Test-2019 1-Variant


Download 1.9 Mb.
Pdf ko'rish
bet8/11
Sana21.09.2020
Hajmi1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

                    

            22 – Variant.  

1. Merganning bitta otgan o’qining 

nishonga tegishi ehtimoli 0,8 ga teng 

bo’lsa, otilgan ikkita o’qning ikkitasi 

ham  nishonga tegmasligi ehtimolini 

toping.                              

A) 0,8        B) 0,36       C) 0,04      D) 0,64 

 

2. Agar 0 < 𝛼 < 𝛽 <𝜋

2

 uchun 𝑡𝑔𝛼 = 3 𝑣𝑎  𝑐𝑜𝑠𝛽 =

1

3  bo’lsa, 2𝑠𝑖𝑛2𝛼 + 𝑐𝑜𝑠2𝛽 ni 

hisoblang. 

A) 0,42        B) 0,4(2)       

C) 0,38        D) 0,3(8) 

 

3. 𝑦 = 3𝑥2

− 6𝑥 + 7


 kvadrat 

funksiyaning ordinata o’qiga nisbatan 

simmetrik funksiyasini aniqlang.                                         

A) 𝑦 = −3𝑥

2

+ 6𝑥 − 7


     

B) 𝑦 = 3𝑥

2

+ 6𝑥 + 7


 

C) 𝑦 = 3𝑥

2

− 6𝑥 + 7


         

D) 𝑦 = −3𝑥

2

− 6𝑥 − 7


 

4. 29 ta o’quvchidan 3x-1 tasi ingliz tilini

2x+1 tasi rus tilini, x-1 tasi ikkala tilni 

ham       ( har bitta o’quvchi hech 

bo’lmaganda bitta tilni biladi) 

biladi.O‘quvchilarning nechtasi ingliz 

tilini biladi? 

A) 20          B) 9         C) 19         D) 10 

 

5. Hisoblang: arcctg (ctg6𝜋

7

) 

   A) 


𝜋

7

        B) 3𝜋

7

           C) 5𝜋

7

          D) 6𝜋

7

 6. 16𝑠𝑖𝑛

2

70° ∙ 𝑠𝑖𝑛2

50° ∙ 𝑠𝑖𝑛

2

10°


 ni 

hisoblang. 

A) 1      B) 2     C) 0,5           D) 0,25 

 

7. ∫ (𝑥2

+ 𝑥 + 1)


2

∙ (2𝑥 + 1)𝑑𝑥

1

0

 aniq integralni hisoblang. 

A) 2,(3)        B) 2,(6)        C) 3       D) 1 

 

8. Koordinata o’qlarining (2;0) va (0;3) nuqtalardan o’tadigan chiziqli 

funksiyani toping. 

A) 𝑦 = 1,5𝑥 + 3         B) 𝑦 = −1,5𝑥 − 3 

C) 𝑦 = −1,5𝑥 + 3       D) 𝑦 = 1,5𝑥 − 3 

 

9. 𝑦 = 𝑥


2

− 5𝑥 + 3


 kvadrat funksiyaning 

ordinatalar o’qiga nisbatan simmetrik 

funksiyani aniqlang. 

A) 𝑦 = 𝑥


2

− 5𝑥 + 3


        

B) 𝑦 = 𝑥


2

+ 5𝑥 + 3


 

C) 𝑦 = −𝑥

2

+ 5𝑥 − 3


      

D) 𝑦 = −𝑥

2

− 5𝑥 − 3


 

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

10. Tenglamani yeching:  

(𝑥 + 2) ∙ (|𝑥| − 2) = 5

 

A) 3       B) -3        C) -3; 3     D) ∅  

11. 2 ∙ 7 ∙ 11 ∙ 19 ∙ 23 sonni qaysi natural 

songa ko’paytirganda bu sonning 

natural bo’luvchilari soni ikki marta 

ortadi? 

A) 3      B)  7       C) 9      D) 11 

 

12. 𝑦 = arcsin (𝑥−3

2

) − lg(4 − 𝑥)  

funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 

A) [1;5]      B) (4;5]        C) [1;4)       D) [3;4)          

 

13. 𝑥2

(𝑎

2+ 𝑏

2

+ 9) + 2(𝑎 + 𝑏 + 3)𝑥 +3 = 0

 kvadrat tenglama haqiqiy 

yechimlarga ega bo’lsa, 𝑎 + 𝑏 ni toping. 

A) -6      B) −

2

3

          C) −1

3

        D) 0  

14. ((𝑥 − 5)! + (5 − 𝑥)!) ∙ (𝑥 + 2)! ni 

hisoblang. 

A) 10040       B) 12040      

C) 11040       D) 10080 

 

15. Temirning 72 foizi kesib olindi. Qolgan qismining og’irligi 56,7 kg bo’lsa, 

kesib olingan qismining og’irligi necha 

kg? 

A) 145,8      B) 124,8      C) 121,7      D) 126,9 

 

16. √10 + √24 + √40 + √60 = √𝑝 + √𝑞 + √𝑟

 

bo’lsa, 𝑝 + 𝑞 + 𝑟 ni toping. A) 8       B) 9          

C) 12          D) 10  

 

17. Tengsizlikni yeching:  𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

2

𝑥 − 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛2

𝑥 > 0


 

A) (−


√2

2

; 1)            B) (−1;

√2

2 )

       


C) (−

√2

2;

√2

2)

           D) (-1;1) 

 

18. ∫ (𝑥


2

+ 𝑥 − 2)


2

∙ (2𝑥 + 1)𝑑𝑥

1

0

 aniq integralni hisoblang.                                          

A) −


8

3

      B) 8

3

          C) −

16

3        D) 

16

3 

 

19. 𝑎 +𝑏

3

= 8 bo’lsa, 𝑎𝑏 ning eng katta 

qiymatini toping. 

A) 36            B) 48         

C) 24          D) 72  

 

20. “FIZIKA” so’zining harflari o’rnini almashtirib nechta olti harfli so’z tuzish 

mumkin( so’z deb harflar ketma-ketligi 

tushinilsin)? 

A) 720              B) 360         

C) 180              D) 1080 

 

 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

21. ABCD parallelogrammning AD 

tomonidan E nuqta, BC tomonidan F 

nuqta shunday tanlanganki, AE=3ED va 

BF=FC tenglik o’rinli. 

Parallelogrammning yuzasi 40 𝑐𝑚

2

 

bo’lsa, EBFD to’rtburchakning yuzasini aniqlang. 

A) 10     B) 12        C) 15       D) 18 

 

22. ABCD kvadrat . E nuqta BC tomonda yotadi. AE=13 va EC=7 bo’lsa, 

kvadratning yuzini toping. 

A) 100     B) 108       C) 128         D) 144 

 

23. (2;0) va (0;8) nuqtalarning o’rtasining koordinatalrini toping. 

A)  (2;8)       B) (8;2)  

C) (1;4)        D) (4;1) 

24. 𝑥


2

+ 𝑦


2

+ 𝑧


2

≤ 4𝑥 + 6𝑦 + 8𝑧

 tengsizlk 

bilan chegarlangan jismning sirtini 

toping.     

A) 108𝜋           B) 120𝜋      

C) 116𝜋           D) 110𝜋 

 

25. 𝛼 tekislik va uni kesib o’tadigan AB kesma berilgan. Kesmaning uchlaridan  

𝛼

 tekislikkacha bo’lgan masofalar    𝐴𝐴

1

= 19𝑐𝑚;  𝐵𝐵

1

= 9 𝑐𝑚 bo’lsa,          

AB kesmaning B uchidan boshlab 

hisoblaganda 3:4 kabi nisbatda bo’luvchi 

C nuqtadan 𝛼 tekislikkacha bo’lgan 

masofani toping. 

A) 6         B) 7,2         C) 7             D) 6,8 

 

26. Muntazam tetraedrning qirrasi 4 ga teng bo’lsa, uning asosiga ichki chizilgan 

aylana markazidan yon qirrasigacha 

masofani toping. 

A) 


4√2

3

        B) 4√3

3

      C) 

2√6


9

         D) 

2√3

9

  

27. To’g’ri burchakli uchburchakning 

katetlari 12 va 16 ga teng bo’lsa, unga 

ichki chizilgan aylana radiusini toping. 

A) 4     B) √20       C) 3       D) √18 

 

28. 𝑎⃗ + 𝑏⃗⃗ 𝑣𝑎 𝑎⃗ − 𝑏⃗⃗ vektorlar perpendekulyar va |𝑎⃗| = 5 bo’lsa, |𝑏⃗⃗| ni 

toping. 


A) 5       B) 15      C) 20           D) 25 

 

29. A(3;- 5) nuqtaning (0;0) nuqtaga nisbatan simmetrik nuqtasini toping. 

A) (-3;5)     B) (3;-5)        

C) (-3;-5)       D) (3;5)  

 

30. Teng yonli trapetsiyaga ichki aylana chizilgan. Asoslari nisbati 4:9 kabi. Agar 

aylana radiusi 12 ga teng bo’lsa, 

trapetsiyaning katta asosi uzunligi 

toping.  

A) 27       B) 24          C) 36       D) 18 

 

                 23 – Variant.  

1. 𝑓(𝑥) =

62

7𝑥2

+

14𝑥2

31

 funksiyaning eng kichik qiymatini toping. 

A) 1    B) 2     C) 3        D) 4 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

2. cos


8𝜋

7

∙ cos5𝜋

7

∙ cos4𝜋

7

 ni hisoblang. A) 0,5            B) -0,25      

C) -0,125      D) 0,75 

 

3. 𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑁|4𝑥 + 2} va                        𝐵 = {𝑥 ∈ 𝑁|6𝑥 + 2}

 to’plamlar bo’lsa,    

𝐴 ∩ 𝐵

 ni toping. A) {𝑥 ∈ 𝑁|2𝑥 + 1}        B) {𝑥 ∈ 𝑁|3𝑥 + 1} 

C) {𝑥 ∈ 𝑁|12𝑥 + 2}      D) {𝑥 ∈ 𝑁|24𝑥 + 4} 

 

4. 𝑓(𝑥) = ln √𝑥2

+ 2𝑥 + 5 + 3𝑥

 

funksiyaning 𝑥0

= 0


 nuqtadagi hosilasini 

toping. 


A) 3,2        B) 3,6        

C) 3,8         D) 3 

 

5. 𝑦 = −𝑥2

+ 6𝑥 − 5


 funksiyaning 

qiymatlar sohasini toping. 

A) [4; ∞)                       B) (−∞; 4]        

C) (−∞; −4]                 D) [−4; ∞) 

 

6. 𝑚; 𝑛; 𝑘 ∈ 𝑁 sonlar uchun 𝑚𝑛 =25; 𝑘𝑚 = 4

 bo’lsa, 𝑛 + 3𝑚 + 2𝑘 ni toping. 

A) 32       B) 38       C) 36         D) 30 

 

7. √12 − 9𝑥 − 2𝑥2

≥ 4


 tengsizlik nechta 

butun yechimga ega? 

A) 1        B) 2       C) 3            D) 4 

 

 8. 𝑦 = √144 − 𝑥

2

 funksiya grafigiga o’tkazilgan urinma (15;0) nuqtadan 

o’tadi. Shu urinmaning tenglamasini 

tuzing. 

A) 4𝑥 + 3𝑦 − 60 = 0         

B) 4𝑥 − 3𝑦 − 60 = 0 

C) 4𝑥 + 3𝑦 + 60 = 0         

D) 4𝑥 + 3𝑦 − 60 = 0 

 

9. Hisoblang: 4 ∙ (2

𝑙𝑜𝑔


√2

3

3+ 6

2𝑙𝑜𝑔


216

8

+ 19) : 7𝑙𝑜𝑔

49

625 

A) 16      B) 20         C) 12        D) 8 

 

10. To’qqiz nafar ishchidan to’rt kishilik brigadani necha xil usul bilan tuzish 

mumkin? 


A) 90        B) 108       

C) 132         D) 126 

 

11. Tenglamaning [0; 2𝜋] oraliqda nechta yechimi bor? 

1

2 cos 𝑥√3

2𝑠𝑖𝑛𝑥= 1

  

A) 1           B) 2     C) 3            D) 4  

12. 20 kg li qotishma mis, rux va 

qo’rg’oshindan iborat. Rux 

qotishmaning 30 foizini tashkil qiladi. 

Rux va qo’rg’oshin 5:2 kabi nisbatda 

qo’shilgan bo’lsa, ruxning og’irligi 

misnikidan qanchaga kam? 

A) 5,6     B) 1,5       C) 2,7       D) 4 GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

13. Ifodaning qiymatini toping. 

(−20): [−4 − (−2) ∙ (

1

3)

−1

]  

A) -24      B) -20           

C) -10          D) 10 

 

14. Ifodani soddalashtiring:  (𝑥 − 4) ∙ (𝑥 + 3) − (𝑥 + 1) ∙ (𝑥 + 2)

 

A) 2𝑥 + 10        B) −2𝑥 + 5 C) −4𝑥 − 14       D) −2𝑥 − 10 

 

15. 𝑥 = 6! + 7! va 𝑦 = 7! + 8! bo’lsa, EKUB(x;y) ning qiymatini toping. 

A) 7!      B) 5 ∙ 7!       

C) 6!       D) 8! 

 

16. Agar 𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥) va ℎ(𝑥) funksiyalar uchun ℎ

−1

(ℎ(𝑥) + 𝑔(𝑥)) = ℎ(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥),     

ℎ(4) = 3 𝑣𝑎 𝑔(4) = 2

 shart bajarilsa, 𝑓(6) 

ning qiymatini toping. 

A) 4       B) 5      C) 6         D) 7 

 

17. Agar 𝑓 (3𝑥+3

𝑥−2


) =

2𝑥−4


𝑥+1

 bo’lsa, 𝑓 (1 −

1

𝑥

) 

ning qiymatini toping. 

A) 

𝑥−1


6

     B) 


6𝑥−6

𝑥

         C) 𝑥−1

𝑥

        D) 6𝑥

𝑥−1


 

 

18. A={0,2,4,5,6,7} to`plam elementlaridan foydalanib turli raqamli 

uch xonali beshga bo`linadigan nechta 

natural sonlar yozish mumkin?  

A) 36         B) 32         C) 48           D) 42 

19. (𝑥

2

− 2𝑥 + 1)6

 ifoda nechta haddan 

iborat? 

A) 13         B) 12      C) 8         D) 18 

 

20. 


(𝑥

2

+ 𝑥 + 1)5

= 𝑎


0

+ 𝑎


1

𝑥 + 𝑎


2

𝑥

2+ ⋯ + 𝑎

10

𝑥10

   


yoyilmadan 𝑎

0

+ 𝑎2

+ 𝑎


4

+ 𝑎


6

+ 𝑎


8

+ 𝑎


10

 

ni toping. A) 100        B) 110       C) 120       D) 122 

 

21. Uzunligi √189 ga teng bo’lgan AB kesma uchlari silindrning pastki va ustki 

asoslarida yotadi. Agar silindrning 

radiuslari uzunligi    9 ga, balandligi 11 

ga teng bo’lsa, silindr o’qidan AB 

kesmagacha bo’lgan masofani toping. 

A) 1       B) 8      C) 2         D) 7 

 

22. Piramida asosi diogonallari soni bilan yoqlari soni yig’indisi 37 ga teng bo’lsa, 

piramidaning qirralari sonini toping. 

A) 8         B) 9           C) 18         D) 16 

 

23. ABC uchburchakning A uchidan chiqqan bisektrissa BC tomonni D 

nuqtada kesib o’tadi. Agar ∠𝐴𝐷𝐶 = 118° 

bo’lsa, ∠𝐵 − ∠𝐶 ning qiymatini toping. 

A) 62°       B) 59°      C) 118°          D) 56° 

 

24. ABCD kvadrat. AD tomondan E nuqta, BC tomondan F nuqta tanlangan.  

AE=9, BE= 15 va FC=5 ga teng bo’lsa, 

EBFD to’rtburchakning yuzasini 

aniqlang. 

A) 30    B) 45     C) 54         D) 60 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

25. ABC uchburchakning BD 

medianasidan shunday E va F nuqtalar 

olinganki, bu nuqtalar BD medianani 

teng uch qismga ajratadi (E nuqta B 

uchiga yaqin). Agar ABC uchburchak 

yuzi 24 ga teng bo’lsa, BEC uchburchak 

yuzini toping.  

A) 4           B) 3     C) 9           D) 8 

 

26. A(k; -4) va B( k-3; 6) bo’lsa, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

vektorni aniqlang. 

A) (-3;-10)              B) (3;10) 

C) (4;2)                   D) (-3;10) 

  

27.  Aylanada AB diametr va BC vatar va BC yoy 160° ga teng bo’lsa, ∠𝐴𝐵𝐶 ni 

toping. 


A) 5°      B) 10°        C) 15°         D) 20° 

 

28.  A( -2;-3;-4) nuqta qaysi oktantaga tegishli? 

A) 3    B) 5       C) 7         D) 6 

 

29. Aylanaga ABCD to’rtburchak ichki chizilgan. Agar ∠𝐴 = 109°, ∠𝐵 = 98° 

bo’lsa,    ∠𝐷 − ∠𝐶 ning qiymatini toping. 

A) 9 °         B) 10 °         C) 11°        D) 12° 

 

30. Silindrning to’la sirti 72𝜋 ga teng bo’lsa, silindr hajmining eng katta 

qiymatini toping. 

A) 24√3𝜋      B) 48√3𝜋    

C) 64√3𝜋     D) 72√3𝜋           

 

 

           24 – Variant.   

1. (


𝑥

3

+2𝑥𝑥

4

)10

ifoda yoyilmasining 

hadlaridan biri 1024 ∙ 𝑥

−𝑛

 bo’lsa, n nitoping. 

A) 18          B) 28        

C) 30          D) 20 

 

2. Hisoblang:  

7!+8!


(4!)

2

−(3!)2

 

A) 72          B) 84           C) 88           D) 92  

3. Tenglamani yeching:                          

      

1

√𝑥+

3

√4𝑥6

√9𝑥= 1

 

A) 1

9

       B) 1

6

          C) 1

4

            D) 1  

4. n biror haqiqiy son bo’lsa,                               

𝑥

2

− (2𝑛 + 1)𝑥 + 𝑛2

+ 𝑛 − 6 = 0

     

ikkinchi darajali tenglamaning ildizlari to’plami quyidagilardan qaysi biriga 

teng? 


A) {1; n-2}           B) {1; n+3

C) {1+n;n+2}      D) {n-2; n+3

 

5. 𝑥


2

− 𝑥 − 4 = 0

 tenglamaning ildizlari 

m va n bo’lsa,  (𝑚 − 1) ∙ (𝑛 − 2) ∙ (𝑚 −

3) ∙ (𝑚 + 2) ∙ (𝑛 + 1) ∙ 𝑚

 

ning qiymatini toping. A) – 16     B) – 8       C) 0        D) 8 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

6. Agar 𝑃(𝑥

2

+ 𝑥 + 7) = 14 − 3𝑥2

− 3𝑥


 

bo’lsa, 𝑃(𝑥) ko’phad quyidagilardan 

qaysi biriga teng? 

A) −3𝑥 + 35              B) −3𝑥 + 15 

C) −3𝑥 + 20               D) −3𝑥 + 30 

 

7. Soddalashtiring: (𝑥−1)∙(𝑥

3

+𝑥2

+𝑥)+𝑥


𝑥

2

 A) 𝑥

4

      B) 𝑥3

        


C) 𝑥

2

        D)  

8. 


10

23

+11

24

+12

25

= 𝑚 bo’lsa, 

82

2359

24+

38

25 

ifodani m orqali ifodalang. 

A) m – 4        B) 2m – 1       

C) m+6          D) 4 – m  

 

9. 𝐴 = 182

+ 24


2

+ 30


2

 bo’lsa, A 

sonining tub bo’luvchilari yig’indisini 

toping. 


A) 6         B) 10          C) 18           D) 25 

10. EKUB i 4 ga va EKUK i 72 ga teng 

bo’lgan ikki musbat butun sonlar 

yig’indisining eng kichik qiymatini 

toping. 

A) 36      B) 40         C) 56         D) 44 

 

11. Soddalashtiring:  𝑥

3

− 8𝑦3

(𝑥 − 2𝑦)


2

+ 6𝑥𝑦


:

𝑥

2− 4𝑦

2

𝑥2

+ 2𝑥𝑦 − 2𝑥 − 4𝑦

 

A) x – 2           B) 𝑥 − 2𝑦        C) 𝑦 − 2𝑥       D) x+y 

12. 𝑥, 𝑦, 𝑧 ∈ 𝑍 bo’lsa,                                       

𝐴 = 7𝑥 − 4 = 8𝑦 + 4 = 9𝑧 + 5

 ga ko’ra A 

sonning olishi mumkin bo’lgan uch 

xonali butun sonni toping. 

A) 500        B) 504        C) 618      D) 770 

 

13. Agar 𝑓(𝑥) = (𝑥 + 1)2

∙ (𝑥 − 4)

3

 bo’lsa, 𝑓

(𝑥) = 0 tenglamaning ildizlari 

yig’indisini toping. 

A) 3        B) 4         C) – 1           D) 0 

 

14. (𝑎 + 2𝑏 + 3𝑐)5

  yoyilmaning  𝑎

2

𝑏

2𝑐

 

birhadi oldidagi koeffitsiyentini toping. A) 360      B) 120        C) 80        D) 240 

 

15. Hisoblang: √244 ∙ 324 − 243 ∙ 325 A) 16      B) 12       C) 10          D) 9 

 

16. 𝑥 𝑣𝑎 𝑦 butun sonlar bo’lib,                  7

𝑥+𝑦−3


= 11

𝑥−𝑦+7


 bo’lsa, 𝑥

2

− 𝑦2

 ning 


qiymatini toping. 

A) – 21      B) – 15     C) 1       D) 25 

17. Agar 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(sin 𝑥) bo’lsa, 𝑓′(𝑥) 

ni toping.                                                                  

A) 

1

cos 𝑥           B) 

cos 𝑥


1+𝑠𝑖𝑛

2

𝑥       

C) 


cos 𝑥

1−𝑠𝑖𝑛


2

𝑥

      D) −1

cos 𝑥


 

 

18. Soddalashtiring: (cos 𝑥−sin 𝑥)

2

−1sin 𝑥

: cos 𝑥


 

A) – 1        B) 1          

C) – 2         D) 2 

 


GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 

19. Hisoblang: 

 arcsin (𝑡𝑔 (arccos

2

√5))

 

A) 𝜋

3

               B) 𝜋

2

           C) 

𝜋

6           D) 

𝜋

4 

 

20. Hisoblang:  

8

𝑙𝑜𝑔√2

42

+4

𝑙𝑜𝑔


3

42

+12

𝑙𝑜𝑔


√7

3

42 

A) 2        B) 4         C) 5          D) 3 

 

21. 𝑎⃗(1; 2), 𝑏⃗⃗(2; 1), 𝑐⃗(𝑥 + 1; 𝑦 + 1)  vektorlar uchun 2𝑎⃗ − 3𝑏⃗⃗ = 𝑐⃗ o’rinli 

bo’lsa, 𝑥 va 𝑦 ni toping. 

A) – 5; 3       B) – 5; 0          

C) 3; - 3        D) 2; -5  

 

22. Koordinata sistemasida A(2;3),        B(-3;4), C(5;-4), D(6;5) nuqtalar berilgan. 

Koordinata boshidan qaysi nuqtagacha 

bo’lgan masofa eng kichik?  

 A) A        B) B         C) C          D) D 

 

23. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 16° ga teng bo’lsa, burchaklardan kichikini 

toping. 


A) 

81°            B) 71°         

C) 

72°            D) 74° 24. Uchlari A(1;0). B(0;3) va C(0;0) 

nuqtalarda bo’lgan uchburchakning CM 

medianasi o’tkazilgan bo’lsa, M 

nuqtaning koordinatasini toping.  

A) (

3√2


4

;

3√24

)

          B) (4

3√2


;

4

3√2)

 

C) (3

4

;3

4

)                 D) (

4

3;

4

3)

 

  

25. To’g’ri burchakli uchburchak katetlari 6 

va 8 ga teng. Uchburchakka ichki va tashqi 

chizilgan aylanalar orasidagi yuzani toping.  

A) 15𝜋        B) 16𝜋       

C) 21𝜋        D) 12𝜋 

 

26. ABCDEF muntazam oltiburchak berilgan. 𝐸𝐵

⃗⃗⃗⃗⃗⃗  vector quyidagilardan 

qaysi biriga teng. 

A) −2(𝐵𝐶


⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗)           B) −2(𝐵𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 


C) 2(𝐵𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ − 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗)              D) 2(𝐵𝐶

⃗⃗⃗⃗⃗⃗ + 𝐵𝐴

⃗⃗⃗⃗⃗⃗) 

 

27. Uchburchakning burchaklari 1:2:3 kabi nisbatda. Agar uchburchakning eng 

kichik tomoni 8 cm ga teng bo’lsa, uning 

eng katta tomonini toping. 

A) 8            B) 10         C) 3√3            D) 16 

 

28. Uchburchakning ikki tomoni uzunligi    4√5 va 10 ga teng. Agar 

ularga tushirilgan medianalar o’zaro 

perpendekulyar bo’lsa, uchburchakning 

uchinchi tomonini toping. 

A) 6          B) 8           

C) 12         D) 16 

 

29. Teng yonli trapetsiyaning diogonali o’tkir burchagining bisektrissasi  va 

katta asosi 20 ga, perimetri 55 ga teng 

bo’lsa, o’rta chizig’ini toping. 

A) 16       B) 16,5         C) 17          D) 15 

 

30. Ikkita qo’shni burchaklar ayirmasi 36° ga teng bo’lsa, burchaklardan kattasini 

toping. 


A) 84

°     B) 108°         

C) 

96°          D) 72°  

 

  

GULISTON – 2019                                       MATEMATIKAFLY           MADINABONU O’QUV MARKAZI                

Telegramdagi manzilimiz: 

https://telegram.me/matematikafly 


Download 1.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling