To sh k en t davlat yu ridik in stitu ti


korhonaning mulkiy-huquqiy layoqati. yu.f.n...diss.-T.: 1994.-170 b


Download 8.84 Mb.
Pdf ko'rish
bet29/29
Sana20.12.2019
Hajmi8.84 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29

korhonaning mulkiy-huquqiy layoqati. yu.f.n...diss.-T.: 1994.-170 b.
18.  Shodmonov  F.Yu.  Bozor iqtisodiyoti  sharoitida  shartnoma majburiyatlarini 
buzganlik uchun fuqarolik huquqiy javobgarlik muammolari. yu.f.d...diss.  Avtoreferati. 
-Т.: 2002. -4 8  b.
19.  Шорахметов  Ш.  Возникновение  и  развитие  правового  регулирование 
рационализаторских  предложений.  Автореф.  дисс...к.ю.н.  -Т.:ИфиП  АН 
Узбекской ССР.1965. -2 6  б.
20.  Шамухамедова 
З.Ш. 
Наследование 
по 
национальному 
законадательству  Республики  Узбекистан  и  международному  частному  праву. 
Автореф. дисс...к.ю.н. -Т.:ТДЮИ.2004. -2 2  б.
21.  Ergashev  V.YO.  Fuqarolar  hususiy  mulk  huquqi  vujudga  kelishi  va  bekor 
bolishining ilmiy-nazariy jihatlari. yu.f.n...diss. Avtoreferati. -Т.: 2005. -2 5  b.
22.  Yuldasheva  Sh.R.  Fuqarolik  va  oila  huquqida  vasiylik  va  homiylikning 
mohiyati,  uni amalga oshirish usullari. yu.f.n...diss. Avtoreferati. -Т.: 2005. -2 4  b.
VI. WEB- resurslar:
1.  http://Allpravo.ru
2.  http://www.lawportal.ru
3.  http://www.legislature.ru
4.  http://www.law-and-politics.com.
5.  http://www.cer.uz
6.  http://www.sov.uz
7.  http://www.gki.uz
332

MUNDARUA
KIRISH...................................................................................................... 3
1-BOB.  Mulk  huquqi  va  boshqa  ashyoviy  huquqlar  to‘g‘risida  umumiy 
tushunchalar. Mulk huquqining Konstitutsiyaviy asoslari
1. M ulkning iqtisodiy va yuridik m a’nodagi tushunchalari.................................5
2.  M ulk huquqining m azm un i....................................................................................... 8
3. M ulk huquqining vujudga k elish va bekor b o ‘lish asoslari............................. 12
4.  M ulk huquqining  asosiy tam oyillari....................................................................... 17
5.  Mulk shakllari............................................................................................................... 17
2-BOB. Xususiy mulk huquqi
1.  X ususiy mulk huquqining tushunchasi,  mazmuni va ah am iyati....................19
2. 
X ususiy  mulk  huquqiga  oid  qonun  hujjatlari  rivojlanishi  va  uni 
takomillashtirish muammolari....................................................................................... 26
3.  X usuciy mulk huquqi subyektlarining vakolatlari.............................................43
4.  Fuqarolar xususiy m ulk huquqining obyekti tushunchasi................................64
5.  Fuqarolar  xususiy  mulk  huquqining  obyektlarini  turlarga  b o ‘linishi 
(klassifikatsiyasi)................................................................................................................74
6.  Mulk  obyektlariga  nisbatan  fuqarolarda  xususiy  mulk  huquqining  vujudga 
kelish asoslari..................................................................................................................... 79
7.  X ususiy mulk huquqi alohida obyektlarining huquqiy rejim i........................ 84
3-BOB. Nodavlat yuridik shaxslar xususiy mulk huquqi.........................91
4-BOB. Ommaviy mulk huquqi
1.  Om m aviy (davlat) m ulkining  turlari...................................................................... 116
2.Om maviy mulk -  mulkning alohida shakli sifatida.............................................116
5-BOB.  Mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish 
muammolari
1.Bozor  munosabatlari  sharoitida  mulkni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va 
xususiylashtirishning zarurligi va uning m o h iy a ti..................................................132
1.1.Davlat tasarrufidan  chiqarish  va xususiylashtirish  qonunchiligining  vujudga 
kelishi  va rivojlanishi.....................................................................................................132
1.2.Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish b osq ich lari....................143
2..M ulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish u su llari...............152
2.1 .Davlat korxonalari  aksiyalarini  erkin sotish ....................................................... 152
2.2..Davlat korxonalari aksiyalarini  auksionda so tish ............................................158
2.3.  Davlat korxonalariga xususiy investitsiya kiritish  orqali  so tish ................. 165
2.4.D avlat korxonalarini  turli  qismlarga b o ‘lib,  ulam i
alohida-alohida sotish ....................................................................................................... 171
333

2.5.Korxonani  uning rahbar yoki mehnat jam oasi tomonidan  sotib  olinishi...  176
2.6.  Davlat  korxonalarini  ijaraga  berish  yoki  uni  boshqarishni  shartnoma
asosida muayyan xususiy korxonaga topshirish...................................................... 181
3.  Mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish shakllari............. 184
3.1. 
Davlat 
korxonasini 
x o ‘jalik   jam iyatiga 
(aksiyadorlik  jamiyatiga, 
m as’uliyati  cheklangan  va  q o ‘shim cha  majburiyatli  jamiyatga)  yoki  boshqa 
tijorat tashkilotlariga aylantirish................................................................................... 184
3.2.  Davlat  korxonasini  tanlov  y o ‘li  bilan  yok i  kim   oshdi  savdosida  davlatga 
taalluqli b o ‘lmagan yuridik va jism oniy  shaxslarga s o tis h ..................................188
3.3.  Ijaraga  olingan  korxonani  kelgusida  haq  to ‘lab  sotib  olish  sharti  bilan 
davlat korxonasini ijara korxonasiga aylantirish..................................................... 194
6-BOB. Umumiy mulk huquqi
1.Umumiy mulk huquqi tushunchasi va turlari........................................................201
2.  U m um iy ulushli mulkni egallash, undan foydalanish
va uni tasarruf etish .......................................................................................................... 203
3.  Umum iy mulkdan ulush ajratish va uni taqsimlash............................................205
4.  Er-xotinlar o'rtasidagi mulk huquqi....................................................................... 206
7-BOB. Intellektual mulk huquqi
1.  Intellektual mulk huquqi obyektlarining o ‘ziga xos xususiyatlari................208
2.  Intellektual mulk obyektlariga nisbatan shaxsiy va mulkiy huquqlar..........211
3.  Mutlaq huquq tushunchasi va uning m azm uni....................................................214
4.  Sanoat m ulki  tushunchasi,  turlari va ulam i huquqiy muhofaza q ilish ..........223
5.M ualliflik huquqi  va turdosh huquq obyektlarining
intellektual m ulk sifatidagi o ‘ziga xos xususiyatlari.............................................. 230
6..Oshkor etilmagan axborotlar va nou-xau -  intellektual m ulk sifatida..........239
8-BOB. Ashyoviy huquqlar
1.  A sh yoviy huquq tushunchasi  va turlari................................................................. 260
2. X o ‘jalik yuritish huquqi va operativ boshqarish huq uq i..................................261
3.  Meros qilib qoldiriladigan yer uchastkasiga umrbod egalik qilish huquqi.. 272
4.  Yer uchastkasiga doim iy egalik qilish va undan foydalanish huquqi...........272
5.  Servitut huquqi.............................................................................................................. 273
9-BOB.  Chet  el  fuqarolari,  yuridik  shaxslari  va  xorijiy  davlatlarning 
0 ‘zbekiston Respublikasida mulk huquqi
1.  CHet el fuqarolarining О ‘zbekiston Respublikasida m ulk huquqi................277
2.  CHet el yuridik shaxslarining 0 ‘zbekiston Respublikasida mulk huquqi... 280
3.  CHet el davlatining 0 ‘zbekiston Respublikasida mulk huquqi......................287
4.  K onsessiya.  Mahsulot taqsimotiga oid bitim lar................................................. 293
334

1 О-ВОВ. Mulk huquqining kafolati va himoya qilishning 
ftiqarolik-huquqiy usullari
1. Mulk huquqini himoya qilish usullari...................................................... 299
2. Mol-mulkni boshqa shaxsning qonunsiz egaligidan talab
qilib olish (vindikatsion da’vo).................................................................... 300
3. Mulkdan foydalanishda mulk egasiga qilingan to‘sqinliklami
bartaraf etish (negator da’volar)................................................................... 304
4. Mulkiy huquqni fuqarolik huquqi normalari bilan himoya
qilishning boshqa usullari............................................................................ 305
11-BOB.  Zarami  undirish  va  asossiz  olingan  mulkni  qaytarish  -   mulkni 
qo‘riqlash vositalari sifatida
1. Zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar tushunchasi, 
ahamiyati..................................................................................................... 308
2. Zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyatlar bo'yicha
javobgarlik asoslari......................................................................................311
3. Fuqaroning hayoti va sog‘lig‘iga yetkazilgan zarar uchun javobgarlik.....312
Foydalanish uchun tavsiya qilingan adabiyotlar...................................... 323
335

Download 8.84 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling