Tibbiy texnika va yangi tibbiy texnologiyalar


V BOB. RADIOIZOTOPLARNI OLISH VA ULARNI TIBBIYOTDA


Download 8.26 Mb.
Pdf ko'rish
bet24/24
Sana25.12.2019
Hajmi8.26 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

205

V BOB. RADIOIZOTOPLARNI OLISH VA ULARNI TIBBIYOTDA 
Q O LLA N ILISH I
Hozirgi  kunda radioizotoplar  (radioaktiv nnklidlar)  va radiopreparatlar  fan va 
texnikaning turli sohalarida keng qoilanilm oqda.  lonlovchi nurlanishlar manbai va 
radioaktiv  indikatorlar  metodlan  qoilanilm agan  ilmiy  izlanishlar  yoki  ishlab 
chiqarishlar  sohalarini topish qiyindir. Bu  metodlardan qoilanilib,  amalga oshirish 
uchun  m oijallangan  muammolar  soni  doimo  oshib  bormoqda  va  bu  esa  o‘z 
navbatida  keng  nomenklatura  radioaktiv  nishon  birikmalari  va  radionuklidlami 
olish  va  ajratish  metodlarini  rivojlantirishga  yo‘naltirilgan  yadro  fizika  va 
radioximiya  sohasidagi  ilmiy  tadqiqotlami  kengaytirish  va  chuqurlashtirish 
zarurligiga sabab boim oqda.
Meditsinada radioizotoplar  ikki  yo‘nalishda,  ya’ni  diagnostika  va  terapiyada 
qoilaniladi.  Diagnostik  meditsinada  radioizotoplar  har  xil  tahlillar  uchun 
qoilanilm oqda,  ya’ni  qalqonsimon  bezning  funksiyasini  tadqiq  qilishda,  qon 
hajmini  aniqlashda, buyrak va jigar funksiyalarini tadqiq qibshda, В
12 vitaminining 
inson 
organizmida 
hazm  b o iish in i 
oiganishda, 
ichaklarda 
yogiam ing 
shimilishining  buzilishini  tekshirishda,  temir  almashishini  oiganishda,  yurak- 
tomir  sistemalarining  hajjmmianiqlashda, jigar  ishini  o ig an ish d a  va  h.k.  Hozirgi 
vaqtda  keng  qoilanilayotgan  ko‘pchilik  radm zotoplar  siklotron  va  yadro 
reaktorlarida  ishlab  chiqarilgan.  Shu  bilan  bir  vaqtda  radioizotoplarning  ishlab 
chiqarishlaming o‘sishi elektron tezlatgichlarda ham kuzatilmoqda.
5.1.  Yadro tibbiyotida qoilanilayotgan radionuklidlarning 
sinflarga  hoiinishi
Hozirgi  kunda  radioaktiv  izotoplar  quyidagi  to ‘rtta  turli  yo‘nalishlarda 
qoilanilishi miunkin:
1 )  ilmiy  tadqiqotlarda,  sanoatda  va  meditsinada  radioaktiv  indikator 
sifatida;
2)  texnologik  nazorat  qiluvchi  radioizotop  asboblarda,  modda  tarkibini 
yadro-fizikaviy tahlil qiluvchi  asbob va qurilmalarda;
3)  radiatsion  texnologiyalarda  va  radioterapiyada  moddaga  ta ’sir  qilish 
uchun kuchli nurlanish manbalan k o ‘rinishda;
4)  “kichik” 
energetika 
(ya’ni 
issiqlik 
radioizotop 
manbalarida, 
radioizotop  termoelektron  generatorlarda  va  atom  batareyalarda)  radioaktiv 
y o q ilg i  sifatida.
Tibbiyotda  radioizotoplar  ikki  yo‘nalishda,  y a’ni  diagnostika  va  davolashda 
qoilaniladi.  Tibbiyotda  qoilaniladigan  radionuklidlami  ulaming  xususiyatlari 
bo'yicha shartli ravishda sinflarga b o id ik .
206

Tashxislashda  (diagnostikada)  qollaniladiganlami  ikkiga,  y a’ni  p+  - 
nurlatgichlar  va 
7-nuilatgichlarga  bolinadi.  Bunday  maqsadlarda  qollaniladigan 
radionuklidlar axborot tashuvchi radionuklidlar b o iib  xizmat qiladi.
Mazkur 
radionuklidlar 
radiofarmatsevtik 
preparatlar 
k o ‘rinishida 
tayyorlanadi  U  inson  organizmigakiritilgandan keyin  o‘zidan  nurlanish  chiqaradi. 
Bu nurlanishni  tashqi  dctektorlar bilan o lc h ash  orqali muhim axborot olinadi.
Beta-nurlatgichlaming  yarim  parchalanish  davri  sekunddan  bir  necha 
soatgacha.  Bunday  radionuklidlar  pozitron-emission  tomografiyada  (PET) 
qoilaniladi
Gamma-nurlatgichlaming  yarim  parchalanish  davri  bir  minutdan  bir  necha 
kungacha  b o iib ,  ular  nurlanayotgan  y-kvantlar  energiyasi 
100-200  keV  atrofida. 
Bunday 
nurlatgichlar  bitta  fotonli 
emission  kompyuter 
tomografiyasida 
qoilaniladi.
Davolash  maqsadida  qoilaniladigan  radionuklidlar  inson  organizmidagi 
m alu m  bir organ  yoki kasallikni  keltirib  chiqarayotgan hujayralami nurlantiiishga 
asoslangan.  Bunda  boshqa  so g lo m   hujayralarga  minimal  ta’sir  qilishga  harakat 
qilinadi.
Davolash  maqsadida qoilanilayotgan radionuklidlar quyidagi uchta guruhga 
bolinadi:
• Energiyasi  20(H2000  keV  sohada joylashgan  (:Г  -zarralar  chiqarayotgan  (3"  - 
nurlatgichlar;
• Yuqori  chiziqli  energiya  uzatuvchi  (LPE  -100  keV/'mkm)  va  qisqa yugirish 
y o lig a  (50 -100 mkm) ega b o ig a n  a- nurlatgichlar;
• Elektron  qamrash  (EQ)  yoki  ichki  elektron  konversiya  (ПЗК)  b o ‘yicha 
parchalanadigan radionuklidlar.'
Keyingi  30  yil  ichida  BFEKT  texnikasi  yordamida  bajariladigan  tashxislash 
protseduralari  asosan  99mTc  preparati  bilan  amalga  oshirilib  kelinmoqda.  Keyingi 
yillarda  tezlatgichlar  texmkasining  rivojlanishi  yangi  radionuklidlarni  ishlab 
chiqarishga  imkon  berdi.  Hozirgi  kunda  1-123,  Tl-201,  In-111,  Cr-51,  Ga-67,  Kr- 
81m, 1-131  va h.k.  radionuklidlar tashxis  qo‘yishda keng  qollanilm oqda.  Pozitron 
nurlanuvchi radionuklidlar ichida asosan  C-l  l, N-13,  0-15  vaF -18 radionuklidlari 
keng qoilaniladi.
Hozirgi 
kunda 
bemorlami 
davolashda 
nur 
terapiyasi 
ham 
keng 
qollanilm oqda.  Bunda  ochiq  radioaktiv  manba  bilan  bemorlarning  a’zolciri 
nurlantiriladi.  Ochiq  radioaktiv  manbalai'  aloliida  yoki  qo‘shimcha  vosita  sifatida 
qoilaniladi.  Ushbu  metod  xavfli  limfalaini,  qalqonsimon  bez  rakini  va h.k.  larni 
nur terapiyasi yordamida davolash bilan samarali hisoblanadi.
Inson  organizmi  funksiyasini  tekshirishda  keng  qollaniladigan  boshqa  bir 
radioizotop bu kobalt-57  hisoblanadi.  U B
12 vitaminining  inson organizmida liazm 
b oljshini  tadqiq  qilish  uchun  qoilaniladi.  Kobalt-57  msbatan  og  ir  kobalt 
radioizotopiga nisbatan  qisqa yashash v a q tiv a  yuqori  sanash  effektivligi
1 bo‘yicha 
ustunlikka  egadir.  Hozirgi  kunda  ushbu  radioizotop  asosan  siklotronda  olinadi. 
Kobalt-57  radioizotopini  elektron  tezlatgichlar da  olish  b o ‘yicha  bir  nechta  ishlar 
bajarilgan b o iib , bular boshlang‘ich tadqiqot ishlari edi.
207

Kobalt-57  radioizotopini  ishlab  chiqarish  uchun  elektron  tezlatgichlami 
qoilashning  prinsipial  texnik  va  iqtisodiy  afzalliklarini  qayd  qilib  o'tamiz.  Bular 
quyidagilar:
• 
Mahsulot  tarkibida  q o ‘shimcha  aialashmalammg  miqdori  kam 
b o iad i;
• 
Nishonni  qayta  ishlashdagi  biologik  ximoyaga  sarf  xarajat  minimal 
b o iad i;
• 
Elektron  tezlatgichlar  siklotronlarga  nisbatan  bir  necha  marta  arzon, 
ular ixcham, ekspluatatsion sarf xarajatlari kam.
Kobalt-57  radioizotopini  elekton tezlatgichlarda olish b o ‘yicha keng  qamrovli 
ilmiy  tadqiqot ishlari  bajarilmagan b o iib , bu radioizotopni  olish optimal  sharoitlar 
ya’ni  nishonni  optimal  nurlantirish  va  yuqori  chiqishga  erishiladigan  “sovutish” 
vaqtlari,  optimal  nurlantirish  energiyasi  va  nishon  oicham lari  haligacha  to iiq  
o ‘rganilmagan.
Kobalt-57  radioizotopini  olish  uchun  kimyoviy  tozaligi  yuqori  b o ig a n   nikel 
metalli yuqori  energiyali  gamma-kvantlar nurlantiriladi  va  buning natijasida nikel- 
58  stabil izotopida quyidagi fotoyadro reaksiyalari  sodir boiadi:
1. 
y+2588M->
277C.'o +   yoki qisqacha  ЦМ(у, p)^Co
2. 

n
  ,  ^ Ni
с  + vs
Birinchi  reaksiya  natijasida  kobalt-57  bevosita  hosil  b o ia d i.  Ikkinchi 
reaksiyada  esa  oldin  nikel-57  radioizotopi  hosil  b o iib ,  keyin  unda  /? '- 
parchalanish  sodir  b o iad i,  buning  natijasida yadrodan pozitron va neytrino  chiqib 
ketadi  va  kobalt-57 
radioizotopi  hosil  b o iad i.  kobalt-57 
va  nikel-57 
radioizotoplarining  yarim  parchalanish  davri  mos  holda:  270  kun  va  36  soat.  Bu 
yerdan  ko‘rinadiki,  kobalt-57  yuqori  chiqishi  (hosil  b o iis h   miqdori)  birinchi 
reaksiyada  kuzatiladi.  Ikkinchi  reaksiyadan  ham  foydalanish  uchun  esa 
nurlantirilgan  nishonni  kobalt-57  ajratib  olishgacha 
< > 37’1/2 
(/ > 
108 soat)  vaqt 
davomida  ushlab  turish  lozim.  Demak,  108  soatdan  keyin  kobalt-57  ajratib  olish 
boshlansa  biz  olayotgan.radioizotop  miqdori  yuqori  b o ia r   ekan.  Kobalt-57 
radioizotopining  gamma-nurlanishlar  energiyasi  (-130  keV)  kichik  b o iib ,  inson 
organizmiga  katta  ta’sir  k o ‘rsatmaydi.  Sh  u  sababli,  bu  radioizotop  meditsinada 
keng qoilanilib kelinmoqda.
5.2. Yod-123  radioizotopining tibbiyotda  qo‘llanilishi
Hozirgi  kunda  talab  katta  b o ig a n   ikkinchi  bir  radioizotop  bu  yod-123 
radioizotopidir.  Inson  qalqonsimon  bezining  funksiyasi,  qon  hajmini  oichashda, 
miyani onkologik tekshirishda,  buyrak v ajigam i tekshirishda yod-131  о ‘m iga yod- 
123  qoilanganda bemor oladigan nurlanish dozasini yod-131  ga nisbatan taxminan 
100 marta kamaytiradi.  Bunga sabab, yod-123  elektronlar chiqarmaydi  va nisbatan
208

qisqa  yashovchi  radioizotop  hisoblanadi.  Nurlanish  dozasini  bunday  karaaytirish 
pediatnya  va akusherlikda katta  ahamiyatga egadir.
Medilsina  praktikasida  tarkibida  radioaktiv  nuklid  yod-131 
b o ig an  
preparatlar  keng  qoilaniladi.  Bu  birinchi  navbatda  qalqonsimon  bez  va  buyrak, 
shunmgdek  boshqa  organlami  tekshirishda  qoilaniladi.  Biroq  m J  diagnostik 
protseduralar  xavl'siz  boim agan  nurlanish  dozasiga  olib  keladi  chunki  bu 
radionuklid  juda  katta  yarim  yemirilish;davriga  ya’n i  ,8  sutka  va  P"  zarralar 
chiqaradi. 
Masalan  qalqonsimon  bezni  skarurovka  qilganda  aktivligi  0,5  b o ig a n  
yod-131  kiritiladi,  natijada  unmg  to ‘qimalan  100  rad  doza  oladi.  Bunday 
tekshirishlanu  chaqaloq a ’zolanda o ‘tkazjsh katta xavf tug'diradi.
Yetmishinchi  yillarning  o ‘rtalaridan  qator  davlatlarda  boshqa  radioaktiv 
izotop  yod-  l21J  m  ishlab  chiqarish  tez  rivojlana  boshladi.  Вц  diagnostikada 
qoilanilayotgan  Ml.l  ni  almashtirshga  m oljallangan.  Yod-  123J  radioizotopining 
yarim  yemirilish  davri  13,3  soat  atrofida  bo‘lib,  elektron  qamrash  orqali 
parchalanadi  va  ainalda  taqat  y-  va  rentgen  nurlanishi  chiqaradi  (2.1-jadvalga). 
Shuning uchun  tekshirishlar  vaqtidagi radiatsion doza deyarli yuz marta kamayadi. 
Dunyo  bo‘yicha  1980-yilda  qisqa  yashovchi  123J  radiopreparati  bilan  0,5  min 
atrofida  diagnostik  protseduralar  bajarilgan,  y a ’ni  ishlab  chiqarilayotgan  radio- 
preparatlaming  aktivliklar yig‘indisi yuzlab kyurilami tashkil qiladi.
Yod-123  radioizotopi  siklotronda  va  elektron  tezlatgichlarda  olinmoqda. 
Siklotronda  yod-123  radionuklid quyidagi reaksiya yordamida olinadi:
P+' ?1J
, 
yoki  qisqacha l27.l(p,5n) l2:Xe 
™Xe-z£ -+ ™ J
Ushbu usullar reaksiya tarkibida sezilarli  124J va 125J aralashmalari boim agan, 
eng  yuqori  sifatli  preparat  olishga  imkon  beradi.  Elektron  tezlatgichlarda  esa  l23J 
radioizotopni olish quyidagi reaksiya orqali olish mumkin:
l2iX e ( y ,n ) m X
e - ^ l7M .
Ksenon-124  izotopi  nurlantirilganda ksenon-123  radioizotopi  hosil b o iib ,  bu 
izotop  radioaktiv  bolganligi  sababli  u  parchalanib  yod-123  radioizotopi  hosil 
b o ia d i.  Radioizotop nurlantirilgan nishonda maxsus usullar bilan ajratib olinadi va 
ulardan  radioaktiv  preparatlar  tayyorlanadi.  Bu  preparatlar  inson  organizmiga 
kiritiladi va radionuklid (yoki radioizotop) diagnostika amalga oshiriladi.
Radionuklid  diagnostika bu  nur  diagnostikasining bir ko‘rinishi hisoblanib,  u 
inson  organizmiga  radiofarmatsevtik  preparat  kiritilgandan  keyiri,  inson  a ’zo  va 
to ‘q!malaridan  chiqayotgan  nurlanishni  tashqi  radiometrik  olchashga  asoslangan. 
Inson  organizimiga  kiritilgan  radiofarmatsevtik  preparat,  inson  a ’zo  va 
to ‘qimalariga  borib  joylashadi  va  o‘zidan  gamma-nurlanishlar  chiqaradi.  Bu 
nurlanishlami  maxsus  radiometrik  asboblar  (ssintillyatsion  datchik)  yordamida 
tashqaridan 
qayd 
qilinadi. 
Bu 
olchashlar 
orqali 
kiritilgan 
izotopnmg
209

lokalizatsiyasi  (joylashgani  yoki  to ‘p!angan),  miqdori  va  taqsimoti  aniqlanadi. 
Olingan m aium otlar orqali tashxis qo‘yiladi.
Radiofarmatsevtik  preparat  deb  nimaga  aytilishini  ham  eslatib  o ‘tishimiz 
lozim.  Radiofarmatsevtik preparat deb inson organizmiga diagnostik yoki  davolash 
maqsadida  kiritiladigan  va  molekulalarida  m a’lum  bir  radioaktiv  nuklid  bo ig an  
kimyoviy birikmaga aytiladi.
Yuqorida  bayon  qilinganlami  yod-123  izotopi  misolida  ko‘rish  mumkin. 
Bunda  bemorga  yod-123  radioizotopi  mavjud  b o ig an   eritma  ichiriladi.  Bu 
radioaktiv  yod-123  organizmga  kiritilmasdan  oldin  ssintillyatsion  datchik  orqali 
o ich ab   olinadi  va  100%  deb  qabul  qilinadi.  Organizm  ssintillyatsion  datchik 
yordamida qalqonsimon bez sohasidan  chiqayotgan nurlanishlami  o ich ash  amalga 
oshiriladi.  О ic h  ashlar yod kiritilgandan keyin 2  soat, 4  soat va bir sutka o'tgandan 
keyin  ham  bajariladi.  Shunday  qilib  preparatning  qalqonsimon  bezda  to ‘planish 
normasi  empirik  aniqlanadi.  Agar  to ‘planish  tez  b o isa ,  u  holda  qalqonsimon 
bezning 
giperfunksiyasi, 
agar  to ‘planish  normadagidan 
sekin 
to‘plansa, 
gipofunksiyasi mavjudligini ko‘rsatadi.
калконсимон
Трахея 
'
2.2-rasm. Qalqonsimon  bez ko‘rinishi
Yod  radioizotopi  terapevtik  maqsadlarda ham  qoilaniladi.  Yod  qalqonsimon 
bez  normal  isblashi  uchun  zarur  b o ig a n   element  hisoblanadi.  Qalqonsimon  bez 
bo‘yin  asosida  joylashgtyi  (rasmga  qaralsin).  U  organizmda  modda  va  energiya 
almashuvini  regulyatsiyasida  ishtirok  etuvchi  yodli  garmonlar  ishlab  chiqaradi  va 
to ‘playdi.  Organizmga  kiritilgan  radioaktiv  yod  oddiy  yod  kabi  qalqonsimon  bez 
hujayrasiga kiradi  va to ‘plana boshlanadi.  Bu esa o 'z  navbatida qalqonsimon bezni 
testlashga,  diagnostika  va  davolashga  imkon  beradi.  Davolash  effekti  yod-131 
radioizotopining  radioaktivlik  xususiyatiga  asoslangan  b o iib ,  undan  chiqayotgan 
beta  va  gamma  nurlanishlar  ichkaridan  hamma  bezni  nurlantiradi.  Terapevtik 
effektning  90%  beta-nurlanishga asoslangan.  Beta-parchalanishda hosil  boiadigaa 
elektronlaming  yugurish  y o ii  2-3  mm  b o iib ,  ular  bezni  ichkarida  nurlantiradi. 
Radioaktivlik,  bez  hujayrasini  ham,  uning  cliegarasidan  tashqariga  tarqalayotgan 
o ‘sm ahujayrasini ham yo‘q qiladi. Davolash deyarli og‘riqsiz kechadi.
Nurlanishlami 
qayd 
qiluvchi 
mukammalroq 
datchiklar, 
zamonaviy 
radiofarmpreparatlar  va  radioaktiv  nishonlar  qoilanilishiga  qaramasdan,  aynan 
ishlab  turgan  to‘qimalarda  radioizotop  to‘planishi  qayd  qilish  va  baholash
210

tamoyillari  o'zgarmasdan  qolmoqda.  Radiobiologlar  tasdiqlashicha,  kichik  dozali 
nurlanishlar  inson  organizmiga  ijobiy ta'sir  ko‘rsatar  ekan.  B u yerdan radionuklid 
diagnoslikasida qoilaniladigan radioizotoplar xavfli emasligi kelib  chiqadi.
Shuni  ham  ta’kidlab  o ‘tishimiz  kerakki,  hozirgi  kunda  respublikamizda, 
0 ‘zbekiston  Fanlar  Akademiyasi  YAdro  fizikasi  institutida,  yod-125,  131  va 
kobalt-57  radioizotoplari  ishlab  chiqarilmoqda va  chet  ellarga  eksport  qilinmoqda. 
Ayniqsa  yod-131  radioizotopi  (radiofarmatsevtik  preparati)  o ‘/in in g   yuqori 
sifatliligi  bilan  boshqa  chet  el  mahsulotlaridan  ajralib  turadi.  Bundan  tashqari, 
mazkur  dargohda  meditsinada  qoilaniladigan  o‘ndan  ortiq  radioizotoplar  ishlab 
chiqilmoqda va meditsinada  samarali  qoilanilish kutilayotgan yangi radioizotoplar 
ustida  ilmiy-tadqiqot  ishlari  olib  borilmoqda.  Institutda  radioizotoplar  YAdro 
reaktori  va  U-115,  150  turdagi  siklotronlarda  ishlab  chiqiladi.  M azkur  institutda 
ishlab  chiqarilayotgan  radioaktiv  izotoplar  bo'yicha  batafsil  m a’lumotni 
www.inp.uz sayti orqali  olish mumkin.
Hozirgi  kunda  radionuklid  diagnostika— bu  zamonaviy  texnologiyalardan 
b o iib ,  u  k o ‘pchilik  kasalliklarni  oldindan  hali  boshqa  usullar  bilan  aniqlashni 
imkoni boim agan vaqtda tashxis qo‘yishga imkon beradi.
Qisqartirilgan so‘zlar
AKTG-adenokortikotrop garmoni
GBO-giperbarik oksig,enatsiya 
'
Gts- Gerts (chastota birligi)
DMT-detsimetrli to iq in   -
DTsT- detsimetr toiq in li terapiya
DOH-  Diastola oxiridagi hajm
JSST -Jahon  sogiiqni  saqlash tashkiloti
ZH-zarb hajmi
M M   -  magnit  m aydoni
KT- kompyuter tomografiya
M N T-  marka/.iy  nerv tizim i
M R T-  magnit  rezonans tom ografiya
MBS-  Morgani- Adam  Stoks sindromi
RTK  (rentgen  ta'sirini kuchaytiruvchi)
SBE-surunkali  buyrak yetishm ovchiligi 
S O ll-S islola oxiridagi  hajm  
SM-santiinotr
SM T-  Simisoidnl  m odullashgan toklar 
STT-  Santim etr to iq in li  terapiya 
U D T-uzluksi/, doimiy  tashkillovchi 
U T-ultratovush
UE1-  universal  clektionnpulsator 
UYuCh-iillrayiii]ori  chaslola
211

XB- xalqaro birlik 
ChF-chiqarish fraksiyasi 
EKS-Elektrokardiostimulyatsiya 
ExoKG-exokardiografiya 
ExoEG-elektroensefalografiya 
EKG- elektrokardiografiya 
EHM-elektron hisoblash mashinalari 
YuO‘R-yurak- o‘pka reanimatsiyasi 
YaMR- Yadro magnit rezonans 
EPR -  Elekron paramagnit rezonans 
0 ‘YuCh- 0 ‘tayuqori  chastotali
212

ADAB1YOTLAR
1.  Remizov A.N.  Tibbiy va biologik fizika.  Т.:  Ibn Sino,  1992.  (2005) 615  s.
2. Аппарат для  «УВЧ» терапии малой мощности  «МИНИТЕРМ УВЧ -  5  -   1». 
Паспорт А З.293003 ПС. 44  с.
3. Николаева В.П.  Физические методо'  лечения в оториноларингологии.  М.: 
Медицина,.  1989.  С.254.
4  Аппарат для «УВЧ» -  терапии.  «УВЧ -  30». Паспорт. М.: ЕМА,  1982.  С.52.
5. Ливенсон А. Р.  Электромедицинская аппаратура. М .,  1981.
6.  Кортуков  Е.  В.  ва  б.к..Осново'  материаловедения  для  медицинских  вузов. 
М.,  1988. 
,.
7.  Кромвелл  Л.  ва  б.к.  Медицинская  електронная  аппаратура  для 
здравоохранения. Радио и связ,  1981.
8. Янагородский В.  П. Електротерапия. М.,  1984. 
>
9.  Антонов  А.О.,  Антонов О С., Л о'ткин С. А //М ед .техн и ка!995. №  3  С.3-6.
10.  Бабаджанов  С.Н.  Справочник  физиотерапевта.  Т.:  Абу  Али  ибн.  Сино, 
1999.
11. Бунатян А.А. Анестезиология и реаниматология.  1985.
12. Гусев Е.И., Гречков В.Е.  "Нервно  е болезни.  1988.
13.  Григорев  С.Г.,  Гриншкун  В.В.  Технология  информационного  интег­
рирования  в  разработке  учебников  и  учебних  пособий  для  Интернет.  В  кн. 
«Реларн-2001» Материало'  конференции. Петрозаводск, 2001.  С .166-  167.
14.  Демидов В.Н., Зибкин Б.И.  Гинекологияда У ТТ. М.:  Медицина,  1999.
15. Мартинов.А.И. Интенсивная терапия. М.,  1998.
16. Мухарлямов Н.М., Беленков Ю.Н. Клиник УТТ. М.:  Медицина,  1997. 
"
17.  ДОЗИМЕТР ДРГЗ-02 паспорта. ЖШ 2.805.354.ЛС -   7 в.
213

M U N D A R 1 JA
S o '/,  b o s h i......................................................................................................................... 3
I.  Bob.  K irish.  Amaliy  tibbyotda  qo‘Ilaniladigan  tibbiy  texnik  asboblarning 
um um iy xarakteristikasi
1.1-§. K irish.........................................................................................................................5
1.2-§.  Tibbiyot texnikasi predmeti, uning tuzilishi, klassifikatsiyasi...........................6
1.3-§. Tibbiyot texnikasining maqsadi va vazifasi, tibbiyot apparallarining
asosiy guruhlari................................................................................................................ 10
1.4-§.  Tibbiy texnika rivojlanishining ta r ix i................................................................ 11
1.5-§. Tibbiy texnikaning tibbiyot amaliyotidagi ahamiyati  ..................................... 14
1.6-§.  Tibbiyot  texnikasi  kursimng  biofizika,  bioximiya,  fiziologiya  va  klinik
fanlar  bilan b o g iiq lig i................................................................................................... 16
11.  Bob. Tashxis  quyi shda  q o ila n ila d ig a n  tibbiyot texnikasi
2.1-§. Tibbiyot apparaturasining elektr xavfsizligi va ishonchliligi..........................19
2.2-§. Tibbiy biologik maTurnotlami olishning fizikaviy a so sla ri............................27
2.3-§. Tibbiy m aium otlam i olishdagi elektrod va datchiklar -  tashxis qo‘yish 
appaiatlarining asosi sifatida.......................................................................................... 28
2.4-§.  Kasallarga  birlamchi  tashxis  qo‘yishda,  ulaming  gospitalizatsiya  qilishda 
foydalaniladigan texnik uskunalar, tibbiy asbob va maxsus apparatlar..................... 33
2.4.1-§.  Tashxis qo'yish  appaiatlarining turlari, ishlash prinsiplaru ulaming 
imkoniyatlari va ishlatish q o id alari...............................................................................33
2.5-§.  Tibbiyot amaliyotida tashxis asboblaridan foydalanish namunalari...............35
2.5.1-§. Biopotensiallami qayd qilish uchun asb o b lar............................................... 35
2.5.2-§. Ultratovush diagnostikasida yangi texnologiyalar........................................52.
2.5.3-§. Rentgen nurlariga asoslangan diagnostik apparaturalar............................... 72
2.5.4-§. Kompyuter tom ografiya....................................................................................85
2.5.5-§. MRT, EPR, YaMR spektrometriya uchun diagnostik asbo b lar.................. 89
2.6-§.  Tashqi  muhitning  salbiy  omillari  ta’sir  idan  himoyalash va nazorat  qilishda 
qoilaniladigan qurilmalar, texnik vositalar va apparatlar..........................................97
2.6.1-§. Tashqi muhit ta ’sir ko‘rsatgichlarini qayd qiluvchi qurilma va asboblar, 
lonlovchi nurlanish, kimyoviy va bakteriologik ta’sirlami qayd qiluvchi  texnik 
moslamalar va asboblar.................................................................................................... 97
2.6.2-§. Umumiy va  shaxsiy muhofaza va o ic h o v  asboblari................................... 100
2.7-§.  Sterilizatsiya va dezinfeksiya uchun apparatlar.............................................. 106
2.8-§.  Tashxis qo'yishda  maxsus maqsadga m oijallangan yuqori texnologik texnik 
v o sitala r...........................................................................................................................119
2.8.1-§.  Sun’iy  qon  aylanish,  sun’iy  buyrak,  sun’iy  yurak  appaiatlarining  tuzilishi
va  ishlashining asosiy p rinsiplari............................................................................... 119
111.  Bob.  Davolash  m aqsadida  qoilan ilad ig an   kompleks  t a ’sir  ko‘rsatuvchi 
texnik vositalar va a p p a ra tla r
3.1-§..Davolash maqsadida qoilaniladigan tibbiyot texnikasi  va uning turlari..... 134
3.2-§. 
Davolovchi 
ta ’sir 
asosida 
yotuvchi 
fizikaviy 
qonuniyatlar 
va 
ja ra y o n la r........................................................................................................................135
214

3.3-§. Xirurgiyada, xirurgiya va reanimatsiya palatalairida  qo  llaniladigan 
ap p aratlar.....................................................................................................................139
3.4-§. Davolovchi ta’sir asboblarining tuzilishi, ishlash p rin sip i..........................148
3.4.1-§.Davolovchi xususiyatga ega bo‘lgan  lazer n u rla n ish ................................ 148
3.4.2-§..Elektrouyqu.................................................................................................... 152
3.4.3-§.  Galvanizatsiya................................................................................................ 156
3.4.4-§.  Induktotermiya............................................................................................... 159
3.4.5-§.  Diadinamik to k la r..........................................................................................161
3.4.6-§.  Darsonvalizatsiya........................................................................................... 167
3.4.7-§.  Sinusoidal modullashgan to k la r.......................... . 
................................. 170
3.4.8-§.Ultrayuqori  chastotali te ra p iy a ..............   ................  ................................. 171
3.4.9-§..Magnitoterapiya..................................... ........ .............................................. 177
3.4.10-§.0‘tayuqori  chastotali  apparatlar................................................................. 180
IV BOB. Yadro nurlanishlarining tibbiyotda  qo‘llanilishi
4.1-§. Dozimetriya aso slari.........................................................................................184
4.2-§. Tashxis qo‘yishda qollaniladigan radionuklidlar......................................... 187
4.3-§. Yadro reaktorlarida olinadigan radionuklidlar.............................................. 190
4.4-§. Siklotronda radionuklidlar ishlab chiqarish.................................................... 192
4.5-§. Elektron tezlatkichlarda radionuklidlar chiqishlarini aniqlash.................... 193
4.6-§. Pozitron emission tomografiya........................................................................ 196
4.7-§. Pozitron emission tomografiyaning ishlash tam oyili................................... 199
V BOB. Radioizotoplarni olish va ularning tibbiyotda  qo'llanilishi
5.1-§. 
Yadro 
tibbiyotida 
qoilanilayotgan 
radionuklidlaming 
sinflarga 
b o lin ish i........................................................................................................................206
5.2-§.  Yod-123  radioizotopining tibiyotda q o llan ilish ........................................... 208
Qisqartiiilgan so‘zlar................................................................................................ 211
Adabiyotlat....................................................................................................................213
215
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling