Texnologiyasi 1-mavzu. Osmon sferasi, uning asosiy nuqta, chiziq va aylanalari. Quyoshning yillik ko’rinma harakati. Ekliptika


]dan .  177, 179, 181, 183. masalalarni   birin ketin yechtiradi


Download 440.97 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana05.03.2017
Hajmi440.97 Kb.
1   2   3   4   5

 

7]dan177, 179, 181, 183. masalalarni 

birin ketin yechtiradi  

7-ilova 

Mustaqil ish uchun vazifa: [7]dan

176, 178, 180, 182, 184              

5-mavzu.

 

Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik  va  sinodik  davrlari. Keplerning umumlashgan qonunlari.  

  

5.1. Amaliy mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi 

 

Vaqti – 2 soat Talabalar soni: 25-30 nafar 

 

O’quv mashg’ulotining shakli 

Amaliy, aqliy hujumdan foydalangan holda 

Amaliy mashg’ulotining 

rejasi  


1.  Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik  va 

sinodik davrlari doir masalalar yechish.  

2.  Keplerning  umumlashgan  qonunlariga  doir 

masalalar yechish. 

 O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik 

va sinodik davrlari. Keplerning umumlashgan qonunlariga doir masalalar yechish 

va nazariy olgan bilimlarini mustahkamlash. 

Pedagogik vazifalar

- Planetalarning 

konfigurasiyalari, siderik va 

sinodik davrlariga doir 

masalalarni tushuntirish; 

- Keplerning umumlashgan 

qonunlariga doir 

masalalarni tahlil qilish; O’quv faoliyatining natijalari: 

Talaba: 


- Planetalarning konfigurasiyalari, siderik va 

sinodik davrlariga doir masalalarni tushunadi va 

farqlay oladi

 

- Keplerning umumlashgan qonunlariga doir masalalarni tahlil qiladi; 

O’qitish uslubi  va texnikasi  Amaliy, B.B.B  texnikasi 

O’qitish vositalari 

Astronomiyadan masalalar to’plami, proektor, 

tarqatma materiallar, grafik organayzerlar. 


O’qitish shakli 

Jamoa, guruh va juftlikda ishlash. 

O’qitish shart-sharoiti 

Doska, bo’r, proektor, kompyuter bilan jihozlangan 

auditoriya 

 

Amaliy mashg’ulotining texnologik kartasi  

Bosqichlar, 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

O’qituvchi 

talaba 

1-bosqich. 

Kirish (10 

min). 

1.1.Mavzu,  reja,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyatining  natijalari    ma’lum  qilinadi     

(1- ilova). 

1.1. Eshitadi, yozib 

oladi. 

 

2-bosqich. 

Asosiy 

(60 min.) 2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim  

darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-

javob  o’tkazadi (2 -ilova) 

 

 2.2. O’qituvchi vizual materiallardan 

foydalangan holda masalalar yechishga 

doir asosiy formulalar bilan tanishtiradi 

va auditoriyada [7]dan

185, 187, 189, 191. masalalarni

 

birin ketin yechtiradi 

(3-


,4-,5-,6-ilovalar) 

2.3. Talabalarga masalalarning asosiy 

tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib 

olishlarini ta’kidlaydi. 

2.1.  Eshitadi.  O’ylay 

di, javob beradi. 

Javob 

beradi 


va 

to’g’ri 


javobni 

eshitadi 

2.2.  Ilovada  berilgan 

ma’lumotlarni  asosiy 

joylarini 

yozib 


oladilar 

berilgan 

masalalarni 

yechadilar. 

2.3.  E’tibor  qaratadi, 

yozib oladi. 

3-bosqich. 

Yakuniy 


(10 min.) 

3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar 

e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. 

3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: [7]dan

186, 188, 190, 192, 

194


 

masalalarni 

yechishni vazifa qilib beradi, baholaydi. 

(7-ilova) 

3.1. Eshitadi, 

aniqlashtiradi. 

3.2. 

Topshiriqni yozib oladi, baholarni 

eshitadi.  

Vizual materiallar 

1-ilova 

Mavzu:

 

Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik  va  sinodik  davrlari.  Keplerning umumlashgan qonunlari.  

Reja: 

1.  Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik  va  sinodik  davrlari  doir  masalalar 

yechish.  

2. Keplerning umumlashgan qonunlariga doir masalalar yechish. Darsning  maqsadi:  Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik  va  sinodik  davrlari. 

Keplerning  umumlashgan  qonunlariga  doir  masalalar  yechish  va  nazariy  olgan 

bilimlarini mustahkamlash. 

O’quv faoliyatining natijalari:  

-  Planetalarning  konfigurasiyalari,  siderik  va  sinodik  davrlariga  doir  masalalarni 

tushunadi va farqlay oladi; 


- Keplerning umumlashgan qonunlariga doir masalalar tahlil qilidi; 

 

2-ilova 

1. Konfigurasiya deganda nimani tushunasiz? 

2. Siderik davr ifodasini yozing? 

3. Sinodik davr ifodasini yozing? 

4. Keplerning qanday qonunlarini bilasiz? 

5. Planetalar qanday hollarda konfigurasiya holatda bo’ladi? 

 

3-ilova 

Planetalarning konfigurasiyalari, siderik va sinodik davrlari. 

 

T

a

T

c

3

      planetalarning siderik davrlarini hisoblash uchun ïë

T

T

S

1

11,       tashqi planetalarning sinodik davrlarini hisoblash uchun 

1

1

1S

T

Т

пл,           ichki planetalarning sinodik davrlarini hisoblash uchun.  

4-ilova 

Keplerning umumlashgan qonunlari 

Keplerning birinchi qonuniga ko’ra, Quyosh 

1

F

 da yotib, orbitadagi P nuqta 

uning  perigeliyi,  A  nuqta  esa  afeliyi  deyiladi.  OA=OP=a  orbitaning  katta  yarim 

o’qi deyiladi.  Perigeliyda  planetaning  Quyoshdan uzoqligi 

)

1

(e

a

q,  afeliyda 

esa 


)

1

(e

a

Q  ifodadan  topiladi.  Orbitaning  ixtiyoriy  nuqtasi  (K)  ni  ellipsning 

fokusidagi  (

1

F

)  Quyosh  bilan  tutashtirilgan  kesmasi  –  orbitaning  radius-vektori  r 

deb ataladi. Orbitaning katta yarim o’qi, perigeliy va afeliyning uzoqliklari (q, Q) 

orqali quyidagicha topiladi:                    

2

q

Q

a 

Ikkinchi  qonun:  Planetaning  radius-vektori  teng  vaqtlar  ichida  teng  yuzalar 

chizadi. 

Perigeliy  yaqinida  planeta  radius-vektorining t

  Vaqtda  chizgan  yuzasi 2

1

KCK

, shunday vaqt ichida afeliy yaqinida chizgan 

4

3

KCK

 yuzaga tengligidan, bu 

davrlarda planetalarning perigeliy va afeliy  yaqinida utgan yo’llari, mos ravishda, 

2

1K

K

 va 


4

3

KK

 bo’ladi. q

2

1

KK

>

43

K

K

 

bo’lishi ayon bo’ladi. Bu yoylarni planeta bir xil t

 vaqt ichida o’tganidan, uning ellips  bo’ylab  harakati  notekis  kechishi,  aniqrog’i  –  perigeliy  yaqinida  u  tezroq, 

afeliy yaqinida esa sekinroq yurishi ma’lum bo’ladi. Planetalarning  perigeliy  yaqinidagi  tezligi 

e

e

ур

п

1

1

,  afeliy yaqinidagisi  esa 

e

e

ур

а

1

1

  ifodalardan  topiladi,  bu  yerda ур

-  planetaning orbita bo’ylab o’rtacha yoki radiusi r=a aylana bo’ylab tezligi. 

 

Keplerning uchinchi qonuni: Ixtiyoriy ikki planeta siderik (haqiqiy) davrlari kvadratlarining nisbati, katta yarim o’qlari kublarining nisbatiga teng, ya’ni 

3

23

1

22

2

1a

a

T

Tbu  yerda 

1

T

  va 

2

T  -  planetalar  siderik  davrlarini, 

1

a

  va 

2

a  lar  esa  ularning 

orbitalarining katta yarim o’qlarini ifodalaydi.  

5-ilova 

B./ B. /B texnikasi jadvalini to’ldiring 

 

  Mavzu savoli   

Bilaman 

Bilishni 

xohlayman 

Bildim 

 

Konfigurasiya hodisasi  

 

 Elongasiya  

 

 

 Qo’shilish 

 

 

 Qarama-qarshi turish 

 

 

 Kvadratura 

 

 

 Siderik davr 

 

 

 Sinodik davr 

 

 

 Yoritgichlarning 

sutkalik 

va 


gorizontal paralliksini 

 

  

 

6-ilova 

Марснинг  буюк  қарама-қарши  туришида,  яъни  Ер  ва  Марс  орасидаги 

масофа  56  млн.  километр  масофага  тенг  бўлганда,  Марс  томондан    Ер га 

берилган тезланишнинг катталиги топилсин. 

 

Berilgan ?

/

107

,

610

6

,5

.

56ã

10

4,

6

1064

,

02

8

1226

24Ера

r

с

см

см

км

млн

r

кг

М

  

Echish 


Бутун олам тортилиш қонунидан 

бу

r

М

М

F

Ер

,

21 ерда МЕр

Ернинг  массаси. 

М– Марснинг массаси. 

Марснинг  таъсири туфайли Ер  оладиган 

тезланишни топиш учун Ньютоннинг 


иккинчи қонунидан фойдалансак, 

 F

2

 =

 

МЕP

 

а

р

 бўлади. F1

=F

2

 лигидан: Hisoblash 

,

/10

37

,1

,

/10

37

,1

/

36,

31

610

88

,42

10

6,

31

/8

10

7,

6

1064

2

82

8

22

24

226

2

2с

м

а

с

м

с

см

см

с

см

r

М

ёкиа

r

М

М

а

М

ек

р Javob: 

,

/10

37

,1

2

8с

м

а 

  

7]dan


185, 187, 189, 191. masalalarni

 

birin ketin yechtiradi  

7-ilova 

Mustaqil ish uchun vazifa: [7]dan

186, 188, 190, 192, 

194                   

 

 

6-mavzu.

 

Oy  harakati  va  fazalari.  Oyning  siderik  va  sinodik  davrlari. Quyosh  va  OY  tutilishlari.  Tutilish  shartlari.  Saros.  Presessiya  va  nutasiya. 

Yer sirtining ko’tarilishi va pasayishi (Oy va Quyosh ta’sirida).  

  

6.1. Amaliy mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi 

 

Vaqti – 2 soat Talabalar soni: 25-30 nafar 

 

O’quv mashg’ulotining shakli 

Amaliy, aqliy hujumdan foydalangan holda 

Amaliy mashg’ulotining 

rejasi  


1.  Oy  harakati  va  fazalari.  Oyning  siderik  va 

sinodik davrlariga doir masalalar yechish.  

2.  Quyosh  va  OY  tutilishlari.  Tutilish  shartlari. 

Saros.  Presessiya  va  nutasiya.  Yer  sirtining 

ko’tarilishi va pasayishi (Oy va Quyosh ta’sirida)ga 

doir masalalar yechish. 

 O’quv  mashg’ulotining  maqsadi:  Oy  harakati  va  fazalari.  Oyning  siderik 

va sinodik davrlari. Quyosh va OY tutilishlari. Tutilish shartlari. Saros. Presessiya 

va nutasiya. Yer sirtining ko’tarilishi va pasayishi (Oy va Quyosh ta’sirida)ga doir 

masalalar yechish va nazariy olgan bilimlarini mustahkamlash. Pedagogik vazifalar

- Oy harakati va fazalari. 

Oyning siderik va sinodik 

davrlariga doir masalalarni 

tushuntirish; 

- Quyosh va OY 

tutilishlari. Tutilish 

shartlari. Saros. Presessiya O’quv faoliyatining natijalari: 

Talaba: 


- Oy harakati va fazalari. Oyning siderik va sinodik 

davrlariga doir masalalarni tushunadi va farqlay 

oladi; 

- Quyosh va OY tutilishlari. Tutilish shartlari. Saros. Presessiya va nutasiya. Yer sirtining 

ko’tarilishi va pasayishi (Oy va Quyosh va nutasiya. Yer sirtining 

ko’tarilishi va pasayishi 

(Oy va Quyosh ta’sirida)ga 

doir masalalarni tahlil 

qilish; 

ta’sirida)ga doir masalalarni tahlil qiladi

O’qitish uslubi  va texnikasi  Amaliy, B.B.B  texnikasi 

O’qitish vositalari 

Astronomiyadan masalalar to’plami, proektor, 

tarqatma materiallar, grafik organayzerlar. 

O’qitish shakli 

Jamoa, guruh va juftlikda ishlash. 

O’qitish shart-sharoiti 

Doska, bo’r, proektor, kompyuter bilan jihozlangan 

auditoriya 

 

Amaliy mashg’ulotining texnologik kartasi  

Bosqichlar, 

vaqti 

Faoliyat mazmuni 

O’qituvchi 

talaba 

1-bosqich. 

Kirish (10 

min). 

1.1.Mavzu,  reja,  uning  maqsadi  va  o’quv 

faoliyatining  natijalari    ma’lum  qilinadi     

(1- ilova). 

1.1. Eshitadi, yozib 

oladi. 

 

2-bosqich. 

Asosiy 

(60 min.) 2.1. Talabalar e’tiborini jalb etish va bilim  

darajalarini aniqlash uchun tezkor savol-

javob  o’tkazadi (2 -ilova) 

 

 2.2. O’qituvchi vizual materiallardan 

foydalangan holda masalalar yechishga 

doir asosiy formulalar bilan tanishtiradi 

va auditoriyada [7]dan

201, 203, 205, 207, 209, 211. masalalarni

 

birin ketin yechtiradi

 

(3-,4-,5-ilovalar) 2.3. Talabalarga masalalarning asosiy 

tushunchalariga e’tibor qilishni va yozib 

olishlarini ta’kidlaydi. 

2.1.  Eshitadi.  O’ylay 

di, javob beradi. 

Javob 


beradi 

va 


to’g’ri 

javobni 


eshitadi 

2.2.  Ilovada  berilgan 

ma’lumotlarni  asosiy 

joylarini 

yozib 

oladilar berilgan 

masalalarni 

yechadilar. 

2.3.  E’tibor  qaratadi, 

yozib oladi. 

3-bosqich. 

Yakuniy 

(10 min.) 

3.1. Mavzuga yakun yasaydi va talabalar 

e’tiborini asosiy masalalarga qaratadi. 

3.2. Mustaqil ish uchun vazifa: [7]dan

200, 202, 204, 206, 

208, 210


 

masalalarni 

yechishni vazifa qilib beradi, baholaydi. 

(6-ilova) 

3.1. Eshitadi, 

aniqlashtiradi. 

3.2. 

Topshiriqni yozib oladi, baholarni 

eshitadi.  

Vizual materiallar 

1-ilova 

Mavzu:

 

Oy harakati va fazalari. Oyning siderik va sinodik davrlari. Quyosh va OY tutilishlari.  Tutilish  shartlari.  Saros.  Presessiya  va  nutasiya.  Yer  sirtining 

ko’tarilishi va pasayishi (Oy va Quyosh ta’sirida).   

 

Reja: 

1.  Oy  harakati  va  fazalari.  Oyning  siderik  va  sinodik  davrlariga  doir  masalalar 

yechish.  

2. Quyosh va OY tutilishlari. Tutilish shartlari. Saros. Presessiya va nutasiya. Yer 

sirtining  ko’tarilishi  va  pasayishi  (Oy  va  Quyosh  ta’sirida)ga  doir  masalalar 

yechish. Darsning  maqsadi:  Oy  harakati  va  fazalari.  Oyning  siderik  va  sinodik  davrlari. 

Quyosh  va  Oy  tutilishlari.  Tutilish  shartlari.  Saros.  Presessiya  va  nutasiya.  Yer 

sirtining  ko’tarilishi  va  pasayishi  (Oy  va  Quyosh  ta’sirida)ga  doir  masalalar 

yechish va nazariy olgan bilimlarini mustahkamlash. O’quv faoliyatining natijalari:  

-  Oy  harakati  va  fazalari.  Oyning  siderik  va  sinodik  davrlariga  doir  masalalarni 

tushunadi va farqlay oladi; 

-  Quyosh  va  OY  tutilishlari.  Tutilish  shartlari.  Saros.  Presessiya  va  nutasiya.  Yer 

sirtining ko’tarilishi va pasayishi (Oy va Quyosh ta’sirida)ga doir masalalarni tahlil 

qiladi; 2-ilova 

1. Oy harakati va fazalari deganda nimani tushunasiz? 

2. Siderik davr ifodasini yozing? 

3. Sinodik davr ifodasini yozing? 

4. Quyosh va Oy tutilishlari haqida bilasizmi? 

 

3-ilova Қуёш тутилиши пайтида унинг Ой  билан «емирилиши» тепа қисмидан 

бошланганлиги  қайд  қилинган.  Агар  бу  ҳодиса  ҳақиқатан  ҳам  шундай 

кузатилган  бўлса,  у  Ернинг  қандай  нуқтасида  ва  сутканинг  қайси 

вақтида рўй берганлигини аниқланг. 

Е  ч  и  л  и  ш  и  .  Қуёш  тутилиши  пайтида  унинг  Ой  билан  тўсилиши, 

яъни  «емирилиши»  Қуёш  дискининг  тепа  қисмидан  бошланиб,  вертикалга 

чизиқ йўналиш бўйлаб давом қилиш учун  бу даврда Ой  ҳаракатининг ёйи 

вертикал  айлана  ёйи  билан  устма  уст  тушиши  лозим.  Осмон  экватори 

яқинида Ой ҳаракати  шарқдан ғарбга йўналганидан, бундай  ҳол кузатувчи 

учун  осмон  экватори  вертикал  айлана  билан  устма-уст  тушгандагина  ку-

затилиши  мумкин.  Маълумки,  осмон  экватори  вертикал  айлана  билан 

устма-уст тушиши учун кузатувчи Ер  экваторининг нуқталаридан бирида 

(

Ф 

= 

0)

 бўлиши  зарур.  Бундай  ҳолда  Ой  Қуёш  унинг  вертикал  диаметри 

бўйича  тўсиб  ўтиши  учун  тутилиш  фақат  ё  Қуёш  энди  чиқаётган,  ё 

ботаётган  пайтлардагина  рўй  бериши  лозимлигини  тушуниш  қийин  эмас. 

Энди  Қуёш  тутилиши ҳаp доим  унинг  ғарб томонидан бошланишини эъти-

борга  олсак  тутилиш  Қуёш  горизонтдан  кўтарилаётган  пайтда  рўй 

берганлиги маълум бўлади. 

Шундай қилиб, Қуёш тутилиши пайтида унинг Ой билан «емирилиши» 

тепа  қисмидан  бошланиши  учун  кузатувчи  Ернинг  экваторида  бўлиб, 

тутилиш вақти эрталабга тўғри келар экан. 


4-ilova 

B./ B. /B texnikasi jadvalini to’ldiring 

 

  Mavzu savoli   

Bilaman 

Bilishni 

xohlayman 

Bildim 

 

Oy harakati va fazalari  

 

 Quyosh tutilishi  

 

 

 Oy tutilishi 

 

 

 Oyning siderik davri 

 

 

 Oyning sinodik davri 

 

 

  

5-ilova 

22  декабрь  қишки  Қуёш  туриши  куни  тунда  Ой  тўлиной  фазасида 

кульминацияда  кўринди.  Бу  сутканинг  қайси  вақтига  тўғри  келишини  ва 

бу пайтда Ойнинг тўғри чиқиши қанчага тенглигини аниқланг. 

Berilgan 

 z = 18 с Т

   =0 с  ___________  T

 

? α


–? 


Echish 

Дастлаб 


тўлин 

ойнинг 


юқори 

кульминацияси  сутканинг  қайси  пайтига 

тўғри топайлик.   Бунинг учун Ой фазалари 

осмонда  Қуёшнинг  ва  Ойнинг  ҳолатларига 

кўра қандай рўй беришини эсга олиш лозим. 

Маълумки,  тўлин  ой  пайтида  Ой,  осмонда 

Қуёшга  нисбатан  қарама-қаршн  томонда 

жойлашади.  Шунинг  учун  ҳам  Ой  юқори 

кульминацияда 

бўлганда, 

Қуёш 

уйи 


кульминациядан  жой  олиб,  бу  вақт  ярим 

кечага  тўғри  келади.  Бинобарин,  бунда 

Қуёш вақти Т =0 с (ёки 24 с) бўлади. 

Бу  пайтда  Ойнинг  тўғри  чиқиши, 

Қуёшнинг  тўғри  чиқишидан  180°  (яъни  12 

соат)га  фарқ  қилганидан:      α  +12  с 

бўлади. 

Қишки  қуёш  туриши  куни  Қуёшнинг  тўғри 

чиқиши  α

==  18  с  лигидан,  Ойнинг  тўғри чиқиши α

=  α + 12 с=18 с + 12 с = 30 с = 

24  с  +  6  с  ёки  24  соат  α  учун  давр 

бўлганидан, Ойнинг тўғри чиқиши 6 соатга 

тенг  эканлиги маълум  бўлади,  яъни  α

  =6 соат. 

7]dan


201, 203, 205, 207, 209, 211. masalalarni

 

birin ketin yechtiradi 
Download 440.97 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling