Tinch holatda p pog’ona elektronlari d pog’ona elektronlaridan to’rt barobar ko’p atomning valent elektronlari soni nechta


Download 103 Kb.
Sana04.04.2022
Hajmi103 Kb.
#624434
Bog'liq
40 talik test 2015
Rtsyknsteatrky, Reja Kichik nashriyot tizimlari, Reja Kichik nashriyot tizimlari, 5-sinf uchun test, zakovat uchun maxsus, zakovat uchun maxsus, OBOD QISHLOQ, fuqorolik jamiyati, lexicology, 14 innovatsion, 1276 5 - mavzu ped mah, Русча вариант, qisasi rabguziy ziyouz com, 2 5303358194704189156, elektron darsliklarning asosij khossa

 1. Tinch holatda p pog’ona elektronlari d pog’ona elektronlaridan to’rt barobar ko’p atomning valent elektronlari soni nechta ?

A) 4 B) 11 C) 5 D) 6

2. Metan va azotning 60 ml aralashmasi 60 ml kislorodda yondirildi. Reaksiya oxirida aralashma hajmi 80 ml ga teng bo’ldi. Xosil bo’lgan aralashmaning o’rtacha molekular massasi dastlabki aralashmaning o’rtacha molekular massaga nisbatan qanday?


A) 16,5 B) 12 C) 1, 375 D) 9

3. Kremniy, mis va ammoniy karbonatning noma’lum kristalogidratining 26,9 gr miqdori 200 gr 20% li o’yuvchi natriy bilan ishlandi. Natijada p= 0,483g/l n.sh.da 300 C 7,46 litr gaz va 14,1 gr cho’kma tushdi. Kristalogidratdagi n ning miqdorini toping.


A 3 B) 2 C) 5 D) 1

4. 860 ml vodorod va xlor reaksiyaga kirishib hosil bo’lgan gazlar aralashmasi ammiakli suvdan o’tkazildi va hajmi 580 ml ga kamaydi. Agar ammiak orqali o’tgan gaz temir bilan ta’sirlasha olsa, boshlang’ich aralashmadagi moddalarning hajmini (ml) toping?


A) 290 : 570 B) 360 : 500 C) 250 : 610 D) 500 : 360

5. Quyidagi qatorda elementlarning valent elektronlari qanday o’zgaradi:


a) ortadi b) kamayadi c) o’zgarmaydi
A) 1-a, 2-a, 3-b B) 1-a, 2-c, 3-c C) 1-a, 2-c, 3-b D) 1-a, 2-a, 3-c

6. 91Pa 82Pb + x24α + y–1β Usbu jarayonda 41,6 mg qo’rg’oshin va 6,02 * 1020 ta elektron hosil bo’ldi. Protaktiniydagi neytronlar sonini toping ( protaktiniy atomidagi neytronlar soni qo’rg’oshin atomidagi neytronlar sonidan 19 taga ko’p).


A) 243 B) 145 C) 146 D) 208

7. Eritmada vodorod peroksidning bir qismi parchalanib eritma massasi 10% ga kamaydi va 61,5% li eritma hosil bo’ldi ( suvning bug’lanishi hisobga olinmasin). Qanday massadagi dastlabki eritma tarkibidagi vodorod peroksid to’liq parchalanib 61,28 g kislorod hosil bo’ladi?


A) 340 B) 136 C) 272 D) 170

8. Qo’rg’oshin (II) xloridning 2500 C dagi eruvchanlik ko’paytmasi 1,6 * 10–5 mol/l3.


To’yingan eritmaning molyar konsentratsiyasini toping.
A) 5,656 * 10–3 B) 1,59 * 10–2 C) 3,2 * 10–5 D) 4 * 10–2

9. 9,6 g metalmas oksidi 108 g 10% li natriy gidroksid qo’shilib o’rta tuz massa ulushi 14,49% ga teng bo’ldi. Hosil bo’lgan eritmadagi ishqorning massa ulushini (%) toping.


A) 1,02 B) 2,04 C) 4,44 D) 3,14

10. Na2SO4 * 6 H2O va tarkibida 21,6% suv bo’lgan kristalogidrat ((III) valentli sulfat tuzi) teng mol miqdordagi 90 g aralashmasi ma’lum miqdori suvda eritilib 200 ml suv saqlagan eritma olindi, eritmadagi sulfat ionlarining konsentratsiyasi 2,4 mol/l* kg ni tashkil etdi. Dastlabki noma’lum kristalogidratni miqdorini (mol) toping.


A) 0,12 B) 0,125 C) 0,11 D) 0,1 1. Aluminiy sulfat eritmasini (tuzning massa ulushi suvning massa ulushidan 14,5% ga kam) olish uchun 25 mol suvda mol nisbati 1:1,25 va massalari o’zaro teng bo’lgan shu tuzning 2 xil kristalogidrati eritildi. Kristalogidratlardagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping.

A) 80:20 B) 76:95 C) 76:86 D) 80:80 1. 0,1 M li ftorid kislotadagi ( KHF=10–5 ) vodorod ionlarining konsentratsiyasini aniqlang.

A) 10–11 B) 10–4 C) 10–3 D) 10–6 1. Ikki negizli anorganik kislota tuzida 5 atom oltingugurt, 7 atom natriy, 185 atom kislorod va 333 atom vodorod to’g’ri keladi. Shu eritmaning 1807 g tarkibidagi tuzlarning va suvning mol nisbatini toping. Ularni o’sib borishda joylashtiring.

A) 2:4,5:7,5 B) 1:1,5:82,5 C) 5:6,5:85,5 D) 10:15:95 1. A → B + C ushbu reaksiyada A ning konsentratsiyasi 3 marta kamaygan holda ketgan vaqt 2 marta kamayishi uchun ketgan vaqtga nisbatan 10 sekund ko’p bo’lsa, konsentratsiyasi 5 marta kamayishi uchun qancha vaqt ketadi?

A) 45 B) 50 C) 48 D) 75 1. 12,04 * 1023 ta kislorod molekulasi olish uchun qancha (kj) energiya sarflanadi. Kaliy dixromat, kaliy xromat va xrom (III) oksidlarining xosil bo’lish issiqligi mos ravishda 2063 kj/mol, 1398 kj/mol va 1141 kj/mol.

A) 189 B) 252 C) 45,17 D) 60,23 1. Is gazi va vodorod aralashmasi 1:4 mol nisbatda 10 MPa, 3270 C da metil spirti sintezi reaksiyasidan so’ng bosim 10% ga kamaydi. Aralashmadagi metanol bug’ining hajmiy ulushi va dastlabki moddalardagi is gazining metanolga o’tish unumini (%) toping.

A) 5,55 ; 25 B) 11 ; 50 C) 22 ; 75 D) 11 ; 25 1. KMnO4 + Mn(NO2)2 + H2SO4 → ……. Ushbu reaksiyada o’ng tomondagi koeffisentlar yig’indisi va chap tomondagi koeffisentlar yig’indisi nisbati qanday?

A) 15 : 17 B) 17 : 15 C) 18 : 19 D) 19 : 18

 1. Qattiq suvda kalsiy gidrokarbonatning massa ulushi 0,008%, magniy gidrokarbonatning massa ulushi esa 0,014%. Ushbu aralashmani 30 litrini ( p=1 g/ml) neytrallash uchun necha (g) kalsiy gidroksid kerak bo’ladi?

A) 1,85 B) 3,22 C) 3,38 D) 2,28 1. Magniy va magniy oksid aralashmasi yetarli miqdorda 65,22 ml ( p=1,84 g/ml) 24,5% li sulfat kislotada erib 4,48 litr gaz 00 C va 1 atm da olindi. Eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. (p=1,284 g/ml)

A) 5,4 B) 0,36 C) 3,27 D) 3 1. 89,6 g temir havoda qizdirildi va ma’lum qismi oksidlandi xosil bo’lgan aralashmani eritish uchun yetarli miqdorda 18 M li xlorid kislota eritmasi sarflandi. Natijada temir (III) xloridning massa ulushi 30% bo’lgan 217,4 g tuzlar aralashmasi olindi. Dastlabki temirning necha foiz qismi oksidlangan va sarf bo’lgan xlorid kislotaning hajmini (ml) toping.

A) 42,5 : 260 B) 50 : 250 C) 28 : 300 D) 37,5 : 200 1. 387 g noma’lum tarkibli oleum 63 g 71,43% li sulfat kislota bilan ta’sirlashdi va 35,55% eritma olindi. Dastlabki oleumdagi sulfat kislotani massa ulushini (%) toping.

A) 43 B) 38 C) 42 D) 34,6

 1. Oltingugurt (IV) oksid va kisloroddan iborat gazlar aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 11 dan kichik. Aralashma katalizator ustidan o’tkazilgandan so’ng ( 50% unum bilan) oltingugurt (VI) oksid olindi. Xosil bo’lgan gazlar aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 11 dan katta bo’lsa, dastlabki oltingugurt (IV) oksidning hajmiy ulushini (%) toping.

A) 0,279C) 0,135


 1. Gidroksilaminning parchalanish reaksiyasidagi barcha koeffisentlar yig’indisini toping.

A) 18 B) 17 C) 21 D) 36 1. Xona haroratida 11,7 g kaliy metali azot (IV) oksidi bilan ta’sirlashganda hosil bo’lgan tuzni massasini toping.

A) 25,5 B) 23,2 C) 24,5 D) 30,3 1. Fosfinning 3,36 litridan olingan fosfor (V) oksidi kalsiy gidroksid eritmasidan o’tkazilganda xosil bo’lgan nordon tuzlarning farqi 4,9 bo’lsa, kalsiy digidrofosfatning massani (g) toping.

A) 11,7 B) 5,9 C) 20,4 D) 6,8 1. Nukleofil zarrachalrni toping.

1) OH 2) RS 3) H3O+ 4) BF3 5) NH3
A) 1,2,4 B) 1,2,5 C) 3,4,5 D) 1,3,5 1. Butandan izobutan olish reaksiyasida (Km=3) 1 mol butan aluminiy xlorid ishtirokida izomerlandi va xosil bo’lgan aralashma xlorlandi va reaksiya to’liq bordi. Necha mol xlor uchlamchi uglerod uchun sarflangan.

A) 0,25 B) 0,75 C) 0,5 D) 1 1. Noma’lum buten kaliy permanganat bilan sulfat kislota ishtirokida oksidlandi va 15,68 litr gaz olindi. Noma’lum butenni va xosil bo’lgan kislotani massasini (g) toping.

A) buten-1, 61,6 B) buten-1, 51,8 C) buten-2, 84 D) buten-2, 42

 1. X alkenni gidrogenlash uchun vodorod to’liq sarflandi va reaksiya unumi 75% ni tashkil qildi. Xosil bo’lgan gazlar aralashmasining neonga nisbatan zichligi 2,875 ga teng bo’lsa, noma’lum alkenni toping.

A) C4H8 B) C3H6 C) C2H4 D) C5H10

30. Asetilen dimerlandi va 2,5 mol maxsulot olindi. Reaksiya unumi 75%. Shuncha miqdordagi asetilen Kucherov reaksiyasiga kirishganda 95% unum bilan qancha maxsulot olinadi.


A) 6,3 B) 3,3 C) 2,3 D) 4,3
31. 1 mol 2-metilbutan yorug’lik ishtirokida 3 mol xlor bilan ta’sirlashganda qanday maxsulot olinadi.
A) 2-metil 2,3,3-trixlorbutan B) 2-metil 1,1,2-trixlorbutan
C) 2-metil 2-xlorbutan D) 2-metil 2,4,4-trixlorbutan 1. Noma’lum uch atomli spirt yonishi uchun sarflangan kislorod miqdoridan hosil bo’lgan suv miqdori 1,08333 marta kichik. Shu spirtning 0,2 molidan qancha (g) suv hosil bo’ladi.

A) 21,6 B) 36 C) 54 D) 41,5 1. Etanolning katalitik parchalanishida molekuladagi –C–C– bog’larning aktivligi natijasida qanday reaksiya sodir bo’ladi.

A) degidrogenlanish B) oksidlanish C) galogenlanish D) degitratlanish 1. 14,75 g murakkab efirni to’la gidrolizlash uchun 56 g 25% kaliy gidroksid sarflandi va xosil bo’lgan maxsulot kislotali muhitda kaliy permanganat bilan oksidlandi va 5,6 litr gaz ajraldi. Noma’lum efirni toping.

A) HCOOCH3 B) CH3COOC2H5
C) CH3COO–COOC2H5 D) CH3COO– COOCH3

35. Necha (g) anilin sirka angidrid bilan ta’sirlashib 54 g asetanilid xosil qiladi?


A) 37,2 B) 36,8 C) 32,7 D) 31,8

36. Uglerod soni teng bo’lgan kislota va murakkab efir kaliy metali bilan ta’sirlashib 0,672 litr gaz olindi. Xuddi shunday massali aralashma kaliy gidroksid bilan gidrolizlandi va sulfat kislota ta’sirida qizdirildi. Olingan gaz 0,448 litrni tashkil qilsa, dastlabki efir va kislotani mol ulushini (%) toping.


A) 25;75 B) 30;70 C) 45;55 D) 75;25

37. Proteidlar qaysi moddalar tarkibida uchraydi?


1.nukleoproteid 2.xromoproteid 3.fosfoproteid 4.glukoproteid
a)gemoglobin b)mutsin c)sut kazeini d)yadro e)protoplazma f)virus
A) 1 – d,e,f ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – b B) 1 – e,f ; 2 – a ; 3 – d,c ; 4 – b
C) 1 – d,e,f ; 2 – d,a ; 3 – c ; 4 – b D) 1 – d,e,f ; 2 – d,a ; 3 – d,c ; 4 – b 1. Qaysi moddalar ta’sirlashganda dipeptid alanin-lizin olinadi?

1. CH2­­­(NH2)–COOH 2. CH3–CH(NH2)–COOH 3. CH2(OH)–CH(NH2)–COOH
4. H2N(CH2)4–CH(NH2)–COOH 5. (CH3)2–CH–CH(NH2)–COOH
6. C2H5–CH(CH3)–CH(NH2)–COOH
A) 1, 4 B) 4, 2 C) 2, 5 D) 2, 5 1. 51,85% azot tutgan nukleotidning tarkibi qanday?

A) guanin B) sitozin C) timin D) adenin

40. 0,584 g dipeptid yondirildi va xosil bo’lgan moddalar fosfor(V) oksid solingan nay va kalsiy gidroksid eritmasi orqali o’tkazilishi natijasida nayning massasi 0,36 gramga ortdi, eritmada 2 g cho’kma xosil bo’ldi va 89,6 ml yonmaydigan gaz olindi. Dipeptid tarkibini toping. A) Liz–ala B) Gli-ala C) Gli–gli D) Val–gli

1. Tinch holatda d pog’ona elektronlari p pog’ona elektronlaridan yettitaga kam atomning valent elektronlari soni nechta ?
A) 4 B) 7 C) 5 D) 6

2. Metan va azotning 40 ml aralashmasi 50 ml kislorodda yondirildi. Reaksiya oxirida aralashma hajmi 60ml ga teng bo’ldi. Dastlabki aralashmaning o’rtacha molekular massasi xosil bo’lgan aralashmaning o’rtacha molekular massaga nisbatan qanday?


A) 0,125 B) 6,5 C) 1,142 D) 0,705

3. Alyuminiy, mis va natriy sulfatning noma’lum kristalogidratining 40,6 gr miqdori 200 gr 20% nittat kislota bilan ishlandi. Natijada p= 2,075g/l n.sh.da 500 C 10,6 litr gaz va 10,8 gr cho’kma tushdi. Kristalogidratdagi n ning miqdorini toping.


A) 4 B) 3 C) 6 D) 1

4. 470 ml vodorod va brom reaksiyaga kirishib hosil bo’lgan gazlar aralashmasi ammiakli suvdan o’tkazildi va hajmi 360 ml ga kamaydi. Agar ammiak orqali o’tgan gaz temir bilan ta’sirlasha olsa, boshlang’ich aralashmadagi moddalarning hajmini (ml) toping?


A) 270 : 200 B) 180 : 290 C) 300 : 170 D) 230 : 240

5. Quyidagi qatorda elementlarning valent elektronlari qanday o’zgaradi:


a) ortadi b) kamayadi c) o’zgarmaydi
A) 1-a, 2-c, 3-b B) 1-b, 2-c, 3-c C) 1-a, 2-c, 3-b D) 1-b, 2-a, 3-b

6. 84Po 82Pb + x24α + y01n Usbu jarayonda 41,2 g qo’rg’oshin va 12,04 * 1022ta neytron hosil bo’ldi. Poloniydagi nuklonlar sonini toping ( poloniy atomidagi neytronlar soni qo’rg’oshin atomidagi neytronlar sonidan 3 taga ko’p).


A) 209 B) 127 C) 126 D) 211
7. Eritmada vodorod peroksidning bir qismi parchalanib eritma massasi 10% ga kamaydi va 61,5% li eritma hosil bo’ldi ( suvning bug’lanishi hisobga olinmasin). Qanday massadagi dastlabki eritma tarkibidagi vodorod peroksid to’liq parchalanishidan 5,425 *1024 kislorod atomi hosil bo’ladi?
A) 400 B) 250 C) 125 D) 200

8. 400 ml suvda 0,212 g magniy karbonat eriydi. uning eruvchanlik ko’paytmasini toping.


A) 3,656 * 10–3 B) 6,31 * 10–3 C) 1,2 * 10–5 D) 4 * 10–5

9. 16 g metalmas oksidi 185 g 8% li kalsiy gidroksid qo’shilib o’rta tuz massa ulushi 13,532% ga teng bo’ldi. Hosil bo’lgan eritmadagi gidroksil ionlarining massa ulushini (%) toping.


A) 1,4 B) 2,8 C) 1,35 D) 2,7

10. K2SO4 * 8 H2O va tarkibida 31% suv bo’lgan kristalogidrat ((III) valentli sulfat tuzi) teng mol miqdordagi 107.76g aralashmasi ma’lum miqdori suvda eritilib 400 ml suv saqlagan eritma olindi, eritmadagi sulfat ionlarining konsentratsiyasi 1,2 mol/l* kg ni tashkil etdi. Dastlabki noma’lum kristalogidratni 0,3 mol miqdoridagi kislorod atomlari sonini toping.


A) 39,732*1023 B) 3,6 C) 19,866*1023 D) 1,8 1. Aluminiy sulfat eritmasini (tuzning massa ulushi suvning massa ulushidan 14,5% ga kam) olish uchun 25 mol suvda mol nisbati 1:1,25 va massalari o’zaro teng bo’lgan shu tuzning 2 xil kristalogidrati eritildi. Kristalogidratlardagi tuzlarning massa ulushlarini (%) toping.

A) 80:20 B) 76:95 C) 76:86 D) 80:80
12. 0,04 M li ftorid kislotadagi ( KHCl=10–3 ) vodorod ionlarining konsentratsiyasini aniqlang.
A) 0,5 B) 10–2 C) 0,8 D) 10–4

13. Ikki negizli anorganik kislota tuzida 5 atom oltingugurt, 8 atom kaliy, 198 atom kislorod va


362 atom vodorod to’g’ri keladi. Shu eritmaning 1000,5 g tarkibidagi tuzlarning va suvning
mol nisbatini toping. Ularni o’sib borishda joylashtiring.
A) 2:3,5:6,5 B) 1:1,5:82,5 C) 4: 5,5 :80 D) 1:1,5:90

14. A → B + C ushbu reaksiyada A ning konsentratsiyasi 4 marta kamaygan holda ketgan vaqt 2


marta kamayishi uchun ketgan vaqtga nisbatan 5 sekund ko’p bo’lsa, konsentratsiyasi 5 marta
kamayishi uchun qancha vaqt ketadi?
A) 15 B) 16 C)50 D) 32

15. 8,7 gr qo’ng’ir rangli modda olish uchun qancha (kj) energiya sarflanadi. Kaliy permanganat,


kaliy manganat va marganets (IV) oksidlarining xosil bo’lish issiqligi mos ravishda 829 kj/mol,
1184 kj/mol va 521 kj/mol.
A) 189 B) 4,7 C) 9,4 D) 252

16. Is gazi va vodorod aralashmasi 1:3 mol nisbatda 10 MPa, 3270 C da metil spirti sintezi


reaksiyasidan so’ng bosim 25% ga kamaydi. Aralashmadagi metanol bug’ining hajmiy ulushi
va dastlabki moddalardagi is gazining metanolga o’tish unumini (%) toping.
A) 5,55 ; 50 B) 11 ; 25 C) 22 ; 75 D) 16,67 ; 50

17. KMnO4 + PH3 + H2SO4 → ……. Ushbu reaksiyada o’ng tomondagi koeffisentlar yig’indisi


va chap tomondagi koeffisentlar yig’indisi ayirmasi qanday?
A) 5 B) 6 C) 4 D) 3

18. Qattiq suvda magniy gidrokarbonatning massa ulushi 12 %, kalsiy gidrokarbonatning massa


ulushi esa 8 %. Ushbu aralashmani 500ml ( p=1,2 g/ml) ni neytrallash uchun necha (g) magniy
gidroksid kerak bo’ladi?
A) 45,78 B) 58 C) 33,38 D) 42,28

19. Ruh va Ruh oksid aralashmasi yetarli miqdorda 114,286 ml ( p=1,75 g/ml) 24,5% li sulfat


kislotada erib 8,96 litr gaz 00 C va 1 atm da olindi. Eritmaning molyar konsentratsiyasini toping. (p=1,365g/ml)
A) 2,935 B) 1,335 C) 3,935 D)2,945

20. 124,2 gr qo’rg’oshin havoda qizdirildi va ma’lum qismi oksidlandi xosil bo’lgan aralashmani eritish uchun yetarli miqdorda 12 M li xlorid kislota eritmasi sarflandi. Natijada qo’rg’oshin (II) xloridning massa ulushi 44,34 % bo’lgan 188,1 g tuzlar aralashmasi olindi. Dastlabki qo’rg’oshining necha foiz qismi oksidlangan va sarf bo’lgan xlorid kislotaning hajmini (ml) toping.


A) 25 : 300 B) 75 : 150 C) 12,5 : 75 D) 37,5 : 300

21. 126 g noma’lum tarkibli oleum 24 g 81,25 % li sulfat kislota bilan ta’sirlashdi va 5,333 % li SO3 eritmasi olindi. Dastlabki oleumdagi sulfat angidridni massa ulushini (%) toping.


A) 77,777 B) 42,77 C) 22,222 D) 77,22 1. Oltingugurt (IV) oksid va kisloroddan iborat gazlar aralashmasini geliyga nisbatan zichligi 11 dan kichik. Aralashma katalizator ustidan o’tkazilgandan so’ng ( 50% unum bilan) oltingugurt (VI) oksid olindi. Xosil bo’lgan gazlar aralashmasining geliyga nisbatan zichligi 11 dan katta bo’lsa, dastlabki oltingugurt (IV) oksidning hajmiy ulushini (%) toping.

A) 0,279C) 0,135


 1. Dimetilaminga nitrit kislota ta’siridan olingan organic moddaning massasi dastlabki moddalar massasidan necha marta katta.

A) 0,18 B) 1,24 C) 0,42 D) 0,8

24. Mis (I) oksidning mis (I) sulfid bilan ta’sirlashuvidan 7,68 gr qattiq qoldiq hosil bo’ldi. Reaksiyada qatnashgan oksidlar massasi yig’indisini toping.


A) 4,07 B) 7,4 C) 7,04 D) 4,7 1. Fosfinning 3,36 litridan olingan fosfor (V) oksidi kalsiy gidroksid eritmasidan o’tkazilganda xosil bo’lgan nordon tuzlarning farqi 4,9 bo’lsa, kalsiy digidrofosfatning massani (g) toping.

A) 11,7 B) 5,9 C) 20,4 D) 6,8 1. Elektron – donor zarrachalrni toping.

1) OH 2) –NHCOCH3 3) –CHO 4) –NHR 5) –NH2
A) 1,2,5 B) 1,2,4,5 C) 1,3,4,5 D) 1,4,5 1. Pentandan izopentan olish reaksiyasida (Km=4) 1,4 mol pentan aluminiy xlorid ishtirokida izomerlandi va xosil bo’lgan aralashma xlorlandi va reaksiya to’liq bordi. Necha mol xlor uchlamchi uglerod uchun sarflangan.

A) 1,4 B) 0,2 C) 0,8 D) 1,12 1. Noma’lum gepten kaliy permanganat bilan sulfat kislota ishtirokida oksidlandi va massa nisbati 1,7 : 1 bo’lgan 52,65 gr kislotalar aralashmasi olindi. Noma’lum geptenni va uning massasini (g) toping.

A) gepten-3, 38,15 B) gepten-3, 31,85 C) gepten-2, 31,85 D) gepten-31,58

 1. X alkenni gidrogenlash uchun vodorod to’liq sarflandi va reaksiya unumi 75% ni tashkil qildi. Xosil bo’lgan gazlar aralashmasining neonga nisbatan zichligi 2,875 ga teng bo’lsa, noma’lum alkenni toping.

A) C4H8 B) C3H6 C) C2H4 D) C5H10

30. Asetilen dimerlandi va 2,5 mol maxsulot olindi. Reaksiya unumi 75%. Shuncha miqdordagi asetilen Kucherov reaksiyasiga kirishganda 95% unum bilan qancha maxsulot olinadi.


A) 6,3 B) 3,3 C) 2,3 D) 4,3
31. 1 mol 2-metilbutan yorug’lik ishtirokida 3 mol xlor bilan ta’sirlashganda qanday maxsulot olinadi.
A) 2-metil 2,3,3-trixlorbutan B) 2-metil 1,1,2-trixlorbutan
C) 2-metil 2-xlorbutan D) 2-metil 2,4,4-trixlorbutan 1. Noma’lum uch valentli spirt yonishi uchun sarflangan kislorod miqdoridan hosil bo’lgan suv miqdori 1,08333 marta kichik. Shu spirtning 0,2 molidan qancha (g) suv hosil bo’ladi.

A) 21,6 B) 36 C) 54 D) 41,5 1. Konyugirlangan diyenlarni 1,4 birikish xususiyatini qaysi olim, nechanchi yilda aniqlagan ?

A) 1988-yil ; Tile B) 1899-yil ; Tile
C) 1978-yil ; Nyulends D) 1968-yil; Nyulends 1. 33 g murakkab efirni to’la gidrolizlash uchun 80 g 25% natriy gidroksid sarflandi va xosil bo’lgan maxsulot kislotali muhitda kaliy permanganat bilan oksidlandi va 11,2 litr gaz ajraldi. Noma’lum efirni toping.

A) HCOOCH3 B) CH3COOC2H5
C) CH3COO–COOC2H5 D) CH3COO– COOCH3

35. Mis (II) oksidning ammiak bilan ta’sirlasish reaksiyasida o’ng tomondagi koeffisiyentlar yig’indisi chap tomondagi koeffisiyentlar yig’indisidan necha marta katta ?


A) 0,71 B) 3,8 C) 2,7 D) 1,4

36. Uglerod soni teng bo’lgan kislota va murakkab efir kaliy metali bilan ta’sirlashib 0,896 litr gaz olindi. Xuddi shunday massali aralashma kaliy gidroksid bilan gidrolizlandi va sulfat kislota ta’sirida qizdirildi. Olingan gaz 0,672 litrni tashkil qilsa, dastlabki efir va kislotani mol nisbatini toping.


A) 1:4 B) 1:1 C) 3:8 D) 2:1

37. Proteidlar qaysi moddalar tarkibida uchraydi?


1.nukleoproteid 2.xromoproteid 3.fosfoproteid 4.glukoproteid
a)gemoglobin b)mutsin c)sut kazeini d)yadro e)protoplazma f)virus
A) 1 – d,e,f ; 2 – a ; 3 – c ; 4 – b B) 1 – e,f ; 2 – a ; 3 – d,c ; 4 – b
C) 1 – d,e,f ; 2 – d,a ; 3 – c ; 4 – b D) 1 – d,e,f ; 2 – d,a ; 3 – d,c ; 4 – b 1. Qaysi moddalar ta’sirlashganda dipeptid serin–leysin olinadi?

1. CH2­­­(NH2)–COOH 2. CH3–CH(NH2)–COOH 3. CH2(OH)–CH(NH2)–COOH
4. H2N(CH2)4–CH(NH2)–COOH 5. (CH3)2–CH–CH(NH2)–COOH
6. C2H5–CH(CH3)–CH(NH2)–COOH
A) 1, 4 B) 4, 2 C) 3, 5 D) 2, 5 1. 22,22 % azot tutgan nukleotidning tarkibi qanday?

A) guanin B) sitozin C) timin D) adenin


40. 27,25 g dipeptid yondirildi va xosil bo’lgan moddalar fosfor(V) oksid solingan nay va kalsiy gidroksid eritmasi orqali o’tkazilishi natijasida nayning massasi 20,25 gramga ortdi, eritmada 112,5 g cho’kma xosil bo’ldi va 2,8 litr yonmaydigan gaz olindi. Dipeptid tarkibini toping. A) Ser–Ley B) Gli-ser C) Gli–ley D) Val–ley
Download 103 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling