To’g’ri chiziqning tekislikka perpendikulyarligi. • O’zaro perpendikulyar tekisliklar


Download 0.9 Mb.
Pdf ko'rish
Sana04.03.2020
Hajmi0.9 Mb.

8-ma’ruza. Tekislik va to’g’ri 

chiziq  


Reja 

• To’g’ri chiziqning tekislikka perpendikulyarligi. 

• O’zaro perpendikulyar tekisliklar. 

• To’g’ri chiziq va tekislik, hamda ikki tekislik orasidagi burchakni aniqlash. 

 

To’g’ri chiziqning tekislikka perpendikulyarligi. 

Ta’rif.  Agar  to’g’ri  chiziq  tekislikdagi  ikki  o’zaro  kesishuvchi  to’g’ri  chiziqqa 

perpendikulyar bo’lsa, bu to’g’ri chiziq tekislikka ham perpendikulyar bo’ladi.  

Bunda 

bP va 

cP bo’lib, 

bc hamda 

ab va 

ac bo’lsa, 

aP bo’ladi (4.46-rasm). Demak, 

tekislika perpendikulyar bulgan to’g’ri chiziq tekislikka tegishli har qanday to’g’ri chiziqqa 

perpendikulyar  bo’lgani  uchun,  bu  to’g’ri  chiziq  tekislikning  asosiy  chiziqlariga  ham 

perpendikulyar  bo’ladi.  Faraz  qilaylik, 

a

  to’g’ri  chiziq  tekislikning 

h

  gorizontali  va 

f

 

frontaliga perpendikulyar bo’lsin (7.1-

a

, rasm). 

7.1-

a

,b rasm. 

To’g’ri burchakning proyeksiyalanish xususiyatiga muvofiq 

AKD

 = 90

o

 va 

KD

 || 

H

 bo’lgani 

uchun  bu to’g’ri  burchakning gorizontal proyeksiyasi 

AKD

′ = 90

o

  bo’ladi. Demak, 

a

′  h

′ 

yoki (

a

′  P

n

) bo’ladi. 

Agar  tekislik  chizmada  izlari  bilan  berilgan  bo’lsa,  unga  perpendikulyar  bo’lgan  to’g’ri 

chiziqning  bir  nomli  proyeksiyalari  tekislikning  bir  nomli  izlariga  mos  ravishda 

perpendikulyar bo’ladi (7.2-rasm). 

To’g’ri  chiziq  va  tekislikning  o’zaro  perpendikulyarlik  alomatligidan  foydalanib  ko’pgina 

metrik masalalarni yechish mumkin. 

1-misol. ABC  bilan  berilgan  tekislikning 

A

  uchidan  unga  perpendikulyar  o’tkazilsin  (7.3-

rasm). Misolni quyidagi algoritm bo’yicha yechamiz. ABC tekislikning 

h

(

h

′, 

h

″) gorizontali va 

f(f′, f″)

 frontali o’tkaziladi. 

Tekislikdagi 

A

 nuqtaning 

A

′ va 

A

″ proyeksiyalaridan ixtiyoriy uzunlikda 

AEh′ va 

AEf″ 

qilib perpendikulyarning proyeksiyalarini yasaladi. 

 

7.2–rasm

 

7.3–rasm

 


2-misol. 

A

(

A

′, 

A

″) nuqta orqali 

l(l′, l″)

 to’g’ri chiziqqa 

perpendikulyar tekislik o’tkazilsin (7.2-rasm). Buning uchun: 

A

 nuqtaning 

A

′ va 

A

″ proyeksiyalaridan 

h l′

 va 

h

″||

Ox

 qilib 

izlangan tekislik gorizontalining proyeksiyalari o’tkaziladi; 

A

 nuqtaning 

A

′ va 

A

″ proyeksiyalaridan 

f  ′

||

Ox

 va 

f  ″l″ qilib 

tekislik frontalining proyeksiyalari o’tkaziladi; 

hosil bo’lgan 

hf(

hf′ va 

hf″) kesishuvchi chiziqlar izlangan 

tekislikni ifoda qiladi.  

Tekislikning gorizontali 

h

  l

 va frontali 

f   l

 bo’lgani uchun bu 

tekislik 

l

 to’g’ri chiziqqa perpendikulyar bo’ladi. 

3-misol. 

A

(

A

′, 

A

″) nuqta orqali o’tuvchi va  

b

(

b

′, 

b

″) to’g’ri 

chiziqqa perpendikulyar bo’lgan tekislikning izlari qurilsin (7.3–

rasm). 

Buning uchun: 

A

 nuqtaning 

A

′ va 

A

″ proyeksiyalaridan tekislikning gorizontali h 

to’g’ri chiziq b chiziqqa perpendikulyar qilib o’tkaziladi (7.4-

rasm). 

gorizontalning frontal 

B

 izi yasaladi. 

Q

 tekislikning 

Q

V

 frontal izini 

Q

VB″ va 

Q

Vb″ qilib o’tkaziladi. 

Tekislikning 

Q

H

 gorizontal izini esa 

Q

X

 dan 

Q

HQX

 va 

Q

Hb′ 

(yoki 

Q

H

||

h

′) qilib o’tkaziladi. 

7.2–rasm

 


7.3-7.4–rasm

 

Natijada, Q

Hb′  va 

Q

Vb"  bo’lgani  uchun 

Qb  bo’ladi.  Bu  misolni  tekislikning  frontal 

chizig’ini o’tkazish yo’li bilan ham yechish mumkin. 

Tekislikning ikki tekislikka perpendikulyarligi 

Ta’rif.  Agar  biror  tekislik  ikki  tekislikka  umumiy  bo’lgan  to’g’ri  chiziqqa  perpendikulyar 

bo’lsa, u holda bu tekislik mazkur tekisliklarga ham perpendikulyar bo’ladi.  

Ma’lumki,  Q  va  P  tekisliklarga  umumiy  bo’lgan  to’g’ri  chiziq  ularning  l  kesishish  chizig’i 

bo’ladi. Tekisliklarning l kesishish chizig’ida ixtiyoriy B nuqta tanlab olamiz (7.5-rasm). Bu 

nuqtadan l ga perpendikulyar qilib mos ravishda Q va P tekisliklarga tegishli bo’lgan a va b 

chiziqlarni o’tkazamiz. Natijada ab kesishuvchi to’g’ri chiziqlar T tekislikni hosil qiladi. Bu tekislk esa berilgan Q va P tekisliklarga perpendikulyar bo’ladi. 

Demak, berilgan T tekislikka perpedikulyar bo’lgan l to’g’ri chiziqdan o’tuvchi har qanday 

tekislik unga perpendikulyar bo’ladi. 

7.5–7.6 - rasm

 


1-misol. 

P

(

P

HP

V

) tekislikka perpendikulyar va 

Q

x

 dan o’tuvchi 

Q

 tekislik izlari bilan o’tkazilsin 

(7.7-rasm). 

Bu misolni yechish uchun: 

P

 tekislikka perpendikulyar bo’lgan ixtiyoriy 

a

 to’g’ri chiziq o’tkaziladi. 

Bu to’g’ri chiziq izlarining 

a

H

′, a

H va 

a

V

′, a

V proyeksiyalarini yasaladi. 

Izlangan 

Q

 tekislikning gorizontal 

Q

H

 izini  o’tkaziladi 

Q

HaH

′ va 

Q

HQx

  qilib,  uning  frontal 

Q

V

 izini 

Q

VaV

″ va 

Q

VQx

 qilib o’tkaziladi.  

Bu misolni quyidagicha yechish ham mumkin: 

Q

 tekislikka perpendikulyar va 

P

x

 dan o’tuvchi 

tekislikni  o’tkazish  uchun  (7.8-rasm) 

Q

  tekislikda  ixtiyoriy 

mQ  to’g’ri  chiziq  olamiz. 

P

 

tekislikning izlarini 

Pdan 

P

Hm′ va 

P

Vm″ qilib o’tkaziladi. Natijada, 

P

  Q

 bo’ladi. 

2-misol.  Kesishuvchi 

ab(

ab′, 

ab″)  chiziqlar  bilan  berilgan  tekislikka 

d  (d′,  d″)

  to’g’ri 

chiziqdan  o’tuvchi  perpendikulyar  tekislik  o’tkazish  talab  qilinsin  (4.9-rasm).  Bu  misolni 

yechish uchun: 

berilgan tekislikning gorizontali va frontalining 

h

′, 

h

″ va 

f′, f″

 proyeksiyalarni o’tkaziladi; 

d

 to’g’ri chiziqning ixtiyoriy 

D

(

D

′, 

D

″) nuqtasidan 

n

 to’g’ri chiziqning proyeksiyalarini 

n′h′ va 

n″f″ qilib o’tkaziladi. Hosil bo’lgan 

d′n′ va 

d″n″ kesishuvchi chiziqlar berilgan tekislikka 

perpendikulyar tekislikning proyeksiyalari bo’ladi. 

 

6.7- rasm

 


To’g’ri chiziq va tekislik orasidagi burchakni 

aniqlash 

Ta’rif.  To’g’ri  chiziq  va  tekislik  orasidagi  burchak  deb,  mazkur  to’g’ri  chiziqning  berilgan 

tekislikdagi ortogonal proyeksiyasi orasidagi burchakka aytiladi.  

To’g’ri  chiziq  va  tekislik  orasidagi  burchakni  7.11,

a

-rasmda  ko’rsatilgan  fazoviy  modeldan 

foydalanib quyidagi yasash algoritmlari bilan aniqlash mumkin:  

Berilgan 

a

 to’g’ri chiziqni 

Q

 tekislik bilan kesishish nuqtasi aniqlanadi: 

K

 = 

aQ.

 

 

To’g’ri  chiziqda  ixtiyoriy 

B

  nuqta  tanlab  olinadi.  Bu  nuqtadan  berilgan 

Q

  tekislikka 

n

 

perpendikulyarni tushirib, uning 

Q

 tekislik bilan kesishuv nuqtasini aniqlanadi: 

B

′=

nQ

So’ngra 

K

 va 

B

′ nuqtalarni o’zaro tutashtirish natijasida hosil bo’lgan  burchak 

a

 to’g’ri chiziq 

va 

Q

 tekislik orasidagi  burchak bo’ladi.  Chizmada  to’g’ri  chiziq  bilan  tekislik  orasidagi  burchakni  aniqlash  uchun  Yuqorida 

keltirilgan  yasash  algoritmlarni  to’g’ri  chiziq  bilan  tekislikning  perpendikulyarligi  va 

kesishishi qoidalaridan foydalanib bajariladi. Bunda  burchak a

 to’g’ri chiziqning ixtiyoriy 

B

 

nuqtasidan 

Q

  tekislikka  tushirilgan  perpendikulyar  orasidagi   burchak  orqali  aniqlanadi (7.11-

a

,b  rasm). 





=  90  bo’lgani  uchun 



=90-0

  bo’ladi. 

Q

(

bc)  tekislik  va 

a

  to’g’ri 

chiziq orasidagi  burchakni aniqlash uchun (4.66-rasm): tekislikning 

h

 (

h

′, 

h

″) gorizontali va 

f  (f′, f″)

 frontali o’tkaziladi; 

to’g’ri chiziqning ixtiyoriy 

A

(

A

′, 

A

″) nuqtasidan tekislikning gorizontali va frontaliga 

e(e′, e″)

 

perpendikulyar o’tkaziladi. Bunda: 

e′h′ va 

e″f″ bo’ladi va (′, ″) burchak belgilanadi.   

Ikki tekislik orasidagi burchakni aniqlash 

Ikki  tekislik  orasidagi  burchak  ularning  kesishish  chizig’iga  perpendikulyar  bo’lgan  ikki 

to’g’ri chiziqlar orasidagi chiziqli burchak bilan o’lchanadi. 

Bu chiziqli burchakni quyidagi yasash algoritmlari bilan aniqlanadi (4.12- 

a

, rasm). 

P

 va 

Q

 tekisliklarning 

l

 kesishish chizig’ini yasaladi. 

Tekisliklarning 

l

  kesishish  chizig’iga  tegishli  ixtiyoriy 

Al  nuqtadan  perpendikulyar  qilib 

T

 

tekislik o’tkaziladi. Bu tekislik 

Q

 va 

P

 tekisliklarga ham perpendikulyar bo’ladi. 

T

 tekislikning 

Q

 va 

P

 tekisliklar bilan kesishish 

a

 va 

b

 chiziqlar yasaladi: 

a

=

QT va 

b

=

PT

Tekisliklarning kesishish chiziqlari orasidagi 

ab= izlangan burchak bo’ladi. 7.12-rasm 

To’g’ri chiziqning tekislik bilan kesishishi 

P

  va 

Q

  ikki  tekisliklar  orasidagi  burchakni  quyidagicha  ham  aniqlash  mumkin  (7.12-b, 

rasm): 

Fazoning  ixtiyoriy 

D

  nuqtasidan  berilgan 

Q

  va 

P

  tekisliklarga 

ye

  va 

n

  perpendikulyarlar 

tushirib, bu perpendikulyarlar orasidagi  burchakning haqiqiy qiymatini aniqlash orqali  

burchak qiyimati =180o

- formula orqali aniqlanadi. Agar  burchakning haqiqiy qiymati 



90

o

 bo’lsa, bu burchak ikki tekislik orasidagi burchak 

bo’ladi. 

7.13-rasmdagi ABC  va 

ab  to’g’ri  chiziqlarning  proyeksiyalari  bilan  berilgan  tekisliklar 

orasidagi burchakni aniqlash uchun ixtiyoriy 

D

(

D

′, 

D

″) nuqta tanlab olinadi. Uning 

D

′ va 

D

″  proyeksiyalaridan  tekisliklarning  gorizontallari  va  frontallariga 

eh1

′, 

ef1

″  va 

n′h2

′, 

n″f2

″  qilib  perpendikulyarlar  o’tkaziladi.  Natijada,  hosil  bo’lgan (′, ″)  burchakning haqiqiy o’lchamini aniqlab, So’ngra =180-



 burchak aniqlanadi. 7.13–rasm

 

Download 0.9 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling