Toshdanuchio’


Download 216.85 Kb.
Pdf ko'rish
Sana16.10.2019
Hajmi216.85 Kb.
#71382
Bog'liq
tarix 2
Tengsizliklar-II, Tengsizliklar-II, Tengsizliklar-II, ПФ 5466, 3022 ТАВСИЯНОМА 2 илова, Ximiyaliq baylanistin' tu'rleri, Problems and scenarios of labor migration in Uzbekistan, atmosfera bosimi. shamol, Lizing-hisobi, jahon xojaligi va milliy iqtisodiyotda xalqaro moliyaviy iqtisodiy tashkilotlarning ahamiyati , Kredit mexanizmi tushunchasining mohiyati va uning tarkibiy elementlari 7da21, Lizing-hisobi, Lizing-hisobi, Lizing-hisobi

“Toshasribosqi

chl

ari

Ma`

nosi

Davri

Manzi

l

gohl

ar

i

Shudavri

xt

i

rol

ar

i

Odam t

ar

aqqi

yot

i

P

A

L

E

O

L

I

T

I

l

kpal

eol

i

t

I

l

kqadi

mgi

t

oshdavri

3-2.

5ml

n.

-100

mi

ngyi

l

l

ar

avval

Fargóna

vodi

ysi

ni

ng

sel

ungúr

gór

i

danva

Toshkent

vi

l

oyat

i

ni

ng

Angrenshahr

i

yaqi

ni

dagi

Ko’

l

bul

oq

makoni

Toshdanuchio’

t

ki

rqi

r

ral

it

uxumsi

mon

qurol

l

ar,dar

axtshoxl

ari

dant

ayoq va

so’

yl

ikabiqur

ol

ar

yasal

di

.

t

er

machi

l

i

k,

ovchi

l

i

k

I

l

kpal

eol

i

todaml

ariov

qi

l

i

sh,

t

er

i

bt

ermachi

l

abozuqa

t

opi

shuchun

t

oshdan,

suyakdan,

dar

xt

shoxl

ari

dant

ur

l

imehnat

qur

al

l

ariyasaganl

ar

.Shut

uf

ayl

i

ul

ar

ni<

l

i

s

>>,

<

l

agónodam>>deyi

l

adi

.

O`

rtaPal

eol

i

t

O’

rt

a

qadi

mgi

t

oshdavri

100-40mi

ng

yi

l

l

aravval

Teshi

ktosh,

Omonqo’

ton,

Qo’

ti

rbul

oq,

Obi

raxmat,

Xo’

j

axayr,

Uchtut

Ol

ovdanf

oydal

ani

shni

ngo’

zl

ashti

ri

l

i

shi

.

Chaqmoqtoshdanqo’

lpi

chogí

,

pi

choq,

teshuvchibi

gi

zl

aryasal

di

.

O’

rtapal

i

ol

i

tdavriodaml

ari

i

shqal

ashorqal

iol

ovnikashf

qi

l

ganl

ar,

gul

xandapi

shi

ri

l

gan

mazzal

ivatoýi

ml

igo’

sht

i

ste’

molqi

l

gan,

yi

rtqi

ch

hayvonl

arniol

ovbi

l

an

qorqi

tgan.

Ol

ovnibi

l

i

bol

i

sh

odaml

arhaypti

da,

ul

arni

ng

hayvonl

arusti

danhukmronl

i

k

qi

l

i

shi

dakataahami

yatgaega

bo’

l

gan

So`

nggi

pal

eol

i

t

So’

ngi

qadi

mgi

t

oshdavr

i

Mi

l

.

avv.40-12

mi

ngyi

l

l

ar

Samarqand,

Xo’

j

aGo’

r,

Shug’

nov

Urug’j

amoasi

da

(marti

arxat)shakl

l

andi

,

chayl

ava

yerto’

l

al

arquri

l

di

.Arral

ovchi

,

shi

l

uvchi

,

teshuvchitoshqurol

l

ari

,i

gna,

nayza

uchl

ari

,

qarmoqyasal

di

.Bal

i

qovl

ash

o’

zl

ashti

ri

l

di

.Haykal

t

aroshl

i

k,tasvi

ri

y

sanát,suyaktaqi

nchoql

aryasash

vuj

udgakel

di

.

Pal

eol

i

tmanzi

l

gohl

ari

da

o’

tkazi

l

gantadqi

qotl

arbu

davrdamehnatqurol

l

ariyasash

texni

kasda,

,

odaml

arni

ng

turmushtarsiva

dunyoqarashoda,

xo’

j

al

i

k

yuri

ti

shi

dakeski

no’

zgari

shn

Yuzberganl

i

gi

ni

ko’

rsatadi

.

Odaml

arj

i

smoni

y

j

i

hatdanham

takomi

l

l

ashdi

.

odaml

arni

ng

yangiturl

i,hozi

rgizamon

odaml

ari

gao’

xshashbo’

l

gan

kramanyonl

arshakl

l

andi

.Fanda

ul

arni<

es>>,

<

-

i

drokl

iodam>>deb

atal

adi

.

Ul

arni

ngmi

yahaj

mi

<

l

i

s>>dani

kki

barobarkat

t

a,

boýi

bal

and,

qomat

it

i

kbo’

l

gan,nut

qi

r

i

voj

l

ani

ni

b,

oddi

ygapt

uza

ol

gan.

Xo’

j

al

i

kdabal

i

qovikel

i

b

chi

qqan.

Odaml

aryashash

uchunkul

bal

arqur

ganl

ar.

Mezol

i

t

O’

rtatosh

davri

Mi

l

l

.

avv.12-7

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

Qo’

shl

i

q,

obi

shi

r,

mochoy

O’

q-yoy,

i

rgí

tuvchinayzaqurol

l

ari

yasal

di

.Yakkaovchl

i

k,

daydihayot

yuzagakel

di

.

Mol

l

arqo’

l

gao’

rgati

l

a

boshl

andi

,boshoql

io’

si

ml

i

kl

arni

o’

sti

ri

sho’

rgani

l

di

.

qoyatoshsuratl

ari

paydobo’

l

di

.

Neol

i

t

Yabgitosh

davri

Mi

l

l

.

avv.6-4

mi

ngyi

l

l

i

kl

ar

J

ay-

t

un,

Kal

t

ami

nor

Sazag’

on,

ucht

ut

Maydatoshqurol

l

arni

ngi

shl

ab

chi

qari

l

aboshl

ani

shi,si

l

l

i

ql

ash,

arral

ashvaparmal

ashni

ng

o’

zl

ashti

ral

i

shi

.Paxsai

moratl

ari

ni

ng

quri

l

i

shi

.O’

troqmanzi

l

gohl

arni

ng

shakl

l

ani

shi.

Dehqonchi

l

i

k,

chorvachi

l

i

k,

kul

ol

chi

l

i

k,

to’

qi

machi

l

i

kvakemasozl

i

kni

ngkashf

eti

l

i

shi.

Mi

s-t

osh

davr

i

Mi

l

l

.

avv.4

mi

ngyi

l

l

i

l

ar

Zamonbobo,

sar

azm

Mi

sni

ngkasgfqi

l

i

ni

shi

.Sugórma

dehqonchi

l

i

kni

ngvuj

udgakel

i

shi,xom

Vazi

f

a1.А)Toshasrij

adval

i

Eneol

i

tsht

danko’

pxonal

iuyl

arquri

l

i

shi

,

kul

ol

chi

l

i

kxumdonl

ar

i

danf

oydanani

sh

Bronza

Bronzadavri Mi

l

l

.

avv.3-2

mi

ngyi

l

l

i

l

ar

Sopol

l

i

t

epa,

J

arq

o’

t

on,

Tozabogýob,

Chust

Toshqur

ol

l

ar

ni

ngsi

qi

bchi

qar

i

l

a

boshl

ani

shi

.Br

onzadanmehnat

qur

ol

l

ar

ivazebzi

ynatbuyuml

ar

ni

ng

yasal

aboshl

ani

shi

.Pat

r

i

ar

xat

gao’

t

i

sh.

Kul

ol

chi

l

i

kcharxivagí

l

darakni

ngkashf

qi

l

i

ni

shi

.I

j

t

i

moi

ymehnatt

aqsi

mot

i

ni

ng

kuchayi

shi

.

Temi

r

Temi

rdavri Mi

l

l

.

avv.1mi

ng

yi

l

l

i

l

arboshl

ar

i

Xor

azm,

Surxondaryo,

Zar

af

shon,

Farg’

ona

Temi

rni

ngkashfqi

l

i

ni

shi

hunar

mandchi

l

i

kniyanadayuqor

i

pogónagako’

t

ardi

.Temi

rdanqat

t

i

qva

o’

t

ki

rpi

choql

ar,

o’

r

oql

aryasal

i

shi

mehnatunumdorl

i

gi

nioshi

ri

shga

yor

dam ber

di.Temi

rchi

l

i

kdavri

da

kul

ol

chi

l

i

kcharxi

,naqshbi

l

an

bezat

i

l

ganspoolbuyuml

arkeng

t

arqal

di

.

Temi

rchi

l

i

kbosqoni,qo’

l

t

egi

rmonivuj

udgakel

di

,met

al

l

ga

i

shl

ovber

i

shr

i

voj

l

andi

.Xonadonl

ar

da

i

pyi

gi

r

i

shvamat

ol

art

o’

qi

sh,ki

yi

m

t

i

ki

sht

obor

akengayi

bbor

di

.

Vazi

f

a1.B)I

l

ko‘

rt

aasrdavl

at

l

arij

adval

i

Davl

atnomi

Qayer

dan

bost

i

ri

bki

rgan

Mavj

ud

bo‘

l

gan

vaqt

i

Davl

athududi Ushbudavl

att

ari

xibi

l

anbog‘

l

i

q

t

ar

i

xi

ysanal

arvavoqeal

ar

Ef

t

al

i

yl

ardavl

at

i

 

Mi

l

.

avv.Iasrva

mi

l

odi

y4asr

o'

rt

al

ari

da

Yet

t

i

suvdan Orol

dengi

zibo'

yl

ar

i

ga

kel

i

bqol

gan

xi

nnal

arbi

l

an

aral

ashi

bket

gan

hol

daxunqabi

l

al

ari

bi

l

an

 

Ef

t

al

i

t

l

ar

davl

at

i5asr

o'

r

t

al

ari

dan6

asr

o'

r

t

al

ari

gacha

xukm sur

gan

 

Af

g'

oni

st

onni

ng

j

anubi

y-sharqi

y

qi

smiPoki

st

onva

shi

mol

i

yHi

ndi

st

on

hududl

ari

ni

qamrabol

gan

Ef

t

al

i

t

l

arshar

qi

y

Turki

st

onyerl

ari

ni

zabtet

i

bhududi

ni

kengayt

i

r

gan.

 

Mi

l

odi

y5va6asrni

ngbi

r

i

nchi

yari

mi

da.

ToramonvaMi

xr

quli

sml

i

podshol

ardavr

i

daushbudavl

atgul

l

ab

yashnagan.Ef

t

al

i

t

l

arshar

qi

yTur

ki

st

on

yerl

ari

nizabtet

ganl

ar

.Ef

t

al

i

yl

arEr

on

Vi

zant

i

yaHi

ndi

st

onXi

t

oyvaboshqa

davl

at

l

arbi

l

ansavdoal

oqal

arbo'

l

gan.

Turk(G‘

arbi

yt

urk)

xoqonl

i

gi

 

Mug'

onxon

amaki

siI

st

ami

xoqonl

i

gi

ni

ng

g'

arbi

yqi

smi

ni

boshqari

bxoqonl

i

k

chegaral

ar

i

ni

Amudaryogacha

cho'

zadi

.

Xoqonl

i

k

ef

t

al

i

t

l

ar

 

Tur

kso'

zi

mi

l

odi

y5

asrdan

boshl

ab

uchr

aydi

.

Xunl

ar

mi

l

.

avv.207-

yi

l

danmi

l

odi

y

216-yi

l

gacha

 

Mo'

g'

i

l

i

st

on

hududl

ari

nig'

ar

bi

y

Turkxoqonl

i

gi

Et

t

i

suvchuvodi

ysi

Vol

gaQuva,

i

rt

i

sh,

i

mi

m daryosi

bo'

yi

dagiyerl

ar

o'

rt

aosi

yashar

qi

y

Turki

st

on

 6asrni

ngso'

nggichor

agi

da

Ami

nal

i

l

arsul

ol

asihukmr

onl

i

kqi

l

gan

yi

r

i

kvaqudrat

l

iTurkxonl

i

givuj

udga

kel

adi.

Turkxoqonl

ario'

r

t

asi

dagi

o'

zarokurashl

ar20-yi

l

danzi

yodr

oq

davom et

i

b603-yi

l

dadavl

ati

kki

ga

bo'

l

i

ni

bg'

arbi

yvashar

qi

yqi

sml

ar

ga

bo'

l

i

nadi

.

hududl

ari

niham

egal

l

aydi

.

hukm surgan. xududl

ar

i.

Arabl

ari

st

i

l

osidavri

da

O‘

rt

aOsi

yo

Ar

abl

ar651-yi

l

i

Mar

v654yi

l

i

Maymur

g'667yi

l

i

Chag'

ani

xon673-

yi

l

daPoykent

ga

xuj

um qi

l

adibu

o'

rt

aosi

yoga

arabl

arki

ri

bol

i

shi

6asr

ni

ngoxi

ri

va7asrni

ng

boshl

ari

da

Somi

y

qavmi

ga

mansubArab

qabi

l

al

ari

paydobo'

l

adi

Ar

abi

st

on

t

ari

morol

l

ari

ni

egal

l

abbudavl

at

YamandanSi

no

yari

morol

l

ari

gacha

qi

zi

ldengi

zi

soxi

l

l

ari

dan

mar

kazi

yQo'

sh

soxi

l

l

ari

gacha

cho'

zi

l

gan.

Dast

l

abPoykent708-yi

l

daBuxor

o

at

rof

l

arivaRomi

t

an709-yi

l

daBuxor

o

710-yi

l

daShumanNasafvaKesh

egal

l

anadi

.

712-yi

l

iSamarqandbo'

ysi

ndi

r

i

l

adi

.

Download 216.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling