Тиббий биология йўналиши 402 а гуруҳ талабаси Мирзаев Абдулфайз


Download 334.88 Kb.
bet2/4
Sana15.09.2020
Hajmi334.88 Kb.
1   2   3   4

5.Ракамли рентгенография

Рентгенография - рентген нурлари ёрдамида сурат олиш усули.
Асосий, классик ва ишончли усул бўлиб, текншршиётган аъзо соясининг
рентген плёнкада тасвирланишига асосланган. Рентгенофафия натижаси
рентгенофамма деб аталади

7.Фазовий фарқлаш

  • Фазовий фарклаш - кичик улчамли объектларни курсата бериш кобилияти

1. Рентгенологик усуллар, ангиография (0.5 мм).

2. Компьютер томография (1 мм)

3. Ультрасонография (2-3 мм).

4. МРТ (3-4 мм)

5. Радионуклид усул (1-2 см).8.Тукимали контраст

  • Тукимали контраст - тукималарни курсата бериш кобилияти

1. МРТ

2. КТ, сонография

3. Рентгенологик усуллар

9 Флюорография.

Флюорография - флюоресценцияланган экрандан фото плёнкага
ёки флюорофафия плёнкасига кичкина сурат олиш усули. Усулнинг
ифодаси қуйидагича: флюоресценцияланган экрандаги нурлар
билан тасвирланган аъзо махсус фотоагшаратларда суратга
олинади, бундаплёнка автоматик ҳолатда сурилади .
Флюоресценцияланган экранда рух сульфат ва кадмий тузлари
бўлади, шунинг учун улар нурланиш таъсирида сариқ-яшил тусда
ёруғланиб, плёнкага тасвирни яхши туширади. Экран ўлчами
35x35 см Флюорография катта ёшли, уюшган аҳолини замонавий
текширишда ва кўп бемор қабул қила оладиган даволаш
муассасаларида қўлланилади. Флюорографиянинг афзаллиги
шундаки, у қисқа вақт ичида кўп кишини текширувдан ўтказади,
иқтисодий жиҳатдан арзон ва фойдали.
Упка (сил, ўсма, пневмокониоз), юрак (орттирилган ва туғма пороклар), сут бези (ўсма, тугунлар) ва бошқа аъзолардаги яширин ҳолда ўтаётган касачликларни аниқлашда унинг аҳамияти жуда катта.
10.КТ физик асослари.

Компьютер томография (КТ) - рентгендиагностикада кескин


бурилиш қилишга имкон бергап усул. Текшириш ва ўрганиш учун ишлатилаётган аппаратга қараб КТ бир неча хилга бўлинади. Биринчи хил компьютер томофафия
а к с и а л ёки рентген деб аталади, бунда рентген нурлари сезгир детекторлар орқали қайд қилинади. Бу ҳодда рентген нурлари бемор тапасидан ўтганида рентген аппаратининг экранига эмас, балки сезгир детекторларга тушади, уларда электр импульслари найдо бўлиб ва улар кучайтирилиб. ЭҲМ га юборилади. Бу ерда махсус альгаритм ёрдамида реконструкция қилиниб объект (аъзо) ифодасини яратиб, ЭҲМ дан телемониторга чиқарилади. Аъзо ва тўқпмалар қалинлиги 2-К мм бўлган кўндаланг қирқимлар қатламларида ифодаланади, шу жиҳати билан
рентгенограммадап фарқ қилади. Иккинчи хил компьютер томофафия э м и с с и о н компьютер томофафия деб аталади. У организмга юборилган РФП ларнинг
турли аъзо ва тўқималарда йигилиб, улардан чиқаётган гамма ёки позитрон нурларпи қайд қилиш принципига асослапган.
11.КТ аппарати тузилиши.

Замопавий рентген компьютер томография асосан 4 қисмдан


иборат:

1) сканерлаш столи. Бемор чалқанча етқизилади. Унинг вазияти ЭҲМ сигналлари орқали автомат равишда тўфиланади;


2) "Генри" штативига рентген трубка, кадмий ёки ксенон
детекторлари. ЭҲМ, импульсни йиғиб кучайтириб берувчи системалар ўрнатплган. Штативда 54 см ли тешик бўлиб, унинг оркасида трансгюртёр бемор билан ҳаракатланади (жой ўзгартиради). Суратлар бемор чапқанча етганда, унга иисбатан
перпендикуляр ёки 15" қия ҳолатда олинади;

3) қурилманинг бошқариш консули ва ЭҲМнинг ишлаш шароитн аппаратдан


ташқарида жойлашган

4) компьютер, унда сигналларни йиғиш, тайёрлаш ва тасвирларни қайта ишлаш ишлари бажарилади. Бу ерда олинган ахборот сақланади. бошқариш консулига ва


штативга берилади. Ахборот ЭҲМ дан телемониторга, сурат олинадиган камерага, магнитафон ёки ф л о п и д и с к о в о д г а берилади. Компьютер томофаф комплектида микрокомпьютер б ў л и б , унда о л и н г а н маълумотларни таҳлил қилиш, тасвирни олиш, қизиктирувчи зонани аниклаш, тасвирни кайта ишлаш, фронтал ёки сагиттал ҳопатларда аъзо тасвирини олиш, патологик манба ўлчами ва
зичлигини аниқлаш ишлари бажарилади.

12.МРТ физик асослари

М а г н и т р е з о н а н с ( М Р ) и н т е р о с к о п и я с и . Т ў қ и м а л а р н и


биомолекулаларнипг функционал даражасида текширишнинг янги
усули. Бу усул билан одамнинг бутун гавдаси (МР-спектроскопия) ёки исталган қисми (МР-интероскопия) томограммасини олиш мумкин . МР-спектори, спектор тагидаги майдонда аникданган намуна ядроларн сони (Р), вақт Т^ ва Т2 шундай параметрларки, улар ёрдамида объект ёки қисмининг кимёвий ва ички тузилишини
аниқлаш, шунингдек объектнинг ичкарисини кўз билан кузатиш мумкин. Тўқималар параметрларининг физиологик ва патологик шароитларда фарқланиши кўп касалликлар, жумладан ўсмаларни а н и қ л а ш в а д и ф ф е р е н ц и а л
диагностика ўтказишга имкон берди. Клиник амалнётда магнит резонанс томографияси ёрдамида ў с м а л а р н и а н и қ л а ш д а
м а л и г н и з а ц и я и н д е к с и д а н ф о й д а л а н и л а д и , у Т ( ва Т 2
п а р а м е т р л а р и н и с о л и ш т и р и ш асосида ўрганилади. Бунда нормал
т ў қ и м а индекси 2,0 га я қ и н , х а в ф л и усмалар и н д е к с и 3,0 атрофида ва ундан кўпрок бўлиши мумкии14.Радионуклид текшириш усули физик асослари.

РФП қатьий кўрсатмалар асосида сони, микдори ва радиацион хавфсизлиги нормативига риоя қилинибқўлланилади.
Р а д и о н у к л и д н и т а н л а ш д а қуйидаги т а л а б л а р г а радиозаҳарлигининг пастлиги, ярим парчаланиш даврининг қисқалиги (Т), гамма нурларни қайд қилишнинг қулайлиги, нурланиш қувватининг 100 кэВ дан кам бўлмаслиги ва биологик фаолиятига ахамият берилади. Қон орқали юборилган радионуклид
организмда бир хилда бўлиниб тарқалади, кейин айрим аъзо ва тўқималарда тўпланади. Шунинг учун РФП шартли равишда 3 гуруҳга бўлинади: 1-аъзода, ўсмада (ўзига хос) ва организмда тасвирсиз тўпланадиган; 2-РФП нингтузилиши ва аъзога интилиши (органотроплиги)га қараб аъзода тўпланадиган; 3-организмдан чиқа туриб бавосита, вақтинча, йўлакай ўтатуриб ажралиши орқали (сийдик, сўлак йўллари ва бошқаларда) тўпланадиган.

15.РФП хусусиялари.

Р а д и о л о г и к д и а г н о с т и к а тиббиёт радиологнясининг мустақил қисми бўлиб, радионуклид ва РФПлар ёрдамида аъзо ва тузилмалардаги патологик жараёнларни аниклаш усулидир. Радионуклид текшириш усуллари беморнинг


организмига юборилган РФП нурларини ўлчаш ва қайд қилиш еки биологнк намунапарни радиометрия қилиш принципига асосланган. Шунииг учун радионуклид ёки РФП кўллаб организмда моддалар алмашинувини, аъзо ватузилмалар фаолиятинн, кон ва лимфанинг томирларда оқиш тезлигиии ҳамда газлар алмашувини, с е к р е т о р - э к с к р е т о р жараёнларни ўрганишда, аъзо ва тузилмаларнинг анатомотопографик тасвирини олишда қўлланилади. Радионуклид текширишлар бошқа клиник текшириш усулларидан аъзо ва тузилмалар касаллигнда биокимёвий жараёнлар ва анатомик ўзгаришлар билан бирга улар фаолиятининг бузилганини ўрганишда фарқ қилади

16.Контраст моддалар таснифи

Б и р и н ч и г у р у ҳ г а атом оғирлиги катта бўлган,рентген нурларини сингдириш хусусиятига эга ва экран ёки рентгенограммада интенсив соя берадиган контраст моддалар(оғир метатлар тузи - барий ва йод бирикмалари) киради. Рентгенологик текширишларда қўлланиладиган кимёвий тоза барий сульфат 100 гдаи махсус пакетларда чиқарилади. У мутлақо зарарсиз, организмдаги сувларда эримайди, шиллиқ пардага таъсир этмайди, ўзгармасдан чиқиб кетади. Бунга 50%ли барий сульфат паста препарати "Рекон" киради, уни ичиш жуда осон. "Рекон" пастаси овкат ҳазм қилиш йўли, нафас найлари тармоклари ва бошқа аъзоларни рентгенологик текширишда қўлланади . Сувда ёки ёғда эритилган йод бирикмалари ҳар хил концентрацияда ва таблеткада жуда кенг қўлланади. Мураккаб йод тузларининг сувдаги эритмаси ампулаларда чиқарилиб, улар таркибида 30-90% йод бўлади. Буларга қуйидагилар киради:
1. Т р и о м б р а с т , Россия – таркибида 3 та йоди бор препарат. Сувдаги 60 ва 76% ли эритмалари ампулаларда инъекция учун чиқарилади, таркибида натрий ва метилглюкамин аралашган тузлари бор. Рангсиз ёки оч сариқ тиниқ эритма. 60% ли 1 мл эритмада 292 мг, 75% ли эритмада эса 370 мг йод бор. Қон томирлари ва юракни (ангиокардиография, аортография, артериография ва б.), буйрак ва сийдик йўлларини рентгенологик текширишда кенг ишдатилади. Беморнинг йодга бўлган сезувчанлигини билиш шарт, бунинг учун текширишдан бир кун олдин венага 1 мл триомбраст юборилади (аста-секин). Агар беморнинг йодга сезувчанлиги юқори бўлса
(қичима, тумов, керкиш, лоҳаслик, тахикардия, цианоз пайдо бўлса, нафас олиш бузилса ва б.), ирепаратни ишлатиш мумкин эмас. Ангиография қилиш учун 60 мл гача, аортография қилиш учун 30 дан 60 мл гача, қўлларни артериография қилиш учун 10- 12 мл, оёқлар учун эса 20-40 мл 76% ли триомбраст ишлатилади.
Кўлни флебография қилиш учун венага 60% ли эритмадан 10-20 мл, оёқ учун 20-40 мл юборилади. Экскретор урография учун 60 ёки 76% ли эритмадан 20 млдан 40-60 мл гача ишлатилади. Инфузион урография учун 60 ёкн 16% ли эритмадан 80 мл олиб, уни 80 мл 5% ли глюкоза эритмаси билап бирга қўлланилади.17.Кон томирга юбориш учун ишлатиладиган контраст моддалар.

Qon tomirlarni kontrast tekshirish unchalik keng qo’llanmaydi bunda o’zida Yod elementini saqlovchi contrast moddalar ishlatiladi . Bunda contrast preparatlar bilak venasi orqali doimiy konyuladan jo’natiladi va kontrast preparat bilan to’lgan tomir bo’shlig’ini ko’rishimiz mumkin .18.Ошкозон ичак тизими учун ишлатиладиган контраст моддалар.

Овқат ҳазм қилиш аъзоларини рентгенологик текшириш учун
атом оғирлиги паст ҳаво, кислород, карбонат ангидрид гази,
оғир металлар тузлари ва йод сақловчи моддалар - йодлипол,
сульфайодол ва б.қ. қўлланилади.
Атом оғирлиги юқори металлар орасида кимёвий тоза барий
сульфат кенг қўлланилади. Қимматлигашундаки, у зарарсиз, организм суюкликларида эримайди, қандайҳолатда қабул қилинса, шундайлигича чиқиб кетади. Энг характерлиги,барий сульфат аралашмасининг меъда-ичак йўлида сурилиши ва
бўшаши, оддий овқат қабул қилгандек, бир вақтда ўтади.

19.КТ учун ишлатиладиган контраст моддалар.

Bunday visual tekshiruvlarda tarkibida Yod elementini saqlovchi contrast preparatlar ishlatiladi .Bunday preparatlar qon oqimiga plastik kateter orqali , venaga kiritiladi . Bunday contrast moddalar tashxisni interpritatsiya qilishga yordam beradi .20.МРТ учун ишлатиладиган контраст моддалар.

Paramagnit yer yuzida kam uchrovchi Gadoliniy elementiga asoslangan kontrast eritmalar ishlatiladi :«Омнискан»

«Дотарем»

«Гадовист»

«Магневист»

21. Кўкрак қафаси аъзолари туғма аномалиялари.
22.Ўпканинг альвеоляр касалликлари.

Альвеолярный протеиноз (АП) - заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся умеренно прогрессирующей одышкой вследствие накопления в альвеолах продуктов обмена сурфактанта - поверхностно-активного вещества, предотвращающего повреждение альвеол. Болезнь впервые была описана S. H. Rosen и соавт. в 1958 г. Альвеолярный протеиноз относится к редким заболеваниям и встречается в 1-4 случаях на 1 млн. человек [7, 13].

АП - интерстициальное заболевание легких, сопровождающееся изменениями легочной ткани вследствие отложения на внутренней поверхности альвеол белково-липидного субстрата. В большинстве случаев заболевание манифестирует в возрасте 30-50 лет, хотя может встречаться у детей и пожилых пациентов. Среди заболевших прослеживается явное преобладание лиц мужского пола - соотношение мужчин и женщин составляет 5:1 [1, 3, 6].

Выделяют следующие формы АП:

• врожденная форма обусловлена мутациями генов, кодирующих структуру белков сурфактанта;

• приобретенная (или идиопатическая, т. е. с неустановленной причиной) форма (90% от общего числа заболевших, в 70% случаев - это курильщики);

• вторичный АП (псевдопротеиноз) развивается как следствие вирусных инфекций; пневмоцистной пневмонии у больных гемобла-

стозами; на фоне воздействия неорганической (в том числе асбестовой) пыли; токсических паров (особенно при производстве пластмасс); воздействия озона [5, 11].Ключевую роль в патогенезе заболевания играет нарушение обмена сурфактанта. Сурфактант - это белково-липоидный комплекс, снижающий поверхностное натяжение в альвеолах, 80% его составляют фосфолипиды, 10% - холестерол и 10% - белки. Липиды и белки сурфактанта синтезируются альвеолоци-тами. Инактивируется путем перехода в поверхностно-неактивные формы, основная часть которых (до 80%) реутилизируется аль-веолоцитами. Остальная часть сурфактанта катаболизируется альвеолярными макрофагами. Нарушение регуляции процесса инактивации и утилизации составляющих сурфактанта ведет к избыточному накоплению его в альвеолах, что приводит к патологии газообмена [12, 14].

23.Ўпканинг интерстициал касалликлари.
Упканинг интерстициал касалликлари айрим морфологик, патогенетик хдмда клиник хусусиятларига кура шартли равишда бир - турли хил этиологияли касалликлар булиб,
гуру^га бирлаштирилган
+ Упканинг интерстициал тукимасида патологик жараённи кузатилиши (альвеолоцит, капиллярлар эндотелиясини пшкастл анипш);
+ Упка рестрикцияси ва альвеоляр-капилляр мембрана оркали газлар диффузиясининг пасайиши;
+ Асосан рестриктив типдаги зурайиб борувчи нафас етишмовчилиги;

Таснифи. Амалиётда упканинг интерстициал касалликларининг дуйидаги ишчи таснифидан
фойдалинилади ва улар 4 гурудга булинади.
1. Фиброзланувчи алъвеолитлар:
> идиопатик фиброзланувчи альвеолит;
> экзоген фиброзланувчи альвеолит;
> токсик фиброзланувчи альвеолит.
Фиброзланувчи альвеолитлар куйидаги касалликларда синдром кзфинщпида намоён булади:
+ бириктирувчи тукдманинг диффуз касалликлари;
+сурункали фаол гепатит;
+ радиациядан шикастланиш;
+ катталарда респиратор дистресс синдром ощ!бати.
2. Гранулематозлар:
> саркоидоз;
> упканинг X гистиоцитози;
> пневмокониозлар;
> пневмомикозлар.
3. Упка васкулитлари:
> Гудпасчер синдроми;
> упканинг идиопатик гемосидерози.
Упка васкулити куйидаги касалликларда синдром куринишида булади:
+тугунчали полиартериит;
+ Вегенер гранулематози;
+ тизимли кизил югурик;
+ Шегрен синдроми;
+ ревматоидли артрит;
+ полимиозит (дерматомиозит);
+ бириктирувчи тукиманинг аралаш касалликлари;
+ склеродермия ва бопщалар.
4. Тупланиш касалликлари:
> альвеоляр протеиноз;
> альвеоляр микролитиаз;
> бирламчи упка амилоидоз

24.Кўкрак қафаси аъзолари касалликлари рентгенологик белгилари.
Ko'krak qafasi rentgenografiyasi - bu ko'krak qafasi, ko'krak qafasi a'zolari va yaqin atrofdagi anatomik tuzilmalardagi patologik o'zgarishlarni aniqlash uchun ishlatiladigan ko'krak qafasining klassik proektsion rentgen tekshiruvi. Ko'krak qafasi rentgenogrammasi eng keng tarqalgan rentgen tekshiruvlaridan biridir.
Boshqa rentgen tekshiruvlarida bo'lgani kabi, ko'krak rentgenogrammasini olish uchun ionlashtiruvchi nurlanishning bir turi - rentgen nurlari qo'llaniladi. Ko'krak qafasi rentgenogrammasida bemorga o'rtacha individual doz 0,3 millisevert (mSv); raqamli rentgenografiya bilan - 0,03 mSvDownload 334.88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling