Testsavollari


Download 41.2 Kb.
Sana26.11.2020
Hajmi41.2 Kb.

T E S T S A V O L L A R I

I variant1. Massasi 270 g bo`lgan alyuminiy buyumning hajmi qancha bo`ladi? ρ= 2,7g/sm3.

A) 10 sm3 B) 0,73 sm3 C) 100 sm3 D) 270 sm3

2. Elektr zanjirdagi lampochkadan 5 minutda 30 C zaryad o’tgani ma’lum. Zanjirdagi ampermetr qancha tok o’tayotganini ko’rsatadi? A) 0,3 A B) 1 A C) 0,1 A D) 3 A

3. Massasi 50 g bo’lgan fudbol to’pi maydonda turibdi. Agar fudbolchi uni 100 N kuch bilan tepsa, to’p qanday tezlanish oladi? A) B) C) D) a=10

4. Jism dastlabki 10 s da 40 m, keyingi 20 s da 140 m masofani bosib o`tgan. Yo`lning har qismidagi va butun yo`ldagi o`rtacha tezliklarini toping.

A) 4m/s, 7 m/s, 5,5m/s B) 4 m/s,7 m/s, 6 m/s

C) 400 m/s, 2800 m/s, 1600 m/s D) to`g`ri javob yo`q.

5. Uchish oldidan samolyotning tezlanish olishi 25 s davom etdi. Samolyot tezlanish olish yo`li oxirida 360 km/soat tezlikga erishdi. Samolyotning tezlanishini (m/s2) aniqlang.

A) 4 B) 14,4 C) 14400 D) 40

6. 4 N kuch ta`sirida prujina 2 sm ga cho’zildi. Prujinaning bikrligi qancha?

A) 2 N/m B) 8 N/m C) 0,4 N/m D) 200 N/m

7. Mis simning elekrt qarshiligi 18 Om ga teng. Uzunligi ikki marta, diametri uch marta katta bo`lgan mis simning qarshiligi qanday bo`ladi. A) 9 Om B) 12 Om C) 27 Om D) 4 Om

8. Sig‘imlari 1 mkF, 2 mkF va 4 mkF bo‘lgan uchta kondensator 210 V kuchlanish manbaiga ketma-ket ulandi. Birinchi kondensatordagi zaryad miqdorini aniqlang (mkKl).

A) 105 B) 420 C) 210 D) 330

9. 60 N kuch jismga 0,8 m/s2 tezlanish beradi. Qanday kuch bu jismga 2 m/s2 tezlanish beradi?

A) 150 N B) 125 N C) 215 N D) 72 N

10. Q=I·U·t =I2·R·t=·t Bu qaysi qonun?

A) Joul Lens qonuni B) Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni

C) To’liq zanjir uchun Om qonuni D) Tokning quvvati

11. Radiusi 100 m bo`lgan aylanma yo`lda avtomobil 10 m/s tezlikda harakatlanmoqda. Markazga intilma tezlanishni toping?

A) 2 m/s2 B) 10 m/s2 C) 5m/s2 D) 1 m/s2

12. Ikkinchi kosmik tezlik nechaga teng?

A) 7,9 km/s B) 11,3 km/s C) 11,2 km/s D) 25 km/s

13. 36 km/soat boshlang‘ich tezlikka ega bo‘lgan tramvay tekis tezlanuvchan harakat qilib, 10 s da 150 m yo‘l o‘tdi. Yo‘l oxirida u qanday tezlikka ega bo‘ladi?

A) 100 B) 760 C) 1000 D) 350

14. Normal atmosfera bosimi qancha mm. sim. ust. ga teng?

A) 100 B) 760 C) 1000 D) 350

15. Energiyaning SI dagi birligi nima? A) W B) J C) N D) Pa

16. Arximed kuchi formulasini yozing?

A) B) P= C) D)

17. Erkin tushish tezlanishining qiymati qanchaga teng?

A) 9,1 B) 2,7 C) 9,81 D) 20

18. Balandligi 30 sm bo`lgan suvning chelak tubiga beradigan bosimini (Pa) aniqlang?

A) 250 B) 3500 C) 75000 D) 3000

19. Bir biridan 2 sm masofada joylashgan 4 nC va 10 nC zaryadga ega bo`lgan, ikkita zarra o`zoro qanday ta’sirlashadi? (mN) k= 9*109 N*m2 /C2

 1. O’tkazgich uchlariga 1.5 V kuchlanish berilganda undan o’tayotgan tok kuch 1 A ga teng bo’ladi. Xuddi shu o’tkazgichni 4.5 V bo’lgan tok manbaiga ulansa, tok kuchi nimaga teng?

 2. Vagonning relisga nisbatan tezligi 72 km/soat bo’lsa, uning diametri 40 sm bo’lgan g’ildiragining burchak tezligi necha ga teng?

 3. Gravitatsion doimiysini kim kashf etgan?

23. Prujinaning potensial energiyasi formulasi?

24. 1 kW*soat necha J?

25. Bir – biridan qanday masofada 1 mk C va 10 n C zaryadlar 9 m N kuch bilan o’zaro ta’sirlashadi?
T E S T S A V O L L A R I

II variant1. 20 n C li zaryad potensiali 700V bo’lgan nuqtadan potensiali 200V bo’lgan nuqtaga ko’chganda qancha ish bajaradi? A) 1 mkJ B) 10 mkJ C)100 mkJ D) 1000 mkJ

2. Kondensator kuchlanishi 4 marta ortsa, uning energiyasi necha marta ortadi?

A) 2 B) 4 C) 16 D) 24

3. Dinamometrga yuk osilganda, uning ko‘rsatishi 245 N ga teng bo‘ldi. Unga qanday massali yuk osilgan (kg)? A) 245 B) 24,5 C) 30 D) 2450

 1. Yuzasi 0,4 sm2 bo‘lgan mixga 20 N kuch bilan ta’sir etilsa, bosimi qanchaga teng bo‘ladi (kPa)? A) 500 B) 50 C) 300 D) 1000

 2. Gidravlik press kichik porsheniga 10 N kuch ta’sir ettirilganda, katta porshendan 180 N kuch olindi. Agar katta porshen yuzasi 90 sm2 bo‘lsa, kichik porshen yuzasi nimaga teng (sm2)? A) 20 B) 18 C) 50 D) 5

 3. Xonadagi ventilyatorning quvvati 30 W. Uning 15 minut davomida bajargan ishi nimaga teng (kJ)? A) 2 B) 27 C) 350 D) 0,5

 4. Richagning uzun yelkasi 6 m, qisqa yelkasi 2 m ga teng. Uzun yelkasiga 10 N kuch ta’sir ettirilsa, qisqa tomoni uchi bilan qanday og‘irlikdagi yukni ko‘tarish mumkin (N)?

A) 15 B) 2 C) 30 D) 140

 1. Qiya tekislikdan yukni balandlikka ko‘tarishda 20 J ish bajarildi. Bunda F.I.K. 80% bo‘lgan mexanizmdan foydalanildi. Foydali ishni (J) toping.

A) 20 B) 25 C) 16 D) 10

 1. 10 m/s tezlik bilan harakatlanayotgan velosiped 3 km masofani qancha vaqtda bosib o‘tadi (min)? A) 5 B) 30 C) 0,5 D) 300

 2. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat qilayotgan avtomobil 6 km masofani 2 daqiqada bosib o‘tdi. Avtomobil tezligini toping (km/soat) A) 40 B) 90 C) 50 D) 180

 3. Massasi 15 kg bo’lgan jism qanday tezlik (m/s) bilan harakatlanganda uning kinetik energiyasi 4320 J ga teng bo’ladi? A) 15 B) 24 C) 30 D) 10

 4. 72 km/soat necha m/s? A) 72 B) 10 C) 30 D) 20

 5. Metallar qizdirilganda hajmi………. . 1) O’zgarmaydi 2) Ortadi 3) Kamayadi A) 1 B) 2 C) 3 D) 1, 2

 6. Temirning zichligi 7800 kg/m³. Bu zichlikni g/sm³ da ifodalang.

A) 78 B) 0,78 C) 780 D) 7,8

 1. 200 l benzinning massasi qancha? Benzinning zichligi 700 kg/m³ ga teng.

A) 200 kg B) 180 kg C) 140 kg D) 150 kg

 1. Hajmi 0,08 m³ bo’lgan marmar plitaning massasi 240 kg bo’lsa, uning zichligini kg/m³ da toping. A) 3000 B) 2800 C) 2600 D) 2400

 2. Bir sekunddagi tebranishlar soni ……….. 1) Tezlik 2) Yo’l 3) Chastota

A) 1 B) 2 C) 3 D) 1, 2

 1. Odamning qulog’i qanday tebranishdagi tovushni eshita oladi?

A) 16-20000 Gs B) 17-2500 Gs C) 15-3000 Gs D) 2500 Gs

 1. 20000 Hz dan yuqori chastotali tovush…........ 1) Musiqa 2) Ashula 3) Ultratovush

 2. Tovushning tarqalish tezligi havoda qanday (m/s)?

 3. Tovushning tarqalish tezligi suvda qanday (m/s)?

 4. Energiyaning SI dagi birligi nima?

 5. Qatiq jism molekulari (atomlari) qanday xarakatda bo’ladi?

 6. Zichlikning formulasini ko’rsating?

 7. XBS (Xalqaro birliklar sistemasi)da zichlik birligi?

T E S T S A V O L L A R I

I variant 1. 7,8 kg li temirning xajmi 1000 sm3. Uning zichligi qancha (kg/m3)?

A) 7800 B) 2700 C) 3600 D) 11300

 1. Kuchning shu kuch ta’sirida ro‘y bergan ko‘chishga skalyar ko‘paytmasiga teng bo‘lgan kattalik……. Gapni to‘ldiring. A) Energiya B) Potensial energiya C) Kinetik energiya D) Mexanik ish

 2. Zanjirdan o’tayotgan tok kuchini o’lchovchi asbob?

 1. Voltmetr B) Manometr C) Ampermetr D) Aerometr

 1. Tovushning qattiqligi uning qaysi parametriga bog’liq?

 1. Chastotasiga B) amplitudasiga

C) tezligiga D) balandligiga

 1. Fokus masofasi 20 sm bo’lgan botiq linzaning optik kuchini (dptr) toping.

 1. 20 B) 5 C) - 5 D) 150

 1. Zichligi 400 kg/m3 yog’och bo’lagining necha foizi suv ustida bo’ladi?

 1. 60 B) 40 C) 100 D) 50

 1. Balandligi 30 sm bo’lgan simobning idish tubiga ko’rsatadigan bosimi (kPa) toping. Simob zichligi 13,6 g/sm3 A) 400 B) 150 C) 5000 D) 40,8

 2. Fokus masofasi 12 sm bo’lgan qavariq linzadan 30 sm uzoqlikda turgan buyumning tasviri o’zidan qancha uzoqlikda hosil bo’ladi (sm)? A) 20 B) 60 C) 15 D) 50

 3. Massasi 50 kg bo’lgan jism 72 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. Shu jism kinetik energiyasi (MJ) hisoblang. A) 0,01 B) 10 C) 2 D) 15

 4. Fokus masofasi 20 sm bo‘lgan botiq ko‘zguda shamning tasviri f = 30 sm masofada hosil bo‘ldi. Shamning ko‘zgudan uzoqligi (d) ni toping. A) 20 sm B) 60 sm C) 15 sm D) 85 sm

 5. Qanday massali jism 50 sm2 yuzaga 30 kPa bosim ko’rsatadi?

A) 25 kg B) 50 kg C) 150 kg D) 15 kg

12. Quyoshdan Yerga energiya qaysi usulda uzatiladi?

A) Konveksiya B) Nurlanish C) Issiqlik o‘tkazuvchanlik D) A va C javobdagi usullar bilan.

13. Toshkent teleminorasi uchida barometr ko‘rsatishi Yer sathida o‘lchanganiga nisbatan 32 mm sim.ust ga kam bo‘ldi. Teleminora balandligi qanchaga teng?

A) 384 m B) 320 m C) 350 m D) 186 m

14. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 10 sm2. Katta porshenining yuzi 100 sm2. Kichik porshenga 30 N kuch bilan ta’sir ettirilsa, katta porshendagi kuch qancha bo‘ladi?

A) 1 N B) 10 N C) 300 N D) 1000 N

15. Bir litr suv necha sm3 ga teng? A) 500. B) 100. C) 1000. D) 2000.

16. Metallarda qaysi zarralar hisobiga undan tok o‘tadi?

A) Elektronlar. B) Protonlar. C) Erkin atomlar. D) Erkin elektronlar.

 1. Yerda turgan yukka 250 N kuch ta’sir etayotgan holda u shu kuch yo‘nalishida 8 m masofaga sudrab olib borildi. Bunda qancha ish bajarilgan (kJ)?

A) 2 B) 15 C) 0,02 D) 30

 1. Diffuziyaning intensivligi temperaturaga qanday bog’liq?

 1. Temperaturaga diffuziya intensivligi bog’liq emas

 2. Temperatura ko’tarilsa, diffuziya jarayoni sekinlashadi

 3. Temperatura ortishi bilan diffuziya tezlashadi

 4. Barcha javoblar to’g’ri

 1. Tezligi 72 km/h bo’lgan avtomobilning massasi 1 t bo’lsa, uning kinetik energiyasini (kJ) toping.

 2. Kinetik energiyasi 72 J bo’lgan jism massasi 4 kg ga teng bo’lsa, shu jism tezligini km/h larda toping.

 3. Elekrtodvigatel 15 minutda 2,7 MJ ish bajargan bo’lsa, uning quvvati qanday?

 4. Tog’dagi barometr 520 mm.sim.ust. bosimni ko’rsatayotgan bo’lsa, tog’ning dengiz sathidan balandligini toping.

 5. Massasi 50 kg bo’lgan o’quvchining og’irlik kuchini (N) toping. g=10 m/s2

 6. Qanday balandlikdagi (sm) suv ustunining bosimi 500 Pa ga teng bo’ladi? Suvning zichligi 1000 kg/m3 ga teng.

 7. Hajmi 4 litr bo’lgan kerosinning massasini (kg) toping. Kerosinning zichligi 0,8 g/sm3.T E S T S A V O L L A R I II variant

1. Tebranishlar chastotasining XBS dagi birligini ko’rsating.

A) N B) J C) W D) Hz

2. 220 V kuchlanishda 0,25 A tok olib yonayotgan elektr lampochkadagi tokning quvvatini(W) toping.

A) 90 B) 55 C) 880 D) 20

3. Qarshiligi 20 Ω bo'lgan elektr dvigatel 100 V kuchlanishli tarmoqqa ulangan. Elektr dvigateldan o'tadigan tokning 8 soatda bajaradigan ishini (kJ) aniqlang. A) 14,4 B) 1800 C) 14400 D) 520

4. 220 V kuchlanish va 5 A tok kuchida ishlayotgan dvigatel quvvatini (W) toping.

A) 1100 B) 200 C) 500 D) 30000

5. 220 V kuchlanishda 4 A tok olib ishlaydigan dazmolning quvvatini (W) toping.

A) 50 B) 1000 C) 300 D) 880

6. 220 V kuchlanishli tarmoqqa ulangan 20 Ω qarshilikli elektr isitgichdan 1 soatda qancha issiqlik (kJ) ajralib chiqadi? A) 87 B) 8712 C) 900 D) 450

7. Odam tanasining o'rtacha qarshiligi taxminan 10 kΩ. Agar odam nam yerda turib 220 V kuchlanishli ochiq simni bexosdan ushlab olsa, undan qancha tok o'tadi?

A) 22 mA B) 10 mA C) 10 kA D) 0,5 A

 1. Fokus masofasi 12 sm bo’lgan qavariq linzadan 30 sm uzoqlikda turgan buyumning tasviri o’zidan qancha uzoqlikda hosil bo’ladi (sm)? A) 20 B) 60 C) 15 D) 50

 2. Massasi 50 kg bo’lgan jism 72 km/h tezlik bilan harakatlanmoqda. Shu jism kinetik energiyasi (MJ) hisoblang. A) 0,01 B) 10 C) 2 D) 15

 3. Fokus masofasi 20 sm bo‘lgan botiq ko‘zguda shamning tasviri f = 30 sm masofada hosil bo‘ldi. Shamning ko‘zgudan uzoqligi (d) ni toping. A) 20 sm B) 60 sm C) 15 sm D) 85 sm

 4. Qanday massali jism 50 sm2 yuzaga 30 kPa bosim ko’rsatadi?

A) 25 kg B) 50 kg C) 150 kg D) 15 kg

12. Quyoshdan Yerga energiya qaysi usulda uzatiladi?

A) Konveksiya B) Nurlanish C) Issiqlik o‘tkazuvchanlik D) A va C javobdagi usullar bilan.

13. Toshkent teleminorasi uchida barometr ko‘rsatishi Yer sathida o‘lchanganiga nisbatan 32 mm sim.ust ga kam bo‘ldi. Teleminora balandligi qanchaga teng?

A) 384 m B) 320 m C) 350 m D) 186 m

14. Gidravlik press kichik porshenining yuzi 10 sm2. Katta porshenining yuzi 100 sm2. Kichik porshenga 30 N kuch bilan ta’sir ettirilsa, katta porshendagi kuch qancha bo‘ladi?

A) 1 N B) 10 N C) 300 N D) 1000 N

15. Bir litr suv necha sm3 ga teng? A) 500. B) 100. C) 1000. D) 2000.

16. Metallarda qaysi zarralar hisobiga undan tok o‘tadi?

A) Elektronlar. B) Protonlar. C) Erkin atomlar. D) Erkin elektronlar.

17. Yerda turgan yukka 250 N kuch ta’sir etayotgan holda u shu kuch yo‘nalishida 8 m masofaga sudrab olib borildi. Bunda qancha ish bajarilgan (kJ)? A) 2 B) 15 C) 0,02 D) 30

18. 200 l benzinning massasi qancha? Benzinning zichligi 700 kg/m³ ga teng.

A) 200 kg B) 180 kg C) 140 kg D) 150 kg

19. Qarshiligi 50 Ω bo'lgan sim spiraldan 4 A tok o'tmoqda. Shu spiraldan 1 minut davomida qancha issiqlik miqdori ajralib chiqadi?

20. 220 V kuchlanishli tarmoqqa ulangan 60 Ω qarshilikli elektr isitgichdan 1 soatda qancha issiqlik miqdori ajralib chiqadi?

21. Tok manbayi zanjiriga ko'ndalang kesimi va uzunligi bir xil bo'lgan mis va nikelin sim ketma-ket ulangan. Ulardan qaysi biri ko'proq qiziydi?

22. 220 V kuchlanishli tarmoqqa ulangan lampochkadan 0,9 A tok o'tmoqda. Lampochkada tok bajargan ishning 4% yorug'lik energiyasiga aylanadi. Lampochkada 1 soat davomida qancha yorug'lik energiyasi tarqaladi?

23. Cho'ntak fonari lampochkasidagi kuchlanish 5 V, tok kuchi 0,3 A bo'lsa, 10 minutda qancha elektr energiya sarflanadi?24. Tok manbayidagi mis kuporosining eritmasi orqali 70 C miqdordagi zaryadli ionlar o'tgan. Qoplamalardagi kuchlanish 10 V bo'lsa, tok qancha ish bajargan?

25. Hajmi 4 litr bo’lgan kerosinning massasini (kg) toping. Kerosinning zichligi 0,8 g/sm3.
Download 41.2 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling