To’g’ri javob Muqobil javob


Download 34.81 Kb.
Sana12.05.2020
Hajmi34.81 Kb.

TESTLARSAVOLLAR

To’g’ri javob

Muqobil javob

Muqobil javob

Muqobil javobO’quvchilarni bilish faoliyatiga bag’ishlangan “Umumiy didaktikaga kirish” asari muallifi kim?

V.Okon

Ushinskiy

Komenskiy

Barcha javob to’g’ripedagogik texnologiyaning nechta darajasi bor?

3

2

4

5……………. (umumdidaktik, umumtarbiyaviy) darajada pedagogic texnologiyaning qonuniyatlari, septual asoslari, o’qituvchi va o’quvchining bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarishning o’ziga xos xususiyatlari ishlab chiqiladi.

Umumiy daraja

Xususiy daraja

Lokal daraja

Barcha javob to’g’ri. ………..- case stadies ingliz tilidan olingan bo’lib jarayon yoki vaziyat degan ma’noni anglatadi.

Keys

Insert

Venn

Klaster. …………..-lokal darajadagi pedagogic texnologiya bo’lib, o’quvchilar tomonidan o’quv materialidagi asosiy g’oya va faktik materiallarni va maxsus jadvalga muayyan simvollar yordamida belgilash tavsiya etiladi.

Insert

Venn

Keys

Klaster……………- ingliz tilida “shajara’ degan manoni anglatadi.

Klaster

Keys

Venn

InsertQadriyatlar xaqidagi falsafiy ta’limot, aksiologik qadriyat moxiyati xaqidagi fan?


Aksiologiya


Antropologiya


Falsafa


Estetika
Misli ko’rilmagan tarzda o’zini tuta bilish nima deyiladi?

Takt


Tafakkur


Sardor


Daxo…………….- o’quvchilarning o’quv bilish faoliyati o’yin faoliyati bilan uyg’unlashtirilgan jarayon.

Didaktik-o’yin texnologiyasi


Muammoli ta’lim texnologiyasi


Modulli ta’lim texnologiyasi

Pedagogik texnologiyaUzluksiz ta’limning muayyan bosqichida shaxs (mutaxasis)ning tayyorgarlik darajasi va mazmuniga qo’yiladigan minimum talab bu-


DTS


O’quv dastur


Kitoblar

O’quv qo’llanmalariO’quv jarayonini tashkil etishning ananaviy tuzilishi o’quvchilarning fikrlash qobiliyatini yetarli darajada rivojlantira olmaydi, ularning bilim olishga bo’lgan extiyojlarini, fanga bo’lgan qiziqishlarni rivojlantirmaydi, faol fikrlashni vujudga keltira olmaydi, hamda bilimni e’tiqotga, e’tiqotni esa ongli ijtimoiy maqsadga muvofiq faoliyatga aylantirishni taminlay olmaydi.

M.N.Mahmudov


Komenskiy

Ushinskiy

AvloniyKonferensiya, taqdimot,ijodiy o’yin, o’yin mashqlari kabi metodlar qaysi texnologiyada qo’llaniladi?

Didaktik o’yin texnologiyasi


Modulli talim texnologiyasi

Hamkorlikda o’qitish texnologiyasi

Muammoli ta’lim texnologiyasiLoyiha muddatiga ko’ra necha guruhga ajratiladi?


2 guruhga


3 guruhga

4 guruhga

5 guruhgaLoyihalash metodini kim kashf qilgan?

J.DYu, V.X.Kilpatrik


M.N Mahmudov

Avloniy


Farobiy. Loyihalash metodi qachon vujudga kelgan?


1920


1930


1945

1980
O’qitishni o’quvchilarning qiziqishi ehtiyojini xisobga olgan holda o’quvchilarning muayyan maqsadga yo’naltirilgan faoliyatini faollashtirish orqali tashkil etishni taklif etgan kim?

J.Dyu

V.X.Kilpatrik


Avloniy


Farobiy
“O’rganilayotgan bilim, ko’nikmalar menga nima uchun zarurligi va undan qayerda va qay tarzda foydalanishni bilaman” tezisi qaysi texnologiyada?

Loyixalash texnologiyasi


Modulli ta’lim texnologiyasi


Hamkorlikda o’qitish texnologiyasi

Muammoli ta’lim texnologiyasiLoyihalarning predmeti va mazmuniga ko’ra turi ko’rsatilgan javobni toping?


B va C


bir fan sohasini qamrab olgan loyihalar

fanlararo izlanishni talab etadigan loyihalar

rolli loyihalar
Loyihalar harakteriga ko’ra necha turga bo’linadi?

2 turga3 turga


4 turga

5 turgaLoyihalar xarakteriga ko’ra turi berilgan javobni toping?


C va D


ijodiy harakterdagi loyihalar


aniq natija olishga mo’ljallangan loyihalar


ko’p yo’nalishli natija olishga mo’ljallangan loyihalar“Birgalikda o’qiymiz” metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

J.Jonson, R.Jonson

Sh.Sharan

E.Aronson

R.SlavinHamkorlikda o’qitishning arra va zig-zag metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?


E.Aronson


Sh.Sharan


R.Slavin


To’g’ri javob berilmagan
“Arra” metodini qisman o’zgartirib “arra-2” metodini kim yaratgan?


R.Slavin


E.Aronson


Sh.Sharan


J.Jonson
Kichik guruhlarda o’qitishni kim ishlab chiqqan?


R.Slavin


E.Aronson


Sh.Sharan


J.JonsonKichik guruhlarda ishlash metodini R.Slavin nechanchi yilda ishlab chiqqan?

1986


1978


1979


1968. Dastlab bu texnologiyadan biznesmen va tarbirkorlarni o’qitishda foydalanilgan bo’lib, hozirgi paytda o’qitiladigan fanning mazmunidan kelib chiqqan holda, tirik organizmlarda boradigan jarayonlarning tashqi va ichki, obyektiv va subyektiv omillari yuzasidan muammoli vaziyatlar yaratilib ularni hal etish uchun munozaralari tashkil etiladi. Bu qaysi texnologiya?


Keys

Klaster

Venn

InsertQaysi local texnologiyada o’quvchilar tomonidan o’zlashtirilgan va o’zlashtiriladigan g’oya, nazariya, qonuniyat hamda tushunchalar o’rtasidagi bog’lanishini anglash, bir-biriga uzviyligini tushunishga imkon yaratib tahliliy tanqidiy fikr yuritish ko’nikmalarini rivojlantirishga zamin tayyorlaydi?


Klaster

Keys

Venn

InsertQaysi local texnologiyadan foydalanilganda o’qituvchining pedagogic faoliyatidagi axborot manbai funksiyasi birmuncha kamayib, o’quvchilarni bilish faoliyatini boshqarish va nazorat funksiyalari ortadi?

Insert

Keys

Klaster

VennQaysi lokal texnologiyaning nomi Jon Venn nomi bilan yuritiladi?

Venn

Klaster

Keys

InsertO’qituvchi va tahsil oluvchilarning o’quv bilish faoliyatini takomillashtirish, ularni ma’naviy, axloqiy, intelektual jihatdan rivojlantirish, bu jarayonni bir-biriga uyg’unlashtirish,faoliyatning natijasi va borishini hamjihatlikda hal qilish imkonini beradi bu-…


Hamkorlik


Didaktik

Modul

Demokratizatsiya. Metodikaning tamoyillaridan biri bo’lib, unda o’qituvchi o’quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, ehtiyojlarini hisobga olgan holda, individual model asosida o’quv faoliyatini tashkil etadi va ular bilan muloqotda yuksak madaniyatni namoyon qiladi.


Individual yondashuv


Hamkorlik

Modul


DemokratizatsiyaO’quvchining o’quvchi bilan hamkorlikda yoki kompyuter bilan muloqoti o’zaro ta’sir ko’rsatish rejimida ishlashi tushiniladi-bu…


Interfaollik


Interfaol o’qitish


Interfaol usul


To’g’ri javob berilmagan
……….bu avvalo diolog tarzida o’qitish, muloqot jarayonida barcha ishtirokchilar tomonidan hamkorlikda muammolarni hal etishidir.


Interfaol o’qitish


Interfaollik


Interfaol usul

To’g’ri javob berilmagan


. …………..qo’llanilganda o’quvchilar tanqidiy fikr yuritish, axborot manbalari va vaziyatni tahlil, qilish murakkab muammoli vaziyatlarni hal qilish, o’rtoqlarining fikrlarini tahlil qilib, asoslangan xulosalar chiqarish, munozarada ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan muloqotga kirishish ko’nikmalarini egallaydi.

Interfaol usullar


Interfaol o’qitish

Interfaollik


To’g’ri javob berilmagan
Qaysi didaktik o’yin o’quvchilarning ijodiy fikrlashi, mustaqil bilim egallash ko’nikmalarini rivojlantirish va o’zlarida mujassamlashgan bilim ko’nikma malakalarni yangi vaziyatlarda qo’llash orqali yangi bilimlarni o’zlashtirishda muhim o’rin egallaydi?


Syujetli-rolli

Matbuot konfernsiyasi

Ijodiy o’yin

Auksion
O’quvchilarning ijodiy izlanishi, mistaqilligi, mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda, qoshimcha bilim olishga bo’lgan ehtiyojlarini qondirishda qaysi didaktik o’yin muhim ahamiyat kasb etadi?


Ijodiy o’yin


Matbuot konfernsiyasi

Syujetli-rolli

Auksion. …………………sinfdagi barcha o’quvchilarning o’quv – bilish faoliyati faol bo’lishi bilan xarakterlanadi.

Matbuot konfernsiyasi


Syujetli-rolli


Ijodiy o’yin


AuksionO’qituvchi tomonidan pedagogic ta’sir ko’rsatishning eng muqobil varianti yordamida, fikr yuritish qonuniyatlariga tayangan holda, o’quvchilarning bilimlarini o’zlashtirish jarayonida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish va bilish ehtiyojini qondirish maqsadiga yo’naltirilgan, shaxsning umumiy va maxsus rivojlanishiga zamin tayyorlaydigan jarayon?


Muammoli ta’lim

Modulli ta’lim

Auksion

Matbuot konfernsiyasiMuammoli ta’lim texnologiyasiga mansub dars turlarini belgilang. 1.ijodiy o’yin; 2. syujetli-rolli; 3. aqliy xujum; 4. kichik guruhlarda ishlash; 5. ishbilarmonlar o’yini; 6.konfernsiyalar; 7. o’yin mashqlar; 8. komandada o’qitish; 9. ilmiy munozara darslari; 10. erkin fikrlash darslari.


3,9,10


1,2,3,7,8

1,3,5,7,8

1,2,3,4,5
……….bu- dars matnini va o’qituvchi tomonidan o’quv materialini rejalashtirish emas, balki o’quvchilarning u yoki bu mavzuni mustaqil ijodiy o’rganishlariga mo’ljallangan o’quv faoliyati dasturidir.


Modulli ta’lim


Muammoli ta’lim

Didaktik ta’lim

Barcha javob to’g’ri
Qaysi metodda kichik guruhlar 6-8 ta o’quvchidan tashkil topadi?

arra


Zig-zag

zinama - zina


To’g’ri javob berilmagan. Kichik guruhlarda ijodiy izlanish metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan?

SH.Sharan


R.Slavin


E.Aronson


J.JonsonKichik guruhlarda ijodiy izlanish metodi nechanchi yilda ishlab chiqilgan?

1976


1896


1789

1986
Loyihalash texnologiyasi nechanchi yilda ishlab chiqilgan?


1920


1986

1976


1924Kichik guruhlarda ijodiy izlanish metodi nechanchi yilda ishlab chiqilgan?1976


1896

1789


1986
Og`zaki metod turiga qo`yidagilarning qaysi biri kirmaydi


Test sinovi

Suxbat


Ma`ruza


Tushuntirish
Organizmlarning ish faoliyati qaysi fanda o`rganiladi


Fiziologiya


Anatomiya


Gigiena


SitologiyaEksperiment qanday prosesslarni o`rganishda qo`llaniladi


B)Fiziologik


Geografik


Biologik


AnatomikUmumiy biologiya darslarida qo`llanadigan metodning xarakterligi nimada

Metodning turg`unligida


Metodlar xilma xilligida


Metodlarning osonligida


Metodning qiyinligida
O`qitishning asosiy shakli nima

DarsTo`garak


Sinfdan tashqari ishlar


Ekskursiya
Pedagogik texnologiya bu....

hamma javoblar to’g’ri

O’qitish shakllarini optimallashtirish maqsadida o’qitish.


Bilimlarni o’zlashtirish jarayonida inson salohiyati va texnik resurslarni qo’llash.

Texnik resurslarni qo’llash orqali o’zaro ta’sirni aniqlashga imkon beradigan majmuasidir.Sub’ekt-ob’ekt munosabatlarda o’quvchining faoliyati qaysi javobda to’g’ri berilgan


Passiv, faqat axborotlarni qabul qilishga, shu holatda eslab qolish, savollarga javob berish, ko’rsatmaga binoan ish ko’rish

Muammoli vaziyatlardan chiqa olish, yangi bilimlarni

Faol, avval o’zlashtirgan bilim, ko’nikmalar asosida o’z o’rtoqlarining faoliyati bilan taqqoslay olish

Savollarga javob berish, o’z ustida ishlash ko’nikmasiga ega bo’lishZamonaviy pedagogik texnologiyaga asoslangan ta’lim jarayonida o’qituvchining vazifasi qaysi javobda to’g’ri berilgan


O’quv va amaliy vazifalarni hal etishda o’quvchilarning faol ishtiroki va o’quv-bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish

Bilimlarning eng oson shaklida bayon etish

Tushuntirish, takrorlash, mashq qildirish

Barcha javoblar to’g’riDidaktik o’yin texnologiyasiga mansub dars turlarini belgilang.

1.Syujetli-rolli; 2.Ijodiy o’yin; 3.Ijodiy loyihalar; 4.Kichik guruhlarda o’qitish; 5.Ishbilarmonlar o’yini; 6.Konferentsiyalar; 7.O’yin-mashqlar; 8.Komandada o’qitish1,2,5,6,7

1,2,3,4,5

1,3,5,7,8

1,2,3,6,7Didaktik o’yinli darslarining ta’rifini toping.


O’quvchilarning bilim olish jarayoni o’yin faoliyati bilan uyg’unlashtirilgan darslar

O’quvchilarning ma’lum bir faoliyatga qiziqishini orttiradigan darslar

Shaxsning o’zlashtirish, iqtidori, qiziqishini orttiradigan darslar

Kommunikativ nutq madaniyatini orttiradigan darslarSyujetli-rolli o’yinlarning o’ziga xos xususiyatini toping.


Tabiat va tabiiy hodisalar o’rtasidagi aloqalarni badiiy yoritish

Muammoli vaziyatlarni hal etishga mo’ljallangan

Kasbiy sifatlarni tarkib toptirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish

Ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, hayotga tayyorlash, ongli ravishda kasbga yo’llashYalpi o’qtish jarayonida o’quvchilar faoliyati qanday tartibda oib boriladi


Yangi mavzuni tinglaydi, eslab qoladi, savollarga javob beradi, faoliyati sust bo’ladi

O’zlariga tegishli o’quv topshiriqlarni bajaradi

Belgilangan o’quv topshiriqlarini bajaradi, o’zaro hamkorlik vujudga keladi

A va S javoblar to’g’riMatbuot konferentsiyasining o’ziga xos xususiyatini toping.

Darsda o’quvchilar “olimlar”va “muxbirlar”ajratiladi

Muammoli vaziyatlarni hal etishga mo’ljallangan

“olimlar” va “mutaxassislar”guruhi ishtirok etadi

“ishbilarmonlar” va “mutaxassislar” guruhi ishtirok etadiIjodiy o’yinlarning o’ziga xos xususiyatini toping.

O’quvchilarning bilimi va iqtidorini sinash

Muammoli vaziyatlarni hal etishga mo’ljallangan

Tabiat va tabiiy hodisalar o’rtasidagi aloqalarni badiiy yoritish

Kasbiy sifatlarni tarkib toptirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirishKonferentsiyalarning o’ziga xos xususiyatini toping.


Ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar ustida mustaqil ishlash, hayotga tayyorlash, ongli ravishda kasbga yo’llash

Kasbiy sifatlarni tarkib toptirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirish

Tabiat va tabiiy hodisalar o’rtasidagi aloqalarni badiiy yoritish

Muammoli vaziyatlarni hal etishga mo’ljallanganModul so’zini lug’aviy ma’nosini toping.

Lotincha-qism, blok

Frantsuzcha-qism, blok

Inglizcha-qism, blok

Ruscha-yaxlit narsaning qismO’quvchilarning bilish faoliyatini faollashtiradigan va ta’lim samaradorligini orttirish imkonini beradigan pedagogik texnologiyalarni belgilang.

Hamma javoblar to’g’ri

Didaktik o’yinli

Modulli ta’lim

Muammoli ta’limLokal darajadagi pedagogik texnologiya qaysi javobda to’g’ri berilgan

Insert

Muz yorar

“Arra”

KonferentsiyaZig-zak yoki arra metodini fanga kim olib kirgan

Aronson

Slavin

Jonson

SharanHamkorlikda o’qitish texnologiyasining komandada o’qitish metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan

A.R.Slavin

D.Jonson

Sh.Sharan

E.Aronson“Klaster” so’zini ma’nosi nima

Shajara

Jarayon

Ko’nikma

Barcha javoblar to’g’riPedagogik texnologiyaning qo’llanish darajalari necha qismga ajratilgan

3ta

4ta

2tq

5taO’quvchilarning o’zaro muloqoti, mustaqilligi, nutqini rivojlantirish imkoniyati cheklangan ta’lim texnologiyasi qayi javobda keltirilgan

A’nanaviy ta’lim

Loyihalash ta’lim

Modulli ta’lim

Hamkorlikda o’qitish ta’lim texnologiyasiHamkorlikda o’qitish texnologiyasining kichik guruhlarda ijodiy izlanish metodi kim tomonidan ishlab chiqilgan

Sh.Sharan

R.Slavin

R.Jonson

E.AronsonPedagogik munosabatlar qaysi ta’lim texnologiyasida avtoritar texnologiyaga asoslanadi

A’nanaviy ta’lim. Tex

Modulli ta’lim

Didaktik ta’lim

Muammoli ta’lim texHamkorlikda o’qitish g’oyasi didaktikada nechanchi yilda qabul qilingan

1970y

1960y

1976y

1978yLoyihalash texnologiyasi kimlar tomonidan fanga kiritilgan

J.Dyu va uning shogirdi V.X.Klipatrik.

S. S.Slavin va Okun. D.D.Jonson, R.Jonson

S.Slavin va Okun

E.Aronson, B.J. DyuQaysi texnologiyalarda ta’lim-tarbiya berish funktsiyasi etakchi o’rin egallaydi

Didaktik o’yin texnologiyalari

Loyihalash texnologiyalari

Muammoli ta’lim texnologiyalari

Modulli ta’lim texnologiyalariDarsning rivojlantiruvchi maqsadi nima

Shaxsiy psixologik xususiyatlarni rivojlantirish

Pedagogik bilim darajasini oshirish

Shaxsiy ko’nikmalarni shakllantirish

Malaka va ko’nikmani oshirishO’quvchilarni ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan tanishtirish orqali, ularning tahsil olish va fanga bo’lgan qiziqishlari qaysi metod orvali amalga oshiriladi

Erkin fikrlash darsi

Munozarali darslar

Aqliy xujum metodi

A va D javoblar to’g’riRolli o’yin loyihalari, izlanish xarakteridagi loyihalar qaysi ta’lim texnologiyaga kiradi

Loyihalash ta’lim tex

Modulli ta’lim t

Didaktik ta’lim t

Muammoli t.tDidaktikaning asoschisi kim

V.Okun

Ya.A.Komenskiy

Slavin

SharanO’quvchilarning bilim olish jarayoni o’yin faoliyati bilan uyg’unlashtirilgan darslar qaysi ta’lim texnologiyasiga mansub

B. Didaktik ta’lim

Modulli ta’lim t

A’nanaviy ta’lim. Tex

Muammoli ta’lim texQaysi so’z ingliz tilidan olingan bo’lib jarayon yoki vaziyat degan ma’nonianglatadi

Keys

Insert

Klaster

Venn diagrammasiO’yin mashqlari qanday tartibda tashkil etiladi


O’yin mashqlari uchun televidenie va matbuot orqali berib borilayotgan va o’quvchi yoshlarning eng qiziq mashg’ulotiga aylangan o’yinlardan andoza olish orqali tashkil etiladi

Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni aks ettirib, o’quvchilar ma’lum bir vazifani, topshiriqni bajarish orqali bilim, ko’nikma va malakalar bilan qurollantiriladi

Ta’lim jarayonida vujudga keltirilgan muammoli aziyatlarni o’quvchilar guruhining o’zaro hamkorlikda avval o’zlashtirgan bilim, ko’nikma va malakalarni ijodiy qo’llash va izlanishi orqali hal etishga zamin tayyorlaydi

Muayyan bir mavzu bo’yicha axborot to’plash, to’plangan axborot va materiallar bilan loyiha qatnashchilarini tanishtirish, ularni tahlil qilish, faktlarni umumlashtirishTa’lim-tarbiya uzviyligi deganda nimani tushunasiz


D A va S javoblar to’g’ri

Mavzu yuzasidan ekologik, gigienik, mehnat, baynalminal, iqtisoday tushunchalarni tarkib toptirib borilishi

Mavzu yuzasidan mantiqiy fikr yuritish ko’nikmalarini shakllantirib borilishi

Dars davomida ilmiy tushunchalar asosida tarbiyaviy tushunchalarni singdirib borilishiModulli ta’lim tex. o’qituvchi nechta mezonga amal qilishi kerak

4ta

3ta

5ta

2taQaysi metodda darsda o’quvchilar “olimlar”va “muxbirlar”ga ajratiladi

Matbuot konferentsiyasi

Erkin fikrlash darslarida

Munozarali darslarda

Konferentsiya darslaridaPedagogik so’zini ma’nosi qaysi javobda to’g’ri keltirilgan

Etaklovchi va boshqaruvchi

Ruxshunos boshqaruvchi

O’rgatuvchi, so’zlovchi

BajaruvchiMatbuot konferentsiyasi metodining o’ziga xos xususiyatlari qaysi javobda to’g’ri berilgan


Qo’shimcha materiallar bilan tanishtirish, darslik, ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan mustaqil ishlash

Qo’shimcha mahalliy materiallar bilan tanishtirib borish, kasbga yo’llash

Muammoli vaziyatlarni avval o’zlashtirgan bilim va ko’nikmalarni ijodiy qo’llash orqali hal etish

Barcha javoblar to’g’ri“Arra” metodining o’ziga xos xususiyatlarini toping.


O’quv materiali qismlarga ajratiladi, o’quvchilar ikki marta guruhlanadi

O’quvchilar teng sonli komandalarga ajratiladi, o’quv materiali mustaqil o’rganiladi

O’qituvchi yangi mavzuni tushuntiradi, so’ngra o’quvchilarning kichik guruhlardagi mustaqil ishlari tashkil etiladi

3-5kishidan iborat kichik guruhla tashkil etiladi, guruhlar tomonidan o’quv materialining ma’lum qismio’zlashtirilib, so’ngra yangi mavzu qayta ishlab chiqiladiTabiat va tabiiy hodisalar o’rtasidagi aloqalarni badiiy yoritish qaysi metodga xos xususiyat sanaladi

Syujetli-rolli o’yinlar

Munozarali darslarda

Erkin fikrlash darslarida

Ishbilarmonlar o’yinidaAuktsion darslarning o’ziga xos xususiyatlari qaysi javobda to’g’ri berilgan

Jamiyatdagiijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar asosida o’quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, kasbga yo’llash

Qo’shimcha mahalliy materiallar bilan tanishtirib borish, kasbga yo’llash

Muammoli vaziyatlarni avval o’zlashtirgan bilim va ko’nikmalarni ijodiy qo’llash orqali hal etish

Barcha javoblar to’g’riDarsning maqsadi necha qismga bo’linadi

3ta

2ta

4ta

3taIndividual ishlash metodida o’qituvchidan qanday maqsadlar talab etladi


Barcha javoblar to’g’ri

O’z ustida ishlashga o’rgatish, fanga bo’lgan qiziqishini orttirish, kasbga yo’llash

Tabaqalashgan ta’limni oldini olishi

O’quvchining psixologik xususiyatlarini bilishi, o’quvchilarni qobiliyati mustaqil fikrlashiga e’tibor qartilishi lozimDarsning yakunlash bosqichida amalga oshiriladigan pedagogik jarayonlar qaysi javobda to’g’ri keltirilgan


Barcha javoblar to’g’ri

O’quvchilarni bilimini nazorat qilish

Yangi mavzu yuzasidan o’quvchilarning fikrlarini aniqlash

Yangi mavzuni o’quvchilar bilan hamkorlikda yakunlash, o’yga vazifa berish, faol ishtirok etganlarni rag’batlantirish va baholashAn’anaviy ta’limni takomillashtirishga texnologiyalarni maqsadiga ko’ra necha guruhga ajratiladi

5ta

4ta

3ta

2taO’quvchilarni ilmiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan tanishtirish orqali, ularning tahsil olish va fanga bo’lgan qiziqishlari orttirishga qaratilgan metod qaysi texnologiyaga xos xususiyat

Muammoli t.t

Didaktik ta’lim t

Modulli ta’lim t

An’anaviy ta’lim t“Qonning shaklli elementlari” mavzusi qaysi ta’lim texnologiya asosida yoritiladi

Modulli ta’lim t

Didaktik ta’lim t

Muammoli t.t

An’anaviy ta’lim t


Ijodiy o’yinlarda.....
O’quvchilarning bilimi va iqtidorini sinash

Muammoli vaziyatlarni hal etishga mo’ljallangan

Tabiat va tabiiy hodisalar o’rtasidagi aloqalarni badiiy yoritish

Kasbiy sifatlarni tarkib toptirish, ilmiy dunyoqarashni kengaytirishDarsda o’qituvchi qanday maqsadga erishadi

Ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadga

Ta’limiy, rivojlantiruvchi, didaktik maqsadga

Ta’limiy maqsad orqali tarbiyani shakllantirish

A va S javoblar to’g’riAvtoritar xususiyat qaysi texnologiyaga mansub

A’nanaviy ta’lim. tex

Modulli ta’lim t

Didaktik ta’lim

Muammoli ta’lim texDefferentsiya so’zi qanday ma’noni anglatadi

Shakl va bo’limlarga ajratish

Jarayon

Shajara

Barcha javoblar to’g’ri“Salomalik daqiqasi”ni tashkil etishdan maqsad nima

Barcha javoblar to’g’ri

O’quvchilarni jismoniy madaniyatini shakllantirish

Aqliy va jismoniy faoliyatni dars davomida tarkib toptirish

O’quvchilarni aqliy toliqishini oldini olishDars shakllari to’g’ri berilgan javobni toping

Dars, darsdan tashqari ishlar, sinfdan tashqari mashg’ulotlar

Dars va Darsdan tashqari ishlar

Sinfdan tashqari mashg’ulotlar

To’g’ri javob berilmagan

Download 34.81 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling