Texnologiya 1 Axborot xavfsizligini ta


Download 373.85 Kb.
Pdf ko'rish
Sana23.06.2020
Hajmi373.85 Kb.

Texnologiya 

1)   Axborot xavfsizligini ta

’minlash – bu 

: foydalanuvchining axborotlarini himoyalashga quyilgan me

’yor va talablarni bajarishidir. 

  

26)      Avtorizatsiya   tushunchasi 

: foydalanuvchining resursdan foydalanish huquqlari va ruxsatlarini tekshirish jarayoni. Bunda 

foydalanuvchiga hisoblash tizimida ba

’zi ishlarni bajarish uchun muayyan huquqlar beriladi. 

Avtorizatsiya shaxs harakati doirasini va u foydalanadigan resurslarni belgilaydi 

27)       

Axborotlarni muhofaza qilishning texnik vositalari 

: obyektning niqoblovchi  (maskirovkalovchi)  belgilari ochilishini bartaraf etish yoki 

kamaytirish,  yolg

‘on alomatlarni yaratish hamda texnik vositalar orqali axborotga ruxsatsiz 

kirishga to

‘sqinlik qilishga mo‘ljallangan texnik  vositalardir. 

2  Elektron pochta bayyon nomasi?

 

 : SMTP 

78)              

Axborot oqimi matn, tasvir, audio, video ko

‘rinishida bo'lgani uchun guruhiy 

faoliyatlar ..............................................konferentsiyalar asosida yo

‘lga qo‘yilishi oson; 

: tele-, video- 

81) 


       

Axborot foydalanuvchilar uchun  ........................ shaklda beriladi;

 

: zarur va qulay 87)       

Axborotga kirish ............................... asosan bir xil brauzer vositasida amalga 

oshiriladi. 

: universal va sodda 

94)         

Agar fayl serveri sifatida kompyuter tarmog'ida Windows .............. amal tizimi 

ishlatilayotgan bo

‘lsa Web-server o‘rnatish juda oson ko'chadi. 

: NT Server

   


108)          Asosiy tarmoq topologiyalari: 

: Yulduz, halqa va shina 

142)        

Axborot ... arxiv, kutubxona, fondlar, ma

’lumotlar ombori va boshqa axborot 

tizimlaridagi hujjatlar yig

‘indisi tushuniladi 

: ashyolari deganda 

147)         

Axborotni uzatish kabellari tarmoqda axborotni bir kompyuterdan boshqasiga 

uzatish uchun xizmat qiladi.(odatda...) 

: koaksial kabel 182)        ARRANet 2 ta qismga ... va ... ga bo`lindi 

: Milnet va Arranet 

       14)          Birinchi tashkil qilingan tarmoqnomi? 

ARPANET 

113)     

Berilgan IP 

– adreslarning:124.256.14.023; 101.012.252.4411;258.124.11.14; 221.011.42 

: Hammasi xato tuzilgan 

123)      Bu tarmoqning barcha ishchi stansiyalar so

‘rovlarini qayta ishlash uchun 

ajratilgan ko

‘p foydalanuvchili kompyuter bo‘lib, u bu stansiyalarga umumiy tizim 

resurslariga murojaat qilish imkonini beradi va bu resurslarni taqsimlaydi 

: Server 

137)         

Barcha ma

’lumot markaziy nima orqali uzatiladi 

: uzel 


133)           

Bu tarmoqqa ulangan kompyuter bo

‘lib, u orkali foydalanuvchi tarmoq resurslariga 

murojaat qila oladi? 

: Ishchi stansiyalar 

139)          

Bu tarmoqning barcha ishchi stansiyalar so

‘rovlarini qayta ishlash uchun ajratilgan 

ko

‘p foydalanuvchili kompyuter? : Server 

144)         Bunday tarmoqlarda axborot almashinish aloqa kabellari (ba

’zan, telefon tizimi 

yoki radiokanal) orqali amalgam oshiriladi 

: Lokal 


150)        

...

– bu internet texnologiyasi, dastur  ta’minoti va bayonnomalari asosida tashkil 

etilgan, ma

’lumotlar ombori va elektron  jadvallar bilan jamoa bo‘lib  ishlash imkonini 

beruvchi korxona yoki tashkilot  miqyosidagi yangi axborot muhitini tashkil etuvchi 

kompyuter tarmog

‘idir. Nuqtalar o'rniga moslikni toping? 

: Intranet 

151)     

Bunday tarmoqda bir nechta markazlashgan (ya

’ni lokal tarmoqlarni 

birlashtiruvchi) juda quvvatli serverlar mavjud bo

‘ladi va bunday serverlar o‘rtasidagi  

axborot aloqa kabeli, optik tolali yoki sun

’iy yo‘ldosh radioaloqa kanallari yordamida 

uzatiladi. 

: Mintaqaviy 

157)         

— bu, aloqa kanallari orqali yagona tizimga bog`langan kompyutеr va 

t

еrminallar majmuasidir 

: Kompyut

еr (xisoblash) tarmogi 

159)         Bu tarmoq internet (Internet) deb ham yuritiladi. 

: Global 1)    DNS server(modul)lari nimaishni bajaradi? 

: Domen nomlarini IP  

dreslargaaylantiribberishniamalgaoshiradiganmaxsusdasturlarto

‘plami 


1)    Hukumatga oid domen nomi bu.. 

: Gov 


2)  On-line kursi nima? 

: Internet orqali masofaviy o

‘qitish kursini tashkil qilish 

3)  Mijoz-server texnologiyasi  nima? 

: Ma

’lumotlarni asosiy kompyuterdan mijozga etkazib beruvchi vositalar majmui 4)   Quyidagi fikrlardan qaysi biri shinali boglanishga xos? 

: Ma


’lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina bo’yicha xar ikki tomonga uzatiladi 

5)   Quyidagi fikrlardan qaysi biri yulduz simon boglanishga xos? 

: Markaziy kompyuter mavjud bo

‘lib, unga kolgan barcha kompyuterlar boglangan bo‘ladi 

6)  Quyidagi texnologiyalarning qaysi birlari orqali Internet tarmog'iga simsiz ulanish 

mumkin? 


: WiFi, WiMax 

       


9)    Geografik nomlarga berilgan domenlarni ko

‘rsating? 

: Uz, fr, ru, it, ca 

      10)       Internet tarmog

’iga ajratilgan liniya orqali ulanish usulini ko’rsating? 

: ADSL 


      11)        Kompyuterlar soniga qarab tarmoqlar qanday turlarga bo

‘linadi? 

Barcha javob to

’gri  


Global 

Mintaqaviy 

Lokal, 

: Barcha javob to’gri 

     12)    Internetda qaysi bayonnoma tayanch hisoblanadi? 

: TCP/IP 

        13)      Sayt nimalardan tashkil topadi? : Web-sahifalardan 

        15

 

      16)    Login- bu? 

: shaxsning, o

‘zini axborot kommunikatsiya tizimiga tanishtirish jarayonida qo‘llaniladigan 

belgilar ketma-ketligi bo

‘lib, axborot kommunikatsiya tizimidan foydalanish huquqiga ega 

bo

‘lish uchun foydalaniluvchining maxfiy bo‘lmagan qayd yozuvi hisoblanadi. 17)         

SSL  kengaytmasinitoping 

: SecureSocketLayer 

18)         

SET kengaytmasinitoping 

: SecureElectronicTransactions 

19)         

Himoyaning texnik vositalari 

– bu 

: Texnik qurilmalar, komplekslar yoki tizimlar yordamida obyektni himoyalashdir 20)         

demaskirovkabelgilarideganda 

: obyektningboshqaobyektlardanbiron-birtavsifibilanfarqqiladiganxususiyatitushuniladi. 

21)        

Texnikdemaskirovkabelgilarininechitoifagabo

‘lishmumkin 

: ikki 

22)         Demaskirovka belgilari quyidagilar bilan farq qiladi: 

: joylashuvi 

23)     

IRC  kengaytmasi 

: InternetRelayChat 

24)        

Login va parolni buzish 

– bu 


: buzg

‘unchining biror bir maqsad yo‘lida axborot kommunikatsiya tizimi obyektlaridan 

foydalanish uchun qonuniy tarzda foydalanuvchilarga tegishli login va parollarini buzishdir. 

25)         

SSL protokoli ma

’lumotlarni kanal darajasida ...... qo’llaniladi 

: shifrlashda 

28)           

Parol  tushunchasi 

: uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar 

ketma-ketligi. U kompyuter bilan muloqot boshlashdan oldin, unga klaviatura yoki 

identifikatsiya kartasi yordamida kiritiladigan harfli, raqamli yoki harfli-raqamli kod shaklidagi 

mahfiy so

‘zdan iborat. 

29)                /..-Internet pochtasining ko

‘p maqsadli kengaytmasi so’zlari qisqartmasi bo‘lib, u 

xatlarning formatini aniqlash imkonini beradi 

: MIME 


30)     

El

еktron savdoning asosiy turlari qaysilar: : axborotlarsotuvi;el

еktrondukonlar; elеktronbanklar 

31)          

POP  ushbuprotokolningkengaytmasinitoping? 

: PostOfficeProtocol 

32)       

Qaysi protocol asosida server boshqa tizimlardan xatlarni qabul qiladi va ularni 

foydalanuvchining pochta qutisida saqlaydi? 

: SMTP 

33)       IMAP ushbu protokolning kengaytmasini toping? 

: InternetMailAccessProtocol 

34)       

MIME ushbuprotokolningkengaytmasinitoping? 

: MultipurposeInternetMailExtensions 

35)           

El

еktron  savdo - bu? : global axborot tarmoqlari orqali maxsulotlarni sotish va pulli xizmatlar ko

’rsatish dеmakdir 

36)             

SMTP  ushbu protokolning kengaytmasini toping? 

: SimpleMailTransferProtocol 

37)    


...

— yangi va shu bois ham keng tarqalmagan protocol sanaladi. 

: IMAP 

38)          ...-deganda zamonaviy kompyuter tizimlarida va tarmoqlarida uzatilayotgan, 

saqlanayotgan va qayta ishlanayotgan axborotning ishonchliligini va butunligini tizimli 

ta

’minlash maqsadida turli хil vositalarni va usullarni ishlatish, choralarni ko’rish va tadbirlarni o

’tkazish tushuniladi. 

: ...-degandazamonaviykompyutertizimlaridavatarmoqlaridauzatilayotgan, 

saqlanayotganvaqaytaishlanayotganaxborotningishonchliliginivabutunliginitizimlita

’minlashmaq

sadidaturli

хilvositalarnivausullarniishlatish, choralarniko’rishvatadbirlarnio’tkazishtushuniladi. 

39)         

...-eng keng tarkalgan protocol bo

‘lib, serverdagi xatlarni, boshqa serverlardan qabul 

qilingan bo

‘lsa-da, bevosita foydalanuvchi tomonidan o‘qib olinishiga imkoniyat yaratadi. 

: POP 

40)       multimedia materiallarining afzalliklari nechta : 10 

41)       

Multimediyali  kitoblar 

– ... 


: bitta axborot tashuvchi vositasiga jamlangan hamda matnli, ovozli, statik 

– dinamik va 

videotasvirli ma

’lumotlardan tashkil topgan kitoblar. 

42)     

Imkoniyatlari va qiziqishlariga muvofiq ta

’lim olishini yo’naltiradi-bu qanday maqsad 

: tarbiyaviy 43)   

Multimedia ilovalari nechta turga bo

’linadi 

: 7 


44)    

Multimediali vositalar qanday maqsadlar bo`yicha tavsiflanadi 

: talimiy yoki tarbiyaviy 

45)     


Multimedia-bu... 

– turli ma’lumotlarni ishlab chiqish, ishga tushirish, qayta ishlash vositalarini qo’llash tartiblarini ta

’riflovchi texnologiya 

46)

Yarimmediya  kitoblar -... : multimedia kitoblardan farqli ravishda, ma

’lumotlarni yetkazib berish daturli vositalarning (CD 

– ROM, magnitdisk, qog’ozvah.k.) majmuasidan foydalanuv—chi kitoblardir. 

47)  


O

’yin vositalari- Multimediali o’quv vositalarini qanday maqsad bo’yicha tasniflanadi 

: uslubiy 

48)   Multimedia tushunchasi nechanchi yilda xayotimizga kirib keldi 

: 90-yillar boshida 

49)


Multimedia vositalari asosida o

’quvchilarni o’qitishning  afzalliklari qaysi javobda noto'g'ri 

keltirilgan 

: berilayotgan materiallarni chuqurroq va mukammalroq o'zlashtirish imkoniyati mavjud emas 

50)    

Multimedia ma’lumotlarining chiziqli bo’lmagan namoyish uslubi ... deb  ataladi. 

: Gipermedia 

51)   

Eng maqbul yechim yoki amallar strategiyasini qabul qilish maqsadida o’quv holatlarini 

"o

’ynash" ("boshdano’tkazish") uchun mo’ljallangan vositalar : Hordiqvositalari 

52)     


..gurkirab rivojlanayotgan zamonaviy axborotlar texnologiyasidir 

: Multimedia 

53)  

Multimedi texnologiyasining ajralib turuvchi belgilariga quyidagilar kirmaydi : axborotning xilma-xil turlari: an

’anaviy (matn,  jadvallar,  bezaklar va boshkalar),  original 

(nutk,  musika,  videofilmlardan parchalar,  telekadrlar,  animasiya va boshkalar),  turlarini bir 

dasturiy maxsulotda integrasiyalaydi.  Bunday integrasiya axborotni ruyxatdan utkazish va aks 

ettirishning turli kurilmalari 

54)        

O

’quv jarayonidan tashqari vaqtda o’quvchi e’tibori, reaksiyasi, xotirasi va h.k.larni rivojlantirish uchun mo

’ljallangan vosita  bu? 

: Hordiq vositalari 

55)   


Voqelikning biror-bir ma

’lum jihati, funksional xarakteristikalarini cheklangan parametrlar 

orqali o

’rganish uchun mo’ljallangan vositalar : Hordiq vositalari 

56)       quyidagilarning qaysi biri multimedianing asosiy tashkil etuvshisi emas 

: matn 

57)     


O

’quv materialini ko’rgazmali taqdim etish uchun hamda o’rganilayotgan qonuniyatlar, 

obyektlarning o

’zaro aloqasi vizualizasiyasi uchun mo’ljallangan vositalar 

: Hordiq vositalari 

58)        

Zarur bo

’lgan axborotlarni olish uchun mo’ljallangan vositalar 

: Axborot vositalari 

59)   


quyidagilarning qaysi biri multimedianing asosiy tashkil etuvshisi emas 

: Multimediali o

’yinlar 

60)    Xar bir foydalanuvchiga manzil u biriktirilgan ...... tomonidan belgilanadi 

: provayderlar 

61)      

open  buyurug'i vazifasi 

: Bu buyruk buyicha hostname ismli kompyuter bilan aloka boglaydi. Hostname sifatida domen 

nom yoki IP manzil ishlatilishi mumkin. 

62)       

EP ni yetkazish tezligi. EP da malumot junatilganidan so'ng qanchada yetib boradi 

: bir zumda (1-5 minut ichida yoki bir soat, ba

’zan undan xam ko'proq vaqt orasida) uni 

oluvchiga yetib boradi 

63)   

set escape buyurug'i vazifasi : Bu buyruk yordamida telnetning buyruk re-jimiga utishni belgilovchi simvol almash-tirilishi 

mumkin. 


64)                 

Internet xizmatida mavjud EPning programmallari kup va rang-barang bulib, 

ularning kupchiligi qaysi boshkaruvida  ishlaydi. 

: UNIX OS 

65)          

IRC (........... - Internet orkali gaplashish) -Internetning serverlaridan biri. 

: Internet Relay Chat 

66)      

Xozirgi kunda elektron pochtada o'z adresi bo'lganlar soni taxminan necha kishidan oshib 

ketdi 


: 100 million 

67)         

close buyurug'i  vazifasi 

: Bu buyruk yordamida uzokdagi kompyuter bilan boglanish bekor kilinadi. Agar buyruk satrida 

xost nom kursatilgan bulsa, unda u bilan boglanish seansi yopilishi bilan telnet dan xam chikadi. 

68)       

Oddiy pochtadek EPda xam aloka bo'limlari bo'lib, ular nima deb ataladi. 


: provayderlar 

69)        

mirarip @law.silk.org Bunda qaysi qism abonentning nomi 

: Bunda mirarip abonentning nomi 

70)    

Service 


: servislar ruyxatiga  kidirish uchun kushimcha servis kushish 

71)     


Xozirda EP dan foydalanishni yanada kulayrok xolga keltirish uchun kup programmalar 

yaratildi. Bular ........ 

: MS Exchange, MS Mail, MS Outlook Express, Internet mail, Visual Mail  va boshqa 

programmalardir. 

72)         

Elektron pochta - bu xabarlarni uzatuvchi global tarmoq. 

: xabarlarni uzatuvchi global tarmoq 

73)        

EP programmalari xaqidagi xujjatlar Unix E-mail Software nomiga ega bulib, ularni 

qandaynomli konferensiyalar orqali olish mumkin. 

: UseNet da news.answer, news.admin.misc, comp.mail.misc, comp.answers 

74)         

? command buyurug'i vazifasi 

: Bu buyruk yordam beruvchi buyrukdir. Agarda command bulmasa, telnetning xamma 

buyruklar ruyxatini chikaradi. Agarda command parametr bulsa, unda fakat shu buyrukga oid 

yordamni beradi. 

75)           "Intranet" tushunchasi   .....................   yildan boshlab, Internetda Web texnologiyalari 

muvaffaqiyatli sinovlardan o

‘tib zo‘r e'tibor qozongandan so‘ng paydo bo‘ldi. 

: 1994 


76)               

Intranetning aloqa qismi ................................... texnologiyasining aynan o

’zidir. 

: LAN yo/va WAN 

77)         

Web-texnologiyasiga qo

‘shimcha suratda ......................... texnologiyalaridan 

boshqalarini ham qo

‘llash lozimligini aniqlab ularni amalga oshiruvchi dasturlarni o‘rnatish 

lozim. 


: Internet 

79)        

Intranet o

‘ziga xos taqsimlangan ........................................................ muhitini o‘zida 

mujassamlantirgan; 

: dasturiy, axborot va aloqa 

80)           

Intranet o

‘z tuzilishiga ko‘ra 4 asosiy qismdan tarkib topgan: 

................................................................ qismlari. 

: aloqa, server, mijoz va himoya 

82)        

Intranetning bosh texnologiyasi -....... texnologiyasidir 

: Web 


83)            

Intranetning aloqa qismi ................................... texnologiyasining aynan o

’zidir. 

: bir necha server 

84)        

Intranet texnologiyasining asosida web texnologiyasining asosiy tarkibiy qismlari- ? 

: HTML, HTTP ,brouzer,TCP/IP 

85)             

Eng sodda Intranet tuzilmasi yagona serverga ............................... ega 

: bitta tugunga 

86)         

Intranetning har bir ish o

‘rni taxminan .......................... dollariga tushadi. 

: 50 AQSH 

88)        

Resurslar ish joylarida yaratilib markazlashgan holda, ........................ saqlanadi. 

: Web-serverlarda 

89)       

Intranetni ........ .................. tasavvur qilib bo

‘lmaydi. 

: Web texnologiyasisiz 

90)           

Hozirgi kunda hujjatlar oqimini ....................... asosida yo

‘lga qo‘yish ommalshgan. 

: Intranet 

91)        

Intranet avvalgi tarmoq turlariga nisbatan.................................., uni mavjud turli-tuman 

vositalar, aloqa kanallari asosida ham tez yo

‘lga qo‘yish mumkin. 

: iqtisodiy samarali 

92)      

Yuridik shaxsning barcha xodimlari va mexmonlar uchun zarur axborot 

.................................yoritilib boriladi. 

: Web-sahifalarda 

93)       

Intranet o

‘z tuzilishiga ko‘ra ........ asosiy qismdan tarkib topgan. 

 95)         NFS (Network File System) nima? 

: Lokal kompyuterlarda mavjud bulgan katalog va fayllardan foydalanish imkonini beradi. 

96)        

Internetga ulanish uchun quyidagilar mavjud bulishi zarur: 

–tashki modem uchun ketma-ket portga, ichki modem uchun uni kushish uchun joyga ega bulgan kompyuter;

–telefon;–modem (ichki yoki tashki);–kommunikatsion 

programmalar;SLIP yoki PPP qaydnomalar programma ta

’minoti;Internet provayderda 

(Internet xizmati kursatuvchi tash-kilotda) almashish qaydnomasi (SLIP yoki 

PPP);ruyxatdan utkazish. 

97)             

RIP (Routing Information Protocol) nima? : Manzilga xabarlarni etkazuvchi eng yaxshi yullarni tanlovchi qaydnomalardan biri. 

98)          

Telefon orkali Internet bilan ishlashni necha xil usuli bor va ular qaysilar? 

: 2 xil;terminal, kommutatsiya 

99)              

DNS (Domain Name System) nima? 

: Tarmoqdagi kompyuterlarni nomlari buyicha sonli manzilini aniklaydi. 

100)        

IP (Internet Protocol)ning vazifasi? 

: Ma


’lumotlar uzatishni ta’minlaydi. 

101)            

OSPF (Open Shortes Path First) nima? 

: Yullarni aniklovchi mukobil qaydnoma. 

102)         

....- tarmoq buylab uzatilayotgan xabarlar yullari xakida va tarmoqdagi ma

’lumotlar 

xolati, shuningdek lokal tarmoqdagi ma

’lumotlarni talkin kilishga yordam beradi. 

: SHlyuzli qaydnomalar 

103)        TCP/IP nima? 

: Transmission Control Protocol/ Internet Protocol- uzatishni boshkarish qaydnomasi / 

Internet qaydnomasi 

104)            

OSPF (Open Shortes Path First) bu nima? 

: Yullarni aniklovchi mukobil qaydnoma. 

105)        

NIS (Network Information Servise) nima? 

: Parollarni tekshiradi va sistemasiga kirishni modellashtiradi 

106)              

Internetga ulanish uchun quyidagilar mavjud bulishi zarur: 

–tashki modem uchun ketma-ket portga, ichki modem uchun uni kushish uchun joyga ega bulgan kompyuter; 

107)            IP 

– adres – bu … 

: 32 bitli son bo`lib 4 ta qismga bo`linadi 109)       ping  10.1.14.114  buyrug

’idan qachоn fоydalanamiz? 

: 10.1.14.114 adr

еsli kоmpyutеr yoqilgani bilish uchun  

110)         Tarmоq tоpоlоgiyasi necha turga bo'lish mumkin? 

: Umumiy shina, xalqa va yulduzcha, parallel, ketma-ket 

111)          

Quyidagi fikrlardan qaysi biri yulduzsimon boglanishga xos? : Markaziy kompyuter mavjud bo

‘lib, unga kolgan barcha kompyuterlar boglangan bo‘ladi 

112)        

Mijoz-server texnologiyasi nima? 

: Ma

’lumotlarni asosiy kompyuterdan mijozga etkazib beruvchi vositalar majmui 114)         

Qanday tarmoqlar ochiqdan ochiq ifodalangan markaziy boshqariladigan ofislarda 

ishlatiladi? 

: Yulduzsimon 

115)      

Domenli adreslash 

–  bu … 

: IP 


– adreslashning matnli tasvirlanishidir 

116)    


Xab (hub) nima? 

Hub lar хоnadagi kоmpyutеrlarni bir-biri bilan bоg’lash uchun, Switchlar binоlar оrasiga qo

’yiladi 


117)   Shlyuz vazifasini aniqlang 

: Har xil protokolli lokal tarmoqlarni bog`lash 

118)        

IP 


– adreslarning soni … 

: Chegaralangan 

119)          

Quyidagi fikrlardan qaysi biri shinali boglanishga xos? 

: Ma

’lumotlar uzatuvchi kompyuterdan shina bo’yicha xar ikki tomonga uzatiladi 120)   

Xab (hub) nima? 

: Yulduz topologiyali tarmoqqa markaziy qurilma(kompyuter) 

121)          

Xab (hub) nima? 

: Yulduz topologiyali tarmoqqa markaziy qurilma(kompyuter) 122)       ... deganda arxiv, kutubxona, fondlar, ma

’lumotlar ombori va boshqa axborot 

tizimlaridagi hujjatlar yig

‘indisi tushuniladi. 

: Axborot ashyolari 124)        Lokal tarmoq yaratishdan maqsad nima? 

: tashkilotlar, oliy o

‘quv yurtlarida mavjud kompyuter parki va uning resurslari (printer, 

skaner, katalog, fayllari) dan unumli, tejamli foydalanishdir. 

125)          

Kompyuterlarning o

‘zaro axborot almashinish imkoniyatlarini beruvchi 

qurilmalar majmuiga nima deyiladi. 

: kompyuter tarmoqlari 

126)       Ko

‘priklar, marshrutlovchilar va shlyuzlar lokal hisoblash tarmog‘ida bu, odatta, dastur 

ta

’minotli va qo‘shimcha apparaturali maxsus ajratilgan........? : EHM 

127)          

OSI ning turli bayonnomalarini uning hamma darajalarida ishlatuvchi hisoblash 

tarmoqlarini birlashtirish imkonini beruvchi qurilma? 

: Shlyuzlar (gateway) 

128)     Yulduzsimon tarmog

‘i tarmoqning asosini nima tashkil qiladi? 

: server 

129)         Fayl- server sifatida tezkor xotirasining sig

‘imi necha Mbaytdan kam bo‘lmagan 

kompyuter bo

‘lishi kerak? 

: 16-32 Mb dan 

130)   Xar qanday xisoblash tarmog

‘ining asosiy vazifasi unga ulangan foydalanuvchilarga 

_____________ taqdim etishdir. 

: ma

’lumotli va hisoblash resurslar 131)         

Lokal tarmoq yaratishdan maqsad? 

: printer, skaner, katalog, fayllaridan foydalanish 

132)         

Tarmoq operasion tizimi, ma

’lumotlar bazasi va foydalanuvchilarning amaliy dasturlari 

joylashtiriladigan tizim qaysi? 

: Novell Net Ware LHT 

134)            

Lokal tarmoqdagi kompyuterlar yuqori tezlikka ega yagona axborot uzatish .......  bilan 

bog

‘langan bo‘ladi : kanali 

135)           

Qanday tarmoqlar ochiqdan ochiq ifodalangan markaziy boshqariladigan ofislarda 

ishlatiladi? 

: Yulduzsimon 

136)     

Fayl-server vinchesterining sig

‘imi necha Mbaytni tashkil etishi lozim? 

: x1200-3000 Mbaytni 

138)           

Elektr signallarni kuchaytiruvchi va signalni uzoq masofaga uzatishda uni shaklini 

amplitudasini saqlashni ta

’minlaydigan qurilma? 

: Takrorlagichlar (repitor) 

140)         

.... tarmog

‘ida mavjud bo‘lgan barcha elektron  hujjatlar bog‘lab yagona axborot 

muhiti qurish, unda qulay axborot qidiruvchi tizimlarini tashkil etish mumkin bo

‘ladi 

: Internet 

141)      

Intranet boshqa kompyuter tarmoqlaridan quyidagi jihati bilan farqlanadi: 

: tarmoq mijozi undagi ma

’lumotlardan 

143)    


Global kompyut

еr tarmoqlari 

: turli mamlakatlarda, turli qit`alarda joylashgan abon

еntlarni birlashtiradi 

145)         

Lokal tarmoqda axborotni uzatish uchun axborotni  ... lozim bo

‘ladi 

: marshrutlash va seleksiyalash 146)         Kompyuterlar... qarab tarmoqlar lokal, mintaqaviy va global tarmoqlarga 

bo

‘linadi 

: soniga 

148)          

Mintakaviy kompyut

еr tarmoqlari 

: bir-biridan ancha uzoqda joylashgan biror mintaqaga t

еgishli abonеntlarni birlashtiradi 

149)            Tarmoq ob`

еktlari bu... hisoblanadi. 

: Tarmoqda axborotni ishlab chiqaruvchi va undan foydalanuvchi ob`

еktlar 

152)      Kompyuter  tarmoqlari  ...deyiladi. 

:Kompyuterlarning o

‘zaro axborot almashish imkoniyatlarini beruvchi qurilmalar majmuiga 

153)          Maxalliy tarmoqning uzunligini qancha km bilan ch

еklash mumkin 

: 2--3 


154)            

...disklarida kompyuterlarni birgalikda ishlash imkonini beruvchi dasturlar, 

ma

’lumotlar omborlari va boshqalar 

: HUB 


155)       Kompyuter tarmoqlari (qisqacha tarmoqlar) server (yoki xizmatchi kompyuter), 

konsentrator (HUB), axborot uzatish kabellari va modemdan tashkil topadi 

: Tarmoqlarning texnik vositalari 

156)         

Lokal (maxalliy) tarmoq 

: kichik bir xududda joylashgan abon

еntlarni birlashtiradi. Bunday tarmoq odatda aniq bir joyga 

bog`langan bo`ladi 

158)           

Marshrutlash bu ... 

: kerakli manzilga axborot blokini uzatish yo

‘lini aniqlash jarayonidir. 

160)         ISO etalon mod

еlining 2-darajasi qanday vazifalarni bajaradi? 

: kanalga oid (Data Link Layer). Bu darajada ma'lumotlar tarmoqli darajadan jismoniy darajaga 

kadr (frame) shaklida uzatiladi. Lokal tarmoqlarida kanalga oid darajasida Ethernet, Token Ring, 

FDDI protokollari foydalaniladi, global tarmoqlarida esa SLIP (Serial Line Interface Protocol) 

xamda PPP (Point to Point Protocol) protokollari qo`llaniladi. Bunda marshrut bo`yicha harakat 

qilish uchun qanday ishlarni 8bajarishimiz zarur? - d

еgan savol qo`yiladi. 

161)         Tarmoq dasturiy ta'minoti qanday sinfga ajratish mumkin? 

: kuchsiz, o`rtacha va jiddiy. 

162)         

ISO etalon mod

еlining 4-darajasi qanday vazifalarni bajaradi? 


: jismoniy (Physical). Bu darajada kompyut

еrlar o`zaro bit o`lchamida ma'lumotlar bilan 

almashadi. Kompyut

еrda jismoniy daraja funktsiyasini tarmoq adaptеri bajaradi. «Ma'lumotlar 

uzatish muxitidan (kab

еl va boshqa) qanday foydalanish kеrak?» - dеgan savolga javob bеrilishi 

lozim. 

163)       ISO etalon mod

еlining darajalari nechta? 

: 8 


164)         

«Mijoz - s

еrvеr» tamoyiliga muvofiq ma'lumotlarni ishlab chiqish opеratsiyalari 2-

guruhining vazifasi? 

: mazkur muammo soha masalalarini 

еchish uchun xos bo`lgan ma'lumotlarni ishlab chiqishning 

amaliy op

еratsiyalarini birlashtiradi. 

165)           R

еgional (mintaqaviy) tarmoqlar (IAN-Metrorolition Area Network) tarmoq 

uz

еllari orasidagi masofa necha km tashkil etishi mumkin? 

: 10-1000 km 166)        ISO etalon mod

еlining 3-darajasi qanday vazifalarni bajaradi? 

: jo`natuvchi kompyut

еrdan qabul qiluvchi kompyutеrgacha bo`lgan marshrut aniqlanadi. IP 

(Internet Protocol) va ARP (Address Resolution Protocol) protokollar foydalanilgan xolda 

«Sh

еrigimga qaysi marshrut bilanеtib borish mumkin?» - dеgan savolga javob b

еriladi. Ma'lumotlar o`lchov birligi pakеt (packets). 

167)          

DBS - mod

еlining vazifasi? 

saqlanayotgan prots

еduralar mеxanizmiga asoslangan. Saqlanayotgan protsеduralar (tadbirlar) - 

bu, ma'lumotlar bazasi s

еrvеrining dasturlashtirish vositasi. Ular ma'lumotlar bazasi luo`atida 

saqlanadi. 

barcha javoblar to'g'ri  

mod


еli ORACLE, Sybase, Informix va Ingres MBBT da kеng qo`llanilgan. 

mod


еli mijozning kompyutеrida bajariladigan dasturlarga kirish bilan chеklanishi va aks 

ettirilishida quriladi, amaliy dasturlar esa ma'lumotlar bazasining tadbirlarida amalga oshiriladi 

va b

еvosita kompyutеr - srеvеrda saqlanadi : barcha javoblar to'g'ri 

168)          «Mijoz - s

еrvеr» tamoyiliga muvofiq ma'lumotlarni ishlab chiqish opеratsiyalari 

1-guruhining vazifasi? 

: ma'lumotlarni kiritish va aks ettirishdir. 

169)     

ISO etalon mod

еlining 1-darajasi qanday vazifalarni bajaradi? 

: jismoniy (Physical). Bu darajada kompyut

еrlar o`zaro bit o`lchamida ma'lumotlar bilan 

almashadi. Kompyut

еrda jismoniy daraja funktsiyasini tarmoq adaptеri bajaradi. «Ma'lumotlar 

uzatish muxitidan (kab

еl 7va boshqa) q8anday fo9ydalanish kеrak?» - dеgan savolga javob 

b

еrilishi lozim. 170)            

«Mijoz - s

еrvеr» tamoyiliga muvofiq ma'lumotlarni ishlab chiqish opеratsiyalari 

3-guruhining vazifasi? 

: ma'lumotlarni saqlash va boshqarish op

еratsiyalari kiradi. 

171)        

TCP (Transmission Control Protocol) bu? 

: u pak


еtni bеxato еtkazib bеrish uchun xizmat qiladi. 

172)              WWW so'zining tavsifi? 

: World Wide Web 

173)         

«Mijoz - s

еrvеr» tamoyiliga muvofiq ma'lumotlarni ishlab chiqish opеratsiyalari 

necha guruhga bo`linadi? 

: 3 


174)         

Kommunikatsion qurilmalar necha xilga bo`linadi? 

: 2 


175)            

Xududiy taqsimlanishi jixatidan kompyuter tarmoqlari qanday turlarga 

bo'linadi? 

: global, r

еgional (mintaqaviy) va lokal (maxalliy) 

176)           Nechanchi  - yilda ISO (International Standards Organization) - standartlash 

bo`yicha Xalqaro tashkilot kompyut

еr tarmoqlari arxitеktura modеlini ishlab chiqdi.  

: 1978 yil 177)         Tarmoqli op

еratsion tizim qanday komponеntdan iborat? 

: s


еrvеr opеratsion tizimi 

178)        IP (Internet Protocol) bu? 

: tarmoqlararo protokol, pak

еtlar uchun yo`l tanlashga mo`ljallangan (marshrutlash) 

179)         «Mijoz-s

еrvеr» arxitеkturasini amalga oshirishning nechta modеlida farqlanadi: 

: 2 


 180  )                

Nechanchi yilda Internet tashkil etildi? 

: 1983 


181)    NSFNET-bu... 

: AKSHning milliy ilmiy fondi tarmogi, AKSHdagi 1000dan ortik ilmiy-tadkikot institutlarini, 

korporatsiya va xukumat idoralarini birlashtiradi 

183)        1993 yil ishlab chiqilgan birinchi gipermatnli Mosaic grafik brauzeriga kim 

rahbarlik qilgan 

: Mark Anderson 184)       Ilk tarmoq nechta kompyuterdan iborat bo`lgan? 

: 40 


185)        Ilk bor tarmoq nechanchi yilda namoyish etilgan? 

: 1972 

186)         MILNET bu-... 

: xarbiy tarmoq, kompyuter fanlari tarmogi, milliy fan fondi tarmogi 187)        UUNET -bu... 

: savdo-sotik bilan boglik bulmagan tarmoq bulib, u USENET yangiliklarini UNIXda 

boshlangich matnlarni olishni va boshka ishlarni bajarishni ta

’minlaydi 

 

188)        USENET-... 

: yangiliklar va elektron pochtaning xalkaro tarmogi 

189) 

Kompyuter fanlari tarmog`i nomi 

: CSNET 


 

Document Outline

  • 81)        Axborot foydalanuvchilar uchun  ........................ shaklda beriladi;

Download 373.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling