Test topshiriqlari Qaysi qatorda xayol turlari to’g’ri ko’rsatilgan?


Download 26.33 Kb.
Sana27.11.2020
Hajmi26.33 Kb.
#154054
Bog'liq
Test topshiriqlariga javoblar
давлат имтихони 15-вариант, 7, snip 30-01, 16-мавзу Шаҳарларни планировкалаш ва қуришдаги геодезик ишлар, 1-MARUZA, rus tilii, Kunstmärchen 2, chorvachilik mahsuloti yetishtirish b, Б лаб 24 Инфо тех и их использ, 103, UMUMIY PSIXOLOGIYA(1), 4-ma'ruza. Operatsion tizimlar, ЯДА 100тест

Test topshiriqlari

1.Qaysi qatorda xayol turlari to’g’ri ko’rsatilgan?

A) mexanik, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, tasavvur B) tasavvur, ijodiy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz

V) tasavvur, ijodiy, frenologik, emosionalG) ixtiyoriy, ixtiyorsiz, ijodiy, emosional

D) kasbiy, frenologik, emosional2.O’tmishda bo’lib o’tgan yoki hozirda bor bo’lgan lekin bizning turmushimizda shu paytgacha uchramagan ya'ni biz idrok qilmagan narsa va hodisalar to’g’risida tasavvur va obrazlar yaratishga ………….aytiladi.

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol

3 ………….tajribamizda bo’lmagan va voqelikning o’zida ham uchramagan narsa va hodisalar haqida tasavvur hamda obrazlar yaratishdan iborat bo’lgan xayol turiga aytiladi.

A) ixtiyorsiz xayolB) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol

4.O’quvchilarga o’qib berilayotgan hikoyani eshitar ekanlar hikoyadagi afsonaviy qahramonlar ularning baland g’oyalar ustiga qurilgan qasrlari ko’z o’ngilarida gavdalana boshlaydi.

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol

5.Yozuvchi asari uchun tipik obraz yaratayotganda uning xayoli qanday nom bilan ataladi?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol

6. Ijodiy xayolning maxsus turi qanday nomlanadi?

A) tush ko’rish B) fantaziya V) orzu G) tiklovchi D) emosional7.Odam o’zini oldiga hech qanday maqsad qo’ymasdan irodani ishga solmasdan qandaydir o’z-o’ziga obraz va tasavvurlarni yaratishga ………….aytiladi?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol8.Odam juda tashna yoki juda och bo’lgan paytda uning xayolida har turli taomlar daryo va buloq suvlari paydo bo’la boshlaydi. Mazkur misol xayolning qaysi turiga taalluqli?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol9. Tush ko’rish xayolning qaysi turiga taalluqli?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol10. …………….oldindan belgilangan maqsad asosida iroda kuchini ishga solib, muayyan obraz va tasavurlarni yaratishga aytiladi?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayol

D) fantastik xayol

11.Ijodiy xayolning tilakdagi kelajakka qaratilganshakli bu ……….

A) tush ko’rish B) fantaziya V) orzu G) tiklovchi D) emosional12.Insonda tush ko’rishning asosiy sababi

nimadan iborat?

A) ixtiyorsiz xayol bilan bog’liq bo’lib tasodifiy ro’y beradi.B) qattiq uxlamagan vaqtda yuzaga keladi.V) bosh miyada tormozlanmay qo’zg’algan holatda qolgan markazlardir.G) biz orzu qilgan kishilarimiz o’ylagan his qilgan narsalar haqida

D) tartibga solinmagan maqsadga qaratilmagan jarayon

13.Tush ko’rishning fiziologik asosi kim tomonidan o’rganilgan?

A) I.M.Sechenov B) I.P.Pavlov V) I.Kant G) B.Teplov D) Neblisin14.Tush ko’rishning fiziologik asosini tushuntirishda quyidagi fikr ilgari suriladi ya'ni ilmiy taassurotlarning nervda qoldirgan izlari kutilmagan tarzda bir-biri bilan bog’lanishidir. Mazkur fikr muallifini aniqlang?

A) I.M.Sechenov B) I.P.Pavlov V) I.Kant G) B.Teplov D) Neblisin15.Mazkur xayol turida voqelik aks ettiriladi, orzular amalga oshadi?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) realistik xayol

D) fantastik xayol

16.Amalga oshmaydigan xayol turi qanday nom bilan ataladi?

A) ixtiyorsiz xayol B) ixtiyoriy xayol V) ijodiy xayol G) tasavvur xayolD) fantastik xayol

17.Voqelikning kishilar faoliyati uchun bo’ladigan doirasi xayol sifatlaridan qaysi biriga tegishli?

A) xayolning kengligi B) xayolning mazmundorligi V) xayolning realligi

G) xayolning kuchi D) fantaziya18.Biror narsaga nisbatan xayolning boyligi xilma-xilligi bilan belgilanadigan xayol sifati?

A) xayolning kengligi B) xayolning mazmundorligi V) xayolning realligi

G) xayolning kuchi D) fantaziya19.Kishining ahvoliga asab tizimiga bog’liq bo’lib, ya'ni asab tizimining tipikligiga, charchab qolganligiga sog’liqiga betobligiga bogliq bo’ladigan xayol sifati?

A) xayolning kengligi B) xayolning mazmundorligi V) xayolning realligiG) xayolning kuchi D) fantaziya

20. ……….voqelikning to’g’ri aks ettiruvchi xayoliy obrazlarning yaratilishi?

A) xayolning kengligi B) xayolning mazmundorligi V) xayolning realligi

G) xayolning kuchi D) fantaziya

21. I.P.Pavlov insonlarni qanday tiplarga ajratadi?

A) badiiy fikrlovchi o’rta B) mavhum mantiqiy V) jonli tasavvur yorqin idrokli

G) badiiy fikrlovchi aralash D) fikrlovchi o’rta yetakchi

22. I.Pavlov insonlarni tiplarga ajratishda nimalarni asos qilib oladi?

A) shartli reflekslar B) shartsiz reflekslar V) oliy nerv faoliyati tiplari

G) birinchi va ikkinchi signallar tizimi D) nerv jarayonlarining qonuniyatlari

23. I.P.Pavlov ikkinchi signallar sistemasini qanday nom bilan ataydi?

A) signallarning signali B) birinchi signallar tizimi V) ikkinchi signallar tizimi

G) fikrlovchi signallar tizimi D) badiiy signallar tizimi

24.Shaxsning psixik faoliyatida birinchi signallar tizimi ustunlik qilsa bu inson qanday tipga taalluqli bo’ladi?

A) badiiy tipga B) fikrlovchi tipga V) o’rta tipga G) obrazli D) mulohazali

25.Agarda ikkinchi signallar tizimi ustunlik qilsa bu inson qanday tipga taalluqli bo’ladi deb o’ylaysiz?

A) badiiy tipga B) fikrlovchi tipga V) o’rta tipga G) obrazli D) mulohazali26.Agarda har ikkala signallar tizimi aralashib kegan bo’lsa, bu inson qanday tipga taalluqli?

A) badiiy tipga B) fikrlovchi tipga V) o’rta tipga G) obrazli D) mulohazali27.Bu tip uchun taassurotlar jonli tasavvur yorqin idrok his-tuyg’ular emosiyalar natijasida vujudga keladigan obrazlarning yorqinligi xosdir?

A) badiiy tipga B) fikrlovchi tipga V) o’rta tipga G) obrazli D) muloqazali

28.Bu tip uchun mavhumlarning mantiqiy tizimlarning nazariy mulohazalarining metodologik muammolarning ustunligi xosdir?

A) badiiy tipga B) fikrlovchi tipga V) o’rta tipga G) obrazli D) mulohazali29.Qobiliyatning tabiati va tashhis qilish yo’llarini tekshirishga muvofiq bo’lgan olim qaysi qatorda ko’rsatilgan?

A) V.P.Yagunkova B) V.A.Kruteskiy V) S.P.Kudryasev G) F.Galton

D) A.V.Kovalyov

30. Qaysi olim tomonidan matematik qobiliyatlar o’rganilgan?

A) V.P.Yagunkova B) V.A.Kruteskiy V) S.P.KudryasevG) F.Galton

D) A.V.Kovalyov

11.O’zbek psixologlaridan qaysi olim texnik qobiliyatlar muammosi bilan shug’ullangan?

A) V.KarimovaB) B.Qodirov V) M.Davletshin G) G’.ShoumarovD) R.Sunnatova31. Qaysi qatorda qobiliyat tushunchasiga to’g’ri ta'rif berilgan?

A) shaxsning aqliy imkoniyatlari qo’llanilishini ifodalovchi layoqat B) shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasiV) faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta'minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati G) shaxsning biror faoliyatga bo’lgan qobiliyatining mustaqil orginal tarzda bajarish imkoniyat D) qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo’lgan irsiy jihatdan asoslangan asab tizimining analitik-fiziologik xususiyati32. Qaysi qatorda layoqat tushunchasiga to’g’ri ta'rif berilgan?

A) shaxsning aqliy imkoniyatlari qo’llanilishini ifodalovchi layoqatB) shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasiV) faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta'minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati

G) shaxsning biror faoliyatga bo’lgan qobiliyatining mustaqil orginal tarzda bajarish imkoniyatiD) qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo’lgan irsiy jihatdan asoslangan asab tizimining analitik- fiziologk xususiyati

33.Qaysi qatorda talant tushunchasiga to’g’ri ta'rif berilgan?

A) shaxsning aqliy imkoniyatlari qo’llanilishini ifodalovchi layoqat B) shaxs ijodiy faolligining eng yuqori darajasiV) faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta'minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati

G) shaxsning biror faoliyatga bo’lgan qobiliyatining mustaqil orginal tarzda bajarish imkoniyati D) qobiliyatlarning rivojlanishi uchun zarur bo’lgan irsiy jihatdan asoslangan asab tizimining analitik- fiziologk xususiyati

34. Faoliyatni egallash va amalga oshirish muvaffaqiyatini ta'minlovchi shaxsning individual psixologik xususiyati nima deb ataladi?

A) talent B) qobiliyat V) doholik G) layoqat D) iqtidor35.Odamlar va hayvonlar uchun asos bo’lib idrok qilish xotirada saqlash oddiy muloqotga kirisha olish bilan bog’liq qobiliyat turi nima deb ataladi?

A) maxsus qobiliyatlar B) umumiy qobiliyatlar V) xususiy qobiliyatlar

G) nazariy qobiliyatlar D) tabiiy qobiliyatlar

36.Ijtimoiy-tarixiy tabiatga ega bo’lib, ijtimoiy muhitdagi qayot va taraqqiyotni belgilovchi qobiliyat turi qanday nom bilan yuritiladi?

A) maxsus qobiliyatlar B) umumiy qobiliyatlar V) xususiy qobiliyatlar G) nazariy qobiliyatlar D) tabiiy qobiliyatlar

37.Insonning turli faoliyatlari muvaffaqiyatini ta'minlovchi aqliy qobiliyatlar xotira va nutqning rivojlanganligi qo’l harakatlarining aniqligi bilan bog’liq qobiliyat turi qaysi qatorda ko’rsatilgan?

A) maxsus qobiliyatlar B) umumiy qobiliyatlar V) xususiy qobiliyatlar G) nazariy qobiliyatlar D) tabiiy qobiliyatlar38."Qobiliyatlar tug’ma ravishda beriladigan bo’ladi va odam foydalanadigan barcha bilimlar uning absolyut bilimlar ideal olamida bo’lishligi haqidagi tasavvurlardan iboratdir" degan edi. Mazkur fikr muallifi qaysi qatorda ko’rsatilgan.

A) Platon B) Gall V) Dekart G) I.Pavlov D) Spermin39. …………… fikricha odamning hamma qobiliyatlari "aql" va "qobiliyat" sifatlari miya yarim sharlarida o’zining maxsus qat'iy markazlari mavjud ekan, ya'ni bu sifatlarning taraqqiyot darajasi miyaning tegishli qismlarining miqdoriga to’g’ridan-to’g’ri bog’liqdir?

A) Platon B) Gall V) Dekart G) I.Pavlov D) SpermDownload 26.33 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling