The full list of irregular verbs in english


Download 71.4 Kb.
Sana26.06.2022
Hajmi71.4 Kb.
#777904
Bog'liq
THE FULL LIST OF IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
Salom wordpress cms ni ustanofka qilishni boshlaymiz, Z. M. Bobur nomidagi andijon davlat universiteti, unesco, 646, 7-sinf-texnologiya-qizlar-uchun-test-baxtiyor.uz (1), абйективка, 13 Submission and storage of documents in the departmental 222, praxtika hisobot

THE FULL LIST OF IRREGULAR VERBS IN ENGLISH
Infinitive Post Simple Post Porticiple Uzbek

 1. Abide abode, abode, abided kutmoq

abided abidden murosa qilmoq

 1. Arise arose arisen paydo bo`lmoq

 2. Awake awoke awoken uyg`otmoq

 3. Be was/were been bo`lmoq

 4. Bear bore born, borne ko`zi yorimoq, tug`moq

 5. Beat beat beaten urmoq

 6. Become became become yetshmoq, bo`lmoq

 7. Befall befell befallen ro`y bermoq, yuz bermoq

 8. Beget begot begotten tug`moq,

begat sabab bo`lmoq

 1. Begin began begun boshlamoq

 2. Behold beheld beheld ko`rmoq, sezmoq

 3. Bend bent bent bukmoq, egmoq

 4. Bereave bereft bereft mahrum qilmoq

bereved tortib olmoq

 1. Beseech besought besought yalinmoq, yolvormoq

 2. Beset beset beset komib tashlamoq (savol) i o`rab olmoq

 3. Bet bet bet garov o`ynamoq

 4. Betake betook betaken tayanmoq, murojot qilmoq

 5. Bethink bethought bethought esga olmoq, o`ylamoq

 6. Bid bid bid taklif qilmoq

bade bidden (narxni)

 1. Bind bound bound bog`lamoq

 2. Bite bit bitten tishlamoq

 3. Bleed bled bled qonamoq

 4. Blend blende blended aralashtirmoq

blent blent

 1. Bless blessed blessed fotiha bermoq

blest blest

 1. Blow blew browen esmoq, puflamoq

blowed

 1. Break broke broken sindirmoq

 2. Breed bred bred (nasl) yetishtirmoq

 3. Bring brought brought olib kelmoq

 4. Broadcast broadcast broadcast radio orqali eshitirmoq

 5. Build built built qurmoq

 6. Burn burnt burnt yonmoq

burned burned yondirmoq

 1. Burst burst burst yurakni ezmoq, portlamoq

 2. Bust bust bust kosod bo`lmoq

Busted busted

 1. Buy bought bought sotib olmoq

 2. Cast cast cast uloqtirmoq

 3. Catch caught caught tutmoq

 4. Chide chid chid/chidden koyimoq

 5. Choose chose chosen tanlamoq

 6. Cleave clove/cleft cloven/cleft sodiq qolmoq

Cleaved clove/cleaved

 1. Cling clung clung ilinmoq, chirmashmoq

 2. Clothe clothed clothed kiyinmoq

 3. Come came come kelmoq

 4. Cost cost cost turmoq (narxi)

 5. Creep crept crept emaklamoq

 6. Crow crowed crowed qichqirmoq

Crew (xo`roz xaqida)

 1. Cut cut cut kesmoq

 2. Dare dared dared xaddi sig`moq

 3. Deal dealt dealt

 4. Dig dug dug qazimoq

 5. Dive dived dived suvga shong`imoq

 6. Do did done qilmoq

 7. Draw drew drawn rasm chizmoq, sudramoq

 8. Drink drank drunk ichmoq

 9. Dream dreamt dreamt tush ko`rmoq,

dreamed dreamed orzu qilmoq

 1. Drive drove driven boshqarmoq (moshina)

 2. Dwell dwelt dwelt istiqomat qilmoq

dwelled dwelled

 1. Eat ate eaten ovqatlanmoq

 2. Fall fell fellen yiqilmoq

 3. Feed fed fed ovqatlantirmoq

 4. Feel felt felt his qilmoq

 5. Fight fought fought kurashmoq

 6. Find found found topib olmoq

 7. Flee fled fled ko`chmoq

 8. Fling flung flung otmoq

 9. Fly flew flown uchmoq

 10. Forbid forbade forbidden taqiqlamoq

Forbad

 1. Forbear forbore forborne o`zini tiymoq

 2. Forecast forecast forecast bashorat qilmoq

forecasted

 1. Foreknow foreknew foreknown oldindan bilish

 2. Foresee foresaw foreseen oldindan ko`ra bilmoq

 3. Foretell foretold foretold karomat qilmoq

 4. Forget forgot forgotten unutmoq

 5. Forgive forgave forgiven kechirmoq

 6. Forsake forsook forsaken tark etmoq

 7. Forswear forswore forsworn qasamni buzmoq

 8. Freeze froze frozen muzlamoq

 9. Gainsay gainsaid gainsaid etiroz bildirmoq

 10. Get got got olmoq

gotten erishmoq

 1. Gild gilded gilded zarhallamoq

 2. Give gave given bermoq

 3. Go went gone bormoq, yurmoq

 4. Grind ground ground charxlamoq, yanchmoq

 5. Grow grew grown o`stirmoq

 6. Hang hung hung osmoq

Hanged hangen osilmoq

 1. Hamstring hamstrung hamstrung ayoq payini kesmoq

hamstringed hamstringed

 1. Have had had egalik qilmoq

 2. Heave heaved heaved (langar) ko`tarmoq

 3. Hear heard heard eshitmoq

 4. Hew hewed hewed chopmoq, yarmoq

hewn

 1. Hide hid hidden berkitmoq

 2. Hit hit hit urmoq (nishonga) shikastlantirmoq

 3. Hold held held ushlamoq

 4. Hurt hurt hurt lat yemoq

 5. Inlay inlaid inlaid naqsh bilan qoplamoq

 6. Input input, input, kiritmoq

Inputted inputted (malumotni)

 1. Keep kept kept saqlamoq

 2. Kneel knelt knelt tiz chokmoq

Kneeled kneeled

 1. Knit knitted knitted to`qimoq

Knit knit
99. Know knew known bilmoq 100. lade laded laden yuk ortmoq
Laded
101. lay laid laid qo`ymoq
102. lead led led etaklamoq
103. lean leant leant suyanmoq
Leaned leaned
104. leap leapt leapt sakramoq
Leaped leaped
105. learn learnt learnt o`rganmoq
Learned learned o`zlashtirmoq
106. leave left left unutib qoldirmoq, jo`nab ketmoq
107. lend lent lent qariz bermoq
108. let let let ijozat etmoq
109. lie lay lain yotmoq
110. light lighted lighted yotmoq
111. lose lost lost yo`qatmoq
112. make made made bajarmoq
113. mean meant meant (mano) bildirmoq, nazrda tutmoq
114. meet met met uchratmoq
115. melt melted melted, molten erimoq
116. miscast miscast miscast oktiyorga mos
kelmaydigan ro`lni bermoq
117. misdeal misdealt misdealt noto`g`ri yo`l tutmoq
118. misgive misgave misgiven hovotirga solmoq
119. mislay mislaid mislaid yo`qatmoq
120. mislead misled misled chalg`itmoq
121. misread misread misread noto`g`ri o`qimoq
122. misspel misspelled misspelled xato bilan yozmoq
misspelt misspelt
123. mistake mistook mistaken yanglishmoq
124. misunderstand - misunderstood -|- noto`g`ri tushunmoq
125. mow mowed mown/mowed o`rmoq
126. outbid outbid outbid baland narxni
127. outdo outdid outdone o`tib (oshib) ketmoq
128. outgrow outgrew outgrown o`sib ketmoq
129. outride outrode outridden o`zib ketmoq
130. outrun outrun outrun quvib o`tmoq
131. outshine outshone outshone pana qimoq, to`smoq
132. overbear overbore overborne ustun chiqmoq
133. overcome overcame overcome yengib o`tmoq
134. overdo overdid overdone ortiqcha tirishmoq
135. overhang overhung overhung osilib qolmoq
136. overhear overheard overheard (sezdirmay) quloq bermoq
137. overlay overlaid overlaid (bo`yoq bilan) qoplamoq
138. overleap overleapt overleapt hatlamoq
overleaped overleaped
139. override overrode overridden bosib ketmoq
140. overrun overran overrun tarqalmoq
141. oversee oversaw overseen kuzatmoq
142. overshoot overshot overshot nishonga urolmaslik
143. oversleep overslept overslept
144. overtake overtook overtaken |qo`shmoq, hissasini chiqarmoq
145. overthrow overthrew overthrown |qulatmoq, yengmoq, solmoq
146. partake partook partaken ishtirok etmoq
147. pay paid paid to`lamoq
148. prove proved proved\proven isbotlamoq
149. put put put qo`ymoq
150. quit quit quit tark etmoq
151. read read read o`qimoq
152. rebind rebound rebound muqova qilmoq
153. rebuild rebuilt rebuilt qaytadan tiklamoq
154. recast recast recast qaytadan quymoq
155. redo redid redone qaytadan qilmoq
156. relay relaid relaid qaytadan quymoq
157. remake remade remade qaytadan qilmoq
158. rend rent rent titib tashlamoq
159. repay repaid repaid qarzini qaytarmoq
160. rerun reran rerun qaytadan yugurmoq
161. reset reset reset qaytadan o`rnatmoq
162. retell retold retold qaytadan gapirib berish
163. rewrite rewrote rewritten (qaytadan) yozmoq
164. rid rid rid xalos qilmoq
165. ride rode ridden otda yurmoq
166. ring rang rung qo`ngiroq qilmoq
167. rise rose risen ko`tarmoq
168. rive rived riven\rived yormoq
169. run ran run yugurmoq
170. saw sawed sawn\sawed arralamoq
171. say said said aytmoq
172. see saw seen ko`rmoq
173. seek sought sought qidirmoq
174. sell sold sold sotmoq
175. send sent sent jo`natmoq, yubormoq
176. set set set joylashtirmoq
177. sew sewed sewn\sewed tikmoq
178. shake shook shaken titratmoq
179. shave shaved shaved\shaven soqol olmoq
180. shear sheared shorn\sheared qirqmoq, kesmoq
181. shed shed shed to`kmoq (ko`z yoshlarni)
182. shine shone shone chaqnamoq
183. shoe shod shod poyabzal kiygizmoq
184. shoot shot shot o`q uzmoq
185. show showed shown\showed ko`rsatmoq
186. shrink shrank\shrunk shrunk burushtirmoq
187. shrive shrove shriven afsuslanmoq
188. shut shut shut yopmoq
189. sing sang sung kuylamoq
190. sink sank sunk cho`kmoq
191. sit sat sat o`tirmoq
192. slay slew slain o`ldirmoq
193. sleep slept slept uxlamoq
194. slide slid slid sirg`anmoq
195. sling slung slung ulaqtirmoq
196. slink slunk slunk sezdirmay bormoq
197. slit slit slit o`rtadan bo`lmoq
198. smell smelt smelt xid tarqatmoq
smelled smelled
199. smite smote smitten zarba bermoq
200. sow sowed sown\sowed sepmoq, sochmoq
201. speak spoke spoken gapirmoq
202. speed sped sped tezlikni oshirmoq
speeded speeded
203. spell spelt spelt so`zni harfma-harf aytmoq
spelled spelled
204. spend spent spent o`tkazmoq (vaqt), sarflamoq (pul)
205. spill spilt spilt to`kmoq
spilled spilled to`kib yubormoq
206. spin spun spun
207. spit spat\spit spat\spit tuflamoq
208. split split split yormoq
209. spoil spoilt spoilt aynitmoq,
spoiled spoiled buzmoq
210. spread spread spread tarqatmoq
211. spring sprang sprung sakramoq
212. stand stood stood turmoq
213. stave staved staved (kasallikning) oldini olish
stove stove
214. steal stole stolen o`g`irlamoq
215. stick stuck stuck yopishtirmoq
216. sting stung stung sanchmoq
217. stink stank\stunk stunk sasimoq
218. strew strewed strewn\strewed sepmoq
219. stride strode stridden qadam tashlamoq
220. strike struck struck ish tashlamoq
221. string strung strung bog`lamoq
222. strive strove striven intilmoq
223. sunburn sunbrunt sunbrunt oftobda toblanmoq
sunburned sunburned
224. swear swore sworn qasam ichmoq
225. sweep swept swept supurmoq
226. swell swelled swollen\swelled xoppaymoq, shishmoq
227. swim swam swum cho`milmoq
228. swing swung swung tebratmoq
229. take took taken olmoq
230. teach taught taught o`qitmoq
231. tear tore torn yirtmoq
232. tell told told gapirib bermoq
233. think thought thought o`ylamoq
234. thrive thrived\throve thrived муваффакият козонмок
235. throw threw thrown otmoq
236. thrust thrust thrust itarmoq
237. tread trod trodden\trod bosmoq, oyoq qo`ymoq
238. unbend unbent unbent rostlamoq
239. unbind unbound unbound yechmoq, bo`shatmoq
240. underbid underbid underbidden narxni tushurmoq,
underbidded
241. undercut undercut undercut narxni pasaytirmoq
242. undergo underwent undergone sinamoq
243. underpay underpaid underpaid kam haq to`lamoq
244. understand understood understood tushunmoq
245. undertake undertook undertaken kirishmoq
246. undo undid undone yechmoq
247. unwind unwound unwound tortib yechmoq
248. unhold unheld unheld qo`llab-quvvatlamoq
249. upset upset upset xafa qilmoq, izdan chiqarmoq
250. wake woke woken uyg`otmoq
251. waylay waylaid waylaid pistirmada kutmoq
252. wear wore worn kiyim kiymoq
253. weave wove\woved woven\woved to`qimoq
254. wed wedded\wed wedded\wed nikohlamoq
255. weep wept wept yig`lamoq
256. wet wet\wetted wet\wetted namlamoq
257. win won won g`alaba qozonmoq
258. wind wound wound soat yurgazmoq
259. withdraw withdrew withdrawn ketmoq
260. withhold withheld withheld rad etmoq
261. withstand withstood sithstood qarshi chiqmoq
262. wring wrung wrung siqmoq
263. write wrote written yozmoq.

Mr. Abbos
Download 71.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling