Texnologiyalari davlat qomitasi toshkent axborot tehnologiyalari universiteti


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/24
Sana20.01.2020
Hajmi5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

O’ZBEKISTON ALOQA, AXBOROTLASHTIRISH VA TELEKOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI DAVLAT QOMITASI
TOSHKENT AXBOROT TEHNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
“Menejment va marketing” kafedrasi
Sh.A.Tursunov, Sh.B.Rashidova
«MENEJMENT VA MARKETING ASOSLARI»
fanidan
O’QUV- USLUBIY QO’LLANMA
OLIY TA'LIMNING 
5811200 – “Servis”
5811300 – “Servis” (elektron va kompyuter texnikasi)
5523600 – “Elektron kommersiya”
5523500 – “Axborot xavfsizligi”
5320200 – “Axborotlashtirish va kutubxonashunoslik”
5521900 – “Kompyuter va kompyuter grafikasi”
5140900 – “Kasbiy ta’lim”
5524400 – “Mobil aloqa tizimlari”
5522000 – “Radiotexnika”
5522100 – “Radioaloqa va radioqurilma va televideniya”
5522200 – “Telekommunikatsiya”
5840200 – “Pochta xizmati”
                      
                 ta'lim yo’nalishlari uchun

TOSHKENT-2014
“MA’QULLANGAN”
“AKTSIM” fakulteti
ilmiy kengashida muhokama qilingan va ma’qullangan
Kengash raisi_____________Sh.Sh.Turaev 
“____”___________________2014 y.
“TAVSIYA ETILGAN”
“Menejment va marketing” kafedrasi
majlisida muhokama qilingan va tavsiya etilgan
Kafedra mudiri______________ Sh. A. Tursunov
“_____”___________________2014 y.
Taqrizchilar: 
1. Yuldasheva S.A., i.f.n., dots. - TAYI “Iqtisod” fakulteti dekani.
2. Qodirov A.M., i.f.d., prof. – O’zRFA Iqtisodiyot instituti 
Tuzuvchilar: 

© Sh.A.Tursunov, Sh.B.Rashidova “Menejment”: 
(O’quv- uslubiy qo’llanma). - T.: TATU,  2014 y. 
© Sh.A.Tursunov, Sh.B.Rashidova “Menejment”: 
(O’quv- uslubiy qo’llanma). - T.: TATU,  2014 y. 
Ushbu  o’quv-  uslubiy  qo’llanmada  menejment  fanining  predmeti,  ob’ekti  va  metodi,
menejment  nazariyasining  shakllanishi  va  rivojlanishi,  boshqaruv  maqsadi  va  funktsiyalari,
boshqarishning  tashkiliy  strukturalari,  boshqarish  usullari,  boshqaruv  qarorlari  va  uning  mohiyati,
menejmentda  motivlashtirish,  boshqarishda  axborot  va  kommunikatsiya,  marketingning  nazariy
asoslari,  marketing  tizimida  axborot  ta'minoti,  marketing  muhiti,  bozorni  va  iste'molchilarni
o’rganish, marketing tizimida tovar,  narx siyosati, kommunikatsion siyosatga oid masalalar batafsil
yoritilgan.
O’quv-  uslubiy  qo’llanma  namunaviy  o’quv  dasturi  asosida  tayyorlangan  bo’lib,  oliy  o’quv
yurti  talabalari  aspirantlari  va  o’qituvchilari,  ilmiy  xodimlar,  rahbar  va  mutaxassislar  uchun
mo’ljallangan.
© Ш.А.Турсунов, Ш.Б.Рашидова “Mенеджмент”: 
(учебное -методическое пособие). – Т.: ТУИТ, 2014 г.
В  этом  учебно-  методическом  пособии  полностью  раскрыты  предмет,  объект  и  метод
дисциплины менеджмента, проблемы формировании и развития теории менеджмента, цель и
функции  управления,  организационные  структуры  управления,  методы  управления,
управленческие  решения  и  их  сущность,  мотивирование  в  менеджменте,  информация  и
коммуникация  в  управлении,  теоретические  основы  маркетинга,  информационное
обеспечение  в  системе  маркетинга,  маркетинговая  среда,  проблемы  изучения  рынка  и
потребителей, товар и ценовая политика в системе маркетинга, коммуникационная политика.
Данное  учебно-  методическое  пособие  подготовлено  на  основе  типовой  учебной
программы  и  предназначено  для  студентов,  аспирантов  и  преподавателей  вузов,  научных
сотрудников, руководителей и специалистов.     

MUNDARIJA
KIRISH.......................................................................................................................13
1-BOB. MENEJMENT FANINING PREDMETI, OB'EKTI VA METODI......15
1.1. Menejment fanining mazmuni va mohiyati...............................................15
1.2. Menejment ob'ekti va sub'ekti....................................................................17
1.3. Menejment fani foydalanadigan usul (metod)lar.......................................18
2-BOB. 
MENEJMENT 
NAZARIYASINING 
SHAKLLANISHI 
VA
RIVOJLANISHI........................................................................................................21
2.1. Boshqarish ta'limotidagi yo’nalishlar.........................................................21
2.2."Ilmiy 
menejment" 
maktabi 
F. 
Teylor 
ta'limotining 
mazmuni 
va
mohiyati.......................................................................................................................23
2.3. Mumtoz menejment namoyondasi A. Fayolь olg’a surgan tamoyillar…..24
2.4.  Insoniy  munosabatlar  maktabi  namoyondasi  D.  Mak  Gregorning  X  va  U
nazariyasi…………………………………………………………………………….26
2.5. "Tizimli" yoki zamonaviy menejment mohiyati…………………………27
2.6. O’rta Osiyoda menejmentning nazariy asoslari va tamoyillari…………..29
3-BOB. BOSHQARUV MAQSADI VA FUNKTSIYALARI……………………31
3.1. Boshqaruv maqsadi va unga qo’yiladigan asosiy talablar…………….....32
3.2. Boshqaruv maqsadi turlari……………………………………………….32
3.3. Boshqarish funktsiyalari mazmuni va mohiyati………………………….36
3.4. Boshqarishning asosiy, o’ziga xos aniq funktsiyalari…………………....37
4-BOB. BOSHQARISHNING TASHKILIY STRUKTURALARI……………..40
4.1. Boshqarish strukturasining mazmuni…………………………………….40
4.2. Boshqarish strukturalarining tashkiliy turlari…………………………….41
4.3. 
Boshqarish 
strukturasini 
qayta 
tashkil 
qilish 
usullari, 
shakllari 
va
yo’llari……………………………………………………………………………….45
4.4.  Bozor  munosabatlariga  o’tish  jarayonida  vujudga  kelgan  yangi  tipdagi  korxona,
firmalarning mohiyati va mazmuni………………………………………..46
5-BOB.  BOSHQARISH USULLARI………………………………………….…49
5.1. Boshqarish usullari to’g’risida tushuncha……………………………….49
5.2. Boshqarishning tashkiliy-ma'muriy usullari………………………….….52
5.3. Boshqarishning iqtisodiy usullari………………………………………..54
5.4. Boshqarishning ijtimoiy-ruhiy usullari…………………………………..55
6-BOB. MENEJERNI RAHBARLIK USLUBI VA BOSHQARISHDAGI 
O’RNI……………………………………………………………..………………...58
6.1. Menejer va rahbarlik uslubi tushunchasi…………………………………58
6.2. Rahbarlik usulubiga qarab rahbarning turlarga ajratilishi………………..60

6.3. Rahbar fazilatlari to’g’risida Gippokrat fikrlari………………………….62
6.4. Rahbarga qo’yiladigan talablar. Rahbar madaniyati……………………..63
7-BOB. BOSHQARUV QARORLARI…………………………………………...67
7.1. Boshqaruv qarorlarining mohiyati va ularga qo’yiladigan talablar……...67
7.2. Boshqaruv qarorlarini tasnifi…………………………………………….70
7.3. Qarorlarni ishlab chiqish va uni qabul qilish…………………………….73
7.4. Qarorlarni ijrosini uyushtirish va ularning bajarilishini nazorat qilish…..75
8-BOB. ISHLAB CHIQARISHNI BOSHQARISH………………………………78
8.1. Ishlab chiqarishni boshqarish mazmuni va mohiyati…………………….78
8.2. Ishlab chiqarishni boshqarishda ob'ekt va sub'ekt tushunchalari………...80
8.3. Ishlab chiqilgan mahsulot sifatini boshqarish…………………………....82
8.4. Sifat menejmenti. Sifatni nazorat qilish bosqichlari………..……………83
9-BOB. 
MEHNAT 
JAMOALARINI 
REJALASHTIRISH 
VA
BOSHQARISH……………………………………………………………………..85
9.1. Mehnat jamoalarini boshqarish tushunchasi……………………………..85
9.2. Xodimlarni boshqarish tizimi…………………………………………….86
9.3. Xodimlarni boshqarish tamoyillari……………………………………….88
9.4. Xodimlarni rejalashtirish…………………………………………………89
9.5. Xodimlarni boshqarish samaradorligi……………………………………91
10-BOB. MENEJMENTDA MOTIVLASHTIRISH……………………………..94
10.1. Motivlashtirish tushunchasi mazmuni va mohiyati…………………..…94
10.2. Motivlashtirish modellari va strategiyasi……………………………….96
10.3. Motivlashtirish nazariyalari……………………………………………..98
11-BOB. BOSHQARISHDA AXBOROT VA KOMMUNIKATSIYA………..102
11.1. Axborot tizimi tushunchasi va uni boshqarishdagi roli………………..102
11.2. Boshqarishda foydalaniladigan axborotlarga qo’yiladigan talablar…...103
11.3. Boshqaruv axborotlarini turkumlanishi………………………………..105
11.4. Kommunikatsiya va kommunikatsion jarayon………………………...106
11.5. Axborot almashuv jarayonidagi muammolar………………………….108
12-BOB. MARKETINGNING NAZARIY ASOSLARI………………………..112
12.1. Marketing tushunchasi va uning mohiyati………………………….…112
12.2. Marketingning maqsad va vazifalari………………………………..…114
12.3. Marketing kontseptsiyalari va ularning evolyutsiyasi…………………117
12.4. Marketingning funktsiyalari va tamoyillari……………………………120
12.5. Marketing turlari……………………………………………………....123
13-BOB. MARKETING TIZIMIDA AXBOROT TA'MINOTI………………129
13.1. Marketingda axborotlarning ahamiyati………………………………..129
13.2. Marketing axborotlari turlari…………………………………………..130
13.3. Marketing axboroti manbalari…………………………………………133
14-BOB. MARKETING  MUHITI. ……………………………………………..137

14.1. Marketing muhiti tushunchasi va mohiyati……………………………137
14.2. Korxona mikro-muhiti…………………………………………………138
14.3. Korxona makro-muhiti………………………………………………...141
15 - BOB. BOZORNI VA ISTE'MOLCHILARNI O’RGANISH…………..…145
15.1. Tovar bozori tushunchasi va tovar bozori turlari……………………...145
15.2. Bozor kon'yunkturasi va unga ta'sir qiluvchi omillar………………….146
15.3. Bozorni segmentlash va uning mohiyati………………………………148
15.4.  Iste'molchilarning  guruhlanishi  va  ularning  xulq-atvoriga  ta'sir  qiluvchi
omillar………………………………………………………………………………151
16- BOB. MARKETING TIZIMIDA TOVAR SIYOSATI………….………...156
16.1. Marketing tizimida tovar tushunchasi, tovar siyosati va uning o’rni….156
16.2. Tovarning hayotiy davri va bosqichlari……………………………….159
16.3. Yаngi tovar ishlab chiqarish strategiyasi……………………………..163
17-BOB. MARKETING TIZIMIDA NARX SIYOSATI……………………….167
17.1. Marketing tizimida narx tushunchasi va narxning shakllanishi……….167
17.2. Narx shakllanish uslublarini tanlash…………………………………..171
17.3. Narx strategiyalar……………………………………………………...174
18-BOB.  MARKETINGDA KOMMUNIKATSION SIYOSAT………………176
18.1. Jamoatchilik bilan aloqalar (pablik rileyshnz) va uning mohiyati…….177
18.2. Reklama va reklama vositalari………………………………………...177
18.3. Marketingda sotishni rag’batlantirish…………………………………181
GLOSSARIY............................................................................................................184 
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI...........................................200

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….……..13
ГЛАВА 1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И МЕТОД ДИСЦИПЛИНЫ………….…..15
1. 
1.1.  Сущность и содержание дисциплины менеджмента………………...15
2. 
1.2.  Объект и субъект менеджмента……………………………………….17
3. 
1.3.  Методы, используемые дисциплиной менеджмента………………...18
ГЛАВА 
2. 
ФОРМИРОВАНИЕ 
И 
РАЗВИТИЕ 
ТЕОРИИ
МЕНЕДЖМЕНТА………………………………………………………………...21
2.1. Направления управленческой мысли………………………………….21
2.2.  Школа  научного  менеджмента.  Сущность  и  содержание  научных  идей  Ф.
Тейлора……………………………………………………………………23
2.3. 
Принципы 
А. 
Файола, 
представителя 
классического
менеджмента………………………………………………………………………..24
2.4.  Теории  «Х»  и  «У»  Д.  Мак  Грегора,  представителя  школы  человеческих
отношений…………………………………………………………..26
2.5. Сущность «системного» и современного менеджмента……………..27
2.6. Теоретические основы и принципы менеджмента в Средней Азии...29
ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ И ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ……………………………..31
3.1. Цель управления и основные требования к ней………………………32
3.2. Виды управленческой цели…………………………………………….32
3.3. Сущность и содержание функций управления………………………..36
3.4. Основные, конкретные специфические функции управления……….37
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ……….40
4.1. Содержание структуры управления…………………………………...40
4.2. Организационные формы структур управления……………………...41
4.3. Методы, формы и пути реорганизации структуры управления……..45
4.4. Сущность и содержание предприятий и фирм нового типа возникающие в процессе
перехода к рыночным отношениям………………….46  
ГЛАВА 5. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ…………………………………………..49
5.1. Сущность и содержание методов управления………………………...49
5.2. Организационно-административные методы управления…………...52
5.3. Экономические методы управления………………………………..…54
5.4. Социально-психологические методы управления……………………55
ГЛАВА 6. СТИЛИ РУКОВОДСТВА МЕНЕДЖЕРА………………………...58
6.1. Понятия менеджера и стиля руководства……………………………..58
6.2. Классификация руководителей по стилю руководства………………60
6.3. Мысли Гиппократа о качествах руководителя……………………….62
6.4. Требования к руководителю. Культура руководителя………………63

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ…………………………………67
7.1. Сущность управленческих решений и требования к ним……………67
7.2. Классификация управленческих решений…………………………….70
7.3. Разработка и принятие решений……………………………………….73
7.4. Организация и контроль выполнения решений………………………75
ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ……………………………...78
8.1. Сущность и содержание управления производством………………...78
8.2. Понятия объекта и субъекта в управлении производством………….80
8.3. Управление качеством выпускаемой продукции……………………..82
8.4. Менеджмент качества. Стадии контроля качеством…………………83
ГЛАВА  9.  ПЛАНИРОВАНИЕ  ТРУДОВЫХ  КОЛЛЕКТИВОВ  И  УПРАВЛЕНИЕ
ИМИ……………………………………………………………..85
9.1. Понятие управления трудовыми коллективами………………………85
9.2. Система управления кадрами…………………………………………..86
9.3. Принципы управления кадрами………………………………………..88
9.4. Планирование кадров…………………………………………………...89
9.5. Эффективность управления кадрами………………………………….91
ГЛАВА 10. МОТИВИРОВАНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТЕ……………………...94
10.1. Сущность и содержание понятия мотивирования…………………..94
10.2. Модели и стратегия мотивирования…………………………………96
10.3. Теории мотивирования………………………………………………..98
ГЛАВА 
11. 
ИНФОРМАЦИЯ 
И 
КОММУНИКАЦИЯ 
В
УПРАВЛЕНИИ…………………………………………………………………..102
11.1. Понятие информационной системы и ее роль в управлении……...102
11.2. Требования к используемым информациям в управлении………..103
11.3. Классификация управленческих информаций……………………..105
11.4. Коммуникация и коммуникационный процесс………………….…106
11.5. Проблемы в процессе обмена информацией……………………….108
ГЛАВА 12. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА………………112 
12.1. Понятие маркетинга и ее сущность…………………………………112
12.2. Цель и задачи маркетинга…………………………………………...114
12.3. Концепции маркетинга и их эволюция……………………………..117
12.4. Функции и принципы маркетинга…………………………………..120
12.5. Виды маркетинга……………………………………………………..123
ГЛАВА 
13. 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
В 
СИСТЕМЕ
МАРКЕТИНГА…………………………………………………………………..129
13.1. Значение информаций в маркетинге………………………………..129
13.2. Виды маркетинговых информаций…………………………………130
13.3. Источники маркетинговой информации……………………………133
ГЛАВА 14. МАРКЕТИНОВАЯ СРЕДА………………………………………137

14.1. Понятие маркетинговой среды и ее сущность……………………..137
14.2. Микросреда предприятия……………………………………………138
14.3. Макросреда предприятия……………………………………………141
ГЛАВА 15. ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ……………………145
15.1. Понятие и виды товарного рынка…………………………………...145
15.2. Конъюнктура рынка и факторы на нее влияющие…………………146 
15.3. Сегментация рынка и ее сущность………………………………….148
15.4. 
Классификация 
потребителей 
и 
факторы, 
влияющие 
на 
их
поведения……………………………………………………………………….…151
ГЛАВА 16. ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА…...156
16.1.  Понятие  товара,  товарная  политика  и  ее  место  в  системе  маркетинга..
……………………………………………………………………….156
16.2. Жизненный цикл товара и его этапы………………………………..159
16.3. Стратегия выпуска нового товара…………………………………..163
ГЛАВА 17. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА…….167
17.1. Понятие цены в системе маркетинга и ценообразование…………167
17.2. Выбор методов ценообразования…………………………………...171
17.3. Стратегии цен………………………………………………………...174
ГЛАВА 
18. 
КОММУНИКАЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА 
В
МАРКЕТИНГЕ…………………………………………………………………..176
18.1. Связи с общественностью (паблик рилейшнз) и их сущность……177
18.2. Реклама и средства рекламы………………………………………...177
18.3. Стимулирование продажи в маркетинге……………………………181
ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………….184
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………………….200

KIRISH
Bozor  iqtisodiyoti  nazariyasida  menejment  va  marketing  o’rtasida  uzviy  bog'liqliq  mavjud.
Marketing  menejmentning  asosiy  funktsiyalaridan  hisoblanadi.  Korxonani  boshqarish  tizimi
korxonada  marketing  xizmati  tizimini  samarali  yaratish  bilan  chambarchas  bog'liqdir.  Uzoqni
ko’zlovchi tadbirkorlar va menejerlar marketingning biznesdan ajralmasligini va raqobatlar mavjud
bo’lgan sharoitda uning o’rni beqiyos ekanligini yaxshi tushunishadi.
Iqtisodiyotning barqarorlashuvi va o’sishi sharoitida menejerlar korxonalarni bozor talablariga
mos  harakat  qilishiga,  iste'molchilar  talabini  hisobga  olishi,  raqobat  kurashi  uslublarini
o’zlashtirishi,  tovarni  sotish  va  siljitishda  marketing  instrumentlarini  qo’llashi,  tijorat  faoliyatida
marketing  strategiyasiga  tayanishi  kerak.  Bugungi  kunda  mamlakatimizda  bozor  iqtisodiyotining
barqaror  rivojlanishida  menejment  va  marketing  asoslarining  o’ziga  xos  tomonlarini  chuqur
o’rganishni taqozo etadi.  Chunki, menejment va marketingning nazariy va amaliy asoslarini chuqur
bilish tijorat xavf-xatarini o’z vaqtida his qilish va kamaytirishga, uning har xil muqobil turlarini,
variantlarining eng maqbulini tanlashga, raqobat sharoitida bozorni yuqori sifatli tovar va xizmatlar
bilan to’yintirish, doimiy talab mavjud bo’lgan sharoitda xaridorlarning turli guruhlari uchun sotish,
narxini aniqlash va oqibatda ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. 
Prеzidеntimiz  I.A.Karimov  ta'kidlaganlaridеk,  “Bugungi  kunda  mamlakatimizni,  avvalo,
iqtisodiyotimizni  isloh  etish,  erkinlashtirish  va  modеrnizatsiya  qilish,  uning    tarkibiy  tuzilishini
divеrsifikatsiya qilish borasida amalga oshirilayotgan, har tomonlama asosli va chuqur o`ylayotgan
siyosat  bizni  inqirozlar  va  boshqa  tahdidlarning    salbiy  ta'siridan  himoya  qiladigan  kuchli  to`siq,
aytish mumkinki, mustahkam va ishonchli himoya vositasini yaratdi.”
1
 
Talabalarga  mazkur  fan  xususiyatlari  doirasida  O’zbеkiston  Rеspublikasi  Prеzidеnti
I.A.Karimovning “Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O’zbеkiston sharoitida uni bartaraf etishning 
yo’llari  va  choralari”  nomli  asarida  kеltirilgan  matеriallar,  qoidalar  va  xulosalarni  puxta
o’zlashtirishlari, kеlgusi faoliyatda samarali foydalanishlari hamda ijodiy yondashishlari ta'minlash
fanni o’rganish oldida turgan asosiy vazifalardan biridir.
Bugungi  kunda  hal  etilishi  lozim  bo’lgan  masalalarni  echimi  uchun  mamlakatimizga
menejment va marketing sohasida jahon andozalariga mos keluvchi yuqori malakali mutaxassislar
kerak. Shu kunning mutaxassisiga, birinchidan, iste'molchilarni ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda
bozorni har tomonlama tahlil qila bilish, ikkinchidan bozorga ta'sir eta bilish talabi qo’yiladi.
I.  A.  Karimov  ta'kidlaganidеk  “Аyni  paytda  bugun  bizni  goyat  muhim,  printsipial  bir  masala
bеzovta  qilmasligi  mumkin  emas.  Ya'ni,  yosh  mutaxassislar  tayyorlanayotgan  ixtisoslik
yo’nalishlarining  barchasiga  ham  iqtisodiyotimizning  soha  va  tarmoqlarida  amaliy  talab  bormi?
Litsеy  va  kollеjlar,  oliy  o’quv  yurtlarini  bitirib  chiqayotgan  yigit-qizlarimiz  jamiyatda  o’ziga,  o’z
kasbiga munosib o’rin topayaptimi? 
 
Ana  shu  masalalar  bo’yicha  haqiqiy  ahvolni  atroflicha  o’rganishimiz,  hozirgi  vaqtda
mutaxassislar  tayyorlanayotgan  har  qaysi  ixtisoslik  yo’nalishi  rеal  hayot  talablariga  qay  darajada
javob bеrishi, unga nafaqat bugungi, balki yaqin istiqbolda qanday ehtiyoj borligini har tomonlama
chuqur aniqlashimiz lozim.”
1
 Har bir bo’lajak boshqaruvchi boshqaruv sohasining nazariy va ilmiy-
uslubiy jihatlarini еtarli darajada bilishi lozim. Bu boshqaruvchining har qanday vaziyatlarni chuqur
tahlil  etishi,  mavjud  muammolarni  hal  etishda  oqilona  yondashishi  va  eng  asosiysi,  mеnеjmеnt
asoslarining asl mazmuni va mohiyatini chuqur anglab olishi kabilarda namoyon bo’ladi. 
Marketing  bozor  faoliyatining  falsafasi,  strategiyasi  va  taktikasi  sifatida  o’zining  tarixiy
shakllanishi  va  rivojlanishida  muayyan  ilmiy  tamoyillar,  maqsadlar  va  ularga  erishish  vositalarini
shakllantirdi.  Bular  umumuslubiy  yondashuvda  bozor  sharoitida  faoliyat  ko’rsatuvchi  har  qanday
xo’jalik yurituvchi sub'ekt uchun universaldir. "Menejment va marketing asoslari" fanining maqsadi
-  talabalarga  mamlakatimiz  iqtisodiyotini  erkinlashtirish  va  iqtisodiy  islohotlarni  jadallashtirish

hamda  iqtisodiyotni  modernizatsiya  qilish  sharoitlarida  korxonalarda  marketing  faoliyatini  to’g'ri
tashkil  etish  va  uni  boshqarish,  boshqarish  usullari  va  marketing  faoliyatini  takomillashtirishdan
iboratdir.  Qayd  qilish  kerakki,  biznes  falsafasi  deb  anglangan  va  iste'molchilarning  va  maqsadli
bozorlarning ehtiyojlarini aniqlashga yo’naltirilgan marketing alohida korxonalar va tijorat hamda
notijorat  tashkilotlari  darajasida  ham,  hududiy  va  davlat  darajalarida  ham  qo’llanadi.
Mamlakatimizda  bozor  o’zgarishlari  ro’y  berishi  bilan  korxona  va  tashkilotlarni  boshqarish
bo’yicha  amaliy  faoliyatda  marketing  qurollaridan  foydalanish  uchun  tobora  qulay  sharoitlar
yaratilmoqda.
Marketing  u  yoki  bu  korxonaning  faol  bozor  faoliyati  yordamida  rivojlanishini  bildiradigan
juda dinamik tushunchadir. Bundan tashqari u ishlab chiqarishning bozor talablariga yo’naltirilishini
ta'minlashga imkon beradigan tizim sifatida ham qaraladi.
Menejment  va  marketing  tamoyillariga  muvofiq  zamonaviy  korxona  xo’jalik  faoliyatining
barcha  tomonlari  bozor  talablarini,  iste'molchilarning  ehtiyojlarini  hisobga  olgan  holda
rejalashtirishi va amalga oshirishi kerak. Aytish kerakki, zamonaviy korxonalarning ishlab chiqarish
sotish faoliyati sohasidagi katta yutuqlari, ishlab chiqariladigan tovarlarning xilma-xilligi va sifati,
ularning  sotish  bozorlariga  kirib  borishi,  operatsiyalar  miqyosiga  ko’ra  optimal  bo’lgan  ishlab
chiqarishni yaratish  bularning hammasi marketingni qo’llash natijasidir.

Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling