Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                  10 – Variant. 

1. 𝑦 = 8


𝑙𝑜𝑔

2

𝑥− 2

 funksiyaning qiymatlar 

sohasini toping. 

A) (0; ∞)         B) (−2; 0)       

C) (−2; ∞)      D) (0; 2) 

 

2. Hisoblang: 2 sin 19°+2 sin 41°

2 cos 11°+2 sin 79°

 

A) 0,25      B) 0,5         C) 0,75           D) 1  

3. 


𝑛

2

−𝑛+1𝑛+2

 kasrning qiymatlar natural son 

bo’ladigan n ning barcha natural 

qiymatini toping. 

A) 1;7     B) 5           C) – 2; 5        D) 7 

 

4. 𝑦 = (𝑥 − 1)20

∙ (sin 𝑥 + cos 𝑥)

  

funksiyaning 𝑥 = 0 nuqtadagi hosilasini toping. 

A) 21      B) – 19          C) – 21        D) 19 

 

5. Ikki sonning EKUK va EKUB lari ko’paytmasi 280 ga teng bo’lsa, bu ikki 

sonning ko’paytmasi 31 sonidan 

qanchaga ko’p? 

A) 249      B) 239       C) 259        D) 269 

 

6.  ∫


𝑥

3

√10+𝑥4

𝑑𝑥 


integralni hisoblang. 

A) 


1

4

 √10 + 𝑥4

+ 𝐶


     B) 

1

2 √10 + 𝑥

4

+ 𝐶 

C) 2√10 + 𝑥

4

+ 𝐶


      D) √10 + 𝑥

4

+ 𝐶 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

7. 


2

𝑥

−𝑝𝑥−4

= 0


 tenglama yechimga ega 

bo’ladigan barcha p larni toping. 

A) (0; ∞)           B) (0; 4) ∪ (4; ∞) 

C) 16                  D) (0; 16) ∪ (16; ∞) 

 

8. 


𝑥

𝑥−1


1

𝑥+1≤ 0

 tengsizlikni yeching. 

A) (−1; 1]     B) [−1; 1)    

C) [−1; 1]     D) (−1; 1) 

 

9. A to’plam 48 ning, B to’plam 72 ning bo’luvchilaridan iborat bo’lsa, 𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) 

ni toping. 

A) 12     B) 10        C) 8      D) 14 

 

10. ∫2𝑥+3

𝑥

2+3𝑥+2

𝑑𝑥

10

 aniq integralni 

hisoblang. 

A) ln 2    B) ln 3       C) ln 5   D) 0 

 

11. 4 xonali son 8 raqami bilan tugaydi. Oxirgi  raqamni boshiga qo’yilsa, oldingi 

sondan 1890 ga ko’p son hosil 

bo’ladi.Berilgan sonni toping. 

A) 6788               B) 6878        

C) 6978               D) 6798 

 

12. 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 3)2

− 7


 parobola uchi 

koordinatalari yig’indisini toping. 

A) – 4     B) 4          C) – 10       D) 10 

 

13. Agar 𝑎 + 𝑏 = 11 bo’lsa, 25

𝑎

+36

𝑏

 ifodaning eng kichik qiymatini toping. 

A) 6        B) 11      C) 

1

11

         D) 66  

14. Tenglamani yeching:   

12

𝑥−3


= 27

𝑥

∙ 26𝑥

 

A) 1,5         B) – 1,5          C) 

2

3          D) 

3

2 

 

 15. Hisoblang: 

              

√32+√50−√72

√2

 A) 3    B) 15         C) 4           D) 5 

 

16. 3

4

+31

44

+331

444


+

3331


4444

  yig’indining qaysi 

oraliqda ekanligini toping. 

A) (1; 2)         B) (3;4)        

 C) (4;5)         D) (2;3) 

 

17. 𝐴 = {𝑥| sin𝜋𝑥

2

= −1; 𝑥 ∈ 𝑁} bo’lsa,              

A to’plamga teng to’plamni toping. 

A) {𝑥|𝑥 = 4𝑛 − 1; 𝑥 ∈ 𝑁}     

B) {𝑥|𝑥 = 4𝑛 + 1; 𝑥 ∈ 𝑁} 

C) {𝑥|𝑥 = 4𝑛 − 1; 𝑥 ∈ 𝑍} 

D) {𝑥|𝑥 = 4𝑛 + 1; 𝑥 ∈ 𝑍} 

 

18. 3 ta matematika va 3 ta fizika kitoblari bor. Vali matematika va fizika 

kitoblarning yonma-yon bo’lishi sharti 

bilan bu 6 kitobni javonga jami necha xil 

usulda joylashtirishi mumkin?  

A) 9          B) 3           C) 18            D) 36 

 

19. 2𝑐𝑜𝑠2

𝑥 − 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 1 = 0

 tenglamaning 

[0; 2𝜋]


 kesmadagi yechimlari sonini 

toping. 


A) 2         B) 3          

C) 4            D) 5 

 

20. x,y va z haqiqiy sonlar bo’lib, quyidagi ma’lumotlardan foydalangan 

holda, x,y va z ning ishoralarini 

aniqlang. 

1) 𝑥


2

∙ 𝑦 < 0


     2) 

𝑦

𝑧> 0

        3) 𝑥 ∙ 𝑦 ∙ 𝑧 > 0 

A) +,+,+     B) −, −, −       

C) +, −, −   D) +, −, + 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

21. Koordinata sistemasida A(2;3),        

B(-3;4), C(5;-4), D(6;5) nuqtalar berilgan. 

Koordinata boshidan qaysi nuqtagacha 

bo’lgan masofa eng kichik?  

 A) A        B) B         C) C          D) D 

 

22. 𝑎⃗(−1; 3; −5) vektorga yo’nalishdosh birlik vektorni toping. 

A) 𝑒⃗ (−


1

√35


;

3

√35; −

5

√35)

     


B) 𝑒⃗ (

1

√35;

3

√35; −

5

√35)

 

C) 𝑒⃗ (−1

√35


;

3

√35;

5

√35)

        


D) 𝑒⃗ (

1

√35;

3

√35;

5

√35)

 

 23. O’lchamlari 𝑎; 𝑏;  𝑐 bo’lgan 

parallelepipedning to’la sirtining yuzasi 

288 ga teng. Agar 

1

𝑎+

1

𝑏+

1

𝑐=

4

5 o’rinli 

bo’lsa, parallelepipedning hajmini 

toping. 

A) 864      B) 432       C) 360        D) 180 

 

24. Uchlari A( - 1;1), B(3;1) va C(-1;7) nuqtalarda bo’lgan uchburchak yuzini 

toping. 


A) 10       B) 12        C) 14      D) 18 

 

25. Teng yonli trapetsiyaning diogonali o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi a ga, perimetri p ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 


2𝑎+𝑝

3

       B) 2𝑎+𝑝

6

          C) 

2𝑎+𝑝


4

       D) 

2𝑎+𝑝

2

  

26. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 12° ga 

teng bo’lsa, burchaklardan kattasini toping. 

A) 84


°          B) 78°         

C) 


96°          D) 102° 

 

 27. 

Tekislikka og’ma va perpendekulyar 

tushirilgan. Og’ma va perpendekulyar 

orasidagi burchak 15° ga teng. 

Perpendekulyar uzunligi 18 + 9√3 ga 

teng bo’lsa, og’maning tekislikdagi 

proyeksiyasi uzunligini toping. 

A) 9        B) 6          C) 18           D) 12 

 

28. Uchtasi bir to’g’ri chiziqda yotmagan A,B,C,D,E,F,H nuqtalar berilgan. Uchi E 

nuqtada bo’lgan nechta uchburchak yasash 

mumkin?  

A) 30         B) 15           C) 45           D) 21 

 

29. To’g’ri burchakli trapetsiyaning kichik asosi 3 ga va ichki chizilgan aylana radiusi 2 

ga teng bo’lsa, trapetsiyaning kichik 

diogonalini toping.  

A) 4             B) 5            C) 6             D) 8 

 

30. Kesik konusga shar ichki chizilgan bo’lib, konus asoslari radiuslari 3 va 5 ga 

teng bo’lsa, kesik konus yon sirtini toping.  

A) 72𝜋        B) 14𝜋           

C) 24𝜋        D) 64𝜋 

 

       


                    11 – Variant

1. Qutida M,E,H,N,A,T harflari bor. 

Tavakkaliga olingan harflardan 

“MEHNAT”so’zi hosil bo’lish ehtimolini 

toping. 

A) 


1

120


            B) 

1

24             

C) 


1

720


             D) 

1

6 

 

2. Hisoblang:  4√28 − 10√3 −

1

7+4√3 

A) 28       B) 11          

C) 13        D) 17 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

3. Tenglamani yeching: 

 𝑥

2

− 2𝑥 ∙|𝑥−1|

𝑥−1


− 8 = 0

 

A) 4;2                   B) – 4 ; - 2       C) 4; -4 ;2; -2        D) 4; -4 

 

4. Dastlabki n ta hadining yig’indisi        𝑆

𝑛

= 6𝑛 − 2𝑛2

 formula bilan 

aniqlanadigan arifmetik progressiyaning 

ayirmasini toping. 

A) – 2            B) – 4         C) – 3         D) – 1    

 

5. ∫ sin 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠7

𝑥 𝑑𝑥


 integralni hisoblang. 

A) 


𝑠𝑖𝑛

8

𝑥8

+ 𝐶


           B) −

𝑐𝑜𝑠


8

𝑥

8+ 𝐶

 

C) −𝑠𝑖𝑛

8

𝑥8

+ 𝐶


       D) 

𝑐𝑜𝑠


8

𝑥

8+ 𝐶

 

 6. |

3

7−𝑥| ≥ 1

5

9  tengsizlikning butun 

yechimlari yig’indisini toping. 

A) 14          B) 11           C) 13          D) 21 

 

7. sin 4𝑥 = 𝑐𝑜𝑠4

𝑥 − 𝑠𝑖𝑛


4

𝑥

 tenglamani yeching. 

A) 


𝜋

4

+𝜋𝑛

2

; (−1)𝑛

𝜋12

+

𝜋𝑛2

     𝑛 ∈ 𝑍

 

B) 


𝜋

4

+𝜋𝑛

4𝜋

12

+𝜋𝑛

2

     𝑛 ∈ 𝑍 

C) 


𝜋

4

+𝜋𝑛

2𝜋

12

+𝜋𝑛

2

     𝑛 ∈ 𝑍 

D) 


𝜋

2

+𝜋𝑛

2

; (−1)𝑛

𝜋6

+

𝜋𝑛2

     𝑛 ∈ 𝑍

 

 

8. Agar 𝑎 +𝑏

4

= 10 bo’lsa, 𝑎𝑏 ning eng 

katta qiymatini toping. 

A) 40           B) 100         C) 80       D) 120 

9. 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 funksiyaning OY o’qiga 

nisbatan simmetrik funksiyani toping. 

A) 𝑦 = −𝑘𝑥 + 𝑙         B) 𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑙 

C) 𝑦 = −𝑘𝑥 − 𝑙         D) 𝑦 = 𝑘𝑥 − 𝑙 

 

10. ∫ cos 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛3

𝑥 𝑑𝑥


 integralni hisoblang. 

A) 


𝑠𝑖𝑛

4

𝑥4

+ 𝐶


           B) 

𝑠𝑖𝑛


4

𝑥

2+ 𝐶

 

C) −𝑠𝑖𝑛

4

𝑥4

+ 𝐶


       D) 

𝑐𝑜𝑠


4

𝑥

4+ 𝐶

 

11. Agar 𝑐 > 𝑎 > 𝑏 > 0 bo’lsa, √(𝑐 − 𝑎)

2

∙ (𝑏 − 𝑎)2

∙ (𝑐 − 𝑏)

2

 ifodani soddalashtiring. 

A) (𝑐 − 𝑎)(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑏) 

B) −(𝑐 − 𝑎)(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑏) 

C) (𝑐 − 𝑎)(𝑎 − 𝑏)(𝑏 + 𝑐) 

D) 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 

 

12. Agar 𝑥 = 12 bo’lsa,                        (

𝑥√𝑥−8


𝑥−4

+

2√𝑥√𝑥+2

) : (


4

2−√𝑥


− 1) − 2

 ifodaning 

qiymatini toping. 

A) −2√3        B) 2√3           

C) – 2             D) 10 

 

13. 𝑓(𝑥) =3

𝑥+1


+3

𝑥+2


+3

𝑥+3


5

𝑥+2


+14∙5

𝑥

  bo’lsa, 9𝑓(−1) ning qiymatini toping. 

A) 9            B) 12              

C) 15             D) 18 

 

14. Soddalashtiring: cos(

5𝜋

2−𝛼)+sin(𝜋+𝛼)+sin(3𝜋+𝛼)

sin(


5𝜋

2

+𝛼)+cos(𝛼−2𝜋)+cos(𝛼+𝜋) 

A) 1               B) – 1          

C) 𝑐𝑡𝑔𝛼        D) – 𝑡𝑔𝛼 

 

15. 𝑦 = −𝑥2

+ 6𝑥 − 5


 funksiyaning 

qiymatlar sohasini toping. 

A) [4; ∞)                  B) (−∞; −4] 

C) (−∞; 4]               D) [−4; ∞) 

 

16. Mis va ruh qotishmasi 12 kg. Mis qotishmaning 40 %ini tashkil etadi. Ruh 

qotishmaning 80 %ini tashkil etishi 

uchun qotishmaga necha kg ruh qo’shish 

kerak? 


A) 12,8        B) 9,4        

C) 9,6           D) 12 

 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

17. Agar A to’plamga 1 ta element 

qo’shilganda, hosil bo’lgan to’plamning 

qism to’plamlari soni, A to’plamdan 

bitta element chiqarilganda hosil bo’lgan 

to’plamning qism to’plamlari sonidan 12 

taga ko’p bo’lsa, A to’plamning qism 

to’plamlari sonini toping. 

A) 8           B) 4               C) 16            D) 32 

 

18. 9𝑙𝑜𝑔

3

(3−𝑥)+ (𝑥 − 3)

2

≥ 18 tengsizlikni 

yeching. 

A) (−∞; 0) ∪ (6; ∞)       

B) (−∞; 0] ∪ [6; ∞) 

C) (−∞; 3)                      

D) (−∞; 0] 

 

19. Soddalashtiring:  sin 8𝑥 − cos 8𝑥 ∙ 𝑐𝑡𝑔 (4𝑥 +

3𝜋

4) + 3

  

A) 1       B) 4 + 2 sin 8𝑥           C) 3        D) 2 

 

20. Hisoblang:                                      19,126 + 2,7 − 7,117 − 51,2

 

A) - 36,491                B) -37,441          C) - 38,481                D) -37,471 

 

21. 𝑎⃗(−2; 6; 6) vektorga yo’nalishdosh birlik vektorni toping. 

A) 𝑒⃗ (−


1

√19


;

3

√19; −

3

√19)

     


B) 𝑒⃗ (

1

√19;

3

√19; −

3

√19)

 

C) 𝑒⃗ (−1

√19


;

3

√19;

3

√19)

        


D) 𝑒⃗ (

1

√19;

3

√19;

3

√19)

 

 22. Teng yonli trapetsiyaning diogonali 

o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi 26 ga, perimetri 56 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 15                 B) 18       

C) 20                 D) 16 

23. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 26° 

ga teng bo’lsa, burchaklardan kichikini 

toping. 

A) 


77°            B) 113°         

C) 


103°          D) 87° 

 

24. Uchlari A(1;0). B(0;3) va C(0;0) 

nuqtalarda bo’lgan uchburchakning CM 

medianasi o’tkazilgan bo’lsa, M 

nuqtaning koordinatasini toping.  

A) (

3√2


4

;

3√24

)

          B) (4

3√2


;

4

3√2)

 

C) (3

4

;3

4

)                 D) (

4

3;

4

3)

 

 25. Uchtasi bir to’g’ri chiziqda yotmagan 

a,b,c,d,e,f nuqtalar berilgan. Uchi a nuqtada 

bo’lgan nechta uchburchak yasash mumkin?  

A) 5          B) 15           C) 10         D) 12 

 

26. Soatning minut mili 31 minutda necha gradusga buriladi?  

A) 186         B) 62           

C) 15,5         D) 93 

 

27. To’g’ri burchakli uchburchak katetlari 12 va 16 ga teng. Uchburchakka ichki va tashqi 

chizilgan aylanalar orasidagi yuzani toping.  

A) 42𝜋        B) 64𝜋       

C) 84𝜋        D) 81𝜋 

 

 

28. . To’g’ri burchakli uchburchak katetlari 12 va 16 ga teng. Uchburchakka ichki va 

tashqi chizilgan aylanalar markazlari 

orasidagi masofani toping.  

A) 4√5         B) 2√5            

C) 6               D) 5 

 

  

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

29. Tekisilikda Ikki parallel to’g’ri 

chiziqlar berilgan. Ularning birida 6 ta 

va ikkinchisida 5 ta nuqta olingan. Uchi 

shu nuqtalarda bo’lgan jami nechta 

to’rtburchak mavjud?  

A) 60        B) 75         C) 30          D) 135 

 

30. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan aylanadagi 𝐴 (

√3

2;

1

2)

 nuqtani soat 

strelkasi harakati yo’nalishida aylana 

bo’ylab 60° ga burish natijasida hosil 

bo’lgan nuqtaning koordinatalarini 

toping. 


A) (−

√3

2;

1

2)

               B) (

√3

2

; −1

2

) 

C) ( -1;0)                     D) (0;-1) 

 

 

                 12 – Variant. 

1. Agar 44𝑛 ko’paytma biror sonning 

kvadrati bo’lsa, 𝑛 + 13 ning eng kichik 

qiymatini toping. 

A) 17            B) 24          C) 57           D) 101 

 

2. 42𝑥−2

𝑥

= √2𝑥+2

 tenglamani yeching. 

A) 2         B) 4           C) 2; 4          D) 0;2 

 

3. |24𝑥

2

−1− 5| = 3

  tenglama nechta 

ildizga ega? 

A) 1       B) 4              C) 3                D) 2 

  

4. Soddalashtiring:                                    sin 𝑥 + cos(𝑥 − 6𝜋) ∙ 𝑐𝑡𝑔 (

𝑥

213𝜋


4

)

 A) 1       B) 0        C) – 1       D) 1 + 2 sin 𝑥 

 

5. Mis va ruh qotishmasi 18 kg. Mis qotishmaning 70 %ini tashkil etadi. Ruh 

qotishmaning 40 %ini tashkil etishi 

uchun qotishmaga necha kg ruh qo’shish 

kerak? 


A) 2       B) 3      C) 4         D) 5 

 

6. sin 2𝑥 = cos 𝑥 tenglamaning eng kichik musbat ildizini toping. 

A) 


𝜋

8

        B) 𝜋

6

           C) 𝜋

12

              D) 𝜋

2

  

7. Hisoblang: 

  (2 + √4 − 2√3)

2

− 4 

A) 0          B) √3         C) 2√3          D) – 2  

 

8. Agar 95𝑛 biror sonning kvadrati bo’lsa, 𝑛 + 18 ning eng kichik qiymatini 

toping. 


A) 23           B) 37           C) 103         D) 113 

 

9. Agar A to’plamga 1 ta element qo’shilganda, hosil bo’lgan to’plamning 

qism to’plamlari soni, A to’plamdan 

bitta element chiqarilganda hosil bo’lgan 

to’plamning qism to’plamlari sonidan 96 

taga ko’p bo’lsa, A to’plamning qism 

to’plamlari sonini toping. 

A) 16       B) 32           C) 64            D) 128 

 

10. 𝑦 = 3 − √16 − |2𝑥 − √3|  funksiyaning qiymatlar sohasini toping. 

A) [


√3

2

; 3]                   B) [ - 1;3]       

C) [-4;-1]                    D) [-3;1] 

 

11. = −4𝑥 + 15 funksiyaning OY o’qiga nisbatan simmetrik funksiyani toping. 

A) 𝑦 = −4𝑥 + 15         B) 𝑦 = 4𝑥 + 15 

C) 𝑦 = −4𝑥 − 15         D) 𝑦 = 4𝑥 − 15 

 

  

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

12. Agar 𝑎 +

𝑏

3

= 8 bo’lsa, 𝑎𝑏 ning eng 

katta qiymatini toping. 

A) 36                     B) 24            

C) 48                    D) 60 

 

13. ∫ sin 𝑥 ∙ 𝑐𝑜𝑠3

𝑥 𝑑𝑥


 integralni hisoblang. 

A) 


𝑠𝑖𝑛

4

𝑥4

+ 𝐶


           B) −

𝑐𝑜𝑠


4

𝑥

4+ 𝐶

 

C) −𝑠𝑖𝑛

4

𝑥4

+ 𝐶


       D) 

𝑐𝑜𝑠


4

𝑥

4+ 𝐶

 

 14. Merganning bitta otgan o’qining 

nishonga tegishi ehtimoli 0,8 ga teng 

bo’lsa, otilgan ikkita o’qning ikkitasi 

ham  nishonga tegishi ehtimolini toping.                                                

A) 0,8         B) 0,16      C) 0,32        D) 0,64  

 

15. [1;200] oraliqda 9 ga bo’lining 12 ga bo’linmaydigan natural sonlar nechta? 

A) 5           B) 17            C) 22         D) 11 

 

16. A(-2;9) nuqta 𝑦 = 𝑘𝑥2

− 3


 funksiyaga 

tegishli bo’lsa, k ni toping. 

A) 1           B) 2           

C) 3           D) 4 

 

17. Agar 𝑎2

+ 𝑏


2

+ 𝑐


2

+ (𝑎 + 𝑏 + 𝑐)

2

= 8


 

bo’lsa, (𝑎 + 𝑏)(𝑏 + 𝑐)(𝑎 + 𝑐)  ning eng 

katta qiymatini toping. 

A)

169

√6

        B) 8

9

√6         

C) 


16

3

√6        D) 

16

9        

 

 18. Aniqmas integralni hisoblang: 

∫ 𝑥𝑠𝑖𝑛4𝑥𝑑𝑥

 

A) −


𝑥𝑐𝑜𝑠4𝑥

4

+1

16

𝑠𝑖𝑛4𝑥 + 𝐶 

B) −


𝑥𝑐𝑜𝑠4𝑥

4

+1

16

𝑠𝑖𝑛8𝑥 + 𝐶 

C) −


𝑐𝑜𝑠4𝑥

4

+1

16

𝑠𝑖𝑛4𝑥 + 𝐶 

D) 


𝑥𝑐𝑜𝑠4𝑥

41

16

𝑠𝑖𝑛4𝑥 + 𝐶 

19. Hisoblang:  

4(𝑡𝑔435° − 𝑡𝑔555°)(𝑠𝑖𝑛70° ∙ 𝑠𝑖𝑛50° ∙ 𝑠𝑖𝑛10°)

2

: 𝑠𝑖𝑛60° 

A) 0,5        B) 0,25          C) 0,75       D) 1 

 

20. 𝑦 = 𝑥2

− 5𝑥 + 9


 funksiyani (0;0) 

nuqtaga nisbatan simmetrik 

ko’chirishdan hosil bo’lgan funksiyani 

toping. 


A) 𝑦 = 𝑥

2

+ 5𝑥 + 9           

B) 𝑦 = −𝑥

2

+ 5𝑥 − 9


 

C) 𝑦 = −𝑥

2

− 5𝑥 − 9


          

D) 𝑦 = −𝑥

2

+ 5𝑥 + 9


 

 

21. Teng yonli trapetsiyaning diogonali o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi 25 ga, perimetri 55 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 16       B) 16,5         C) 17          D) 17,5 

 

22. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 36° ga teng bo’lsa, burchaklardan kichikini 

toping. 


A) 84

°     B) 72°        C) 96°          D) 108° 

 

23. Uchtasi bir to’g’ri chiziqda yotmagan A,B,C,D,E nuqtalar berilgan. Uchi B nuqtada 

bo’lmagan nechta uchburchak yasash 

mumkin?  

A) 4          B) 5              C) 6             D) 12 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

24. Uchlari A(2;0). B(0;1) va C(0;0) 

nuqtalarda bo’lgan uchburchakning CM 

bisektrissasi o’tkazilgan bo’lsa, M 

nuqtaning koordinatasini toping.  

A) (


2√2

3

;2√2

3

)          B) (

3

2√2;

3

2√2)

 

C) (2

3

;2

3

)                 D) (

3

2;

3

2)

 

 25. ABCDEF muntazam oltiburchak 

berilgan. 𝐸𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  vector quyidagilardan 

qaysi biriga teng. 

A) −2(𝐵𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗)           B) −2(𝐵𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 

C) 2(𝐵𝐶


⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗)              D) 2(𝐵𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 


 

26. Uchburchakning ikki tomoni 

uzunligi    4√5 va 10 ga teng. Agar 

ularga tushirilgan medianalar o’zaro 

perpendekulyar bo’lsa, uchburchakning 

uchinchi tomonini toping. 

A) 6          B) 8           

C) 12         D) 16 

 

27. Uchburchakning burchaklari 1:2:3 kabi nisbatda. Agar uchburchakning eng 

kichik tomoni 6 cm ga teng bo’lsa, uning 

eng katta tomonini toping. 

A) 8                 B) 10            

C) 3√3            D) 12 

 

28. Uchburchakli piramida asosining ikki tomoni uzunligi 6 dm va 7 dm ga 

teng. Ular orasidagi burchak 45°. Yon 

qirrasi uzunligi     8 dm  ga teng. Agar 

yon qirrasi va asos tekisligi orasidagi 

burchak  30° ni tashkil etsa, 

piramidaning hajmini toping. 

A) 

28√3


3

         B) 

56√3

3

              C) 

14√2


3

         D) 

56√2

4

  

29. ABC uchburchakning AB va BC 

tomonlari 6 av 8 ga teng va B burchak 

bisektrissasi AC yomonni D nuqtada 

kesib o’tadi. 

𝐴𝐷

𝐷𝐶 ni toping.  

A) 


4

3

           B) 3

4

           C) 

7

3            D) 

7

4 

 

 30. Markazi (0;0) nuqtada bo’lgan 

aylanadagi A(0;2) nuqtani 

soatyo’nalishida 60° ga burganda hosil 

bo’lgan nuqtaning koordinatalari 

yig’indisini toping. 

A) −1 − √3            B) −1 + √3 

C) 1 + √3               D) 1 − √3 

 

  

 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling