


 

C) 𝑦 = −𝑥

2

− 5𝑥 + 3


     

D) 𝑦 = −𝑥

2

− 5𝑥 − 3


 

2. ABC uchburchakning AB va BC 

tomonlari 6 av 8 ga teng va B burchak 

bisektrissasi AC yomonni D nuqtada 

kesib o’tadi. 

𝐴𝐶

𝐷𝐶 ni toping.                         

A) 


4

3

        B) 3

4

          C) 7

3

            D) 7

4

             

3. Merganning bitta otgan o’qining 

nishonga tegishi ehtimoli 0,6 ga teng 

bo’lsa, otilgan ikkita o’qning ikkitasi 

ham  nishonga tegishi ehtimolini toping.                                                

A ) 0,6       B) 0,36       C) 0,24        D) 0,48  

 

4. Arifmetik progressiyaning yettinchi va uchinchi hadlarining ayirmasi -32 ga, 

dastlabki to’rtta hadining yig’indisi 244 

ga teng bo’lsa nechinchi hadi 17 ga teng? 

A) 6         B) 7          C) 8             D) 9 

 

5. [1;200] oraliqda 9 ga bo’linib, 6 ga bo’linmaydigan natural sonlar nechta? 

A) 9           B) 11          C) 18           D) 22 

6. (2;0) va (0;3) nuqtalardan o’tuvchi 

to’g’ri chiziqning burchak kaefitsiyentini 

toping? 

A) 1,5         B) -1,5      C) 0,(6)       D) -0,(6) 

 

7. Aniqmas integralni hisoblang:          ∫

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛


5

(2𝑥)𝑑𝑥


√1−4𝑥

2

  A) 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛


6

(2𝑥)


6

+ 𝐶


          B) 

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛


6

(2𝑥)


12

+ 𝐶


 

C) 


𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛

6

(𝑥)6

+ 𝐶


             D) −

𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛


6

(𝑥)


12

+ 𝐶


 

8. . 


27

2𝑥

2+

98𝑥


2

27

  ifodaning eng kichik qiymatini toping. 

A) 49       B) 7           C) 14          D) 27 

 

9. a va b ratsional sonlar uchun              𝑎 +

√3

3𝑏 = 7

 tenglik o’rinli bo’lsa,            

𝑎

2

+ 𝑏2

 ning qiymatini hisoblang.                                                             

A) 49        B) 12         C) 16              D) 8 

 

10. a  sonning 70 foizi 60 ning 7

12

 qismini tashkil etsa, a ning yarimi 20 dan qancha 

ko’p? 


A) 25          B) 20           C) 15            D) 5 

 

11. Tengsizlikning butun yechimlarining yig’indisini toping. 

            

𝑥+2

√3𝑥+20−2𝑥2

> 0


  

A) 5        B) 4        C) 2          D) 9 

 

12. Agar 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 3;   𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑎𝑐 = 2  bo’lsa, 𝑎

3

+ 𝑏3

+ 𝑐


3

− 3𝑎𝑏𝑐


 ni toping. 

A) 25     B) 21       C) 11       D) 9 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

13. Tenglamani yeching:  

|𝑥

2

+ 9𝑥| = 𝑥2

+ 9𝑥 − 20

  

A) -10        B) 1         C) -10;  1          D) ∅  

14. Hisoblang: 

 2,6 ∙ 7,7 + 2,6 ∙ 3,8 + 2,4 ∙ 16,2 − 4,7 ∙ 2,4 

A) 57         B) 57,5          C) 58         D) 58,5 

 

15. Tenglamani yeching:        𝑠𝑖𝑛4𝑥 = 𝑠𝑖𝑛3𝑥

 

A) 2𝜋𝑘;𝜋

7

+2𝜋𝑘

7

       B) 𝜋𝑘;𝜋

7

+2𝜋𝑘

7

  

C) 2𝜋𝑘;


𝜋

7

+𝜋𝑘

7

          D) 𝜋 + 2𝜋𝑘;𝜋

7

+2𝜋𝑘

7

  

16. Hisoblang: 

 sin

𝜋

7+ sin

17𝜋


21

− sin


11𝜋

21

  + 1 

A) 1          B) 2          C) 0          D) -1 

 

17. 𝑘(𝑘 + 1)𝑥 = 𝑘 + 4(3𝑥 + 1)      k ning qanday qiymatida tenglama cheksiz ko’p 

yechimga ega? 

A) 3               B) -4          

C) 3 va -4       D) -1 

 

18. 𝑃(𝑥 + 3) = 𝑄(𝑥) + 𝑥 + 5 va 𝑃(𝑥 − 2) ni     x-6 ga bo’lgandagi qoldiq 2 ga teng 

bo’lsa, 𝑄(1) ni toping. 

A) 5       B) 2             C) -4            D) -6 

 

19. Ifodani soddalashtiring va berilgan m=0,09;  n=0,16;  p=0,12  dagi 

qiymatlarini toping. 

      

(√𝑚+√𝑛)(𝑚+𝑛+𝑝)(√𝑚)

3

+(√𝑛)3

+ 3


1

3

 – 1  A) 3        B) 3

1

3          C) 9         D) 3,(6) 

 

20. Tenglamani yeching:  √(𝑥 + 2)

2

3− 2√(𝑥 − 1)

2

3+ √𝑥

2

+ 𝑥 − 23

= 0


 

A) -2                                       B) 1       

C) yechimga ega emas        D) 

2

3 

21. Ko’paytuvchilarga ajrating: 

      32𝑎

2

∙ 𝑏2

− 8𝑎


2

∙ 𝑐


2

 

A) 8𝑎2

(2𝑏 − 𝑐)(2𝑏 + 𝑐)

  

B) 2𝑎


2

(4𝑏 − 𝑐)(4𝑏 + 𝑐)

 

C) 8𝑏


2

(2𝑏 − 𝑎)(2𝑏 + 𝑎)

  

D) 𝑎


2

(8𝑏 − 𝑐)(4𝑏 + 𝑐)

          

 

22.  Soatning minut mili 18 minutda necha gradusga buriladi? 

A) 108°      B) 100°     C) 120°     D) 135° 

 

23. Uchburchakning tomonlari 12;3 va x ga teng. Quyidagilardan qaysi biri x ga 

teng bo’la olmaydi? 

A) 12       B) 10           C) 11         D) 8 

 

  

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

24. Balandligi 4 ga teng bo’lgan konus 

uchidan 3 ga teng masofada asosiga 

parallel tekislik bilan kesilgan. Hosil 

bo’lgan kesim yuzi bilan asos yuzlari 

nisbatini toping. 

A) 

9

16       B) 

1

16         C) 

1

9         D) 

15

16 

 

25. Tekislikni kesib o’tmaydigan AB kesmaning uchlaridan tekislikkacha 

bo’lgan masofalar 𝐴𝐴

1

= 9; 𝐵𝐵


1

= 19


 ga 

teng . Agar AB kesmadan olingan C 

nuqta uni AC:CB=3:4 kabi nisbatda 

bo’lsa, C nuqtadan tekislikkacha bo’lgan 

masofani toping. 

 A) 12


2

7

      B) 132

7

      C) 11

2

7         D) 10

2

7 

 

26. ABC uchburchakda BF va AE medianalar P nuqtada kesishadi. Agar 

PEF uchburchakning yuzi 3,5 ga teng 

bo’lsa, ABC uchburchakning yuzini 

toping. 


A) 14     B) 36      C) 42        D) 56 

 

27. Tekislikda o’zaro kesishmaydigan a va b to’g’ri chiziqlar berilgan.  to’g’ri 

chiziqdan     2 ta, b to’g’ri chiziqdan 6 ta 

nuqta belgilangan. Uchlari shu 

nuqtalarda bo’lgan jami nechta 

to’rtburchak yasash mumkin? 

A) 10       B) 12          C) 15         D) 16   

 

 

28. To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari 2 va 3 ga teng. Uni gipotenuzasi 

atrofida aylantirishdan hosil bo’lgan 

jismning hajmini toping. 

A) 


12√13𝜋

13

             B) 16√13𝜋

13

        C) 

36√13𝜋


13

             D) 

32√13𝜋

13

  

29. Kesik konus asoslari radiuslari 3 va 4 

ga teng. Agar unga shar ichki chizilgan 

bo’lsa, kesik konusning sirtini toping. 

A) 25𝜋      B) 49𝜋        C) 74𝜋       D) 80𝜋 

 

30. 𝑥2

+ 𝑦


2

+ 𝑧


2

≤ 4𝑥 + 6𝑦 + 10𝑧

 

tengsizlk bilan chegarlangan jismning sirtini toping.     

A) 148𝜋           B) 140𝜋      

C) 152𝜋           D) 150𝜋 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling