Toshkent arxitektura qurilish instituti arxitektura fakulteti


Download 233.58 Kb.
Pdf ko'rish
Sana15.11.2017
Hajmi233.58 Kb.

 

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O`RTA 

MAXSUSTA`LIM VAZIRLIGI 

 

           TOSHKENT ARXITEKTURA QURILISH INSTITUTI  

 

                               ARXITEKTURA FAKULTETI 

 

FAN: “Binolarni muhandislik jihozlash

”  

 

 

 

   

 

                                                                      MAVZU: “ Uch qavatli turar-joy binosining isitish va  

ventilatsiya loyihasi”                   

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

                                     

 

Bajardi: Пулатов А. 

 

Tekshirdi: Исманходжаева М.Р. 

 

  

 

Toshkent 2013 

MUNDARIJA 

 

1. 

Kirish …………………………………………………………………….4 

 

2.

 To„siq konstruksiyalarni teplotexnikaviy xisobi ………………............5 

 

3. 

Tashqi ximoya konstruksiyalarining teplotexnikaviy xisobi …............5  

 

4.

 Yerto„la usti yopmasining teplotexnikaviy xisobi ……………………. 8 

 

5. 

Tom yopmasining teplotexnikaviy xisobi ………………………...........9 

 

6.

 Tashqi to„siqlar orqali yo„qoladigan asosiy va qo„shimcha issiqlik …11 

 

7. 

Isitish moslamalarining issiqlik hisobi…………………………………14 

 

8.

 Isitish moslamalarini tanlash va o„rnatish …………………………….16 

 

9. 

Isitish tizimining gidrav lik hisobi.Isitish tizimining gidravlik hisobini bajarish 

tartibi…………………………………………………………...17 

 

10. 

Ventilatsiya ………………………………………………………………19 

 

11.


 

Suv iste‟mol me‟yorlari…………………………………………………..20 

 

12.


 

Gaz istemolining me‟yorlari.Gazning yillik sarfini xisoblash…………23 

 

13.


 

Xulosa …………………………………………………………………….25 

 

14.


 

Foydalanilgan adabiyotlar……………………………………………….26 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIRISH 

 

         Isitishning asosiy masalasi xonada issiqlik kamfortini saqlash, ya‟ni odam yashash va 

ishlash uchun qulay sharoit yaratish. 

         Isitish xonalarini   t° dan pasayib  5 kun ushlab turilsin va xonadagi xarorat kerakli 

xaroratdan pasayib ketsa isitish davri boshlanadi. Xonalarni isitish uchun sovuq kunlardagi 

issiqlik isitish davri boshlandi, xisoblanadi. Lekin bu davrlar va xavo xarorati ko„tarilishi 

pasayishi mumkin. 

         Bu davrda ichki xaroratda ( ti

) va tashqi ( tt

) xaroratlar bosimi o„zgartirilmaydi va 

sovuq kunda t

i

- t


t

  

Tashqi xavoning xarorati va xaroratlar bosimi  (ti

- t


t

) bino to„siqlari uchun o„zgarish 

sxemasi quyidagicha bo„ladi. 

Bu yerda : 

            t

tk - xisobiy xarorat  

    Bu  xisobiy xarorat juda kam va juda qisqa vaqt ichida bo„ladi. Binolarni qurishda isitish 

uskunalarni loyihalashtiriladi va xonalarga joylashtiriladi. Keyin montaj ishlari olib boriladi. 

Bular injenerlik jihozlari xisoblanadi. 

 

To„siq konstruksiyalarni teplotexnikaviy hisobi 

 

Teplotexnikaviy xisoblash tashqi devorlar, isitilmaydigan yerto„la va yuza yerto„la 

ustiga joylashgan pollar uchun bajariladi. 

 

Tashqi himoya konstruksiyalarni teplotexnikaviy hisobi  

1  va  3  –  qatlamlari  xajm  og„irligi  1800  kg/m

3

  bo„lgan  sement  qumli  qorishmadan  iborat. Qalinligi  0,02mm  ni  tashkil  etadi.  2  –  qatlam,  ya‟ni  sement-qumli  oddiy  gilli  qorishmada 

yaxlit g„ishtdan terilgan, xajm og„irligi 1800 kg/m

3

 iborat. Qalinligi 500mm ni tashkil etadi. Shu 3 qatlamli devor konstruksiyasini issiqlikka yetarlilik talablari tekshirilsin. 

 

Berilgan:  

δ 

1= δ

3

=0,02 m δ

2

= 500m λ

1

=  λ3

=0,93 m


2

 C/Vt 


λ

2

=0,76 mz 2

C/Vt 


ά

i

=8,7 


ά

t

=23 


t= 18°C 

 

bu yerda δ – to„siq yoki to„siq konstruksiyasining qatlam qalinligi; 

λ – issiqlik o„tkazuvchanlik koeffisenti. 1)

 

Devor  konstruksiyasini  issiqlik  berish  va  issiqlik  qabul  qilish  qarshiliklarini 

xisoblab topamiz. (R

ber

is .

, R


k

kab.

)  


R

k

kab.

 

i

1

=

7,

8

1=0,115m

2

 C/Vt  ber

is .

t

1

=23

1

=0,043m2

 C/Vt 


2)

 

Devor konstruksiyasini termik qarshiligini aniqlaymiz. 

R

t

=

 

R1

t

=

11

=

93,

0

02,

0

=0,02= R3

t

 

R2

t

=

22

=

76,

0

5,

0

=0,658 m2

 C/Vt 


 

Yuqoridagi xisob natijalaridan foydalanib umumiy termik qarshilikni xisoblaysiz. 

R

umte r

= R


1

t

+ R


2

t

 +R


3

t

 

Rum

te r

=0,02+0,658+0,02=0,698 m

2

 C/Vt 


3)

 

Umumiy xisobiy qarshilikni aniqlaymiz.  

  

                  xis

um

Qti

1

13

3

22

1

1 m

2

 C/Vt     

xis

um

Q

= 0,115+0,02+0,658+0,02+0,043=0,856 m

2

 C/Vt 


 

4)

 

Umumiy talab qilingan qarshilikni xisoblaymiz.   

R

kt

um

.

=i

n

t

i

t

t

t

n

)

( R

k

kab.

 m

2 C/Vt 

Bu yerda  

      n - to„siq konstruksiyasi tashqi devor va tom yopmasi, chordoq tomi – donabay 

materialidan va yo„l usti yopmasi koffisienti; 

      t

i

 – ichki xavo xarorati; 

      t

t

 – tashqi xavo xarorati; 

      

n

t

 - mo„tadil xarorat farqi turar joy, davolash muassasalari, tug„rug„xona, bolalar 

uyi, qariyalar va nogironlar uchun internat binolari, umumta‟lim maktablarining 

yotoqxona, bog„cha va yasli binolari uchun (6); 

      t

t

 – tashqi xavo xaroratini ximoya qurilmasining issiqlik inersiyasiga qarab 

aniqlaymiz. 

To„siq konstruksiyasining issiqlik inersiyasi (Д) esa quyidagicha aniqlanadi: Д=

3

33

2

22

1

11

S

S

S

 

 Д=0,02·11,09+0,658·10,12+0,02·11,09=7,1=Σ Д 

 

Д

1

=0,222      Д

1

=6,7     Д

1

=0,222 

 

Demak, to„siq konstruksiyasining issiqlik inersiyasi Д=7,1 teng ekan. Bu esa o„z navbatida bizga 

Д<1,5 →t


T

→t

m in.

abs

 

1,5< Д<4→tT

=t

1 - eng sovuq bir kunlik o„rtacha temperatura 

4< Д<7→t


T

=t

3 - eng sovuq bir 3 kunlik o„rtacha temperatura 

               Д>7→t

T

=t

5- eng sovuq bir 5 kunlik o„rtacha temperaturani aniqlashimizda yordam 

beradi. 


Д=7,1→ t

5

- 14°C Bundan kelib chiqqan xolda umumiy talab qilingan qarshilikni aniqlaymiz 

  

5) 

 Umumiy xisobiy qarshilik bilan talab etiladigan umumiy qarshilikni 

solishtiramiz.  

     Bunda umumiy xisobiy qarshilik talab etilgan umumiy qarshilikdan qatta yoki teng bo„lishi 

kerak. 


R

x is

um

 ≥  R


k

t

um

.

 Demak, bizni Toshkent shaxri uchun tanlagan 3 qatlamli xom g„ishtdan terilgan ximoya 

konstruksiyamiz texnika talablariga to„la javob berar ekan. 6)

 

Umumiy xisobiy qarshilik yeg„indisi yordamida issiqlik uzatish  

koeffisientini aniqlaymiz. 

K=

umR

1

  

Yerto„la usti yopmasining teplotexnikaviy hisobi  

Variant № 9 

Berilgan: 

                                      

 

1)

 Mayin qorishmaga qo„yilgan ( tolalari bo„ylab ) dup parket δ=0,015 m 

2)

 Sement – qum qorishmasi asosidagi tekislovchi qatlam  δ=0,05 m 

3)

 Ruberoid asosidagi suv o„tkazmaydigan qatlam δ=0,002 m 

4)

 Vermikulitbeton asosidagi issiqni saqlovchi qatlami δ=0,26m 

5)

 Chaqilgan tosh beton asosidagi yassi yaxlit panel δ=0,15m 

 

1) 

Yer to„la ustki yopmasining har bir qatlami uchun talab qilingan termik 

qarshilikni aniqlaymiz.  

R

t

=

 

R

1

=

036

,

041

,

0015

,

01

1

 R

2

=

053

,

093

,

005

,

02

2

 R

3

=

011

,

017

,

0002

,

03

3

 R

4

=

36

,

211

,

026

,

04

4

 R

5

=

081

,

085

,

1,

0

15,

0

55

 

 

2)

 

Yuqoridagi xisob natijalaridan foydalanib umumiy termik qarshilikni 

xisoblaymiz. 

um

ter

R

 

t

t

t

t

n

R

R

R

3

21

 

ter

R

0,036+0,053+0,011+2,36+0,081=2,541 

3)

 

Umumiy xisobiy qarshilikni aniqlaymiz.  Vt

C

M

R

t

i

xis

um

/

11

2

33

2

21

1

 Vt

C

M

R

um

/

706,

2

05,

0

081,

0

36,

2

011,

0

036,

0

115,

0

2 

4)

 

Umumiy talab qilingan qarshilikni xisoblaymiz. 

.

..

.

)(

k

kab

i

n

t

i

k

t

um

R

t

t

t

n

R

 m

2 C/Vt 

5)

 

Umumiy xisobiy qarshilik yig„indisi yordamida issiqlik uzatish koeffisentini 

aniqlaymiz. 

um

R

K

1

 Vt/ m2

 C 


37

,

0706

,

21

K

 Vt/ m


2

 C 


Tom yopmaning teplotexnikaviy hisobi 

 

Variant № 6 

Berilgan: 

                                       

 

1.

 Oxak-qum qorishmasidsa asosidagi suvoq δ=0.02m 

2.

 Bo„sh ғovakli temirbeton plita  δ=0.22m 

3.

 Ko‟pchitilgan perlit va bitum bog‟lovchisi asosidagi bug‟ muhofaza qatlami 

δ=0.02m 


4.

 

Issiqni saqlovchi chaqilgan tosh asosidagi domna shkala  δ=X                 5. Sement-perlit qorishmasi asosidagi tekislovchi qatlam 0,03m 

 

1) Tom ustki yopmasining har bir qatlami uchun talab qilingan termik qarshilikni aniqlaymiz 

R

t

=

 

R

1

=

024

,

081

,

002

,

01

1

 R

2

=

107

,

004

,

222

,

02

2

 R

3

=

202

,

0099

,

002

,

03

3

       R

1

4=

769


,

0

26,

0

20,

0

11

4

4  R

2

4=

961


,

0

26,

0

25,

0

22

4

4 R

3

4=

153


,

1

26,

0

3,

0

33

4

4  

R

5

=

115

,

026

,

003

,

03

3

 2) Yuqoridagi xisob natijalaridan foydalanib umumiy termik qarshilikni hisoblaymiz. 

um

ter

R

 

t

t

t

t

n

R

R

R

3

21

 

1

terR

0,1+0,11+0,012+0,024=1,414 

2

ter

R

0,1+0,11+0,012+0,107=1,798 

3

ter

R

0,1+0,11+0,012+0,202=1,606 3)

 

Umumiy xisobiy qarshilikni aniqlaymiz.  

 

VtC

M

R

t

i

xis

um

/

11

2

33

2

21

1

 Vt

C

M

R

um

/

31,

1

08,

0

77,

0

11,

0

2,

0

11,

0

025,

0

011,

0

21

 

Vt

C

М

R

um

/

05,

1

08,

0

26,

0

11,

0

2,

0

11,

0

025,

0

011,

0

22

 

Vt

C

M

R

um

/

69,

1

08,

0

26,

0

11,

0

2,

0

11,

0

025,

0

011,

0

23

 

4) 

Umumiy talab qilingan qarshilikni xisoblaymiz. 

.

..

.

)(

k

kab

i

n

t

i

k

t

um

R

t

t

t

n

R

 m

2 C/Vt 

 

5) 

Umumiy xisobiy qarshilik yig„indisi yordamida issiqlik uzatish koeffisentini 

aniqlaymiz. 

um

R

K

1

 Vt/ m2

 C 


76

,

031

,

11

1

K

 Vt/ m

2

 C 95

,

005

,

11

2

K

 Vt/ m

2

 C 59

,

069

,

11

3

K

 Vt/ m

2

 C Tashqi to„siqlar orqali yo„qoladigan asosiy va qo„shimcha issiqlik. 

        Xarorat  sovuq davrlarda xonalarning tashqi to„siqlar orqali issiqlik  

yo„qoladi. 

        Tashqi to„siqlarga tashqi devorlar (T.D), tashqi deraza (T.Der), tashqi  

eshilar (T.E), tom yopmalari (T.Y) va isitilmaydigan yerto„la ustidagi pollar  

(T.P) kiradi. 

         Issiqlik yo„qolishini xisoblash uchun avval to„siqlar yuzasini topish kerak 

 bo„ladi: b

a

A

 

bu yerda             a,b – binoning o„lchamlari [m] 

        To„siq konstruksiyalarni teplotexnik hisobi bajarilib, “K” issiqlik uzatish  

koeffisentini aniqlaymiz: 

C

m

Vt

R

K

um

2

/1

 

 Xonadan yo„qoladigan issiqlikni quyidagi formula yordamida aniqlaymiz: 

 

nt

t

R

A

Q

t

i

um

)

1(

)

(  yoki 

  

  

 

nt

t

AK

Q

t

i

)

1(

)

(  [Bt] 

bu yerda  A c to„siq yuzasi; [m

2)

(

ti

t

t

AK

 - asosiy  issiqlik yo„qolishi; 

(1+

)

n - qo„shimcha issiqlik yo„qolishi; 

Xonalardagi to„suvchi konstruksiyalardan issiqlik yo„qotilishini  

aniqlaydigan asosiy formulada, qator omillar hisobga olinmaydi. Ularga xonaning qutbga 

nisbatan joylashishi, ikki yoki undan ortiq devor va tashqi eshiklardan hamda, to„suvchi 

konstruksiyalarning tirqishlari orqali tashqi sovuq xavoni siqilib kirishi, xonaning balandligi 

va xokozolar kiradi. 

 

 Qayd etilgan omillar xonadan yo„qotiladigan asosiy issiqlikka foiz (%)  xajmida quyidagi miqdorda inobatga olinadi. 

 

Binoni qutbga nisbatan joylashishiga qarab qo„shimchalar quyidagi sxema  bo„yicha yo„qotiladigan issiqlikning foiz xajmida olinadi. 

 

                       

 

 Hisob natijalari ilovadagi 1 – jadvalda berilgaqn. 

 

Issiqlik 

Xonalardagi qo„yilgan asboblarni nurlari hisoblangandan so„ng, isitish 

sirtlari quyidagi formula orqali aniqlanadi: 

 

2

1ac

ac

q

Q

E

 

bu yerda   

Q – xonadan issiqlik yo„qolish miqdori; [Vt] 

ac

q

 - isitish sirtiga issiqlik berish; [Vt] β

1

 - isitish sistemalarining qaysi turi va ularning quvurlarida suvni sovushga bog„liq bo„lgan uzatish koeffisienti; 

β

2

 - asboblarning joylashtirish usuliga bo„lgan tuzatish koeffisenti. Isitish sistemalari bir va ikki quvurli bo‘lishi mumkin. 

Ikki quvurli isitish sistemasi uchun: i

chiq

kir

ur

t

t

t

t

)

(5

,

0 

G=

25Q

 

85

,

0Q

Q

t

t

t

pr

chiq

kir

ur

 

 r

r

v

pr

l

q

l

q

Q

 

 2

1

prpr

q

Q

F

 

 pr

pr

ni

urt

kom

pr

C

C

t

q

q

1

,0

70

  

)

(64

,

0sov

is

r

t

t

h

H

 

 Isitish moslamalarining issiqlik hisobi 

Asboblarning issiqlik hisobi asbob tashqi tekisligi maydonini aniqlashdan iboratdir. 

Hisoblash  suvning  xarorati  asbobdagi  suvning  xaroratidan  yuqori  bo„lganda 

o„tkaziladi. 

Agar  issiqlik  tashuvchisi  bug„  bo„lsa,  unda  asbobdagi  berilgan  bosimda  bug„ning 

to„yintirilish xaroratidir. 

Asbobning issiqlik quvvati 

pr

Q

xonaning issiqlik istemolidan ushbu xonada  issiqlik 

o„tkazgichlarning issiqlik berishini hisobdan chiqarib tashlagach, aniqlanadi. 

Issiqlik beruvchi maydonning yuzasi asbobning qabul qilingan ko„rinishiga, uning 

xonadagi joylashuviga, quvurlarga ulash sxemalariga bog„liq bo„ladi. Ushbu omillar 

asbobning tekisligidagi issiqlik oqimi zichligining qiymatida aks etadi. 

Isitish asbobining 

2

1mmaydoni orqali uzatiladigan issiqlik oqimining zichligi issiqlik 

tashuvchisi suv bo„lganda quyidagi formula yordamida aniqlanadi:  rt

o

pr

pr

t

K

q

'

 bu yerda 

pr

K

- asbobning Vt/ m

2

 C hisobidagi issiqlik uzatish koeffisienti; )

(

''

k

rt

o

rt

o

t

t

t

 - ikki quvurli tizimlarda issiqlik tushuvchining o„rtacha xarorati va 

xonadagi xavo xarorati orasidagi farqi: 

 

)(

5

,0

'

chiqk

rt

o

t

t

t

 

Bir quvurli suvli isitish tizimi uchun: pk

pk

k

pk

k

rt

o

G

Q

t

t

t

t

2

1'

5

,0

5

,0

 

 bu yerda 

pk

Q

- isitish asbobining issiqlik quvvati; 

Asboblarning qo„shimcha yuzasi (hisobdagidan tashqari) orqali issiqlik 

berishni xisobga oladigan to„g„irlash koeffisienti; radiatorlar va konvektorlar uchun 

1

=1,03 


– 1,08;  qirrasimon quvurlar uchun 

2

=1,13;  seksiyali  radiator  va  konvektorlar  uchun  tashqi to„siqlarni  joylashtirish  natijasida  qo„shimcha  issiqlik  yo„qotishlarni  xisobga  oladigan 

to„g„rilash koeffisienti  

2

=1,02 ga, panelli radiator uchun esa 1,04 ga teng. p

n

ur

pk

G

t

m

K

20

 bu yerda  

 

 m, n, p – asbobning konstruksiyaviy va gidravlik o„ziga xosliklariga ta‟sir 

ko„rsatuvchi sonli ko„rsatkichlar; G – suvning nisbiy sarflanishi: 

360


pk

G

G

 

360kg/s-atmosfera bosimi 1013,3kPa va C

t

t

x

ur

70

 bo„lganda suvning nominal sarfi. Ushbu satrlarda issiqlik oqimlarining zihligi nomnal deb 

nom

q

 

2m

Bt

-malum bo„lgan nominal 

issiqlik oqimida quydagi formlani tashkil qiladi: 

 

pnk

p

ur

nom

nk

G

t

q

q

360


70

1

  

Sonli o„rsatkichlarning qiymatlari 

8

 da keltirilgan. Isitish asbobi 

nk

Q

 (Vt) ning issiqlik berishi uning issitish tekisligining yuzasiga teng: x

nk

nk

A

q

Q

 

 Issitish asbobining yuzasi - 

x

A

  

)(

2

m

 quydagi formula bo„yicha aniqlanadi: 

nk

nk

x

q

Q

A

 

bu yerda    

x

Q

 - ko„rib chiqilayotgan xonadagi asbobning talab qiliadigan issiqlik berishi: 

 

q

mk

xi

nk

Q

Q

Q

 

bu yerda       

xi

Q

xonadagi to„siq konstruksiyalari orqali yo„qotilgan issiqlik; 

     

q

Q

xona ichidagi qo„yilgan jami quvurlarning issiqlik berishi; 

     

mk

Quvurlarning foydali issiqlik erishini xisobiga olivchi to„g„rilash ko„rsatkichi, ochiq 

xolda yetkazilganda 

9

,0

mk

 va yopiq xolda yetkazilganda – 0,5 ga, beton bilan 

maxkamlanganda esa – 1,8 ga teng bo„ladi. 

 

ISITISH MOSLAMALARINI TANLASH VA O‟RNATISH  BOMALI JOYDAN RADIAORLAR XISOBI 

Bo„lmali joydan radiatorlarning uzunligi asbobini tashkil etadigan bo„lmalarning soniga 

bog„liq bo„ladi. 

Bo„lmali joydan radiatorlar bo„lmalarning soni quydagi formula bo„yicha aniqlanadi: 3

1

4a

A

N

x

 

bu yerda 1

a

 o„rnatish uchun qabul qilingan radiatorning bitta bo„lmasining xisobiy yuzasi; 

4

asbobni o„rnatish usulini xisobga olingan tuzatish koiffetsenti, ochiq tatida o„rnatishda 1

4

 bo„ladi; 3

bitta radiatordagi bo„lmalar sonini xisobga oladigan tuzatish koeffitsenti 

MS-140-108 va MS-140 asboblari uchun: 

                 x

A

16

,0

92

,0

3

         

x

A

06

,0

97

,0

3

 ISITISH TIZIMINING GIDRAVLIK XISOBI. 

ISITISH TIZIMINING GIDRAVLIK XISOBINI  

BAJARISH TARTIBI 

A)

 sistema ixtiyoridagi bosimni toppish, tabiiy vintelatsiya sistemalari uchun: 

bir metr quvur uzunligida ishqalanishga ketadigan solishtirma bosim yo„qolishi (ort

R

) Pa 


quydagi formula orqali topiladi: 

l

H

a

R

n

ort

 

 Issiqlik tashuvchining miqdori quydafi formuladan topiladi: 

)

(sov

is

t

t

C

Q

G

 

 Diametr tanlangan, shu nomogramma yoki jadvaldan issiqlik tashuvchining xaqiqiy 

parametrlari R bir metr quvur uzunligida ishqalanishga yo„qotiladigan bosimlar 

0

h

harakat 


tezligimalum bo‟ladi. 

Joylardagi qarshilikda yo‟qotilgan bosim 2 Pa/ 

 - hisoblanayotgan uchastka joylardagi qarshiliklar koeffisienti yig„indisi; 

V – m/s – uchastkadagi issiqlik tashuvchining xarakat tezligi. g

V

Z

j

 

bu yerda  g – jismning erkin tushish tezlanishi (9,8) m/s

2isitish tizimining gidravlik xisob natijalari 2 – jadvalda keltirilgan. 

 

Ventilatsiya   

Turar  joy  va  jamoat  binolarining  xonalari  faqat  chiqaruvchi  ventilatsiya  sistemalarini 

loyihalash shu binoning vazifasiga bog„liq. 

 

Xavo  almashish  karaligi  bir  marotabadan  oshmagan  xollarda  xonalar  bo„yicha  xavo chiqaruvchi tabiiy siljishlar ventilatsiya loyiha qilinadi. 

 

       Ventilatsiya hisobining tartibi   

 

Turar  joy  va  jamoat  binolari  xonalarda  zaruriy  xavo  almashishi  ularning  1m2

 

yuzalariga  o„rnatilgan  asbob  uskunalar  uchun  belgilangan  xavo  almashishi  yuzalariga, me‟yorlari qarab quyidagi formula yordamida topiladi: 

 


V

n

       yoki      F

m

l

 

bu yerda α – zaruriy xavo almashishi, 

;

/3

soat

m

 

n – xavo almashishi karraligi; v – xonaning ichki xajmi; 

F – xona polining yuzasi, m

2 

Tabiiy ventilatsiya sistemasining ixtiyoriy bosimi p

H

, Pa quyidagi formula orqali topiladi: Binoning birinchi qavat xonalari uchun: 

)

(H

I

RI

H

 

 

Binoning ikkinchi qavat xonalari uchun: 

)

(H

II

RII

H

 

 

bu yerda 

 

R

I, R

II

 - xavo kirish tezligi, xavo chiqarish kanali yoki taxtasining yuqori qismigacha bo„lgan 

balandligi, m; 

,

H

 - tashqi va ichki xavolarning xajm birliklari, kg/m

3Joylardagi qarshiliklarda yo„qoladigan bosim Z [Pa] quyidagicha aniqlanadi: 

h

Z

 

bu yerda ξ – joylardagi qarshiliklar koeffisienti. 

Uchastka va sistemalardagi umumiy bosim yo„qolishi quyidagicha aniqlanadi: 

 

Z

R

H

l

rt

o'

         va        

)

(

ZR

H

l

c

 

 Sistemadagi bosim yo„qotilishlarni yig„indisi 

)

(Z

R

l

 ixtiyoridagi bosim  p

H

  bilan taqqoslanadi. 

                Jismning erkin tushish tezlanishi (9,8) m/s

2

 Сув истеьмол килиш меьёри. 

      Сув  таьминоти  тизимини  лойихалаганда  истеьмолчи  талаб  киладиган  сув 

микдорини аниклаш мухим вазифалардан бири хисобланади. 

       Ахолининг маиший-хужалик эхтиѐжи учун сарфланадиган сув сарфини бир одамга 

кун давомида маиший-хужалик учун сарфланадиган солиштирма сув сарфини аниклаб 

кун давомида ахоли  сарфлайдиган умумий сув микдорини аниклаш мумкин.  

       Ахолии  турар  жойларида  ахолининг  сони  канча  куп  булса,  сарфланадиган  сув 

микдори хам шунча куп булади. 

       Бир  кун  давомида  бир  одам  томонидан  маиший-хужалик  учун  уртача  сув 

истеьмолига солиштирма сув истеьмол меьѐри дейилади. 

       Солиштирма  сув  истеьмоли  бир  одам  маиший-хужалик  эхтиѐжи  учун  уйида 

сарфлайдиган  сув  микдори  билан  бирга  маьмурий-жамоат  биноларида  истеьмол 

киладиган сувларни хам уз ичига олади. Улар шахар туманларидаги турар жойларнинг 


ободонлиги  даражасига  боглик,  ободонлаштириш  даражаси  юкори  булса,  солиштирма 

сув истеьмоли хам юкори булади. Маьлум бир микдор сув жойнинг иклим шароитига 

хам  боглик  булади.  Жазирама  иссик  иклимли  вактда  сув  истеьмоли  совук  иклимлм 

шароитга нисбатан куп сарфланади. Шу билан бирга сув микдорига турар жойларда куп 

каватли биноларнинг жойлашганлиги хам таьсир килади. 

        Ахолии турар жойларида сув таьминоти тизимини лойихалаганда бир одам ичиш-

хужалик  эхтиѐжи  учун  уртача  кундалик  солиштирма  сув  сарфи  КМК-2.04.02.97 

талабига биноан олинади. 

1.1 Жадвал 

Минтакаларда курилган ахоли турар 

жойларининг ободонлиги даражаси 

Ахолии турар жойларида бир одамнинг 

хужалик эхтиѐжи учун сув истеьмолининг 

уртача кунлик (йил давомида) 

солиштирма меьѐри q-1, л/кун. 

Курилган иморатлар ички сув ва 

канализация билан жихозланг: шу билан 

бирга марказлаштирилган иссик сув билан 

таьминланган 

 

230-290 -шу билан бирга ваннали ва мвхвллий сув 

иситиш курилмаси билан таьминланган 

 

150-200 


Ховли сув олиш курилмаси билан 

жихозлантирилган, канализациясиз 

 

95-120 


Кучада жойлаштирилган сув таксимлаш 

курилмаси билан жихозланган 

 

40-50 


          Эслатма:  

1.

 Коракалпогистон  Республикаси  ва  вилоятлар  учун  1.1  жадвал.да  келтирилган 

солиштирма сув истеьмоли кийматлари танланганда сувнинг сифати, ободонлаштириш 

даражаси, махаллий ва иклим шароитлари инобатга олинган холатда аникланади. 

2.

 Ахолини махсулот билан таьминлайдиган саноат корхоналарининг сувга булган 

эхтиѐжи  микдорини  аниклаш  ахоли  турар  жойида  маиший-ичиш  эхтиѐжлари  учун 

сарфланадиган  умумий  сув  микдоридан  5-10%  кушимча  кабул  килиш  мумкин,  агар 

бундай эхтиѐж асослаб берилган булса. 

3.

 

Ахолии  турар  жойи  хисобга  олинмаган  жойларда  сув  сарфи  сув  таьминоти тизимидан фойдаланадиган корхоналарнинг курсатмасига биноан кушимча аникланади. 

Бундай  маьлумотлар  булмаган  такдирда  коммунал-хужалик  ва  тадбиркорлик-ичиш 

эхтиѐжи  учун  сарфланадиган  умумий  сув  микдорига  10-15%  кушимча  сув  беришга 

рухсат этилади.  4.

 

Ахолии  турар  жойида  ахолии  сони  1  млн.дан  ортик  булганлар  жадвалда курсатилган  ахолининг  солиштирма  сув  истеьмол  меьѐрини  ошириш  мумкин,  агарда 

хар  бир  холатда  асосланиб  берилса.  Маьмурий  биноларда  коммунал-маиший  эхтиѐж 

учун бита одам уртача кунлик солиштирма сарфи 1.2 жадвалга караб аникланади.  

1.2 Жадвал 

Ахолии турар жойлари, Шахардаги ахолии 

сони (минг одам) 

Маьмурий биноларда коммунал-маиший 

эхтиѐж учун битта одамга уртача кунлик 

(йил давомида) солиштирма сарфи q-2, 

л/кун 


АТЖШТ ва кичик шахарлар (10 дан 50 

гача) 


40-50 

Уртача шахар (50 дан 100 гача) 

50-55 

Ката шахарлар (100 дан 250 гача) 55-60 

Йирик шахарлар (250 дан 500 гача) 

65-70 

Жуда йирик шахарлар (500 дан куп)  

65-70 


Qmax sut=q*N*Ksut/1000,m

3

 Qmax sut=66*1,1*250/1000=18250/1000=18,15, m

3

 Bu yerda: 

q- bitta odamga sutka davomida suv iste‟mol me‟yori 

N- binoda yashovchi aholi soni 

Taxminan binoni umumiy yuzasi F ni bitta odam uchun me‟yor bo‟yicha berilgan yuzasiga 

nisbati 

N=F/f 


K-sutka sutkali me‟yorlash koeffitsienti, K=1,1/1,3  

 

Gaz istemolining me‟yorlari. Gazning yillik sarfini xisoblash. 

Gazning  yillik  iste‟moli  shahar,  shahar  tumani  yoki  qo„rg„onning  gaz  ta‟minoti 

loyixasini tuzishda asosiy ko„rsatkichdir. Gazning yillik sarfi me‟yorlari [32] bo„yicha xisobiy 

davr  uchun  rivojlanish  istiqbollarini  hisobga  olgan  holda  aniqlanadi.  Hisobiy  davrning 

davomiyligi shahar yoki povelkani istiqbol rivojlanish rejasiga ko„ra qabul qilinadi. 

 

Shahar  gaz  iste‟molining  barcha  turlarini  quyidagi  guruhlarga  bo„lish  mumkin:  a) maishiy iste‟mol; b) aholiga maishiy xizmat ko„rsatish va jamoat korxonalaridagi iste‟mol; v) 

binolarni isitish va ventilyatsiyaga iste‟mol; g) sanoat iste‟moli. 

Maishiy iste‟mol uy – joy sharoitida kir yuvishni hisobga olgandagi turar – joy binolarning 

yillik gaz sarfi quyidagi ifoda bo„yicha aniqlanadi R

N

b

j

t

Q

n

z

n

z

n

z

N

Q

3

32

2

11

.

..

 

74,

124


92

,

3466

66

..

bj

t

Q

 

bu yerda: N – gazdan foydalanuvchi yashovchilarning soni, kishi, f

A

N

, kishi; A – turar –joy binolarining umumiy maydoni, 

2

mf  –  bir  kishiga  mo„ljallangan  umumiy  turar  -  joy  maydonining  me‟yori, 

kishi

m

f

/

152z

1

 -  markazlashgan issiq  suv ta‟minotiga va gaz plitasiga ega bo„lgan xonadonlarda / 

kvartallarda/ yashovchilarning qismi; z

2

  -  gazli  suv  isitkichlar  va  gaz  plitalariga  ega  bo„lgan  xonadonlarda  /  kvartallarda/ 

yashovchilarning qismi; 

z

3

  -  gazli  suv  isitkichlari  va  markazlashgan  isiq  suv  ta‟minotiga  ega  bo„lmagan 

xonadonlarda / kvartallarda/ yashovchilarning qismi; 

n

1

  -  markazlashgan  issiq  suv  ta‟minotiga  va  gaz  plitasiga  ega  bo„lgan  me‟yori, 

MJ/kishi; 

n

2

  -    gazli  suv  isitkichlar  va  gaz  plitalariga  ega  bo„lgan  xonadonlarda  /kvartallarda  / 

yillik issiqlik sarfining belgilangan me‟yori, MJ/kishi; 

n

3

  -  gazli  suv  isitkichlari  va  markazlashgan  issiq  suv  ta‟minotiga  ega  bo„lmagan 

xonadonlarda /kvartallarda/ yillik issiqlik sarfining belgilangan me‟yori, MJ/kishi; 

P

N

Q

- foydalanilayotgan  gazning yonish issiqligi, MJ/m

31. Axoliga maishiy xizmat ko„rsatish va turar – joy  binolarining jamlangan sarfini 5% kattaligida olinadiganishlab chiqarish bilan bog„liq bo„lmagan, savdo va aholiga maishiy 

xizmat ko„rsatish korxonalarining ehtiyoji uchun gazning yillik sarfi quyidagicha topiladi: 

.

/

,05

,

03

.

..

yil

m

Q

Q

b

j

t

X

M

 

./

237


,

6

74,

124


05

,

03

.

yilm

Q

X

M

 

2.  Kommunal  –  maishiy  ehtiyojlari  uchun  gazning  yillik  sarfi,  ularning  soni  va quvvatiga  (o„tqazish  qobiliyatiga,  ishlab  chiqaruvchanligiga)  hamda  issiqlik  sarf  qilish 

belgilangan me‟yoriga bog„liq. 

 

 

 Asosiy xulosalar 

1.

 Tashqi va ichki parametrlar. 

2.

 Berilgan vazifaga asosan to‟siq konstruksiyalarning teplo-texnik     

        xisobi bajarildi. 

3.

 

Xonadagi to‟siq konstruksiyalar orqali yo`qoladigan teplotexnik            xisobi bajarildi. 

4.

 Isitish tizimining aksionometrik sxemasi chizildi. 

5.

 Suvli isitish tizimining quvurlarning gidravlik hisobi bajarildi. 

6.

 Isitish asboblarining issiqlik hisobi bajarildi. 

7.

 Sovuq suvi ste‟moli me‟yori hisoblandi. 

8.

 Gazi ste‟moli me‟yori hisoblandi. 

9.

 Ventilyatsiya tizimlarida havo almashinuvi aniqlandi. 

10.


 

Berilgan vazifaga asosan  Buhoro  shahardagi turar -joy binosining injenerlik 

kommunikatsiya tizimlarining loyihasi bajarildi, adabiyotlar  ro‟yxati  tuzildi. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Tasdiqlayman: Kafedra mudiri   

“____”______________2013y.                                                       Kafedra: IKLQI 

 

KURS LOYIHASI 

 

Kurs bo„yicha     Bino va inshootlarning injenerlik jihozlari________ 

Guruh:                    Talaba:                             Boshliq:  Ismanxadjaeva M. Agzamova Z.  

 

MASHG„ULOT 

1. Ishlanadigan loyiha  Uch  qavatli turar-joy binosining isitish va ventilatsiya  loyihasini 

bajarish       ___Buhoro___________________________ 

 

2. Boshlang„ich ma‟lumotlar   Qavatlar rejasi, binoning qutb yo‘nalishi, to‘siq 

konstruksiyalari qatlamlari_________________________________________ 

 

3. Qo„llanmalar   QMQ 2.01.-94, QMQ 2.01.04.-97, QMQ 2.04.05.-97______ 

Maruzalar matni, A.B. Tixomirov  teplogazosnabjenie i ventilatsiya, spravochnik 

proektirovaniya, Chast 1 Otoplenie M. Ctroyizdat 1990.___________________  

 

4. Grafik qismining tuzilishi _________________________________________ 

1. Qavatlar rejasi, isitish moslamalari bilan______________________________ 

2.Isitish tizimining aksonometrik sxemasi________________________________ 

3. Isitish moslamalari (kirish tuguni)____________________________________ 

4. Ventilatsiya tizimining aksonometrik sxemasi___________________________ 

 

5. Tushintirish yozilmasining tuzilishi Boshlang‘ich qiymatlari QMQ dan qabul qilish, to‘siq 

konstruksiyasini teplotexnik hisobi, R

um

ni qabul qilish, xonalardan yo‘qoladigan issiqlikni 

hisoblash, ventilatsiya qismidan L ni hisoblash, isitish tizimining gidravlik hisobi, isitish 

asboblarining issiqlik hisobi, adabiyotlar______   

 

6. Qo„shimcha mashg„ulotlar va ko„rsatmalar ______________________________ 

 

 Reja                                                                 7. Loyihani topshirish davri   

                                                                         _______________________________ 

Fakt                                                                     _______________________________    

                                                                         _______________________________ 

                                                                _______________________________  

                                                                            _______________________________  

 

 
Download 233.58 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling