Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 

       

                7 – Variant. 

1.  a va b ratsional sonlar uchun            

𝑎 +

√3

2𝑏 = 4

 tenglik o’rinli bo’lsa,         

𝑎

2

+ 𝑏2

 ning qiymatini hisoblang.           

A) 9        B) 12         C) 16              D) 8 

 

2. Tenglamaning ildizlarining ko’paytmasini toping. 

|𝑥

2− 8𝑥| = 𝑥

2

− 8𝑥 + 24 

A) 2        B) 6      C) 12        D) 24 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

3. Hisoblang: √6 − 2√5 − √5 + 2 

A) 0        B) -1         C) 1        D) 3 − 2√5 

 

4. 𝑘(𝑘 + 1)𝑥 = 𝑘 + 4(3𝑥 + 1)        k ning  qanday qiymatida tenglama yechimga      

ega emas? 

A) 3                B) -4          

C) 3 va -4       D) -1 

 

5.  7 ∙ 175

 ni 8 ga bo’lgandagi qoldiqni 

toping. 

A) 1      B) 3          C) 5            D) 7 

 

6.  


𝑥

3

𝑥−29𝑥

𝑥−2≤ 0

 tengsizlikni nechta 

butun son qanoatlantiradi? 

A) 7         B) 5         C) 4           D) 2 

 

7. 


14

13

+77

1970

23

 son qaysi oraliqqa tegishli? A) (1;2)        B) (2;3)         

C) (3;4)        D) (4;5)  

 

8. 𝑓(𝑥) = 2 + 𝑙𝑜𝑔3

𝑥

3 bo’lsa,  

𝑓(9) = 𝑓(𝑥) − 𝑓 (

1

𝑥

)  tenglamani yeching. 

A) 3√3


3

          B) 3       

C) 3√9

3

        D) √33

    


 

 

9. Geometrik progressiyaning beshinchi va ikkinchi hadlarining ayirmasi 56 ga, 

oltinchi va uchinchi hadlarining 

ayirmasi esa 112 ga teng bo’lsa, 

geometrik progressiyaning ikkinchi va 

to’rtinchi hadlarining yig’indisini toping. 

A) 24             B) 32             

C) 40            D) 56 

 

10. Agar 𝑎 = √3 − 1 bo’lsa,                   𝑎

2

+3𝑎𝑎−4

𝑎−4𝑎+3

+ 2𝑎


 ifodaning qiymatini 

toping. 


A) 3√3 − 1    B) 3√3 − 3    

C) √3 − 3       D) 3√3 

 

11. Tenglamani yeching:  (√2

4

)4𝑥+2

= (√2)


2𝑥

3 

A) −


1

8

        B) −1

4

           C) −

3

8        D) −

1

2 

 

12. 𝑓(𝑥) = (𝑥2

− 𝑥 + 2) ∙ (𝑥 − 1)

 

funksiyaning 𝑥0

= 1


 nuqtadagi hosilasini 

toping. 


A) -1             B) 0           

C) 1               D) 2 

 

13. x va y lar uchun  𝑦

2

+ 2𝑥 ∙ (𝑥 + 𝑦) − 8(𝑥 − 2) = 0 tenglik 

o’rinli bo’lsa, 

3𝑥𝑦

4

 ning qiymatini toping. A) 12         B) -12          C) 16            D) -18 

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

14. Hisoblang: 

 

𝑐𝑜𝑠37°∙𝑐𝑜𝑠39°−𝑐𝑜𝑠53°∙𝑐𝑜𝑠51°𝑐𝑜𝑠53°∙𝑐𝑜𝑠23°−𝑐𝑜𝑠67°∙𝑐𝑜𝑠37°

− 2


 

A) -1        B) 0        C) 1           D) 2 

 

15. Uchlari A(-1;1) ;    B(3;1) va C(1;3) nuqtalarda bo’lgan uchburchakning 

yuzini hisoblang. 

A) 2        B) 3          C) 4             D) 6 

 

16. 𝑓(𝑥) = (𝑥 − 2)2

− 2


 parobola 

uchining koordinatalarining 

ko’paytmasini toping. 

A) 4        B) -2        C) 2          D) -4 

 

17. Agar 0 < 𝑎 < 1 bo’lsa, quyidagilardan qaysi biri ma’noga ega?  

A) 𝑙𝑜𝑔


𝑎

(𝑙𝑜𝑔


𝑎

lg 5)


     

B) 𝑙𝑜𝑔


𝑎

(𝑙𝑜𝑔


𝑎

(𝑎 + 1))


 

C) lg(𝑙𝑜𝑔

𝑎

𝑙𝑔50)


        

D) 𝑙𝑜𝑔


𝑎

(𝑙𝑜𝑔


𝑎

(𝑙𝑜𝑔


5

𝑎))


   

 

18. 𝑦 = 𝑥2

+

1𝑥

 funksiyaning 𝑥 =

1

2

 nuqtadagi ∆𝑥 =

1

2 orttirmasini toping. 

A) -0,25    B) -0,5        C) 0,5          D) 0,25 

 

19. Ikkita turli lavozimga 7 ta odamdan necha xil usul bilan joylashtirish 

mumkin? 


A) 42        B) 21       

C) 14         D)  49 

20. 29 ta o’quvchidan 3x-1 tasi ingliz 

tilini, 2x+1 tasi rus tilini, x-1 tasi ikkala 

tilni ham       ( har bitta o’quvchi hech 

bo’lmaganda bitta tilni biladi) 

biladi.O‘quvchilarning nechtasi ikkita 

tilni biladi? 

A) 20          B) 9         C) 6        D) 7 

 

21. Aniq integralni hisoblang:  ∫ (2𝑥 + 1) ∙ cos(𝑥

2

+ 𝑥) 𝑑𝑥1

0

  A) −2 sin 2      B) 2 sin 2       

C) sin 2   D) 0 

 

22. Soatning minut mili 15 minutda necha gradusga buriladi? 

A) 60°      B) 30°       

C) 45°        D) 90° 

 

23. 2𝑎⃗ + 𝑏⃗⃗ 𝑣𝑎 2𝑎⃗ − 𝑏⃗⃗ vektorlar perpendekulyar va |𝑎⃗| = 5 bo’lsa, |𝑏⃗⃗| ni 

toping. 


A) 10       B) 15       

C) 20           D) 25 

 

24. To’g’ri burchakli uchburchakning katetlari 12 va 16 ga teng bo’lsa, unga 

ichki va tashqi chizilgan aylanalarning 

markazlari orasidagi masofani toping. 

A) 4     B) √20        

C) 3       D) √18 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

25. ABCD uchburchakli piramidaning 

yon qirralari AB=6; AC=12 va AD=10 ga 

teng. BAD, DAC, BAC burchaklar mos 

ravishda 30°, 45°, 60° ga teng bo’lsa, 

uning yon sirtini toping. 

A) 15 + 30√2 + 18√3     

B)  15 + 30√3 + 18√2 

C) 5 + 30√2 + 18√3       

C) 5 + 30√3 + 18√2 

 

26.  𝛼 tekislik va uni kesib o’tadigan AB kesma berilgan. Kesmaning uchlaridan  

𝛼

 tekislikkacha bo’lgan masofalar    𝐴𝐴

1

= 19𝑐𝑚;  𝐵𝐵

1

= 9 𝑐𝑚 bo’lsa,          

AB kesmaning A uchidan boshlab 

hisoblaganda 3:4 kabi nisbatda bo’luvchi 

C nuqtadan 𝛼 tekislikkacha bo’lgan 

masofani toping. 

A) 6         B) 7,2         C) 7             D) 6,8 

 

27. Muntazam tetraedrning qirrasi 4 ga teng bo’lsa, uning asosiga ichki chizilgan 

aylana markazidan yon qirrasigacha 

masofani toping. 

A) 


4√2

3

        B) 4√3

3

     C) 2√6

9

         D) 2√3

9

  

28. To’la sirti 98𝜋 ga teng bo’lgan silindr 

hajmining eng katta qiymatini toping. 

A) 


908√3𝜋

9

        B) 196√3𝜋

3

      C) 

698√3𝜋


3

        D) 

686√3𝜋

9

  

29. ABC uchburchakning BD 

medianasidan shunday E va F nuqtalar 

olinganki, bu nuqtalar BD medianani 

teng uch qismga ajratadi( E nuqta B 

nuqtaga yaqin). Agar ABC 

uchburchakning yuzi 36 ga teng bo’lsa, 

ABF uchburchakning yuzini toping. 

A) 6        B) 9          C) 18      D) 12 

 

30. Tomonlari AB=2, BC=4, CD=3 va AD=2 bo’lgan to’rtburchakka aylana 

tashqi chizilgan bo’lsa, ∠𝐴𝐵𝐶 ning 

qiymatini toping. 

A) 


𝜋

3

               B) 𝜋

6

      C) arccos

1

4    D) 𝜋 − arccos

1

4 

               

 

                 8 – Variant. 

1. Ikkita turli ishni 8 ta kishiga necha xil 

usulda berish mumkin? 

A) 28      B) 56      C) 8          D) 64 

 

2. 𝑦 = ln (5𝑥−12

4𝑥−15


)

  funksiyaga 𝑥

0

= −3


 

nuqtasidan o’tkazilgan urinma va 

koordinata o’qlari chegaralagan 

uchburchak yuzini toping. 

A) 

1

3        B) 

1

12       C) 

1

6          D) 

1

18 

 

3. 𝑏𝑛

= 3 ∙ 2


𝑛

 bo’lsa, 𝑏

1

2

+ 𝑏2

2

+ ⋯ + 𝑏8

2

=? 

A) 12 ∙ (2

15

− 1)


           B) 2 ∙ (2

15

− 1) 

C) 12 ∙ (2

16

− 1)


             D) 24∙ (2

16

− 1) 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

4. 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔

3

𝑥

 fuksiyaga (1;0) va (3;1) nuqtalaridan o’tkazilgan urinma 

tenglamalarining burchak 

koefitsiyentlarining ko’paytmasini 

toping. 


A) 

1

𝑙𝑛2

3

    B) −1

𝑙𝑛

23

       


C) 

1

3𝑙𝑛2

3

       D) 1

2𝑙𝑛


2

3

  

5. |7 − 2𝑥| = |5 − 3𝑥| + |𝑥 + 2| 

tenglamaning butun yechimlari nechta? 

A) 1         B) 2         C) 3          D) 4 

 

6. cos (2 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√13

2 ni hisoblang. 

A) -12     B) 12     C) – 5,5       D) ∅ 

 

7. 𝑦 = √


√17−15𝑥−2𝑥

2

𝑥+3 funksiyaning 

aniqlanish sohasini toping. 

A) (−3; ∞)         B) (−

17

2; 1)

 

C) (−17

2

; −3) ∪ (−3; 1)     D) (−3; 1] 

 

8. Ko’paytuvchilarga ajrating: 7𝑎

2

𝑏2

− 28𝑎


2

𝑐

2 

A) 7𝑎


2

(2𝑏 − 𝑐)(2𝑏 + 𝑐)

  

B) 7𝑎


2

(𝑏 − 2𝑐)(𝑏 + 2𝑐)

 

C) 7𝑎


2

(2𝑏 − 𝑐)(2𝑏 + 𝑐)

  

D) 𝑎


2

(7𝑏 − 𝑐)(4𝑏 + 𝑐)

     

 

 9. Tenglamani haqiqiy ildizlari 

yig’indisini toping: 

 (3 + √8)

𝑥

2+ (3 − √8)

𝑥

2= 6

 

A) -1       B) 1        C) 2     D) 0  

10. ∫ 𝑠𝑖𝑛2𝑥𝑑𝑥 aniqmas integralni 

hisoblang. 

A) 


1

2

𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶            B) 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶 

C) −


1

2

𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶        D) −2𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝐶     

 

11. 2𝑡𝑔𝛼 − 𝑠𝑖𝑛𝛼 + 3𝑐𝑜𝑠𝛼 = 6 bo’lsa, 𝑐𝑜𝑠2𝛼

 ni toping.  

A) 3                B) 0,8       

C) -0,8            D) -0,6 

 

12. Agar 𝑎 =√2∙(1+3√2)

4

 bo’lsa,  2

1−

22+

1

𝑎−2  

ifodaning qiymatini toping. 

A) √2         B) 6         

C) 


√2−1

2

        D) √2

2

  

13.𝑦 = 3𝑥

2

− 6𝑥 + 7


 kvadrat 

funksiyaning absissa o’qiga nisbatan 

simmetrik funksiyasini aniqlang. 

A) 𝑦 = −3𝑥

2

+ 6𝑥 − 7


     

B) 𝑦 = 3𝑥

2

+ 6𝑥 + 7


 

C) 𝑦 = 3𝑥

2

− 6𝑥 + 7


         

D) 𝑦 = −3𝑥

2

− 6𝑥 − 7


 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

14.  


35

1777

19

+70

23

 ifodaning qiymati quyidagi oraliqdan qaysi birida yotadi? 

A) (1;2)     B) (3;4)      C) (0;1)     D) (2;3)  

 

15. √(𝑥 − 3)2

+ (𝑦 + 4)

2

+ √𝑥


2

+ 𝑦


2

 

ifodaning eng kichik qiymatini toping. A) 0        B) 3       C) 4      C) 1            D) 5 

 

16. 𝐴 = {(𝑥; 𝑦)|  𝑥2

+ 𝑦


2

= 4; 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅} 

 

         𝐵 = {(𝑥; 𝑦)| 𝑥 − 𝑦 = −2; 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑅}  bo’lsa,       𝐴 ∩ 𝐵 =? 

A) (0;-2) , (-2;0)           B) (0;2) ; (-2;0)  

C) (0;-2) ; (2;0)              D) (0;2) ; (2;0) 

 

17. 𝑎 +1

𝑏

= 𝑏 +1

𝑐

= 𝑐 +1

𝑎

 bo’lsa, 𝑎𝑏𝑐 =? A) -1;1    B) 0           C) -2;2          D) -1 

 

18. a soni qanday bo’lganda a; a+4 va a+6 sonlar tub son bo’ladi? 

A) 13      B) 19         C) 11        D) 17 

 

19. 𝑓(𝑥) = 𝑥 ∙ cos 𝑥2

 funksiyaning  

𝑥 = √2𝜋

 nuqtasidagi hosilasini toping. A) 0              B) -1   C) 0,5          D) 1 

 

20. Tengsizlikning barcha butun ildizlarining yig’indisini toping: 

(

32

)

3𝑥> (

16

81)

1−

𝑥24

  

A) 9      B) 6         C) 10        D) 12  

21. ABC uchburchakning BD 

medianasidan shunday E va F nuqtalar 

olinganki, bu nuqtalar   BD medianani 

teng uch qismga ajratadi (E nuqta B 

uchiga yaqin). Agar ABC uchburchak 

yuzi 30 ga teng bo’lsa, CEF uchburchak 

yuzini toping.  

A) 4           B) 5           C) 10           D) 12 

 

22. Aylanaga ABCD to’rtburchak ichki chizilgan. Agar ∠𝐴 = 74°, ∠𝐵 = 93° 

bo’lsa,    ∠𝐶 − ∠𝐷 ning qiymatini toping. 

A) 19 °         B) 20 °          

C) 21°        D) 22° 

 

23. Koordinata sistemasida A(7;2), B(5;5),   C(-4;5), D(-6;-5) nuqtalar berilgan. 

Koordinata boshidan qaysi nuqtagacha 

bo’lgan masofa eng kichik?  

A) A          B) B           

C) C           D) D 

 

24. Teng yonli trapetsiyaga ichki aylana chizilgan. Asoslari nisbati 4:9 kabi. Agar 

aylana radiusi 9 ga teng bo’lsa, 

trapetsiyaning katta asosi uzunligi 

toping.  

A) 12       B) 24          C) 27       D) 18 

 

25. Uzunligi √189 ga teng bo’lgan AB kesma uchlari silindrning pastki va ustki 

asoslarida yotadi. Agar silindrning 

radiuslari uzunligi    9 ga, balandligi 11 

ga teng bo’lsa, silindr o’qidan AB 

kesmagacha bo’lgan masofani toping. 

A) 1       B) 8       

C) 2         D) 7 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

26. To’g’ri burchakli parallelipipedning 3 

ta turli yoqlari diogonallari 6; 8 va √69 

uzunliklarda bo’lsa, parallelipipedning 

diogonali uzunligini toping. 

A) 


10

√2

        B) 11

√2

        C) 12

√2

        D) 13

√2

  

27. Aylanadagi AB vatarga  tiralgan 

ichki burchak 120°. Katta yoydan C 

nuqta shunday olinganki, bunda AC va 

BC yoylar nisbati 5:7 kabi bo’lsa, ∠𝐴𝐵𝐶 

ning qiymatini toping. 

A) 100°       B) 50°      C) 200°      D) 120° 

 

28.  Piramida asosi diogonallari soni bilan yoqlari soni yig’indisi 37 ga teng 

bo’lsa, piramidaning qirralari sonini 

toping. 

A) 8         B) 9           C) 18         D) 16 

 

29. ABC uchburchakning A uchidan chiqqan bisektrissa BC tomonni D 

nuqtada kesib o’tadi. Agar ∠𝐴𝐷𝐶 = 118° 

bo’lsa, ∠𝐵 − ∠𝐶 ning qiymatini toping. 

A) 62°       B) 59°      C) 118°          D) 56° 

 

30. A(3;- 5) nuqtaning (4; 7) nuqtaga nisbatan simmetrik nuqtasini toping. 

A) (5;19)     B) (5;9)        

C) (19;5)       D) (9;5)  

 

            9 – Variant.  

1. sin 37° = 𝑎 va cos 31° = 𝑏 bo’lsa,   

sin 28° + sin 16°

 ni a va b orqali 

ifodalang. 

A) 2(𝑎

2

− 𝑏2

)

        B) 2(𝑎2

+ 𝑏


2

)

 C) 2(𝑏

2

− 𝑎2

)

        D) (𝑎 + 𝑏)2

 

 2. (𝑥

2

+ 4𝑥 + 1) ∙ (𝑥2

− 3𝑥 + 1) = 8𝑥

2

 

tenglama nechta turli haqiqiy ildizga ega? 

A) 1        B) 2          C) 3             D) 4 

3. 𝑦 = −3𝑥 + 7 chiziqli funksiyaning 𝑦 =

𝑥

 to’g’ri chiziqqa nisbatan simmetrigini tuzing. 

A) 𝑦 = −


1

3

𝑥 −7

3

           B) 𝑦 = −1

3

𝑥 +7

3

 C) 𝑦 = 3𝑥 − 7              D) 𝑦 = 3𝑥 + 7 

 

4. Hisoblang: 0,07 ∙ 10−7

∙ 0,31 ∙ 10

10

 

A) 217       B) 21,7       C) 2,17      D) 0,217 

 

5. Agar 12 litr dengiz suvida o’rtacha 450 g tuz bo’lsa, 8 𝑚

3

 dengiz suvida o’rtacha necha kg tuz bo’ladi? 

A) 0,3        B) 3       C) 30          D) 300  

 

6. Gulnoza {1; 2; 3; 4; 5} to’plamdan ikkita turli xil raqam tanladi. Ismoil 

{1;2;3;…;9;10} to’plamdan bitta son 

tanladi. Ismoil tanlagan soni Gulnoza 

tanlagan sonlar yig’indisidan katta 

bo’lishi ehtimolini toping. 

A) 0,3      B) 0,4      

C) 0,5       D) 0,45 

 

7. 𝑓(1) + 𝑓(𝑥 + 1) = 2 + 9𝑥 bo’lsa, 𝑓(𝑥) ni toping. 

A) 𝑓(𝑥) = 9𝑥 + 8               

B) 𝑓(𝑥) = −9𝑥 + 8 

C) 𝑓(𝑥) = 9𝑥 − 8               

D) 𝑓(𝑥) = −9𝑥 − 8 

 

8. 𝑙𝑜𝑔

3

6𝑙𝑜𝑔

18

3𝑙𝑜𝑔


3

2

𝑙𝑜𝑔54

3

 ni hisoblang. A) 𝑙𝑜𝑔

3

2       B) 2        C) 0           D) 1 

 

9. √𝑥 − 23

− √𝑥 − 9


3

= 1


 tenglamaning 

ildizlari yig’indisini toping. 

A) – 11    B) – 10         

C) 10             D) 11 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

10. 𝑓(𝑥) funksiya uchun                        

𝑓(2) = 𝑓(2) ≠ 0 o’rinli. Agar           

𝑔(𝑥) = 2𝑥

2

∙ 𝑓(𝑥)


 bo’lsa, 

𝑔(2)

𝑓(2)

 ning 


qiymatini toping. 

A) 4        B) 8        C) 16          D) 32 

 

11.  Matematika imtihonida o’quvchilarning 

1

7 qismi “5” baho, 

1

2 qismi 

“4” baho, “3” baho olganlar “5” baho 

olganlardan 6 ta ko’p. “2” baho olganlar 

3 ta bo’lsa, “3” baho olganlar nechta?  

A) 16           B) 42            C) 12            D) 40 

 

12. Ketma – ketlikning umumiy hadi        𝑥

𝑛

= 4𝑛2

+ 𝑐𝑛 − 4


 ifoda bilan berilgan va   

𝑥

4− 𝑥

1

= 50 bo’lsa, ketma – ketlikning           

3- hadini toping. 

A) 20       B) 21        C) 23        D) 22 

13. Ikki sonning EKUK va EKUB lari 

ko’paytmasi 420 ga teng bo’lsa, bu ikki 

sonning ko’paytmasi 45 sonidan qancha 

ko’p? 

A) 365        B) 375       C) 385        D) 395  

14. ∫


𝑥𝑑𝑥

√10+𝑥


2

 

 integralni hisoblang. A) 

1

4 √10 + 𝑥

2

+ 𝐶     B) 

1

2 √10 + 𝑥

2

+ 𝐶 

C) 2√10 + 𝑥

2

+ 𝐶


      D) √10 + 𝑥

2

+ 𝐶 

 

15. 𝑦 = −2𝑥 + 1 va 𝑦 = 2𝑥2

− 6𝑥 + 5


 

funksiyalar orasidagi eng kichik 

masofani toping. 

A) 


√5

5

       B) 2√5

5

       C) 3√5

5

        D) 4√5

5

  

16. (𝑥


2

− 2𝑥 + 3) ∙ √3 − 2𝑥 ≤ 0

  

tengsizlikni yeching. A) [

3

2; ∞)

      B) (−∞;

3

2

]        

C) 


3

2

                D) −3; 1;3

2

  

17. – 1,6  soniga qarama – qarshi bo’lgan 

son 

3

4 dan qanchaga ko’p? 

A) 0,85       B) 0,75       

C) 0,95       D) 1,05 

 

18. {|𝑥 − 3| = 3√𝑦 + 2

|𝑦 + 2| = 3√𝑥 − 3

  tenglamalar 

sistemasini yeching. 

A) (12; 7)      B) (7; 12)       

C) (13; 8)       D) (8; 13) 

 

19. Hisoblang:  

sin 26°+cos 56°

2 cos 4°−3 sin 86°

 

A) – 2       B) – 1        C) 1        D) 2  

20. Soddalashtiring: 

 

(4𝑎


2

𝑏

3)

3

(−2𝑎2

𝑏

3)

2

 A) 8𝑎

2

𝑏3

      B) −8𝑎

2

𝑏

3 

C) 16𝑎


2

𝑏

3     D) −16𝑎

2

𝑏3

 

 21. ABC uchburchakning BD 

medianasidan shunday E va F nuqtalar 

olinganki, bu nuqtalar BD medianani 

teng uch qismga ajratadi (E nuqta B 

uchiga yaqin). Agar ABC uchburchak 

yuzi 24 ga teng bo’lsa, BEC uchburchak 

yuzini toping.  

A) 4           B) 3              

C) 9           D) 8 

 

22. Aylanaga ABCD to’rtburchak ichki chizilgan. Agar ∠𝐴 = 109°, ∠𝐵 = 98° 

bo’lsa,    ∠𝐷 − ∠𝐶 ning qiymatini toping. 

A) 9 °         B) 10 °          

C) 11°        D) 12° 

 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

23. Koordinata sistemasida A(2;3), B(3;-

4),  C(-6;5), D(-5;4) nuqtalar berilgan. 

Koordinata boshidan qaysi nuqtagacha 

bo’lgan masofa eng kichik?  

A) A        B) B         C) C          D) D 

 

24. A( - 1; 6) nuqtaning (4;3) nuqtaga nisbatan simmetrik nutasini toping. 

A) (0;9)      B) (4; 6)     C) (9;0)         D) (6;4) 

 

25. Silindrning to’la sirti 72𝜋 ga teng bo’lsa, silindr hajmining eng katta 

qiymatini toping. 

A) 24√3𝜋      B) 48√3𝜋    

C) 64√3𝜋     D) 72√3𝜋           

 

26. Piramida asosi diogonallari soni bilan yoqlari soni yig’indisi 46 ga teng bo’lsa, 

piramidaning qirralari sonini toping. 

A) 9      B) 10          C) 18          D) 20 

 

27. Aylanadagi 5 ta nuqtadan nechta vatar o’tkazish mumkin? 

A) 20        B) 4        

C) 8           D) 10 

 

28. 𝑎⃗(1; 2), 𝑏⃗⃗(2; 1), 𝑐⃗(𝑥 − 1; 𝑦 − 1)  vektorlar uchun 2𝑎⃗ − 3𝑏⃗⃗ = 𝑐⃗ o’rinli 

bo’lsa, 𝑥 va 𝑦 ni toping. 

A) – 3; 3       B) – 3; 2          

C) 3; - 3        D) 2; - 3  

 

29. Agar ABC uchburchakning tomonlari AB:AC:BC = 5:4:7 kabi nisbatda bo’lsa, 

uchburchakning qaysi burchagi eng 

katta bo’ladi?  

A) A        B) B          

C) C         D) hammasi teng 

 

 30. ABCD parallelogramda D o’tmas 

burchak. E nuqta AB tomonda yotadi. 

Agar AE:EB nisbat 2:5 kabi bo’lsa, BCDE 

to’rtburchak yuzini DAE uchburchak 

yuziga nisbatini toping.  

A) 5:1       B) 5:2        

C) 6:1        D) 7:2 

 

    Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling