Test savollari: ―Mamlakat boshqaruvida to‘rt qoidaga amal qilish kerak: mashvarat, muhokama, qat’iy qaror, tadbirkorlik, ogohlik va ehtiѐtkorlikka degan fikrni qaysi alloma ilgari surgan?


Download 19.57 Kb.
Sana05.06.2020
Hajmi19.57 Kb.
#114748
Bog'liq
1 mavzu test
Презентация 1, 2- amaliy ish 5 topshiriq, 1-laboratoriya elektronika, 1-lab, 2-lab, 4-lab, 2- amaliy ish 6-7 topshiriqlar (1), Boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitishda pedagogik, Boshlang’ich sinf o’quvchilarini o’qitishda pedagogik, boshlangich sinflarda gapning bosh bolaklarini orgatish, DDzfBgyLZSVvnc9IJuPf-Vpjy90hiM3h, DDzfBgyLZSVvnc9IJuPf-Vpjy90hiM3h, DDzfBgyLZSVvnc9IJuPf-Vpjy90hiM3h, DDzfBgyLZSVvnc9IJuPf-Vpjy90hiM3h

1 mavzu bo'yicha test

Testlar


Test savollari:

1. ―Mamlakat boshqaruvida to‘rt qoidaga amal qilish kerak: mashvarat, muhokama, qat’iy qaror, tadbirkorlik, ogohlik va ehtiѐtkorlikka  degan fikrni qaysi alloma ilgari surgan?

A. Amir Temur

V. Abu Ali ibn Sino

S. Abu Rayxon Beruniy

D. Abu Nasr Farobiy2. ―Hukumat boshlig‘ining asosiy vazifasi etib aholining turli qatlamlari, kuchlilar va kuchsizlar o‘rtasida siѐsiy va huquqiy adolat mezonini o‘rnatish  deb kim ta’kidlaydi?

A. Amir Temur

V. Abu Ali ibn Sino

S. Abu Rayxon Beruniy

3. Qaysi davrdan boshlab fuqarolik jamiyati g‘oyasi demokratiya rivojlanishi bilan chambarchas bog‘lanib kelmoqda?

A. antik davrda

V. o‘rta asrlarda

S. yangi davrda

D. XX asr boshlarida4. YAngi davrda Evropadagi fuqarolik jamiyati konsepsiyasi shaklanish necha an’anaridan iborat?

A. ikki

V. uch


S. to‘rt

D. besh


5. Davlat – fuqarolik jamiyat dixotomiyasi kuzatiluvchi konsepsiyalar qaysi davrda shakllangan?

A. antik davrda

V. o‘rta asrlarda

S. yangi davrda

D. XX asr boshlarida6. ―Oxirgi vaqtlarda paydo bo‘laѐtgan, jamiyatning, erkin ehtiѐriy assotsiatsiyalari, shuningdek, huquqiy va ommaviy institutlari doirasida amalga oshiriluvchi jamoaviylikning nomumtoz shakllari, nafaqat davlat doirasidan, balki kapitalistik bozor iqtisodiѐti chegarasidan ham chiqib ketmoqda degan fikrni qaysi zamonaviy ѐndoshuv ilgari surmoqda?

A. liberal an’ana konsepsiyasi

V. amerikancha kommunitariz konsepsiyasi

S. evropacha neokonservatizmi konsepsiyasiD. post-marksistcha konsepsiya

7. Fuqarolik jamiyati faqat mustaqil mamlakat doirasida amalga oshishi, haqidagi xulosasini ilgari surgan g‘oyaviy oqim – bu ...

A. jaddidchilik

V. marksizm

S. konservatizm

D. liberalizm8. Fuqarolik jamiyati zamonaviy konseptual diskursining normativ ѐndoshuvi vakillarini aniqlang.

A. Aleksis de Tokvil

V. Endryu Arato

S. Karl Marks

D. Nikolo Makiavelli9. Fuqarolik jamiyatining zamonaviy konsepsiyalarining qaysi ѐndoshuvi fuqarolik jamiyati a’anaviy jamiyat urnini egallagan ѐki zamonaviy jamiyatga xos bo‘lgan belgilarni shakllantiradigan jamiyati sifatida tushuniladi?

A. formatsion

V. sivilizatsion

S. modernizatsiya

D. taraqqiѐt10. Fuqarolik jamiyatining zamonaviy konsepsiyalarining qaysi ѐndoshuvi fuqarolik jamiyati kapitalistik tizimga bog‘lanadi va keng va torma’nolarda tushuniladi?

A. formatsion

V. sivilizatsion

S. modernizatsiya

D. taraqqiѐt

D. Abu Nasr Farobiy

 11. Fuqarolik jamiyati fanining predmeti qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 

A.Fuqarolik jamiyati ijtimoiy sohasida amalga oshirilaѐtgan islohotlarni.V.Davlatning tashqi siѐsatini.

S.Fuqarolik jamiyatida inson huquq va erkinliklari himoya qilinadi.D.Fuqarolik jamiyatining shakllanish va rivojlanish qonuniyatlarini.

12. O‘zbekistonda ―Fuqarolik jamiyati‖ fanini o‘qitish qachon ta’lim tizimiga kiritildi?

 

A. 2016 yildaV. 2000 yilda

S. 2015 yilda

D. 1991 yilda

13. Fuqarolik jamiyati tushunchasi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

 

A. Kishilik jamiyatining asrlar mobaynida shakllangan tafakkur mahsuli bo‘lib inson huquqlari va erkinliklarining holati bilan belgilanadigan ijtimoiy tizimdir.

V. Kishilik jamiyatining asrlar mobaynida shakllangan iqtisodiy faoliyatining mahsuli bo‘lib, davlatning rivojlanish darajasini belgilaydigan munosabatdir.

S. Qadimgi davrdan shakllanib kelaѐtgan huquqiy munosabatlaridir.

D. Jamiyatning ijtimoiy munosabatlari tizimidir.

14. Fuqarolik jamiyatining shakllanish bosqichlarini ko‘rsating?

 

A. IX –XV, XVI-XIX asrlar.V. IX –XV, XVI-XIX, XX asrdan hozirgi kungach.

S. XV-XVI, XVII-XIX asrlar.D. XVI-XVII, XVIII-XIX, XX asrdan hozirgi kungacha.

15. Fuqarolik jamiyati shakllanishi asoslari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

A. Huquqiy, ma’naviy.

V. Ijtimoiy-siѐsiy, ma’naviy, huquqiy.

S. Iqtisodiy, ijtimoiy-siѐsiy.

D. Iqtisodiy, ijtimoiy-siѐsiy, huquqiy, ma’naviy.

16. Fuqarolik jamiyati holatini belgilash asosiy mezonni aniqlang?

 

A. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar.V. Demokratlashtirish ko‘rsatkichlari.

S. Inson huquq va erkinliklarining ta’minlanishi.

D. Insonni kamolatga erishish darajasi.

17. Fuqarolik jamiyatining asosiy belgilari nimalardan iborat?

A. Erkin individlar uyushmasi; o‘zaro hamkorlikka asoslangan ijtimoiy tuzilma;V. Barcha javoblar to‘g‘ri

S. Murakkab tuzilishga ega bo‘lgan plyuratilstik tizim;

D. O‘zini o‘zi rivojlantiradigan va o‘zini o‘zi boshqaradigan tizim.

 

18. Fuqarolik jamiyatining eng muhim omillari nimalardan iborat?A. Iqtisodiy erkinlik, mulk shakllarining rang-barangligi, bozor munosabatlari; inson va fuqaroning tabiiy huquqlarini so‘zsiz e’tirof etish va himoya qilish; hokimiyatning qonuniyligi va demokratik xususiyati;

V. Qonun va odil sud oldida hammaning tengligi, har bir shaxsning yuridik jihatdan ishonchli himoyalanganligi; hokimiyatning uchga bo‘linishi va hokimiyatlarning o‘zaro aloqasi prinsipiga asoslangan huquqiy davlat; siѐsiy va mafkuraviy plyuralizm, konstruktiv muxolifatning mavjudligi;

S. So‘z va matbuot erkinligi, ommaviy axborot vositalarining mustaqilligi; fuqarolarning shaxsiy haѐtiga davlatning aralashmasligi, ularning o‘zaro majburiyatlari va burchlari; sinfiy va milliy totuvlik, ijtimoiy sherikchilik; odamlarning munosib turmush darajasini ta’minlovchi samarali ijtimoiy siѐsat.

D. Barcha javoblar to‘g‘ri.19. Fuqarolik jamiyati qanday tamoyillarga tayanib faoliyat ko‘rsatadi?

A. Siѐsiy sohada hamma odamlarning huquq va erkinliklarining tengligi; butun jahon hamjamiyatida yuridik kuchga ega bo‘lgan qonunlar asosida fuqarolar huquq va erkinliklarini kafolatlangan huquqiy himoyasi; individlarni mulkka ega bo‘lish va halol mehnati uchun adolatli haq olish huquqiga asoslangan iqtisodiy mustaqilligi;

V. Qonun bilan kafolatlangan fuqarolarni manfaatlari, kasbiy belgilari bo‘yicha davlatdan va partiyadan mustaqil ijtimoiy birlashmalarga birlashish imkoniyatlari; partiya va fuqarolik harakatlarini tashkil etishda fuqarolarning erkinligi; fuqarolarni erkin, madaniyatli, ma’naviy va ijtimoiy faol, jamiyat a’zolarini qonun oldida ma’suliyatli qilib shakllantiradigan fan, madaniyat, ta’lim va tarbiya uchun zaruriy moddiy va boshqa sharoitlarni yaratish;

S. Faqat qonun bilan cheklangan davlat senzurasidan tashqari OAV yaratish va faoliyat yurgizish erkinligi; davlat va fuqarolik jamiyati o‘rtasidagi munosabatni barqarorlashtiradigan mexanizmni (konsensus mexanizmi) mavjudligi, hamda fuqarolik jamiyatini ishlashini davlat organlari tomonidan xavfsizligini ta’minlanishi. Bu mexanizm, rasmiy bo‘ladimi, norasmiy bo‘ladimi, u o‘z ichiga qonuniy aktlarni, xalq vakillarini demokratik saylov bilan hokimiyatning, o‘z-o‘zini boshqarishturli organlari va h.k. tayinlash kabilarni oladi.

D. Barcha javoblar to‘g‘ri20. Fuqarolik jamiyati qanday funksiyalarni bajaradi?

A. Qonunchilik asosida u insonning va fuqarolarning shaxsiy xaѐt sohasini davlat va boshqa siѐsiy strukturalarning asoslanmagan qat’iy muvofiqlashtirishidan himoya qilishni ta’minlaydi; Fuqarolik jamiyati uyushmalari asosida ijtimoiy (jamoatchilik) o‘zini – o‘zi boshqarish mexanizmlari yaratiladi va rivojlantiriladi; Fuqarolik jamiyati davlatning demokratik organlarini, uning barcha siѐsiy tizimini shakllanishi va sodda ko‘rinishga keltirishga ko‘mak beradi; buning uchun u turli vositalardan foydalanadi: saylov kampaniyalaridan va referendumlarda, norozilik ѐki bu ѐki u talablarini qo‘llab-quvvatlash aksiyalarida, u ѐki bu masaladar bo‘yicha jamiyatni shakllantirishdafaol ishtirok etish.

V.Fuqarolik jamiyatining institutlari va tashkilotlari insonlarning huquq va erkinliklarini real kafolatlashlarini davlat va jamoat ishlarida teng ishtirokini ta’minlashga qaratiladi; Fuqarolik jamiyati o‘z a’zolariga nisbatan ijtimoiy nazorat funksiyalarini bajaradi: u davlatdan mustaqil ravishda vosita va sanksiyalar berishga ega bo‘lishi mumkinki, ularning ѐrdamida u individlarning jamoa talablariga rioya qilishlariga majburlashi, fuqarolarning ijtimoiylashuvini va tarbiyalanishini ta’minlanishi mumkin.S.Fuqarolik jamiyati kommunikatsiyaviy vazifani bajaradi. Bu jamiyat davlat organlariga fuqarolarning konkret manfaatlari haqida xabardor qilib turadi,bu manfaatlarni amalga oshirish esa faqat davlat organlariga tegishli bo‘ladi; Fuqarolik jamiyati o‘z institutlari va tashkilotlari bilan barqarorlashtiruvchi vazifasini bajaradi. U davlat oldida tang holatlar yuz bergapnida unga ѐrdam beradi, jamiyat haѐtini yashashini ta’minlaydigan mustahkam strukturalarini yaratadi.

D. Barcha javoblar to‘g‘ri
Download 19.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling