Tibbiy texnika va yangi tibbiy texnologiyalar


II  ЬОЬ.  TASHXIS QO‘YISHDA QO'LLAJNILADIGAN


Download 8.26 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/24
Sana25.12.2019
Hajmi8.26 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

II  ЬОЬ.  TASHXIS QO‘YISHDA QO'LLAJNILADIGAN 
TIBBIYOT TEXNIKASI
2.1. Tibbiyot apparaturasining elektr xavfsizligi va ishonchliligi

ibhiyot  elektronikasi  apparaturalarining ishlatilishi bilan bog‘liq b o ig a n  eng 
liiuhun  masalalardan  biri  ham  mijoz  uchun,  ham  tibbiyot  xodimi  uchun  uning 
elektr Mivt'si/.Hgidir  [
1
].
Hcmor  har  xil  sabablarga  (organizmning  darmonsizlanishi,  narkozning 
I
m
'
i i i i
.  Kiwhsi/.lanish, tanada elektrodlaming b o iish i, ya’ni bemomi elektr zanjiriga 
In'H'ridun  -  to 'g 'ri  ulanishi  va  h.  k.)  ko‘ra  sog‘  odamga  nisbatan  alohida  elektr 
bitvlli  nharoitda  bo iad i.  Shuningdek,  tibbiyot  elektron  apparaturasi  bilan 
tihlaydigan  tibbiyot xodimi ham  elektr tokidan  zararlanish xavf -  xatari  sharoitida 
luimli
1
'lcktr  tarm ogl  va  texnik  tuzilmalar  odatda  elektr  kuchlanish  beradi,  lekin 
(•IЦНШЛ
111
  yoki  organlarga  elektr  toki,  ya’ni  vaqt  birligi  ichida biologik  obyektdan 
iu|ll) o luvchi  zaryad ta ’sir ko'rsatadi.
Ikkita  elektrodlar  orasidagi  odam  tanasining  qarshiligi  ichki  to'qim alar  va 
ШЦМИИШШК  qarshiligi  va  ten  qarshiligining  yig'indisidan  iborat  (
2.1
  -  rasm).
u liki  qisrnlarining  qarshiligi- Rich  odamning umumiy holatiga kuchsiz 
bo'lib,  hisoblashlarda  kaft  -   tovon  y o li  uchun  Rich  q  lkOrn  qabul
2  I-nism  Ikkita  elektrod orasidagi odam tanasining qarshiligi
Тишину  qarshiligi  -  RT  ichki  organlaming qarshiligidan  ancha ortiq bo'lib, u 
llllki  Immdii  tnnhqi  sabablarga  (terlash,  namlik)  bog'liq  bo'ladi.  Bundan  tashqari, 
tMtttnilitf  turli  qiNinlarida  teri  har  xil  qalinlikka  ega  va  demak,  qarshiligi  ham 
turlivlmdir  Shuning  uchun  (odam terisining  qarshiligini  noaniqligini  hisobga olib) 
uoi IlitobjiH  olinmaydi  va  1  -  U/Rlch= U/1000  deb hisoblanadi.  Masalan, U = 220V 
bo'l||nndu,  1  220/100A-220  mA.  Umuman  olganda  ten  qarshilikka  ega  va  real 
ahmoilda,  220  V  kuchlanishda  tok  kuchi  220  mA  dan  kichikdir.  Tibbiy  elektron
19

apparatura  bilan  ishlashda  xavfsizlikni  ta’minlashning  barcha  mumkin  b o ig a n  
choralari ko‘rilgan b o iish i kerak.
Asosiy  va  boshlang‘ich  talab  -   kuchlanish  ostida  turgan  apparaturaning 
qismlariga  qo‘1  tegib  ketmasligidir.  Buning  uchun  eng  aw al  kuchlanish  ostida 
turgan  asboblar,  priborlar va apparatlarning qismlarini  bir -  biridan va apparatning 
koфusidan  muhofaza  qilinadi.  Bunday  rolni  bajaruvchi  izolyatsiya  asosiy  yoki 
ishchi izolyatsiya deyiladi.
Korpusdagi  teshiklar  -  barmoqlami,  bezak  uchun  taqiladigan  zanjirlami  va 
h. к  lar to ‘satdan apparatning ichki qismlariga kirib va tegib ketmasligini muhofaza 
etishi  kerak.  Biroq,  kuchlanish  ostida b o ig a n   apparat  qismlari  yopiq  b o isad a,  bu 
aqalli ikkita sababga ko‘ra xavfsizlikni ham ta ’minlamaydi.
Birin chi dan,  apparatning  qismlari  va  uning  korpusi  orasidagi  izolyatsiya 
qanday  boim asin  asbob  va  apparatlarning  o ‘zgaruvchan  tokka  qarshiligi,  elektr 
tarm ogining simlari va yer o ‘rtasidagi  qarshilik ham cheksjz emas.  Shuning uchun 
odam  apparatning  korpusiga  tekkanda,  uning  tanasi  orqali  sirqish 
Toki 
deb 
ataladigan tok o‘tadi.
Ikkinchidan,  ishchi  izolyatsiyaning  buzilishi  (eskirishi,  atrofdagi  havoning 
namligi)  tufayli  apparatning  ichki  qismlarining  korpusi  bilan  elektr  tutashuvi  ro ‘y 
berishi  ehtimoldan  holi  emas  -   «korpusga  urish»  va  apparaturaning  tashqi,  tegish 
mumkin b o ig a n  qismi -  korpusi -  kuchlanish ostida boiadi.
Ham  birinchi,  bam  ikkinchi  hollarda shunday choralami  k o ‘rish kerakki, ular 
apparatning  korpusiga  tekkan  kishilami  tok  urishidan  xalos  etsin.  Korpusga 
o ‘tadigan  sirqish  tokining  kuchi,  har  qanday  o'tkazish  toki  kabi  Om  qonuniga 
asosan  kuchlanishga  v a  zanjiming  qarshiligiga  b o g iiq   b o iad i.  Sirqish  tokining 
zanjiri  sxematik  ravishda  2.2  -   rasmda  ko‘rsatilgan.  Bu  yerda  1  -   apparatning 
korpusi,  uning  ichida  transformator,  uning  2  -   birlamchi  о ‘rami,  3  -   tarmoqning 
kuchlanish  manbaiga  ulangan,  4  -   transfannatorning  ikkilamchi  o ‘rami 
apparaturaning ishchi qismi bilan ulangan (bu rasmda k o ‘rsatilmagan).
2.2-rasm.  Sirqish  toki zanjirining sxematik ko‘rinishi
20

Tarmoq  yerga  ulangan  bo lish ig a  yoki  boim asligiga  b o g iiq   b o lm ay ,  har 
doim  yerga  nisbatan  bir  muncha  olkazuvchanlikka  ega  bo‘ladi,  u  izolyatsiya  va 
yerga  ulashnmg  aktiv  (omik)  qarshiligi  Re  bilan  tarmoq  simlari  hamda  yeming 
sig im u   Ce -  bilan  aniqlanadi.  Tarmoq va korpus  orasidagi  elektr  olkazuvchanlik 
ishchi  izolyatsiyaning  omik  qarshiligiga va  apparatning kuchlanish  ostida b o lg a n  
ichki  qismlari  hamda  korpusi  orasidagi  sigim iga,  y a’ni  R ^   va  С ш  ga  b o g iiq  
b o iad i.  Bu  elementlaming  barchasi  sochilgan  parametrlar  b o ig a n i  va  rezistorlar 
kondensatorlar sifatida bolm aganligi tufayli 
2
 -  rasmda punktir bilan tasvirlangan.
Rasmda  shtrix  punktir  chiziq bilan  apparat  yoki  asbobning  korpusiga tegib 
turgan odam orqali  o‘tuvchi,  sirqish tokining y o li ko'rsatilgan.  Agar bemor zanjiri 
(konturi)  korpusdan  izolyatsiya  qilingan  b o isa ,  u  holda  yana  alohida,  bemorga 
lirq ish   toki  ham  b o la d i.  Sirqish  tokining  kuchi  tibbiyot  apparaturasining 
ckspluatatsiya  xavfsizligiga  muhim  ta’sir  ko'rsatgani  uchim  bunday  buyumlami 
loyihalash  va  tayyorlashda  y o l   qo‘yilishi  mumkin  b o lg a n   tok  kuchini  asbob  va 
apparatlarning ham normal  ishlatilishida, ham  faqat birgina buzilish ro ‘y berganda 
hisobga  oladilar.  Birgina buzilish  deganda,  elektr tokining urishiga  qarshi  himoya 
vositalaridan birining ishdan chiqishi tushuniladi.
I'exnika  xavfsizlik  shartlariga ko‘ra birgina buzilish  odam uchun to ‘g‘ridan
-   tocg ‘ri  xavf  tug‘dirmasligi  kerak.  Mumkin  b o lg an   sirqish  tok  kuchlarini 
elektromeditsina  buyumlarining  xillariga  va  bu  mahsulotlaming  tok  urishidan 
himoya darajasiga qarab  ajratiladi. Ulaming to ‘rt xili mavjud:  H  -  himoya darajasi 
normal b o lg a n  buyumlar - bunday himoya uy -  ro ‘zg ‘or asboblarining himoyasiga 
ekvivalentdir.  В  - himoya  darajasi  yuqori  bo lg an   buyumlar.  BF  -  himoya darajasi 
yuqori  b o lg an   va  ishchi  qismi  izolyatsiya  qilingan  buyumlar.  CF  -   himoya 
darajasi  juda  yuqori  b o lg a n   va  ishchi  qismi  izolyatsiya  qilingan  buyumlar.  Bu 
xilga  albatta,  xususan  ishchi  qismi  yurak  bilan  elektr kontaktda b o lg an   buyumlar 
kiradi.  CF  -   xildagi  buyumlarga  alohida  belgi  qo‘yilishi  lozim  (2.3  -  rasm),  1  -  
jadvalda  y o l   qo‘yilishi  mumkin  b o lg a n   sirqish  tok  kuchi  buyum  xillari  -   H,  B, 
BF  va  CF  uchun  keltirilgan.  Korpusga  urishda  apparaturaning  tegish  qismlari 
kuchlanish  ostida  b o lib   qoladi.  Bu  holda  ham  buyumlar  ishining  buzilish 
sharoitlarida elektr tokining urishidan himoyalanish usullarini oldindan ko‘rib quyi 
sh  kerak.  Bunday  himoya  choralariga  yerga  ulash  va  nolga  ulash  kiradi.  Bu 
choralami  fizik jihatdan  tushunish  uchun  elektromeditsina  apparaturasini  qanday 
qilib uch fazali  sistemaga ulash kerakligini bilish lozim.
2 .3 -ra sm .  Himoya darajasi juda yuqori  b o lgan  va ishchi qismi 
izolyatsiya  qilingan pribor va apparaturalarga  qo‘yiladigan belgilar
21

1 -ja d v a l
B u y u m l a r
H
B ,  B F
C F
tu ri
N o r ­
B ir   m a r t a
N o r ­
B i r   m a r t a
N o r ­
B i r   m a r t a
m al
b u z i l i s h -
m a l
b u z i l i s h d a
m al
b u z i l i s h d a
h o l a t ­
da
h o l a t ­
h o l a t d a
da
d a
K o rp u sg a
0,2 5
0,0 5
0,1
0,5
0,01
0,5
B em orga
-
-
0,1
0,5
0,01
0,5
O'tgan  asming  oxirida  rus  injeneri  M.  O.  Dolivo  -   Dobrovolskiy 
o‘zgaruvchan tokni  simlardan tejab o‘tkazish to ‘g‘risidagi masalani texnik jihatdan 
hal qilish uchun uch fazali tok sistemasini  (uch fazali tokni) taklif etgan  edi.
Bu sistema variantlaridan biri 2.4 -  rasmda keltirilgan. Iste’molchi uch fazali 
zanjiming  bir  konturida,  ikkinchi  kontuming  ish  tartibiga  ta’sir  ko‘rsatmasligi 
uchun  neytral  (nol)  sim  -  4  ni  kiritish  maqsadga  muvofiqdir.  Chiziqli  simlar 
orasidagi U,  ga chiziqli,  chiziqli va neytral  simlar orasidagi  Up ga fazali kuchlanish 
deyiladi.  Fazali  va  chiziqli  kuchlanish  orasidagi  munosabat  quyidagicha:
г / ^ л / з г / ^ ш з г / ,,
Odatda,  elektr  tibbiyot  apparaturasi  chiziqli  yoki  fazali  kuchlanishga  bir 
fazali  iste’molchi  sifatida  ulanadi.  2.5  -   rasmda  apparat  yoki  priboming  chiziqli 
kuchlanish  bilan  ta ’minlanishi  ko‘rsatilgan.  Soddalashtirish  uchun  chiziqli  simlar 
to ‘la izolyatsiyalangan, neytral  sim  esa yerga nisbatan  qarshilik Ri ga(punktir bilan 
ko‘rsatilgan) ega deb, faraz qilamiz.
Agar  himoyalovchi  yerga  ulash-  Re  bo‘lmaganda  edi,  u  holda  korpusga  tok 
urishda va odam unga tekkanida unda kuchlanish  hosil  bo’lai  edi.
/ Y Y \
f v
U*
з   и ж-4
и ф
3 S
и л
*
  ,
ч   , 
и ^ 2   1
2.4-rasm. Uch fazali tok sistemasini ulash sxemasi:  1  -  bitta 
generatoming faza o ‘ramlari, ularda o‘zgaruvchan kuchlanish 
induksiyalanadi;  2 -  nagruzkalar (iste’molchilar);  3 -  
chiziqli simlar (ular generatomi iste’molchi bilan 
birlashtiradi); 4 -  neytral (nol) simi
22

Shtrix.  punktir  bilan  odam  ulanib  qolgan  hoi  uchun  zanjir  k o ‘rsatilgan. 
Kasindan 
ko‘rinadiki, U*-kuchlanish, odam tanasi qarshiligi -  Ro bilan uning yerga 
ulanishi  ham  kiritganda  Ri  orasida  qayta  taqsimlanar  ekan.  Agar  masalan,  R<,=
0,5Ri  U i~  220V  b o isa ,  u  holda  odamda  220/3V  =  75V  kuchlanish  b o iib   qolishi 
mumkin.  Odamni  himoyalash  uchun  korpusni  yerga  ulash  kerak.  Yerga  ulash  R e 
qarshiligi  Ro-  ga  parallel  ulangan.  R e  kichik  b o ig a n i  uchun  (4  odam  katta 
boim asligi kerak) R » R e  b o ia d i  va mana shu qarshilikda va  shuningdek, odamda 
juda oz kuchlanish b o ia d i.
Shuni  ta ’kidlash  muhimki,  R,  -   qarshilik  kattaligi  tufayli  tokni  korpusga 
urishi,  saqlagich yoyilib ketishi uchun avariya tokini vujudga keltirmaydi,  shuning 
uchim bunday buzilish ishlovchiga sezilmasdan qolaveradi.
Agar  yonida  boshqa  chiziqli  simdan  (boshqa  fazadan)  korpusga  tok  urgan 
apparat  yoki  pribor  turgan  b o is a ,  u  holda  ulaming  korpuslari  orasida  chiziqli 
kuchlanish  paydo  b o iad i.  Bir  vaqtning  o ‘zida  bunday  korpuslarga  tegish  juda 
xavfli.
Hozirgi  vaqtda  ko‘pincha  neytrali  yerga  ulangan  uch  fazali  tarmoqlardan 
foydalanilmoqda.  Bu  holda  himoyalovchi  yerga  ulashning  samarasi  kam. 
Haqiqatdan  ham,  yerga  ulash  yaxshi  b o ig an d a  (2.5  -  rasm)  Ri-  кичик,  UF- 
kuchlanish  qarshiliklar  orasida taqsimlanadi  va korpus  bilan  yer  orasida  0,5 Uf  ga 
teng  b o ig a n   kuchlanish  b o ia d i.  Bu  odam  uchun  xavflidir.  Muhimi  tok  urishda 
saqlagich  kuyadi,  lekin bu birdaniga yuz bermasligi  yoki  «avariya»  tok kuchining 
kamligi  tufayli  umuman  yuz  bermasligi  mumkin.  Saqlagich  ishlab  turishi  uchun 
boshqa  turdagi  himoyadan  foydalaniladi  -   himoyali  nolga  ulash,  bunda 
apparaturaning korpusini  simlar yordamida tarmoq simining noli bilan ulanadi  (
2.6
- rasm).  Korpusga tok urgan holda  qisqa tutashish ro‘y beradi  (shtrix punktir bilan 
ko‘rsatilgan),  saqlagich  kuyadi  va  apparatura  kuchlanish  manbaidan  uziladi.  Nol 
simining  uzilib  ketishi  ehtimolligi  har  qachon  b o iish i  tufayli  neytral  yerga  bir 
necha joylarda ulanadi.
Aytilganlardan  xulosa  qilib,  yana  shimi  ta ’kidlaymizki,  himoyaviy  yerga 
ulash  yoki  nolga  ulash  -   izolyatsiyalangan  neytralli  tuzilmalarda,  tarmoqni 
apparaturaning  yerga  ulangan  qismlari  bilan  tutashishi  natijasida  odam  tanasi 
orqali  o ‘tuvchi  xavfsiz  tok  kuchini,  neytralli  yerga  ulangan  tuzilmalarda  esa 
apparaturani elektr tarm ogidan avtomatik uzishni ta’minlashi kerak.
Biroq,  har  qanday  elektr  tibbiyot  apparaturasi  yoki  pribori  ham  yerga  ulash 
yoki nolga ulash bilan mustahkam himoyalanmagan.
Ta’minlovchi tarmoqning tok urishidan qo‘shimcha himoya choralariga ko ‘ra 
apparatura  to‘rt  sinfga  boiinadi:  I  -   buyumlar,  ularda  asosiy  izolyatsiyadan 
tashqari, tegish  oson b o ig a n  metall  qismlarda kuchlanish ta’minlovchi bilan yerga 
ulash  (nolga  ulash)ni  o ‘zaro  tutashtirish  ko‘zda  tutiladi.  Buni  masalan,  uch  simli 
tarmoq  shnuri  va  uch  kontaktli  vilka  yordamida  qilish  mumkin.  Shuning  ikkita 
simi  kuchlanish  hosil  qilishi  uchun  uchinchisi  esa  yerga  ulovchi  b o iib   xizmat 
qiladi.  Vilkani  rozetkaga  kiritganda  avval  yerga  ulash,  keyin  esa  kuchlanish 
tarm o g i birlashadi.
23

01 
-   biiYumlar,  ular  1  -   sm f mahsulotlaridan  shu  bilan  farq  qiladiki,  ularda 
alohida,  tegish  oson  b o ig a n   metall  qismlami  yerga  ulaydigan  (nolga  ulash) 
ko'rsatilgan. 
01
  -  sinfdagi buyumlarai  q o lla sh  vaqtinchalik b o iib , keyinchalik bu 
mahsulotlami 
1
- sinfga tegishligi bilan almashtirish kerak.
II  -   buyuralar  asosiy  izolyatsiyadan  tashqari  qo'shimcha  izolyatsiyaga  ham 
ega  b o iad i.  Asosiy  va  qo‘shimcha  izolyatsiya  o'rnida  oshirilgan  izolyatsiya 
b o iish i  mumkin.  Bu  sinfdagi  apparatlarda  ximiyaviy  yerga  ulash  uchun 
moslamalar  yo‘q.  2.3-v  rasmda  bu  sinf  mahsulotlari  tarmoq  shnurlarining  (yoki 
kabelning) kirgizilishi ko'rsatilgan.
III  -   mahsulotlar.  ular  20V  dan  katta  bolm agan  o‘zgaruvchan  kuchlanishli 
yoki  50V  dan  oshmaydigan  o‘zgarmas  kuchlanishni  izolyatsiyalangan  tok 
manbaidan  ta ’minlanishga  m oljallangan  b o iib ,  kattaroq  kuchlanishli  tashqi  yoki 
ichki  zanjirga  ega  bolm agan  buyumlardir.  Bu  sinfdagi  mahsulotlar  ham 
himoyaviy yerga ulash uchun moslamalarga ega emas.
Yuqorida  faqat  elektrotibbiyot  apparatlari  va  priborlari  bilan  ishlashda  elektr 
xavfsizligining  asosiy  masalalari  ko‘rib  o'tildi.  Baxtsiz  hodisalarga  olib  keluvchi 
har  xil  vaziyatlarga  elektrotexnik  izoh  berish  qiyin  bolgani  uchun  bir  necha 
umumiy kolsatinalar bilan chegaralanamiz.
-  apparaturalar,  priborlar  va  asboblarga bir  vaqtning  o‘zida  ikkala  yo‘
1
,  tana 
qismlari bilan tegmang;
- hollangan nam polda, yerda ishlamang;
-  elektr  apparatlarda  ishlaganda  trubalarga  (gaz,  suv,  isitish),  metall 
konstruksiyalarga tegmang,
- bir vaqtning o ‘zida ikkita apparat (asboblar)ning metall qismlariga tegmang.
Bemorga 
ulangan 
elektrodlar 
yordamida 
davolash 
tadbirlari 
olib
borilayotganda  elektr  xavfsizlik  holatini  vujudga  keltiruvchi  ko  p  variantlarini 
(bemomi  isitish  batareyalariga,  gaz  va  suv  olk azish   tm ba  va kranlaiga  tegishini, 
qo'shni  apparatura  korpusi  orqali  tutashishni  va  hokazo)ni  ko‘zda  tutish  qiyin, 
shuning  uchun  berilgan  davolash  tadbirlarini  o ‘tkazishda  y o l   -   yo‘riqqa  amal 
qilgan holda, ulardan chetga chiqmaslik kerak.
Diagnostika  va  davolashda  foydalaniladigan  barcha  tibbiyot  asboblari  va 
apparatlari  normal  ishlab  turishi  zarur.  Bu  talab  har  doim  bajarilmaydi,  aniqroq 
aytganda,  bunday  talab  maxsus  choralar  ko‘rilmaganda,  istalgancha  uzoq 
vaqtgacha bajarilmaydi  [
1
].
Tibbiyot  apparaturasidan  foydalanilayotganda tibbiyot xodimi  ekspluatatsiya 
qilayotgan buyumning  ishdan  chiqish  ehtimolligi  to cg ‘risida, y a’ni  asbob (apparat) 
yoki  uning  qismlarini  buzilishi,  ruxsat  etilgan  parametrlaming  oshib  va  kamayib 
ketishi  ehtimolligi  to‘gcrisida  tasavvurga  ega  b o iish i  keiak.  Texnik  talablarga 
javob  bermaydigan  qurilma  ish  qobiliyatini  yo‘qotadi,  shuning  uchun  uni  sozlab 
ishlash qobiliyatiga qaytarish mumkin.  K o‘p hollarda faqat lampani yoki rezistomi 
almashtirib,  buyumni  yana  normal  ishlashi  ta ’minlanadi,  ammo  bunday  ham 
b o iish i  mumkin;  apparatura  shunchalik  eskirgan  ishdan  chiqqan  b o iish i 
mumkinki,  uni  sozlash  iqtisodiy  jihatdan  maqsadga  muvofiq  bolm aydi.  Shu
24

sababdan  tibbiyot  xodimi  apparaturani  sozlashga  yaroqli  va  uning  qismlarining 
chidamli ekanligi tocg‘risida tasaw urga ega b o iish i kerak.
Mahsulotlami  berilgan  sharoitlarda  ishdan  to ‘xtab  qolmasligini  va  berilgan 
vaqt  davomida  o ‘zining  ish  qobiliyatini  saqlashini  umumiy  ishonchlilik  termini 
bilan  xarakterlaydilar.  Tibbiyot  apparaturasi  uchun  ishonchlilik  masalasi  ayniqsa 
muhimdir,  chunki  asbob  va  apparatlarning  ishdan  chiqishi  faqat  iqtisodiy 
yo'qolishlarga emas, balki bemorlaming o iim ig a ham sabab b o iish i mumkin.
Apparatning  buzilmasligi  ko'pgina  sabablarga  b o g iiq   b o iib ,  ulaming  ta’sir 
ini  hisobga  olish  amalda  mumkin  emas,  shuning  uchun  ishonchlilikni  miqdoriy 
baholash  ehtimollik xarakteriga ega.
Bunda, 
masalan,  muhim 
parametr  buzilmasdan  ishlash  ehtimolligi 
hisoblanadi.  (J  tajribada  aniqlanib,  t  vaqt  ichida  N  ta  ishlayotgan  (buzilmagan) 
buyumlar sonini No ga nisbati bilan baholanadi:
PCO = ^
  ■
  (2-1)
Bu  xarakteristika  berilgan  vaqt  davomida  buyumlaming  ish  qobiliyatini 
saqlash imkoniyatini baholab beradi.
Ishonchlilikning boshqa miqdoriy ko'rsatkichi buzilishlar intensivligi  (tezligi) 
X(t)  hisoblanadi.  Bu  k o ‘rsatgichni  ishdan  chiqish  soni  dN  ni  -   ishlovchi 
elementlaming umumiy  soni  N ni  dt  ga ko‘paytmasining nisbati  sifatida ifodalash 
mumkin:
«-»  ishorasini  qoSiHshiga  sabab  dN<0  ekanligi,  chunki  ishlab  turgan 
buyummng soni vaqt o ‘tishi bilan kamayib boradi.  A.(t) funksiya har xil ko'rim shga 
ega  b o iish i  mumkin.  Eng  xarakterli  shakli  grafik  ravishda  2.5-rasmda 
tasvirlangan.  Bu  yerda  uchta  soha  sezilarli:  I  -   ishni  boshlanish  davri, 
buyumlaming  defektli  elementlari  «kuyganda»,  detallami  tayyorlash  jarayonida 
vujudga  keladigan,  yashirin  nuqsonlar  yuzaga  chiqadi.  Bunda  ishdan  chiqish 
intensivligi  yetarli  darajada  katta  b o iish i  mumkin,  II  -   normal  eksphmtatsiya 
davri,  ishdan  chiqish  intensivligi  ancha  vaqt  o ’zining  doimiy  qiymatini  saqlab 
turishi 
mumkin. 
Bu 
davTga 
apparaturaning 
normal 
ekspluatatsiyasini 
planlashtirishni lozim ko‘riladi; III -  eskirish davri, ishdan chiqish intensivligi vaqt 
o'tishi  bilan  materiallar  eskirishnmg  va  elementlar  eyilishining  ta’sir  ko‘rsatishi 
tufayli  o ‘sib boradi.
2  5-rasm. Tibbiyot apparaturasi buzilishlar intensivligining 
vaqtga  bogiiqligi
25

Mediklar  uchun  shunisi  qiziq  bo'Isa kerakki,  odam  o‘limini  xarakterlaydigan 
parametming  vaqtga  bogliqligi  ham  taxminan  shunday  ko'rinishga  o‘xshash 
bo iad i.
« O lim   intensivligi»  ko‘p  jihatdan  chaqaloqlik  I-  davr  va  qarilik  (Ill-davr) 
davnga xos.
Buzilmasdan  ishlash  intensivligi  P  va  ishdan  chiqish  intensivligi  X  orasida 
maxsus bogianish mavjud.  Uni X- const (ll-davr) hoi  uchun aniqlaymiz.
Differensial  tenglama  (2.2)  ni  o‘zgaruvchilarm  qismlarga  ajratib  quyidagicha 
yozib olamiz:
—  = -M t  .(2.3)
N
Integrallab  va  quyi  chegaralami  (sinab  koliladigan  mahsulotlaming 
boshlanglch  soni  Nn  va  t  =  0  vaqtni)  va  yuqori  chegaralarini  (t  momentda 
beto‘xtov ishlovchi mahsulotlar soni N ni) quyi b;
f - ~  = -л Ь *  ;  in—  = - M ;  —  = 
(2.4)
1  N  

N  
N
N„  iy 
0
 
IV0
 
IYt)
ni  olamiz.  (2.4) ni  (2.1)  bilaii  solishtirib, 
P (t) = e~M 
ga  ega bolam iz.  Shunday 
qilib,  buzilish  intensivligi  doimiy  b o lg a n d a  buzilmasdan  ishlash  ehtimoli  vaqtga 
bogliqligining  eksponensial  qonunini  olamiz.  Bu  qonunni  apparaturaning 
ishonchliligim baholashda q o lla sh  mumkin.
Ekspluatatsiya davomida  ishdan  chiqishi mumkin  b o ig a n   asoratlarga b o g liq  
ravishda tibbiyot buyumlari to‘rt sinfga boiinadi.
A  -   bemor  va  tibbiyot  xodimining  hayoti  uchun  bevosita  xavf tug‘diradigan 
buyumlar.  Bu  sinfdagi  buyumlar  uchun  buzilmasdan  ishlash  ehtimoli,  planli- 
ehtiyot  texnik  xizmat  k o lsatish lar  orasida  ishlash  davomida  0,99  dan  kichik 
boim asligi,  texnik  xizmat  ko‘rsatilmaydigan  mahsulotlar  uchun  esa,  ular  uchun 
belgilangan  xizmat  muddati  ichida  b o iish i  kerak.  Bu  sinfdagi  mahsulotlarga 
kasalning  hayoti  uchun muhim  organlaming  ishini  takrorlaydigan  asboblar,  sun’iy 
nafas olish va qon aylanish apparatlari va boshqalar kiradi;
В  -   mahsulotlar,  ulaming  ishdan  chiqishi,  organizmning  holati  yoki  atrof- 
muhit  to‘g ‘risidagi  m a’lumotni  buzib  ko'rsatadi,  bemor  yoki  tibbiyot  xodimining 
hayotiga to ‘g ‘ridan  -  to ‘g ‘ri  xavf solmaydi,  bu kutish rejimida turgan, belgilangan 
vazifasiga  k o la   o ‘shanga  o ‘xshash  mahsulotdan  darhol  foydalanish  zaruriyatini 
tug‘diradi.  Bu  sinfdagi  mahsulotlar uchun buzilmasdan ishlash  ehtimolligi  0,8  dan 
kam  boim asligi  kerak.  Bunday  mahsulotlarga  kasallami  kuzatib  turuvchi 
sistemalar,  yurak  faoliyatini  rag‘batlantimvchi  apparatlar  (stimulyatorlar)  va 
boshqalar kiradi;
V  -   buyumlar,  ulaming  ishdan  chiqishi  effektivlikni  pasaytiradi  yoki  kritik 
b o ‘lmagan  holatlarda  davolash  -   diagnostikaning  borishini  to ‘xtatib  qo'yadi, 
yoxud  tibbiyot  va xizmat  kolsatuvchi  xodimlaming  ishini  ko  paytiradi,  yo  faqat 
moddiy  zararga  olib  keladi.  Bu  sinfdagi  remont  qilinuvchi  buyumlaming  ishdan
26

eliiqisliigacha  ishlash  vaqti  va  remont  qilinmaydigan  buyumlami  ishdan 
cluqquniga  qadar o ‘rtacha ishlash vaqti  planli  -  ehtiyot texnik xizmat ko'rsatishlar 
orasidagi  vaqldan  yoki  kalendar  davridan  kamida ikki  martadan  oshmasligi  kerak. 
O ita ch a  intensivlikda  ishlaydigan  texnik  xizmat  ko‘rsatilmaydigan  buyumlar 
uchun  esa,  bu  vaqt  garantiyada  ishlash  vaqtidan  yold  garantiya  muddatidan  kam 
boim asligi  kerak.  Bu  sinfga  diagnostik  va  fizioterapevtik  apparaturalaming, 
iisl)oblarning va boshqalaming ko‘pchilik qismi kiradi.
G  -   ishdan  chiquvchi  qismlarga  ega  boMmagan  buyumlar.  Elektromeditsina 
apparatura bu  sinfga kirmaydi.
Shifokorlarga  ishonchlilik  tushunchasini  ba’zi  bir  shart  bilan  odam 
organizmiga  ham  tatbiq  qilish  mumkinligini  bit ish  ancha  qiziqarlidir,  bunda 
kasallik  -   ish  qobiliyatini  yo‘qotish  tarzida,  davolash  esa  remont,  muolaja  esa 
ishonchsizlikrii  oshiruvchi  chora  tarzida  qaraladi.  Biroq  organizm  murakkab 
sistema  bo‘lib,  unga  «texnik»  yondashish  qismangina  amalga  oshirilishi  mumkin, 
bunda teskari  aloqa va rosdash jarayonlarini hisobga olish kerak.
Katalog: Elektron%20adabiyotlar -> 30%20Техника%20фанлар
30%20Техника%20фанлар -> Oziq-ovqat texnologiyasi asoslari. Vasiyev M.G'.pdf [Aberdin-angus qoramol zoti]
30%20Техника%20фанлар -> B. X. Yunusov, M. M. Azimova
30%20Техника%20фанлар -> Gidravlika va
30%20Техника%20фанлар -> U. T. Berdiyev, N. B. Pirm atov elektromexanika
30%20Техника%20фанлар -> O. O. Xoshimov, S. S. Saidaxmedov
30%20Техника%20фанлар -> Qishloq qurilish texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> S. turobjonov, M. Shoyusupova, B. Abidov moylar ya maxsus suyuqliklar texnologiyasi
30%20Техника%20фанлар -> I. K. Umarova, G. Q. Solijonova
30%20Техника%20фанлар -> M am ajanov Т., Atamov A
30%20Техника%20фанлар -> Texn ologiyasi

Download 8.26 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling