Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                 

29. O’q kesimi kvadrat bo’lgan 

silindrning to’la sirti S ga teng bo’lsa, 

uning yon sirtini toping. 

A) 

𝑆

2       B) 

𝑆

3      C) 

2𝑆

3       D) 

5𝑆

6 

 

 30. Agar A(2;-2;3) va B(4;-1;5) bo’lsa, 𝐴𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 


vector bo’yicha yo’nalgan birlik vektorni 

aniqlang. 

A) 𝑒⃗ (

2

3;

1

3;

2

3)

        B) 𝑒⃗(0; 0; 1) 

C) 𝑒⃗ (

1

3;

1

3;

1

3)

        D) 𝑒⃗ (−

2

3

; −1

3

; −2

3

) 

 

 

                 19 – Variant. 

 

1. A(-2019;2019) nuqtani 𝑦 = 𝑥 funksiyaga nisbatan simmetrik 

ko’chirishdan hosil bo’lgan nuqtaning 

koordinatalarini toping. 

A) (-2019;-2019)      B) (2019;-2019)  

C) (2019;2019)          D) (-2019;2019) 

 

2. (3𝑥)𝑙𝑜𝑔

𝑥

4+ (4𝑥)

𝑙𝑜𝑔


𝑥

3

= 112 

tenglamani yeching. 

A) √3       B) √5; 2       

C) 2         D) −√3; √3     

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

3. 𝑡𝑔11° = 𝑎 bo’lsa, 

𝑠𝑖𝑛22°∙𝑐𝑡𝑔191°

𝑠𝑖𝑛79°∙𝑐𝑜𝑠349°

 ni a 

orqali ifodalang. 

A) 2              B) 𝑎

2

           C) 

𝑎

𝑎2

+1

         D) 𝑎

2

+1𝑎

 

 4. Dastlabki n ta hadining yig’indisi  

𝑆

𝑛= 𝑛

2

+ 3𝑛 formula bilan 

aniqlanadigan arifmetik progressiya 

uchun 

𝑎

𝑛+2𝑑

 ni toping. 

A) n+1        B) n+3       

C) 2n+3      D) n+2 

 

5. lg 2 = 𝑥; lg 3 = 𝑦; lg 5 = 𝑧    𝑏𝑜

𝑙𝑠𝑎, lg 0,96 ni x,y,z  orqali ifodalang. 

A) 𝑥 − 2𝑦 − 3𝑧        B) 3𝑥 + 𝑦 − 2𝑧 

C) 2𝑥 + 3𝑦 + 𝑧         D) 3𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 

 

6. ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 15 𝑣𝑎 9

2

∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 8 9

6

 bo’lsa, ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

2

6 ni qiymatini aniqlang. 

A) 7      B) 23       C) -7           D) -23 

 

7. Ayrim mulohazalarda o’zgaruvchilar qatnashib, shu o’zgaruvchilar o’rniga 

aniq qiymatlar qo’ysak, mulohaza hosil 

bo’ladi.Bunday mulohaza …….. deb 

ataladi. Nuqtalar o’rniga mos so’zni 

tanlang.                                 

A) predikat               B) mulohaza     

C) rostlik                   D) mantiq 

 

8. (3 +1

2

+1

3

+1

5

+1

4

+1

9

+1

25

+ ⋯ )−1

 

yig’indini hisoblang.                                          A) 

4

17         B) 

4

19           

C) 


19

4

          D) 2

19

  

9. 𝑃(𝑥) + 𝑃(𝑥 + 1) = 4𝑥 + 4 ko’phadga 

ko’ra P(7) ning qiymatini aniqlang. 

A) 11        B) 15            C) 13           D) 12 

 

10. 6; 8 va 10 ga bo’lganda mos ravishda 4; 6 va 8 qoldiq qoladigan eng kichik 

natural sonni toping. 

A) 122     B) 88        C) 58         D) 118 

 

11. [𝑥] + [3𝑥] + [5𝑥] = 4 tenglamani yeching. 

A) [


1

3

;2

5

)    B) [

2

5;

2

3)

      


C) [

3

5;

2

3)

    D) [


2

3

;4

5

)    

 

12. |𝑥 − 1| + |𝑦| ≤ 4 tengsizlik bilan berilgan soha yuzini toping. 

A) 8       B) 16          

C) 4           D) 32 

 

13. 𝑡𝑔15° − 𝑡𝑔75° ni soddalshtiring. A) 4       B) 2√3         

C) -4        D) −2√3 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

14. 𝑦 =


𝑙𝑜𝑔

2

(𝑥2

−1)


𝑠𝑖𝑛

2

𝑥−𝑠𝑖𝑛𝑥+0,25 funksiyaning 

aniqlanish sohasini toping. 

A) (−∞; −1) ∪ (1; ∞)      

B)

((−∞; −1) ∪ (1; ∞))\{(−1)𝑛

𝜋6

+ 𝜋𝑛; 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 ≠ 0}

 

C

)   ((−∞; −1) ∪ (1; ∞))\{(−1)𝑛

𝜋6

+ 𝜋𝑛; 𝑛 ∈ 𝑍}

 

D) R\{(−1)𝑛

𝜋6

+ 𝜋𝑛; 𝑛 ∈ 𝑍, 𝑛 ≠ 0}

   

 

15. 1

𝑎+

1𝑏+

1

𝑐+1

𝑑

=17

60

 tenglik o’rinli bo’lsa, a+b+c+d ning qiymanini aniqlang. 

A) 12        B) 13      C) 17       D) 14 

 

16. Tengsizlikni yeching:   4

|𝑥|


−2

4𝑥−2


≥ 0

 

A) (−∞; −1

2

) ∪ [0;1

2

) ∪ (1

2

; ∞) 

B) [0;


1

2

) ∪ (1

2

; ∞)  

C)  (−∞; −

1

2

] ∪ [0;1

2

) ∪ (1

2

; ∞) 

D)  (−∞; −

1

2

] ∪ (1

2

; ∞) 

17. Hisoblang: 

 

0,438


0,03

+

0,0720,12

+

0,0880,04

 

A) 17,8       B) 17       C) 17,6      D) 17,4  

18.  ∫ cos 𝑥 ∙ 𝑠𝑖𝑛

7

𝑥𝑑𝑥


 aniqmas integralni 

hisoblang. 

A) 

𝑠𝑖𝑛


8

𝑥

8+ 𝐶

           B) 

𝑠𝑖𝑛

6

𝑥6

+ 𝐶


 

C) −


𝑠𝑖𝑛

8

𝑥8

+ 𝐶


         D) −

𝑠𝑖𝑛


6

𝑥

6+ 𝐶

  

 19. Hisoblang: ∫ (𝑥 − 8)

7

𝑑𝑥9

8

 A) 0,125         B) 0,375         C) 

10

3         D) 

5

3 

 

20. Agar 𝑥 = √29 bo’lsa, quyidagi ifodaning qiymatini toping. 

√𝑥 − 3 −


𝑥−12

√𝑥−3+3


+ 1

  

A) 5        B) 4         C) 3          D) 1 

 

21. O’q kesimi kvadrat bo’lgan silindrning to’la sirti S ga teng bo’lsa, 

uning asos yuzasini toping. 

A) 

𝑆

2       B) 

𝑆

3       

C) 


2𝑆

3

       D) 5𝑆

6

  

22. ABC uchburchakning AB va AC 

tomonlari mos ravishda √3  va 6 ga va   

A  burchagi 30° ga teng bo’lsa, BC 

tomonga tushirilgan balandlikni toping. 

A) 


√7

7

                B) 2√7

7

         C) 

3√7


7

              D) 

4√7

7

  

23. To’g’ri burchakli uchburchakning 

kichik kateti 6 cm ga, kichik burchagi  

30°


 ga teng bo’lsa, uning eng katta 

medianasini toping. 

A) 6                          B) 

6√3


2

      


C) √117                   D) √6 + √3 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

24. Agar A(3;4) va B(8;10) bo’lsa, AB 

kesmani A uchidan boshlab 

hisoblaganda 2:3 kabi nisbatda 

bo’ladigan nuqtaning koordinatalarini 

toping. 


A) (5;4)            B) (5; 6,4)   

C) (5,4; 6)        D) (6,4;5) 

 

25. ABCD parallelogrammda A(4;6),    B(-3; 3) va D(2;1) bo’lsa, 𝐴𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ vektor 

bo’ylab yo’nalgan moduli ikkiga teng 

bo’lgan vektorni toping. 

A) 𝑎⃗ (−

18

√145; −

16

√145)

      


B) 𝑎⃗ (−

9

√145; −

8

√145)

 

C) 𝑎⃗ (−16

√145


; −

18

√145)

 

D) 𝑎⃗ (−8

√145


; −

9

√145)

 

 26. Olti burchakli prizmaning nechta 

qirrasi bor? 

A) 6      B) 12        C) 18        D) 24 

 

27. Teng yonli trapetsiyaning diogonali kichik burchak bisektrissasi va katta 

asosi 12 ga, perimetri esa 36 ga teng 

bo’lsa, uning o’rta chizig’ini toping. 

A) 11      B) 10      C) 9       D) 8 

28. To’g’ri to’rtburchakning tomonlari 10 

va 8 ga teng. Katta tomoni atrofida 

aylantirishdan hosil bo’lgan jismning 

to’la sirtini toping. 

A) 144𝜋                 B) 180𝜋 

C) 216𝜋                 D) 288 𝜋 

29. Muntazam sakkiz burchakning bitta 

ichki burchagi necha gradus? 

A) 135°    B) 145°     C) 120°    D) 125° 

 

30. ABC uchburchakning tomonlari 7;8 va 9 ga teng bo’lsa, bu uchburchakning 

turi qanday? 

A) o’tmas burchakli  

B) to’g’ri burchakli 

C) o’tkir burchakli 

D) bunday uchburchak mavjud emas 

 

                  20 – Variant. 

1. Hisoblang:  

sin 96°

16𝑠𝑖𝑛6°


− cos 6° ∙ cos 12° ∙ cos 24° ∙ cos 48°

 

A) 0         B) 0,25        C) 0,5          D) 1  

2. Hisoblang: 

 

22

3+18

3

72

−3

2− 22 ∙ 18

 

A) 10       B) 36         C) 81         D) 16 

 

3. Yig’indining oxirgi raqamini toping: 1! + 2! + 3! + ⋯ + 10!

                                         

A) 4        B) 1           C) 5            D) 3 

 

4. 8 nafar ishchidan 3 kishilik brigadani necha xil usul bilan tuzish mumkin.               

A) 42       B) 48        C) 56        D) 72 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

5. Tenglamaning ildizlarining 

yig’indisini toping: 

(𝑥

2− 5𝑥 − 7)

2

− (𝑥 − 3)(𝑥 − 2) − 3 = 0 

A) 10       B) 5       C) -10       D) 0 

 

6. Hisoblang:  1 −

1

1−1

1−

16

 

A) 1         B) 6           C) 0           D) 2  

7. Soddalashtiring:  

3

𝑚+1


+ 3

1−𝑚


(9

𝑚

+ 1) ∙ (32−𝑚

+ 3


1−𝑚

)

 A) 0,25      B) 1,5       C) 2,5        D) 1,25 

 

8. Uchta ovchining bir martadan o’q uzganda nishonga tegishi ehtimoli mos 

ravishda 0,8; 0,6 va 0,5. Har biri bir 

martadan otgan o’qidan ikkinchi va 

uchinchi ovchilarniki nishonga tegishi 

birinchisiniki tegmasligi ehtimolini 

toping.   

A) 0,06       B) 0,24      C) 0,58            D) 0,3 

 

9. Agar  𝑐 > 𝑎 > 𝑏 > 0 bo’lsa, √(𝑐 − 𝑎)

2

∙ (𝑎 − 𝑏)2

∙ (𝑐 − 𝑏)

2

 ifoda 


quyidagilardan qaysi biriga teng. 

A) (𝑐 − 𝑎)(𝑎 − 𝑏)(𝑐 − 𝑏) 

B) (𝑐 − 𝑎)(𝑏 − 𝑎)(𝑐 − 𝑏) 

C) (𝑐 − 𝑎)(𝑎 − 𝑏)(𝑐 − 𝑏) 

D) (𝑎 − 𝑐)(𝑎 − 𝑏)(𝑐 − 𝑏) 

 

10. Ordinatalar o’qiga perpendekulyar bo’lgan 𝑦 = (𝑥 − 1)

2

∙ 𝑒𝑥

+ 1


 

funksiyaning urinma tenglamasini 

toping. 

A) 𝑦 = 3 ∙ 𝑒

−1

+ 1;   𝑦 = 1 

B) 𝑦 = 2 ∙ 𝑒

−1

+ 1;   𝑦 = 1 

C) 𝑦 = 4 ∙ 𝑒

−1

+ 1;   𝑦 = 1 

D) 𝑦 = 𝑒


−1

+ 1;   𝑦 = 1

 

 

11. Agar √𝑥 + √𝑦 + √𝑧 = 0 bo’lsa, (𝑥+𝑦−𝑧)

2

𝑥𝑦 ning qiymatini toping.                                       

A) 4      B) 3          C) 2             D) 1 

 

12. 𝑓(𝑥) = 𝑥4

− 4𝑥


3

+ 22𝑥


2

− 36𝑥 + 18

 

funksiya biror natural sonning kvadrati bo’ladigan x natural sonni toping.                   

A) 1;  3          B) 2;  3           

C) 1; -3         D) -1;  3 

 

13. Nechta tub son tengsizlikning yechimi bo’ladi? 

𝑥

6− 12𝑥

3

− 13𝑥

8

+ 9𝑥6

+ 8


≤ 0

 

A) 0        B) 3         C) 2         D) 1  

14.  


2

102

100


∙ … ∙

2

1010

: 128


 ni hisoblang. 

A) 8 ∙ 10

−54

         B) 4 ∙ 10−55

 

C) 8 ∙ 10−55

         D) 4 ∙ 10

−54

       


                   

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

15. 𝑓(𝑥) = √

3

6−𝑥


 𝑣𝑎 𝑓(𝑥) = 1

     bo’lsa, 

𝑥 =?

 

A) 3      B) √3       C) 4         D) 1  

16. 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔√5 + arcsin

1

√6

   ni hisoblang. 

A) 


𝜋

2

       B) 𝜋

4

          C) 

𝜋

3         D) 

𝜋

6 

 

17. 2−𝑥

= 2𝑥 − 𝑥


2

− 1


 tenglama nechta 

yechimga ega?  

A) 1         B) 2             

C) 3              D) 0 

 

18. ((𝑎


−3

)

−2∙ (𝑎

−1

)3

∙ 𝑎


−2

)

3 ni 

soddalashtiring (𝑎 =

1

6

). 

A) 216       B) 36       

C) 

1

216         D) 

1

36 

 

19. Soddalashtiring: sin(

5𝜋

2+6𝛼)+cos(4𝛼−2𝜋)+cos(𝛼+3𝜋)

cos(


5𝜋

2

−6𝛼)+sin(4𝛼+𝜋)+sin(𝛼+3𝜋)  

A) – 𝑡𝑔𝛼   B) 𝑡𝑔𝛼      

C) 𝑐𝑡𝑔𝛼     D) – 𝑐𝑡𝑔𝛼 

 

  

 

 20. Aniqmas integralni hisoblang:  

3𝑥2

(𝑥

3+ 1)

2

+ 1 𝑑𝑥

 

A) 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(3𝑥2

+ 1) + 𝐶


       

B) 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑥

3

+ 1) + 𝐶


 

C) 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔(𝑥

3

+ 1) + 𝐶


     

D) 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔(𝑥

3

− 1) + 𝐶


 

 

21. ABC uchburchakning AE va BF medianalari D nuqtada kesishadi va   

DFE uchburchakning yuzi 4 ga teng 

bo’lsa, ABC uchburchakning yuzini 

toping.                                                        

A) 27        B) 36          D) 45         D) 48 

 

22. Teng yonli uchburchak perimetri 60 sm. Teng tomonlar o’rtasini 

tutashtiruvchi kesma 10 sm. 

Uchburchakka ichki chizilgan aylana 

radiusini toping. 

A) 

10

3√3         B) 

10

√3         C) 5            D) 3 

 

23. AB kesma p tekislikni kesib o’tadi.A uchidan tekislikkacha masofa 17ga, B 

uchidan esa 13 ga teng bo’lsa, AB dan 

tanlangan va AB ni A uchidan boshlab  

3:2 kabi nisbatda bo’luvchi C nuqtadan 

tekislikgacha bo’lgan masofani toping.                                  

A) 5           B) 4           C) 2          D) 1 

 

24. Kesik konus asosining radiuslari 3 va 5 ga teng va unga shar ichki chizilgan. 

Sharning sirti toping. 

A) 196𝜋   B) 10𝜋   C) 60𝜋      D) 80 𝜋 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

25. 𝑥


2

+ 𝑦


2

− 4𝑥 + 6𝑦 = 3

 tenglama bilan 

berilgan aylananing eng katta vatarini 

toping. 

A) 6        B) 8       C) 10         D) 12 

 

26. 𝑎⃗(2; 𝑥)  𝑣𝑎 𝑏⃗⃗(−5; 𝑦) vektorlar perpendekulyar bo’lsa, 2𝑥𝑦 ning 

qiymatini hisoblang. 

A) 5      B) 0          C) 20            D) 10 

 

27. Silindrning o’q kesimi dioganali 13 ga, yasovchisi 12 ga teng bo’lsa, silindr 

asosi radiusini toping. 

A) 3       B) 2,5        C) 5         D) 8 

 

28. Soatning soat mili 48 minutda necha gradusga buriladi? 

A) 48      B) 12       C) 24         D) 96 

 

29. ABC to’g’ri burchakli uchburchakda B burchak to’g’ri. Gipotenuzadan D 

nuqta, BC katetdan E nuqta shunday 

tanlaganki, AB=AD ; BD=BE va     

∠𝐴𝐶𝐵 = 50°

 bo’lsa, ∠𝐸𝐷𝐶 ni toping. 

A) 10°     B) 15°        C) 20°      D) 30° 

  

30. 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1

𝐵

1𝐶

1

𝐷1

 To’g’ri burchakli 

parallelepiped berilgan.AB=8, BC=2, 

𝐵𝐵

1= 6

 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐵


1

𝐶

1 ko’pyoqli figuraning 

to’la sirtini yuzini toping.  

A) 48        B) 72        C) 96        D) 120 

 

                 21 – Variant.  

1. Aniq integralni hisoblang: 

 ∫ [

𝑥

2+ 1] 𝑑𝑥

4

0 

A) 6      B) 4         C) 8       D) 10 

 

2. Agar 𝑡𝑔35° = 𝑛 bo’lsa, 𝑐𝑡𝑔55°−𝑐𝑡𝑔125°

𝑡𝑔35°∙𝑐𝑡𝑔145°

 ni 

n orqali ifodalang. 

A) 2n      B) n         C) – 2n        D) 0 

 

3. Hisoblang:  arcsin (sin

6𝜋

7)

 

   A) 𝜋

7

        B) 3𝜋

7

           C) 5𝜋

7

          D) 6𝜋

7

  

4. √


1+𝑠𝑖𝑛𝛼

1−𝑠𝑖𝑛𝛼


− √

1−𝑠𝑖𝑛𝛼


1+𝑠𝑖𝑛𝛼

 ni soddalashtiring. 

Bu yerda (

𝜋

2< 𝛼 <

3𝜋

2)

      


A) −2𝑡𝑔𝛼        B) – 𝑡𝑔𝛼      

C) 0                 D) −2𝑐𝑡𝑔𝛼 

 

5. |𝑥


2

+ 10𝑥| = 𝑥

2

+ 10𝑥 + 18 

tenglamaning haqiqiy ildizlarining 

yig’indisini toping. 

A) -9          B) -10          C) -1       D) 10 

 

6.  Hisoblang:  √8 − 2√7 − √7 − 2 

A) -3      B) -2          

C) -1      D) 0 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

7. Tenglamani yeching: sin 5𝑥 = sin 3𝑥 

A) 𝜋𝑛;

𝜋

16+

𝜋𝑛

8       B) 2𝜋𝑛;

𝜋

8+

𝜋𝑛

4        

C) 𝜋𝑛;


𝜋

8

+𝜋𝑛

8

           D) 𝜋𝑛;𝜋

8

+𝜋𝑛

4

        

8. Temirning 72 foizi qirqib olindi, 

qolgan qismining og’irligi 56kg. 

Temirning kesib olingan qismining 

og’irligini toping. 

A) 72         B) 144     C) 56       D) 112  

 9. |


6−3𝑥

1+3𝑥


| > 0

 tengsizlikni yeching. 

A) (−∞; −

1

3) ∪ (2; ∞)

 

B) (−∞; −1

3

) ∪ (0; 1) ∪ (2; ∞) 

C) (−∞; −

1

3

) ∪ (−1

3

; 2) ∪ (2; ∞) 

D) (−∞; −

1

3

) 

 

10. 𝑓(𝑥) = {2𝑏

2

𝑥2

+ 2𝑎𝑥 + 2;      𝑥 ≥ 2

𝑥

2

+ 2𝑏𝑥 + 1;             𝑥 < 2;  

 

𝑓(1) = 2;    𝑓

(3) = 4 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎, (𝑎 + 𝑏)

3

=?

 A) 8        B) 27          C) 64         D) 81 

11. Soddalashtiring:  

((𝑥 − 3)! + (3 − 𝑥)!) ∙ 𝑥!

 

A) 0         B) 6           C) 12        D) 𝑥!  

12. |𝑥| + |𝑦 − 1| ≤ 4 chegaralagan soha 

perimetrini toping. 

A) 16√2       B) 4√2       C) 8√2          D)16 

 

13. Ishchi birinchi kuni ish normasining 1

4

 qismini bajardi. Ikkinchi kuni birinchi 

kunda bajargan ishning 

1

6

 qismicha ko’p ish bajardi. Ishchi shu ikki kunda ish 

normasining qancha qismini bajargan? 

A) 

5

12         B) 

13

24      C) 

7

24        D) 

1

2 

14. Tenglamani yeching: 

 (√2

4

)4𝑥−7

= (√2)


2𝑥

3 

A) 


21

8

       B) 21

16

       C) 21

12

        D) 21

13

  

15. Ko’paytuvchilarga ajrating: 

 (𝑎 + 𝑏)

2

− 𝑏2

  

A) (𝑎 + 2𝑏)(𝑎 − 𝑏)      B) (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 2𝑏) C) (𝑎 + 2𝑏) ∙ 𝑎               D) (𝑎 + 2𝑏) ∙ 𝑏  

 

16. Agar 𝑦 = ln(5𝑥 + 1)2

− ln(2𝑥 + 1)

5

+

4 funksiyaning grafigiga (𝑥

0

; 𝑦0

)

 nuqtada o’tkazilgan urinma absissalar 

o’qiga parallel bo’lsa, √𝑥

0

2

+ 𝑦0

2

 ni toping.      

   A) 3         B) 4         C) 5           D) 6 

 

17. 2


𝑥

> √𝑥 tengsizlikni yeching. 

A) yechimga ega emas      B) {0;1}   

C) [0; ∞)                      D) (0; ∞) 

 

18. 𝑦 = √𝑙𝑜𝑔0,5

(𝑥 − 3)


 funksiyaning 

aniqlanish sohasini toping. 

A) (3; ∞)       B) (3;4)       

C) (3;4]          D) [4; ∞)     GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

19. Agar 𝑎 + 𝑏 − 𝑐 = 7; 𝑎𝑏 − 𝑎𝑐 − 𝑏𝑐 = 5 

bo’lsa, 𝑎

2

+ 𝑏2

+ 𝑐


2

 ni hisoblang. 

A) 39      B) 29        

C) 49        D) 44 

 

20. 𝑦 = arcsin 3𝑥

 funksiyaning aniqlanish 

sohasini toping. 

A) [0;1)    B) [-1;1]          

C) (−∞; 1]       D) (0;1] 

 

21. Yuzi 16√3  ga teng bo’lgan teng yonli uchburchakning asosidagi burchagi 30° 

ga teng bo’lsa, asosiga tushirilgan 

balandlikni toping. 

A) √3           B) 1,5          C) 4          D) 3 

 

22. ABC uchburchakda B burchak to’g’ri. D nuqta gipotenuzani A uchidan 

hisoblaganda  1 va 11 ga teng bo’lgan 

bo’laklarga ajratadi. BD ning eng katta 

qiymatini toping. 

A) 10        B) 9       C) 8         D) 6 

 

23.  ABCD parallelogrammda B va C burchak bisektrissalari AD tomonni E va 

F nuqtaklarda kesadi va ular 

parallelogram ichida K nuqtada o’zaro 

kesishadi. AB va EF lar mos ravishda 10 

va 2 ga teng bo’lsa, 

𝐸𝐾

𝐾𝐵 ni toping. 

A) 


1

6

        B) 2

13

         C) 

1

8          D) 

1

9 

 

24. To’g’ri burchakli trapetsiyaning yon tomonlari 12 va 24 ga teng.Agar 

trapetsiyaning kichik diogonali katta 

yon tomoniga teng bo’lsa, trapetsiyaning 

o’rta chizig’ini toping. 

A) 18              B) 18√3         

C) 12√3         D) 6√3 

 

25. To’g’ri parallelepiped bir uchidan chiqqan tomonlari uchun 

1

𝑎+

1

𝑏+

1

𝑐=

3

5 

tenglik o’rinli bo’lib, to’la sirti 144 ga 

teng. Parallelepipedning hajmini toping. 

A) 150       B) 180      C) 90        D) 120 

 

26. To’g’ri burchakli parallelepipedning qirralari 1:4:2 kabi nisbatda. Uning to’la 

sirti   548 𝑑𝑚

2

 bo’lsa, hajmini toping. A) 1000       B) 500        

C) 512         D) 1024 

 

27. Soatning soat mili 16°  ga burilsa, minut mili necha gradusga buriladi? 

A) 192°     B) 228°       

C) 186°     D) 216° 

 

28. Muntazam tetraedrning qirrasi 3 ga teng. Uning asosiga tashqi chizilgan 

aylana markazidan yon qirrasigacha 

bo’lgan masofani toping.                                                   

A) 3      B) √3           

C) √2           D) 2 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

29.  To’g’ri burchakli uchburchakning 

o’tkir burchagi 30°  ga teng. Shu 

burchakka yopishgan katet 4 ga teng 

bo’lsa, kichik medianani toping. 

A) 


2√21

3

      B) 2√39

3

      С) 

4√3


3

        D) 

2

3

  

30. ABC uchburchakning AE va BF 

medianalari P nuqtada kesishadi. Agar 

EFP uchburchak yuzi 6 ga teng bo’lsa, 

ABC uchburchakning yuzini hisoblang. 

A) 60          B) 75              C) 72          D) 45 Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling